Zahron 20 Mg

Kód 0157159 ( )
Registrační číslo 31/ 596/10-C
Název ZAHRON 20 MG
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Zaklad Farmaceutyczny Adamed Pharma S.A., Ksawerów, Polsko
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0157159 POR TBL FLM 14X20MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0157160 POR TBL FLM 28X20MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0157161 POR TBL FLM 30X20MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0157162 POR TBL FLM 56X20MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0157158 POR TBL FLM 7X20MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0157163 POR TBL FLM 98X20MG Potahovaná tableta, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak ZAHRON 20 MG

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls96254/2012

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Zahron 5 mg

Zahron 10 mg Zahron 20 mgZahron 40 mg

rosuvastatinum (ve formě rosuvastatinum calcicum)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.-

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

-

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:

1. Co je přípravek Zahron a k čemu se používá2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Zahron užívat3. Jak se přípravek Zahron užívá4. Možné nežádoucí účinky5. Jak přípravek Zahron uchovávat6. Další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK ZAHRON A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek Zahron patří do skupiny léků, které se nazývají statiny.

Lékař Vám předepsal Zahron, neboť:

- Máte vysokou hladinu cholesterolu v krvi. Máte tedy zvýšené riziko srdeční příhody

nebo mozkové mrtvice.

Lékař Vám předepsal k užívání statin, neboť změna dietních návyků a zvýšená fyzická aktivita nevedly k normalizaci hladiny cholesterolu v krvi. V nastavené dietě a fyzické aktivitě budete pokračovat i v průběhu léčby přípravkem Zahron.

nebo

- Máte jiné přidružené ukazatele, které zvyšují riziko srdeční příhody, mozkové mrtvice apodobných zdravotních komplikací.

Srdeční příhody, mozková mrtvice a jiné podobné zdravotní komplikace mohou být způsobeny onemocněním, které se označuje jako ateroskleróza. Ateroskleróza vzniká na podkladě ukládání tukových částic ve Vašich cévách.

Proč je důležité užívat ZahronZahron se používá k ovlivnění hladiny látek tukového charakteru v krvi, přičemž nejčastějise jedná o cholesterol.

V krvi se vyskytují různé typy cholesterolu, tzv. „špatný“ chlesterol (LDL-C) a „dobrý“cholesterol (HDL-C).- Zahron snižuje hladinu „špatného“ cholesterolu a zvyšuje hladinu „dobrého“cholesterolu.- Zahron účinkuje tak, že blokuje tvorbu „špatného“ cholesterolu v organismu azlepšuje schopnost odstraňovat tento cholesterol z krve.

U většiny lidí vysoká hladina cholesterolu nemá vliv na to, jak pociťují svůj zdravotní stav,neboť se neprojevuje žádnými příznaky (tito lidé se cítí zdrávi). Pokud se však tento stavponechá bez léčby, tukové částice se začnou ukládat do stěny cév a postupně způsobí jejichzúžení.Někdy se může stát, že se zúžená céva ucpe a tím nemůže zásobovat krví srdce nebo mozek, což se projeví srdeční příhodou nebo mozkovou mrtvicí. Snížením hladiny cholesterolu v krvi se snižuje riziko srdečních příhod, mozkové mrtvice a jiných podobných zdravotních komplikací.

Zahron užívejte pravidelně a to i v době, kdy se hladina Vašeho cholesterolu dostala nasprávnou úroveň, neboť působí preventivně proti tomu, aby se hladina cholesterolu opětzvyšovala a došlo k ukládání tukových látek do stěny cév. Léčbu přerušte pouze na pokyn lékaře a v případě, že otěhotníte.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK

ZAHRON UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Zahron-

jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na rosuvastatin nebo na kteroukoli další složku přípravku Zahron.

-

jestliže jste těhotná nebo kojíte. Pokud otěhotníte v průběhu léčby přípravkem Zahron, přestaňte ihned přípravek Zahron užívat a informujte svého lékaře. Ženy v plodném věku by měly v průběhu léčby přípravkem Zahron užívat vhodnou antikoncepci.

-

jestliže máte onemocnění jater.

-

jestliže máte těžkou poruchu funkce ledvin.

-

jestliže máte opakované a nevysvětlené bolesti svalů.

-

jestliže užíváte cyklosporin, např. po transplantaci orgánů.

Pokud některý z výše uvedených bodů platí i pro Vás, nebo máte pochybnosti, navštivte znovu svého lékaře.

Nejvyšší dávku přípravku Zahron, tj. 40 mg, neužívejte v těchto případech-

Jestliže máte středně těžkou poruchu funkce ledvin (v případě nejistoty se obraťte na svého lékaře).

-

Jestliže máte poruchu funkce štítné žlázy.

-

Jestliže jste měl (a) opakované nebo nevysvětlené bolesti svalů, výskyt svalových problémů v minulosti u Vás nebo ve Vaší rodině nebo svalové problémy při dřívějším užívání jiných léků k léčbě vysoké hladiny cholesterolu.

-

Jestliže pravidelně pijete velká množství alkoholu.

-

Jestliže jste asijského původu (Japonci, Číňané, Filipínci, Vietnamci, Korejci a Indové)

-

Jestliže užíváte léky nazývané fibráty ke snížení hladiny cholesterolu.

Pokud některý z výše uvedených bodů platí i pro Vás, nebo máte pochybnosti, prosím, navštivte znovu svého lékaře.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Zahron je zapotřebí-

Jestliže máte problémy s ledvinami.

-

Jestliže máte problémy s játry.

-

Jestliže jste měl/a opakované a nevysvětlené bolesti svalů, výskyt svalových problémů u Vás nebo ve Vaší rodině nebo svalové problémy při užívání jiných léků ke snížení hladiny cholesterolu.

Okamžitě informujte svého lékaře, pokud se dostaví nevysvětlitelná svalová bolest, zvláště pokud se necítíte dobře nebo máte horečku.-

Jestliže pijete opakovaně velké množství alkoholu.

-

Jestliže máte poruchu funkce štítné žlázy.

-

Jestliže užíváte jiné léky, nazývané fibráty, ke snížení hladiny cholesterolu. Čtěte, prosím, tuto příbalovou informaci pozorně, i když jste již užíval (a) jiné léky ke snížení hladiny cholesterolu.

-

Jestliže užíváte léky k léčbě infekce virem HIV, např. lopinavir/ritonavir, prosím, čtětebod „Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky“.

-

Jestliže jste dítě mladší než 10 let: Zahron by neměly užívat děti mladší než 10 let.

-

Jestliže je Vám více než 70 let (neboť v tomto případě je třeba, aby lékař zvolil správnou počáteční dávku přípravku Zahron).

-

Jestliže máte těžké dýchací obtíže.

-

Jestliže jste asijského původu - Japonci, Číňané, Filipínci, Vietnamci, Korejci a Indové. Lékař musí zvolit správnou počáteční dávku přípravku Zahron.

Pokud se některý z bodů vztahuje i na Vás nebo pokud máte pochybnosti:-

Neužívejte přípravek Zahron 40 mg (nejvyšší dávku) a obraťte se na svého lékaře nebo lékárníka dříve, než začnete užívat kteroukoliv dávku přípravku Zahron.

Statiny mohou u malého počtu lidí ovlivnit játra. To lze prokázat kontrolním vyšetřením, které hodnotí hladiny jaterních enzymů v krvi. Z tohoto důvodu bude lékař provádět kontrolní vyšetření funkce jater před léčbou a v průběhu léčby přípravkem Zahron.

V průběhu léčby přípravkem Vás bude lékař pečlivě sledovat, pokud máte cukrovku nebo riziko pro vznik cukrovky. V případě, že máte zvýšenou hladinu cukru nebo tuků v krvi, máte nadváhu nebo vysoký krevní tlak, pravděpodobně patříte mezi pacienty s rizikem pro vznik diabetu.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravkyProsím, informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval (a) v nedávnédobě, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.Informujte lékaře, pokud užíváte některý z následujících léků:-

Cyklosporin (užívaný např. po transplantaci orgánů).

-

Warfarin (nebo jiné léky, používané ke snížení srážlivosti krve).

-

Fibráty (např. gemfibrozil, fenofibrát) nebo jiné léky ke snížení hladiny cholesterolu(např. ezetimib).

-

Léky k léčbě poruch trávení (antacida k neutralizaci kyselin v žaludku).

-

Erytromycin (antibiotikum).

-

Perorální antikoncepci („ antikoncepční pilulky“).

-

Hormonální substituční léčbu nebo

-

lopinavir/ritonavir k léčbě infekce virem HIV – viz bod „Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Zahron je zapotřebí“.

Účinek těchto léků se může měnit při současném podávání s přípravkem Zahron a nebo tyto léky mohou měnit účinnost přípravku Zahron.

Užívání přípravku Zahron s jídlem a pitímPřípravek Zahron můžete užívat s jídlem nebo mezi jídly.

Těhotenství a kojeníNeužívejte přípravek Zahron, pokud jste těhotná nebo kojíte. Pokud otěhotníte až v průběhu léčby přípravkem Zahron, vysaďte Zahron okamžitě, jakmile to zjistíte, a informujte lékaře. Ženy v plodném věku by měly užívat vhodnou antikoncepci, pokud užívají přípravek Zahron.Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojůVětšina lidí může v průběhu užívání přípravku Zahron řídit dopravní prostředky nebo ovládat stroje. U některých lidí se může v průběhu léčby objevit závrať. Pokud je to Váš případ, poraďte se se svým lékařem dříve, než budete řídit dopravní prostředky nebo ovládat stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku ZahronPokud Vám Váš lékař řekl, nesnášíte některé cukry (laktosa, mléčný cukr), poraďte se se svým lékařem, než začnete přípravek Zahron užívat.Úplný seznam pomocných látek je uveden v bodě 6 „Další informace“.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK ZAHRON UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek Zahron přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Obvyklé dávky pro dospěléPokud užíváte Zahron ke snížení vysokého cholesteroluPočáteční dávkaLéčba přípravkem Zahron musí být zahájena dávkou 5 mg nebo 10 mg a to i v případě, že jste dosud užíval (a) vyšší dávku jiného statinu. Velikost počáteční dávky závisí na:-

Vaší hladině cholesterolu.

-

Vašem stupni rizika vzniku srdečního infarktu nebo mozkové mrtvice.

-

Vaši citlivosti k projevům možných nežádoucích účinků.

Prosím, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem jaká počáteční dávka přípravku Zahron je pro Vás nejvhodnější.Lékař se Vám může rozhodnout předepsat nejnižší dávku (5 mg), jestliže:-

Jste asijského původu (Japonci, Číňané, Filipínci, Vietnamci, Korejci a Indové).

-

Je Vám více než 70 let.

-

Máte středně těžkou poruchu funkce ledvin.

-

Máte zvýšené riziko vzniku bolesti svalů a svalových potíží (myopatie).

Zvyšování dávky a maximální denní dávkaLékař může rozhodnout o zvýšení Vaší dávky. Dávka přípravku Zahron by měla být přizpůsobena pro každého pacienta zvlášť. Pokud Vám lékař předepsal počáteční dávku 5 mg, může rozhodnout o úpravě na 10 mg, poté na 20 mg a případně 40 mg, pokud to bude třeba. Pokud Vám lékař předepsal počáteční dávku 10 mg, může dále rozhodnout o zvýšení na 20 mg a případně 40 mg, pokud to bude třeba. K úpravě dávky se obvykle přistupuje po 4 týdnech.Maximální denní dávka přípravku Zahron je 40 mg. Tato dávka je určena pro pacienty s vysokou hladinou cholesterolu a vysokým rizikem srdečního infarktu nebo mozkové mrtvice. U těchto pacientů nebyla dostatečně snížena hladina cholesterolu dávkou 20 mg.

Jestliže užíváte Zahron ke snížení rizika srdečních a mozkových příhod a podobnýchkomplikací:

Doporučená denní dávka je 20 mg. Lékař však může rozhodnout o tom, že budete užívat nižšídávku.Jak tablety užívatTablety spolkněte celé a zapijte vodou. Přípravek Zahron užívejte jednou denně. Tablety můžete užívat kdykoliv v průběhu dne. Pokuste se užívat tablety vždy ve stejnou denní dobu, protože tak si to lépe zapamatujete.

Pravidelné kontroly cholesteroluPravidelné kontroly cholesterolu u lékaře jsou důležité. Lékař bude kontrolovat, zda bylo dosaženo žádoucích hladin cholesterolu a zda jsou tyto hladiny trvalé. Lékař pak může rozhodnout o zvýšení dávky přípravku Zahron tak, aby byla pro Vás optimální.

Jestliže jste užil (a) více přípravku Zahron, než jste měl (a)Kontaktujte svého lékaře nebo navštivte nejbližší nemocnici. Jestliže jste přijímán (a) do nemocnice k hospitalizaci nebo budete léčen (a) pro jiné onemocnění, informujte lékaře, že užíváte přípravek Zahron.

Jestliže jste zapomněl (a) užít přípravek ZahronNení důvod k obavě. Užijte následující dávku v pravidelný čas. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil (a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal (a) užívat přípravek ZahronInformujte lékaře, jestliže chcete přerušit léčbu přípravkem Zahron. Hladiny cholesterolu se mohou po přerušení léčby opět zvýšit.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Zahron nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Je však důležité, abyste věděl (a), které nežádoucí účinky to mohou být. Jsou obvykle mírné a vymizí v průběhu krátké doby.

Léčbu přípravkem Zahron ukončete okamžitě pokud se u Vás dostaví alergická reakce:- Obtížné dýchání, někdy doprovázené otokem obličeje, rtů, jazyka a/nebo hrdla- Otok obličeje, rtů, jazyka a/nebo hrdla, obtížné polykání- Nesnesitelné svědění kůže s pupínky, které se rozlévají a vytvářejí otok

Přestaňte užívat Zahron a informujte svého lékaře, pokud budete pociťovat křeče vesvalech a bolest svalů, které trvají déle než byste čekal(a). Svalové příznaky jsou častější u dětí a dospívajících než u dospělých. Podobně jako u jiných statinů, velmi malá část lidí pociťuje nepříjemnou svalovou bolest a křeče, které se vzácně mohou vyvinout ve svalové poškození (rhabdomyolýza). Tento stav může ohrožovat i život postiženého.

Časté nežádoucí účinky (postihují 1 pacienta z 10 až 100)- Bolest hlavy.- Bolest břicha.- Zácpa.- Nevolnost, pocit na zvracení.- Bolest svalů.- Slabost.- Závratě.- Zvýšení hladin bílkoviny v moči – obvykle dochází k normalizaci bez nutnosti přerušit

léčbu přípravkem Zahron (pouze Zahron 40 mg).- Cukrovka (diabetes mellitus). Je pravděpodobnější, pokud máte zvýšenou hladinu cukru nebo tuků v krvi, nadváhu nebo vysoký krevní tlak. Váš lékař Vás bude sledovat v průběhu léčby.

Méně časté nežádoucí účinky (postihují 1 pacienta ze 100 až 1000):- Vyrážka, svědění kůže a jiné kožní reakce.- Zvýšení hladin bílkoviny v moči – obvykle dochází k normalizaci bez nutnosti přerušitléčbu přípravkem Zahron (pouze Zahron 5 mg, 10 mg, 20 mg).

Vzácné nežádoucí účinky (postihují 1 pacienta z 1000 až 10000):- Těžké alergické reakce – příznaky zahrnují otok obličeje, rtů, jazyka a/nebo hrdla, potížes polykáním a dýcháním, silné svědění kůže s pupínky, které se rozlévají a vytvářejí otok.Pokud se taková reakce u Vás dostaví, okamžitě přestaňte užívat Zahron a volejtelékařskou pomoc.- Poškození svalů u dospělých – přestaňte užívat Zahron a informujte lékařeokamžitě, jakmile zjistíte neobvyklou bolest nebo křeče svalů, která trvá déle než jstečekal/a.- Silná bolest v oblasti žaludku (zánět slinivky břišní).- Zvýšení hodnot jaterních enzymů v krvi.

Velmi vzácné nežádoucí účinky (postihují méně než 1 pacienta z 10 000):- Žloutenka (zežloutnutí kůže a očí).- Zánět jater.- Stopy krve v moči.- Poškození nervů (pocit necitlivosti rukou a nohou).- Bolesti kloubů.- Ztráta paměti.- Gynekomastie (zvětšení prsou u mužů).

Nežádoucí účinky, které se vyskytují s neznámou frekvencí:- Průjem.- Stevens-Johnson syndrom (závažné zánětlivé onemocnění kůže a sliznic (okolí úst, očí apohlavních orgánů), s tvorbou vředů.- Kašel.- Dušnost.- Edémy (otoky).- Poruchy spánku zahrnující nespavost a těžké noční sny.- Sexuální potíže.- Deprese.- Potíže s dýcháním zahrnující přetrvávající kašel a/nebo dušnost nebo horečku.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK PŘÍPRAVEK ZAHRON UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.

Přípravek Zahron nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na blistru a krabičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nepoužívejte přípravek Zahron, pokud si všimnete jakékoli viditelné známky poškození.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Zahron obsahuje

Léčivou látkou je rosuvastatinum. Jedna potahovaná tableta přípravku Zahron obsahuje rosuvastatinum 5 mg, 10 mg, 20 mg nebo 40 mg ve formě rosuvastatinum calcicum.

Pomocnými látkami jsou:Jádro tablety: granulovaná mikrokrystalická celulosa monohydrát laktosy,krospovidon typ A,magnesium-stearát.

Potahová vrstva Opadry II 31K38097 žlutá: monohydrát laktosy,hypromelosa (E464),oxid titaničitý (E171)triacetin (E1518),hlinitý lak chinolinové žluti (E104).

Jak přípravek Zahron vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Zahron je dostupný v balení s blistry, obsahujícími 7, 14, 28, 30, 56 a 98 potahovaných tablet. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Zahron 5 mg: Žluté kulaté bikonvexní potahované tablety, s vyraženým "5" na jedné straně a "15" na druhé straně.Zahron 10 mg: Žluté kulaté bikonvexní potahované tablety, s vyraženým "10" na jedné straně a "15" na druhé straně.Zahron 20 mg: Žluté kulaté bikonvexní potahované tablety, s vyraženým "20" na jedné straně a "15" na druhé straně.Zahron 40 mg: Žluté kulaté bikonvexní potahované tablety, s vyraženým "40" na jedné straně a "15" na druhé straně.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraciZakład Farmaceutyczny Adamed Pharma S.A., ul. Szkolna 3395-054 Ksawerów, Polskotel. 042 212 81 31fax. 042 212 81 61e-mail:pharma@adamed.com.pl

VýrobceAdamed Sp. z o.o., Pieńków 149, 05-152 Czosnów, Polskotel. 022 732 77 00 fax. 022 732 78 00e-mail: adamed@adamed.com.pl

Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5, 95-200 Pabianice Poľsko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy: Polsko

Zahron 5 mg, 10 mg, 20 mg and 40 mg tabletki powlekane

Finsko

Rosuvastatin Actavis 5 mg, 10 mg, 20 mg and 40 mgkalvopäällysteiset tabletit

Rumunsko

Zahron 5 mg, 10 mg, 20 mg and 40 mg comprimate filmate

Lotyšsko

Nisatlex 5 mg, 10 mg, 20 mg and 40 mg apvalkotăs tabletes

Litva

Nisatlex 5 mg, 10 mg, 20 mg and 40 mg, plėvele dengtos tabletės

Slovenská republika

Zahron 5 mg, 10 mg, 20 mg and 40 mg

Bulharsko

Vosustat 5 mg, 10 mg, 20 mg and 40 mg филмирани таблетки

Irsko

Rosuvastatin Actavis 5 mg, 10 mg, 20 mg and 40 mg film-coated

tablets

Česká republika

Zahron 5 mg, 10 mg, 20 mg and 40 mg

Slovinsko

Vosustat 5 mg, 10 mg, 20 mg and 40 mg filmsko obložene tablete

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 14.6.2012


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Příloha č. 2c k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls96254/2012

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Zahron 20 mgpotahované tablety

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna potahovaná tableta obsahuje rosuvastatinum 20 mg ve formě rosuvastatinum calcicum. Jedna potahovaná tableta obsahuje 182,880 mg monohydrátu laktosy.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Potahované tablety.

Žluté kulaté bikonvexní potahované tablety, s vyraženým "20" na jedné straně a "15" na druhé

straně.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Léčba hypercholesterolémieLéčba primární hypercholesterolémie (typ IIa) nebo smíšené dyslipidémie (typ IIb) jako doplněk k dietním opatřením v případech, kdy odpověď na samotnou dietu a nefarmakologickou léčbu (např. cvičení, redukce tělesné hmotnosti) není uspokojivá.Léčba homozygotní familiární hypercholesterolémie jako doplněk diety nebo jiné hypolipidemické léčby (např. LDL aferézy), nebo samostatně, pokud se tyto nedoporučují.

Prevence kardiovaskulárních příhodPrevence závažných kardiovaskulárních příhod u pacientů, kteří mají vysoké odhadované riziko první kardiovaskulární příhody (viz bod 5.1), jako doplněk ke korekci jiných rizikových faktorů.

4.2

Dávkování a způsob podání

Před zahájením léčby je třeba pacienta nastavit na standardní hypolipidemickou dietu, která by měla pokračovat i v průběhu farmakologické léčby.Dávkování přípravku je individuální v závislosti na cíli léčby a odpovědi pacienta na léčbu v souladu s platnými směrnicemi pro léčbu.

Přípravek Zahron lze podávat kdykoliv v průběhu dne, s jídlem nebo mezi jídly.

Léčba hypercholesterolémie

Doporučená počáteční dávka je 5 nebo 10 mg perorálně jednou denně u pacientů, kteří ještě statiny neužívali i u pacientů, kteří přecházejí z jiného inhibitoru HMG-CoA reduktázy. Počáteční dávka se má zvolit na základě hladiny cholesterolu pacienta a budoucího rizika kardiovaskulárních chorob, stejně jako na základě rizika možných nežádoucích účinků (viz níže). V případě potřeby je možné dávku po 4 týdnech podávání zvýšit na další dávkovací hladinu (viz bod 5.1).Vzhledem k množícím se hlášením nežádoucích účinků s dávkou 40 mg ve srovnání s nižšími dávkami (viz bod 4.8), titrace dávky na maximální dávku 40 mg přichází v úvahu pouze u pacientů s těžkou hypercholesterolémií s vysokým kardiovaskulárním rizikem (zejména familiární hypercholesterolémií), u kterých nebylo při podávání dávky 20 mg po dobu dalších 4 týdnů dosaženo léčebného cíle. Tito pacienti mají být pravidelně sledováni (viz bod 4.4).Doporučuje se kontrola u specialisty v případě, že se přechází na dávku 40 mg.

Prevence kardiovaskulárních příhodVe studii hodnotící snížení kardiovaskulárního rizika byla podávána dávka 20 mg denně (viz bod 5.1).

Pediatrická populacePediatrické použití přípravku by mělo být vyhrazeno pouze specialistům.

Děti mladší než 10 letZkušenosti u dětí mladších než 10 let jsou omezeny na malý počet dětí (ve věku 8 až 10 let) s homozygotní familiární hypercholesterolemií. Z tohoto důvodu se nedoporučuje podávat Zahron dětem mladším než 10 let.

Starší pacienti:U pacientů nad 70 let je doporučená počáteční dávka 5 mg (viz bod 4.4). Dávkování přípravku není třeba dále upravovat s ohledem na věk.

Dávkování u pacientů s renální insuficiencí:U pacientů s mírnou poruchou funkce ledvin není třeba upravovat dávkování. U pacientů se středně těžkou poruchou funkce ledvin (clearance kreatininu < 60 ml/min) je doporučená počáteční dávka 5 mg. Dávka 40 mg je u pacientů se středně těžkou poruchou funkce ledvin kontraindikována. U pacientů s těžkou poruchou funkce ledvin je podávání přípravkukontraindikováno pro všechny dávky (viz body 4.3 a 5.2).

Dávkování u pacientů s poruchou funkce jater:U pacientů s Child-Pugh skóre 7 a méně nebylo zaznamenáno žádné zvýšení systémové expozice rosuvastatinem. Toto zvýšení však bylo pozorováno u pacientů s Child-Pugh skóre 8 a 9 (viz bod 5.2). U těchto pacientů je třeba posoudit funkci ledvin (viz bod 4.4). Zkušenosti s podáváním rosuvastatinu pacientům s Child-Pugh skóre nad 9 nejsou dostupné. Rosuvastatin je u pacientů s aktivním onemocněním jater kontraindikován (viz bod 4.3).

RasaU pacientů asijského původu byla pozorována zvýšená systémová expozice (viz body 4.4 a 5.2). Doporučovaná počáteční dávka u pacientů s asijskými předky je 5 mg. Dávka 40 mg je u těchto pacientů kontraindikována (viz bod 4.3 a 5.2).

Dávkování u pacientů s predispozicí k myopatiiDoporučovaná počáteční dávka u pacientů s predispozicí k myopatii je 5 mg (viz bod 4.4). Dávka 40 mg je u některých z těchto pacientů kontraindikována (viz bod 4.3).

4.3

Kontraindikace

Rosuvastatin je kontraindikován u pacientů:-

s hypersenzitivitou na rosuvastatin nebo na kteroukoli pomocnou látku tohoto přípravku

-

s aktivním onemocněním jater, včetně přetrvávající nevysvětlené zvýšené koncentrace sérových transamináz a při zvýšení transamináz nad trojnásobek horní hranice normy

-

s těžkou poruchou funkce ledvin (clearance kreatininu < 30 ml/min)

-

s myopatií

-

kteří užívají cyklosporin

-

po dobu těhotenství a kojení a u žen ve fertilním věku bez přiměřených kontracepčních opatření.

Dávka 40 mg je kontraindikována u pacientů s predispozicí k myopatii/rhabdomyolýze, např. u pacientů:-

se středně těžkou poruchou funkce ledvin (clearance kreatininu < 60 ml/min)

-

s hypofunkcí štítné žlázy

-

s osobní nebo rodinnou anamnézou dědičných muskulárních poruch

-

s předcházející anamnézou muskulární toxicity po podání jiných inhibitorů HMG-CoA reduktázy nebo fibrátů

-

nadměrně požívajících alkohol

-

se stavy, při kterých může dojít ke zvýšení plazmatických hladin

-

asijského původu

-

souběžně užívajících fibráty (viz bod 4.4, 4.5 a 5.2).

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Účinky na ledviny:

U pacientů, kterým byl podáván rosuvastatin ve vyšších dávkách, především 40 mg, byla při vyšetření moči diagnostickými proužky zjištěna proteinurie, většinou tubulárního původu. Nález byl ve většině případů přechodného charakteru a nevedl k akutnímu či progresivnímu onemocnění ledvin (viz. bod 4.8). Během poregistračního sledování byla četnost hlášení závažných nežádoucích účinků, týkajících se ledvin, vyšší u dávky 40 mg. U pacientů léčenýchdávkou 40 mg je vhodné zvážit zařazení sledování funkce ledvin do rutinních kontrol.

Účinky na kosterní sval:Při podávání

rosuvastatinu ve všech dávkách, zvláště pak v dávkách  20 mg byly hlášeny

nežádoucí účinky na kosterní sval, např. myalgie, myopatie a vzácně rhabdomyolýza. Velmi vzácně byl hlášen výskyt rhabdomyolýzy při užívání ezetimibu v kombinaci s inhibitory HMG-CoA reduktázy. Není možné vyloučit farmakodynamickou interakci a je třeba opatrnost při souběžném použití (viz bod 4.5). Podobně jako u jiných inhibitorů HMG-CoA reduktázy, je četnost hlášení výskytu rhabdomyolýzy v souvislosti s rosuvastatinem v poregistračním sledování vyšší u dávky 40 mg.

Stanovení kreatinkinázy:Kreatinkináza (CK) se nemá stanovovat po fyzické námaze nebo za přítomnosti jiné možné příčiny zvýšení hodnot CK, která může zkreslit výsledek. Pokud jsou hodnoty CK před zahájením léčby významně zvýšené (5xULN), je třeba kontrolu opakovat v průběhu 5-7 dní. Jestliže opakovaná kontrola před zahájením léčby potvrdí CK 5xULN, léčba se nemá zahajovat.

Před léčbou:Přípravek Zahron, podobně jako jiné inhibitory HMG-CoA reduktázy, je třeba předepisovat s opatrností pacientům s predispozicí k myopatii/rhabdomyolýze, např. s:-

poruchou funkce ledvin

-

hypofunkcí štítné žlázy

-

osobní nebo rodinnou anamnézou dědičných svalových poruch

-

předcházející anamnézou muskulární toxicity po podání jiných inhibitorů HMG-CoA reduktázy nebo fibrátů

-

nadměrným požíváním alkoholu

-

ve věku nad 70 let

-

stavy, při kterých může dojít k zvýšeným plazmatickým hladinám (viz bod 5.2).

-

souběžným užíváním fibrátů.

U těchto pacientů se má zvážit riziko léčby v porovnání s možným přínosem léčby a doporučuje se jejich klinické monitorování. Jestliže jsou hodnoty CK před zahájením léčby významně zvýšené (5xULN), léčba se nemá zahajovat.

V průběhu léčby:Pacienty je třeba požádat, aby okamžitě hlásili nevysvětlitelné bolesti svalů nebo svalovou slabost a křeče, zvláště pokud jsou spojeny se zvýšenou teplotou a nevolností. U těchto pacientů je třeba stanovit hladinu kreatinkinázy. Jestliže dojde k výraznému vzestupu hladiny kreatinkinázy (>5xULN), anebo jsou svalové příznaky závažné, případně působí problémy během dne (i když jsou hodnoty CK  5xULN), je třeba léčbu rosuvastatinem přerušit. Po úpravě hodnot CK je třeba zvážit opětovné zahájení léčby rosuvastatinem, nebo alternativním inhibitorem HMG-CoA reduktázy v nejnižší dávce a důkladně pacienta sledovat.U asymptomatických pacientů není potřeba pravidelně sledovat hodnoty CK.V klinickém hodnocení přípravku na malém počtu pacientů nebylo v kombinaci s jinou léčbou prokázáno zesílení nežádoucích účinků na kosterní sval. Avšak u pacientů, kteří užívali jiné inhibitory HMG-CoA reduktázy spolu s deriváty kyseliny fibrové včetně gemfibrozilu, s cyklosporinem, kyselinou nikotinovou, azolovými antibiotiky, inhibitory proteáz a makrolidovými antibiotiky byl pozorován zvýšený výskyt myositidy a myopatií.Gemfibrozil zvyšuje riziko myopatie, jestliže se podává souběžně s některými inhibitory HMG-CoA reduktázy. Proto se nedoporučuje kombinace rosuvastatinu a gemfibrozilu. Přínos další úpravy hladin lipidů souběžným podáváním rosuvastatinu a fibrátů nebo niacinu by měl převýšit potenciální riziko těchto kombinací. Dávka 40 mg je kontraindikovaná při souběžném užívání fibrátů (viz body 4.5 a 4.8).Rosuvastatin se nemá podávat pacientům s akutním závažným onemocněním s podezřením na myopatii a pacientům v akutním závažném stavu, který může predisponovat ke vzniku renální nedostatečnosti v důsledku rhabdomyolýzy (např. sepse, hypotenze, velké chirurgické zákroky, trauma, závažné metabolické, endokrinní a elektrolytové poruchy a nekontrolované křeče).

Účinky na játra:Podobně jako u jiných inhibitorů HMG-CoA reduktázy je třeba věnovat zvýšenou pozornost použití rosuvastatinu u pacientů, kteří konzumují nadměrné množství alkoholu nebo mají v anamnéze onemocnění jater. Před začátkem a tři měsíce po nasazení léčby se doporučuje provést jaterní testy. Léčba rosuvastatinem se má přerušit nebo dávkování snížit, pokud hladina sérových transamináz dosáhne trojnásobku normální hodnoty. Četnost hlášení výskytu závažných jaterních nežádoucích účinků (většinou zvýšené hladiny jaterních transamináz) v poregistračním sledování byla vyšší u dávek 40 mg.U pacientů se sekundární hypercholesterolémií způsobenou hypothyreoidismem nebo nefrotickým syndromem, je třeba vyléčit základní onemocnění před zahájením léčby rosuvastatinem.

Rasa:Výsledky farmakologických studií ukazují zvýšenou systémovou expozici u asijské populace ve srovnání s příslušníky bělošské populace (viz body 4.2 a 5.2).

Inhibitory proteáz:Souběžné užívání přípravku s inhibitory proteáz se nedoporučuje (viz bod 4.5).

Intolerance laktosy:

Tento léčivý přípravek obsahuje laktosu. Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí galaktosy, hereditární laktázovou deficiencí nebo malabsorpcí glukosy a galaktosy by tento léčivý přípravek neměli užívat.

Intersticiální plicní onemocnění:Výjimečné případy intersticiálního plicního onemocnění byly hlášeny při užívání některých statinů, zejména během dlouhodobé léčby (viz bod 4.8). Konkrétní příznaky mohou zahrnovat dyspnoe, neproduktivní kašel a zhoršení celkového stavu (únavu, ztrátu tělesné hmotnosti a horečku). Pokud je u pacienta podezření na rozvoj intersticiálního plicního onemocnění, terapie statiny má být ukončena.

Diabetes mellitusNěkteré důkazy naznačují, že statiny zvyšují hladinu glukózy v krvi a u některých pacientů s rizikem vzniku diabetu, mohou vyvolat hyperglykemii, která již vyžaduje diabetologickou péči. Toto riziko však nepřevažuje nad prospěchem léčby statiny - redukcí kardiovaskulárního rizika a není proto důvod pro ukončení léčby statiny. Pacienti se zvýšeným rizikem pro vznik diabetu (glukóza nalačno 5,6 až 6,9 mmol/L, BMI>30 kg/m

2, zvýšení triglyceridů v krvi,

hypertenze) mají být klinicky a biochemicky monitorováni v souladu s národnímidoporučeními.

Ve studii JUPITER byla hlášena celková frekvence výskytu diabetu mellitu 2,8 % u pacientů léčených rosuvastatinem a 2,3 % u pacientů léčených placebem, většinou u pacientů majících hodnoty glykémie nalačno 5,6 až 6,9 mmol/L).

4.5.

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Cyklosporin:Souběžné podávání rosuvastatinu a cyklosporinu vedlo k sedminásobnému zvýšení plazmatických koncentrací rosuvastatinu ve srovnání se zdravými dobrovolníky (viz bod 4.3). Současné podávání rosuvastatinu a cyklosporinu nemělo vliv na plazmatické koncentrace cyklosporinu.

Antagonisté vitamínu K:Podobně jako u jiných inhibitorů HMG-CoA reduktázy může zahájení léčby či zvýšení dávky rosuvastatinu u pacientů souběžně léčených antagonisty vitaminu K (např. warfarin) vést ke zvýšení protrombinového času (INR). Přerušení léčby nebo snížení dávky rosuvastatinu může vést ke snížení INR. Za těchto okolností je vhodná kontrola INR.

Gemfibrozil a další přípravky na snížení lipidů:Současné podávání rosuvastatinu a gemfibrozilu vedlo ke zdvojnásobení hodnot Cmax a AUC rosuvastatinu (viz bod 4.4).Na základě údajů získaných z interakčních studií se neočekává žádná klinicky významná farmakokinetická interakce s fenofibrátem, avšak mohou nastat farmakodynamické interakce. Gemfibrozil, fenofibrát, další fibráty a dávky niacinu (kyseliny nikotinové), které snižují hladinu lipidů ( 1g/den), zvyšují riziko myopatie při podávání současně s inhibitorem HMG-CoA reduktázy pravděpodobně proto, že mohou vyvolat myopatii, i když se podávají samostatně. Dávka 40 mg je kontraindikována při současném užívání fibrátu (viz body 4.3 a 4.4). Počáteční dávka u těchto pacientů má být 5 mg.

Ezetimib:Souběžné užívání rosuvastatinu a ezetimibu nevyvolalo u žádného z léčiv změny v AUC(0-24) a C(max). Farmakodynamické interakce vyjádřené jako nežádoucí účinky však nemohou být vyloučeny (viz bod 4.4).

Inhibitory proteáz:Souběžné užívání rosuvastatinu a inhibitorů proteáz může značně zvýšit expozici rosuvastatinem, i když je mechanismus interakce neznámý. Ve farmakokinetické studii se zdravými dobrovolníky se souběžné užívání 20 mg rosuvastatinu a kombinovaného přípravku dvou inhibitorů proteáz (400 mg lopinavir/100 mg ritonavir) projevilo zvýšením AUC(0-24)přibližně dvakrát a C (max) přibližně pětkrát. U pacientů s HIV, kteří užívají inhibitory proteáz se užívání rosuvastatinu nedoporučuje (viz bod 4.4).

Antacida: Souběžné podávání rosuvastatinu a suspenze antacid s obsahem hydroxidu hlinitého a hydroxidu hořečnatého vedlo k poklesu plazmatických koncentrací rosuvastatinu asi o 50 %. Tento vliv byl menší, pokud se antacidum podalo 2 hodiny po podání rosuvastatinu. Klinický význam této interakce nebyl studován.

Erythromycin:Souběžné podávání rosuvastatinu a erythromycinu vedlo k 20% zmenšení AUC (0-t) a 30% snížení hodnoty Cmax rosuvastatinu. Příčinou této interakce může být zvýšení motility střeva vyvolané erythromycinem.

Perorální kontraceptiva/ hormonální substituční léčba (HST):Souběžné podávání rosuvastatinu a perorálních kontraceptiv vedlo ke zvětšení AUC etinylestradiolu o 26 % a norgestrelu o 34 %. Toto zvýšení hladin v plazmě je třeba brát v úvahu při určení dávek perorálního kontraceptiva. U pacientek užívajících souběžně rosuvastatin a hormonální substituční léčbu nejsou farmakokinetické údaje dostupné, a proto se nedá vyloučit, že může dojít k podobnému efektu. Tato kombinace se však podávala velkému počtu žen a byla dobře tolerována.

Jiná léčiva:Na základě údajů získaných z interakčních studií se neočekává žádná klinicky významná interakce s digoxinem.

Enzymy cytochromu P450:Výsledky studií in vitro a in vivo ukázaly, že rosuvastatin není ani inhibitorem, ani induktorem isoenzymů cytochromu P450. Kromě toho je rosuvastatin slabým substrátem pro tyto isoenzymy. Mezi rosuvastatinem a flukonazolem (inhibitor CYP2C9 a CYP3A4) nebo ketokonazolem (inhibitor CYP2A6 a CYP3A4) nebyly pozorovány žádné interakce. Současné podávání itrakonazolu (inhibitor CYP3A4) a rosuvastatinu vedlo k 28% zvýšení AUC rosuvastatinu. Toto zvýšení se nepovažuje za klinicky významné. Lékové interakce v souvislosti s metabolismem zprostředkovaným cytochromem P450 se proto neočekávají.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Rosuvastatin je kontraindikován v průběhu těhotenství a kojení.Ženy ve fertilním věku musí používat vhodné antikoncepční metody.Vzhledem k tomu, že cholesterol a jiné látky biosyntézy cholesterolu jsou nenahraditelné pro vývoj plodu, potenciální riziko inhibice HMG-CoA reduktázy převažuje nad výhodami léčby v průběhu těhotenství. Studie na zvířatech prokázaly omezený vliv na reprodukční toxicitu (viz bod 5.3). Pokud pacientka otěhotní v průběhu užívání rosuvastatinu, je nutné jeho podávání okamžitě přerušit.U laboratorních potkanů se rosuvastatin vylučuje do mateřského mléka. Neexistují údaje o vylučování rosuvastatinu do mateřského mléka u lidí (viz bod 4.3).

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Studie hodnotící účinky na schopnost řídit a používat stroje nebyly provedeny. Podle farmakodynamických vlastností přípravku se nepředpokládá, že by rosuvastatin ovlivňoval tyto

schopnosti. Při řízení dopravních prostředků nebo obsluze strojů je třeba vzít v úvahu, že se po dobu léčby může objevit závrať.

4.8

Nežádoucí účinky

Nežádoucí účinky, které byly pozorovány u rosuvastatinu jsou obvykle mírné a přechodné. V kontrolovaných klinických studiích léčbu přerušilo pro nežádoucí účinky méně než 4 % probandů.

Četnost výskytu nežádoucích účinků je vyjádřena následovně:Časté: (1/100 až <1/10), méně časté (1/1000 až <1/100), vzácné ( 1/10000 až <1/1000), velmi vzácné (< 1/10000), není známo (z dostupných údajů nelze určit).

Poruchy imunitního systému:Vzácné: reakce přecitlivělosti včetně angioedémuEndokrinní poruchyČasté: diabetes mellitus

1

Poruchy nervového systému:Časté: bolest hlavy, závratěGastrointestinální poruchy:Časté: zácpa, nauzea, bolest břichaVzácné: pankreatitidaPoruchy kůže a podkožní tkáně:Méně časté: pruritus, vyrážka a urtikáriePoruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně:Časté: myalgieVzácné: myopatie (včetně myositidy), rhabdomyolýzaPoruchy reprodukčního systému a prsuVelmi vzácné: gynekomastieCelkové poruchy a reakce v místě aplikace:Časté: astenie

1

Frekvence výskytu bude záviset na přítomnosti a absenci rizikových faktorů (glukóza nalačno ≥5,6 mmol/L, BMI>30 kg/m

2, zvýšení triglyceridů v krvi, hypertenze v anamnéze).

Podobně jako u jiných inhibitorů HMG-CoA reduktázy je výskyt nežádoucích účinků častější se zvyšující se dávkou přípravku.

Účinky na ledviny:U pacientů, kterým byl podáván rosuvastatin, byla při vyšetření moči pomocí diagnostických proužků zjištěna proteinurie, většinou tubulárního původu. Změna z negativního nálezu, resp. stopového množství bílkovin na ++ či více křížů v určitém časovém období léčby byla pozorována u méně než 1 % pacientů, kterým byl podáván rosuvastatin 10 mg a 20 mg, a přibližně u 3 % pacientů, kterým byl podáván rosuvastatin 40 mg. Při podávání dávky 20 mg byl zjištěn malý vzestup proteinurie (z negativního nálezu, resp. stopového množství na +). V průběhu pokračující léčby došlo ve většině případů k spontánnímu snížení, resp. vymizení proteinurie. Výsledky klinických studií a poregistračního sledování neukázaly příčinnou souvislost mezi proteinurií a akutním nebo progresivním onemocněním ledvin.

U pacientů, kteří užívali rosuvastatin, se vyskytla hematurie. Podle výsledků klinických studií je její výskyt nízký.

Účinky na kosterní sval:

Při podávání rosuvastatinu byly ve všech dávkách, zvláště pak při dávkách  20 mg pozorovány nežádoucí účinky na kosterní sval, tj. myalgie, myopatie (včetně myositidy) a vzácně rhabdomyolýza s nebo bez doprovodného selhání ledvin.

U pacientů užívajících rosuvastatin byl pozorován na dávce závislý vzestup kreatinkinázy (CK). Ve většině případů byl tento vzestup mírný, asymptomatický a přechodný. Pokud se hladiny CK zvýší ( 5 x ULN), je třeba léčbu přerušit (viz bod 4.4).

Účinky na játra:Podobně jako u jiných inhibitorů HMG-CoA reduktázy byl u malého počtu pacientů užívajících rosuvastatin pozorován na dávce závislý vzestup hladin transamináz. Ve většině případů byl tento vzestup mírný, asymptomatický a přechodný.

Poregistrační sledování:Během poregistračního sledování rosuvastatinu byly hlášeny následující nežádoucí účinky, které nejsou uvedeny výše:Gastrointestinální poruchy:Není známo: průjem.Poruchy jater a žlučových cest:Vzácné: zvýšené jaterních transamináz.Velmi vzácné: žloutenka, hepatitidaPoruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně:Velmi vzácné: bolesti kloubů.Poruchy nervového systému:Velmi vzácné: polyneuropatie, ztráta paměti.Poruchy ledvin a močových cest:Velmi vzácné: hematurie.Poruchy kůže a podkožní tkáně:Není známo: Stevensův-Johnsonův syndrom.Respirační, hrudní a mediastinální poruchyNení známo: kašel, dušnost.Celkové poruchy a reakce v místě aplikaceNení známo: edémy.

V souvislosti s užíváním některých statinů byly hlášeny následující nežádoucí účinky:

• Poruchy spánku, včetně nespavosti a těžkých nočních snů• Sexuální dysfunkce • Deprese • Výjimečné případy intersticiální plicní nemoci, zvláště při dlouhodobé léčbě (viz bod 4.4).

Četnost hlášení případů rhabdomyolýzy, závažných ledvinných a jaterních nežádoucích účinků(většinou zvýšené hladiny jaterních transamináz) je vyšší při dávce 40 mg.

4.9

Předávkování

Neexistuje žádná specifická léčba předávkování. Pokud dojde k předávkování, léčebná opatření by měla být symptomatická a podle potřeby podpůrná. Je nutné sledovat funkce jater a hladinu kreatinkinázy. Hemodialýza pravděpodobně nemá význam.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: inhibitory HMG-CoA reduktázyATC kód: C10A A07

Mechanismus účinku:Rosuvastatin je selektivní a kompetitivní inhibitor HMG-CoA reduktázy, enzymu, který limituje rychlost konverze 3-hydroxy-3-metylglutaryl koenzymu A na mevalonát, prekurzor biosyntézy cholesterolu. Primárním místem účinku rosuvastatinu jsou játra, cílový orgán v regulaci hladiny cholesterolu.Rosuvastatin zvyšuje počet LDL receptorů na povrchu jaterních buněk, čímž zvyšuje vychytávání a degradaci LDL-C a inhibuje syntézu lipoproteinů o nízké hustotě (VLDL) v játrech. Tím snižuje celkový počet VLDL a LDL částic.

Farmakodynamické účinky:Rosuvastatin snižuje zvýšenou koncentraci LDL-cholesterolu, celkového cholesterolu, triglyceridů a zvyšuje hladinu HDL-cholesterolu. Snižuje také hladiny ApoB, nonHDL-C, VLDL-C, VLDL-TG a zvyšuje hladinu ApoA-I (viz Tabulka 1). Rosuvastatin také snižuje poměr LDL-C/HDL-C, celkový C/HDL-C, nonHDL-C/HDL-C a ApoB/ApoA-I.

Tabulka 1: Na dávce závislá odpověď pacientů s primární hypercholesterolémií (typ IIa a IIb) (Upravená průměrná procentuální změna od výchozí hodnoty).

Dávka

N

LDL-

C

Celkový C HDL-C

TG

nonHDL-C

ApoB

ApoA-I

Placebo

13

-7

-5

3

-3

-7

-3

0

5

17

-45

-33

13

-35

-44

-38

4

10

17

-52

-36

14

-10

-48

-42

4

20

17

-55

-40

8

-23

-51

-46

5

40

18

-63

-46

10

-28

-60

-54

0

Terapeutická odpověď se projeví v průběhu jednoho týdne od počátku léčby a 90 % maximální odpovědi je dosaženo během 2 týdnů. Maximální odpovědi je obvykle dosaženo v průběhu 4 týdnů a udržuje se dále.

Klinická účinnost:Rosuvastatin je účinný u dospělých pacientů s hypercholesterolémií doprovázenou hypertriglyceridémií i bez hypertriglyceridémie, bez ohledu na rasu, pohlaví, věk a zvláštní skupiny pacientů, např. diabetici a pacienti s familiární hypercholesterolemií.

Souhrnné výsledky fáze III klinického hodnocení prokázaly, že rosuvastatin je účinný v léčbě většiny pacientů s hypercholesterolémií typu IIa a IIb (průměrné výchozí hodnoty LDL-C okolo 4,8 mmol/l) na cílové hodnoty podle „guidlines“ Evropské společnosti pro aterosklerózu (EAS, 1998); asi 80 % pacientů léčených dávkou 10 mg dosáhlo cílové hodnoty LDL-C podle EAS (< 3 mmol/l).

Ve velké studii s pacienty s heterozygotní formou familiární hypercholesterolémie byl rosuvastatin podáván celkem 435 probandům v dávkách 20 mg až 80 mg v rámci titrace vhodné dávky. Všechny dávky vykazovaly příznivý vliv na lipidové spektrum a s ohledem na terapeutické cíle. Po titraci dávky na 40 mg (12 týdnů léčby) se hladina LDL-C snížila o 53 %;33% pacientů dosáhlo cílové hodnoty EAS pro hladinu LDL-C (<3 mmol/l).

V rámci titrace vhodné dávky přípravku byla v otevřené studii hodnocena odpověď 42 pacientů s homozygotní formou familiární hypercholesterolémie na rosuvastatin 20 mg až 40 mg. Ve

zkoumané populaci se průměrná hladina LDL-C snížila o 22 %.

V klinických studiích s omezeným počtem probandů, bylo prokázáno, že rosuvastatin v kombinaci s fenofibrátem má aditivní účinek na snižování hladiny triglyceridů a v kombinaci s niacinem na zvyšování hladiny HDL-C (viz bod 4.4).

V multicentrické, dvojitě slepé, placebem kontrolované, klinické studii (METEOR) bylo zařazeno celkem 984 pacientů ve věku od 45 do 70 let s nízkým rizikem ischemické choroby srdeční (definováno jako riziko < 10 % v následujících 10 letech podle Framinghamské studie), průměrnou hodnotou LDL-C 4,0 mmol/l (145,5 mg/dl) a subklinickými známkami aterosklerózy (měřením tloušťky intima-media karotidy – CIMT). Pacienti byli randomizováni do ramene s rosuvastatinem v dávce 40 mg jednou denně nebo ramene s placebem a sledováni po dobu 2 roků. Rosuvastatin významně zpomaloval riziko progrese maximální hodnoty CIMT ve 12 místech karotidy ve srovnání s placebem o minus 0,0145 mm/rok (95% interval spolehlivosti - 0,0196; - 0,0093; p < 0,0001). Změna oproti výchozí hodnotě byla minus 0,0014 mm/rok (- 0,12 %/rok, nevýznamný rozdíl) pro rosuvastatin oproti progresi plus 0,0131 mm/rok (1,12 %/rok, p<0,0001) pro placebo. Nebyla zjištěna přímá korelace mezi snížením CIMT a snížením rizika kardiovaskulárních příhod. Studovaná populace ve studii METEOR byla charakterizována nízkým rizikem ischemické choroby srdeční a nepředstavuje tak reprezentativní populaci pro léčbu rosuvastatinem 40 mg. Dávka 40 mg má být předepisována pouze pacientům s těžkou hypercholesterolémií a vysokým kardiovaskulárním rizikem (viz bod 4.2).

Vliv rosuvastatinu na výskyt závažných kardiovaskulárních příhod na podkladě aterosklerózy byl hodnocen u 17 802 mužů (≥ 50 let) a žen (≥ 60 let) ve studii „Justification for the Use of Statins in Primary Prevention: An Intervention Trial Evaluating Rosuvastatin (JUPITER).“

Účastníci studie byli náhodně randomizováni do skupiny, které bylo podáváno placebo (n = 8901), nebo rosuvastatin 20 mg denně (n = 8901) a byli sledováni po průměrnou dobu 2 let.

Koncentrace LDL-cholesterolu se snížila o 45 % (p < 0,001) ve skupině s rosuvastatinem vesrovnání s placebem.

V následné analýze vysoce rizikových podskupin pacientů s bazálním rizikovým skóre podleFraminghamské studie > 20 % (1558 pacientů) byl významně snížen cílový kombinovanýparametr kardiovaskulární smrti, mrtvice a infarktu myokardu (p = 0,028) ve skupiněs rosuvastatinem ve srovnání s placebem. Absolutní snížení rizika četnosti příhod na1000 paciento roků dosáhlo 8,8. Celková mortalita se v této vysoce rizikové skupině nezměnila(p = 0,193). V následné analýze vysoce rizikových podskupin pacientů s bazálním rizikovýmskóre podle Framinghamské studie ≥ 5 % (9302 pacientů) (extrapolováno, aby byli zahrnutii jedinci starší než 65 let) došlo k významnému snížení kombinovaného cílového parametrukardiovaskulární smrti, mrtvice a infarktu myokardu (p = 0,0003) ve skupině s rosuvastatinem ve srovnání s placebem. Absolutní snížení rizika četnosti příhod bylo 5,1 na 1000 paciento roků.Celková mortalita se v této vysoce rizikové skupině nezměnila (p = 0,076).

Ve studii JUPITER bylo celkem 6,6 % pacientů ve skupině užívající rosuvastatin a 6,2 % pacientů, kterým bylo podáváno placebo, kteří přerušili léčbu v důsledku projevů nežádoucích příhod. Nejčastějšími nežádoucími příhodami, které vedly k přerušení léčby byly: myalgie (0,3 % rosuvastatin; 0,2 % placebo), bolest břicha (0,03 % rosuvastatin; 0,02 % placebo) a rash (0,02 % rosuvastatin; 0,03 % placebo).Nejčastějšími nežádoucími příhodami s frekvencí vyšší než u placeba byly: infekce močových cest (8,7 % rosuvastatin; 8,6 % placebo), nazofaryngitida (7,6 % rosuvastatin; 7,2 % placebo), bolest zad (7,6 % rosuvastatin; 6,9 % placebo) a myalgie (7,6 % rosuvastatin; 6,6 % placebo).

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce:Maximální plasmatické koncentrace rosuvastatinu po perorálním podání je dosaženo za 5 hodin. Absolutní biologická dostupnost je přibližně 20 %.

Distribuce:Rosuvastatin se do značné míry vychytává v játrech, primárním místě biosyntézy cholesterolu a clearance LDL-C. Distribuční objem cholesterolu je přibližně 134 l. Přibližně 90 % rosuvastatinu se váže na plazmatické bílkoviny, především albumin.

Metabolismus:Rosuvastatin je částečně metabolizován (asi 10 %). Studie in vitro zaměřené na metabolismus s použitím lidských hepatocytů ukazují, že rosuvastatin je slabým substrátem pro cytochrom P450. Hlavním zúčastněným izoenzymem je CYP2C9, v menší míře 2C19, 3A4 a 2D6. Hlavní identifikované metabolity jsou N-desmetylmetabolit a lakton. N-desmetylmetabolit je přibližně o 50 % méně účinný ve srovnání s rosuvastatinem, lakton je považován za klinicky neúčinný. Inhibici HMG-CoA reduktázy v cirkulaci lze z více než 90 % vysvětlit aktivitou rosuvastatinu.

Vylučování:Přibližně 90 % rosuvastatinu se vyloučí v nezměněné formě stolicí (ve formě absorbovaného a neabsorbovaného léčiva) a zbytek močí. Přibližně 5 % se vylučuje v nezměněné formě močí. Poločas eliminace je asi 19 hodin. Poločas eliminace se nemění s rostoucí dávkou přípravku. Geometrický průměr hodnot plazmatické clearance je přibližně 50 l/hod (koeficient variability 21,7 %). Podobně jako u jiných inhibitorů HMG-CoA reduktázy zahrnuje hepatální absorpce rosuvastatinu membránový přenašeč OATP-C. Tento přenašeč je důležitý pro jaterní eliminaci rosuvastatinu.

Linearita:Systémová expozice rosuvastatinem se zvyšuje v závislosti na dávce. Po podání opakovaných denních dávek nebyly pozorovány změny ve farmakoterapeutických parametrech.

Zvláštní populaceVěk a pohlaví:Věk a pohlaví nemá klinicky významný vliv na farmakokinetiku rosuvastatinu.

Rasa:Farmakokinetické studie ukázaly přibližně dvojnásobné zvýšení střední hodnoty AUC a Cmaxu asijské populace (Japonci, Číňané, Filipínci, Vietnamci a Korejci) ve srovnání s příslušníky bělošské populace. Indové mají přibližně 1,3násobné zvýšení střední hodnoty AUC a Cmax. Populační farmakokinetická analýza neodhalila klinicky relevantní rozdíly ve farmakokinetice mezi příslušníky bělošské a černošské populace.

Renální insuficience:V klinickém hodnocení u pacientů s různým stupněm poruchy funkce ledvin bylo zjištěno, že mírná až středně těžká porucha funkce ledvin neměla vliv na plazmatické koncentrace rosuvastatinu. U pacientů s těžkou poruchou funkce ledvin (Clcr < 30 ml/min) byl zjištěn trojnásobný vzestup plazmatických koncentrací rosuvastatinu a devítinásobný vzestup koncentrací N-desmetylmetabolitu ve srovnání se zdravými dobrovolníky. Plazmatické koncentrace rosuvastatinu v ustáleném stavu u jedinců na hemodialýze byly přibližně o 50 % vyšší v porovnání se zdravými dobrovolníky.

Hepatální insuficience:Ve studii u pacientů s různým stupněm poruchy funkce jater nebyla prokázána zvýšená expozice rosuvastatinu u jedinců s Child-Pugh skóre 7 a méně. U dvou jedinců s Child-Pugh

skóre 8 a 9 byla systémová expozice rosuvastatinem nejméně dvojnásobná ve srovnání s jedinci s nižším skóre. Nejsou žádné zkušenosti u pacientů s Child-Pugh skóre vyšším než 9.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Předklinické údaje nenasvědčují žádnému zvláštnímu nebezpečí pro člověka na základě konvenčních bezpečnostních farmakologických studií, studií toxicity po opakovaném podávání, studií genotoxicity a karcinogenního potenciálu. Specifické testy na účinky na hERG nebyly hodnoceny. Nežádoucí účinky, které nebyly pozorovány v klinických studiích, ale pozorované u zvířat při expozici podobné jako u lidí zahrnují: histopatologické změny jater ve studiích natoxicitu po opakovaném podání u myší, potkanů a v menší míře na žlučník u psů, ale nikoliv u opic, pravděpodobně v důsledku farmakologického působení rosuvastatinu. U opic a psů byla ve vyšších dávkách pozorována testikulární toxicita. Reprodukční toxicita byla pozorována u potkanů, doprovázená nižším počtem vrhů, nižší hmotností vrhů a sníženým přežíváním mláďat. Tyto účinky byly pozorovány při systémové expozici samic dávkám, které několikanásobně převyšovaly úroveň terapeutické expozice u lidí.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Jádro tabletygranulovaná mikrokrystalická celulosa, monohydrát laktosy,krospovidon typ A,magnesium-stearát.

Potahová vrstva Opadry II 31K38097 žlutá:monohydrát laktosy,hypromelosa (E464),oxid titaničitý (E171)triacetin (E1518),hlinitý lak chinolinové žluti (E104).

6.2

Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3

Doba použitelnosti

2 roky

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.

6.5

Druh obalu a velikost balení

PA/Al/PVC//Al blistr. Velikost balení: 7,14,28, 30, 56, 98 potahovaných tablet.Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Žádné zvláštní požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Zakład Farmaceutyczny Adamed Pharma S.A., ul. Szkolna 33, 95-054 Ksawerów, Polsko

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

31/596/10-C

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

4.8.2010

10.

DATUM REVIZE TEXTU

14.6.2012


nahoru

Informace na obalu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

krabička

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Zahron 5 mg potahované tabletyrosuvastatinum calcicum

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna potahovaná tableta obsahuje rosuvastatinum 5 mg ve formě rosuvastatinum calcicum.

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje monohydrát laktosy, aj. Více naleznete v příbalové informaci.

4. LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

7 potahovaných tablet14 potahovaných tablet28 potahovaných tablet30 potahovaných tablet56 potahovaných tablet98 potahovaných tablet

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.Perorální podání.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST

Použitelné do:

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Zakład Farmaceutyczny Adamed Pharma S.A., ul. Szkolna 33, 95-054 Ksawerów, Polsko

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLOČÍSLA

31/594/10-C

13. ČÍSLO ŠARŽE

Číslo šarže:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Zahron 5 mg

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH

blistr

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Zahron 5 mgpotahované tabletyrosuvastatinum calcicum

2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Zakład Farmaceutyczny Adamed Pharma S.A.

3. POUŽITELNOST

EXP:

4. ČÍSLO ŠARŽE

Č. šarže:

5. JINÉ

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

krabička

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Zahron 10 mg potahované tabletyrosuvastatinum calcicum

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna potahovaná tableta obsahuje rosuvastatinum 10 mg ve formě rosuvastatinum calcicum.

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje monohydrát laktosy, aj. Více naleznete v příbalové informaci.

4. LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

7 potahovaných tablet14 potahovaných tablet28 potahovaných tablet30 potahovaných tablet56 potahovaných tablet98 potahovaných tablet

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.Perorální podání.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST

Použitelné do:

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Zakład Farmaceutyczny Adamed Pharma S.A., ul. Szkolna 33, 95-054 Ksawerów, Polsko

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

31/595/10-C

13. ČÍSLO ŠARŽE

Číslo šarže:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Zahron 10 mg

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH

blistr

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Zahron 10 mg potahované tabletyrosuvastatinum calcicum

2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Zakład Farmaceutyczny Adamed Pharma S.A.

3. POUŽITELNOST

EXP:

4. ČÍSLO ŠARŽE

Č. šarže:

5. JINÉ

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

krabička

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Zahron 20 mg potahované tabletyrosuvastatinum calcicum

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna potahovaná tableta obsahuje rosuvastatinum 20 mg ve formě rosuvastatinum calcicum.

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje monohydrát laktosy, aj. Více naleznete v příbalové informaci.

4. LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

7 potahovaných tablet14 potahovaných tablet28 potahovaných tablet30 potahovaných tablet56 potahovaných tablet98 potahovaných tablet

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.Perorální podání.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST

Použitelné do:

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Zakład Farmaceutyczny Adamed Pharma S.A., ul. Szkolna 33, 95-054 Ksawerów, Polsko

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

31/596/10-C

13. ČÍSLO ŠARŽE

Číslo šarže:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Zahron 20 mg

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH

blistr

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Zahron 20 mg potahované tabletyrosuvastatinum calcicum

2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Zakład Farmaceutyczny Adamed Pharma S.A.

3. POUŽITELNOST

EXP:

4. ČÍSLO ŠARŽE

Č. šarže:

5. JINÉ

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

krabička

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Zahron 40 mg potahované tabletyrosuvastatinum calcicum

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna potahovaná tableta obsahuje rosuvastatinum 40 mg ve formě rosuvastatinum calcicum.

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje monohydrát laktosy, aj. Více naleznete v příbalové informaci.

4. LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

7 potahovaných tablet14 potahovaných tablet28 potahovaných tablet30 potahovaných tablet56 potahovaných tablet 98 potahovaných tablet

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.Perorální podání.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST

Použitelné do:

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Zakład Farmaceutyczny Adamed Pharma S.A., ul. Szkolna 33, 95-054 Ksawerów, Polsko

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

31/597/10-C

13. ČÍSLO ŠARŽE

Číslo šarže:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Zahron 40 mg

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH

blistr

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Zahron 40 mg potahované tabletyrosuvastatinum calcicum

2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Zakład Farmaceutyczny Adamed Pharma S.A.

3. POUŽITELNOST

EXP:

4. ČÍSLO ŠARŽE

Č. šarže:

5. JINÉ

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.