Yasnal 10 Mg

Kód 0128716 ( )
Registrační číslo 06/ 167/06-C
Název YASNAL 10 MG
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Krka, d.d., Novo mesto, Novo mesto, Slovinsko
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0191670 POR TBL FLM 10X10MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0128718 POR TBL FLM 100X10MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0146055 POR TBL FLM 14X10MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0146056 POR TBL FLM 20X10MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0041447 POR TBL FLM 28X10MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0128715 POR TBL FLM 30X10MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0128716 POR TBL FLM 50X10MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0146052 POR TBL FLM 56X10MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0146053 POR TBL FLM 60X10MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0146054 POR TBL FLM 7X10MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0041448 POR TBL FLM 84X10MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0191671 POR TBL FLM 90X10MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0128717 POR TBL FLM 98X10MG Potahovaná tableta, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak YASNAL 10 MG

1

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls223257/2011

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

YASNAL 5 mg

YASNAL 10 mg

potahované tablety

donepezili hydrochloridum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.-

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře.

-

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

-

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:1.

Co je Yasnal a k čemu se používá

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Yasnal užívat

3.

Jak se Yasnal užívá

4.

Možné nežádoucí účinky

5.

Jak přípravek Yasnal uchovávat

6.

Další informace

1.

CO JE YASNAL A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek Yasnal (donepezil-hydrochlorid) patří do skupiny léků zvaných inhibitory acetylcholinesterázy. Donepezil zvyšuje v mozku hladiny látky (acetylcholinu), která je zapojená do paměťových funkcí tak, že zpomaluje rozklad acetylcholinu.

Užívá se k léčbě příznaků demence u nemocných, u nichž byla rozpoznána mírná až středně těžká forma Alzheimerovy choroby. Příznaky zahrnují zvyšující se ztrátu paměti, zmatenost a změny chování. Následkem toho je pro pacienty trpící Alzheimerovou chorobou stále obtížnější provádět jejich normální denní aktivity.

Přípravek Yasnal je určen k použití pouze u dospělých pacientů.

2.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK YASNAL UŽÍVAT

Neužívejte Yasnal:-

pokud jste alergický/á (přecitlivělý/á) na donepezil-hydrochlorid, nebo na deriváty piperidinu nebo na kteroukoliv další složku přípravku Yasnal uvedenou v bodě 6.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Yasnal je zapotřebí:Před tím než začnete užívat přípravek Yasnal, informujte svého lékaře nebo lékárníka, jestliže máte

nebo jste měl(a):

-

žaludeční nebo dvanáctníkové vředy,

-

záchvaty nebo křeče,

-

srdeční onemocnění (nepravidelný nebo pomalý tlukot srdce),

-

astma nebo jinou dlouhodobou plicní chorobu,

-

onemocnění jater či zánět jater,

2

-

obtíže s močením nebo mírně závažnou poruchu ledvin.

Informujte svého lékaře také, jestliže jste těhotná nebo se snažíte otěhotnět.

Jestliže máte podstoupit operaci, která vyžaduje celkovou anestezii (znecitlivění), měl(a) byste oznámit svému lékaři a anesteziologovi, že užíváte přípravek Yasnal. To proto, že Váš lék může ovlivnit množství potřebného anestetika.

Přípravek Yasnal se může užívat u pacientů s poruchou ledvin nebo s mírnou až středně závažnou poruchou jater. Informujte svého lékaře, že máte poruchu ledvin nebo jater. Pacienti se závažnou poruchou jater nesmí přípravek Yasnal užívat.

Sdělte svému lékaři či lékárníkovi jméno osoby, která o Vás bude pečovat. Váš pečovatel Vám pomůže užívat lék tak, jak ho předepsal lékař.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravkyProsím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a)v nedávné době, a to i o lécích, které Vám nepředepsal Váš lékař a které jste si koupil(a) bez lékařského předpisu. Platí to i pro léky, které můžete začít užívat někdy v budoucnosti, když již budete pokračovat v užívání přípravku Yasnal. To proto, že tyto léky mohou snižovat nebo zvyšovat účinek přípravku Yasnal.

Zejména svého lékaře informujte, jestliže užíváte některý z následujících skupin léků: -

jiné léky na Alzheimerovu chorobu, např. galantamin nebo rivastigmin,

-

léky proti bolesti nebo na léčbu zánětu kloubů, např. acylpyrin, nesteroidní protizánětlivé léky (NSAID) jako je ibuprofen nebo diklofenak,

-

anticholinergní léky, např. tolterodin,

-

antibiotika např. erytromycin, rifampicin,

-

protiplísňové léky např. ketokonazol nebo itrakonazol,

-

léky proti depresi např. fluoxetin,

-

léky k léčbě záchvatů např. fenytoin, karbamazepin,

-

léčivé přípravky k léčbě srdečních onemocnění např. chinidin, betablokátory (propranolol a atenolol),

-

svalová relaxancia např. diazepam, sukcinylcholin,

-

celková anestetika,

-

léčivé přípravky bez lékařského předpisu např. rostlinné přípravky.

Užívání přípravku Yasnal s jídlem a pitímJídlo neovlivňuje účinek přípravku Yasnal.

Přípravek Yasnal se nesmí užívat současně s alkoholem, protože alkohol může změnit jeho účinek.

Těhotenství a kojeníPřípravek Yasnal se nesmí během kojení užívat.

Jestliže jste těhotná nebo máte podezření, že jste těhotná, zeptejte se lékaře na radu dříve, než začnete jakýkoli léčivý přípravek užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojůAlzheimerova choroba může sama ovlivňovat Vaši schopnost řídit motorové vozidlo a obsluhovat stroje. Tyto činnosti nesmíte vykonávat dříve, než Vás lékař ujistí o tom, že je to pro Vás bezpečné.

Váš lék může také způsobovat únavu, závratě a svalové křeče. Jestliže některý z těchto příznaků na sobě pozorujete, nesmíte řídit motorové vozidlo ani obsluhovat stroje.

3

Důležité informace o některých složkách přípravku YasnalPřípravek Yasnal obsahuje laktosu. Pokud Vám váš lékař sdělil, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, obraťte se na svého lékaře dříve, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

3.

JAK SE YASNAL UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek Yasnal přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Jakou dávku přípravku Yasnal máte užívat?Obvykle začnete užívání dávkou 5 mg (jedna bílá tableta) každý večer. Po jednom měsíci Vám může lékař sdělit, abyste užíval(a) dávku 10 mg (jednu žlutou tabletu) každý večer.

Spolkněte tabletu přípravku Yasnal večer před ulehnutím a zapijte ji vodou.Dávka, kterou budete užívat, se může měnit v závislosti na délce trvání léčby a na tom, co Vám doporučí Váš lékař.

Vždy dodržujte radu lékaře nebo lékárníka ohledně způsobu a doby užívání Vašeho léku. Neměňte svoji dávku bez porady s lékařem.

Jak dlouho musím přípravek Yasnal užívat?Váš lékař nebo lékárník Vás bude informovat, jak dlouho budete v užívání tablet pokračovat. Občas budete chodit na kontroly k lékaři, aby mohl zhodnotit Vaši léčbu a příznaky.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Yasnal, než jste měl(a)NEUŽÍVEJTE více než jednu tabletu denně. Ihned kontaktujte svého lékaře, jestliže užijete více, než jste měl(a). Jestliže nemůžete kontaktovat svého lékaře, kontaktujte nejbližší pohotovostní službu nebo nemocnici. Vždy s sebou přineste tablety nebo krabičku, aby lékař poznal, co jste užil(a).

Příznaky předávkování zahrnují nevolnost a zvracení, slintání, pocení, pomalou srdeční frekvenci, nízký krevní tlak (točení hlavy nebo závratě při vstávání), dýchací problémy, ztrátu vědomí a záchvaty nebo křeče.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek YasnalJestliže jste zapomněl(a) užít tabletu, užijte tabletu následující den v obvyklou dobu. Nezdvojujte následující dávku, abyste doplnil(a) vynechanou tabletu.

Jestliže zapomenete užít svůj lék po dobu delší než jeden týden, kontaktujte svého lékaře dříve, než budete v užívání pokračovat.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek YasnalNepřerušujte užívání tablet, dokud Vám to Váš lékař nedoporučí. Jestliže přestanete užívat přípravek Yasnal, bude přínos léčby postupně odeznívat.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Yasnal nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Následující nežádoucí účinky byly hlášeny u pacientů při užívání přípravku Yasnal.

4

Sdělte svému lékaři, pokud budete mít některý s následujících účinků při užívání přípravku Yasnal.

Závažné nežádoucí účinky:Ihned musíte informovat svého lékaře, jestliže si všimnete těchto zmíněných závažných nežádoucích účinků. Je možné, že budete potřebovat akutní lékařské ošetření.-

poškození jater např. hepatitida (zánět jater). Příznaky hepatitidy jsou nevolnost nebo zvracení, ztráta chuti k jídlu, pocit celkové nepohody, horečka, svědění, zežloutnutí kůže a očního bělma, tmavě zbarvená moč (postihuje 1 až 10 uživatelů z 10 000).

-

žaludeční nebo dvanáctníkový vřed. Příznaky vředů jsou bolest žaludku a nepříjemný pocit v oblasti mezi pupkem a hrudní kostí (postihuje 1 ze 10 pacientů z 1000).

-

krvácení do žaludku nebo střev. Projevuje se jako tmavá dehtovitá stolice nebo viditelné krvácení z konečníku (postihuje 1 ze 10 pacientů z 1000).

-

záchvaty nebo křeče (postihuje 1 ze 10 pacientů z 1000).

Velmi časté nežádoucí účinky (postihují více než 1 z 10 pacientů) -

průjem

-

nevolnost nebo zvracení

-

bolest hlavy

Časté nežádoucí účinky (postihují 1 až 10 uživatelů ze 100)-

svalové křeče

-

únava

-

nespavost (potíže se spaním)

-

nachlazení

-

nechutenství

-

halucinace (vidění nebo slyšeni něčeho, co není přítomno)

-

neklid

-

agresivní chování

-

mdloby

-

závratě

-

bolesti břicha

-

vyrážka

-

svědění

-

pomočování

-

bolest

-

úrazy (pacienti jsou více náchylní k pádům a úrazům)

Méně časté nežádoucí účinky (postihují 1 až 10 uživatelů z 1 000)-

slabý pulz

Vzácné nežádoucí účinky (postihují 1 až 10 uživatelů z 10 000) -

ztuhlost, třes nebo nekontrolované pohyby především obličeje a jazyka, ale také končetin.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK PŘÍPRAVEK YASNAL UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.Přípravek Yasnal nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu za „Použitelné do:“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

5

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Yasnal obsahuje:-

Léčivou látkou je donepezili hydrochloridum. Jedna potahovaná tableta obsahuje donepezili hydrochloridum 5 mg (ve formě monohydrátu), odpovídající donepezilum 4,56 mg.Jedna potahovaná tableta obsahuje donepezili hydrochloridum 10 mg (ve formě monohydrátu), odpovídající donepezilum 9,12 mg.

-

Pomocnými látkami jsou: monohydrát laktosy, mikrokrystalická celulosa, kukuřičný škrob, hyprolosa, magnesium-stearát v jádru tablety; v obalu tablety oxid titaničitý (E171), hypromelosa 2910/5, makrogol 400, žlutý oxid železitý (E172) – pouze v tabletě 10 mg.

Jak přípravek Yasnal vypadá a co obsahuje toto baleníTablety 5 mg jsou: bílé až téměř bílé, kulaté, vypouklé, potahované tablety.Tablety 10 mg: jsou žlutohnědé, kulaté, vypouklé, potahované tablety.Tablety jsou baleny do blistrů po 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98 nebo 100 tabletách. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci Krka, d.d., Novo mesto, Slovinsko

VýrobceKRKA, d.d., Novo mesto, SlovinskoTAD Pharma GmbH, Cuxhaven, Německo

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:KRKA ČR, s.r.o.Sokolovská 79186 00 Praha 8Tel: 221 115 150info@krka.cz

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 31.10.2011


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

1

Příloha č. 3 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls223257/2011

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Yasnal 5 mgYasnal 10 mgpotahované tablety

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Yasnal 5 mg: jedna potahovaná tableta obsahuje donepezili hydrochloridum 5 mg (ve formě monohydrátu), odpovídající donepezilum 4,56 mg.Yasnal 10 mg: jedna potahovaná tableta obsahuje donepezili hydrochloridum 10 mg (ve formě monohydrátu), odpovídající donepezilum 9,12 mg.

Pomocná látka:

5mg

10 mg

Laktosa (mg)

79,18

158,35

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Potahovaná tableta.Tablety 5 mg: bílé až téměř bílé, kulaté, bikonvexní, potahované tablety.Tablety 10 mg: žlutohnědé, kulaté, bikonvexní, potahované tablety.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Přípravek Yasnal je indikován k symptomatické léčbě mírné až středně závažné Alzheimerovy demence.

4.2

Dávkování a způsob podání

Dospělí/starší pacientiLéčba se zahajuje dávkou 5 mg/den (jednou denně). Přípravek Yasnal se užívá perorálně, večer, těsně před spaním. Dávka 5 mg/den by měla být udržena po dobu nejméně jednoho měsíce, aby bylo možné stanovit časnou klinickou odpověď na léčbu a dosáhnout rovnovážných koncentrací donepezil-hydrochloridu. Po klinickém zhodnocení měsíc trvající léčby dávkou 5 mg/den může být dávka přípravku Yasnal zvýšena na 10 mg/den (jednou denně). Maximální doporučená denní dávka je 10 mg. Dávky vyšší než 10 mg/den nebyly v klinických studiích hodnoceny.

Léčba by měla být zahájena a kontrolována lékařem, který je odborníkem v diagnostice a léčbě Alzheimerovy demence. Diagnóza by měla být provedena v souladu s přijatými doporučeními (např. DSM IV, ICD 10). Léčba donepezilem by měla být zahájena pouze, pokud je k dispozici ošetřovatel, který bude pravidelně kontrolovat příjem léku pacientem. Udržovací léčba může pokračovat tak dlouho, dokud přetrvává terapeutický prospěch pro pacienta. Proto by měl být klinický prospěch

2

donepezilu pravidelně přehodnocován. Přerušení léčby by mělo být zváženo tehdy, pokud již nelze prokázat terapeutický účinek. Individuální odpověď na donepezil nelze předpovídat.Při přerušení léčby pozitivní účinky donepezilu postupně mizí.

Pacienti s poškozením ledvin a jaterPro pacienty s poškozením ledvin lze použít podobné dávkování, protože clearance donepezil-hydrochloridu není tímto stavem ovlivněna.

Vzhledem k možnosti zvýšené expozice při mírném až středně závažném poškození jater (viz bod 5.2) by se mělo zvyšování dávky provádět v závislosti na individuální snášenlivosti. Nejsou k dispozici žádné údaje ohledně pacientů se závažným poškozením jater.

DětiUžívání přípravku Yasnal se u dětí a dospívajících do 18 let nedoporučuje.

4.3

Kontraindikace

Přípravek Yasnal je kontraindikován u pacientů se známou hypersenzitivitou na donepezil-hydrochlorid, deriváty piperidinu nebo na kteroukoli pomocnou látku tohoto přípravku.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Použití donepezilu u pacientů se závažnou Alzheimerovou demencí, jinými typy demence nebo jinými typy poruch paměti (např. pokles kognitivních funkcí související s věkem) nebylo zkoumáno.

Anestézie: Je pravděpodobné, že donepezil-hydrochlorid, jako inhibitor cholinesterázy, prohloubí v průběhu anestézie svalovou relaxaci sukcinylcholinového typu.

Kardiovaskulární poruchy: Vzhledem k jejich farmakologickému působení mohou mít inhibitory cholinesterázy vagotonický vliv na srdeční tep (např. bradykardie). Možnost tohoto vlivu může být důležitá především u pacientů se "sick sinus syndromem" nebo jinými poruchami supraventrikulárního vedení, jako jsou sinoatriální nebo atrioventrikulární blok.

Byly popsány synkopy a křeče. Při vyšetřování takových pacientů je třeba vzít v úvahu možnost srdečního bloku nebo dlouhých sinusových pauz.

Gastrointestinální poruchy: Pacienti se zvýšeným rizikem tvorby vředů, např. pacienti s již prodělaným vředovým onemocněním nebo ti, kteří současně užívají nesteroidní protizánětlivé léky (NSAID), by měli být sledováni ohledně symptomů. Klinické studie s donepezilem v porovnání s placebem však neprokázaly zvýšený výskyt peptických vředů ani gastrointestinálního krvácení.

Urogenitální poruchy: Přestože to nebylo při klinických studiích s donepezilem pozorováno, mohou cholinomimetika způsobit poruchu vyprazdňování močového měchýře.

Neurologické poruchy: Křeče: Předpokládá se, že cholinomimetika mají jistý potenciál vyvolávat generalizované křeče. Křeče však mohou být rovněž projevem Alzheimerovy choroby.

Cholinomimetika mohou mít potenciál k exacerbaci nebo indukci extrapyramidových symptomů.

Plicní poruchy: Vzhledem k jejich cholinomimetickému působení by měly být inhibitory cholinesterázy předepisovány opatrně pacientům s astmatem nebo obstrukčním plicním onemocněním v anamnéze.

Je třeba se vyhnout současnému podávání přípravku Yasnal s jinými inhibitory acetylcholinesterázy a agonisty nebo antagonisty cholinergního systému.

3

Závažné poškození jater: Pro pacienty se závažným poškozením jater nejsou k dispozici žádné údaje.

Mortalita při klinických testech vaskulární demenceU pacientů odpovídajících kritériím NINDS-ARIEN pro pravděpodobnou nebo možnou vaskulární demenci (VaD) byly provedeny tři šestiměsíční klinické studie. Kritéria NINDS-ARIEN jsou určena k identifikaci pacientů, jejichž demence je pravděpodobně vyvolána pouze vaskulárními příčinami a k vyloučení pacientů s Alzheimerovou chorobou. V první studii byla mortalita u donepezil-hydrochloridu 5 mg 2/198 (1 %), u donepezil-hydrochloridu 10 mg 5/206 (2,4 %) a u placeba 7/199 (3,5 %). V druhé studii byla mortalita u donepezil-hydrochloridu 5 mg 4/208 (1,9 %), u donepezil-hydrochloridu 10 mg 3/125 (1,4 %) a u placeba 1/193 (0,5 %). Ve třetí studii byla mortalita u donepezil-hydrochloridu 5 mg 11/648 (1,7 %) a u placeba 0/326 (0 %). Mortalita ve všech třech VaD studiích při souhrnném hodnocení skupin s donepezil-hydrochloridem (1,7 %) byla numericky vyšší, než ve skupinách s placebem (1,1 %), tento rozdíl však nebyl statisticky významný. Většina úmrtí pacientů užívajících buď donepezil-hydrochlorid, nebo placebo byla nejspíše způsobena různými cévními příčinami, které se dají u starší populace se základním cévním onemocněním očekávat. Analýza všech vážných nefatálních i fatálních cévních příhod neukázala žádný rozdíl jejich výskytu ve skupině s donepezil-hydrochloridem oproti skupině s placebem.

Ve sloučených studiích Alzheimerovy choroby (n=4 146), a po sloučení těchto studií Alzheimerovy choroby se studiemi jiných demencí včetně vaskulární demence (souhrn n=6 888) mortalita ve skupinách s placebem numericky převýšila mortalitu ve skupinách s donepezil-hydrochloridem.

Důležitá informace o některých dalších složkách přípravku Yasnal:

LaktosaTento léčivý přípravek obsahuje laktosu. Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí glukosy, vrozeným deficitem laktázy nebo glukoso-galaktosovou malabsorpcí by neměli tento lék užívat.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Donepezil-hydrochlorid samotný ani kterýkoliv z jeho metabolitů neinhibuje u člověka metabolismus theofylinu, warfarinu, cimetidinu nebo digoxinu. Metabolismus donepezil-hydrochloridu není ovlivňován současným podáním digoxinu nebo cimetidinu. In vitro studie ukázaly, že na metabolismu donepezilu se účastní izoenzymy cytochromu P450 3A4 a v menším rozsahu i 2D6. Studie lékových interakcí, prováděné in vitro, ukázaly, že ketokonazol (inhibitor CYP3A4) a chinidin (inhibitor 2D6), inhibují metabolismus donepezilu. Proto by tyto a další CYP3A4 inhibitory, jako jsou itrakonazol a erytromycin, a CYP2D6 inhibitory, jako je fluoxetin mohly inhibovat metabolismus donepezilu. Ve studii zdravých dobrovolníků zvýšil ketokonazol průměrné koncentrace donepezilu přibližně o 30 %. Induktory enzymů, jako jsou rifampicin, fenytoin, karbamazepin a alkohol mohou snižovat hladinu donepezilu. Protože význam inhibičního nebo indukčního vlivu není známý, měly by být takovéto kombinace léků používány opatrně. Donepezil-hydrochlorid může interagovat s léky, které mají anticholinergní aktivitu. Existuje také možnost synergického působení při současné léčbě přípravky, jako je sukcinylcholin, dalšími látkami blokujícími nervosvalový přenos, cholinergními agonisty nebo beta blokátory, které mají vliv na vedení v srdci.

4.6

Těhotenství a kojení

TěhotenstvíNeexistují žádné odpovídající údaje o užívání donepezilu v průběhu těhotenství.

Studie na zvířatech neprokázaly teratogenní účinek, ale prokázaly peri- a postnatální toxicitu (viz bod 5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti). Potenciální riziko pro člověka není známo.

Pokud to není nezbytně nutné, neměl by být donepezil během těhotenství podáván.

4

KojeníDonepezil se vylučuje do mléka potkanů. Není známo, zda se donepezil-hydrochlorid vylučuje do lidského mateřského mléka, a nejsou k dispozici žádné studie u kojících žen. Proto by ženy užívající donepezil neměly kojit.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Donepezil má malý nebo mírný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Demence může zhoršovat schopnost řídit nebo ovlivňovat schopnost obsluhovat stroje. Donepezil může navíc způsobovat únavu, závratě a svalové křeče, zejména na začátku léčby nebo při zvyšování dávky. Ošetřující lékař musí u pacientů užívajících donepezil pravidelně vyhodnocovat schopnost řídit a obsluhovat složitá zařízení.

4.8

Nežádoucí účinky

Nejčastější nežádoucí účinky jsou průjem, svalové křeče, únava, nevolnost, zvracení a insomnie.

Nežádoucí účinky hlášené ve více než izolovaných případech jsou uvedeny níže, podle skupin orgánových soustav a frekvence. Frekvence jsou definovány jako: velmi časté (≥ 1/10), časté (≥ 1/100, < 1/10), méně časté (≥ 1/1 000, < 1/100), vzácné (≥ 1/10 000, < 1/1 000), velmi vzácné (< 1/10 000), není známo (z dostupných údajů nelze určit).

Třída orgánových systémů

Velmi časté

Časté

Méně časté

Vzácné

Infekce a infestace

Běžné nachlazení

Poruchy metabolismu a výživy

Anorexie

Psychiatrické poruchy

Halucinace**Agitovanost**Agresivní chování**

Poruchy nervového systému

Synkopa*ZávratěInsomnie

Křeče*

Extrapyramidové symptomy

Srdeční poruchy

Bradykardie

Sinoatriální blokAtrioventrikulární blok

Gastrointestinální poruchy

PrůjemNevolnost

ZvraceníAbdominální poruchy

Gastrointestinální krváceníŽaludeční a duodenální vředy

Poruchy jater a žlučových cest

Jaterní dysfunkce včetně hepatitidy***

Poruchy kůže a podkožní tkáně

VyrážkaPruritus

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

Svalové křeče

Poruchy ledvin a močových cest

Inkontinence moči

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Bolest hlavy

ÚnavaBolest

5

Vyšetření

Mírný vzestup svalové kreatinkinázy v séru

Poranění, otravy a procedurální komplikace

Nehoda

* U pacientů vyšetřovaných pro synkopu nebo křeče je třeba zvážit možnost srdečního bloku nebo dlouhé sinusové pauzy (viz bod 4.4).** Halucinace, agitovanost a agresivní chování skončily při snížení dávky nebo přerušení léčby.*** V případech nevysvětlené jaterní dysfunkce je třeba uvážit vysazení donepezilu.

4.9

Předávkování

Odhadovaná střední letální dávka donepezil-hydrochloridu po podání jedné perorální dávky je 45 mg/kg u myší a 32 mg/kg u potkanů, což je přibližně 225krát a 160krát více než maximální doporučená dávka 10 mg denně u člověka. U zvířat byly pozorovány známky cholinergní stimulace v závislosti na dávce. Patřily k nim redukce spontánních pohybů, poloha vleže na břiše, potácivá chůze, slzení, klonické záškuby, deprese dechu, slinění, mióza, fascikulace a snížená teplota povrchu těla.

Předávkování inhibitory cholinesterázy může vyústit až v cholinergní krizi, k jejímž charakteristickým projevům patří těžká nauzea, zvracení, slinění, pocení, bradykardie, hypotenze, dechová deprese, kolaps a křeče. Může se objevit zvýšená svalová slabost, která, v případě postižení dýchacího svalstva, může vést až k úmrtí.

Jako u každého předávkování je nutné přijmout obecná podpůrná opatření. Při předávkování přípravkem Yasnal lze jako antidotum použít terciární anticholinergika, jako je atropin. Doporučuje se intravenózní aplikace atropin sulfátu titrovaná podle účinku: počáteční dávka 1,0 až 2,0 mg i.v. s následnou úpravou dávky podle klinické odpovědi. Při podávání jiných cholinomimetik současně s kvartérními anticholinergiky, jako např. glykopyrolátem, byly popsány atypické reakce krevního tlaku a srdeční frekvence. Není známo, zda lze donepezil-hydrochlorid a/nebo jeho metabolity odstranit dialýzou (hemodialýzou, peritoneální dialýzou nebo hemofiltrací).

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: léčiva proti demenci, anticholinesterázyATC kód: N06DA02

Donepezil-hydrochlorid je specifický a reverzibilní inhibitor acetylcholinesterázy, převládající cholinesterázy v mozku. Donepezil-hydrochlorid je in vitro více než tisíckrát účinnějším inhibitorem tohoto enzymu než butyrylcholinesterázy, enzymu vyskytujícímu se hlavně mimo centrální nervový systém.

Alzheimerova demence U pacientů s Alzheimerovou chorobou, kteří se účastnili klinických studií, způsobilo podávání jednorázových dávek 5 mg nebo 10 mg přípravku Yasnal ustálenou inhibici acetylcholinesterázové aktivity (měřené na membránách erytrocytů) o 63,6 % resp o 77,3 % (při stanovení po aplikaci dávky). Ukázalo se, že inhibice acetylcholinesterázy (AChE) donepezil-hydrochloridem v erytrocytech koreluje se změnami ADAS-Cog, citlivé stupnice pro hodnocení kognitivních aspektů. Schopnost donepezil-hydrochloridu ovlivnit průběh základního neuropatologického děje studována nebyla. Proto se donepezil nedá považovat za látku, která by měla nějaký vliv na progresi choroby.

6

Účinnost léčby donepezilem byla sledována ve čtyřech placebem kontrolovaných studiích; dvě studie trvaly šest měsíců a dvě studie jeden rok.

Po ukončení šestiměsíční klinické studie byla provedena analýza léčby pomocí kombinace třech kritérií účinnosti: ADAS-Cog (vyhodnocení kognitivních funkcí), Clinical Interview Based Impression of Change with Caregiver Input - CIBIC + (vyhodnocení globálních funkcí) a Activities of Daily Living Subscale of the Clinical dementia Rating Scale (vyhodnocení schopností ve společenském styku, v domácím prostředí, zájmech a osobní péči).

Pacienti, kteří splnili kritéria zmíněná níže, byli zhodnoceni jako osoby reagující na léčbu.

Odpověď = Zlepšení ADAS-Cog nejméně ve 4 bodech

Žádné zhoršení CIBIC +Žádné zhoršení schopností ve společenském styku, v domácím prostředí, zájmech a osobní péči (Activities of Daily Living Subscale of the Clinical dementia Rating Scale).

% odpovědipočet pacientů určených k léčbě n=365

počet hodnocených pacientů n=352

skupina s placebem

10 %

10 %

skupina - Donepezil 5 mg

18 %*

18 %*

skupina - Donepezil 10 mg

21 %*

22 %*

*p<0,05**p<0,01Donepezil v závislosti na dávce způsoboval statisticky významný nárůst procent z těch pacientů, kteří byli vyhodnoceni jako osoby reagující na léčbu.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce: Po perorálním podání je maximální plazmatických hladin dosaženo po přibližně 3 až 4 hodinách. Plazmatická koncentrace a plocha pod křivkou jsou úměrně závislé na dávce. Biologický poločas je přibližně 70 hodin, takže podáním několika jednotlivých denních dávek je postupně dosaženo ustáleného stavu. Přibližného ustáleného stavu je dosaženo do 3 týdnů po zahájení léčby. Jakmile se dosáhne ustáleného stavu, vykazuje plazmatická koncentrace donepezil-hydrochloridu a s ní spojená farmakodynamická aktivita v průběhu dne nízkou variabilitu.

Jídlo neovlivňuje vstřebávání donepezil-hydrochloridu.

Distribuce: Donepezil-hydrochlorid se u člověka přibližně z 95 % váže na plazmatické proteiny. Vazba aktivního metabolitu 6-O-desmethyldonepezilu na plazmatické proteiny není známa. Distribuce donepezil-hydrochloridu v různých tělesných tkáních nebyla s konečnou platností studována. Nicméně v bilanční studii prováděné na zdravých mužských dobrovolnících zůstalo 240 hodin po podání jednotlivé dávky 5 mg donepezil-hydrochloridu značeného

14C přibližně 28 % ze značeného množství

nevyloučeno. To naznačuje, že donepezil-hydrochlorid a/nebo jeho metabolity mohou v těle přetrvávat více než 10 dní.

Metabolismus/Exkrece: Donepezil-hydrochlorid je vylučován močí jak v nezměněné formě, tak biotransformován systémem cytochromu P450 na řadu metabolitů, z nichž všechny nebyly dosud identifikovány. Po podání jedné 5 mg dávky

14C značeného donepezil-hydrochloridu byla plazmatická

hladina radioaktivity, vyjádřená v procentech podané dávky, přítomna převážně ve formě nezměněného donepezil-hydrochloridu (30 %), 6-O-desmethyl donepezilu (11 % - jediný metabolit vykazující podobnou aktivitu jako donepezil-hydrochlorid), donepezil-cis-N-oxidu (9 %), 5-O-desmethyl donepezilu (7 %) a glukuronidového konjugátu 5-O-desmethyl donepezilu (3 %). Přibližně 57 % celkové podané radioaktivity bylo zjištěno v moči (17 % jako nezměněný donepezil) a 14,5 % bylo zjištěno ve stolici. To naznačuje, že hlavními cestami vylučování je biotransformace a vylučování

7

močí. Nejsou k dispozici žádné důkazy naznačující enterohepatální recirkulaci donepezil-hydrochloridu anebo kteréhokoli z jeho metabolitů.

Plazmatické koncentrace donepezilu klesají s poločasem přibližně 70 hodin.

Pohlaví, rasa a anamnéza kouření nemají žádný klinicky významný vliv na plazmatické koncentrace donepezil-hydrochloridu. Farmakokinetika donepezilu nebyla formálně studována u zdravých starších osob, u pacientů s Alzheimerovou chorobou ani u pacientů s vaskulární demencí. Přesto jsou průměrné plazmatické hladiny u pacientů téměř shodné s hodnotami u mladých zdravých dobrovolníků.

Pacienti s mírným až středním poškozením jater měli zvýšené koncentrace donepezilu v ustáleném stavu; střední AUC o 48 % a střední Cmax o 39 % (viz bod 4.2).

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Rozsáhlé zkoušení u pokusných zvířat prokázalo, že tato látka nemá prakticky žádné jiné účinky než předpokládané farmakologické účinky plynoucí ze skutečnosti, že se jedná o cholinergní stimulátor (viz bod 4.9). Donepezil nepůsobil mutagenně v roztocích bakteriálních nebo savčích buněk. Určité klastogenní účinky byly pozorovány in vitro při koncentracích evidentně toxických pro buňky a převyšujících více než 3 000násobek plazmatické koncentrace v ustáleném stavu. In vivo nebyly pozorovány žádné klastogenní nebo genotoxické účinky na mikronukleus myší. V dlouhodobých studiích karcinogenity u potkanů nebo myší nebylo prokázáno onkogenní působení.

Donepezil-hydrochlorid neměl žádný vliv na plodnost u potkanů a nebyl teratogenní u potkanů ani králíků, ale měl mírný vliv na počet mrtvě narozených plodů a přežití mláďat, pokud byl podáván březím potkanům v dávce 50krát vyšší než je lidská dávka (viz bod 4.6).

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Jádro:monohydrát laktosymikrokrystalická celulosakukuřičný škrobhyprolosamagnesium-stearát

Potah:oxid titaničitý (E171)hypromelosa 2910/5makrogol 400žlutý oxid železitý (E172) – pouze v tabletách 10 mg

6.2

Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3

Doba použitelnosti

5 let

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

8

6.5

Druh obalu a velikost balení

Al/OPA/Al/PVC blistr 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98 nebo 100 potahovaných tablet po 5 mg7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98 nebo 100 potahovaných tablet po 10 mgNa trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Všechen nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

KRKA, d.d., Novo mesto, Slovinsko

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLA

Yasnal 5 mg: 06/166/06-CYasnal 10 mg: 06/167/06-C

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

26.4.2006/29.10.2009

10.

DATUM REVIZE TEXTU

31.10.2011


nahoru

Informace na obalu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KRABIČKA

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Yasnal 5 mgpotahované tabletydonepezili hydrochloridum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna potahovaná tableta obsahuje donepezili hydrochloridum 5 mg (ve formě monohydrátu), odpovídající donepezilum 4,56 mg.

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje laktosu, aj.Pro další informace si přečtěte příbalovou informaci.

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

7 potahovaných tablet10 potahovaných tablet14 potahovaných tablet20 potahovaných tablet28 potahovaných tablet30 potahovaných tablet50 potahovaných tablet56 potahovaných tablet60 potahovaných tablet84 potahovaných tablet90 potahovaných tablet98 potahovaných tablet100 potahovaných tablet

5.

ZPŮSOB A CESTA /CESTY PODÁNÍ

Perorální podání. Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do:

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH

PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

KRKA, d.d., Novo mesto, Slovinsko

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Reg.č.: 06/166/06-C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

Číslo šarže:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Yasnal 5 mg

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH

BLISTR

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Yasnal 5 mgpotahované tabletydonepezili hydrochloridum

2.

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Krka

3.

POUŽITELNOST

Doba použitelnosti bude vyražena při výrobě

4.

ČÍSLO ŠARŽE

Číslo šarže bude vyraženo při výrobě

5.

JINÉ

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KRABIČKA

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Yasnal 10 mgpotahované tabletydonepezili hydrochloridum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna potahovaná tableta obsahuje donepezili hydrochloridum 10 mg (ve formě monohydrátu), odpovídající donepezilum 9,12 mg.

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje laktosu, aj.Pro další informace si přečtěte příbalovou informaci.

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

7 potahovaných tablet10 potahovaných tablet14 potahovaných tablet20 potahovaných tablet28 potahovaných tablet

30 potahovaných tablet50 potahovaných tablet56 potahovaných tablet60 potahovaných tablet84 potahovaných tablet90 potahovaných tablet98 potahovaných tablet100 potahovaných tablet

5.

ZPŮSOB A CESTA /CESTY PODÁNÍ

Perorální podání. Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do:

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH

PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

KRKA, d.d., Novo mesto, Slovinsko

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Reg.č.: 06/167/06-C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

Číslo šarže:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Yasnal 10 mg

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH

BLISTR

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Yasnal 10 mgpotahované tabletydonepezili hydrochloridum

2.

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Krka

3.

POUŽITELNOST

Doba použitelnosti bude vyražena při výrobě

4.

ČÍSLO ŠARŽE

Číslo šarže bude vyraženo při výrobě

5.

JINÉ

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.