Yasnal Oro Tab 10 Mg

Kód 0161186 ( )
Registrační číslo 06/ 098/11-C
Název YASNAL ORO TAB 10 MG
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Krka, d.d., Novo mesto, Novo mesto, Slovinsko
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0161188 POR TBL DIS 10X10MG Tableta dispergovatelná v ústech, Perorální podání
0161193 POR TBL DIS 100X10MG Tableta dispergovatelná v ústech, Perorální podání
0161186 POR TBL DIS 84X10MG Tableta dispergovatelná v ústech, Perorální podání
0161187 POR TBL DIS 98X10MG Tableta dispergovatelná v ústech, Perorální podání
0161189 POR TBL DIS 30X10MG Tableta dispergovatelná v ústech, Perorální podání
0161184 POR TBL DIS 28X10MG Tableta dispergovatelná v ústech, Perorální podání
0161190 POR TBL DIS 50X10MG Tableta dispergovatelná v ústech, Perorální podání
0161191 POR TBL DIS 60X10MG Tableta dispergovatelná v ústech, Perorální podání
0161185 POR TBL DIS 56X10MG Tableta dispergovatelná v ústech, Perorální podání
0161192 POR TBL DIS 90X10MG Tableta dispergovatelná v ústech, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak YASNAL ORO TAB 10 MG

1

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls223246/2011

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Yasnal Oro Tab 5 mg

Yasnal Oro Tab 10 mg

tablety dispergovatelné v ústech

donepezili hydrochloridum

Přečtěte si, Vy i Váš ošetřovatel, pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.-

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře.

-

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

-

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:1.

Co je Yasnal Oro Tab a k čemu se používá

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Yasnal Oro Tab užívat

3.

Jak se Yasnal Oro Tab užívá

4.

Možné nežádoucí účinky

5.

Jak přípravek Yasnal Oro Tab uchovávat

6.

Další informace

1.

CO JE YASNAL ORO TAB A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Donepezil patří do skupiny léků známých jako inhibitory acetylcholinesterázy.

Přípravek Yasnal Oro Tab je určen k symptomatické léčbě (léčbě příznaků) mírně až středně závažné Alzheimerovy demence.

2.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK YASNAL ORO TAB UŽÍVAT

Neužívejte Yasnal Oro Tab:-

pokud jste alergický/á (přecitlivělý/á) na donepezil-hydrochlorid, deriváty piperidinu nebo na kteroukoliv jinou složku přípravku Yasnal Oro Tab.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Yasnal Oro Tab je zapotřebí:Informujte svého lékaře nebo lékárníka než začnete užívat přípravek Yasnal Oro Tab, jestliže máte nebo jste měl(a):-

žaludeční nebo dvanáctníkové vředy,

-

záchvat nebo křeče,

-

srdeční onemocnění (zvláště nepravidelný nebo velmi pomalý tlukot srdce),

-

astma nebo jinou dlouhodobou plicní chorobu,

-

onemocnění jater či zánět jater,

-

obtíže s močením nebo mírné poškození ledvin.

Pokud máte podstoupit operaci, která vyžaduje celkovou anestezii (znecitlivění), měl(a) byste oznámit svému lékaři a anesteziologovi, že užíváte Yasnal Oro Tab. To proto, že Váš lék může ovlivnit množství anestetika, které budete potřebovat.

2

Přípravek Yasnal Oro Tab může být používán u pacientů s mírným poškozením ledvin nebo mírným až středně závažným poškozením jater. Informujte nejdříve svého lékaře, pokud máte postižení ledvin nebo jater. Pacienti se závažným postižením jater nesmí přípravek Yasnal Oro Tab užívat.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravkyInformujte svého lékaře zejména, pokud užíváte některý z následujících druhů léků:-

jiné léky na Alzheimerovu chorobu, např. galantamin,

-

léčivé přípravky ulevující od bolesti nebo zánětu kloubů, např. aspirin, nesteroidní protizánětlivé léky (NSAID) jako je ibuprofen nebo diklofenak sodný,

-

anticholinergní léčivé přípravky, např. tolterodin,

-

antibiotika, např. erytromycin, rifampicin,

-

protiplísňové přípravky, např. itrakonazol nebo ketokonazol,

-

léčivé přípravky k léčbě deprese, např. fluoxetin,

-

léčivé přípravky k léčbě záchvatů, např. fenytoin, karbazepamin,

-

léčivé přípravky k léčbě srdečních onemocnění, např. chinidin, betablokátory (propranolol a atenolol),

-

svalová relaxancia (léčivé přípravky, které uvolňují svaly), např. sukcinylcholin,

-

celková anestetika,

-

léčivé přípravky dostupné bez lékařského předpisu, např. rostlinné přípravky.

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a)v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Užívání přípravku Yasnal Oro Tab s jídlem a pitímJídlo neovlivňuje účinek přípravku Yasnal Oro Tab.Během léčby přípravkem Yasnal Oro tab nepijte alkohol, protože alkohol může snižovat jeho účinnost.

Těhotenství a kojeníNeužívejte přípravek Yasnal Oro Tab, pokud jste těhotná.

Při užívání přípravku Yasnal Oro Tab nekojte.

Poraďte se s lékařem nebo lékárníkem, předtím než začnete užívat jakýkoli léčivý přípravek.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojůAlzheimerova choroba může ovlivňovat Vaši schopnost řídit motorové vozidlo a obsluhovat stroje a Vy nesmíte tyto činnosti vykonávat, dokud Vám Váš lékař neřekne, že je to pro Vás bezpečné.

Tento lék může také způsobovat únavu, závratě a svalové křeče. Pokud se u Vás některé tyto účinky projevují, nesmíte řídit motorová vozidla nebo obsluhovat stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku Yasnal Oro Tab

Aspartam (E951):

Obsahuje zdroj fenylalaninu. Může být škodlivý pro osoby s fenylketonurií.

Glukosa (dextrosa), sacharosa a sorbitol (E420):

Pokud Vám Váš lékař sdělil, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, obraťte se na svého lékaře dříve, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

3.

JAK SE YASNAL ORO TAB UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek Yasnal Oro Tab přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

3

Sdělte svému lékaři nebo lékárníkovi jméno Vašeho ošetřovatele. Váš ošetřovatel Vám pomůže užívat léčivý přípravek, tak jak máte předepsáno.

Obvykle začnete užívat 5 mg každý večer před spaním.Po měsíci Vám může lékař říci, že máte užívat 10 mg každý večer před spaním.

Přípravek Yasnal Oro Tab, tablety dispergovatelné (rozpadající se) v ústech jsou křehké. Neměly by se protlačovat fólií vnitřního obalu, protože se tím mohou poškodit. Nedotýkejte se tablety vlhkou rukou, protože by se tableta mohla rozpadnout. Vyjměte tabletu z obalu následujícím způsobem:

1. Uchopte blistr za hrany a oddělte jednu buňku blistru od zbytku opatrným tahem podél

perforace.

2. Táhněte za označenou hranu fólie a fólii úplně odloupněte.3. Vyklopte tabletu do Vaší dlaně.4. Jakmile vyjmete tabletu z obalu, položte ji na jazyk.

V průběhu několika sekund se tableta začne v ústech rozpadat a následně můžete rozpadlou tabletu spolknout spolu s vodou nebo bez vody. Ústa by měla být před položením tablety na jazyk prázdná.

Síla tablety, kterou užíváte, se může měnit v závislosti na tom, jak dlouho léčivý přípravek užíváte a na doporučení Vašeho lékaře. Maximální doporučená dávka je 10 mg každý večer.

Yasnal Oro Tab není doporučen k léčbě dětí a dospívajících (mladší 18 let).

Jestliže máte problémy s ledvinami, není nutná úprava dávkování.

Jestliže máte problémy s játry, může být dávka Vaším lékařem upravena podle Vašich potřeb (viz bod 2 „Než začnete užívat přípravek Yasnal Oro Tab.“

Nepřerušujte užívání přípravku, dokud Vám toto neřekne Váš lékař.

Váš lékař si Vám bude pravidelně zvát na kontrolu a bude léčbu pravidelně vyhodnocovat.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Yasnal Oro Tab, než jste měl(a)NEUŽÍVEJTE více než jednu tabletu každý den. Jestliže jste užil(a) vyšší dávku, než jste měl(a), obraťte se ihned na svého lékaře. Pokud nemůžete kontaktovat Vašeho lékaře, obraťte se na nejbližší nemocnici. Do nemocnice s sebou vždy přineste tablety nebo krabičku, aby lékař poznal, co jste užil(a).

Příznaky předávkování zahrnují nevolnost a zvracení, slinění, pocení, pomalou srdeční frekvenci, nízký krevní tlak (točení hlavy nebo závratě při vstávání), dýchací problémy, ztrátu vědomí a záchvaty nebo křeče.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Yasnal Oro TabJestliže jste zapomněl(a) užít tabletu, vezměte jednu tabletu následující den v obvyklý čas.Nezdvojujte následující dávku, abyste doplnil(a) vynechanou dávku. Informujte svého lékaře, pokud jste zapomněl(a) užít přípravek Yasnal Oro Tab po dobu několika dní. Lékař Vám řekne, jak znovu zahájit užívání.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Yasnal Oro Tab

4

Nepřestávejte v užívání tablet, dokud Vám lékař toto neřekne. Jestliže přestanete užívat přípravek Yasnal Oro Tab, bude se přínos léčby postupně ztrácet.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Yasnal Oro Tab nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Jestliže si všimnete těchto uvedených závažných nežádoucích účinků, musíte to ihned oznámit lékaři. Můžete potřebovat rychlý lékařský zásah.-

poškození jater, např. hepatitida. Příznaky hepatitidy jsou nevolnost nebo pocit na zvracení, ztráta chuti k jídlu, pocit celkové nepohody, horečka, svědění, zažloutnutí kůže a očí, a ztmavnutí moči (postihuje 1 až 10 pacientů z 10 000)

-

žaludeční nebo duodenální vředy. Příznaky žaludečních vředů jsou bolest žaludku a diskomfort (zažívací potíže) pociťované mezi pupkem a prsní kostí (postihuje 1 až 10 pacientů z 1 000)

-

krvácení v žaludku nebo střevech. To může způsobit únik černé dehtovité stolice nebo viditelné krve z konečníku (postihuje 1 až 10 pacientů z 1 000)

-

záchvaty nebo křeče (postihuje 1 až 10 pacientů z 1 000)

Nežádoucí účinky jsou zařazeny do následujících skupin podle četnosti:

Velmi časté:

Postihuje více než 1 pacienta z 10

Časté:

Postihuje 1 až 10 pacientů ze 100

Méně časté:

Postihuje 1 až 10 pacientů z 1 000

Vzácné:

Postihuje 1 až 10 pacientů z 10 000

Velmi vzácné:

Postihuje méně než 1 pacienta z 10 000

Není známo:

Četnost nelze z dostupných údajů odhadnout

Velmi časté: -

průjem

-

nevolnost (pocit na zvracení)

-

bolesti hlavy

Časté:-

běžné nachlazení

-

ztráta chuti k jídlu

-

halucinace (vidění a slyšení věcí, které tady ve skutečnosti nejsou)

-

vzrušení

-

agresivní chování

-

mdloby

-

závratě

-

problémy se spaním (nespavost)

-

zvracení (nevolnost)

-

břišní porucha

-

kožní vyrážka

-

svědění

-

svalové křeče

-

neschopnost udržet moč (inkontinence)

-

únava

-

bolest

-

zranění (pacienti mohou být více náchylní k padání a náhodným zraněním).

5

Méně časté: -

zpomalení srdeční frekvence

-

mírný vzestup sérových hladin určitého enzymu ve svalech (kreatinkinázy).

Vzácné: -

ztuhlost, třes nebo nekontrolované pohyby, zejména obličeje a jazyka, avšak též končetin (extrapyramidové příznaky)

-

změny srdečního rytmu (sinoatriální blok, atrioventrikulární blok – poruchy rytmu srdečních síní a komor).

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5.JAK PŘÍPRAVEK YASNAL ORO TAB UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Neužívejte přípravek Yasnal Oro Tab po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu za „Použitelné do:“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte blistr v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Yasnal Oro Tab obsahuje:-

Léčivou látkou je donepezili hydrochloridum. Yasnal Oro Tab 5 mg: Jedna tableta dispergovatelná v ústech obsahuje donepezili hydrochloridum monohydricum, což odpovídá 5 mg donepezili hydrochloridum.Yasnal Oro Tab 10 mg: Jedna tableta dispergovatelná v ústech obsahuje donepezili hydrochloridum monohydricum, což odpovídá 10 mg donepezili hydrochloridum.

-

Pomocnými látkami jsou mannitol (E421), částečně substituovaná hyprolosa, křemičitan vápenatý, mikrokrystalická celulosa, magnesium-stearát, banánové aroma (obsahuje maltodextrin, glukosu, sacharosu, arabskou klovatinu, sorbitol (E420), banánové aroma), aspartam (E951).

Jak přípravek Yasnal Oro Tab vypadá a co obsahuje toto baleníBílé kulaté tablety dispergovatelné v ústech se zkosenými hranami.

Tablety jsou baleny v blistrech do krabiček po 10, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98 nebo 100 tabletách dispergovatelných v ústech. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci KRKA, d.d., Novo mesto, Slovinsko

6

VýrobceKRKA, d.d., Novo mesto, SlovinskoTAD Pharma GmbH, Cuxhaven, Německo

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 9.12.2011

Podrobné informace o tomto přípravku jsou uveřejněny na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL).


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Příloha č. 3 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls245211-2/2009

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV

PŘÍPRAVKU

Yasnal Oro Tab 5 mg Yasnal Oro Tab 10 mg tablety dispergovatelné v ústech 2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Yasnal Oro Tab 5 mg: Jedna tableta dispergovatelná v ústech obsahuje donepezili hydrochloridum monohydricum, což odpovídá 5 mg donepezili hydrochloridum. Yasnal Oro Tab 10 mg: Jedna tableta dispergovatelná v ústech obsahuje donepezili hydrochloridum monohydricum, což odpovídá 10 mg donepezili hydrochloridum. Pomocná látka: Yasnal Oro Tab 5 mg: Jedna tableta dispergovatelná v ústech obsahuje 0,75 mg aspartamu (E951), 0,30 mg glukosy, 0,25 mg sacharosy a 0,02 mg sorbitolu (E420). Yasnal Oro Tab 10 mg: Jedna tableta dispergovatelná v ústech obsahuje 1,50 mg aspartamu (E951), 0,60 mg glukosy, 0,50 mg sacharosy a 0,04 mg sorbitolu (E420). Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. 3. LÉKOVÁ

FORMA

Tableta dispergovatelná v ústech. Bílé kulaté tablety dispergovatelné v ústech se zkosenými hranami. 4. KLINICKÉ

ÚDAJE

4.1 Terapeutické

indikace

Přípravek Yasnal Oro Tab je indikován k symptomatické léčbě mírné až středně závažné Alzheimerovy demence. 4.2

Dávkování a způsob podání

Dospělí/starší osoby Léčba se zahajuje dávkou 5 mg/den (dávkování 1x denně). Přípravek Yasnal Oro Tab se užívá perorálně, večer, těsně před spaním. Tablety se pokládají na jazyk a před spolknutím se nechají rozpustit, je možné je poté zapít vodou. Dávku 5 mg/den je nutno zachovat minimálně po dobu jednoho měsíce, aby bylo možno zhodnotit časnou klinickou odpověď na léčbu, a aby koncentrace donepezil-hydrochloridu dosáhly ustáleného stavu. Po klinickém zhodnocení účinku léčby dávkou 5 mg/den za období prvního měsíce lze dávku přípravku Yasnal Oro Tab zvýšit na 10 mg/den (dávkování 1x denně). Maximální denní doporučená dávka je 10 mg. Dávky vyšší než 10 mg/den nebyly v klinických studiích hodnoceny.

Léčba by měla být zahájena a kontrolována lékařem, který má zkušenosti v diagnostice a léčbě Alzheimerovy demence. Diagnóza by měla být provedena v souladu s přijatými doporučeními (např. DSM IV, ICD 10). Léčba donepezilem by měla být zahájena pouze, pokud je k dispozici ošetřovatel, který bude pravidelně kontrolovat příjem léku pacientem. Udržovací léčba může pokračovat tak dlouho, dokud přetrvává terapeutický prospěch pro pacienta. Proto by měl být klinický prospěch donepezilu pravidelně přehodnocován. Přerušení léčby by mělo být zváženo tehdy, pokud již nelze prokázat terapeutický účinek. Individuální odpověď na donepezil nelze předpovídat. Po přerušení léčby lze pozorovat postupné mizení příznivých účinků léčby přípravkem Yasnal Oro Tab. Poškození ledvin a jater Pro pacienty s poškozením ledvin lze použít stejné dávkování, protože clearance donepezil-hydrochloridu není tímto stavem ovlivněna. Vzhledem k možnosti zvýšené expozice při mírném až středně závažném poškození jater (viz bod 5.2) by se mělo zvyšování dávky provádět v závislosti na individuální snášenlivosti. Nejsou k dispozici žádné údaje ohledně pacientů se závažným poškozením jater. Děti a dospívající Použití přípravku Yasnal Oro Tab u dětí a dospívajících do 18 let se nedoporučuje. 4.3 Kontraindikace Přípravek Yasnal Oro Tab je kontraindikován u pacientů se známou přecitlivělostí na donepezil-hydrochlorid, deriváty piperidinu nebo jakékoli jiné pomocné látky obsažené v přípravku. 4.4 Zvláštní

upozornění a opatření pro použití

Použití donepezilu u pacientů se závažnou Alzheimerovou demencí, jinými typy demence nebo jinými typy poruch paměti (např. pokles kognitivních funkcí související s věkem) nebylo zkoumáno. Anestézie: Donepezil jako inhibitor cholinesterázy může v průběhu celkové anestézie zvyšovat svalovou relaxaci sukcinylcholinového typu. Kardiovaskulární onemocnění: Vzhledem ke svému farmakologickému účinku mohou mít inhibitory cholinesterázy vagotonický účinek na srdeční frekvenci (např. bradykardie). Možnost tohoto účinku je obzvláště důležitá u pacientů se „sick sinus syndromem“ nebo jinými formami poruch supraventrikulárního vedení, jako je sinoatriální nebo atrioventrikulární blok. Vyskytly se také případy křečí a synkop. Při vyšetřování těchto pacientů je třeba zvážit i možnost srdečního bloku nebo dlouhých sinusových pauz. Gastrointestinální onemocnění: Je nutno pozorně sledovat pacienty se zvýšeným rizikem tvorby vředů, např. osoby s vředovou chorobou v anamnéze nebo osoby, které se v současnosti léčí nesteroidními antirevmatiky (NSAIDs), aby se včas zjistily případné příznaky. Ve srovnání s placebem však během klinických studií s přípravkem Yasnal Oro Tab nebylo prokázáno žádné zvýšení tvorby peptických vředů nebo případů gastrointestinálního krvácení. Urogenitální systém: Cholinomimetika mohou způsobit obstrukci výtokové části močového měchýře, i když tento účinek nebyl při klinických studiích s přípravkem Yasnal Oro Tab pozorován. Neurologická onemocnění: Záchvaty: Soudí se, že cholinomimetika mohou do jisté míry vyvolávat generalizované křeče. Záchvaty však mohou rovněž být jedním z projevů Alzheimerovy choroby.

Cholinomimetika mohou způsobovat exacerbaci nebo vznik extrapyramidových příznaků. Onemocnění dýchacího systému: Vzhledem ke svému cholinomimetickému účinku je nutno inhibitory cholinesterázy předepisovat opatrně pacientům s astmatem nebo s obstrukční plicní chorobou v anamnéze. Přípravek Yasnal Oro Tab se nesmí podávat spolu s jinými inhibitory acetylcholinesterázy, cholinergními agonisty a antagonisty. Závažné poškození jater: Neexistují žádné údaje ohledně pacientů se závažným poškozením jater. Mortalita při klinických testech vaskulární demence U pacientů odpovídajících kritériím NINDS-ARIEN pro pravděpodobnou nebo možnou vaskulární demenci (VaD) byly provedeny tři šestiměsíční klinické studie. Kritéria NINDS-ARIEN jsou určena k identifikaci pacientů, jejichž demence je pravděpodobně vyvolána pouze vaskulárními příčinami a k vyloučení pacientů s Alzheimerovou chorobou. V první studii byla mortalita u donepezil-hydrochloridu 5 mg 2/198 (1 %), u donepezil-hydrochloridu 10 mg 5/206 (2,4 %) a u placeba 7/199 (3,5 %). V druhé studii byla mortalita u donepezil-hydrochloridu 5 mg 4/208 (1,9 %), u donepezil-hydrochloridu 10 mg 3/125 (1,4 %) a u placeba 1/193 (0,5 %). Ve třetí studii byla mortalita u donepezil-hydrochloridu 5 mg 11/648 (1,7 %) a u placeba 0/326 (0 %). Mortalita ve všech třech VaD studiích při souhrnném hodnocení skupin s donepezil-hydrochloridem (1,7 %) byla numericky vyšší, než ve skupinách s placebem (1,1 %), tento rozdíl však nebyl statisticky významný. Většina úmrtí pacientů užívajících buď donepezil-hydrochlorid, nebo placebo byla nejspíše způsobena různými cévními příčinami, které se dají u starší populace se základním cévním onemocněním očekávat. Analýza všech vážných nefatálních i fatálních cévních příhod neukázala žádný rozdíl jejich výskytu ve skupině s donepezil-hydrochloridem oproti skupině s placebem. Ve sloučených studiích Alzheimerovy choroby (n=4 146), a po sloučení těchto studií Alzheimerovy choroby se studiemi jiných demencí včetně vaskulární demence (souhrn n=6 888) mortalita ve skupinách s placebem numericky převýšila mortalitu ve skupinách s donepezil-hydrochloridem. Důležitá informace o některých dalších složkách přípravku Yasnal Oro Tab: Aspartam: Obsahuje zdroj fenylalaninu. Může být škodlivý pro osoby s fenylketonurií. Glukosa (dextrosa): Pacienti se vzácnou malabsorbcí glukosy-galaktosy by tento přípravek neměli užívat. Sacharosa: Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí fruktosy, malabsorbcí glukosy-galaktosy nebo nedostatečností sacharosy-isomaltasy by tento přípravek neměli užívat. Sorbitol: Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí fruktosy by tento přípravek neměli užívat. 4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Donepezil-hydrochlorid ani žádný z jeho metabolitů neinhibuje u lidí metabolizmus teofylinu, warfarinu, cimetidinu nebo digoxinu. Stejně tak metabolizmus donepezilu není ovlivněn současným podáním digoxinu nebo cimetidinu. Ve studiích in vitro bylo prokázáno, že na metabolizmu donepezilu se účastní cytochrom P 450- izoenzym 3A4 a do malé míry i 2D6. Lékové interakční studie in vitro ukázaly, že ketokonazol a chinidin, inhibitory CYP3A4 a 2D6, inhibují metabolizmus donepezilu. Proto tyto i jiné CYP3A4 inhibitory, jako např. itrakonazol nebo erythromycin, a také CYP2D6 inhibitory, jako je fluoxetin, by mohly inhibovat metabolizmus donepezilu. Ve studii se zdravými dobrovolníky zvýšil ketokonazol střední koncentraci donepezilu o 30 %. Induktory enzymů,

jako je rifampicin, fenytoin, karbamazepin nebo alkohol mohou snížit hladiny donepezilu. Protože rozsah inhibičního nebo indukčního účinku není znám, měly by být tyto lékové kombinace používány s opatrností. Donepezil-hydrochlorid má schopnost interferovat s léky s anticholinergní aktivitou. Existuje také možnost současného synergního účinku při současné léčbě s léky typu sukcinylcholinu, jinými látkami blokujícími neuromuskulární přenos, cholinergními agonisty nebo betablokátory, které mají vliv na kardiální vedení vzruchu. 4.6 Těhotenství a kojení Těhotenství: Neexistují žádné odpovídající údaje o užívání donepezilu v průběhu těhotenství. Studie na zvířatech neukázaly teratogenní účinky, byla však zjištěna peri- a postnatální toxicita (viz bod 5.3 Předklinické údaje). Potenciální riziko u lidí není známé. Pokud to není nezbytně nutné, neměl by být přípravek Yasnal Oro Tab během těhotenství podáván. Kojení: Donepezil se vylučuje do mléka potkanů. Není známo, zda se donepezil-hydrochlorid vylučuje do lidského mateřského mléka, a nejsou k dispozici žádné studie u kojících žen. Proto by ženy užívající donepezil neměly kojit. 4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje Donepezil má malý nebo mírný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Demence může zhoršovat schopnost řídit motorová vozidla nebo ovlivňovat schopnost obsluhy strojů. Donepezil může navíc způsobovat únavu, závratě či svalové křeče, především na začátku léčby nebo při zvýšení dávky. Ošetřující lékař by měl u pacientů užívajících donepezil pravidelně vyhodnocovat schopnost řídit a obsluhovat složitá zařízení. 4.8 Nežádoucí

účinky

Nejčastějšími nežádoucí účinky jsou průjem, nauzea, bolest hlavy, svalové křeče, únava, zvracení a nespavost. Nežádoucí účinky hlášené ve více případech jsou vyjmenovány v tabulce, jsou tříděné podle orgánových systémů a četnosti. Četnosti jsou definované jako: velmi časté (≥1/10), časté (≥ 1/100, < 1/10), méně časté (≥ 1/1 000, < 1/100), vzácné (≥ 1/10 000, ≤ 1/1 000), velmi vzácné (<1/10 000), není známo (z dostupných údajů nelze určit). Třída orgánových systémů

Velmi časté Časté Méně časté Vzácné

Infekce a infestace

Běžné nachlazení

Poruchy metabolismu a výživy

Anorexie

Psychiatrické poruchy

Halucinace**

Agitovanost (vzrušení)** Agresivní chování**

Poruchy nervového systému

Synkopa*

závratě Insomnie

Křeče* Extrapyramidové

symptomy

Srdeční poruchy

Bradykardie

Sinoatriální

blok

Atrioventrikulární blok

Gastrointestinální poruchy

Průjem Nevolnost

Zvracení Abdominální poruchy

Gastrointestinální krvácení Žaludeční a duodenální vředy

Poruchy jater a žlučových cest

Jaterní

dysfunkce

včetně hepatitidy***

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Vyrážka

Pruritus

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

Svalové

křeče

Poruchy ledvin a močových cest

Inkontinence

moči

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Bolest hlavy

Únava Bolest

Vyšetření

Mírný

vzestup

svalové kreatinkinázy v séru

Poranění, otravy a procedurální komplikace

Nehoda

* U pacientů vyšetřovaných pro synkopu nebo křeče je třeba zvážit možnost srdečního bloku nebo dlouhé sinusové pauzy (viz bod 4.4). ** Po hlášení halucinací, vzrušení a agresivního chování bylo přistoupeno k snížení dávky nebo byla léčba ukončena. *** V případech nevysvětlené jaterní dysfunkce je třeba uvážit vysazení donepezilu. 4.9 Předávkování Odhadnutá střední letální dávka donepezil-hydrochloridu po podání jedné perorální dávky je 45 mg/kg u myší a 32 mg/kg u potkanů, což je přibližně 225krát resp. 160krát více než maximální doporučená dávka 10 mg/den u člověka. U zvířat byly pozorovány známky cholinergní stimulace v závislosti na dávce. Patřily k nim redukce spontánních pohybů, poloha vleže na břiše, potácivá chůze, slzení, klonické záškuby, deprese dechu, slinění, mióza, fascikulace a snížená teplota povrchu těla. Předávkování inhibitory cholinesterázy může vyústit až v cholinergní krizi, k jejímž charakteristickým projevům patří těžká nauzea, zvracení, slinění, pocení, bradykardie, hypotenze, dechová deprese, kolaps a křeče. Může se objevit zvýšená svalová slabost, která v případě postižení dýchacího svalstva může vést až k smrti. Jako v každém případě předávkování je nutno přijmout obecná podpůrná opatření. Při předávkování přípravkem Yasnal Oro tab lze jako antidotum použít terciární anticholinergika jako je atropin. Lze doporučit intravenózní aplikaci atropin-sulfátu titrovanou podle účinku: počáteční dávka 1,0 až 2,0 mg i.v. s následnou úpravou dávky podle klinické odpovědi. Při podávání jiných cholinomimetik současně s kvartérními anticholinergiky, jako např. glykopyrolátem, byly popsány atypické reakce krevního tlaku a srdeční frekvence. Není známo, zda lze donepezil-hydrochlorid a/nebo jeho metabolity odstranit dialýzou (hemodialýzou, peritoneální dialýzou nebo hemofiltrací). 5. FARMAKOLOGICKÉ

VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické

vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: léčiva proti demenci, anticholinesterázy ATC kód: N06DA02 Donepezil-hydrochlorid je specifický a reverzibilní inhibitor acetylcholinesterázy, převládající cholinesterázy v mozku. Donepezil-hydrochlorid je in vitro více než tisíckrát účinnějším inhibitorem tohoto enzymu než butyrylcholinesterázy, enzymu vyskytujícímu se hlavně mimo centrální nervový systém. Alzheimerova choroba U pacientů s Alzheimerovou chorobou, kteří se zúčastnili klinických studií, způsobilo podávání dávek 5

mg nebo 10

mg přípravku Yasnal Oro Tab jednou denně ustálenou inhibici aktivity

acetylcholinesterázy (měřeno v membránách erytrocytů) o 63,6 % a 77,3 %; tyto hodnoty byly naměřeny po podání dávky. Bylo zjištěno, že inhibice acetylcholinesterázy (AChE) v červených krvinkách donepezil-hydrochloridem koreluje se změnami v ADAS-cog, což je citlivá stupnice používaná k hodnocení paměti. Schopnost donepezil-hydrochloridu ovlivnit základní neuropatologické změny nebyla sledována. Nelze tedy říci, že by přípravek Yasnal Oro Tab měl nějaký vliv na postup základní choroby. Účinnost léčby Alzheimerovy choroby s donepezilem byla sledována ve 4 studiích konrolovaných placebem - 2 šestiměsíčních a 2 ročních. Po ukončení 6-měsíční klinické studie byla zhodnocena účinnost léčby donepezilem za použití 3 kriterií: ADAS-cog (měřítko kognitivních funkcí), Měřítko globálních funkcí - CIBIC (the Clinician Interview Based Impression of Change with Caregiver Input) a Vyhodnocení denních aktivit - ADLSCD (the Activities of Daily Living Subscale of the Clinical Dementia rating Scale - měřítko posuzující společenské vztahy, domov, koníčky a péči o sebe sama). Nemocní, kteří splnili níže uvedená kritéria, byli posuzováni jako respondéři. Odpověď =

Zlepšení ADAS-Cog nejméně ve 4 bodech Žádné zhoršení CIBIC+ Žádné zhoršení v ADLSCD

% odpovědi

počet pacientů určených k léčbě n=365

počet hodnocených pacientů n=352

skupina s placebem

10 %

10 %

skupina - Donepezil 5 mg

18 %*

18 %*

skupina - Donepezil 10 mg

21 %*

22 %*

*p<0,05 **p<0,01 Donepezil v závislosti na dávce způsoboval statisticky významný nárůst procent z těch pacientů, kteří byli vyhodnoceni jako osoby reagující na léčbu. 5.2 Farmakokinetické

vlastnosti

Absorpce: maximálních plazmatických hladin je dosaženo přibližně za 3-4 hodiny po perorálním podání. Plazmatické koncentrace a plocha pod křivkou se zvyšují v závislosti na dávce. Biologický poločas je přibližně 70 hodin, takže podání několika denních dávek má za následek postupné dosažení ustáleného stavu. Přibližný ustálený stav plazmatické koncentrace je dosažen do 3 týdnů od zahájení

terapie. Jakmile se dosáhne ustáleného stavu, vykazují plazmatické koncentrace donepezil-hydrochloridu a s tím související farmakodynamická aktivita v průběhu dne malou variabilitu. Jídlo nemělo na vstřebávání donepezil-hydrochloridu žádný vliv. Distribuce: Přibližně 95 % donepezil-hydrochloridu se u člověka váže na plazmatické bílkoviny. Vazba aktivního metabolitu 6-0-desmethyldonepezilu na plazmatické bílkoviny není známa. Distribuce donepezil-hydrochloridu do různých tkání těla nebyla dosud podrobně studována. Přesto při bilanční studii, která byla provedena u zdravých dobrovolníků (mužů) nebylo 240 hodin po aplikaci jednorázové dávky 5 mg 14C značeného donepezil-hydrochloridu, zachyceno přibližně 28 % radiofarmaka. To znamená, že donepezil-hydrochlorid anebo jeho metabolity mohou zůstávat v organismu déle než 10 dní. Metabolismus/vylučování: Donepezil-hydrochlorid je vylučován močí jak v nezměněném stavu, tak metabolizovaný systémem cytochromu P450 na různé metabolity, z nichž ne všechny byly dosud identifikovány. Po podání jedné dávky 5 mg donepezil-hydrochloridu značeného 14C byla plazmatická radioaktivita, vyjádřená jako procento podané dávky, přítomna hlavně ve formě nezměněného donepezil-hydrochloridu (30 %), 6-0-desmethyl donepezilu (11 % - jediný metabolit vykazující aktivitu podobnou účinku donepezil-hydrochloridu), donepezil-cis-N-oxidu (9 %), 5-0-desmethyl-donepezilu (7 %) a glukuronidového konjugátu 5-0-desmethyl donepezilu (3 %). Přibližně 57 % celkové podané radioaktivity bylo zjištěno v moči (17% jako nezměněný donepezil) a 14,5 % ve stolici, což naznačuje, že hlavními cestami vylučování jsou biotransformace a vylučování močí. Nejsou k dispozici žádné průkazy naznačující enterohepatální recirkulaci donepezil-hydrochloridu anebo kteréhokoli z jeho metabolitů. Plazmatické koncentrace donepezilu klesají s poločasem přibližně 70 hodin. Pohlaví, rasa a kuřáctví neměly na plazmatické koncentrace donepezil-hydrochloridu žádný klinicky významný vliv. Farmakokinetika nebyla formálně studována u zdravých starších jedinců, osob postižených Alzheimerovou nemocí nebo pacientů s vaskulární demencí. Přesto střední plazmatické hladiny u nemocných jsou téměř shodné s plazmatickými hladinami mladých zdravých dobrovolníků. U pacientů s mírným až středně těžkým poškozením jater byly zjištěny vyšší ustálené plazmatické koncentrace donepezilu; průměrná AUC o 48 % a průměrný Cmax o 39 % (viz bod 4.2).

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti Rozsáhlé zkoušení u pokusných zvířat prokázalo, že tato látka nemá prakticky žádné jiné účinky než předpokládané farmakologické účinky plynoucí ze skutečnosti, že se jedná o cholinergní stimulátor (viz bod 4.9). Donepezil nepůsobil mutagenně v roztocích bakteriálních nebo savčích buněk. Určité klastogenní účinky byly pozorovány in vitro při koncentracích evidentně toxických pro buňky a převyšujících více než 3 000násobek plazmatické koncentrace v ustáleném stavu. In vivo nebyly pozorovány žádné klastogenní nebo genotoxické účinky na mikronukleus myší. V dlouhodobých studiích karcinogenity u potkanů nebo myší nebylo prokázáno onkogenní působení. Donepezil-hydrochlorid neměl žádný vliv na plodnost u potkanů a nebyl teratogenní u potkanů ani králíků, ale měl lehký vliv na počet mrtvě narozených plodů a přežití mláďat, pokud byl podáván březím potkanům v dávce 50krát vyšší než je lidská dávka (viz bod 4.6). 6. FARMACEUTICKÉ

ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Mannitol (E421) Částečně substituovaná hyprolosa

Křemičitan vápenatý Mikrokrystalická celulosa Magnesium-stearát Banánové aroma obsahuje: - maltodextrin - glukosu - sacharosu - arabskou klovatinu - sorbitol (E420) - banánové aroma Aspartam (E951) 6.2 Inkompatibility Neuplatňuje se. 6.3 Doba

použitelnosti

2 roky 6.4 Zvláštní

opatření pro uchovávání

Uchovávejte blistr v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání. 6.5

Druh obalu a velikost balení

OPA/Al/PVC folie a odlupovací PET/Al folie. Blistry s 10, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98 a 100 tabletami dispergovatelnými v ústech, krabička. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 6.6 Zvláštní

opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Žádné zvláštní požadavky. Všechen nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky. 7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

KRKA, d.d., Novo mesto, Slovinsko 8. REGISTRAČNÍ ČÍSLA Yasnal Oro Tab 5 mg

06/097/11-C

Yasnal Oro Tab 10 mg

06/098/11-C

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

2.2.2011 10. DATUM

REVIZE

TEXTU

2.2.2011

Document Outlinenahoru

Informace na obalu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU KRABIČKA 1. NÁZEV

LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Yasnal Oro Tab 5 mg tablety dispergovatelné v ústech Donepezili hydrochloridum 2. OBSAH

LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna tableta dispergovatelná v ústech obsahuje donepezili hydrochloridum monohydricum, což odpovídá 5 mg donepezili hydrochloridum. 3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje aspartam (E951), glukosu, sacharosu a sorbitol (E420). Pro další informace si přečtěte příbalovou informaci. 4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

10 tablet dispergovatelných v ústech 28 tablet dispergovatelných v ústech 30 tablet dispergovatelných v ústech 50 tablet dispergovatelných v ústech 56 tablet dispergovatelných v ústech 60 tablet dispergovatelných v ústech 84 tablet dispergovatelných v ústech 90 tablet dispergovatelných v ústech 98 tablet dispergovatelných v ústech 100 tablet dispergovatelných v ústech 5. ZPŮSOB A CESTA /CESTY PODÁNÍ Perorální podání. Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. Nedotýkejte se tablety vlhkou rukou, protože by se tableta mohla rozpadnout. 1. Uchopte blistr za hrany a oddělte jednu buňku blistru od zbytku opatrným tahem podél perforace. 2. Táhněte za označenou hranu fólie a fólii úplně odloupněte. 3. Vyklopte tabletu do Vaší dlaně. 4. Jakmile vyjmete tabletu z obalu, položte ji na jazyk.

Tableta se začne rozpadat a následně ji můžete spolknout spolu s vodou nebo bez vody. 6. ZVLÁŠTNÍ

UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. 7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST Použitelné do: 9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte blistr v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. 10. ZVLÁŠTNÍ

OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny. 11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI KRKA, d.d., Novo mesto, Slovinsko 12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA Yasnal Oro Tab 5 mg

06/097/11-C

13. ČÍSLO ŠARŽE Číslo šarže: 14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 15. NÁVOD K POUŽITÍ 16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU Yasnal Oro Tab 5 mg

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH BLISTR 1. NÁZEV

LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Yasnal Oro Tab 5 mg Donepezili hydrochloridum 2.

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

KRKA 3. POUŽITELNOST EXP 4.

ČÍSLO ŠARŽE

Lot 5. JINÉ 1. Odtrhněte 2. Sloupněte

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU KRABIČKA 1. NÁZEV

LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Yasnal Oro Tab 10 mg tablety dispergovatelné v ústech Donepezili hydrochloridum 2. OBSAH

LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna tableta dispergovatelná v ústech obsahuje donepezili hydrochloridum monohydricum, což odpovídá 10 mg donepezili hydrochloridum. 3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje aspartam (E951), glukosu, sacharosu a sorbitol (E420). Pro další informace si přečtěte příbalovou informaci. 4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

10 tablet dispergovatelných v ústech 28 tablet dispergovatelných v ústech 30 tablet dispergovatelných v ústech 50 tablet dispergovatelných v ústech 56 tablet dispergovatelných v ústech 60 tablet dispergovatelných v ústech 84 tablet dispergovatelných v ústech 90 tablet dispergovatelných v ústech 98 tablet dispergovatelných v ústech 100 tablet dispergovatelných v ústech 5. ZPŮSOB A CESTA /CESTY PODÁNÍ Perorální podání. Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. Nedotýkejte se tablety vlhkou rukou, protože by se tableta mohla rozpadnout. 1. Uchopte blistr za hrany a oddělte jednu buňku blistru od zbytku opatrným tahem podél perforace. 2. Táhněte za označenou hranu fólie a fólii úplně odloupněte. 3. Vyklopte tabletu do Vaší dlaně. 4. Jakmile vyjmete tabletu z obalu, položte ji na jazyk.

Tableta se začne rozpadat a následně se může spolknout spolu s vodou nebo bez vody. 6. ZVLÁŠTNÍ

UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. 7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST Použitelné do: 9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte blistr v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. 10. ZVLÁŠTNÍ

OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny. 11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI KRKA, d.d., Novo mesto, Slovinsko 12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA Yasnal Oro Tab 10 mg

06/098/11-C

13. ČÍSLO ŠARŽE Číslo šarže: 14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 15. NÁVOD K POUŽITÍ 16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU Yasnal Oro Tab 10 mg

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH BLISTR 1. NÁZEV

LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Yasnal Oro Tab 10 mg Donepezili hydrochloridum 2.

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

KRKA 3. POUŽITELNOST EXP 4.

ČÍSLO ŠARŽE

Lot 5. JINÉ 1. Odtrhněte 2. Sloupněte

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.