Xenetix 350

Kód 0055692 ( )
Registrační číslo 48/1381/97-C
Název XENETIX 350
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Guerbet, Roissy CdG Cedex, Francie
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0001742 INJ SOL 1X100ML Injekční roztok, Injekce
0001743 INJ SOL 1X150ML Injekční roztok, Injekce
0001744 INJ SOL 1X200ML Injekční roztok, Injekce
0001739 INJ SOL 1X20ML Injekční roztok, Injekce
0001745 INJ SOL 1X500ML Injekční roztok, Injekce
0001740 INJ SOL 1X50ML Injekční roztok, Injekce
0055691 INJ SOL 1X50ML+STR Injekční roztok, Injekce
0001741 INJ SOL 1X60ML Injekční roztok, Injekce
0055692 INJ SOL 1X60ML+STR Injekční roztok, Injekce

nahoru

Příbalový létak XENETIX 350

Stránka 1 z 5

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls220420/2011, sukls220455/2012

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

XENETIX 300

XENETIX 350

Injekční roztok

Iobitridolum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve než začnete tento přípravek

používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

-

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-

Máte-li jakékoli další dotazy, zeptejte se se svého lékaře nebo lékárníka nebo zdravotní

sestry.

-

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by

jí ublížit a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

-

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři,

lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích

účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Co naleznete v této příbalové informaci: 1.

Co je přípravek Xenetix a k čemu se používá

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Xenetix používat

3.

Jak se přípravek Xenetix užívá

4.

Možné nežádoucí účinky

5.

Jak přípravek Xenetix uchovávat

6.

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek Xenetix a k čemu se používá

Xenetix náleží do skupiny jodovaných kontrastních látek. Tato léčiva se používají během radiologických vyšetření. Xenetix zesiluje kontrast snímků získaných během těchto vyšetření, což zlepšuje vizualizaci a vykreslení kontur určitých částí těla. Tento léčivý přípravek je určen pouze k diagnostickému použití. 2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Xenetix používat

Nepoužívejte přípravek Xenetix:

jestliže jste alergický/á na léčivou látku (jobitridol) nebo kteroukoli další složku tohoto

přípravku (uvedenou v bodu 6).

jestliže se u vás projevila alergická reakce na některé léčivo obsahující stejnou aktivní

látku (jobitridol) (viz také bod 4, „Možné vedlejší účinky“)

jestliže máte nepřiměřeně vysoké hladiny hormonů štítné žlázy (tyreotoxikózu).

Stránka 2 z 5

Upozornění a opatření Před použitím přípravku Xenetix se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Jako u všech jodovaných kontrastních látek se bez ohledu na způsob podání a dávku mohou projevit vedlejší účinky, které mohou být mírné, ale rovněž mohou vést k ohrožení života. Tyto účinky se mohou projevit během jedné hodiny od podání nebo vzácněji později, až po sedmi dnech. Často jsou nepředvídatelné, avšak riziko je vyšší, pokud jste již měl/a nějakou reakci během předchozího podání některé jodované kontrastní látky (viz bod 4, „Možné vedlejší účinky“). Před vyšetřením byste měl/a informovat svého lékaře, pokud se nacházíte v kterékoli z těchto situací:

Již jste dříve reagoval/a během vyšetření na jodovanou kontrastní látku.

Máte špatnou funkci ledvin (selhání ledvin).

Máte jak špatnou funkci ledvin (selhání ledvin), tak špatnou funkci jater (selhání jater).

Jste dehydrovaný/á.

Máte problémy se srdcem (srdeční selhání) nebo jakékoli jiné onemocnění srdce nebo cév.

Máte vysokou hladinu krevního cukru (diabetes).

Máte onemocnění slinivky (akutní pankreatitidu).

Máte astma a měl/a jste během osmi dnů před vyšetřením astmatický záchvat.

Měl/a jste křeče nebo máte epilepsii.

Utrpěl/a jste mrtvici nebo krvácení do hlavy (nitrolebeční krvácení).

Máte zvýšené množství tekutiny v mozku (otok mozku).

Máte zvýšenou tvorbu hormonů působící velmi vysoký krevní tlak (feochromocytom).

Máte svalové onemocnění (myastenii).

Máte nebo jste měl/a onemocnění štítné žlázy.

Je u vás naplánováno vyšetření nebo léčba štítné žlázy s využitím radioaktivního jódu.

Máte onemocnění kostní dřeně (myelom, monoklonální gamapatii: vícečetný myelom nebo

Waldenstromovu makroglobulinémii).

Máte zvýšenou hladinu kyseliny močové v krvi, např. v případě dny.

Prožíváte úzkost, nervozitu nebo máte bolesti (vedlejší účinky se mohou zvýšit).

Pravidelně pijete velká množství alkoholu nebo užíváte drogy.

Máte jakékoli jiné onemocnění.

Další léčivé přípravky a přípravek Xenetix Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat: •

lék na úpravu vysokých hladin krevního cukru (metformin),

lék na srdeční onemocnění nebo vysoký krevní tlak (beta-blokátor nebo diuretikum),

lék používaný k léčbě určitých karcinomů (interleukin-2).

Jestliže užíváte nebo jste nedávno užíval/a, případně budete možná užívat jakýkoli jiný lék včetně léků nevyžadujících lékařský předpis, informujte svého lékaře nebo lékárníka. Přípravek Xenetix s jídlem, pitím a alkoholem Zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka, zda máte před vyšetřením vynechat jídlo nebo pití. Pokud pravidelně pijete alkohol ve velkém množství, měli byste o tom informovat svého lékaře (viz část 2 – Varování a bezpečnostní opatření). Těhotenství, kojení a fertilita Těhotenství

Stránka 3 z 5

Jste-li těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Kojení Xenetix může být vylučován v mateřském mléku. Nejméně 24 hodin po podání přípravku Xenetix byste neměla kojit. Před užitím jakéhokoli léku požádejte o radu svého lékaře nebo farmaceuta. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů Nejsou známa žádná zvláštní rizika. Pokud se po vyšetření necítíte dobře, neměl/a byste řídit motorová vozidla ani obsluhovat stroje. Xenetix obsahuje sodík Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol sodíku (23 mg) na 100 ml, tj. je v podstatě „bez sodíku“. 3.

Jak se přípravek Xenetix používá

Dávkování Váš lékař určí dávku, která Vám bude podána. Tato dávka bude záviset na několika faktorech včetně typu vyšetření, které podstupujete. Způsob a cesta podání Váš lékař vám tento přípravek před provedením vyšetření vstříkne do cévy (intravaskulární cestou). Jestliže jste užil(a) více přípravku Xenetix než jste měl(a) Je vysoce nepravděpodobné, že byste dostali přehnaně vysokou dávku přípravku Xenetix, protože lék vám bude podán ve zdravotnickém zařízení kvalifikovanou osobou. V případě předávkování lze Xenetix odstranit hemodialýzou (postupem čištění krve). Máte-li jakékoli další dotazy nebo pochybnosti, požádejte svého lékaře nebo lékárníka o další informace. 4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Mohou nastat alergické reakce, jež jsou někdy těžké. Alergii lze rozpoznat podle těchto účinků:

reakce, jež se objeví velmi rychle (často do jedné hodiny) s puchýřky na pokožce,

zarudnutím (erytémem) a svěděním (lokalizovanými nebo rozsáhlými projevy), náhlým

otokem obličeje a krku (angioneurotickým edémem)

reakce, jež se projeví na pokožce později, tj. červené pupínky (skvrnitá nebo pupínková

vyrážka) a ve výjimečných případech vážné rozsáhlé kožní léze se vznikem puchýřů

(Lyellův nebo Stevens-Johnsonův syndrom)

Stránka 4 z 5

účinky na dýchací cesty: kašel, nosní zánět (rýma), stažené hrdlo, ztížené dýchání, oteklé

hrdlo (otok hrtanu), ztížené dýchání v kombinaci s kašlem (bronchiální spasmus), zástava

dýchání

účinky na srdce a cévy: nízký krevní tlak (hypotenze), závratě, malátnost, poruchy

srdečního rytmu, srdeční zástava

účinky na trávicí soustavu: nevolnost, zvracení, bolesti břicha

Pokud během injekce přípravku Xenetix nebo po ní pocítíte jakékoli z těchto účinků, měl/a byste neprodleně informovat svého lékaře. Další možné vedlejší účinky:

účinky na srdce a krevní cévy,

účinky na nervy a smyslové vnímání,

poruchy trávicí soustavy,

účinky na ledviny,

poruchy dýchání,

v části těla, kam byl přípravek Xenetix vstříknut: -

mírná přechodná bolest a otok,

-

vznik krevní sraženiny v žíle dolní končetiny (tromboflebitida),

-

zánět nebo lokální poškození pokožky, pokud Xenetix pronikne mimo cévy, do nichž

byl vstříknut.

Pokud pociťujete jakékoli vedlejší účinky, jež nejsou v tomto letáku uvedeny, nebo pokud pociťujete zde popsané vedlejší účinky jako závažné, informujte svého lékaře nebo farmaceuta. 5.

Jak přípravek Xenetix uchovávat

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na lahvičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Uchovávejte při teplotě do 30°C. Uchovávejte vnitřní obal v krabičce, aby byl připravek chráněn prěd světlem. Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životního prostředí. 6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Xenetix obsahuje -

Léčivou látkou je jobitridol

XENETIX 300 mg I/ml obsahuje 658,1 mg iobitridolum / ml, což je ekvivalent 300 mg jódu. XENETIX 350 mg I/ml obsahuje 767,8 mg iobitridolum / ml, což je ekvivalent 350 mg jódu.

-

Dalšími složkami jsou natrium-kalcium-edetát, trometamol-hydrochlorid, trometamol,

kyselina chlorovodíková / hydroxid sodný (k úpravě pH)

Stránka 5 z 5

a voda pro injekci. Jak přípravek Xenetix vypadá a co obsahuje toto balení Injekční roztok přípravku Xenetix je čirý, bezbarvý, mírně nažloutlý roztok obsahující jód. Velikosti balení: Xenetix 300

Lahvičky s obsahem 20, 50, 60, 100, 150, 200 a 500 ml roztoku

Lahvičky s obsahem 50 a 60 ml se sterilní injekční stříkačkou a infuzní soupravou.

Xenetix 350

Lahvičky s obsahem 20, 50, 60, 100, 150, 200 a 500 ml roztoku

Lahvičky s obsahem 50 a 60 ml se sterilní injekční stříkačkou a infuzní soupravou.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce Guerbet BP 57400 95943 ROISSY CDG Cedex – Francie Tato příbalová informace byla naposledy revidována 5.12.2012.


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Stránka 1 z 12

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls220420/2011, sukls220455/2012

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

XENETIX 300 XENETIX 350 injekční roztok 2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Xenetix 300: Iobitridolum 0,6581 g v 1 ml injekčního roztoku, odp. Iodum 300 mg/ml; osmolalita - 695 mOsm/kg, viskozita při 37 st. C - 6 mPa.s, viskozita při 20 st. C - 11 mPa.s. Xenetix 350: Iobitridolum 0,7678 g v 1 ml injekčního roztoku, odp. Iodum 350 mg/ml; osmolalita - 915 mOsm/kg, viskozita při 37 st. C - 10 mPa.s, viskozita při 20 st. C - 21 mPa.s. Pomocné látky se známým účinkem: sodík (až 3,5 mg/100 ml Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1 3.

LÉKOVÁ FORMA

Injekční roztok Čirý, bezbarvý až světle nažloutlý roztok 4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Tento léčivý přípravek je pouze pro diagnostické použití. XENETIX 300: pro dospělé a děti: - intravenózní urografie - CT mozku a celotělová CT - intravenózní digitální subtrakční angiografie (DSA) - arteriografie - angiokardiografie XENETIX 350: pro dospělé a děti: - intravenózní urografie - CT mozku a celotělová CT - intravenózní digitální subtrakční angiografie (DSA)

Stránka 2 z 12

- arteriografie - angiokardiografie 4.2

Dávkování a způsob podání

Dávky musí být upraveny podle užité metodiky a vyšetřovaného orgánu a individuálně stanoveny na základě zjištění tělesné hmotnosti, renálních funkcí pacienta a úměrně sníženy u dětí. Obvyklá rychlost podání se pohybuje mezi 0,5 a 5 ml/s v závislosti na způsobu vyšetření. indikace střední dávka celkový objem (min/max) Xenetix 300 urografie: a) rychlá i.v.injekce

1,2 ml/kg t.hm.

50 -100 ml

b) pomalá i.v.injekce

1,6 ml/kg t.hm.

100 ml

CT mozku

1,4 ml/kg t.hm.

20 - 100 ml

celotělové CT

1,9 ml/kg t.hm.

20 - 150 ml

DSA

1,7 ml/kg t.hm.

40 - 270 ml

mozková arteriografie

1,8 ml/kg t.hm.

45 - 210 ml

cílená arteriografie DK

2,8 ml/hg t.hm.

85 -300 ml

angiokardiografie

1,1 ml/kg t.hm.

70 - 125 ml

Xenetix 350 i.v. urografie

1 ml/kg t.hm.

50 - 100 ml

CT mozku

1 ml/kg t.hm.

40 - 100 ml

celotělové CT

1,8 ml/kg t.hm.

90 - 180 ml

DSA

2,1 ml/kg t.hm.

95 - 250 ml

přehledná arteriografie

2,2 ml/kg t.hm.

105 - 205 ml

cílená arteriografie DK

1,8 ml/kg t.hm.

80 - 190 ml

břišní arteriografie

3,6 ml/kg t.hm.

155 - 330 ml

angiokardiografie: dospělí

1,9 ml/kg t.hm.

65 - 270 ml

děti

4,6 ml/kg t.hm.

10 - 130 ml

Dávka nesmí překročit 4-5 ml/kg t. hm. při opakovaném podání u dospělých. 4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na iobitridol nebo na kteroukoli pomocnou látku. Větší bezprostřední reakce nebo opožděná kožní reakce na injekci Xenetixu v anamnéze (viz odstavec 4.8). Manifestní tyreotoxikóza. 4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Stránka 3 z 12

Existuje riziko vzniku alergické reakce bez ohledu na cestu podání nebo dávku. Riziko vzniku alergické reakce spojené s lokálně aplikovanými přípravky pro kontrastní

zobrazení tělesných dutin není vyloučeno:

a) Podání určitými cestami (artikulární, biliární, nitroděložní atd.) způsobuje různý stupeň

systémové difuze, tj. lze pozorovat systémové účinky.

b) Při ústním nebo rektálním podání dochází k velmi limitované systémové difuzi. Je-li

normální střevní sliznice, v moči je nalezeno maximálně 5 % podané dávky a zbytek se vyloučí stolicí. Je-li sliznice poškozená, zvýší se vstřebávání. V případě perforace dochází k rychlé celkové absorpci s difuzí do peritoneální dutiny a přípravek je eliminován močí. Výskyt systémových účinků závislých na dávce proto závisí na stavu střevní sliznice.

c) Nicméně imunitní mechanismy vzniku alergických reakcí nejsou závislé na dávce a k

imunoalergickým reakcím může dojít kdykoli, bez ohledu na cestu podání.

Co se týče frekvence a intenzity nežádoucích účinků, existuje tudíž rozdíl mezi: • přípravky podávanými cévní cestou a některými lokálními cestami a • přípravky podávanými GI traktem, které se za normálních okolností vstřebávají pouze nepatrně.

4.4.1. Všeobecná upozornění ke všem jódovaným kontrastním látkám 4.4.1.1 Upozornění

Vzhledem k tomu, že nejsou-li k dispozici specifické studie, není myelografie indikací k použití přípravku Xenetix. Jódované kontrastní látky mohou způsobit menší nebo větší reakce, které mohou být život ohrožující. Mohou nastat okamžitě (do 60 minut) nebo mohou být opožděné (až do 7 dnů). Často jsou nepředvídatelné. Vzhledem v riziku závažnějších reakcí musí být pohotově k dispozici záchranné resuscitační zařízení. K vysvětlení výskytu těchto reakcí připadá v úvahu několik mechanismů: • Přímá toxicita ovlivňující cévní endotel a tkáňové proteiny. • Farmakologické působení modifikující koncentraci určitých endogenních faktorů

(histaminu, komplementárních faktorů, zánětlivých mediátorů), pozorované častěji u hyperosmolárních kontrastních látek.

• Bezprostřední IgE mediované alergické reakce na kontrastní látku Xenetix (anafylaxe). • Alergické reakce způsobované mechanismy buněčného typu (opožděné kožní reakce). U pacientů, u nichž již došlo k reakci během podávání jódované kontrastní látky, existuje vyšší riziko vzniku další reakce po podání stejné nebo i jiné jódované kontrastní látky; proto se tito pacienti považují za rizikové. Jódované kontrastní látky a štítná žláza (viz také bod 4.4.1.2 Dystyreóza) Před podáním jódované kontrastní látky je důležité zajistit, aby pacient neměl plánované scintigrafické vyšetření ani laboratorní testy související se štítnou žlázou a aby nedostal radioaktivní jód k léčebným účelům.

Stránka 4 z 12

Podání kontrastní látky jakoukoli cestou narušuje koncentraci hormonů a vstřebávání jódu štítnou žlázou nebo metastázami nádorů štítné žlázy, dokud se hladina jódu v moči nevrátí na normální hodnotu. Další upozornění Nikoli výjimečnou komplikací intravenózních injekcí kontrastní látky (0,04 % až 0,9 %) je extravazace. K častějšímu výskytu dochází u produktů s vyšší osmolaritou; většina poranění je méně závažné povahy, nicméně v souvislosti s jakoukoli jódovanou kontrastní látkou se mohou vyskytnout závažná poranění, jako je ulcerace kůže, nekróza tkání a kompartment syndrom. Riziko a závažnost závisí na konkrétním pacientovi (špatný stav cév nebo fragilní cévy) a na použité technice (použití tlakového injektoru, velkého objemu). Je důležité tyto faktory identifikovat, podle toho optimalizovat místo a techniku aplikace a sledovat injekci před nástřikem, v průběhu nástřiku a po nástřiku přípravkem Xenetix.

4.4.1.2. Opatření pro použití

Intolerance jódovaných kontrastních látek: Před vyšetřením: • Identifikujte rizikové pacienty pomocí pečlivého screeningu anamnézy. U pacientů s vyšším rizikem intolerančních reakcí (intolerance jódované kontrastní látky v anamnéze) se doporučuje premedikace kortikosteroidy a antihistaminiky typu H1. Nicméně ta nezabrání výskytu závažného nebo fatálního anafylaktického šoku. Během výkonu je nutno dodržovat následující opatření: • Lékařský dohled. • Trvalý žilní přístup. Po vyšetření: • Po podání kontrastní látky je nutno pacienta monitorovat nejméně 30 minut, protože v této

době se objevuje většina závažných nežádoucích účinků.

• Pacient musí být informován o možnosti vzniku opožděných reakcí (až do sedmi dnů) (viz

bod 4.8 Nežádoucí účinky).

Nedostatečnost ledvin Jódované kontrastní látky mohou vyvolat přechodné změny funkce ledvin nebo zhoršení preexistující renální nedostatečnosti. Preventivní opatření jsou následující: • Identifikace rizikových pacientů, což jsou pacienti s dehydratací nebo renální

nedostatečností, diabetem, závažným srdečním selháváním, s monoklonální gamapatií (mnohočetným myelomem, Waldenstromovou makroglubulinémií), s renálním selháním

Stránka 5 z 12

po podání jódované kontrastní látky v anamnéze, děti do jednoho roku a starší pacienti s atheromem.

• Hydratace fyziologickým roztokem podle potřeby. • Vyloučení kombinace s nefrotoxickými léky. Nelze-li vyloučit, je nutno posílit laboratorní

monitorování renální funkce. K dotčeným lékům patří aminoglykosidy, sloučeniny organoplatiny, vysoké dávky methotrexátu, pentamidin, foskarnet a některá antivirotika [aciclovir, ganciclovir, valaciclovir, adefovir, cidofovir, tenofovir], vankomycin, amfotericin B, imunosupresiva, jako cyklosporin nebo takrolimus, ifosfamid).

• Mezi dvěma radiologickými vyšetřeními s injekcí kontrastní látky nechejte prodlevu

nejméně 48 hodin, nebo každé nové vyšetření odložte, dokud se renální funkce nevrátí k výchozímu stavu.

• Zabraňte vzniku laktátové acidózy u diabetiků léčených metforminem, a to monitorováním

sérových hladin kreatininu. Normální renální funkce: léčba metforminem musí být pozastavena před injekcí kontrastní látky nejméně na 48 hodin poté nebo do obnovení normální renální funkce. Abnormální renální funkce: metformin je kontraindikován. V případě nouze: je-li vyšetření nutné, je nutno přijmout opatření, tj. přerušení léčby metforminem, hydratace, monitorování renální funkce s ohledem na známky laktátové acidózy.

Jódované kontrastní látky lze použít u hemodialyzovaných pacientů, protože látka se hemodialýzou

odstraní. Je nutno získat předchozí svolení hemodialyzačního oddělení.

Nedostatečnost jater Opatrně je nutno postupovat u pacientů se zhoršením funkce ledvin nebo jater, s diabetem nebo se srpkovitou anémií. U všech pacientů je nutno zajistit adekvátní hydrataci před podáním kontrastní látky a po něm, a to zejména u pacientů se zhoršením renální funkce nebo u diabetiků, kde je udržení hydratace důležité pro minimalizaci zhoršení renální funkce.

Astma Před injekcí jódované kontrastní látky se doporučuje stabilizovat astma. Vzhledem ke zvýšenému riziku bronchospasmu je nutno postupovat zvlášť opatrně u pacientů, kteří měli astmatický záchvat ve průběhu osmi dnů před vyšetřením.

Dystyreóza Po injekci jódované kontrastní látky existuje zejména u pacientů se strumou nebo s dystyreózou v anamnéze riziko vzplanutí hypertyreózy nebo vývoje hypotyreózy. Existuje také riziko vzniku hypotyreózy u novorozenců, jejichž matce byla podána jódovaná kontrastní látka.

Kardiovaskulární onemocnění U pacientů s časným nebo zřejmým srdečním selháním, koronaropatií, plicní hypertenzí, valvulopatií, těžkou srdeční arytmií, se po podání jodové kontrastní látky riziko kardiovaskulární reakce zvyšuje. Intravazální injekce kontrastní látky může způsobit edém plic u pacientů s manifestním nebo počínajícím srdečním selháním, zatímco podání při plicní hypertenzi a onemocnění srdečních chlopní může mít za následek výrazné změny hemodynamiky. Frekvence a stupeň závažnosti se objeví v souvislosti se závažností srdečních poruch. V případě závažné a chronické hypertenze, riziko poškození ledvin v důsledku podání kontrastní látky a také kvůli katetrizaci samotné může být zvýšeno. Ischemické změny na EKG a těžké poruchy rytmu, jsou nejčastěji pozorovány u starších osob a pacientů s

Stránka 6 z 12

onemocněním srdce. Velmi vzácné případy fibrilace komor, které nastaly bezprostředně po podání kontrastní látky, byly hlášeny mimo kontext reakcí z přecitlivělosti. (Viz bod 4.8 Nežádoucí účinky) U těchto pacientů je nutné zvážit poměr rizika k přínosu daného vyšetření.

Poruchy centrálního nervového systému U každého případu je nutno zvážit poměr přínosů a rizik: • vzhledem k riziku zhoršení neurologických příznaků u pacientů s transientní ischemickou atakou,

akutní mozkovou mrtvicí, nedávným intrakraniálním krvácením, edémem mozku nebo idiopatickou či sekundární (nádor, jizva) epilepsií;

• je-li použita intraarteriální cesta u alkoholického pacienta (akutní nebo chronický

alkoholismus) a u jiných pacientů závislých na psychotropních látkách.

Feochromocytom U pacientů s feochromocytomem se může po podání kontrastní látky rozvinout hypertenzní krize; tito pacienti musí být před vyšetřením monitorováni.

Myastenie Podání kontrastní látky může zhoršit příznaky myasthenia gravis.

Zesílení nežádoucích účinků Nežádoucí reakce související s podáním jódované kontrastní látky mohou být silnější u pacientů vykazujících výraznou agitaci, úzkost a bolest. Může být nezbytná vhodná premedikace,například sedace. 4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

4.5.1. Léčivé přípravky Metformin u diabetiků (viz bod 4.4 Opatření pro použití – nedostatečnost ledvin). Radiofarmaka (viz bod 4.4 Upozornění) Jódované kontrastní látky mění vychytávání radioaktivního jódu štítnou žlázou na dobu několika týdnů, což může na jednu stranu způsobovat sníženou absorpci při scintigrafii štítné žlázy a na druhou stranu snížení účinnosti léčby jódem 131. U pacientů, u nichž je naplánována scintigrafie ledvin s injekcí radiofarmaka vylučovaného ledvinovými kanálky, se doporučuje toto vyšetření provést před injekcí jódované kontrastní látky. Beta blokátory, vazoaktivní látky, inhibitory angiotensin konvertujícího enzymu, antagonisté receptoru angiotensinu. Tyto léčivé přípravky snižují účinnost mechanismů kardiovaskulární kompenzace, které se vyskytují u poruch hemodynamiky. Lékař musí mít tuto skutečnost na paměti předtím, než aplikuje injekci jódované kontrastní látky, a musí mít k dispozici vhodné prostředky pro intenzivní péči.

Diuretika Vzhledem k riziku dehydratace indukované diuretiky je nutno před vyšetřením provést rehydrataci vodou a elektrolyty, aby se snížilo riziko akutního renálního selhání.

Stránka 7 z 12

Interleukin 2 Riziko rozvoje reakce na kontrastní látky je zvýšené u pacientů nedávno léčených interleukinem 2 (intravenózní cestou); jedná se o vyrážku nebo méně často hypotenzi, oligurii nebo dokonce renální selhání.

4.5.2. Další formy interakcí Vysoké koncentrace jódovaných kontrastních látek v plazmě a moči mohou ovlivňovat in vitro diagnostiku bilirubinu, proteinů a anorganických látek (železa, mědi, vápníku a fosfátu). Tato stanovení se nedoporučuje provádět 24 hodin po vyšetření. 4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Embryotoxicita Studie na zvířatech neprokázaly žádné teratogenní účinky. Při nepřítomnosti jakýchkoli teratogenních účinků u zvířat se nepředpokládá žádný malformační účinek u lidí. Až do současnosti se vždy během studií správně prováděných na dvou druzích prokázalo, že látky způsobující malformace u lidí jsou teratogenní i u zvířat. Fetoxicita Přechodné přetížení jódem po podání matce může indukovat dystyreózu plodu v případě, že se vyšetření provádí po více než 14 týdnech amenorey. Nicméně uvážíme-li reverzibilitu účinku a předpokládaný přínos pro matku, je ojedinělé podání jódované látky ospravedlnitelné, pokud byla indikace radiologického vyšetření těhotné pacientky pečlivě zvážena. X-ray expozici je však třeba se během těhotenství vyhnout, kdykoliv je to možné. Mutagenicita a fertilita Za použitých testovaných podmínek nebyly zjištěny žádné mutagenní účinky přípravku. Ohledně účinku na reprodukční systém nejsou dostupné žádné údaje. Kojení Jódované kontrastní látky se vylučují do mateřského mléka jen ve velmi malé míře. V důsledku toho je ojedinělé podání matce spojeno s mírným rizikem nežádoucích účinků na dítě. Doporučuje se přerušit kojení na 24 hodin po podání jódované kontrastní látky. 4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Není relevantní. 4.8

Nežádoucí účinky

Během klinické studie provedené na 905 pacientech došlo u 11 % pacientů k nežádoucím účinkům souvisejícím s podáním přípravku Xenetix (kromě pocitu tepla); nejčastěji se jednalo o bolest, bolest v místě injekce, pachuť v ústech a nevolnost.

Nežádoucí účinky spojené s použitím přípravku Xenetix jsou obecně mírně až středně závažné a přechodné.

Stránka 8 z 12

Nejčastěji hlášené nežádoucí účinky při podání přípravku Xenetix od okamžiku registrace jsou pocit tepla a bolest a edém v místě injekce.

Hypersenzitivní účinky jsou obvykle okamžité (během injekce nebo do hodiny po zahájení injekce) nebo někdy opožděné (jednu hodinu až několik dnů po injekci) a pak se projevují ve formě nežádoucích účinků na kůži.

K okamžitým reakcím patří jeden nebo několik po sobě jdoucích nebo současně se vyskytujících účinků, ke kterým obvykle patří kožní reakce a dýchací a/nebo kardiovaskulární poruchy, jež mohou být prvním příznakem šoku, který může být ve vzácných případech i fatální.

Závažné poruchy srdečního rytmu včetně fibrilace komor byly velmi vzácně hlášeny u pacientů se srdečním onemocněním, mimo kontext přecitlivělosti (viz bod 4.4 Opatření pro použití).

V tabulce níže jsou uvedeny nežádoucí účinky podle třídy orgánových systémů a podle četnosti s následujícími pravidly: velmi časté ( 1/10), časté ( 1/100 až 1<1/10), méně časté ( 1/1000 až 1<1/100), vzácné ( 1/10 000 až <1/1 000), velmi vzácné (<1/10 000), není známo (z dostupných údajů nelze určit). Uvedené četnosti jsou odvozeny z dat observační studie provedené u 352 255 pacientů.

Třída orgánových systémů

Četnost: nežádoucí účinky

Poruchy imunitního systému

Vzácné: hypersenzitivita Velmi vzácné: anafylaktická reakce, anafylaktoidní reakce

Endokrinní poruchy

Velmi vzácné: porucha štítné žlázy

Poruchy nervového systému

Vzácné: presynkopa (podráždění bloudivého nervu), třes*, parestezie* Velmi vzácné: koma* , křeče*, zmatenost*, poruchy vidění*, amnézie*, světloplachost*, přechodná slepota*, ospalost*, agitace*, bolesti hlavy

Poruchy ucha a labyrintu

Vzácné: závrať Velmi vzácné: zhoršení sluchu

Srdeční poruchy

Vzácné: tachykardie Velmi vzácné: srdeční zástava, infarkt myokardu (častěji po injekci do koronárních cév), arytmie, fibrilace komor angina pectoris

Cévní poruchy

Vzácné: hypotenze Velmi vzácné: kolaps oběhového systému

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

Vzácné: dyspnoe, kašel, stažené hrdlo, kýchání Velmi vzácné: zástava dýchání, plicní edém, bronchospasmus, laryngospasmus, edém hrtanu

Gastrointestinální poruchy

Méně časté: nevolnost Vzácné: zvracení Velmi vzácné: bolesti břicha

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Vzácné: angioedém, kopřivka (lokalizované nebo rozšířená), erytém, svědění Velmi vzácné: akutní generalizovaná exantémová

Stránka 9 z 12

pustulóza, Steven-Johnsonův syndrom, Lyellův syndrom, ekzém, makulopapulózní exantém (vše jako opožděné hypersenzitivní účinky)

Poruchy ledvin a močových cest

Velmi vzácné: akutní selhání ledvin, anurie

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Méně časté: pocit horka Vzácné: otok obličeje, malátnost, zimnice a bolest v místě injekce Velmi vzácné: extravazace v místě injekce následovaná nekrózou, extravazace v místě injekce následovaná zánětem, otok v místě injekce

Vícenásobná vyšetření

Velmi vzácné: zvýšený krevní kreatinin

* Vyšetření, během kterých jsou v cerebrální arteriální krvi přítomny vysoké koncentrace jódovaných kontrastních látek.

Následující nežádoucí reakce byly hlášeny pro ostatní jódované kontrastní látky rozpustné ve vodě.

Třída orgánových systémů

Četnost: nežádoucí účinky

Cévní poruchy

Paralýza, paréza, halucinace, poruchy řeči

Gastrointestinální poruchy

Akutní pankreatitida (po ERCP), bolesti břicha, průjem, zvětšení příušní žlázy, hypersekrece slin, dysgeuzie

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Erythema multiforme

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Tromboflebitida

Vícenásobná vyšetření

Abnormální elektroencefalogram, zvýšená krevní amyláza

Ke kardiovaskulárnímu kolapsu s různou závažností může dojít náhle bez varovných známek nebo může dojít ke zkomplikování kardiovaskulárních manifestací, uvedených v tabulce výše.

Bolesti břicha a průjem, které nebyly hlášeny u přípravku Xenetix, jsou nejčastěji spojeny s podáním orální nebo rektální cestou. V místě injekce se může vyskytnout lokální bolest nebo otok bez extravazace injikovaného přípravku; tyto nežádoucí účinky jsou benigní a přechodné. Během intraarteriálního podání závisí pocit bolesti v místě injekce na osmolaritě injekčně aplikovaného přípravku. Nežádoucí účinky u dětí

Očekávaná povaha nežádoucích účinků spojených s přípravkem Xenetix je stejná jako povaha účinků hlášených u dospělých. Z dostupných údajů nelze určit jejich četnost.

4.9

Předávkování

Stránka 10 z 12

Při podání velmi vysoké dávky kontrastní látky se musí kompenzovat ztráta vody a elektrolytů vhodnou rehydratací. Nejméně tři dny je nutno monitorovat funkci ledvin. V případě potřeby je možné provést hemodialýzu. 5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterepeutická skupina: Jódové přípravky ATC kód V08AB11 Xenetix 300 a 350 jsou neiontové ve vodě rozpustné trijodové kontrastní látky s nízkou osmolalitou. Vysoká hydrofilnost molekuly iobitridolu posiluje jejich stabilitu. Nízká osmolalita roztoku snižuje osmotickou diluci a osmotickou diurézu, což zajišťuje dobré zobrazování cévního systému a močového traktu. Průzkum všeobecné bezpečnosti sledováním hemodynamických, kardiovaskulárních, bronchopulmonálních, ledvinných, neurologických a dalších parametrů prokázalo, že profil iobitridolu je stejný nebo vyšší než jiných neiontových ve vodě rozpustných kontrastních látek s nízkou osmolalitou, vynikající zejména u kardiovaskulárních a neurologických parametrů, nebo srovnatelný s ostatními roztoky (ledvinná bezpečnost). 5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Po intravaskulárním podání je látka rychle distribuována do cévního systému a intersticiálních prostor. Slabě se váže na plazmatické bílkoviny a její poločas v plazmě je krátký (méně než 2 hodiny). Je vylučována močí v nezměněné formě; polovina podané látky se vyloučí do 1,8 hod. V případě ledvinného selhání dochází k vylučování žlučovým systémem. Iobitridol lze dialyzovat. Funkce štítné žlázy nebyly změněny během 15ti denního sledování po podání iobitridolu, přesto však může někdy dojít k obtížné interpretaci výsledků vyšetření štítné žlázy provedených 2-3 týdny po podání vyšších dávek iobitridolu. 5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Toxikologické studie intravenózního podání ukázaly, že nevyvolává změny s výjimkou podmínek značně se lišících od klinického užití (dávky, opakování). Iobitridol, obdobně jako ostatní neiontové ve vodě rozpustné trijodové kontrastní látky, jsou-li užity ve značném množství (25-50 ml/kg tělesné hmotnosti pro jednotlivou dávku) - má za následek přechodné projevy typu hypotermie, oslabení dýchání nebo na dávce závislé histologické změny v cílových orgánech (játra, ledviny), jako je hepatocelulární vakuolizace nebo tubulární ektazie. Opakované podání látky u psů během 28 dnů ve vysokých dávkách (8 ml/kg) vyústilo v granulózní a vakuolární degeneraci, která byla reverzibilní po přerušení léčby. Místní dráždění může být pozorováno v případě perivaskulární infiltrace. Látka nebyla ve studiích shledána mutagenní. Studie na zvířatech neprokázaly teratogenní účinek.

Stránka 11 z 12

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Pomocné látky (pro všechny přípravky stejné): natrium-kalcium-edetát, trometamol-hydrochlorid, trometamol, kyselina chlorovodíková / hydroxid sodný (k úpravě pH), voda na injekci 6.2

Inkompatibility

Nebyly hlášeny. Přesto však, aby bylo zabráněno jakémukoliv riziku inkompatibility, nesmí být stejnou injekční stříkačkou podávána žádná jiná látka. 6.3

Doba použitelnosti

3 roky 6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 30°C. Uchovávejte vnitřní obal v krabičce, aby byl připravek chráněn před světlem. 6.5

Druh obalu a obsah balení

Druh obalu a) skleněná bezbarvá lahvička, pryžová zátka, Al pertle, plastové krycí víčko; b) skleněná bezbarvá lahvička a sterilní stříkačka, infuzní souprava. Velikost balení Xenetix 300: láhve po 20, 50, 60, 100, 150, 200 a 500 ml láhve po 50 ml a 60 ml se sterilní inj. stříkačkou a infúzní soupravou Xenetix 350: láhve po 20, 50, 60, 100, 150, 200 a 500 ml láhve po 50 ml a 60 ml se sterilní inj. stříkačkou a infuzní soupravou Na trhu nemusi být všechny velikosti baleni. 6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Specifická opatření pro použití 500ml nádoby: Kontrastní látku se doporučuje extrahovat po jednom propíchnutí zátky vhodným prostředkem. U veškerého jednorázového materiálu je nutno přesně dodržovat instrukce dodané výrobcem. Na konci dne je nutno nepoužitou kontrastní látku zlikvidovat.

Stránka 12 z 12

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

GUERBET BP 57400 95943 - ROISSY CdG CEDEX FRANCIE 8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

Xenetix 300: 48/1380/97-C Xenetix 350: 48/1381/97-C 9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE / PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

30.12.1997/7.04.2010 10.

DATUM REVIZE TEXTU

5.12.2012


nahoru

Informace na obalu

1

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU Vnější obal 20ml / 50ml/ 60ml/ 100ml/ 150ml/ 200ml/ 500ml 1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

XENETIX 350 350 mgI /ml injekční roztok Iobitridolum 2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Iobitridolum 0,7678 g v 1 ml injekčního roztoku, odp. Iodum 35 mg/ml 3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Pomocné látky: natrium-kalcium-edetát trometamol-hydrochlorid trometamol roztok hydroxidu sodného 1mol/l kyselina chlorovodíková 25% voda na injekci 4.

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

injekční roztok 20ml / 50ml/ 60ml/ 100ml/ 150ml/ 200ml/ 500ml rentgenové diagnostikum 5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Intravenózní podání nebo intraarteriální podání 6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí! 7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do: 9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

2

Uchovávejte při teplotě do 300C. Uchovávejte vnitřní obal v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem 10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny. 11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI GUERBET B.P. 57 400 95943 ROISSY CdG Cedex Francie 12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA Registrační číslo: 48/1381/97-C 13. ČÍSLO ŠARŽE Číslo šarže: 14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 15. NÁVOD K POUŽITÍ Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU Nevyžaduje se - odůvodnění přijato

3

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU Vnější obal lahvička s 50 ml/ 60ml / injekčního roztoku sterilní injekční stříkačka infúzní souprava 1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

XENETIX 350 350 mgI /ml injekční roztok Iobitridolum 2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Iobitridolum 0,7678 g v 1 ml injekčního roztoku, odp. Iodum 35 mg/ml 3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Pomocné látky: natrium-kalcium-edetát trometamol-hydrochlorid trometamol roztok hydroxidu sodného 1mol/l kyselina chlorovodíková 25% voda na injekci 4.

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

injekční roztok lahvička s 50 ml / 60ml injekčního roztoku sterilní injekční stříkačka infuzní souprava rentgenové diagnostikum 5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Intravenózní nebo intraarteriální podání 6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí! 7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

4

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do: 9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 300C. Uchovávejte vnitřní obal v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem 10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny. 11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI GUERBET B.P. 57 400 95943 ROISSY CdG Cedex Francie 12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA Registrační číslo: 48/1381/97-C 13. ČÍSLO ŠARŽE Číslo šarže: 14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 15. NÁVOD K POUŽITÍ Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU Nevyžaduje se - odůvodnění přijato

5

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU

Vnitřní obal 20ml/ 50ml/ 60ml/ 100ml/ 150ml/ 200ml/ 500ml

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

XENETIX 350 350 mgI /ml injekční roztok Iobitridolum 2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Iobitridolum 0,7678 g v 1 ml injekčního roztoku, odp. Iodum 35 mg/ml 3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Pomocné látky: natrium-kalcium-edetát trometamol-hydrochlorid trometamol roztok hydroxidu sodného 1mol/l kyselina chlorovodíková 25% voda na injekci 4.

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

injekční roztok 20ml/ 50ml/ 60ml/ 100ml/ 150ml/ 200ml/ 500ml rentgenové diagnostikum 5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Intravenózní podání nebo intraarteriální podání 6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do:

6

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 300C. Uchovávejte vnitřní obal v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem 10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI GUERBET B.P. 57 400 95943 ROISSY CdG Cedex Francie 12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA Registrační číslo: 48/1381/97-C 13. ČÍSLO ŠARŽE Číslo šarže: 14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 15. NÁVOD K POUŽITÍ 16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.