Yttrium (90Y) Colloid Suspension For Local Injection

Kód 0199390 ( )
Registrační číslo 88/ 008/93-C
Název YTTRIUM (90Y) COLLOID SUSPENSION FOR LOCAL INJECTION
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace CIS bio international, Gif-sur-Yvette Cedex, Francie
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0199390 INJ SUS 296MB EXP:D Injekční suspenze, Injekce
0199391 INJ SUS 333MB EXP:D Injekční suspenze, Injekce
0199392 INJ SUS 407MB EXP:D Injekční suspenze, Injekce
0199393 INJ SUS 444MB EXP:D Injekční suspenze, Injekce
0199394 INJ SUS 481MB EXP:D Injekční suspenze, Injekce
0199395 INJ SUS 518MB EXP:D Injekční suspenze, Injekce
0199396 INJ SUS 925MB EXP:D Injekční suspenze, Injekce
0199397 INJ SUS 1110MB EXP:D Injekční suspenze, Injekce
0199398 INJ SUS 1800MB EXP:D Injekční suspenze, Injekce
0199399 INJ SUS 1900MB EXP:D Injekční suspenze, Injekce
0059192 INJ SUS 111MB EXP:D Injekční suspenze, Injekce
0059193 INJ SUS 185MB EXP:D Injekční suspenze, Injekce
0059194 INJ SUS 370MB EXP:D Injekční suspenze, Injekce
0059195 INJ SUS 555MB EXP:D Injekční suspenze, Injekce
0059196 INJ SUS 740MB EXP:D Injekční suspenze, Injekce
0199389 INJ SUS 259MB EXP:D Injekční suspenze, Injekce
0199388 INJ SUS 222MB EXP:D Injekční suspenze, Injekce
0059197 INJ SUS 1480MB EXP:D Injekční suspenze, Injekce
0199387 INJ SUS 148MB EXP:D Injekční suspenze, Injekce

nahoru

Příbalový létak YTTRIUM (90Y) COLLOID SUSPENSION FOR LOCAL INJECTION

1

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls173597/2012 a příloha ke sp. zn. sukls173628/2012

Příbalová informace: Informace pro pacienta

Yttrium (90Y) colloid suspension for local injection

(Koloidní suspenze yttria-(90Y) pro lokální aplikaci)

Citronan yttritý-(90Y)

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než Vám bude tento přípravek podán, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. - Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. - Máte-li jakékoliv další otázky, zeptejte se svého lékaře z centra pro nukleární medicínu, který bude vyšetření provádět. - Pokud se u Vás vyskytne kterýkoliv z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři z centra pro nukleární medicínu. Stejně postupujte v případě jakýchkoliv nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Co naleznete v této příbalové informaci: 1. Co je koloidní Yttrium-(90Y) a k čemu se používá? 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než Vám bude podán přípravek koloidní Yttrium-(90Y)? 3. Jak se přípravek koloidní Yttrium-(90Y) používá? 4. Možné nežádoucí účinky. 5. Jak se přípravek koloidní Yttrium-(90Y) uchovává? 6. Obsah balení a další informace. 1. Co je koloidní Yttrium-(90Y) a k čemu se používá? Koloidní Yttrium-(90Y) obsahuje účinnou látku citronan yttritý-(90Y). Tento přípravek je radiofarmakum, které je určeno pouze k léčebným účelům. Koloidní Yttrium- (90Y) se používá pro terapeutickou iradiaci synoviální hypertrofie kolenního kloubu (izotopická radiační synovektomie) zejména u mono- nebo oligoartikulární artritidy chronického zánětlivého revmatismu, zejména u revmatoidní polyartritidy. Použití koloidního Yttria-(90Y) je spojeno s vystavením malému množství radioaktivity, avšak Váš ošetřující lékař nebo lékař z centra nukleární medicíny zhodnotili, že klinický přínos, který získáte díky tomuto vyšetření za použití radiofarmaka, převažuje nad rizikem v důsledku ozáření. 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než Vám bude podáno koloidní Yttrium-(90Y)?

Koloidní Yttrium-(90Y) Vám nesmí být podáno: - jestliže jste těhotná nebo si myslíte, že byste mohla být těhotná, - jestliže kojíte, - v případě septické artritidy, - pokud existuje lokalizovaná infekce nebo kožní poruchy v místě injekce, - v případě ruptury popliteální nebo Bakerovy cysty, - jestliže jste alergický(á) na citronan yttritý-(90Y) nebo na kteroukoli další složku tohoto léku (uvedenou v bodě 6). Upozornění a opatření Je nutné dbát zvláštní opatrnosti při použití koloidního Yttria-(90Y)

2

Podávání koloidního Yttria-(90Y) je třeba se co nejvíce vyhýbat: - u dětí a mladistvých v růstové fázi, - u pacientů, kteří jsou stále v reprodukčním věku, - u těžkého poškození kolenního kloubu. Před podáním koloidního Yttria-(90Y) byste měli: Pokud jste žena v reprodukčním věku, musíte před léčbou zahájit užívání efektivní antikoncepce a musíte v jejím užívání pokračovat po dobu několika měsíců. Děti a dospívající Podávání koloidního yttria-(90Y) je třeba se vyhýbat u dětí a mladistvých, kteří jsou v růstové fázi. Poraďte se se svým lékařem z centra pro nukleární medicínu, pokud je Vám méně než 18 let. Užívání jiných léků Informujte prosím, svého lékaře z centra pro nukleární medicínu o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Některé přípravky používané pro zvýšení RTG záření mohou reagovat s koloidním Yttriem-(90Y), proto se doporučuje, aby injekce koloidního Yttria-(90Y) byla odložena alespoň po dobu 3 dnů po lokálním použití takových kontrastních látek. Těhotenství, kojení a fertilita Pokud existuje možnost, že byste mohla být těhotná, pokud u Vás došlo k vynechání měsíčků nebo pokud kojíte, musíte o této skutečnosti před podáním koloidního Yttria-(90Y) informovat lékaře z centra pro nukleární medicínu. Pokud si nejste jistá, poraďte se svým lékařem z centra pro nukleární medicínu, který bude Vaše vyšetření provádět. Pokud jste těhotná Koloidní Yttrium-(90Y) by se nemělo podávat u těhotných žen. Je nutné stanovit, že nejste těhotná před použitím tohoto přípravku. Pokud kojíte Jak je uvedeno výše, koloidní Yttrium-(90Y) by se nemělo podávat kojícím ženám. Před podáním radiofarmaka matkám, které kojí je třeba zvážit, zda není možné léčbu přiměřeně odložit do doby, než matka přestane kojit. Koloidní Yttrium-(90Y) obsahuje méně než 1 mmol sodíku (23 mg) na podanou dávku, tzn. že je v podstatě “prostý sodíku”. 3. Jak se přípravek koloidní Yttrium-(90Y) používá? Použití radiofarmak, manipulace s nimi a jejich likvidace se řídí přísnými zákony. Koloidní Yttrium-(90Y) se bude používat pouze ve speciálních kontrolovaných prostorách. S tímto přípravkem mohou manipulovat a Vám jej podávat pouze osoby se zaškolením a s kvalifikací pro jejich bezpečné použití. Tyto osoby budou zvláště pečlivě dbát o bezpečné použití tohoto přípravku a budou Vás průběžně informovat o své činnosti. Lékař z centra pro nukleární medicínu, který dohlíží na Vaše vyšetření rozhodne o množství koloidního Yttria-(90Y), které má být ve Vašem případě podáno a bude to nejmenší množství nezbytné k získání požadované informace. Doporučené podané množství pro dospělou osobu se obvykle pohybuje v rozmezí od 185 MBq do 222 MBq (megabecquerel, jednotka používaná k vyjádření radioaktivity) do jednoho kloubu.

3

Několik radiačních synovektomií je možné provést simultánně nebo po sobě. Opakovaná injekce radioaktivního koloidu do jednoho kloubu se může provést po uplynutí 6 měsíců v případě relapsu. Doporučené rozmezí aktivity při opakované léčbě je 111 - 222 MBq. V případě dvou neúspěšných injekcí by neměla následovat další léčba radiosynovektomií. Roční aktivita by neměla překročit 444 MBq. Podávání koloidního Yttria-(90Y) a provedení vyšetření Koloidní Yttrium-(90Y) se podává injekčně do kloubu po evakuaci jakéhokoliv kloubního výpotku. Délka trvání vyšetření Váš lékař z centra pro nukleární medicínu Vás bude informovat o obvyklé délce trvání vyšetření. Po podáním koloidního Yttria-(90Y) byste měli: Po podání injekce musíte být v klidu na lůžku a udržovat své koleno imobilizované po dobu 2 - 3 dnů. Tím se minimalizuje cirkulace tekutiny v těle. Lékař z centra pro nukleární medicínu Vás bude informovat, zda je třeba, abyste prováděli jakákoliv zvláštní opatření po podání tohoto léku. Poraďte se se svým lékařem z centra pro nukleární medicínu, pokud máte nějaké otázky. Pokud Vám bylo podáno více koloidního Yttria-(90Y) než bylo třeba: Předávkování je nepravděpodobné, protože Vám bude podána pouze jedna dávka koloidního Yttria-(90Y), kterou bude přesně kontrolovat lékař z centra pro nukleární medicínu, který dohlíží na celé vyšetření. Nicméně, v případě předávkování obdržíte odpovídající léčbu. Pokud byste měl(a) jakékoliv další otázky týkající se použití koloidního Yttria-(90Y), poraďte se prosím, se svým lékařem z centra pro nukleární medicínu, který na vyšetření dohlíží. 4. Možné nežádoucí účinky Podobně jako jiné léky,i tento přípravek může vyvolat nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Přechodná teplota může být pozorována během 24 hodin po radiační synovektomii u asi 2 % případů. U některých případů byly pozorovány alergické reakce. Injekce radioaktivního koloidu může být v některých případech bolestivá. Po dobu několika hodin nebo dnů může být po radiační synovektomii pozorován zánět v kloubu. K léčbě je možno použít analgetika a nesteroidní antiflogistika. Existují určité případy, kdy se objevila kožní nekróza nebo změna barvy kůže v důsledku použití daného léku. Sekundární kloubní infekce po radiační synovektomii je výjimečná. Byly nahlášeny případy destrukce kostní tkáně kolene. Toto radiofarmakum dodá nízká množství ionizujícího záření s velmi nízkou mírou rizika vzniku rakoviny a hereditárních abnormalit. Pokud zaznamenáte jakékoliv vedlejší účinky nebo se u Vás objeví jakékoliv vedlejší účinky, o kterých se nezmiňuje tato příbalová informace, oznamte to prosím svému lékaři z centra pro nukleární medicínu, který dohlíží na vyšetření.

4

5. Jak se přípravek koloidní Yttrium-(90Y) uchovává? Tento přípravek nebudete muset uchovávat. Za uchovávání tohoto přípravku odpovídá kvalifikovaný pracovník centra nukleární medicíny. Uchovávání radiofarmak bude probíhat v souladu s národními předpisy pro nakládání s radioaktivními materiály. Tato informace je určena pouze pro odborníky. Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte v původním obalu.

Po prvním použití uchovávejte v chladničce při teplotě 2 – 8 °C. Koloidní Yttrium-(90Y) se nesmí používat po uplynutí doby použitelnosti, které je uvedené na štítku. 6. Obsah balení a další informace Co obsahuje koloidní Yttrium-(90Y) - Účinná látka je: citronan yttritý-(90Y): 37 - 370 MBq / ml k datu kalibrace - Pomocnými látkami jsou: chlorid sodný, hydroxid sodný, kyselina dusičná, citrát sodný, voda na injekci. Jak přípravek koloidní Yttrium-(90Y) vypadá a jaký je obsah balení? Nebudete muset pořizovat ani manipulovat s balením nebo lahvičkou, následující řádky jsou pouze pro Vaši informaci. Koloidní Yttrium-(90Y) je koloidní, mléčně bílá, sterilní suspenze, která je připravena k použití. Lahvička je k opakovanému odběru. Velikost balení: 111; 148; 185; 222; 259; 296; 333; 370; 407; 444; 481; 518; 555; 740; 925; 1110; 1480; 1800; 1900 MBq / lahvička. Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce CIS bio international R.N. 306 - Saclay B.P. 32 91192 GIF-sur-Yvette Cedex, Francie Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: LACOMED, spol. s r. o. tel., fax: 220 940 162 http://www.lacomed.cz Registrační číslo: 88/008/93-C Datum poslední revize příbalové informace: 5.12.2012 Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv: www.sukl.cz

5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Následující informace jsou určeny pouze pro odborné zdravotnické pracovníky:

Úplný text Souhrnu údajů o přípravku pro koloidní Yttrium-(90Y) se dodává jako samostatný dokument v obalu výrobku s cílem poskytnout zdravotnickému personálu další dodatečné vědecké a praktické informace o podávání a použití tohoto radiofarmaka. Viz Souhrn údajů o přípravku (Souhrn údajů o přípravku musí být přiložen v krabičce).


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls173597/2012 a příloha ke sp. zn. sukls173628/2012

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Yttrium (90Y) colloid suspension for local injection (Koloidní suspenze yttria-(90Y) pro lokální aplikaci.) 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Yttrii-(90Y) citras: 37 - 370 MBq/ml k datu kalibrace Yttrium-(90Y) je čistý beta-zářič (s nejvyšším zastoupení energie beta = 2,28 MeV). Poločas rozpadu je 64 hodin. Stabilní dceřiný nuklid je zirkonium. Pomocná látka se známým účinkem: sodík. Přípravek obsahuje 7,4 mg/ml sodíku. Úplný seznam pomocných látek, viz bod 6.1. 3. LÉKOVÁ FORMA Suspenze pro intraartikulární injekci. Injekce koloidního yttria-(90Y) je mléčně bílá sterilní koloidní suspenze s pH v rozmezí 5,5 - 7,5 a celková radioaktivita nefiltrovatelné frakce je nejméně nebo rovna 85 % v době propuštění a nejméně nebo rovna 80 % v době uplynutí použitelnosti. Koloidní frakce je tvořena částicemi s průměrnou velikostí mezi 3 - 6 µm (laserová difrakční technika). 4. KLINICKÉ ÚDAJE 4.1. Terapeutické indikace Terapeutické ozařování hypertrofie synovia kolenního kloubu (radionuklidová synovektomie, správně radiosynoviortéza), hlavně pro mono- a oligoartikulární artritidu chronického zánětlivého revmatismu, zvláště revmatoidní polyartritidu. Přípravek je indikován pro použití u dospělých. 4.2. Dávkování a způsob podání Dávkování

Obvykle se podává do jednoho kloubu aktivita 185 - 222 MBq. S úspěchem lze provést několik radiosynoviortéz. V případě recidivy může být opakované podání radioaktivního koloidu do stejného kloubu provedeno po 6 měsících. Doporučená dávka pro opakovanou terapii je 111 - 222 MBq. V případě dvou neúspěšných injekcí by neměla následovat další léčba radiosynovektomií. Roční aktivita by neměla překročit 444 MBq. Pediatrická populace Bezpečnost a účinnost přípravku nebyla u dětí stanovena. Údaje nejsou k dispozici. Způsob podání Vícedávkové Intraartikulární podání Injekce je určena pro intraartikulární podání a nesmí být podána intravenózně nebo do močového měchýře. Přípravek je připraven k použití a neměl by být před podáním ředěn. Doporučený postup pro podání:

odstranění kloubního výpotku, přísně intraartikulární injekce koloidní suspenze yttria-(90Y), stejnou cestou aplikace injekce derivátu kortizonu (acetát prednizolonu 25 mg nebo acetát

hydrokortizonu 50 mg),

před vyjmutím jehly se propláchne jehla 0,9% roztokem chloridu sodného nebo roztokem

kortikosteroidu, aby se zabránilo refluxu a vzniku kožní radiační nekrózy.

Po podání musí následovat na 2 - 3 dny znehybnění kloubu s klidem na lůžku, aby se zabránilo úniku radiofarmaka mimo kloub. 4.3. Kontraindikace

V těhotenství anebo v době kojení, u septické artritidy, jsou-li přítomny lokalizované infekce nebo kožní poruchy přítomné v místě injekčního podání, u ruptury podkolenních / zákolenních cyst, při přecitlivělosti na aktivní látku nebo jakoukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

4.4. Zvláštní upozornění a opatření pro použití Potenciál hypersenzitivních nebo anafylaktických reakcí Pokud se objeví hypersenzitivní nebo anafylaktické reakce, musí se podávání přípravku okamžitě ukončit a je třeba případně zahájit intravenózní léčbu. Aby byla umožněna okamžitá léčba v případech nouze, musí být okamžitě k dispozici nezbytné přípravky a vybavení, jako je endotracheální rourka a ventilátor. Individuální zdůvodnění přínosu a rizika U každého pacienta musí být vystavení radiaci odůvodněné předpokládaným přínosem. Podaná aktivita by v každém případě měla být při získávání požadovaného terapeutického účinku, co nejnižší.

Pediatrická populace Podání koloidu yttria-(90Y) dětem a mladistvým v období růstu je povoleno pouze v zaručeně uvážených a výjimečných případech. Informace o použití v pediatrické populaci najdete v bodě 4.2. Po zákroku Po injekčním zákroku musí následovat imobilizace kolene s klidem na lůžku po dobu 2 - 3 dnů, aby byla snížena extraartikulární migrace radiofarmaka. Specifická varování Pacienti, kteří jsou nadále v reprodukčním věku Tento přípravek by neměl být podáván pacientům schopných reprodukce. V případě, že se pacient ještě v reprodukčním věku nachází, k podání by mělo dojít pouze ve výjimečně odůvodněných případech po pečlivém uvážení poměru prospěch / risk a po zvážení alternativního použití neradioaktivního léku. Jestliže se vyskytuje nebezpečí ruptury podkolenní / zákolenní cysty, příslušné diagnostické metody (např. sonografie) mohou být použity pouze za vyloučení této možnosti. Vyskytují-li se nestabilní kolenní klouby, jasné destrukce kostní tkáně nebo ztuhlé klouby, je aplikace možná pouze ve výjimečných případech a pak s nejvyšší péčí. Dále je třeba péče v případech významné ztráty chrupavky v kloubu. Tento přípravek obsahuje méně než 1 mmol sodíku (23 mg) na podanou dávku, tzn. že je v podstatě „prostý sodíku“. Bezpečnostní opatření týkající se rizika pro životní prostředí jsou uvedena v bodě 6.6. 4.5. Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce Yttrium-(90Y) se může uvolnit z koloidu citronanu yttritého po lokální interakci s rentgenovými kontrastními látkami, které obsahují EDTA nebo jiné komplexotvorné látky. V případě kontrastního prostředku obsahujícího EDTA nebo jiné komplexotvorné látky, riziko relevantní interakce s yttriem-(90Y) je determinováno především stupněm eliminace kontrastní látky. Iontové vysokoosmolární a neiontové nízkoosmolární monomerové kontrastní látky jsou obojí eliminovány ze zdravého kloubu s poločasem 30 - 60 minut. Tento čas může být ještě kratší v případě revmatických kloubů. Nicméně k zajištění dostatečné bezpečnostní rezervy se doporučuje doba 8 hodin mezi podáním rentgenové kontrastní látky a citronanu yttritého-(90Y), nutná k vyloučení rizika interakce. V případě podání dimerových kontrastních látek obsahujících EDTA nebo jiné komplexotvorné látky by měla být zajištěna bezpečnostní rezerva v době 3 dnů. 4.6 Fertilita, těhotenství a kojení Ženy v produktivním věku Je-li nutné podat radiofarmakum ženě v produktivním věku je vždy nutné zjistit, zda není žena v jiném stavu. Každá žena, u které došlo k vynechání periody, má být považována za těhotnou, dokud se

neprokáže opak. Pokud existují pochybnosti o jejím potenciálním těhotenství (pokud došlo k vynechání periody, pokud je perioda velmi nepravidelná atd.) Zváženy by měly být i jiné alternativní techniky, bez použití ionizujícího záření. Antikoncepce u žen Je-li nezbytné provedení izotopové radiační synovektomie u žen v reprodukčním věku, doporučuje se používání kontraceptiv před léčbou a pokračovat v podávání i několik měsíců po léčbě. Těhotenství Použití citronanu yttritého-(90Y) je kontraindikováno v těhotenství, protože může dojít k úniku radioaktivity z kloubu (viz bod 4.3.) Kojení Použití citronanu yttritého-(90Y) je kontraindikováno u kojících matek (viz bod 4.3.) Před podáním radiofarmaka matce, která kojí je třeba zvážit, zda terapii neodložit do doby, až matka kojit přestane. 4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje Není relevantní. 4.8 Nežádoucí účinky Vystavení ionizujícímu záření je spojeno se vznikem rakoviny a rizikem vývoje dědičných vad. Vzhledem k radiační dávce po terapeutickém podání může dojít ke zvýšenému výskytu rakoviny a mutací. Ve všech případech je nezbytné zajistit, aby riziko z ozáření bylo nižší než samotná choroba. Efektivní dávka je 8,44 mSv když je podána maximální doporučená aktivita 222 MBq. Následující tabulka uvádí, jak byla frekvence vyjádřena v této části (frekvenční konvence MedDRA):

Velmi časté ( 1/10) Časté ( 1/100 až < 1/10) Méně časté ( 1/1000 až <1/100) Vzácné ( 1/10000 až <1/1000) Velmi vzácné (<1/10 000) Neznámé (nelze z dostupných údajů určit).

V následující tabulce jsou uvedeny nežádoucí účinky dle třídy orgánového systému MedDRA.

Seznam nežádoucích účinků Tabulkový seznam nežádoucích účinků uspořádaný dle třídy orgánového systému (SOC) MedDRA (Medical Dictionary for Regulatory Activities) s uvedením jejich frekvence.

Třída orgánového systému dle

MedDRA

Preferovaný termín

Frekvence

Infekce a infestace

Infekční artritida

Velmi vzácné

Novotvary benigní, maligní a blíže neurčené (zahrnující cysty a polypy)

Myeloidní leukémie

Velmi vzácné

Lymfom

Velmi vzácné

Poruchy imunitního systému

Přecitlivělost

Méně časté

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Kožní nekróza

Méně časté

Poruchy pigmentace

Méně časté

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

Osteonekróza

Neznámé

Vrozené, familiární a genetické vady

Cytogenetické abnormality

Velmi vzácné

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Teplota

Časté

Bolest

Méně časté

Zánět

Méně časté

Popis nežádoucích účinků Ve 2 % případů je možné pozorovat po radiosynoviektomii během 24 hodin přechodnou horečku (Pyrexie). V některých případech byly pozorovány alergické (Hypersenzitivita) reakce. V některých případech může být injekční aplikace radioaktivního koloidu bolestivá (Bolest). Po dobu několika hodin nebo dnů může být po radiosynoviortéze pozorován zánět v kloubu (Zánět). K léčbě je možno použít analgetika a nesteroidní antiflogistika. Kožní nekróza (Kožní nekróza) nebo načernalá dermální nebo epidermální pigmentace (Porucha pigmentace) je neobvyklou reakcí po radiační synovektomii. Tato nežádoucí reakce může vzniknout po refluxu přípravku jehlou nebo tehdy, je-li injekce příliš blízko kloubní léze vlivem synoviální biopsie nebo artroskopie. Sekundární infekce kloubu (Infekční artritida) po radiosynoviortéze je výjimečná. Byl hlášen výskyt osteonekrózy kolene (Osteonekróza). Vedlejší účinky v důsledku radiační expozice Frekvence chromozomálních aberací (Cytogenetická abnormalita) slouží jako kvantitativní indikátor pro poškození buňky a za jistých podmínek koreluje s aplikovanou dávkou. Speciální zkoumání chromozomálních aberací periferních lymfocytů však neodhalily žádný signifikantní nárůst počtu dicentrických chromozomů (aberace chromozomů vázaných na radiaci) jako důsledku izotopické radiační synovektomie pomocí citronanu yttritého-(90Y). Za sledované období 20 let léčby více než 20 000 kloubů byl pozorován výskyt jednoho případu chronické myeloidní leukémie (Myeloidní leukémie) a jediný případ maligního lymfomu třísla (Lymfom). Příčinný vztah těchto patologií k radiosynoviortéze nebyl zjištěn.

4.9 Předávkování Jelikož podání citronanu yttritého-(90Y) je omezeno pouze na patřičně proškolenou skupinu profesionálních zdravotníků, pravděpodobnost způsobení předávkování je velmi malá. Nicméně, jestliže k předávkování dojde, měla by být použita stejná léčba, jaká se používá při radiační synovitidě. Vzhledem k nízkému stupni eliminace radionuklidu z těla, nemůže být specifikovaná dávka zredukována. Kloub je imobilní a je-li nutné, ochlazován. Jestliže se vyskytují výpotky, měly by být punktovány pouze s přihlédnutím ke klinickým symptomům. Intraartikulární injekce kortikoidu je doporučena pouze v případě, že symptomy jsou jinak těžce léčitelné. Extraartikulární akumulace beta-zářiče může vést k nekróze, která musí být léčena bezprostředně podáním kortikoidů do okolí postiženého místa. 5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI 5.1. Farmakodynamické vlastnosti Farmakoterapeutická skupina: radiofarmaceutický přípravek pro terapeutické použití: protizánětlivé přípravky: Sloučeniny s Yttriem-(90Y): koloidní citronan yttritý-(90Y) ATC kód: V10AA01 Mechanismus účinku Yttrium-(90Y) je radioaktivní prvek s poločasem rozpadu 64 hodin, který emituje beta-záření s maximem energie 2,28 MeV se středním dosahem 3,6 mm v měkkých tkáních (maximum 11 mm) a se středním dosahem v chrupavce 2,8 mm (maximum 8,5 mm). Po intraartikulární injekci jsou radioaktivní částice koloidní suspenze fagocytovány buňkami na povrchu synovia. Od prvního dne je možné pozorovat nekrózu povrchové synoviální vrstvy způsobenou radiací. Po období několika měsíců je zřejmá fibróza synovia se snižováním zánětlivých infiltrátů, velikosti a počtu synoviálních řas a tloušťky nově vytvořené vrstvy. Nicméně, oblasti synovitidy mohou přetrvávat, což vede k přestavbě nové synoviální membrány s/bez přetrvávající synovitidy. Tento histologický vývoj probíhá současně s postupným rozlišením klinických známek kloubního zánětu. Mechanizmus působení radioaktivního koloidu na maligní výpotek není dostatečně znám. Klinický účinek Účinek těchto látek může být způsoben jejich letálním působením na volně se pohybující maligní buňky. Je rovněž možné, že jejich příznivý účinek je způsoben ozářením maligních serózních povrchů zrn a specifickým radiačním účinkem na mezoteliální povrchy. 5.2. Farmakokinetické vlastnosti Distribuce Na provedení radiosynoviortézy je přípravek podáván jednorázovou intraartikulární dávkou. Distribuce a rozložení radioaktivity byly studovány na králících. Po injekci 0,59 MBq yttria-(88Y) (izotop vybraný pro jeho gama záření, jež zvyšuje přesnost měření) studie ukazují, že 87-100 % podaného yttria je v kloubu ještě po 7 dnech.

Autoradiografie ukazuje stejnoměrnou distribuci v synoviální membráně. U experimentálně vyvolaných artritid se po intraartikulární injekci 0,37 MBq yttria-(90Y) za 40 minut nachází v synoviální tekutině 25 % podané aktivity. Možný únik z kloubu do spádových lymfatických uzlin, a tím možnost vystavení lymfocytů a jater radiaci, může být závislý na pohybu kloubu. Proto je doporučená imobilizace léčeného kloubu po dobu poločasu rozpadu yttria-(90Y) (přibližně 3 dny). Eliminace Jiné studie ukazují, že 24 hodin po intraartikulární injekci 3,7 - 37 MBq yttria-(90Y) je 0,2 % aktivity v krvi; 0,4 % v moči a 0,13 % ve stolici. Yttrium-(90Y) se rozpadá na formu stabilního zirkonia-(90Zr), pro kterou nebyl hlášen ani terapeutický ani toxický účinek na kloub. 5.3. Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti Toxikologické studie u potkanů ukázaly, že u jedné i.v. injekce chloridu yttria v dávce 3 - 5 mg/kg yttria (5 až 8 násobek celkového množství injikovaného yttria u pacientů) nebyl pozorován žádný případ úmrtí. Toxicita v případě opakovaného podání - dávky 0,03 mg/kg/den po dobu 28 dní u potkanů nebyla zaznamenána. Tento přípravek není určen k pravidelnému nebo kontinuálnímu podání. Studie mutagenity a dlouhodobé karcinogenity nebyly provedeny. 6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE 6.1. Seznam pomocných látek Chlorid sodný Voda na injekci Hydroxid sodný (k úpravě pH) Kyselina dusičná Citronan sodný 6.2. Inkompatibility Tento přípravek se nesmí míchat s jinými přípravky, s výjimkou přípravků uvedených v bodě 4.2. 6.3. Doba použitelnosti 15 dnů od data výroby. Doba použitelnosti je uvedena na vnějším obalu a na každé lahvičce. Výrobek by měl být použit během 24 hodin od prvního odebrání z lahvičky. Po prvním odběru uchovávejte v chladničce při teplotě 2 - 8 °C. 6.4. Zvláštní opatření pro uchovávání Uchovávejte při teplotě do 25 0C. Uchovávejte v původním obalu. Podmínky pro uchovávání po prvním odebrání léčivého přípravku naleznete v bodě 6.3.

Uchovávání radiofarmaceutik musí být v souladu s národními předpisy pro radioaktivní látky. 6.5. Druh obalu a velikost balení 15ml čirá bezbarvá skleněná lahvička Pharm.Eur. typ I k opakovanému odběru, obsahující koloidní mléčnou sterilní suspenzi, uzavřená chlorobutylovou zátkou a hliníkovou objímkou. Uzavřená lahvička je vložena do ochranné olověné nádoby. Velikost balení: 111; 148; 185; 222; 259; 296; 333; 370; 407; 444; 481; 518; 555; 740; 925; 1110; 1480; 1800; 1900 MBq/lahvička. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 6.6. Návod k použití přípravku, zacházení s ním (a k jeho likvidaci) Všeobecná upozornění Radiofarmaka mohou přijímat, používat a podávat pouze oprávněné osoby v určeném zdravotnickém zařízení. Jejich příjem, skladování, používání, přeprava a likvidace se řídí platnými předpisy a oprávněními k manipulaci s touto látkou. Radiofarmaka by se měla připravovat způsobem, který vyhovuje požadavkům radiační ochrany a požadavkům na kvalitu farmaceutických přípravků. Je nutno dodržovat aseptické postupy. Postupy podávání by se měly provádět tak, aby se minimalizovalo riziko kontaminace přípravku a ozáření personálu. Vždy je nutno použít dostatečné ochranné pomůcky proti radiaci. Podání radiofarmak představuje riziko pro ostatní osoby jak z hlediska vnějšího ozáření, tak i kontaminace z rozlitých kapalin - moči, zvratků apod. V souladu s národními pravidly musí být dodržovány bezpečnostní předpisy radiační ochrany. Veškerý nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky na radiační ochranu. 7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI CIS bio international RN 306 – Saclay B.P.32 91192 GIF-SUR-YVETTE CEDEX Francie 8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO 88/008/93-C

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE / PRODLOUŽENÍ REGISTRACE Datum první registrace: 20. 01. 1993 Datum posledního prodloužení: 06. 02. 2008 10. DATUM REVIZE TEXTU 5. 12. 2012 11. DOZIMETRICKÉ ÚDAJE Radiační zátěž může být odhadnuta za pomocí níže uvedené tabulky. Odhadnuté hodnoty byly stanoveny v lidských subjektech, nebo jsou založeny na modelovém výpočtu (simulace MIRD/ICRP 60, Monte Carlo). Údaje uvedené v tabulce dole jsou vypočteny dle následujících předpokladů: Předpokládá se, že únik koloidního radiofarmaka mimo koleno se objevuje v důsledku lymfy, koloid je nejprve transportován do tříselných lymfatických uzlin a přechází dalšími lymfatickými uzlinami do cirkulace. Poté je rychle vychytáván retikuloendotelovým systémem. Výsledky označené hvězdičkou (*) byly stanoveny pomocí MIRDOSE 3.1 na základě záchytu radiační dávky orgány a jsou odhadnuty dle nejvíce nepříznivého případu, tzn. s využitím doby zdržení [(frakce v orgánu x poločas/ln2) x uniklá frakce] pro malé koloidy (<100 nm částice). Hodnota středního úniku aktivity 1,8 % byla získána jako základ pro odhadnutí radiační expozice v důsledku úniku aktivity. Pro obzvlášť citlivé gonády byla absorbovaná radiační dávka stanovena pomocí MIRDOSE 3.1 a přidáním naměřených hodnot brzdného záření z léčeného kolene a regionálních lymfatických uzlin. Tabulka 1 - radiační dávka absorbovaná orgány (mGy/MBq aplikováno) a efektivní dávka (mSv/MBq aplikováno) po intraartikulární injekci do kolenního kloubu

Vystavení radiaci (mGy/MBq) po intraartikulární injekci do kolenního kloubu Orgán/Část těla

Dávka

absorbovaná

dle

podané aktivity [mGy/MBq] Dospělí

Synovium

700

Spádové lymfatické uzliny: při nízkém stupni úniku při vysokém stupni úniku

3,1 8,2

Gonády

0,0022

Játra

0,328*

Slezina

0,489*

Ledviny

0,000634*

Kostní povrch (celého těla)

0,0336*

Celé tělo

0,0121*

Efektivní dávka [mSv/MBq]

0,0380 mSv/MBq

Efektivní dávka vypočtená z podané aktivity 222 MBq je přibližně 8,44 mSv (0,0380 mSv/MBq) pro dospělého s tělesnou hmotností 70 kg.

Radiační dávka do specifických orgánů, které nemusí být cílovým skloubením (do kolenního kloubu) léčby, může být ovlivněna významně patofyziologickými změnami indukovanými chorobným procesem. Toto je třeba zohlednit při používání následujících informací. Pro podanou aktivitu 222 MBq je typická radiační dávka do cílového kolenního kloubu 155,4 Gy a typické radiační dávky do kritických orgánů jsou: gonády: 0,5 mGy, regionální lymfatické uzliny s malým únikem: 688 mGy, regionální lymfatické uzliny s velkým únikem: 1820 mGy, játra: 73 mGy, slezina: 109 mGy, ledviny: 0,15 mGy. 12. NÁVOD PRO PŘÍPRAVU RADIOFARMAK Přípravek je připraven k použití. Musí být dodržena obvyklá opatření týkající se sterility a radiační ochrany. Balení, pH a aktivitu je nutné před použitím zkontrolovat. Lahvička by neměla být nikdy otevřena a musí být uchovávána při použití v olověném stínění. Přípravek se z lahvičky vytahuje přes zátku, po její dezinfekci, asepticky za použití jednorázové sterilní injekční stříkačky s jehlou. Veškerý nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky na radiační ochranu.

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv: www.sukl.cz.


nahoru

Informace na obalu

etP3425D 11/2012

1

LABELLING

REFERENCE TEXT FOR THE VIAL LABEL : CIS bio international, member of IBA group, B.P. 32, 91192 Gif sur Yvette Cedex, FRANCE Yttrium (

90Y) colloid suspension for local injection, CIS bio international

YMM-1 Contains no antimicrobial preservative. Batch:

ml

MBq/ml

(12 h CET)

EXP:

(12 h CET)

For intraarticular injection. Radioactive symbol DS/PR-3425

etP3425D 11/2012

2

REFERENCE TEXT FOR THE LEAD POT LABEL : CIS bio international, member of IBA group, B.P. 32, 91192 Gif sur Yvette Cedex, FRANCE Yttrium (

90Y) colloid suspension for local injection, CIS bio international

YMM-1 Yttrium (

90Y) citrate

:

37-370 MBq/ml, at calibration date

Sodium chloride, water for injections, sodium hydroxide Contains no antimicrobial preservative. Batch:

ml

MBq/vial

(12 h CET)

MBq/ml

EXP:

(12 h CET)

For intraarticular injection. Do not store above 25°C. Store in the original package. After the first withdrawal, store in a refrigerator (2°C-8°C) The product should be used within 24 hours after first withdrawal. Any unused product or waste material should be disposed of in accordance with local requirements. Keep out of the reach and sight of children. Radioactive symbol DS/PR-3425

etP3425D 11/2012

3

REFERENCE TEXT FOR THE TIN BOX LABEL : CIS bio international, member of IBA group, B.P. 32, 91192 Gif sur Yvette Cedex, FRANCE Yttrium (

90Y) colloid suspension for local injection, CIS bio international

YMM-1 Yttrium (

90Y) citrate

:

37-370 MBq/ml, at calibration date

Sodium chloride, water for injections, sodium hydroxide Contains no antimicrobial preservative. Batch:

ml

MBq/vial

(12 h CET)

MBq/ml

EXP:

(12 h CET)

For intraarticular injection. Do not store above 25°C. Store in the original package. After the first withdrawal, store in a refrigerator (2°C-8°C) The product should be used within 24 hours after first withdrawal. Any unused product or waste material should be disposed of in accordance with local requirements. Keep out of the reach and sight of children. Medicinal product subject to medical prescription. Marketing authorisation holder : CIS bio international

B.P. 32 - F-91192 Gif sur Yvette Cedex

Marketing authorisation number :88/008/93-C Radioactive symbol INFORMATION IN BRAILLE: Nevyžaduje se – odůvodnění přijato. DS/PR-3425

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.