Xanax 0,25 Mg

Kód 0103183 ( )
Registrační číslo 70/ 214/85-A/C
Název XANAX 0,25 MG
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Pfizer, spol. s r.o., Praha, Česká republika
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0103183 POR TBL NOB 100X0.25MG Tableta, Perorální podání
0090957 POR TBL NOB 30X0.25MG Tableta, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak XANAX 0,25 MG

1

Příloha č.2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls132402/2010 a přílohy ke sp.zn. sukls96863/2011, sukls9166/2012

PŘÍBALOVÁ INFORMACE - RP

XANAX 0,25 mg

XANAX 0,5 mg

XANAX 1 mg XANAX 2 mg

tablety

(alprazolamum)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. -

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

-

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete: 1.

Co je přípravek XANAX a k čemu se používá

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek XANAX užívat

3.

Jak se přípravek XANAX užívá

4.

Možné nežádoucí účinky

5

Jak přípravek XANAX uchovávat

6.

Další informace

1.

CO JE PŘÍPRAVEK XANAX A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek XANAX obsahuje léčivou látku alprazolam, sloučeninu patřící do skupiny benzodiazepinů. Alprazolam účinkuje jako anxiolytikum (lék působící proti stavům úzkosti, navozující pocity uvolnění a uklidnění). Přípravek XANAX je indikován k léčbě příznaků:

-

úzkosti

-

panických poruch s agorafobií (strach z otevřených prostranství, davů apod.) nebo bez ní.

Přípravek XANAX Vám lékař předepíše pouze v případech, kdy jsou příznaky závažné, omezující nebo Vám způsobují nesnesitelné utrpení. 2.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK XANAX UŽÍVAT

Neužívejte přípravek XANAX:

trpíte-li onemocněním myasthenia gravis (onemocnění charakterizované výraznou svalovou slabostí)

jestliže jste přecitlivělý/á na benzodiazepiny, léčivou látku nebo některou z dalších látek obsažených v přípravku

trpíte-li těžkou dechovou nedostatečností

trpíte-li syndromem spánkové apnoe (zástava dechu ve spánku)

trpíte-li těžkou jaterní nedostatečností

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku XANAX je zapotřebí:

2

při náhlém vysazení nebo rychlém snížení dávky, protože může dojít ke vzniku abstinenčního syndromu.

trpíte-li onemocněním jater nebo ledvin

trpíte-li těžkými depresemi nebo sebevražednými sklony

máte-li sklon k nadměrnému užívání alkoholu či zneužívání léků

trpíte-li panickými poruchami nebo podobnými stavy

užíváte-li přípravek XANAX dlouhodobě. Váš lékař bude pravidelně přehodnocovat potřebu další léčby, protože dlouhodobá léčba může vést k fyzické i psychické závislosti.

jste-li starší pacient/ka nebo jste oslaben/a. Lékař Vám předepíše nejnižší účinnou dávku.

Vznik závislosti Používání léků ze skupiny benzodiazepinů může vést ke vzniku návyku a emocionální/fyzické závislosti k těmto přípravkům. Riziko závislosti se zvyšuje s dávkou a délkou léčby; může být vyšší u pacientů se sklonem k zneužívání alkoholu či léků. Závislost na lécích se může vyskytnout i při doporučených dávkách. Zvýšené riziko závislosti na lécích se projevuje i při kombinované léčbě více benzodiazepiny.

Příznaky z vysazení: při rozvoji závislosti by náhlé vysazení léku mohlo vyvolat abstinenční příznaky. Ty mohou zahrnovat bolest hlavy, svalů, nadměrnou úzkost, napětí, neklid, zmatenost, podrážděnost a nespavost. V závažných případech se mohou vyskytnout i: pocit nereálnosti, pocit odcizení a nepřirozenosti ve vztahu k okolí či sobě samému, citlivost na zvuk, znecitlivění a brnění končetin, přecitlivělost na světlo, hluk a fyzický kontakt, halucinace, nebo epileptický záchvat.

Během ukončování léčby přípravkem XANAX Vám bude dávka snižována pomalu, nejvýše o 0,5 mg každé 3 dny. Někteří pacienti mohou vyžadovat i pomalejší snižování dávky.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Benzodiazepiny včetně alprazolamu prohlubují dále útlum funkcí centrálního nervového systému (CNS), jsou-li podávány současně s antipsychotiky (léky ovlivňující duševní činnost), hypnotiky (léky k léčbě poruch spánku), sedativy (léky na zklidnění), antidepresivy (léky k léčbě deprese), opioidními analgetiky (silné léky proti bolesti), antiepileptiky (léky k léčbě epilepsie a proti křečím), anestetiky (léky proti bolesti), antihistaminiky (léky proti alergiím), alkoholem a s dalšími látkami s účinkem na CNS. Sdělte svému lékaři, pokud užíváte některý z následujících léků; může být nezbytné upravit dávku, nebo vysadit tento lék nebo přípravek XANAX:

ketokonazol, itrakonazol nebo jiná azolová antimykotika, nefazodon, fluvoxamin a cimetidin, fluoxetin, propoxyfen, perorální kontraceptiva (antikoncepce), diltiazem nebo makrolidová

antibiotika jako erytromycin, telitromycin a klaritromycin,

ritonavir (nebo jiné léky k léčbě HIV).

Během léčby přípravkem XANAX nepožívejte alkoholické nápoje ani bez porady s lékařem neužívejte jiné léky s tlumivým účinkem na centrální nervový systém. Děti a dospívající Přípravek XANAX není určen pro děti a dospívající do 18 let Užívání přípravku XANAX s jídlem a pitím Přípravek může být užíván s jídlem i bez jídla. Těhotenství a kojení Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

3

Jste-li těhotná, myslíte, že byste mohla být těhotná nebo plánujete otěhotnět, sdělte to svému lékaři. Lékař rozhodne o ukončení/přerušení léčby. Během léčby přípravkem XANAX se nedoporučuje kojit. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů Neřiďte motorová vozidla ani neobsluhujte složité stroje, dokud si neověříte, že lék na Vás nemá tlumivý účinek (ospalost, porucha koncentrace, únava). Důležité informace o některých složkách přípravku XANAX Tablety přípravku XANAX obsahují laktosu. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat. 3.

JAK SE PŘÍPRAVEK XANAX UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek XANAX přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Nejvhodnější dávkování přípravku XANAX Vám lékař stanoví na základě závažnosti Vašich příznaků a snášenlivosti. V případě závažných nežádoucích účinků po prvním užití přípravku je nutné snížení dávky. LÉČBA ÚZKOSTI Doporučená zahajovací dávka: užívejte 0,25-0,5 mg 3x denně Doporučená dávka: podle potřeby Vám lékař dávku zvýší až na maximální denní dávku 4 mg, rozdělenou během dne do několika dávek LÉČBA PANICKÝCH PORUCH Doporučená zahajovací dávka: užívejte 0,5-1 mg před spaním Doporučená dávka: podle potřeby Vám lékař dávku upraví. Zvyšovat dávku lze nejvýše o 1 mg každé 3-4 dny. Použití přípravku XANAX 2 mg Je-li třeba, tablety přípravku XANAX 2 mg je možné rozpůlit nebo rozčtvrtit. Umístí se vydutou stranou na tvrdou podložku. Tlakem palce se rozdělí na 2 stejné části s obsahem 1 mg.

Je-li třeba, je možné dále tyto části rozdělit. Opět se umístí vydutou stranou na tvrdou podložku a tlakem palce se rozdělí – na 2 dílky s obsahem 0,5 mg.

Tímto způsobem získáte následující dílky tablet přípravku Xanax:

4

Tyto dílky je možné uchovávat ve speciálně upraveném uzávěru lahvičky, který ale není součástí každého balení. Léčba starších a oslabených pacientů Léčba je zahájena nižší dávkou a postupně je upravována v závislosti na Vaši toleranci. Jestliže jste užil/a více přípravku XANAX, než jste měl/a Vezmete-li více tablet, než je předepsáno (nebo vezme-li Vaše tablety někdo jiný), vyhledejte lékařskou pomoc nebo jděte do nejbližší nemocnice. Vezměte s sebou krabičku od přípravku. Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek XANAX Je nezbytné užívat tablety pravidelně, přibližně ve stejnou dobu každý den. Zapomenete-li si vzít jednu dávku, užijte až následující dávku v obvyklou dobu. Neužívejte dvojitou dávku, abyste doplnil/a zapomenutou dávku. Jestliže jste přestal/a užívat přípravek XANAX Nikdy sami léčbu neukončujte. Dbejte přesně pokynů Vašeho lékaře, co se týče velikosti dávky a délky užívání. Po náhlém vysazení nebo rychlém snížení dávky přípravku XANAX se mohou opět objevit původní příznaky nebo abstinenční příznaky. Váš lékař bude dávku snižovat postupně, nejvýše o 0,5 mg každé 3 dny. 4.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek XANAX nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Pokud se během léčby přípravkem XANAX vyskytnou nežádoucí účinky, vznikají zejména na počátku léčby; po delším podávání nebo při snižování dávky obvykle vymizí. Nejčastěji hlášenými nežádoucími účinky jsou ospalost a útlum. Často se vyskytují: snížení chuti k jídlu, zmatenost, deprese, ztráta orientace, porucha koordinace pohybů a rovnováhy, porucha paměti, porucha řeči, porucha soustředění, závrať, bolest hlavy, točení hlavy, rozmazané vidění, zácpa, pocit na zvracení, únava, podrážděnost. Méně často se vyskytují: zvýšená hladina hormonu prolaktinu v krvi, halucinace, zuřivost, agresívní a nepřátelské chování, úzkost, vzrušenost, změny sexuální touhy, nespavost, změny myšlení, nervozita, stimulace, ztráta paměti, porucha svalového napětí, třes, porucha funkce jater, žloutenka, zánět kůže, svalová slabost, pomočování, neschopnost močit, poruchy sexuální výkonnosti, nepravidelná menstruace, změny tělesné hmotnosti, zvýšení nitroočního tlaku. Po uvedení přípravku na trh byly hlášeny nežádoucí účinky: nerovnováha nervového systému, zánět jater, otok podkožní tkáně a otok končetin. Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 5.

JAK PŘÍPRAVEK XANAX UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. Uchovávejte při teplotě do 25°C. Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu.

5

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 6.

DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek XANAX obsahuje - Léčivou látkou je alprazolamum 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg nebo 2 mg v jedné tabletě. - Pomocnými látkami jsou: Mikrokrystalická celulosa, monohydrát laktosy, magnesium-stearát,

kukuřičný škrob, sodná sůl dokusátu s natrium-benzoátem, koloidní bezvodý oxid křemičitý. Tablety 0,5 mg obsahují barvivo hlinitý lak erythrosinu (E127). Tablety 1 mg obsahují barvivo hlinitý lak erythrosinu (E127) a indigokarmínu (E132).

Jak přípravek XANAX vypadá a co obsahuje toto balení Tablety XANAX 0,25 mg: bílé eliptické oválné tablety s půlicí rýhou na jedné straně a nápisem „Upjohn 29“

na druhé. Půlicí rýha není určena k dělení dávky, ale pouze k usnadnění polknutí.

XANAX 0,5 mg: růžové eliptické oválné tablety s půlící rýhou na jedné straně a nápisem „Upjohn 55“

na druhé. Půlicí rýha není určena k dělení dávky, ale pouze k usnadnění polknutí.

XANAX 1 mg: světle fialové eliptické oválné tablety, s půlící rýhou na jedné straně a nápisem

„Upjohn 90“ na druhé. Půlicí rýha není určena k dělení dávky, ale pouze k usnadnění polknutí.

XANAX 2 mg: bílé tablety ve tvaru tobolky s trojitou dělící rýhou na jedné straně a nápisem „U94“,

a trojitou dělící rýhou na druhé. Tabletu lze dělit na dvě stejné poloviny nebo čtvrtiny.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce Držitel rozhodnutí o registraci: Pfizer spol. s r.o., Stroupežnického 17, 150 00 Praha, Česká republika Výrobce: Pfizer Italia S.r.l., Ascoli Piceno, Itálie Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 25.4.2012.


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

1

Příloha č.3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls132402/2010, sukls66417/2010 a přílohy ke sp.zn. sukls96863/2011, sukls9166/2012, sukls96867/2011, sukls9178/2012

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU XANAX 0,25 mg XANAX 0,5 mg XANAX 1 mg XANAX 2 mg tablety XANAX SR 0,5 mg XANAX SR 1 mg XANAX SR 2 mg XANAX SR 3 mg tablety s prodlouženým uvolňováním 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ XANAX: jedna tableta obsahuje alprazolamum 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg nebo 2 mg. XANAX SR: jedna tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje alprazolamum 0,5 mg, 1 mg, 2 mg nebo 3 mg. Pomocné látky se známým účinkem: monohydrát laktosy 96 mg (Xanax 0,25 mg, 0,5 mg 1 mg), 192 mg (Xanax 2 mg), 221,7 mg (Xanax SR 0,5 mg, 1 mg, 2 mg, 3 mg) Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. 3. LÉKOVÁ FORMA Tablety XANAX 0,25 mg: bílé eliptické oválné tablety s půlicí rýhou na jedné straně a nápisem „Upjohn 29“ na druhé. Půlicí rýha není určena k dělení dávky, ale pouze k usnadnění polknutí. XANAX 0,5 mg: růžové eliptické oválné tablety s půlící rýhou na jedné straně a nápisem „Upjohn 55“ na druhé. Půlicí rýha není určena k dělení dávky, ale pouze k usnadnění polknutí. XANAX 1 mg: světle fialové eliptické oválné tablety, s půlící rýhou na jedné straně a nápisem „Upjohn 90“ na druhé. Půlicí rýha není určena k dělení dávky, ale pouze k usnadnění polknutí. XANAX 2 mg: bílé tablety ve tvaru tobolky s trojitou dělící rýhou na jedné straně a nápisem „U94“, a trojitou dělící rýhou na druhé. Tabletu lze dělit na dvě stejné poloviny nebo čtvrtiny. Tablety s prodlouženým uvolňováním XANAX SR 0,5 mg: modré bikonvexní kulaté tablety, na jedné straně označené „P U 57“ XANAX SR 1 mg: bílé kulaté bikonvexní tablety, na jedné straně označené „P U 59“ XANAX SR 2 mg: modré tablety ve tvaru pětiúhelníku, na jedné straně označené „P U 66“ XANAX SR 3 mg: bílé tablety ve tvaru trojúhelníku, na jedné straně označené „P U 68“ 4. KLINICKÉ ÚDAJE 4.1 Terapeutické indikace

2

Přípravek Xanax je indikován k symptomatické léčbě:

-

úzkosti

-

panických poruch s agorafobií nebo bez ní.

Přípravek Xanax je indikován pouze v případech, kdy jsou symptomy závažné, omezující nebo způsobují pacientovi nesnesitelné utrpení. 4.2 Dávkování a způsob podání Optimální dávkování přípravku Xanax je třeba stanovit individuálně, na základě závažnosti příznaků a individuální odpovědi pacienta. Pacientům, kteří vyžadují zvýšené dávky, by dávkování mělo být zvyšováno postupně, aby se zabránilo nežádoucím účinkům. Obecně platí, že pacienti, kteří dříve neužívali psychotropní léky, vyžadují nižší dávku než pacienti, kteří již užívali trankvilizéry, antidepresiva nebo hypnotika. Je doporučeno užít nejnižší účinnou dávku, aby se předešlo vzniku ataxie nebo zvýšené sedace; toto je zvláště důležité u starších nebo oslabených pacientů. SYMPTOMATICKÁ LÉČBA ÚZKOSTI Xanax tablety Doporučená zahajovací dávka: v rozmezí 0,25-0,5 mg 3x denně Doporučená dávka: dávku je možné zvyšovat podle potřeb pacienta až na maximální denní dávku 4 mg, rozdělenou během dne do několika dávek Xanax SR tablety s prodlouženým uvolňováním Doporučená zahajovací dávka: 1 mg denně, rozdělené do 1-2 dávek Doporučená dávka: dávku je možné zvyšovat podle potřeb pacienta až na maximální denní dávku 4 mg, rozdělenou do 1-2 dávek SYMPTOMATICKÁ LÉČBA PANICKÝCH PORUCH Xanax tablety Doporučená zahajovací dávka: v rozmezí 0,5-1 mg před spaním Doporučená dávka: dávku je třeba upravit podle odpovědi pacienta. Dávku je možné zvyšovat nejvýše o 1 mg každé 3-4 dny. Mohou být podány další dávky až do dosažení dávkování 3-4x denně. Xanax SR tablety s prodlouženým uvolňováním Doporučená zahajovací dávka: 0,5-1 mg denně před spaním Doporučená dávka: dávku je třeba upravit podle odpovědi pacienta. Dávka má být rozdělena do 1-2 dávek denně. Dávku je možné zvyšovat nejvýše o 1 mg každé 3-4 dny. V klinických studiích byla průměrná podaná dávka 6±2 mg. Výjimečně byla u několika pacientů nutná dávka 10 mg denně. LÉČBA STARŠÍCH NEBO OSLABENÝCH PACIENTŮ Xanax tablety Doporučená zahajovací dávka: 0,25 mg 2-3x denně Doporučená dávka: dávku je možné postupně upravit v závislosti na toleranci pacienta. Xanax SR tablety s prodlouženým uvolňováním Doporučená zahajovací dávka: 0,5-1 mg denně, rozdělené do 1-2 dávek Doporučená dávka: 0,5-1 mg denně, dávku je možné zvýšit v závislosti na toleranci pacienta. Objeví-li se nežádoucí účinky, je nutné zahajovací dávku snížit. UKONČENÍ LÉČBY

3

Dávky je nutno snižovat pozvolna. Doporučuje se snižovat denní dávku alprazolamu nejvýše o 0,5 mg každé 3 dny. U některých pacientů musí být snižování dávky ještě pomalejší (viz bod 4.4). POUŽITÍ PŘÍPRAVKU XANAX SR U přípravku Xanax SR je uvolňování alprazolamu opožděné. Tablety by neměly být žvýkány ani drceny, měly by být polykány v celku. Při dávkování 1x denně se doporučuje užívat tabletu ráno. POUŽITÍ PŘÍPRAVKU XANAX 2 MG Je-li třeba, tablety je možné rozpůlit nebo rozčtvrtit. Umístí se vydutou stranou na tvrdou podložku. Tlakem palce se rozdělí na 2 stejné části s obsahem 1 mg.

Je-li třeba, je možné dále tyto části rozdělit. Opět se umístí vydutou stranou na tvrdou podložku a tlakem palce se rozdělí – na 2 dílky s obsahem 0,5 mg.

Tímto způsobem získáte následující dílky tablet přípravku Xanax:

Tyto dílky je možné uchovávat ve speciálně upraveném uzávěru lahvičky, který ale není u všech balení této síly. Pediatričtí pacienti: Bezpečnost a účinnost alprazolamu nebyla zjišťována u dětí a dospívajících mladších 18 let, proto se užití alprazolamu nedoporučuje. 4.3 Kontraindikace Přípravek Xanax je kontraindikován u pacientů:

se známou přecitlivělostí na benzodiazepiny, léčivou látku nebo některou z dalších látek

obsažených v přípravku

s myasthenia gravis s těžkou dechovou nedostatečností se syndromem spánkové apnoe s těžkou jaterní nedostatečností.

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití U léčby pacientů s poruchou ledvinných funkcí nebo mírnou až střední poruchou jaterních funkcí je nutná opatrnost. Panické poruchy byly u neléčených pacientů spojeny s velkými primárními nebo sekundárními depresemi a se zvýšeným počtem sebevražd. Proto jsou při podávání vyšších dávek přípravku Xanax nutná stejná opatření, jako při léčbě jinými psychotropními látkami, užívanými k léčbě pacientů trpících depresemi nebo pacientů s myšlenkami na sebevraždu nebo sebevraždu plánujících.

4

U pacientů s depresivní poruchou nebo úzkostí doprovázenou depresí, nesmí být k léčbě deprese samostatně předepsány benzodiazepiny nebo léky působící stejně jako benzodiazepiny, protože mohou urychlit, nebo zvýšit riziko sebevraždy. Proto musí být alprazolam užíván s opatrností, a rozsah předepisování u pacientů s příznaky depresivní poruchy nebo sebevražednými sklony by měl být minimální. Bezpečnost a účinnost alprazolamu nebyla zjišťována u dětí a dospívajících mladších 18 let, proto se užití alprazolamu nedoporučuje. Doporučuje se, aby bylo dodržováno používání nejnižších účinných dávek, zvláště u starších a oslabených pacientů, z důvodu zabránění vzniku ataxie či nadměrné sedace. Zvláštní obezřetnosti je zapotřebí při předepisování benzodiazepinů pacientům se sklonem k zneužívání alkoholu nebo léků (viz bod Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce). Závislost Používání benzodiazepinů může vést ke vzniku návyku a emocionální/fyzické závislosti k těmto přípravkům. Riziko závislosti se zvyšuje s dávkou a délkou léčby; může být vyšší u pacientů se sklonem k zneužíváním alkoholu či léků. Závislost na lécích se může vyskytnout i při doporučených dávkách. Zvýšené riziko závislosti na lécích se projevuje i při kombinované léčbě více benzodiazepiny. Příznaky z vysazení Při rozvoji závislosti by náhlé vysazení léku mohlo vyvolat abstinenční příznaky. Ty mohou zahrnovat bolest hlavy, svalů, extrémní úzkost, napětí, neklid, zmatenost a podrážděnost. V závažných případech se mohou vyskytnout i: derealizace, depersonalizace, hyperakuzie, znecitlivění a brnění končetin, přecitlivělost na světlo, hluk a fyzický kontakt, halucinace, nebo epileptický záchvat. Rebound nespavosti a úzkosti: jedná se o přechodný syndrom po ukončení léčby, kdy se příznaky, kvůli kterým byla léčba benzodiazepiny zahájena, mohou objevit v závažnější podobě. Mohou být doprovázeny jinými reakcemi, zahrnujícími změny nálad, úzkost nebo poruchy spánku a neklid. Protože riziko vzniku příznaků z vysazení/rebound fenoménu je vyšší po náhlém ukončení léčby, doporučuje se postupné snižování dávky. Délka léčby Léčba by měla být, v závislosti na indikaci, co nejkratší (viz bod Dávkování a způsob podání) a nesmí překročit 8-12 týdnů u léčby úzkosti a 8 měsíců u panických poruch, včetně období snižování dávky. Případnému prodloužení doby léčby musí předcházet vyhodnocení současného stavu pacienta. Pacienta je vhodné informovat již na začátku léčby o její omezené délce, a přesně vysvětlit, jak bude dávka postupně snižována. Dále je nutné pacienta informovat o možnosti vzniku rebound fenoménu a tím minimalizovat obavy pacienta, pokud by se během ukončování léčby tyto příznaky vyskytly. Zdá se, že v případě benzodiazepinů s okamžitým účinkem, se mohou příznaky z vysazení projevit v rámci dávkovacího intervalu, zvláště při vysokém dávkování. Při použití benzodiazepinů s prodloužených účinkem, je nutné vyvarovat se výměny za benzodiazepiny s okamžitým účinkem, protože by se mohly vyskytnout příznaky z vysazení. Amnézie Benzodiazepiny mohou indukovat anterográdní amnézii. Tento stav se objevuje nejčastěji několik hodin po požití přípravku, a proto je třeba, aby pacient měl zajištěn nepřerušovaný spánek 7-8 hodin. Psychiatrické a paradoxní účinky Během užívání benzodiazepinů byly zaznamenány nežádoucí účinky: neklid, vzrušenost, podrážděnost, agresivita, deluze, zuřivost, noční můry, halucinace, psychózy, nevhodné chování a další poruchy

5

chování. V těchto případech je vhodné vysazení benzodiazepinů. Pravděpodobněji se vyskytují u dětí a starších pacientů. Tolerance Po opakovaném užívání benzodiazepinů po dobu několika týdnů může dojít k částečné ztrátě hypnotického účinku. Tablety obsahují monohydrát laktosy. Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí galaktosy, nedostatkem laktasy nebo malabsorpcí glukosy a galaktosy by tento přípravek neměli užívat. 4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce Benzodiazepiny mají aditivní účinek, jsou-li užívány současně s alkoholem a dalšími látkami s účinkem na CNS. Současné užívání alkoholu se nedoporučuje. Alprazolam je nutné používat s opatrností při kombinaci s jinými látkami utlumujícími CNS. V případech souběžného podání s antipsychotiky (neuroleptiky), hypnotiky, anxiolytiky/sedativy, některými antidepresivy, opioidními analgetiky, antiepileptiky, anestetiky a sedativními H1-antihistaminiky může dojít ke zvýšení depresívního účinku. Zvláštní pozornost je nutné věnovat lékům s tlumivým účinkem na respirační funkci, jako jsou opioidy (analgetika, antitusika, substituční léčba), zvláště u starších pacientů. V případě opioidních analgetik může dojít i ke zvýšení euforie, což může vést až k psychické závislosti. Farmakokinetické interakce mohou vzniknout, pokud je alprazolam podáván současně s léky, které ovlivňují jeho metabolizmus. Inhibitory CYP3A Léky, které inhibují určité jaterní enzymy (zejm. cytochrom P4503A4), mohou zvyšovat koncentraci alprazolamu a zesilovat tak jeho účinek. Výsledky několika klinických studií s alprazolamem, in vitro studií s alprazolamem, a klinických studií látek metabolizovaných podobně jako alprazolam poskytují důkaz o různých stupních interakcí a možných interakcích alprazolamu a dalších látek. Podle stupně interakce a typu dostupných údajů byla vytvořena následující doporučení:

Není doporučeno společné podávání alprazolamu a ketokonazolu, itrakonazolu nebo jiných

azolových antimykotik.

Souběžné podání nefazodonu nebo fluvoxaminu zvyšuje AUC alprazolamu přibližně 2x. Pokud je

alprazolam podáván spolu s nefazodonem, fluvoxaminem a cimetidinem, je doporučena opatrnost a případné snížení dávky.

Při podávání alprazolamu současně s fluoxetinem, propoxyfenem, perorálními kontraceptivy,

diltiazemem nebo makrolidovými antibiotiky jako erytromycin, klaritromycin a telitromycin, je nutná opatrnost.

Induktory CYP3A Vzhledem k tomu, že je alprazolam metabolizován přes CYP3A4, induktory tohoto enzymu mohou zvýšit metabolizmus alprazolamu. Interakce mezi inhibitory HIV-proteázy (např. ritonavir) a alprazolamem jsou složité a závislé na trvání interakce. Krátkodobé nízké dávky ritonaviru způsobily významné snížení clearance alprazolamu, prodloužený poločas a zvýšený klinický účinek. Po delší expozici ritonaviru je ale tato inhibice rušena indukcí CYP3A. Tato interakce vyžaduje úpravu dávky nebo ukončení léčby alprazolamem. 4.6 Těhotenství a kojení Těhotenství Údaje o teratogenitě a účincích na postnatální vývoj a chování po užití benzodiazepinů nejsou konzistentní. Rozsáhlé údaje z kohortových studií indikují, že expozice benzodiazepinu v prvním

6

trimestru nemá za následek zvýšené riziko významných malformací. Nicméně z některých epidemiologických studií vyplývá dvojnásobné riziko rozštěpu rtu (méně než 2/1000 novorozenců). Při podání benzodiazepinů ve vysokých dávkách, během 2. a 3. trimestru, došlo ke snížení aktivních pohybů plodu a kolísavosti srdečního rytmu plodu. Pokud je z klinických důvodů nutná léčba v posledním trimestru, i při nízkých dávkách, je možné pozorovat „floppy infant syndrom“, jako je axiální hypotonie nebo potíže se sáním, vedoucí k nízké hmotnosti. Tyto příznaky jsou reverzibilní, ale mohou trvat 1-3 týdny, v závislosti na poločasu přípravku. Při vysokých dávkách se může u novorozenců objevit dechová deprese nebo apnoe a hypotermie. Navíc mohou být u novorozence několik dnů po narození pozorovány příznaky z vysazení doprovázené hyperexcitabilitou, vzrušeností a třesem, i v případech, kdy „floppy infant syndrom“ nebyl pozorován. Objevení se příznaků z vysazení po narození závisí na poločasu látky. Alprazolam nesmí být během těhotenství užíván, není-li to vzhledem ke stavu pacientky nezbytné. Je-li alprazolam užíván během těhotenství, nebo pacientka v průběhu léčby otěhotní, musí být poučena o rizicích pro plod. Je-li přípravek podáván během poslední fáze těhotenství, je nutné se vyvarovat podání vysokých dávek, a u novorozence je nutné monitorovat případný „floppy infant syndrom“ či abstinenční syndrom. Kojení Hladiny alprazolamu vylučované do mateřského mléka jsou nízké. Kojení nicméně není v průběhu léčby alprazolamem doporučeno. 4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje Schopnost řídit a obsluhovat stroje může být negativně ovlivněna sedací, amnézií, poruchou koncentrace a poruchou funkce svalů. V případě nedostatku spánku může být zvýšena pravděpodobnost zhoršení pozornosti (viz bod Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce). 4.8 Nežádoucí účinky Následující nežádoucí účinky byly pozorovány a hlášeny u pacientů užívajících alprazolam v kontrolovaných klinických studiích s četností: velmi časté (≥1/10); časté (≥1/100 až <1/10); méně časté (≥1/1,000 až <1/100); vzácné (≥1/10,000 až <1/1,000); velmi vzácné (<1/10,000), není známo (z dostupných dat nelze určit).

MedDRA Třídy orgánových systémů

Četnost

Nežádoucí účinek

Endokrinní poruchy

Méně časté

Hyperprolaktinémie

Poruchy metabolizmu a výživy

Časté

Snížení chuti k jídlu

Psychiatrické poruchy

Časté

Zmatenost, deprese

Méně časté

Halucinace, zuřivost, agresívní a nepřátelské chování, úzkost, vzrušenost, změny sexuální touhy, nespavost, změny myšlení, nervozita, stimulace

Poruchy nervového systému Velmi časté

Sedace, ospalost

Časté

Ataxie, porucha koordinace, porucha paměti, dysartrie, porucha

soustředění,

závrať, bolest hlavy, točení hlavy

Méně časté

Amnézie, dystonie, třes

7

Není známo

Autonomní nerovnováha nervového systému

Poruchy oka

Časté

Rozmazané vidění

Gastrointestinální poruchy

Časté

Zácpa, nauzea

Méně časté

Zvracení

Poruchy jater a žlučových cest

Méně časté

Změna funkce jater, žloutenka

Není známo

Hepatitida

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Méně časté

Dermatitida

Není známo

Angioedém

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

Méně časté

Svalová slabost

Poruchy ledvin a močových cest

Méně časté

Inkontinence, retence moči

Poruchy reprodukčního systému a prsu

Méně časté

Sexuální dysfunkce, nepravidelná menstruace

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Časté

Únava, podrážděnost

Není známo

Periferní otok

Vyšetření

Méně časté

Změny tělesné hmotnosti, zvýšení nitroočního tlaku

Užívání přípravku (i v terapeutických dávkách) může vést k rozvoji fyzické závislosti: ukončení léčby může vést ke vzniku abstinenčních příznaků nebo rebound fenoménu. Může se vyskytnout i psychická závislost. Bylo rovněž hlášeno zneužívání benzodiazepinů (viz bod Zvláštní upozornění a opatření pro použití). 4.9 Předávkování Pokud není alprazolam kombinován s jinými látkami tlumícími CNS (včetně alkoholu), nepředstavuje předávkování, podobně jako u jiných benzodiazepinů, hrozbu. Při léčbě předávkování u kteréhokoli léčivého přípravku je nutné vzít v úvahu, že mohly být užity i další léky. Po předávkování perorálními benzodiazepiny je v případě, že je pacient při vědomí, vhodné vyvolat zvracení (během 1 hodiny), v opačném případě se doporučuje výplach žaludku s kontrolou dýchacích cest. Není-li vyprázdnění žaludku vhodné, lze podat aktivní uhlí pro snížení absorpce. Zvláštní pozornost je třeba věnovat respiračním a kardiovaskulárním funkcím. Předávkování benzodiazepiny je obvykle provázeno několika stupni deprese CNS, od ospalosti po kóma. V lehčích případech zahrnují symptomy ospalost, mentální zmatenost a letargii, ve vážnějších případech až ataxii, hypotonii, hypotenzi, dechovou depresi, vzácně kóma a velmi vzácně úmrtí. Jako antidotum lze užít flumazenil. 5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI 5.1 Farmakodynamické vlastnosti Farmakoterapeutická skupina: anxiolytika, alprazolam ATC kód: N05BA12

8

Alprazolam obsahuje triazolobenzodiazepin. Benzodiazepiny mají kvalitativně podobné vlastnosti: anxiolytický, hypnosedativní, myorelaxační a antikonvulzivní účinky. V jejich farmakodynamických vlastnostech však existují kvantitativní rozdíly, které tyto látky předurčují k různým typům terapeutických použití. V současnosti panuje obecná shoda, že účinek benzodiazepinů je výsledkem potenciace nervové inhibice zprostředkované kyselinou gama-aminomáselnou (GABA). 5.2 Farmakokinetické vlastnosti XANAX tablety Maximální plazmatické koncentrace je dosaženo za jednu až dvě hodiny po perorálním podání. XANAX SR tablety s prodlouženým uvolňováním Po požití přípravku Xanax tablety s prodlouženým uvolňováním nebo Xanax tablety je biologická dostupnost alprazolamu identická, nicméně alprazolam je absorbován mnohem pomaleji z přípravku Xanax tablety s prodlouženým uvolňováním. V důsledku toho je maximální plazmatická koncentrace asi poloviční ve srovnání s maximální plazmatickou koncentrací po podání stejné dávky přípravku Xanax tablety. Maximální plazmatické hladiny alprazolamu jsou dosaženy mezi 5 a 11 hodinami po požití. To je způsobeno faktem, že plazmatická koncentrace alprazolamu je během této doby relativně stálá. Farmakokinetika je lineární až do dávky 10 mg. Poločas rozpadu a koncentrace metabolitů jsou přibližně stejné pro oba typy tablet, což ukazuje, že metabolismus a vylučování obou typů tablet jsou shodné. Po požití přípravku Xanax tablety s prodlouženým uvolňováním každých 12 hodin nebo požití stejné dávky přípravku Xanax tablety rozdělené na 4 podání denně, jsou maximální a minimální koncentrace během ustáleného stavu stejné. ALPRAZOLAM Eliminační poločas alprazolamu je mezi 12 až 15 hodinami a je průměrně 16 hodin u starších pacientů. Alprazolam je hlavně oxidován. Hlavními metabolity alprazolamu jsou alfa-hydroxy-alprazolam a benzofenonový derivát alprazolamu. Plazmatické hladiny těchto metabolitů jsou extrémně nízké. Biologická aktivita alfa-hydroxy-alprazolamu je asi poloviční oproti alprazolamu. Jejich poločasy rozpadu se zdánlivě pohybují ve stejném řádu jako poločas rozpadu alprazolamu. Benzofenonový metabolit je téměř inaktivní. Alprazolam a jeho metabolity se převážně vylučují močí. In vitro je 80% alprazolamu vázáno na sérové proteiny. 5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti Mutageneze, kancerogeneze, fertilita a oční účinky Alprazolam nebyl v in vitro Amesově testu mutagenní. Alprazolam nevyvolal chromozomální aberace v in vivo mikrojadérkovém testu u potkanů v nejvyšší dávce až 100 mg/kg, což je 500x více než maximální doporučená dávka u člověka (10 mg/den). Dvouleté bioeseje alprazolamu u potkanů v dávkách až 30 mg/kg/den (150x vyšší než maximální doporučená dávka pro člověka - 10 mg/den) a myší v dávkách až 10 mg/kg/den (50x vyšší než maximální doporučená dávka pro člověka - 10 mg/den) nepřinesly průkaz o kancerogenních účincích.

9

Alprazolam nepoškozoval fertilitu u potkanů až do nejvyšší dávky 5 mg/kg/den (25x vyšší než maximální doporučená dávka pro člověka - 10 mg/den). Podávání alprazolamu potkanům po dobu 2 let v dávkách 3, 10 a 30 mg/kg/den (15-150x vyšší než maximální doporučená dávka pro člověka - 10 mg/den) mělo za následek trend zvýšení incidence katarakty (u samic) a vaskularizace rohovky (u samců), které bylo závislé na dávce. Léze nebyly až do 11. měsíce léčby patrné. 6. FARMACEUTICKÉ INFORMACE 6.1 Seznam pomocných látek XANAX 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg, 2 mg: Mikrokrystalická celulosa, monohydrát laktosy, magnesium-stearát, kukuřičný škrob, sodná sůl dokusátu s natrium-benzoátem, koloidní bezvodý oxid křemičitý. Tablety 0,5 mg obsahují barvivo hlinitý lak erythrosinu (E127). Tablety 1 mg obsahují barvivo hlinitý lak erythrosinu (E127) a indigokarmín (E132). XANAX SR 0,5 mg, 1 mg, 2 mg a 3 mg: Monohydrát laktosy, hypromelosa 2208/4000 a 2208/100, koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát. Tablety 0,5 mg a 2 mg obsahují barvivo hlinitý lak indigokarmínu (E132). 6.2 Inkompatibility Neuplatňuje se. 6.3 Doba použitelnosti XANAX: 3 roky XANAX SR: 2 roky 6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání Uchovávejte při teplotě do 25°C. 6.5 Druh obalu a velikost balení XANAX tablety 0,25 mg, 0,5 mg a 1 mg: Al blistr, krabička Velikost balení: 30 a 100 tablet XANAX tablety 2 mg: hnědá skleněná lékovka s bezpečnostním LDPE víčkem (víčko může nebo nemusí být opatřeno prostorem pro uložení rozdělených tablet, krabička. Velikost balení: 50 a 100 tablet XANAX SR tablety 0,5 mg, 1 mg, 2 mg a 3 mg: Al blistr, krabička Velikost balení: 30 tablet. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 6.6 Návod k použití přípravku, zacházení s ním (a k jeho likvidaci) Žádné zvláštní požadavky.

10

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI Pfizer spol. s r.o., Stroupežnického 17, 150 00 Praha, Česká republika 8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A) XANAX 0,25 mg: 70/214/85-A/C XANAX 0,5 mg: 70/214/85-B/C XANAX 1 mg. 70/214/85-C/C XANAX 2 mg. 70/214/85-D/C XANAX SR 0,5 mg. 70/735/95-A/C XANAX SR 1 mg. 70/735/95-B/C XANAX SR 2 mg. 70/735/95-C/C XANAX SR 3 mg. 70/735/95-D/C 9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE XANAX Datum první registrace: 3. 12. 1985 Datum posledního prodloužení: 25.4.2012 XANAX SR Datum první registrace: 13. 9. 1995 Datum posledního prodloužení: 25.4.2012 10. DATUM REVIZE TEXTU 25.4.2012


nahoru

Informace na obalu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU Krabička – Xanax 0,25 mg 1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

XANAX 0,25 mg alprazolamum tablety 2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna tableta obsahuje alprazolamum 0,25 mg. 3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Tento přípravek obsahuje monohydrát laktosy a jiné. 4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

30 tablet 100 tablet 5.

ZPŮSOB A CESTA /CESTY PODÁNÍ

Perorální podání. Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. 7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Upozornění: Přípravek může nepříznivě ovlivnit činnost vyžadující zvýšenou pozornost, koordinaci pohybů a rychlé rozhodování při řízení motorových vozidel a obsluze strojů. 8.

POUŽITELNOST

Použitelné do: 9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25ºC.

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH

PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny. 11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Pfizer spol. s r.o., Stroupežnického 17, 150 00 Praha, Česká republika 12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Reg. číslo: 70/214/85-A/C 13.

ČÍSLO ŠARŽE

Č.šarže: 14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Xanax 0,25 mg

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH Blistr – 0,25 mg 1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

XANAX 0,25 mg alprazolamum tablety 2.

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Pfizer 3.

POUŽITELNOST

Použitelné do: 4.

ČÍSLO ŠARŽE

Číslo šarže: 5.

JINÉ

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.