Xyzal 0,5 Mg/ml Perorální Roztok

Kód 0062806 ( )
Registrační číslo 24/ 202/06-C
Název XYZAL 0,5 MG/ML PERORÁLNÍ ROZTOK
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace UCB FARCHIM S. A., BULLE, Česká republika
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0062806 POR SOL 1X200ML Perorální roztok, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak XYZAL 0,5 MG/ML PERORÁLNÍ ROZTOK

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls61116/2009

Příloha k sp.zn. sukls19473/2006, sukls22612/2006, sukls3422/2007, sukls2399/2007,

sukls20709/2009

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Xyzal 0,5 mg/ml perorální roztok

Levocetirizini dihydrochloridum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.-

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

-

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete: 1.

Co je Xyzal a k čemu se používá

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Xyzal užívat

3.

Jak se Xyzal užívá

4.

Možné nežádoucí účinky

5

Jak Xyzal uchovávat

6.

Další informace

1.

CO JE XYZAL A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Levocetirizin-dihydrochlorid je léčivou látkou Xyzalu.Xyzal je antialergikum.

Používá se k léčbě onemocnění (příznaků) spojených s: alergickou rýmou (včetně perzistující (přetrvávající) alergické rýmy) chronickou kopřivkou (chronická idiopatická urtikarie).

2.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE XYZAL UŽÍVAT

Neužívejte Xyzal-

jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na levocetirizin-dihydrochlorid, nebo jiné antihistaminikumnebo methylparaben, propylparaben nebo na kteroukoli další složku Xyzalu (viz „Co Xyzal obsahuje“).

-

jestliže máte závažné poškození funkcí ledvin (těžké ledvinné selhání s clearance kreatininu pod 10 ml/min).

Zvláštní opatrnosti při použití Xyzalu je zapotřebíXyzal není doporučen k podávání kojencům a dětem do 2 let kvůli nedostatku zkušeností u těchto věkových skupin.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravkyProsím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Užívání Xyzalu s jídlem a pitímOpatrnosti je třeba při současném podávání Xyzalu a alkoholu. U citlivých pacientů může současné podávání cetirizinu nebo levocetirizinu a alkoholu nebo jiných léků, které působí na centrální nervový systém, nepříznivě ovlivnit bdělost.

Těhotenství a kojeníSdělte svému lékaři, že jste těhotná, pokoušíte se otěhotnět nebo pokud kojíte.Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojůNěkteří pacienti léčení Xyzalem mohou pociťovat ospalost, malátnost a únavu. Pokud řídíte nebo obsluhujete stroje, buďte opatrní, dokud nezjistíte, jak na Vás lék působí. Speciální testy však prokázaly, že u zdravých osob po podání levocetirizinu v doporučené dávce nedochází k negativnímu ovlivnění pozornosti.

Důležité informace o některých složkách Xyzalu- Tento lék obsahuje maltitol. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se

s ním než začnete Xyzal užívat.

- Methylparaben a propylparaben mohou vyvolat alergické reakce (pravděpodobně opožděné), jako

bolest hlavy, žaludeční nevolnost a průjem.

3.

JAK SE XYZAL UŽÍVÁ

Vždy užívejte Xyzal přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.Dávkování:Obvyklá dávka je:-Dospělí a děti nad 6 let věku: 10 ml roztoku jednou denně.-Děti ve věku 2–6 let: 2,5 ml roztoku 2x denně.Podávání léku kojencům a batolatům do 2 let věku se nedoporučuje z důvodu nedostatečného množství údajů u této populace.

Dávkování u zvláštních skupin pacientů:U pacientů s poruchou funkce ledvin může být dávka snížena podle míry poškození ledvinných funkcí, u dětí se dávka také stanoví podle tělesné hmotnosti dítěte, dávku určí Váš lékař.

Pacienti se závažným poškozením ledvinných funkcí nesmí Xyzal užívat.

Pacienti, kteří mají poškozenou pouze funkci jater, užívají obvyklou předepsanou dávku. U pacientů s poruchou funkce ledvin i jater může být dávka snížena podle míry poškození ledvinných funkcí a u dětí se dávka také stanoví na základě tělesné hmotnosti; dávku určí Váš lékař.

U starších pacientů není potřeba žádná úprava dávky za předpokladu, že mají normální funkci ledvin.

Jak a kdy užívat XyzalJen pro perorální použití (užití ústy).Dávkovací stříkačka je dodávána s balením (před použitím si prohlédněte obrázek). Roztok se může užívat neředěný nebo zředěný ve skleničce vody.Xyzal se může užívat během jídla i bez jídla.

Manipulace s dávkovací stříkačkou:Dávkovací stříkačku vsuňte do lahvičky a vytáhněte píst až po značku, která odpovídá dávce v mililitrech (ml), kterou Vám předepsal lékař. Při použití u dětí do 6 let věku se celková denní dávka

5 ml odměří vytáhnutím 2,5 ml roztoku z lahvičky 2x denně (tj. opatrně, sledujte prosím kalibraci stříkačky).Vytáhněte dávkovací pipetu z lahvičky a vystříkněte stlačením pístu obsah na lžíci nebo do skleničky s vodou. Požití léku se má provést okamžitě po naředění.Po každém použití opláchněte píst vodou.

Jak dlouho máte užívat Xyzal?Délka užívání závisí na typu, trvání a průběhu Vašich obtíží a určuje ji Váš lékař.

Jestliže jste užil(a) více Xyzalu, než jste měl(a)Jestliže jste užil(a) více Xyzalu, než jste měl(a), může se u dospělých objevit ospalost. U dětí se na začátku může projevit rozrušení a neklid, později pak ospalost.

Pokud si myslíte, že jste užil(a) vyšší než doporučenou dávku Xyzalu, informujte svého lékaře, který rozhodne o dalších opatřeních.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Xyzal Jestliže jste zapomněl(a) užít Xyzal nebo jste užil(a) nižší dávku, než byla předepsána Vaším lékařem, nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. S podáváním pokračujte užitím následující dávky v předepsané době.

Jestliže jste přestal(a) užívat XyzalUkončení léčby Xyzalem by nemělo mít žádné nepříznivé účinky. Příznaky onemocnění se mohou znovu objevit, ale neměly by být horší, než před zahájením léčby Xyzalem.Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i Xyzal nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.Častým (výskyt 1-10%) převážně mírným až středně závažným hlášeným nežádoucím účinkem je sucho v ústech, bolest hlavy, únava a ospalost/malátnost. Méně často (0,1-1%) byly pozorovány nežádoucí účinky jako vyčerpání a bolesti břicha. Byly hlášeny i další nežádoucí účinky jako palpitace (bušení srdce), zvýšená srdeční frekvence, křeče, poruchy vidění, otoky, svědění, vyrážka, kopřivka (otok, zčervenání a svědění kůže), kožní vyrážka, dušnost, zvýšení tělesné hmotnosti, bolest svalů, agresivní nebo nervózní chování, halucinace, deprese, hepatitida (zánět jater), změna jaterních funkcí, zvracení a nevolnost.

Methylparaben (E218) a propylparaben (E216) mohou vyvolat alergické reakce (pravděpodobněopožděné).

Při prvních příznacích reakce přecitlivělosti přestaňte Xyzal užívat a obraťte se ihned na svého lékaře. Příznaky reakce přecitlivělosti mohou být následující: otok v ústech, otok jazyka, otok v obličeji a/nebo v krku, dýchací nebo polykací obtíže (pocit tlaku na prsou nebo sípání), kopřivka, náhlý pokles krevního tlaku vedoucí ke kolapsu nebo šoku, někdy i smrtelnému.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5.

JAK XYZAL UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí

Xyzal nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na etiketě a krabičce za „Použitelné do:“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.Po prvním otevření neužívejte déle než 3 měsíce.

6.

DALŠÍ INFORMACE

Co Xyzal obsahuje1 ml perorálního roztoku obsahuje levocetirizini dihydrochloridum 0,5 mg.Pomocnými látkami jsou trihydrát octanu sodného, kyselina octová 98%, methylparaben (E218), propylparaben (E216), glycerol 85%, maltitol (E965), sodná sůl sacharinu.Ovocné aroma: triacetin (E1518), benzaldehyd, silice oplodí sladkého pomeranče, vanilin, ethyl-butyrát, koncentrovaná silice oplodí sladkého pomeranče, isoamyl-acetát, allyl-hexanoát, undekalakton gama, citral, geraniol, citronelová silice, tokoferol alfa (E307).Čištěná voda.

Jak Xyzal vypadá a co obsahuje toto baleníPerorální roztok je čirá a bezbarvá kapalina dodávaná v lahvičce o obsahu 200 ml. Ovocná příchuť se získává přidáním malých množství aromatických látek. Lahvička s roztokem se dodává v krabičce, která také obsahuje odměrnou stříkačku a příbalovou informaci pro pacienta.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobceDržitel rozhodnutí o registraciUCB s.r.o., Praha, Česká republikaVýrobceUCB Pharma S.p.A.Via Praglia 15, I-10044 Pianezza (TO), Itálie

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Belgie: XYZALL 0.5 MG/ML SOLUTION BUVABLEČeská republika: XYZAL 0,5 MG/ML PERORÁLNÍ ROZTOKDánsko: XYZAL Estonsko: XYZAL Finsko: XYZAL 0.5 MG/ML ORAALILIUOSFrancie: XYZALL 0,5 MG/ML, SOLUTION BUVABLEIrsko: XYZAL 0.5 MG/ML ORAL SOLUTIONKypr: XYZAL Litva: XYZAL 0,5 MG/ML GERIAMASIS TIRPALAS Lotyšsko: XYZAL 0.5 MG/ML ORAL SOLUTIONLuxembursko: XYZALL 0.5 MG/ML SOLUTION BUVABLEMaďarsko: XYZAL 0,5 MG / ML BELSõLEGES OLDATMalta: XYZAL 0.5 MG/ML ORAL SOLUTIONNěmecko: LEVOCETIRIZIN SAFTNizozemsko: XYZAL 0,5 MG/ML, DRANK

Norsko: XYZAL Polsko: XYZAL 0,5 MG/ML ROZTWÓR DOUSTNYPortugalsko: XYZAL Rakousko: XYZALL 0,5 MG/ML - LÖSUNG ZUM EINNEHMENŘecko: XOZAL Slovenská republika: XYZAL 5 MG/10 ML PERORÁLNY ROZTOKSlovinsko: XYZAL 0,5 MG/ML PERORALNA RAZTOPINAŠpanělsko: XAZAL 0.5 MG/ML SOLUCIÓN ORALŠvédsko: XYZALSpojené království (Velká Británie): XYZAL 0.5 MG/ML ORAL SOLUTION

Tato příbalová informace byla naposledy schválena : 28.7.2010


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls61116/2009Příloha k sp.zn. sukls19473/2006, sukls3422/2007, sukls2399/2007

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Xyzal 0,5 mg/ml perorální roztok

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

1 ml perorálního roztoku obsahuje levocetirizini dihydrochloridum 0,5 mg.Pomocné látky: 0,675 mg methylparabenu/ml

0,075 mg propylparabenu/ml0,4 g maltitolu/ml

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Perorální roztok.Čirá a bezbarvá kapalina.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Symptomatická léčba alergické rinitidy (včetně perzistující alergické rinitidy) a chronické idiopatické urtikarie.

4.2

Dávkování a způsob podání

Návod na použitíBalení obsahuje dávkovací stříkačku pro perorální podání. Příslušný objem perorálního roztoku by měl být odměřen dávkovací stříkačkou a vystříknut na lžíci nebo do sklenice s vodou. Perorální roztok je třeba užít ihned po naředění, s jídlem nebo bez jídla.

Dospělí a dospívající ve věku 12 let a starší:Doporučená denní dávka je 5 mg (10 ml roztoku).

Starší lidé:U starších pacientů se středně těžkým až těžkým postižením renálních funkcí se doporučuje upravit dávku (viz níže Pacienti s renálním postižením).

Děti od 6 do 12 let:Doporučená denní dávka je 5 mg (10 ml roztoku)

Děti od 2 do 6 let:Doporučená denní dávka je 2,5 mg a má se podávat ve 2 dávkách po 1,25 mg (2,5 ml roztoku 2x denně).

Vzhledem k nedostatku informací se podávání přípravku u kojenců a batolat ve věku do 2 let nedoporučuje (viz také bod 4.4).

Dospělí pacienti s renálním postižením:Intervaly podávání se musí individuálně přizpůsobit podle renálních funkcí. Úpravu dávkování je možné určit pomocí následující tabulky. K použití této tabulky je třeba odhad clearance kreatininu (CLCR) v ml/min. CLCR (ml/min) lze vypočítat na základě hodnoty sérového kreatininu (mg/dl) pomocí následujícího vzorce:

[140 – věk (roky)] x hmotnost (kg)

CLCR = ____________________________ (x 0,85 pro ženy)

72 x kreatinin v séru (mg/dl)

Úprava dávkování u pacientů s poškozenou renální funkcí:

Stupeň nedostatečnosti funkce ledvin

Clearance kreatininu (ml/min)

Dávka a frekvence

Normální

≥80

5 mg jednou denně

Mírný

50 - 79

5 mg jednou denně

Středně závažný

30 - 49

5 mg jednou za 2 dny

Závažný

<30

5 mg jednou za 3 dny

Dialyzovaní pacienti v konečnémstádiu onemocnění ledvin

<10-

kontraindikováno

U dětských pacientů s poškozením renálních funkcí se dávka musí individuálně přizpůsobit podle renální clearance a hmotnosti pacienta. Pro dětské pacienty s poškozením renálních funkcí nejsou k dispozici žádná specifická data.

Pacienti s jaterním poškozením:U pacientů s izolovaným poškozením jater není potřeba žádná úprava dávkování. U pacientů s postižením jater i ledvin se doporučuje úprava dávkování (viz výše Pacienti s renálním postižením).

Délka podávání:Intermitentní alergická rinitida (symptomy <4 dny/týden nebo délka trvání potíží méně než 4 týdny) má být léčena podle charakteru onemocnění a anamnézy; léčbu je možné přerušit po vymizení příznaků a znovu zahájit při jejich opětovném nástupu. U perzistující alergické rinitidy (symptomy >4 dny/týden a délka trvání potíží po dobu delší než 4 týdny) může být pacientovi navržena kontinuální léčba po dobu expozice alergenům. V současné době jsou k dispozici klinická data s potahovanými tabletami 5 mg levocetirizinu podávanými po dobu 6 měsíců. Roční klinická zkušenost je k dispozici pro racemát v indikacích chronická kopřivka a chronická alergická rinitida.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na levocetirizin, na kterýkoli piperazinový derivát, methylparaben, propylparaben nebo na kteroukoli další pomocnou látku tohoto přípravku.

Závažné poškození renálních funkcí s clearance kreatininu nižší než 10 ml/min.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Při současném požívání alkoholu je třeba opatrnosti (viz Interakce).

Přítomnost propylparabenu a methylparabenu může vyvolat alergické reakce (pravděpodobněopožděné).

Xyzal obsahuje maltitol: pacienti se vzácně se vyskytující dědičnou intolerancí fruktózy by tento lék neměli užívat.

Podávání levocetirizinu kojencům a batolatům do 2 let věku se nedoporučuje vzhledem k nedostatku informací v této populaci.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

S levocetirizinem se neprováděly interakční studie (ani studie s induktory CYP3A4); studie s racemátem (cetirizin) prokázaly, že se nevyskytují žádné klinicky významné nežádoucí interakce (s pseudoefedrinem, cimetidinem, ketokonazolem, erythromycinem, azithromycinem, glipizidem a diazepamem). Ve studii s opakovaným podáváním theofylinu (400 mg jednou denně) byl pozorován malý pokles clearance cetirizinu (16%); dostupnost theofylinu nebyla současným podáváním cetirizinu změněna.

Ve studii s opakovanými dávkami ritonaviru (600 mg dvakrát denně) a cetirizinu (10 mg denně) byl rozsah expozice cetirizinu zvýšen asi o 40%, zatímco dispozice ritonaviru se slabě změnila (-11%) vzhledem k současnému podávání cetirizinu.

Míra absorpce levocetirizinu není ovlivněna jídlem, snižuje se však rychlost absorpce.

U citlivých pacientů může současné podávání cetirizinu nebo levocetirizinu a alkoholu nebo dalších sedativ ovlivnit centrální nervový systém, třebaže bylo prokázáno, že racemát (cetirizin) nezesiluje účinky alkoholu.

4.6

Těhotenství a kojení

Nejsou k dispozici žádná klinická data týkající se těhotných žen vystavených působení levocetirizinu. Ve studiích prováděných na zvířatech nebyly zaznamenány žádné přímé či nepřímé škodlivé účinky na březost, embryonální/fetální vývoj, porod nebo postnatální vývoj. Při předepisování přípravku těhotným nebo kojícím ženám je třeba opatrnosti.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Srovnávací klinické studie neprokázaly, že by levocetirizin v doporučené dávce ovlivňoval pozornost, reaktivitu nebo schopnost řídit.Přesto mohou někteří pacienti pociťovat během léčby levocetirizinem ospalost, únavu nebo slabost. Proto by měl pacient přihlédnout při řízení motorových vozidel, při potenciálně nebezpečných činnostech nebo při ovládání strojů ke své individuální reakci na lék.

4.8

Nežádoucí účinky

V terapeutických studiích se ženami a muži ve věku od 12 do 71 let mělo 15,1% pacientů ve skupině s 5 mg levocetirizinu alespoň jeden nežádoucí účinek v porovnání s 11,3% ve skupině s placebem. 91,6% těchto nežádoucích účinků bylo lehkých až středně závažných.V klinických terapeutických studiích bylo 1% (9/935) pacientů s 5 mg levocetirizinu a 1,8% (14/771) s placebem, kteří byli ze studie vyřazeni pro nežádoucí účinky.

Klinických terapeutických studií s levocetirizinem se účastnilo 935 jedinců, kteří užívali doporučenou dávku 5 mg léku denně. V této skupině byla zaznamenána následující incidence nežádoucích účinků s frekvencí 1% nebo vyšší (časté: 1/100 až 1/10) po podání levocetirizinu 5 mg nebo placeba:

Preferovaný termín

Placebo

Levocetirizin 5mg

(WHOART)

(n = 771)

(n = 935)

Bolest hlavy

25 (3,2%)

24 (2,6%)

Ospalost

11 (1,4%)

49 (5,2%)

Sucho v ústech

12 (1,6%)

24 (2,6%)

Únava

9 (1,2%)

23 (2,5%)

Dále byl pozorován občasný výskyt nežádoucích účinků (méně časté 1/1000 až 1/100) jako astenie a bolesti břicha.Výskyt sedativních nežádoucích účinků léku, jako je ospalost, únava a astenie, byl pozorován častěji (8,1%) po 5 mg levocetirizinu než po užití placeba (3,1%).

Methylparaben a propylparaben mohou vyvolat alergické reakce (pravděpodobně opožděné).

Kromě nežádoucích účinků hlášených v průběhu klinických studií a uvedených výše byly po uvedení přípravku na trh hlášeny velmi vzácné případy následujících nežádoucích účinků.

poruchy imunitního systému: hypersenzitivita včetně anafylaxe

psychiatrické poruchy: agresivita, agitovanost, halucinace, deprese

poruchy nervového systému: křeče

poruchy oka: poruchy vidění

srdeční poruchy: palpitace, tachykardie

respirační, hrudní a mediastinální poruchy: dyspnoe

gastrointestinální poruchy: nauzea, zvracení

poruchy jater a žlučových cest: hepatitida

poruchy kůže a podkožní tkáně: angioedém, fixní lékový exantém, pruritus, vyrážka, kopřivka

poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně: myalgie

vyšetření: zvýšení tělesné hmotnosti, abnormální jaterní testy

4.9

Předávkování

a) PříznakyPříznaky předávkování mohou zahrnovat ospalost u dospělých a počáteční rozrušení a neklid následované ospalostí u dětí.

b) Léčba předávkováníNení známo žádné specifické antidotum levocetirizinu.Pokud dojde k předávkování, doporučuje se symptomatická nebo podpůrná léčba. Pokud je doba od požití krátká, je vhodné provést výplach žaludku. Levocetirizin není možné účinně odstranit hemodialýzou.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: antihistaminika k systémovému použití, piperazinové derivátyATC kód: R06AE09

Levocetirizin, (R) enantiomer cetirizinu, je účinný a selektivní antagonista periferních H1-receptorů.Vazebné studie prokázaly, že levocetirizin má vysokou afinitu k lidským H1-receptorům (Ki=3,2 nmol/l). Levocetirizin má dvojnásobnou afinitu ve srovnání s cetirizinem (Ki=6,3 nmol/l). Levocetirizin se uvolňuje z H1-receptorů s poločasem 11538 min.Levocetirizin dosahuje po jednorázovém podání 90% obsazenosti receptorů za 4 hodiny a 57% obsazenosti za 24 hodin.

Farmakodynamické studie u zdravých dobrovolníků prokázaly, že levocetirizin má v poloviční dávce účinek srovnatelný s cetirizinem jak na kůži, tak i v nose.

Farmakodynamická aktivita levocetirizinu byla studována v následujících randomizovaných kontrolovaných studiích: Ve studii porovnávající účinek 5 mg levocetirizinu, 5 mg desloratadinu a placeba na histaminem indukovaný “wheal and flare“ vedla léčba levocetirizinem k jeho statisticky významnému zmenšení (p<0,001) v porovnání s placebem a desloratadinem – tento účinek byl nejvyšší po prvních 12 hodinách a přetrvával po dobu 24 hodin.V placebem kontrolovaných studiích v modelu komorové expozice alergenům byl pozorován nástup účinku 5 mg levocetirizinu na příznaky vyvolané pylem 1 hodinu po podání léčiva.

V in vitro studiích (Boydenova komůrka a tkáňové kultury) bylo prokázáno, že levocetirizin inhibuje eotaxinem indukovanou transendoteliální migraci eosinofilů přes dermální i plicní buňky. Farmakodynamická experimentální studie in vivo (technika kožní komůrky) prokázala po podání 5 mg levocetirizinu u 14 dospělých pacientů v porovnání s placebem tři hlavní inhibiční mechanismy (inhibici uvolňování VCAM-1, modulaci vaskulární permeability a pokles uvolňování eosinofilů) na reakci vyvolanou pylem v prvních 6 hodinách.

Účinnost a bezpečnost levocetirizinu byla prokázána v řadě dvojitě slepých, placebem kontrolovaných klinických studií u dospělých pacientů se sezónní, celoroční i perzistující alergickou rinitidou. V některých studiích bylo prokázáno, že levocetirizin výrazně zlepšuje příznaky alergické rinitidy včetně nosní kongesce.

6měsíční klinická studie s 551 dospělými pacienty (z toho 276 bylo léčeno levocetirizinem) s perzistující alergickou rinitidou (s příznaky během 4 dnů v týdnu po dobu nejméně čtyř po sobě jdoucích týdnů) s citlivostí na roztoče a pyly trav prokázala, že levocetirizin v dávce 5 mg byl klinicky a statisticky významně účinnější než placebo z hlediska celkového zmírnění skóre příznaků alergické rinitidy v celém průběhu trvání studie bez výskytu tachyfylaxe. Během celé studie levocetirizin významně zlepšil kvalitu života pacientů.

Bezpečnost a účinnost tablet levocetirizinu u dětí byla studována ve dvou placebem kontrolovaných studiích zahrnujících pacienty ve věku 6-12 let a trpící sezónní a celoroční alergickou rinitidou. V obou studiích levocetirizin významně zlepšil příznaky a kvalitu života pacientů.

V placebem kontrolované klinické studii, zahrnující 166 pacientů s chronickou idiopatickou urtikarií, bylo 85 pacientů léčeno placebem a 81 pacientů 5 mg levocetirizinu jednou denně po dobu 6 týdnů. Léčba levocetirizinem vedla k významnému poklesu svědění během prvního týdne a po celou dobu trvání léčby v porovnání s placebem. Levocetirizin také v porovnání s placebem vedl k rozsáhlému zlepšení kvality zdraví a života, stanovené dermatologickým indexem kvality života.

Vztah farmakokinetiky a farmakodynamiky:Účinek na histaminem indukovanou kožní reakci není přímou funkcí plazmatické koncentrace.

Na EKG nedochází při podávání levocetirizinu k žádnému významnému ovlivnění QT intervalu.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Farmakokinetický profil levocetirizinu je lineární a na dávce a čase nezávislý, s nízkou variabilitou mezi jednotlivými subjekty. Farmakokinetický profil je stejný jak po podání samotného enantiomeru tak i cetirizinu. Nedochází k žádné chirální inverzi v procesu absorpce a eliminace.

Absorpce:Po perorálním podání je levocetirizin rychle a ve velkém množství absorbován. Maximální plazmatické koncentrace je dosaženo za 0,9 hodiny po podání. Ustáleného stavu je dosaženo za 2 dny. Maximální

koncentrace je obvykle 270 ng/ml po podání jedné 5 mg dávky a 308 ng/ml po podání opakované dávky 5 mg levocetirizinu. Stupeň absorpce není závislý na dávce a není ovlivněn příjmem potravy, ale maximální koncentrace je potravou snížena a zpožděna.

Distribuce:U lidí nejsou k dispozici žádné údaje týkající se tkáňové distribuce ani o přechodu levocetirizinu přes hematoencefalickou bariéru. U potkanů a u psů byly nalezeny nejvyšší tkáňové hladiny v játrech a v ledvinách, nejnižší v CNS kompartmentu.Levocetirizin se u lidí váže z 90% na plazmatické proteiny. Distribuce levocetirizinu je omezená, protože distribuční objem je 0,4 l/kg.

Biotransformace:U lidí se metabolizuje méně než 14% dávky levocetirizinu, a proto se předpokládá, že rozdíly dané genetickým polymorfismem nebo současným podáváním enzymatických inhibitorů jsou zanedbatelné. Metabolická přeměna spočívá v aromatické oxidaci, N- a O- dealkylaci a konjugaci s taurinem. Proces dealkylace je primárně zprostředkován CYP3A4, zatímco aromatická oxidace zahrnuje mnohonásobné a/nebo neurčené izoformy CYP. Levocetirizin v perorální dávce 5 mg neovlivňoval při dosaženýchkoncentracích vyšších než maximálních aktivitu CYP izoenzymů 1A2, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 a 3A4.Vzhledem k omezenému metabolismu a nulovému metabolickému inhibičnímu potenciálu je interakce levocetirizinu s jinými látkami nepravděpodobná.

Eliminace:Plazmatický poločas je u dospělých 7,91,9 hodiny. Poločas je kratší u malých dětí. Průměrná zdánlivá celková tělesná clearance je 0,63 ml/min/kg. Levocetirizin a metabolity jsou vylučovány převážně močí, v průměrném množství 85,4% dávky. Vylučování stolicí představuje jenom 12,9% dávky. Levocetirizin je vylučován glomerulární filtrací a aktivní tubulární sekrecí.

Renální poškození:Zdánlivá tělesná clearance levocetirizinu je úměrná clearance kreatininu. Proto se doporučuje u pacientů se středně závažným a závažným poškozením ledvin upravit intervaly podávání levocetirizinu na základě clearance kreatininu. U pacientů s anurií a v konečném stadiu ledvinného selhání se snižuje celková tělesná clearance přibližně o 80% ve srovnání se zdravými osobami. Množství levocetirizinu odstraněného standardní 4hodinovou hemodialýzou bylo 10%.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Předklinické údaje založené na konvenčních studiích farmakologie bezpečnosti, toxicity po opakovaných dávkách, reprodukční toxicity, genotoxicity nebo kancerogenního potenciálu neodhalily žádná zvláštnírizika pro člověka.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Trihydrát octanu sodného (na úpravu pH)Kyselina octová 98% (na úpravu pH)Methylparaben (E218)Propylparaben (E216)Glycerol 85%Maltitol (E965)Sodná sůl sacharinuOvocné aroma:

triacetin (E1518)benzaldehyd

silice oplodí sladkého pomerančevanilinethyl-butyrátkoncentrovaná silice oplodí sladkého pomerančeisoamyl-acetátallyl-hexanoátundekalakton gamacitralgeraniolcitronelová silicetokoferol alfa (E307)

Čištěná voda

6.2

Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3

Doba použitelnosti

2 roky 3 měsíce po prvním otevření

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

6.5

Druh obalu a velikost balení

Lahvička typu III ze skla jantarové barvy o obsahu 200 ml uzavřená bílým polypropylenovým dětským bezpečnostním uzávěrem, v krabičce, která také obsahuje kalibrovanou 10 ml perorální stříkačku (polyethylen, polystyren) a příbalovou informaci pro pacienta.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Žádné zvláštní požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

UCB s.r.o.Praha 8Česká republika

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

24/202/06-C

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

14.06.2006/23.4.2010

10.

DATUM REVIZE TEXTU

28.7.2010


nahoru

Informace na obalu

1

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU A VNITŘNÍM OBALU

Krabička, lahvička 200 ml

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Xyzal 0,5 mg/ml perorální roztokLevocetirizini dihydrochloridum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

1 ml roztoku obsahuje levocetirizini dihydrochloridum 0,5 mg.

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Kromě dalších složek obsahuje methylparaben (E218), propylparaben (E216), maltitol (E965). Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

Perorální roztokLahvička o obsahu 200 ml, dávkovací stříkačka 10 ml

5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.Perorální podání

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do:

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

2

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

UCB s.r.o.Praha, Česká republika

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

24/202/06-C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

Po prvním otevření neužívejte déle než 3 měsíce.

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Xyzal 0,5 mg/ml perorální roztok

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.