Yosefinne

Kód 0181995 ( )
Registrační číslo 17/ 511/12-C
Název YOSEFINNE
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace WH-Pharma s.r.o., Kutná Hora, Česká republika
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0181995 POR TBL FLM 364 Potahovaná tableta, Perorální podání
0181992 POR TBL FLM 28 Potahovaná tableta, Perorální podání
0181993 POR TBL FLM 84 Potahovaná tableta, Perorální podání
0181994 POR TBL FLM 168 Potahovaná tableta, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak YOSEFINNE

Stránka 1 z 11

Příloha č. 1 k rozhodnutí o registraci sp.zn.sukls94253/2011

PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE

Yosefinne

0,02 mg/3mg potahované tablety

Ethinylestradiolum/ Drospirenonum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

-

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

-

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě.

-

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře.

Co naleznete v této příbalové informaci:

1. Co je přípravek Yosefinne a k čemu se používá 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Yosefinne užívat

Neužívejte přípravek Yosefinne Co byste měla vědět, než začnete Yosefinne užívat?

Přípravek Yosefinne a krevní sraženiny v tepnách a žílách

Přípravek Yosefinne a rakovina

Krvácení mezi periodami

Co dělat, jestliže se neobjeví krvácení během užívání placeba Další léčivé přípravky a přípravek Yosefinne

Přípravek Yosefinne s jídlem a pitím

Laboratorní vyšetření

Těhotenství

Kojení

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Yosefinne obsahuje laktosu

Jak se přípravek Yosefinne užívá

Příprava balení

Kdy můžete začít užívat první balení?

Jestliže jste užila více tablet přípravku Yosefinne, než jste měla

Jestliže jste zapomněla přípravek Yosefinne užít

Co dělat v případě zvracení nebo těžšího průjmu

Oddálení krvácení: co potřebujete vědět

Změna dne, ve kterém začíná krvácení: co potřebujete vědět

Pokud chcete užívání přípravku Yosefinne ukončit

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Yosefinne uchovávat Obsah balení a další informace

1.

CO JE PŘÍPRAVEK YOSEFINNE A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Yosefinne jsou antikoncepční pilulky a jsou používány k prevenci otěhotnění. Každá z 24 růžových tablet obsahuje malé množství dvou různých ženských hormonů,

konkrétně drospirenon a ethinylestradiol.

Stránka 2 z 11

4 bílé tablety neobsahují žádnou léčivou látku a nazývají se také placebo tablety Antikoncepční pilulky, které obsahují dva hormony, se nazývají „kombinované“ pilulky.

2.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK

YOSEFINNE UŽÍVAT

Obecné poznámky

Dříve, než začnete užívat přípravek Yosefinne, Vám lékař položí několik otázek týkajících se Vašeho zdravotního stavu a zdravotního stavu Vašich nejbližších příbuzných. Lékař Vám také změří krevní tlak a

může provést v závislosti na Vaší osobní situaci ještě další vyšetření. V této příbalové informaci

je popsáno několik situací, kdy byste měla přestat užívat přípravek Yosefinne, nebo kdy může být spolehlivost přípravku Yosefinne snížena. V takových případech byste se měla vyhnout pohlavnímu styku nebo byste měla použít ještě jinou, nehormonální antikoncepční metodu, například kondom nebo jinou, tak zvanou bariérovou metodu. Nepoužívejte metody neplodných dní nebo metodu měření teploty v pochvě. Tyto metody mohou být nespolehlivé, protože přípravek Yosefinne ovlivňuje obvyklé změny teplot a složení hlenu děložního hrdla, které se objevují během menstruačního cyklu.

Přípravek Yosefinne, stejně jako jiná hormonální antikoncepce, Vás nechrání proti infekci HIV (AIDS) nebo jakýmkoli jiným pohlavně přenosným chorobám.

Neužívejte přípravek Yosefinne:

jestliže máte (nebo jste někdy měla) krevní sraženinu (trombózu) v krevních cévách dolních končetin (trombózu), plic (plicní embolie) nebo jiných orgánů

jestliže máte (nebo jste někdy měla) srdeční záchvat nebo mrtvici

jestliže máte (nebo jste někdy měla) onemocnění, které může být znamením srdečního záchvatu v budoucnu (např. angina pectoris, která způsobuje prudkou bolest na hrudníku) nebo mrtvice (např. přechodná lehká mrtvice bez následků)

pokud máte závažné onemocnění, které by mohlo znamenat zvýšené riziko vzniku sraženiny v

tepnách. Toto se týká následujících stavů:

diabetes (cukrovka) s poškozeným krevních cév

velmi vysoký krevní tlak

velmi vysoká hladina tuku v krvi (cholesterolu nebo triglyceridů)

jestliže máte poruchu srážlivosti krve (např. nedostatek proteinu C)

jestliže máte (nebo jste někdy měla) jistou formu migrény (s tzv. fokálními neurologickými příznaky)

jestliže máte (nebo jste někdy měla) zánět slinivky břišní (pankreatitis)

jestliže máte (nebo jste někdy měla) onemocnění jater a funkce vašich jater není ještě v normálu

jestliže Vám nepracují správně ledviny (selhání ledvin)

jestliže máte (nebo jste někdy měla) nádor jater

jestliže máte (nebo jste někdy měla) rakovinu prsu nebo pohlavních orgánů nebo pokud na ni

existuje podezření

jestliže trpíte nevysvětleným krvácením z pochvy

jestliže jste přecitlivělá (alergická) na ethinylestradiol nebo drospirenon nebo na kteroukoli z ostatních složek přípravku (uvedených v bodě 6). To může způsobovat svědění, kožní vyrážku nebo otoky

Zvláštní opatrnosti při používání přípravku Yosefinne je zapotřebí:

V některých situacích je třeba dbát zvláštní opatrnosti, pokud užíváte přípravek Yosefinne nebo jakoukoli jinou kombinovanou pilulku, a je třeba, abyste pravidelně navštěvovala lékaře. Jestliže se Vás týká některý z následujících stavů, musíte to sdělit lékaři ještě předtím, než začnete užívat přípravek Yosefinne. Také oznamte svému lékaři, jestliže se při užívání přípravku Yosefinne některý z následujících stavů u Vás objeví nebo zhorší:

jestliže někdo z Vašich přímých příbuzných má nebo někdy měl rakovinu prsu

Stránka 3 z 11

jestliže máte onemocnění jater nebo žlučníku

jestliže máte diabetes (cukrovku)

jestliže trpíte depresí

jestliže máte Crohnovu chorobu nebo zánětlivé onemocnění střev (ulcerózní kolitidu)

jestliže máte krevní onemocnění zvané HUS (hemolyticko-uremický syndrom, onemocnění

krve, které způsobuje poškození ledvin)

jestliže máte onemocnění krve zvané „srpkovitá anemie“ (dědičné onemocnění červených

krvinek)

jestliže máte epilepsii (viz „Další léčivé přípravky a Yosefinne“)

jestliže máte onemocnění imunitního systému zvané SLE (systémový lupus erythematodes)

jestliže máte onemocnění, které se poprvé objevilo během těhotenství nebo při dřívějším užívání

pohlavních hormonů (např. ztráta vlasů, onemocnění krve zvané porfyrie, kožní vyrážka s puchýři během těhotenství (herpes gestationis), nervové onemocnění způsobující náhlé pohyby těla (Sydenhamova chorea)

jestliže máte nebo jste někdy měla zlatohnědé pigmentové skvrny na kůži, zvláště na obličeji a

krku, známé jako „těhotenské skvrny“ (chloasma). Pokud ano - vyhněte se přímému slunečnímu světlu nebo ultrafialovému záření.

Jestliže máte dědičný angioedém, přípravky obsahující estrogeny Vám mohou vyvolat nebo

zhoršit jeho příznaky. Jestliže se u Vás objeví příznaky angioedému jako je otok obličeje, jazyka a/nebo krku a/nebo obtíže při polykání nebo kopřivka spolu s obtížemi při dýchání, musíte okamžitě navštívit lékaře.

Yosefinne a krevní sraženiny v žilách a tepnách

Užívání jakýchkoli kombinovaných pilulek přináší s sebou zvýšené riziko výskytu krevních sraženin v žilách (žilní trombózy) ve srovnání s ženami, které neužívají žádné antikoncepční pilulky.

Riziko žilní trombózy se u Vás jako uživatelky kombinovaných pilulek zvyšuje:

se zvyšujícím se věkem

jestliže máte nadváhu nebo obezitu

pokud někdo z Vašich přímých příbuzných někdy měl v mladším věku krevní sraženinu v

dolních končetinách, plicích (plicní embolie) nebo v jiných orgánech v mladém věku

pokud musíte podstoupit operaci, jestliže jste měla vážnější úraz nebo jste nepohyblivá po delší

dobu. Je důležité, abyste předem informovala lékaře, že užíváte přípravek Yosefinne, neboť jej možná budete muset přestat užívat. Lékař Vám poradí, kdy budete moci přípravek Yosefinne užívat znovu. To je obvykle za dva týdny poté, kdy jste schopná se opět normálně pohybovat.

Při užívání pilulek se riziko výskytu krevních sraženin zvyšuje.

-

Ročně asi 5 – 10 žen z 100 000 za rok, které neužívají antikoncepční pilulky a nejsou těhotné, může prodělat krevní sraženinu

-

Ročně 30 – 40 žen z 100 000, které užívají pilulky jako Yosefinne, může prodělat krevní sraženinu; přesný počet není znám.

-

Ročně okolo 60 z 100 000 těhotných žen může prodělat krevní sraženinu.

Krevní sraženina v žilách může putovat do plic a zablokovat v nich cévy (tomuto se říká plicní embolie). Tvorba krevních sraženin v žilách může skončit smrtí v 1 – 2 % případů.

Výše rizika může být různá podle typu pilulek, které užíváte. Poraďte se s lékařem, které mohou být pro Vás vhodné.

Užívání kombinovaných pilulek je spojováno se zvýšeným rizikem výskytu krevní sraženiny v tepnách (arteriální trombóza), např. v cévách srdce (srdeční záchvat) nebo mozku (mrtvice).

Riziko výskytu krevních sraženin v tepnách se u Vás jako uživatelky kombinovaných pilulek zvyšuje:

v důsledku kouření. Důrazně doporučujeme přestat kouřit, pokud užíváte přípravek

Yosefinne, zejména jste-li starší 35 let.

Stránka 4 z 11

jestliže máte vysoké hladiny cholesterolu nebo triglyceridů v krvi

jestliže máte nadváhu

jestliže některý z Vašich blízkých příbuzných prodělal srdeční záchvat nebo mrtvici v mladém

věku

jestliže máte vysoký krevní tlak

jestliže trpíte migrénou

jestliže máte problémy se srdcem (vada srdeční chlopně, poruchy srdečního rytmu)

Přestaňte užívat přípravek Yosefinne a neprodleně kontaktujte lékaře, pokud se u Vás náhle objeví příznaky možného vzniku krevní sraženiny, jako je například:

prudká bolest a/nebo otok jedné z dolních končetin

náhlá, prudká bolest na hrudníku, která se může šířit do levé paže

náhlý záchvat dušnosti

náhlý záchvat kašle bez zjevné příčiny

neobvyklé, prudké nebo dlouhotrvající bolesti hlavy nebo zhoršení migrény

částečná nebo úplná ztráta vidění nebo dvojité vidění

porucha výslovnosti nebo neschopnost řeči

závrať nebo mdloby

slabost, nezvyklý pocit nebo necitlivost jakékoli části těla

Yosefinne a rakovina

Ve srovnání s ženami, které neužívají kombinované antikoncepční pilulky, bylo u žen, které je užívají, zjištěno mírně zvýšené riziko rakoviny prsu. Není ale známo, zda je toto způsobeno přímo jejich užíváním. Je možné, že více nádorů je zjištěno u žen užívajících kombinované pilulky, protože častěji navštěvují lékaře. Výskyt nádorů na prsou se postupně snižuje poté, co ženy přestanou kombinované antikoncepční pilulky užívat. Je důležité, abyste si pravidelně kontrolovala prsa, a v případě, že nahmatáte nějakou bulku, navštívila svého lékaře.

V ojedinělých případech byly u uživatelek pilulky pozorovány nezhoubné (benigní) a ještě vzácněji zhoubné (maligní) nádory jater. Vyhledejte lékaře, jestliže pociťujete neobvykle prudké bolesti břicha.

Krvácení mezi periodami

Během prvních měsíců užívání přípravku Yosefinne můžete mít neočekávané krvácení (krvácení mimo období, kdy užíváte placebo tablety). Pokud krvácení přetrvává déle než několik měsíců nebo pokud se objeví až za několik měsíců užívání, musí lékař zjistit, proč tomu tak je.

Co dělat, jestliže se krvácení neobjeví během dnů, kdy užíváte placebo tablety:

Jestliže jste užívala všechny růžové tablety správně, nezvracela jste nebo neměla těžší průjem a neužívala jste žádné jiné léky, je velmi nepravděpodobné, že byste byla těhotná.

Pokud se očekávané krvácení nedostavilo dva měsíce za sebou, mohlo dojít k otěhotnění. Okamžitě kontaktujte svého lékaře. Začněte užívat další tablety, pouze pokud jste si jista, že nejste těhotná.

Další léčivé přípravky a Yosefinne

Informujte vždy Vašeho lékaře, které léky nebo rostlinné přípravky již užíváte. Také řekněte jakémukoli jinému lékaři nebo zubnímu lékaři, který Vám předepisuje jiný lék (nebo lékárníkovi), že užíváte přípravek Yosefinne. Mohou Vám poradit, zda budete muset používat navíc další antikoncepční opatření (např. kondom), a jestliže ano, jak dlouho.

Některé léky mohou snížit účinnost přípravku Yosefinne v prevenci otěhotnění nebo mohou způsobit neočekávané krvácení. Mezi takové léky patří léky užívané k léčbě:

epilepsie (např. primidon, fenytoin, barbituráty, karbamazepin, oxkarbamazepin)

tuberkulózy (např. rifampicin)

HIV infekce (ritonavir, nevirapin) nebo jiných infekčních onemocnění (antibiotika jako

Stránka 5 z 11

griseofulvin, penicilin, tetracyklin)

vysokého krevního tlaku v plicních cévách (bosentan)

a rostlinné přípravky obsahující třezalku tečkovanou

Přípravek Yosefinne může mít vliv na účinek jiných léků, například:

léků obsahujících cyklosporin

antiepileptického léku lamotriginu (to může vést ke zvýšení četnosti epileptických záchvatů)

Poraďte se s lékařem nebo lékárníkem, než začnete užívat jakékoli jiné léky.

Užívání přípravku Yosefinne s jídlem a pitím:

Yosefinne může být užíván s jídlem i bez jídla, v případě potřeby zapijte malým množstvím vody.

Laboratorní vyšetření

Jestliže potřebujete vyšetření krve, informujte lékaře nebo personál laboratoře, že užíváte antikoncepční pilulky, protože hormonální antikoncepce může ovlivnit výsledky některých testů.

Těhotenství a kojení

Jestliže jste těhotná, nesmíte užívat přípravek Yosefinne. Jestliže otěhotníte během užívání přípravku Yosefinne, musíte okamžitě přestat užívat tablety a vyhledat lékaře. Jestliže otěhotníte, můžete přestat užívat přípravek Yosefinne kdykoli (viz také „Jestliže přestanete užívat Yosefinne“).

Poraďte se s lékařem nebo lékárníkem, než začnete užívat jakýkoli lék.

Kojení

Užívání přípravku Yosefinne není obecně doporučováno u kojících žen. Jestliže si přejete užívat pilulky při kojení, poraďte se se svým lékařem.

Poraďte se s lékařem nebo lékárníkem, než začnete užívat jakýkoli lék.

Řízení vozidel a obsluha strojů

Nejsou k dispozici žádné údaje naznačující, že přípravek Yosefinne má vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Yosefinne obsahuje laktózu

Jestliže trpíte nesnášenlivostí vůči některým cukrům, poraďte se s lékařem, než začnete užívat přípravek Yosefinne.

3.

JAK SE PŘÍPRAVEK YOSEFINNE UŽÍVÁ

Jeden blistr obsahuje 24 aktivních růžových tablet a 4 bílé placebo tablety.

Tyto dva odlišně zbarvené druhy tablet přípravku Yosefinne jsou seřazeny podle pořadí, ve kterém se mají užívat. Jeden blistr obsahuje 28 tablet.

Užívejte jednu tabletu Yosefinne denně, a je-li třeba, zapijte malým množstvím vody. Tablety můžete užívat s jídlem nebo bez jídla. Je však třeba, abyste užívala tabletu vždy přibližně ve stejnou denní dobu.

Tablety nezaměňujte. Užívejte prvních 24 dnů růžové tablety a poslední 4 dny tablety bílé. Poté začněte rovnou užívat z nového blistru (24 růžové a pak 4 bílé tablety). Mezi spotřebováním starého a začátkem užívání z nového blistru tedy není žádná přestávka.

Vzhledem k odlišnému složení tablet je nutné brát první tabletu z horního levého konce blistru a užívat tablety každý den. Užívejte tablety podle šipek vyznačených na blistrech.

Příprava blistru

Pro kontrolu pravidelného denního užívaní tablet je pro každý blistr přípravku Yosefinne přiloženo 7 samolepicích štítků s názvy 7 dnů v týdnu („týdenní štítek“). Vyberte si ten týdenní štítek, který

Stránka 6 z 11

začíná tím dnem, ve kterém jste začala užívat tablety. Například, jestliže začnete užívat tablety ve středu, vezměte si týdenní štítek, který začíná nápisem „St“ (středa).

Nalepte týdenní štítek podél horního okraje blistru, kde je vytištěno „Zde nalepte samolepku se jmény dnů“, tak aby byl první den nad tabletou označenou číslem „1“. Tím je každá tableta označena dnem, a tak můžete vidět, zda jste si v příslušný den vzala odpovídající tabletu. Šipky ukazují pořadí, v jakém je třeba brát tablety.

Během 4 dnů, když právě užíváte bílé placebo tablety („dny užívání placeba“), by se u Vás mělo objevit krvácení (tzv. krvácení z vysazení). Toto krvácení začíná obvykle druhý nebo třetí den po užití poslední růžové aktivní tablety přípravku Yosefinne. Poté, co jste si vzala poslední bílou tabletu, začněte užívat tablety z dalšího blistru bez ohledu na to, zda krvácení přestalo nebo ne. To znamená, že byste měla začínat s novým blistrem vždy ve stejný den v týdnu, a že krvácení z vysazení by se mělo objevit každý měsíc ve stejný den.

Užíváte-li Yosefinne tímto způsobem, jste chráněna před otěhotněním také během 4 dní, kdy užíváte placebo tablety.

Kdy začít užívat tablety z prvního blistru?

Pokud jste v minulém měsíci žádnou hormonální antikoncepci neužívala

Přípravek Yosefinne začněte užívat první den cyklu (to znamená první den krvácení). Pokud začnete užívat přípravek Yosefinne první den Vašeho krvácení, jste okamžitě chráněna proti otěhotnění. Můžete začít užívat také 2. až 5. den Vašeho cyklu, ale v tomto případě musíte použít navíc ještě další antikoncepční metodu (například kondom) prvních 7 dní.

Jestliže přecházíte z jiné kombinované hormonální antikoncepce, kombinovaného antikoncepčního poševního kroužku nebo transdermální náplasti

Užívání přípravku Yosefinne můžete zahájit nejlépe den následující po užití poslední aktivní tablety (tablety s obsahem léčivých látek) Vaší předchozí kombinované hormonální antikoncepce, ale nejpozději ihned další den následující po ukončení intervalu bez užívání tablet Vašich předchozích antikoncepčních pilulek (nebo po využívání poslední neaktivní tablety předchozích antikoncepčních pilulek). Pokud přecházíte z vaginálního kroužku nebo transdermální náplasti, řiďte se pokyny svého lékaře.

Pokud přecházíte z antikoncepce obsahující pouze progestogen (pilulky obsahující pouze progestaogen, injekce, implantáty nebo progestogen uvolňující nitroděložní tělísko-IUD)

Z užívání pilulek jen s progestogenem můžete přejít kdykoli (z implantátů nebo IUD můžete přejít v den jejich vyjmutí, v případě injekcí v den, kdy by měla být aplikována další injekce), ale ve všech případech používejte prvních 7 dní další antikoncepční opatření (například kondom).

Po potratu nebo samovolném potratu v prvních třech měsících těhotenství

Poraďte se se svým lékařem.

Po porodu nebo potratu během druhého trimestru těhotenství

Po porodu nebo potratu ve druhém trimestru těhotenství můžete začít užívat přípravek Yosefinne mezi 21. a 28. dnem. Pokud začnete později než 28. den, použijte prvních sedm dní užívání přípravku Yosefinne bariérovou metodu (například kondom). Pokud jste po porodu měla pohlavní styk předtím, než jste znovu začala užívat přípravek Yosefinne, ujistěte se, že nejste těhotná nebo vyčkejte do příští menstruace.

Pokud kojíte a chcete po porodu znovu začít užívat přípravek Yosefinne

Přečtěte si část "Kojení".

Pokud si nejste jista, kdy můžete začít přípravek užívat, poraďte se se svým lékařem.

Jestliže jste užila více přípravku Yosefinne, než jste měla:

Nejsou žádné zprávy o závažném poškození zdraví při užití více tablet přípravku Yosefinne. Pokud užijete několik tablet najednou, může Vám být nevolno nebo můžete zvracet. Mladé dívky mohou mít krvácení z pochvy.

Stránka 7 z 11

Pokud jste užila příliš mnoho tablet přípravku Yosefinne, nebo pokud zjistíte, že několik tablet požilo dítě, zeptejte se na radu lékaře nebo lékárníka. Jestliže jste zapomněla užít přípravek Yosefinne:

Poslední 4 tablety ve čtvrté řadě blistru jsou placebo tablety. Jestliže některou z nich zapomenete užít, nemá to žádný vliv na spolehlivost přípravku Yosefinne. Zapomenutou placebovou tabletu znehodnoťte.

Pokud jste vynechala růžovou aktivní tabletu (tabletu 1 - 24 v blistru), postupujte podle následujících doporučení:

Pokud uplynulo méně než 12 hodin od doby, kdy jste měla tabletu užít, ochrana proti otěhotnění není snížena. Užijte tabletu, jakmile si chybu uvědomíte a následující tablety užijte v obvyklou dobu.

Pokud uplynulo více než 12 hodin od doby, kdy měla být tableta užita, ochrana proti otěhotnění může být snížena. Čím více po sobě následujících tablet jste vynechala, tím větší je riziko snížení účinnosti.

Zvlášť vysoké riziko nedostatečné ochrany proti otěhotnění je tehdy, pokud jste vynechala růžovou tabletu na začátku nebo na konci blistru. Měla byste proto zachovávat následující pravidla (viz také diagram níže):

Více než jedna vynechaná tableta v balení (blistru) Poraďte se se svým lékařem.

1 tableta vynechaná v den 1 - 7 (první řádek) Užijte vynechanou tabletu, jakmile si opomenutí uvědomíte, i kdyby to znamenalo užít dvě tablety současně. Pokračujte v užívání tablet v obvyklou dobu. Během následujících 7 dní používejte navíc další antikoncepční opatření, například kondom. Pokud jste měla pohlavní styk během týdne před tím, než jste zapomněla užít tabletu, můžete být těhotná. V tomto případě požádejte o radu svého lékaře.

1 tableta vynechaná v den 8 - 14 (druhý řádek) Užijte vynechanou tabletu, jakmile si opomenutí uvědomíte, i kdyby to znamenalo užít dvě tablety současně. Pokračujte v užívání tablet v obvyklou dobu. Ochrana před otěhotněním není snížena a nepotřebujete žádná další opatření.

1 tableta vynechaná v den 15 - 24 (třetí nebo čtvrtý řádek) Můžete si zvolit jednu ze dvou možností:

1)

Užijte zapomenutou tabletu, jakmile si opomenutí uvědomíte, i kdyby to znamenalo užít dvě tablety současně. Pokračujte v užívání tablet v obvyklou dobu. Místo abyste začala užívat bílé placebo tablety, vyřaďte je a začněte užívat následující balení (den zahájení užívání bude odlišný).

Krvácení z vysazení pravděpodobně budete mít až na konci druhého balení (blistru), během užívání bílých placebo tablet, ale v době užívání druhého balení se může objevit slabé krvácení (špinění) nebo krvácení.

2)

Můžete také ukončit užívání aktivních, růžových tablet a přejít ihned na užívání 4 bílých placebo tablet (před užíváním placeba si zaznamenejte den, kdy jste tabletu zapomněla užít). Pokud budete chtít začít užívat nové balení ve Vašem obvyklém dnu v týdnu, zkraťte užívání placeba na méně než 4 dny.

Pokud se budete řídit jedním z těchto dvou doporučení, zůstanete chráněná proti otěhotnění.

Pokud jste zapomněla užít tabletu(y) z balení (blistru) a krvácení se během užívání placebo tablet nedostavilo, můžete být těhotná. Dříve než začnete užívat další balení (blistr), požádejte o radu svého lékaře.

Stránka 8 z 11

Co dělat, trpíte-li zvracením nebo těžším průjmem

Pokud zvracíte za 3 - 4 hodiny po užití aktivní růžové tablety nebo máte silný průjem, existuje riziko, že léčivé látky nebyly Vaším tělem zcela vstřebány. Důsledek je téměř stejný, jako byste tabletu zapomněla užít. Po zvracení nebo při průjmu musíte co nejdříve užít jinou tabletu z náhradního (rezervního) blistru. Pokud možno, musíte tabletu užít během 12 hodin od doby, kdy jste zvyklá ji užívat. Pokud to není možné nebo více než 12 hodin již uplynulo, musíte se řídit pokyny uvedenými v části "Jestliže jste zapomněla užít přípravek Yosefinne". Oddálení krvácení: co je třeba vědět Menstruaci (krvácení z odnětí, krvácení z vysazení) můžete oddálit, i když se to příliš nedoporučuje, a to do konce využívání druhého blistru, pokud vynecháte bílé placebo tablety ve čtvrté řadě a začnete ihned užívat tablety z druhého balení přípravku Yosefinne. V průběhu užívání druhého blistru se může objevit špinění nebo menstruaci podobné krvácení. Dokončete druhý blistr užitím 4 bílých tablet ze 4. řádku. Pak začněte užívat další blistr. Než se rozhodnete pro oddálení krvácení, měla byste se poradit se svým lékařem. Změna dne, ve kterém začíná krvácení: co je třeba vědět Užíváte-li tablety přesně podle uvedených pokynů, začnete pokaždé krvácet během dní užívání placeba. Pokud chcete tento den změnit, zkraťte (nikdy neprodlužujte - 4 dny je maximum!) počet dní, kdy užíváte placebo. Například, pokud krvácení obvykle začíná v pátek, a Vy si přejete, aby začínalo v úterý (o 3 dny dříve), musíte začít užívat z příštího blistru o 3 dny dříve než obvykle. Může se stát, že v této době nebudete krvácet vůbec. Může se však objevit slabé krvácení nebo krvácení podobné menstruačnímu.

Více než 1 růžová tableta z blistru vynechaná

-

Tome el comprimido olvidado

-

Utilice un m é

í

as siguientes

-

forma seguida con el siguiente blister

incluyendo el comprimido olvidado)

-

Despu é

ú

Ne

Poraďte se s lékařem.

Měla jste pohlavní styk před vynecháním?

Ano

- Vezměte si vynechanou tabletu a - ukončete užívání růžových tablet - Vyhoďte 4 bílé tablety - Začněte nový blistr.

Pouze 1 tableta vynechaná (užitá před více než 12 hodinami

nebo

Den 1 - 7

- Vezměte si vynechanou tabletu - Dokončete blistr.

- Ukončete ihned užívání růžových tablet - Pokračujte rovnou se 4 bílými tabletami - Poté vezměte nový blistr či balení

- Vezměte si vynechanou tabletu. - Použijte bariérovou metodu po následujících 7

dnů a dokončete blistr

Den 8 - 14

Den 15 - 24

Stránka 9 z 11

Nejste-li si jistá, jak postupovat, poraďte se s lékařem.

Jestliže chcete ukončit užívání přípravku Yosefinne:

S užíváním přípravku Yosefinne můžete přestat kdykoli si přejete. Jestliže si nepřejete otěhotnět, poraďte se s lékařem o jiných spolehlivých antikoncepčních metodách. Přejete-li si otěhotnět, přestaňte užívat Yosefinne a před pokusy o otěhotnění počkejte na první menstruační krvácení. Budete moci snadněji spočítat předpokládané datum porodu.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Yosefinne nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Níže je uveden seznam nežádoucích účinků, které byly pozorovány při užívání přípravku Yosefinne:

Časté nežádoucí účinky (mohou se objevit u 1 až 10 žen ze 100):

změny nálady

bolesti hlavy

nevolnost

bolest prsou, problémy s periodou (např. nepravidelné periody nebo jejich vymizení)

Méně časté nežádoucí účinky (mohou se objevit u 1 až 10 žen z 1000):

deprese, nervozita, ospalost

závratě, pocit mravenčení a brnění

migréna, křečové žíly, zvýšený krevní tlak

bolesti žaludku, zvracení, poruchy trávení, střevní plyny, zánět žaludku, průjem

akné, svědění, vyrážka

bolesti, například zad a končetin, svalové křeče

plísňové infekce pochvy, pánevní bolesti, zvětšení prsou, benigní bulky v prsu, děložní / vaginální krvácení (které obvykle vymizí při dalším užívání přípravku), výtok z genitálií, návaly horka, zánět pochvy (vaginitida), potíže s periodou, bolestivé periody, nepřítomnost menstruačního krvácení, velmi silné menstruační krvácení, suchost pochvy, abnormální nález ve stěru děložního hrdla, snížení zájmu o sex

nedostatek energie, zvýšené pocení, zadržování tekutin

přibývání na váze

Vzácné nežádoucí účinky (mohou se objevit u 1 až 10 osob z 10 000):

kandidóza (infekce kvasinkami)

anémie (snížení množství červených krvinek v krvi), trombocythemie (zvýšení počtu krevních destiček)

alergická reakce

hormonální (endokrinní) porucha

zvýšená chuť k jídlu, nechutenství, abnormálně vysoká koncentrace draslíku či abnormálně nízká koncentrace sodíku v krvi

neschopnost dosáhnout orgasmu, nespavost

závrať, třes

oční poruchy, například zánět očního víčka, suché oči

abnormálně rychlý srdeční tep

zánět žil, krvácení z nosu, mdloby

Stránka 10 z 11

zvětšení břicha, střevní poruchy, pocit nadmutí, kýla žaludku, plísňová infekce úst, zácpa, pocit sucha v ústech

bolesti žlučovodu nebo žlučníku, zánět žlučníku

žlutohnědé skvrny na kůži, ekzém, vypadávání vlasů, zánět kůže podobný akné, suchost kůže, zánětlivé bulky na kůži, nadměrný růst ochlupení, kožní poruchy, pajizévky (strie) na kůži, zánět kůže, zánět kůže s citlivostí na světlo, uzlíky v kůži

obtíže nebo bolest při pohlavním styku, zánět pochvy (vulvovaginitida), krvácení po pohlavním styku, krvácení z vysazení, cysty v prsu, zvýšený počet buněk prsu (hyperplazie), zhoubné bulky v prsech, abnormální nárůst sliznice hrdla děložního, úbytek nebo ztráta děložní výstelky, cysty na vaječnících, zvětšení dělohy

celkový pocit nevolnosti

úbytek na váze

Následující nežádoucí účinky byly rovněž hlášeny, ale jejich četnost nelze odhadnout z dostupných údajů: přecitlivělost (hypersenzitivita), multiformní erytém (kožní vyrážka se zarudnutím podobným terči nebo boláky).

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5.

JAK PŘÍPRAVEK YOSEFINNE UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte lék po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za zkratkou „Použitelné do:“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Léky nevyhazujte do odpadních vod ani do domácího odpadu. Zeptejte se lékárníka, jak máte likvidovat léky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.

OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Co Yosefinne obsahuje

Léčivými látkami přípravku jsou drospirenonum a ethinylestradiolum.

Jedna potahovaná tableta obsahuje 0,02 mg ethinylestradiolum a drospirenonum 3,00 mg.

Bílá potahovaná tableta neobsahuje léčivou látku.

Dalšími složkami přípravku jsou:

Růžové aktivní potahované tablety: Jádro tablety: Monohydrát laktosy, předbobtnalý kukuřičný škrob, povidon K 30 (E1201), sodná sůl kroskarmelosy, polysorbát 80, magnesium-stearát (E572) Potahová vrstva tablety: Polyvinylalkohol, oxid titaničitý (E171), makrogol 3350, mastek, žlutý oxid železitý (E172), červený oxid železitý (E172), černý oxid železitý (E172)

Bílé placebo potahované tablety

Jádro tablety: Laktosa, povidon K 30(E1201), magnesium-stearát (E572) Potahová vrstva tablety: Polyvinylalkohol, oxid titaničitý (E171), makrogol 3350, mastek

Jak Yosefinne vypadá a co obsahuje toto balení:

Jeden blistr obsahuje 24 růžových, aktivních potahovaných tablet v 1., 2., 3. a 4. řádku blistru a 4 bílé, placebo potahované tablety ve 4. řádku blistru.

Tablety přípravku Yosefinne, a to jak růžové, tak bílé jsou potahované filmem, tj. jádro tablety je potaženo.

Tablety přípravku Yosefinne se dodávají v krabičkách o obsahu 1, 3, 6 a 13 blistrů, v každém blistru je 28 (24 + 4) tablet.

Stránka 11 z 11

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci: WH-Pharma s.r.o.

Kutná Hora

Česká republika

Výrobce: Laboratorios Leon Farma, S.A.

C/La Vallina s/n, Pol. Ind. Navatejera

24008 Navatejera – León

Španělsko

Tento léčivý přípravek je registrován v členských státech EHP pod následujícími názvy:

Nizozemí

Iradier

Česká republika

Yosefinne

Německo

Iradier

Španělsko

Iradier

Itálie

Lerna

Francie

Iradier

Norsko

Iradier

Polsko

Vixpo

Švédsko

Iradier

Velká Británie

Armentinar

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 29.8.2012


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Stránka 1 z 14

Příloha č. 2 k rozhodnutí o registraci sp.zn.94253/2011

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Yosefinne 0,02mg/3mg potahované tablety

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

24 růžových potahovaných tablet (aktivní tablety): Jedna potahovaná tableta obsahuje ethinylestradiolum 0,02 mg a drospirenonum 3,00 mg. Pomocná látka se známým účinkem: 44 mg monohydrátu laktosy.

4 bílé potahované tablety (placebo): Tablety neobsahují léčivé látky. Pomocná látka se známým účinkem: 89,5 mg laktosy.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Potahované tablety.

Aktivní tableta je růžová, kulatá, potahovaná tableta o průměru 5,7 mm.

Placebo tableta je bílá, kulatá, potahovaná tableta o průměru 5,7 mm.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Perorální antikoncepce.

4.2

Dávkování a způsob podání

Způsob podání: perorální podání

Jak užívat přípravek Yosefinne

Tablety se musí užívat každý den přibližně ve stejnou dobu, v pořadí vyznačeném na blistru. Je-li třeba, zapíjejí se tekutinou. Užívání tablet je kontinuální. Užívá se jedna tableta denně po dobu 28 po sobě následujících dnů. Užívání z nového balení začíná další den po užití poslední tablety z předchozího balení. Krvácení z vysazení začíná obvykle 2. – 3. den užívání placebo tablet (poslední řádek blistru) a

nemusí být

ukončeno v době zahájení užívání z dalšího balení.

Jak zahájit užívání přípravku Yosefinne

Nepředcházelo-li užívání hormonální kontracepce (v předchozím měsíci)

Užívání tablet se zahájí první den přirozeného menstruačního cyklu ženy (tzn. první den jejího menstruačního krvácení).

Přechod z kombinovaného hormonálního kontraceptiva (kombinovaného perorálního kontraceptiva - COC), vaginálního kroužku nebo transdermální náplasti

Žena by měla začít užívat přípravek Yosefinne nejlépe následující den po užití poslední aktivní tablety (poslední tablety obsahující léčivé látky) jejího předchozího COC, ale nejpozději v den následující po obvyklém intervalu bez užívání tablet nebo po období užívání placebo tablet předchozího COC. V případě použití vaginálního kroužku nebo transdermální náplasti by měla žena začít s užíváním přípravku Yosefinne nejlépe v den jejich odstranění, ale nejpozději v době, kdy by mělo dojít k jejich další aplikaci či zavedení.

Stránka 2 z 14

Přechod z kontracepční metody obsahující pouze progestogen (pilulka s progestogenem, injekce, implantát) nebo z nitroděložního systému uvolňujícího progestogen (IUS)

Žena může být převedena z pilulky s progestogenem kdykoli (z implantátu nebo z IUS v den jeho vyjmutí, z injekcí v den, kdy by měla být podána další injekce), ale ve všech těchto případech je třeba doporučit navíc užití bariérové metody kontracepce po dobu prvních 7 dnů užívání tablet.

Užívání po potratu v prvním trimestru

Žena může začít s užíváním okamžitě. Pokud tak učiní, nepotřebuje další kontracepční opatření.

Užívání po porodu nebo po potratu ve druhém trimestru

Ženě je třeba doporučit, aby zahájila užívání mezi 21. až 28. dnem po porodu nebo po potratu ve druhém trimestru. Pokud zahájí užívání později, je třeba doporučit, aby použila navíc bariérovou metodu kontracepce po dobu prvních 7 dnů. Pokud však již předtím došlo k pohlavnímu styku, je třeba před skutečným zahájením užívání COC vyloučit těhotenství nebo musí žena vyčkat na první menstruační krvácení.

Kojící ženy viz bod 4.6.

Postup při vynechání tablet

Vynechání placebových tablet z poslední (4.) řádky blistru není třeba věnovat zvláštní pozornost. Je však třeba je zlikvidovat, aby se zabránilo nechtěnému prodloužení placebo fáze. Následující pokyny se týkají pouze aktivních tablet:

Jestliže se užití tablety opozdí o méně než 12 hodin, není kontracepční ochrana snížena. Žena musí užít tabletu okamžitě, jakmile si vzpomene, a další tablety pak užije v obvyklou dobu.

Je-li užití tablety opožděno o více než 12 hodin, kontracepční ochrana může být snížena. Postup při vynechání tablet se pak může řídit následujícími dvěma základními pravidly:

1. Užívání tablet nesmí být nikdy přerušeno na dobu delší než 4 dny.

2. K dosažení odpovídající suprese hypotalamo-hypofyzo-ovariální osy je třeba 7 dnů nepřerušeného

užívání tablet.

V souladu s těmito pravidly lze v běžné praxi dát následující doporučení:

Den 1 - 7

Uživatelka musí užít poslední vynechanou tabletu okamžitě, jakmile si vzpomene, i kdyby to znamenalo užití dvou tablet současně. Poté pokračuje v užívání tablet v obvyklou dobu. Navíc je třeba používat v následujících 7 dnech bariérovou metodu kontracepce jako např. kondom. Pokud došlo v předchozích 7 dnech k pohlavnímu styku, je třeba zvážit možnost otěhotnění. Čím více tablet bylo vynecháno a čím blíže byly tyto tablety k období užívání placebo tablet, tím větší je riziko otěhotnění.

Den 8 - 14

Uživatelka musí užít poslední vynechanou tabletu okamžitě, jakmile si vzpomene, i kdyby to znamenalo užití dvou tablet současně. Poté pokračuje v užívání tablet v obvyklou dobu. Pokud žena užívala tablety pravidelně po dobu 7 dnů před první vynechanou tabletou, zvláštní kontracepční opatření nejsou nutná. Vynechala-li však žena více než 1 tabletu, je třeba doporučit zvláštní kontracepční opatření po dobu 7 dnů.

Den 15 - 24

Vzhledem k bezprostředně nadcházejícímu období užívání placebo tablet je velké nebezpečí snížení spolehlivosti kontracepce. Přesto však lze předejít snížení kontracepční ochrany, a to upravením schématu užívání. Bude-li se žena řídit některým z následujících dvou možných postupů, není třeba používat další kontracepční opatření za předpokladu, že po dobu 7 dnů předcházejících vynechání první tablety užila všechny tablety správně. Není-li tomu tak, žena musí zvolit první z následujících dvou možností a použít navíc další kontracepční opatření po dobu 7 dnů.

1. Uživatelka musí užít poslední vynechanou tabletu okamžitě, jakmile si vzpomene, i kdyby to znamenalo

užití dvou tablet současně. Poté pokračuje v užívání tablet v obvyklou dobu, dokud neužije poslední aktivní tabletu. Čtyři placebo tablety z posledního řádku blistru musí vyřadit a načít ihned následující

Stránka 3 z 14

balení. Krvácení z vysazení se pravděpodobně nedostaví dříve, než jsou spotřebovány aktivní tablety z druhého balení, ale během užívání tablet může dojít ke špinění nebo intermenstruačnímu krvácení.

2. Ženě lze také poradit, aby přerušila užívání aktivních tablet ze stávajícího balení a užívala placebo

tablety po dobu až 4 dnů, včetně dnů, kdy byly tablety vynechány. Poté následuje užívání z dalšího balení.

Pokud žena zapomene užít tablety a následně se nedostaví krvácení z vysazení ve fázi užívání placebo tablet, je třeba zvážit možnost těhotenství.

Doporučení v případě gastrointestinálních poruch

V případě závažnějších gastrointestinálních poruch (například zvracení nebo průjmu) nemusí dojít k úplnému vstřebání a je třeba dalších kontracepčních opatření. Dojde-li během 3 - 4 hodin po užití tablety ke zvracení, je třeba co nejdříve užít novou (náhradní) tabletu. Nová tableta se má, pokud možno, užít do 12 hodin od obvyklé doby užívání. Pokud uplynulo více než 12 hodin, lze aplikovat postup při vynechání tablety uvedený v bodě 4.2 „Postup při vynechání tablet”. Nechce-li žena měnit obvyklé schéma užívání tablet, musí užít zvláštní tabletu(y) z jiného balení.

Jak oddálit krvácení

Přeje-li si žena oddálit krvácení, musí pokračovat v užívání tablet z dalšího balení Yosefinne, přičemž vynechá placebo tablety ve stávajícím balení. Tak lze pokračovat podle přání až do využívání aktivních tablet z druhého balení. Během této doby může žena pozorovat intermenstruační krvácení nebo špinění. Po fázi užívání placebo tablet pak žena opět pokračuje v pravidelném užívání přípravku Yosefinne.

Přeje-li si žena přesunout periodu na jiný den v týdnu, než na který vychází ve stávajícím schématu užívání, lze jí doporučit, aby zkrátila nastávající fázi placebo tablet o tolik dnů, o kolik si přeje. Čím kratší bude interval, tím větší je riziko, že nedojde ke krvácení z vysazení, ale že bude docházet během užívání z následujícího balení k intermenstruačnímu krvácení a špinění (podobně jako při oddálení periody).

4.3

Kontraindikace

Kombinovaná perorální kontraceptiva (COC) nelze užívat při přítomnosti některého z následujících stavů. Jestliže se některý z těchto stavů objeví poprvé v průběhu užívání kombinovaného perorálního kontraceptiva, užívání přípravku je nutné okamžitě ukončit.

Přítomnost venózní trombózy (hluboká venózní trombóza, plicní embolie) nebo tento stav zjištěný

v anamnéze.

Přítomnost arteriální trombózy (například infarkt myokardu) nebo prodromálních stavů (např.

angina pectoris a tranzitorní ischemická ataka) nebo tyto stavy zjištěné v anamnéze.

Cévní mozková příhoda současná nebo zjištěná v anamnéze. Přítomnost závažných nebo mnohonásobných rizikových faktorů pro arteriální trombózu:

diabetes mellitus s postižením cév; závažná hypertenze; závažná dyslipoproteinémie.

Dědičná nebo získaná predispozice k venózní nebo arteriální trombóze, jako například rezistence

k aktivovanému proteinu C (APC), deficience antitrombinu-III, deficience proteinu C, deficience proteinu S, hyperhomocysteinémie a antifosfolipidové protilátky (anticardiolipinové protilátky, lupus antikoagulans).

Pankreatitida nebo toto onemocnění v anamnéze, bylo-li spojené se závažnou hypertriglyceridémií. Těžké jaterní onemocnění právě probíhající nebo v anamnéze až do navrácení hodnot jaterních

funkcí k normálu.

Závažná nedostatečnost ledvin nebo akutní selhání ledvin Existující jaterní tumory (benigní či maligní) nebo jejich výskyt v anamnéze. Známé malignity ovlivněné pohlavními steroidy (např. pohlavních orgánů nebo prsů) nebo

podezření na ně.

Vaginální krvácení s nediagnostikovanou příčinou. Migréna s fokálními neurologickými symptomy v anamnéze.

Stránka 4 z 14

Přecitlivělost na léčivé látky nebo jakoukoliv pomocnou látku přípravku Yosefinne uvedenou v bodě

6.1.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Upozornění

Při přítomnosti některého stavu nebo rizikových faktorů zmíněných níže je třeba zvážit přínos kombinovaného perorálního kontraceptiva (COC) oproti možným rizikům u každé ženy zvlášť a o těchto rizicích s ní pohovořit dříve, než se rozhodne přípravek užívat. Dojde-li k agravaci, exacerbaci nebo prvnímu projevu některého z těchto stavů nebo rizikových faktorů během užívání, žena musí kontaktovat lékaře. Lékař pak musí rozhodnout, má-li být užívání COC přerušeno.

Poruchy krevního oběhu

Užívání jakéhokoli kombinovaného perorálního kontraceptiva přináší zvýšené riziko venózní tromboembolie (VTE) ve srovnání se situací, kdy tato kontraceptiva užívána nejsou. Nejvyšší riziko VTE je během prvního roku, kdy žena užívá vůbec první kombinované perorální kontraceptivum.

Epidemiologické studie ukázaly, že incidence VTE u žen u kterých nejsou známy žádné rizikové faktory VTE, a které užívají kombinovaná perorální kontraceptiva s nízkými dávkami estrogenů (<0,05 mg ethinylestradiolu), se pohybuje v rozmezí 20 případů na 100 000 žen/roků užívání (u COC obsahujících levonorgestrel) a 40 případů na 100 000 žen/roků užívání (u COC obsahujících desogestrel/gestoden). Toto rozmezí je srovnatelné s 5 až 10 případy na 100 000 žen/roků u žen neužívajících perorální antikoncepci a s 60 případy na 100 000 těhotenství. VTE je fatální v 1 až 2 % případů.

Epidemiologické studie ukázaly, že riziko VTE při užívání COC obsahujících drospirenon je vyšší než u COC obsahujících levonorgestrel (tzv. přípravků druhé generace) a je pravděpodobně podobné výši rizika u COC obsahujících desogestrel/gestoden (tzv. přípravky třetí generace).

Při epidemiologických studiích se také ukázalo, že užívání COC je spojeno se zvýšeným rizikem arteriální tromboembolie (infarkt myokardu, transitorní ischemická ataka).

Velmi vzácně byly u uživatelek antikoncepčních pilulek zaznamenány trombózy v jiných krevních cévách, např. v jaterních, mesenterických, renálních, mozkových nebo retinálních vénách a arteriích. Neexistuje jednotný názor na to, zda je výskyt těchto příhod spojen s užíváním hormonálních kontraceptiv.

Symptomy venózních nebo arteriálních trombotických / tromboembolických příhod nebo cévní mozkové příhody mohou zahrnovat:

neobvyklou unilaterální bolest a/nebo otoky nohou

náhlou silnou bolest hrudníku, která se může nebo nemusí šířit do levé paže

náhlou dušnost

náhlý záchvat kašle

jakoukoli nezvyklou, prudkou, déletrvající bolest hlavy

náhlou částečnou nebo úplnou ztrátu zraku

diplopii

nezřetelnou řeč či afázii

vertigo

kolaps s fokálními záchvaty nebo bez nich

slabost nebo výrazné znecitlivění náhle postihující jednu polovinu nebo jednu část těla

motorické poruchy

„akutní“ břicho

Riziko venózních tromboembolických komplikací u uživatelek COC se zvyšuje:

se zvyšujícím se věkem

při pozitivní rodinné anamnéze (venózní tromboembolie u sourozence nebo rodiče v relativně mladém věku). Je-li podezření na dědičnou predispozici, měla by být žena svěřena k vyšetření specialistovi předtím, než bude rozhodnuto o užívání jakéhokoli přípravku COC

delší imobilizace, velký chirurgický výkon, jakýkoli chirurgický výkon na dolních končetinách, vážnější úraz. V těchto situacích je vhodné přerušit užívání pilulek (jedná-li se o operaci plánovanou

Stránka 5 z 14

alespoň 4 týdny předem) a užívání znovu zahájit až za dva týdny po kompletní remobilizaci. Pokud užívání pilulek nebylo přerušeno před zákrokem, je třeba zvážit možnost antitrombotické léčby

s obezitou (BMI vyšší než 30 kg/m2)

není jednotný názor na možnou úlohu varikózních vén a povrchových tromboflebitid při nástupu nebo progresi venózní trombózy.

Riziko arteriálních tromboembolických komplikací nebo cerebrovaskulárních příhod u uživatelek COC se zvyšuje:

se zvyšujícím se věkem

s kouřením (ženy nad 35 let by měly být vyzvány, aby přestaly kouřit, chtějí-li užívat COC)

při dyslipoproteinémii

při hypertenzi

při migréně

s obezitou (BMI vyšší než 30 kg/m2)

při pozitivní rodinné anamnéze (arteriální tromboembolie u sourozence nebo rodiče v relativně mladém věku). Je-li podezření na dědičnou predispozici, je třeba, aby ženu vyšetřil specialista dříve, než bude rozhodnuto o užívání COC

při chlopenní srdeční vadě

při atriální fibrilaci

Přítomnost jednoho závažného rizikového faktoru nebo několika rizikových faktorů pro venózní nebo arteriální onemocnění může také představovat kontraindikaci. V úvahu by se také měla vzít možnost antikoagulační léčby. Uživatelkám COC by také měla být zdůrazněna nutnost kontaktovat lékaře v případě zjištění možných příznaků trombózy. V případě potvrzené trombózy nebo podezření na ni musí být užívání COC přerušeno. Musí být zajištěna adekvátní alternativní kontracepce vzhledem k teratogenitě antikoagulační terapie (kumariny).

V šestinedělí je třeba počítat se zvýšeným rizikem tromboembolie (informace viz bod 4.6 „Těhotenství a kojení”).

Mezi další onemocnění, která jsou spojena s nežádoucími účinky na krevní oběh, patří diabetes mellitus, systémový lupus erythematodes, hemolyticko-uremický syndrom, chronické zánětlivé onemocnění střev (Crohnova choroba nebo ulcerózní kolitida) a srpkovitá anémie.

Zvýšení frekvence nebo závažnosti migrény během užívání COC (může se jednat o prodrom cerebrovaskulární příhody) může být důvodem k okamžitému přerušení užívání COC.

Nádory

V některých epidemiologických studiích bylo uvedeno zvýšené riziko karcinomu děložního hrdla při dlouhodobém užívání (déle než 5 let) kombinovaných perorálních kontraceptiv (COC), ale stále pokračují spory o tom, do jaké míry lze tento nález vztahovat k vlivům sexuálního chování a dalším faktorům jako například lidskému papilomaviru (HPV).

Meta-analýza z 54 epidemiologických studií hovoří o lehce zvýšeném relativním riziku (RR = 1,24) diagnózy karcinomu prsu u žen, které právě užívají COC. Toto zvýšené riziko postupně mizí během 10 let po ukončení užívání COC. Vzhledem k tomu, že karcinom prsu je u žen do 40 let vzácný, zvýšení počtu diagnostikovaných karcinomů prsu u současných a dřívějších uživatelek COC je malé ve vztahu k celkovému riziku karcinomu prsu. Tyto studie neposkytují důkaz kauzality. Příčinou pozorovaného zvýšení rizika karcinomu prsu u uživatelek COC může být časnější diagnóza, biologický účinek COC nebo kombinace obojího. Karcinom prsu diagnostikovaný u současných nebo minulých uživatelek bývá klinicky méně pokročilý než karcinom u žen, které COC nikdy neužívaly.

Ve vzácných případech byly u uživatelek COC diagnostikovány benigní jaterní tumory a ještě vzácněji maligní jaterní tumory. V ojedinělých případech vedly tyto tumory k život ohrožujícímu nitrobřišnímu krvácení. Objeví-li se silná bolest v nadbřišku, zvětšení jater nebo známky nitrobřišního krvácení u ženy užívající COC, je třeba v diferenciální diagnóze vzít v úvahu možnost výskytu hepatálního tumoru.

Při užívání vysokodávkových COC ( 50µg ethinylestradiolu) bylo pozorováno snížení rizika karcinomu ovaria a endometria. Zda se to vztahuje i na podávání nízkodávkových COC, není známo.

Stránka 6 z 14

Ostatní stavy

Progestinová složka přípravku Yosefinne je antagonistou aldosteronu s draslík šetřícími vlastnostmi. Ve většině případů se neočekává zvýšení hladin draslíku. V jedné klinické studii byl však u některých pacientek trpících mírným nebo středně závažným poškozením funkce ledvin a užívajících současně draslík šetřící léčivé přípravky pozorován mírný, ale ne významný, nárůst hladiny sérového draslíku při podávání drospirenonu. Proto se doporučuje sledovat sérový draslík u pacientek s renální insuficiencí a hladinou sérového draslíku před léčbou v horním referenčním rozmezí, a zejména během současného podávání léčivých přípravků šetřících draslík. Viz také bod 4.5.

U žen, které trpí hypertriglyceridemií, nebo které mají toto onemocnění v rodinné anamnéze, může být v průběhu užívání COC zvýšené riziko pankreatitidy.

Přestože bylo u mnoha žen užívajících kombinovaná orální kontraceptiva zaznamenáno lehké zvýšení krevního tlaku, klinicky významný vzestup je vzácný. Pouze tyto vzácné případy jsou důvodem pro okamžité přerušení užívání COC. Pokud se při použití COC u již dříve existující hypertenze objeví konstantně zvýšené hodnoty nebo náhlý vzestup krevního tlaku, které neodpovídají adekvátně na antihypertenzní léčbu, COC musí být vysazeno. Uzná-li lékař za vhodné, může být kombinované orální kontraceptivum opět nasazeno, jestliže lze antihypertenzní terapií dosáhnout normálních hodnot krevního tlaku.

O zhoršení nebo prvním projevu následujících stavů se hovoří v souvislosti jak s těhotenstvím, tak užíváním kombinovaných perorálních kontraceptiv, ale průkaz souvislosti s kombinovanými orálními kontraceptivy je u těchto stavů nepřesvědčivý: žloutenka a/nebo svědění související s cholestázou, žlučové kameny, porfyrie, systémový lupus erythematodes, hemolyticko-uremický syndrom, Sydenhamova chorea, herpes gestationis, ztráta sluchu způsobená otosklerózou.

U žen s dědičným angioedémem mohou exogenní estrogeny indukovat nebo exacerbovat symptomy angioedému.

Přerušení užívání kombinovaných orálních kontraceptiv (COC) může být nevyhnutelné při akutních a chronických poruchách jaterních funkcí na dobu, než se markéry jaterních funkcí vrátí k normálním hodnotám. Přerušení užívání COC rovněž vyžaduje recidiva cholestatické žloutenky a/nebo pruritu souvisejícího s cholestázou, které se poprvé objevily v těhotenství nebo během dřívějšího užívání pohlavních steroidů.

Přestože COC mohou mít vliv na periferní inzulinovou rezistenci a na glukózovou toleranci, neexistuje důkaz, že u diabetiček užívajících nízkodávkovaná COC (obsahujících < 0,05 mg ethinylestradiolu) je nutné změnit terapeutický režim pro diabetes. V každém případě však diabetičky užívající kombinovaná orální kontraceptiva musí být pečlivě sledovány, zvláště na začátku jejich užívání.

V souvislosti s užíváním COC bylo hlášeno zhoršení endogenní deprese, epilepsie, Crohnovy choroby a ulcerózní kolitidy.

Někdy se může objevit chloasma a to zvláště u žen, které mají v anamnéze chloasma gravidarum. Ženy, které mají dispozici ke vzniku chloasmat, by se měly během užívání COC vyhnout slunění a expozici ultrafialovému záření.

Růžová tableta tohoto léčivého přípravku obsahuje 44 mg monohydrátu laktosy, bílá tableta obsahuje 89,5 mg bezvodé laktosy. Pacientky trpící vzácnou vrozenou intolerancí galaktosy, Lappovým syndromem deficiencí laktázy nebo malabsorpcí glukosy a galaktosy, které jsou na bezlaktosové dietě, musí toto množství vzít v úvahu.

Lékařské vyšetření / sledování

Před prvním užíváním nebo znovuzahájením užívání přípravku Yosefinne je třeba získat úplnou osobní anamnézu (včetně rodinné anamnézy) a vyloučit těhotenství. Je třeba změřit krevní tlak a provést celkové vyšetření s ohledem na kontraindikace (viz bod 4.3) a upozornění (viz bod 4.4). Žena by měla také být poučena, že si musí pečlivě přečíst příbalovou informaci a řídit se pokyny v ní obsaženými. Četnost a povaha vyšetření má být založena na obecně uznávaných praktických postupech a přizpůsobena individuálnímu případu.

Stránka 7 z 14

Ženy je třeba upozornit, že orální kontraceptiva je nechrání před HIV infekcí (AIDS) ani dalšími pohlavně přenosnými chorobami.

Snížená účinnost

Účinnost kombinovaných perorálních kontraceptiv může být snížena například při vynechání aktivní tablety (viz bod 4.2), v případě gastrointestinálních poruch při užívání aktivních tablet (viz bod 4.2), nebo při současném užívání dalších léků (viz bod 4.5).

Snížená kontrola cyklu

Při užívání všech kombinovaných perorálních kontraceptiv (COC) se může objevit nepravidelné krvácení (špinění nebo intermenstruační krvácení), a to především během prvních měsíců užívání. Z tohoto důvodu má hledání příčiny nepravidelného krvácení smysl až po adaptačním intervalu přibližně tří cyklů.

Pokud nepravidelné krvácení pokračuje nebo se objeví po období pravidelných cyklů, pak je třeba uvážit možnost nehormonálních příčin a provést odpovídající diagnostické kroky k vyloučení malignity nebo těhotenství. Tato opatření mohou zahrnovat i kyretáž.

U některých žen nemusí během fáze placebo tablet dojít ke krvácení z vysazení. Je-li COC užíváno podle pokynů popsaných v bodě 4.2, je nepravděpodobné, že je žena těhotná. Pokud však COC nebylo užíváno před prvním vynechaným krvácením z vysazení podle těchto pokynů nebo nedošlo-li ke krvácení z vysazení dvakrát, je třeba před dalším užíváním COC vyloučit těhotenství.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Poznámka: Aby byly identifikovány možné interakce, měly by být prověřeny preskripční informace současně užívaných léčivých přípravků.

Vliv jiných léčivých přípravků na přípravek Yosefinne

Interakce mezi perorálními kontraceptivy a jinými léčivými přípravky mohou vést k intermenstruačnímu krvácení a/nebo k selhání kontracepce. V literatuře byly popsány následující interakce.

Jaterní metabolismus

Interakce se mohou objevit s léky, které indukují jaterní enzymy, což může mít za následek zvýšenou clearance pohlavních hormonů (jedná se např. o fenytoin, barbituráty, primidon, karbamazepin, rifampicin, bosentan a léky proti HIV (např. ritonavir, nevirapin) a zřejmě také oxkarbazepin, topiramát, felbamát, griseofulvin, rifabutin a rostlinné přípravky obsahující třezalku tečkovanou (Hypericum perforatum)). K maximální indukci enzymů obvykle dochází přibližně za 10 dní, ale může přetrvávat až 4 týdny po ukončení léčby těmito léky.

Interference s enterohepatální cirkulací

Selhání kontraceptiv bylo popsáno také při podávání jistých antibiotik (peniciliny a tetracykliny). Mechanismus tohoto účinku nebyl dosud objasněn.

Opatření

Ženy na krátkodobé léčbě přípravkem z kterékoli z výše uvedených skupin léků nebo jednotlivými léčivými látkami (léky indukující jaterní enzymy) kromě rifampicinu musí po dobu této léčby a ještě 7 dní po jejím vysazení užít navíc k COC ještě bariérovou metodu kontracepce.

Ženy, které jsou léčeny rifampicinem, by měly užívat kromě COC ještě jinou bariérovou metodu kontracepce po dobu této léčby a ještě 28 dní po jejím ukončení.

Ženám dlouhodobě léčeným léky obsahujícími účinné látky indukující jaterní enzymy se doporučuje ještě další spolehlivá nehormonální metoda antikoncepce.

Ženy léčené antibiotiky (kromě rifampicinu, viz výše) by měly používat bariérovou metodu ještě 7 dní po ukončení léčby.

Jestliže současné podávání jiného léku pokračuje i po spotřebování všech aktivních tablet ze stávajícího blistru, pak je třeba vynechat užívání následujících placebo tablet a začít užívat ihned další balení COC.

Stránka 8 z 14

Hlavní metabolity drospirenonu v lidské plazmě se vytvářejí bez zapojení systému cytochromu P450. Je proto nepravděpodobné, že by inhibitory tohoto enzymového systému ovlivňovaly metabolismus drospirenonu.

Vliv přípravku Yosefinne na jiné léčivé přípravky

Orální kontraceptiva mohou ovlivnit metabolismus některých jiných léčivých látek. Mohou jejich plasmatické a tkáňové koncentrace buď zvyšovat (např. cyklosporin) nebo snižovat (např. lamotrigin).

Na základě výsledků z inhibičních studií in vitro a studií interakcí in vivo se zdravými dobrovolnicemi za použití omeprazolu, simvastatinu a midazolamu jako markérového substrátu lze konstatovat, že interakce drospirenonu v dávkách 3 mg s metabolismem jiných léčivých látek nejsou pravděpodobné.

Jiné interakce

U pacientek netrpících renální insuficiencí nebyl pozorován významný vliv současného užívání drospirenonu a inhibitorů ACE nebo nesteroidních protizánětlivých léků NSAID na sérový draslík. Současné podávání přípravku Yosefinne a antagonistů aldosteronu nebo draslík šetřících diuretik nebylo studováno. V takovém případě je třeba v prvním cyklu léčby sledovat hladinu sérového draslíku. Viz též bod 4.4.

Laboratorní vyšetření

Užívání kontracepčních steroidů může ovlivnit výsledky některých laboratorních testů, včetně biochemických parametrů jaterních, tyreoidálních, adrenálních a renálních funkcí, plazmatických hladin proteinů (vazebných), např. globulinu vázajícího kortikosteroid a lipid / lipoproteinové frakce, parametrů metabolismu uhlovodanů a parametrů koagulace a fibrinolýzy. Změny však obvykle zůstávají v rozmezí normálních laboratorních hodnot. Drospirenon svou mírnou antimineralokortikoidní aktivitou způsobuje zvýšení aktivity plazmatického reninu a plazmatického aldosteronu.

4.6

Plodnost, těhotenství a kojení

Těhotenství

Yosefinne není indikována při těhotenství.

Pokud během užívání přípravku Yosefinne dojde k otěhotnění, další užívání musí být okamžitě ukončeno. Rozsáhlé epidemiologické studie však nezaznamenaly ani zvýšené riziko vrozených vad u dětí narozených ženám užívajícím kombinovaná perorální kontraceptiva (COC) před otěhotněním, ani teratogenní vliv COC neúmyslně užívaných při těhotenství.

Studie na zvířatech ukázaly nežádoucí účinky během těhotenství a kojení (viz bod 5.3). Na základě těchto údajů získaných na zvířatech nelze vyloučit nežádoucí hormonální působení léčivých látek. Všeobecné zkušenosti s užíváním COC během těhotenství však neprokázaly žádný konkrétní nežádoucí účinek u člověka.

Dostupné údaje týkající se použití přípravku Yosefinne během těhotenství jsou příliš omezené, než aby bylo možno činit závěry ohledně negativních účinků přípravku Yosefinne na těhotenství, zdraví plodu nebo novorozence. Dosud nejsou k dispozici žádná relevantní epidemiologická data.

Kojení

Kojení může být ovlivněno COC, neboť ta mohou snižovat množství a měnit složení mateřského mléka. Z tohoto důvodu se užívání COC obecně nedoporučuje, dokud matka dítě zcela neodstaví. Malá množství kontracepčních steroidů a/nebo jejich metabolitů mohou být vylučována do mléka během užívání COC. Tato množství mohou mít vliv na dítě.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Nebyly provedeny žádné studie vlivů na schopnost řídit a obsluhovat stroje. U uživatelek COC nebyly pozorovány žádné účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje.

4.8

Nežádoucí účinky

Při užívání přípravku Yosefinne byly zaznamenány následující nežádoucí účinky.

Stránka 9 z 14

V níže uvedené tabulce jsou nežádoucí účinky seřazeny podle orgánově-systémových tříd podle MedDRA. Četnosti výskytu jsou odhadnuty na základě údajů z klinických studií. K popisu určité reakce a jejích synonymů a příbuzných onemocnění jsou použity nejvhodnější termíny ze slovníku MedDRA.

Nežádoucí účinky, které jsou spojeny s podáváním přípravku Yosefinne jako perorálního kontraceptiva nebo k léčbě mírného acne vulgaris, podle systémově-orgánových tříd a termínů MedDRA:

Systémově-orgánová třída (MedDRA verze 9.1)

Časté

(<1/10; 1/100)

Méně časté

(<1/100; 1/1 000)

Vzácné

(<1/1 000;

1/10 000)

Není známo

(nelze odhadnout z

dostupných dat)

Infekce a infestace

kandidóza

Poruchy krve a lymfatického systému

anemie, trombocytopenie

Poruchy imunitního systému

alergické reakce

hypersenzitivita

Endokrinní poruchy

endokrinní porucha

Poruchy metabolismu a výživy

zvýšená chuť k jídlu, anorexie, hyperkalémie, hyponatrémie

Psychiatrické poruchy

emoční labilita

deprese, nervozita, spavost

anorgasmie, nespavost

Poruchy nervového systému

bolesti hlavy

závratě, parestézie vertigo, třes

Poruchy oka

konjunktivitida, suchost oka, další oční poruchy

Srdeční poruchy

tachykardie

Cévní poruchy

migréna, žilní varikóza, hypertenze

flebitida, cévní potíže, epistaxe, synkopa

Gastrointestinální poruchy

nauzea

bolest břicha, zvracení, dyspepsie, flatulence, gastritida, průjem

zvětšené břicho, gastrointestinální potíže, plnost, hitátová hernie, orální kandidóza, zácpa, sucho v ústech

Poruchy jater a žlučových cest

bolest žlučníku, cholecystitida

Poruchy kůže a podkožní tkáně

akné, svědění, vyrážka

chloasma, ekzém, alopecie, dermatitis acneiforme, suchá kůže, erythema nodosum, hypertrichóza, kožní poruchy, strie, kontaktní dermatitida, fotosenzitivní dermatitida, uzlíky na kůži

multiformní erytém

Stránka 10 z 14

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

bolest zad, bolest končetin, svalové křeče

Poruchy reprodukčního systému a prsu

bolest na prsou, metroragie*, amenorea

vaginální kandidóza, pánevní bolesti, zvětšení prsou, fibrocystické onemocnění prsu, krvácení z dělohy / pochvy*, výtok z genitálií, návaly horka, vaginitida, poruchy menstruace, dysmenorea, hypomenorea, menoragie, suchost pochvy, podezřelý výsledek Pap testu, snížené libido

dyspareunie, vulvovaginitida, postkoitální krvácení, krvácení z vysazení, cysta v prsu, prsní hyperplazie, prsní neoplazma, cervikální polyp, endometriální atrofie, ovariální cysty, zvětšení dělohy

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

astenie, zvýšené pocení, edém (generalizovaný edém, periferní edém, otok obličeje)

malátnost

Vícenásobná vyšetření

přírůstek hmotnosti úbytek hmotnosti

*nepravidelnosti v krvácení obvykle ustoupí při pokračování léčby

U žen užívajících COC byly hlášeny tyto nežádoucí účinky, o kterých je pojednáno v bodu 4.4:

venózní tromboembolická onemocnění arteriální tromboembolická onemocnění hypertenze nádory jater výskyt nebo zhoršení stavů, u nichž není souvislost s užíváním COC přesvědčivá: Crohnova

choroba, ulcerózní kolitida, epilepsie, děložní myom, porfyrie, systémový lupus erythematodes, herpes gestationis, Sydenhamova chorea, hemolyticko-uremický syndrom , cholestatická žloutenka

chloasma akutní nebo chronické poruchy jaterní funkce mohou vyžadovat přerušení užívání COC do té doby,

než se markéry jaterních funkcí vrátí k normálním hodnotám

U žen s dědičným angioedémem mohou exogenní estrogeny vyvolat nebo zhoršit symptomy

angioedému.

Četnost výskytu diagnostikované rakoviny prsu je u uživatelek COC slabě zvýšená. Jelikož u žen ve věku pod 40 let je rakovina prsu vzácná, toto zvýšení je ve vztahu k celkovému riziku rakoviny prsu malé. Kauzalita s užíváním COC není známa. Další informace jsou uvedeny v bodech 4.3 a 4.4.

4.9

Předávkování

S předávkováním přípravkem Yosefinne nejdou dosud žádné zkušenosti. Na základě obecných zkušeností s kombinovanými perorálními kontraceptivy lze předpokládat, že se mohou vyskytnout následující symptomy při předávkování aktivními tabletami: nauzea, zvracení a u mladých dívek slabé krvácení z pochvy. Neexistují antidota a další léčba by měla být symptomatická.

Stránka 11 z 14

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina (ATC): Progestogeny a estrogeny, fixní kombinace ATC kód: G03AA12

Pearlův index selhání metody: 0,41 (horní hranice 95% intervalu spolehlivosti: 0,85) Celkový Pearl index (selhání metody + pacientky): 0,80 (horní hranice 95% intervalu spolehlivosti: 1,30).

Kontraceptivní účinek přípravku Yosefinne je založen na interakci různých faktorů, mezi nimiž nejdůležitější jsou inhibice ovulace a změny endometria.

Yosefinne je kombinované perorální kontraceptivum obsahující ethinylestradiol a progestogen drospirenon. V terapeutických dávkách má drospirenon také antiandrogenní a mírné antiminineralokortikoidní vlastnosti. Nemá žádnou estrogenní, glukokortikoidní ani antiglukokortikoidní aktivitu. Tyto vlastnosti dávají drospirenonu farmakologický profil velmi podobný přirozenému hormonu progesteronu.

Klinické studie naznačují, že mírné antimineralokortikoidní vlastnosti přípravku Yosefinne vedou k mírnému antimineralokortikoidnímu účinku.

K vyhodnocení bezpečnosti a účinnosti podávání přípravku Yosefinne ženám se středně závažným acne vulgaris byly uskutečněny dvě multicentrické, dvojitě slepé, randomizované, placebem kontrolované klinické studie. Po šesti měsících léčby přípravek Yosefinne vykazoval v porovnání s placebem statisticky významně větší redukci zánětlivých lézí o 15,6 % (49,3 % vs. 33,7 %), nezánětlivých lézí o 18,5 % (40,6 % vs. 22,1 %) a celkového počtu lézí o 16,5 % (44,6 % vs. 28,1 %). Navíc vyšší procento subjektů o 11,8 % (18,6 % vs. 6,8 %) vykazovalo hodnocení „čistá“ nebo „téměř čistá“ na stupnici „ISGA (Investigator’s Static Global Assessment).

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Drospirenon

Absorpce

Perorálně podaný drospirenon je rychle a téměř úplně absorbován. Maximální koncentrace léčivé látky v séru - asi 38 ng/ml - je dosaženo přibližně za 1 - 2 hodiny po jednorázovém podání. Biologická dostupnost je 76 – 85 %. Na biologickou dostupnost drospirenonu nemá současné požití potravy žádný vliv.

Distribuce

Po perorálním podání klesá sérová hladina drospirenonu s konečným poločasem 31 hodin. Drospirenon je vázán na sérový albumin, není vázán na pohlavní hormony vážící globulin (SHBG) ani na kortikosteroidy vážící globulin (CBG). Jen 3 – 5 % celkové sérové koncentrace léčivé látky je přítomno ve formě volného steroidu. Ethinylestradiolem indukované zvýšení SHBG neovlivňuje vazbu drospirenonu na sérové proteiny. Průměrný distribuční objem drospirenonu je 3,7 1,2 l/kg.

Metabolismus

Drospirenon je po perorálním podání kompletně metabolizován. Nejdůležitějšími metabolity v plasmě jsou kyselá forma drospirenonu, vzniklá otevřením laktonového kruhu, a 4,5-dihydro-drospirenon-3-sulfát; oba vznikají bez účasti systému P450. Drospirenon je in vitro v malé míře metabolizován cytochromem P450 3A4 a prokázal schopnost inhibovat tento enzym a dále cytochrom P450 1A1, cytochrom P450 2C9 a cytochrom P450 2C19.

Eliminace

Rychlost metabolické clearance drospirenonu ze séra je 1,5 0,2 ml/min/kg. Drospirenon je vylučován v nezměněné formě pouze ve stopovém množství. Jeho metabolity jsou vylučovány stolicí a močí v poměru 1,2 až 1,4. Poločas vylučování metabolitů močí a stolicí je asi 40 hodin.

Stránka 12 z 14

Rovnovážný stav

Během léčebného cyklu je maximální koncentrace drospirenonu v rovnovážném stavu okolo 70 ng/ml dosaženo přibližně po 8 dnech léčby. Hladiny drospirenonu se akumulují přibližně faktorem 3 v důsledku poměru konečného poločasu a dávkovacího intervalu.

Zvláštní skupiny pacientů

Vliv poškození funkce ledvin

Sérové hladiny drospirenonu v rovnovážném stavu u žen s mírnou poruchou ledvin (clearance kreatininu CLcr, 50 - 80 ml/min) byly srovnatelné s ženami, jejichž funkce ledvin byla normální. U žen se středně závažnou poruchou funkce ledvin (Clcr 30 - 50 ml/min) byly sérové hladiny drospirenonu v průměru o 37 % vyšší ve srovnání s ženami s normální funkcí ledvin. Léčba drospirenonem u žen s mírným až středně těžkým poškozením ledvin byla také dobře tolerována. Léčba drospirenonem nevykazovala žádný klinicky významný účinek na koncentrace draslíku v séru.

Vliv poškozené funkce jater

U dobrovolnic se středně závažnou poruchou jater byl ve studii hodnotící podání jednotlivé dávky pozorován 50%ní pokles perorální clearance (CL/F) ve srovnání s ženami s normální funkcí jater. Pozorovaný pokles clearance drospirenonu u dobrovolnic se středně závažnou poruchou jater ve srovnání se zdravými se neprojevil jako patrný rozdíl koncentrací draslíku v séru u těchto dvou skupin dobrovolnic. Dokonce ani za přítomnosti diabetes a souběžné léčby spironolaktonem (dvou faktorů, které predisponují pacienta k hyperkalemii), nebyl pozorován vzestup draslíku nad hranici rozmezí normálních hodnot. Závěrem lze říci, že u pacientek s mírnou nebo středně závažnou poruchou funkce jater (Child-Pugh skóre B) je drospirenon dobře tolerován.

Etnické skupiny

Nebyly pozorovány žádné klinicky významné rozdíly farmakokinetiky drospirenonu nebo ethinylestradiolu mezi japonskými a kavkazskými ženami.

Ethinylestradiol

Absorpce

Perorálně podaný ethinylestradiol je rychle a kompletně absorbován. Nejvyšší sérové koncentrace okolo 33 pg/ml je dosaženo po jednorázové perorální dávce během 1 - 2 hodin. Absolutní biologická dostupnost je přibližně 60% následkem presystémové konjugace a first-pass metabolismu. Současné požití stravy snížilo biologickou dostupnost ethinylestradiolu asi u 25 % sledovaných subjektů, zatímco u ostatních nebyly pozorovány žádné změny.

Distribuce

Sérové koncentrace ethinylestradiolu klesají ve dvou fázích, konečná dispoziční fáze je charakterizována poločasem přibližně 24 hodin. Ethinylestradiol je vysoce, ale nespecificky vázán na sérový albumin (přibližně 98,5 %) a indukuje vzestup sérové koncentrace SHBG. Zdánlivý distribuční objem byl určen kolem 5 l/kg.

Metabolismus

Ethinylestradiol podléhá presystémové konjugaci jak ve stěně tenkého střeva, tak v játrech. Ethinylestradiol je primárně metabolizován aromatickou hydroxylací, vzniká však velké množství různých hydroxylovaných a methylovaných metabolitů, které jsou přítomny jako volné metabolity nebo jako konjugáty s glukuronidy a sulfáty. Metabolická clearance ethinylestradiolu je uváděna kolem 5 ml/min/kg.

Eliminace

Ethinylestradiol není ve významném množství vylučován v nezměněné formě. Metabolity ethinylestradiolu jsou vylučovány močí a žlučí v poměru 4:6. Poločas exkrece metabolitů je asi 1 den.

Rovnovážný stav

Rovnovážného stavu je dosaženo během druhé poloviny léčebného cyklu a sérové hladiny ethinylestradiolu se kumulují faktorem od 2,0 do 2,3.

Stránka 13 z 14

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Při pokusech na laboratorních zvířatech se účinky drospirenonu a ethinylestradiolu omezily na takové, které jsou spojené s jejich známým farmakologickým působením. Zejména studie reprodukční toxicity odhalily u zvířat embryotoxické a fetotoxické účinky, které jsou považovány za specifické pro daný druh. Při expozici dávkám vyšším než u lidských uživatelek přípravku Yosefinne byly účinky na pohlavní diferenciaci pozorovány na plodech potkanů, nikoli u opic.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Aktivní potahované tablety (růžové):

Jádro tablety: Monohydrát laktosy, předbobtnalý kukuřičný škrob, povidon K 30 (E1201), sodná sůl kroskarmelosy, polysorbát 80, magnesium-stearát (E572)

Potahová vrstva tablety: Polyvinylalkohol, oxid titaničitý (E171), makrogol 3350, mastek, žlutý oxid železitý (E172), červený oxid železitý (E172), černý oxid železitý (E172)

Placebo potahované tablety (bílé):

Jádro tablety: Laktosa, povidon K 30 (E1201), magnesium-stearát (E572)

Potahová vrstva tablety: Polyvinylalkohol, oxid titaničitý (E171), makrogol 3350, mastek

6.2

Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3

Doba použitelnosti

3 roky

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

6.5

Druh obalu a velikost balení

Čirý až slabě neprůhledný PVC/PVdC/Al blistr. Každý blistr obsahuje 24 růžových aktivních potahovaných tablet a 4 bílé placebo potahované tablety.

Velikost balení:

1 × 28 potahovaných tablet 3 × 28 potahovaných tablet 6 × 28 potahovaných tablet 13 × 28 potahovaných tablet

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Všechen nepoužitý přípravek nebo jeho odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

WH-Pharma s.r.o.

Kutná Hora

Česká republika

Stránka 14 z 14

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

17/511/12-C

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE / DATUM PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

29.8.2012

10.

DATUM REVIZE TEXTU

29.8.2012


nahoru

Informace na obalu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU A VNITŘNÍM OBALU krabička

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

YOSEFINNE 02 mg/3mg potahované tablety ethinylestradiolum/drospirenonum 2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

24 růžových potahovaných tablet: Jedna potahovaná tableta obsahuje 0,02 mg ethinylestradiolum a drospirenonum 3,00 mg. 4 bílé placebo (neaktivní) potahované tablety: Potahované tablety neobsahují léčivé látky. 3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje monohydrát laktosy. Více naleznete v příbalové informaci. 4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

Potahované tablety. 1x 28 potahovaných tablet (24 aktivních tablet plus 4 placebo tablety) 3x 28 potahovaných tablet (24 aktivních tablet plus 4 placebo tablety) 6x 28 potahovaných tablet (24 aktivních tablet plus 4 placebo tablety) 13x 28 potahovaných tablet (24 aktivních tablet plus 4 placebo tablety)

5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání. Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do:{MM/RRRR} 9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny. 11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI Držitel rozhodnutí o registraci: WH-Pharma s.r.o. Kutná Hora Česká republika ((WH-Pharma logo)) 12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA Reg.č.: 17/511/12-C 13. ČÍSLO ŠARŽE Číslo šarže: 14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 15. NÁVOD K POUŽITÍ 16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU YOSEFINNE

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH AL/ PVC/PVDC blistr. 1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

YOSEFINNE 0,02 mg/3 mg potahované tablety ethinylestradiolum/drospirenonum 2.

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

((WH-Pharma logo))

3.

POUŽITELNOST

Použit. do:{MM/RRRR} 4.

ČÍSLO ŠARŽE

Č.š. : 5.

JINÉ

Blistr: Start 1-2-3…..28 Zde nalepte samolepku se jmény dnů. Nálepka s proužky se zkratkami dnů v týdnu (součást balení): Vyberte si proužek začínající dnem, ve kterém začínáte užívat Vaši pilulku a nalepte ho do místa označeného:,, Zde nalepte samolepku s názvy dnů”. Například, začínáte-li užívat ve středu, vyberte si proužek začínající St. Po

Út

St

Čt

So

Ne

Út

St

Čt

So

Ne

Po

St

Čt

So

Ne

Po

Út

Čt

So

Ne

Po

Út

St

So

Ne

Po

Út

St

Čt

So

Ne

Po

Út

St

Čt

Ne

Po

Út

St

Čt

So

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.