Xalacom

Kód 0081425 ( )
Registrační číslo 64/ 403/01-C
Název XALACOM
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Pfizer, spol. s r.o., Praha, Česká republika
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0081425 OPH GTT SOL 1X2.5ML Oční kapky, roztok, Oční podání
0103386 OPH GTT SOL 3X2.5ML Oční kapky, roztok, Oční podání

nahoru

Příbalový létak XALACOM

Příloha č. 1 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls145362/2011 a příloha k sp.zn.: sukls9606/2011, sukls239610/2011

PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE

XALACOM

(latanoprostum, timololi maleas)

oční kapky, roztok

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete používat tento přípravek.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i

tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete

jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete: 1. Co je Xalacom a k čemu se používá 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Xalacom používat 3. Jak se Xalacom používá 4. Možné nežádoucí účinky 5. Jak Xalacom používat 6. Další informace 1.

CO JE XALACOM A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek Xalacom je kombinací dvou léčivých látek - latanoprostu a timololu. Latanoprost patří do skupiny léčiv, které jsou podobné prostaglandinům. Timolol patří do skupiny léčiv, které jsou známé jako beta-blokátory. Latanoprost snižuje tlak v oku zvýšením odtoku nitrooční tekutiny z oka. Timolol zpomaluje tvorbu nitrooční tekutiny. Xalacom se používá k snížení nitroočního tlaku při onemocnění nazývaném glaukom s otevřeným úhlem (zelený zákal) nebo nitrooční hypertenze. Obě onemocnění jsou charakterizovaná zvýšením tlaku uvnitř postiženého oka, a mohou mít vliv na zrak. 2.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE XALACOM POUŽÍVAT

Nepoužívejte Xalacom -

jestliže máte v současnosti nebo jste měl/a v minulosti dýchací potíže, jako je astma nebo těžký chronický obstrukční zánět průdušek (CHOPN)

-

trpíte závažným srdečním onemocněním nebo poruchami srdečního rytmu

-

jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivé látky, beta-blokátory nebo na nějaké z dalších látek obsažených v přípravku (uvedené v kapitole 6)

-

jste těhotná nebo se pokoušíte otěhotnět

-

kojíte.

Upozornění a opatření Předtím než budete používat tento léčivý přípravek, informujte prosím svého lékaře, jestliže jste měl/a v minulosti nebo máte v současnosti: -

koronární onemocnění srdce (onemocnění věnčitých cév), srdeční selhání, nízký krevní tlak

-

poruchy srdeční frekvence, jako např. bradykardie

-

dýchací potíže, astma, chronickou obstrukční plicní nemoc (CHOPN)

-

onemocnění periferních tepen (jako např. Raynaudova nemoc nebo Raynaudův syndrom)

-

cukrovka, protože léčivá látka timolol může maskovat projevy a známky nízké hladiny cukru v krvi

-

zvýšenou činnost štítné žlázy, protože léčivá látka timolol může maskovat projevy a známky této zvýšené činnosti

-

nosíte kontaktní čočky. Můžete přípravek Xalacom používat, ale dbejte pokynů v kapitole 3.

-

podrobil/a jste se operaci oka nebo se na ni chystáte (včetně operace šedého zákalu)

-

trpíte syndromem suchého oka

-

máte jakoukoli oční poruchu (jako např. bolest, podráždění nebo zánět oka, zastřené vidění)

-

máte nebo jste měl/a Prinzmetalovu anginu

-

trpíte závažnou alergií, která může vyžadovat hospitalizaci

-

trpíte nebo jste trpěl/a virovou infekcí oka způsobenou virem herpes simplex.

Informujte svého lékaře, že užíváte přípravek Xalacom před chirurgickou anestezií, protože léčivá látka timolol může změnit účinek některých léků používaných v průběhu anestezie. Užívání dalších léků Přípravek Xalacom může ovlivňovat nebo být ovlivněný dalšími léky, které užíváte, včetně ostatních očních kapek k léčbě glaukomu. Informujte svého lékaře, jestliže užíváte nebo se chystáte užívat léky určené ke snížení krevního tlaku, léky k léčbě cukrovky nebo k léčbě srdce. Prosím, informujte lékaře nebo lékárníka, jestliže užíváte nebo jste nedávno užíval/a další léky, včetně léků vydávaných bez předpisu. Zvláště se poraďte s lékařem nebo lékárníkem, pokud užíváte následující léky: - léky snižující krevní tlak, jako jsou blokátory kalciového kanálu, guanetidin, antiarytmika,

digitalisové glykosidy nebo parasympatomimetika

- epinefrin (adrenalin) - beta-blokátory - prostaglandiny, jejich analogy nebo deriváty - chinidin (užívaný k léčbě onemocnění srdce a některých typů malárie) - antidepresiva fluoxetin a paroxetin. Řízení motorových vozidel a obsluha strojů Po podání přípravku Xalacom můžete mít chvíli rozmazané vidění. Pokud pozorujete rozmazané vidění, vyčkejte, až tento účinek odezní, než budete řídit automobil nebo obsluhovat stroje. Těhotenství a kojení Nepoužívejte přípravek Xalacom, když jste těhotná, pokud to nepovažuje Váš lékař za nezbytné. Sdělte svému lékaři neprodleně, že jste těhotná, mohla byste být těhotná nebo těhotenství plánujete. Nepoužívejte přípravek Xalacom, když kojíte. Xalacom může přecházet do mateřského mléka. Požádejte svého lékaře o radu předtím, než začnete užívat jakýkoli léčivý přípravek v období kojení. Důležité informace o některých složkách přípravku Xalacom Xalacom obsahuje jako pomocnou látku benzalkonium-chlorid. Tato konzervační látka může způsobit podráždění oka nebo porušení povrchu oka. Rovněž může být vstřebávána kontaktními čočkami a může způsobit zakalení měkkých kontaktních čoček.

3.

JAK XALACOM POUŽÍVAT

Vždy používejte přípravek Xalacom přesně, jak Vám to řekl Váš lékař. Poraďte se s lékařem nebo lékárníkem, když si nejste jistý/á, jak máte přípravek používat. Obvyklá dávka přípravku Xalacom je 1 kapka do postiženého oka (očí) 1x denně. Nepoužívejte přípravek Xalacom častěji než 1x denně, protože účinek léčby se může při častějším použití snižovat. Používejte přípravek Xalacom podle doporučení lékaře, dokud Vám lékař léčbu neukončí. Váš lékař Vám může během léčby přípravkem Xalacom provést zvláštní vyšetření Vašeho srdce a krevního oběhu. Uživatelé kontaktních čoček Pokud nosíte kontaktní čočky, před aplikací kapek čočky (čočku) vyndejte, vkápněte kapku a vyčkejte 15 minut před opětovným nasazením čočky (čoček). Instrukce k podání 1.

Umyjte si ruce a posaďte se nebo postavte pohodlně.

2.

Sejměte z lahvičky vrchní ochranný kryt.

3.

Odšroubujte z lahvičky vnitřní kryt. Ten uschovejte.

4.

Špičkou ukazováčku lehce stáhněte dolní víčko oka, do kterého budete kapat.

5.

Kapátko lahvičky přibližte blízko k léčenému oku, ale nedotýkejte se ho.

6.

Lehkým stlačením stěn lahvičky aplikujte do oka jednu kapku. Pusťte oční víčko.

7.

Po vkápnutí přípravku stiskněte prstem vnitřní oční koutek proti nosu na 2 minuty. To

pomůže, aby se léčivá látka nedostala do celého těla.

8.

Opakujte kroky 3 až 5 na druhém oku, pokud Vám to Váš lékař doporučil.

9.

Zašroubujte vnitřní uzávěr zpět na lahvičku.

Jestliže užíváte přípravek Xalacom s jinými očními kapkami Pokud užíváte současně s přípravkem Xalacom jiné oční kapky, dodržte mezi vkápnutím jednotlivých přípravků odstup nejméně pěti minut. Jestliže jste použil/a více přípravku Xalacom, než jste měl/a Pokud vkápnete příliš mnoho kapek, může se objevit lehké podráždění oka a Vaše oči mohou slzet či zčervenat. Pokud dojde k náhodnému požití přípravku Xalacom, vyhledejte lékaře. Jestliže jste zapomněl/a použít přípravek Xalacom Pokud zapomenete vkápnout kapky v obvyklou dobu, vyčkejte do doby, kdy se má podat následující dávka dle předepsaného schématu. V případě opomenutí dávku při příštím podání nezdvojnásobujte. 4.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Jako všechny léčivé přípravky, i přípravek Xalacom může způsobit nežádoucí účinky, i když ne u každého. Obvykle můžete pokračovat v léčbě, když nežádoucí účinky nejsou závažné. Jestli Vás některé nežádoucí účinky znepokojují, řekněte o tom lékaři nebo lékárníkovi. Neukončujte léčbu, aniž byste se poradil/a s lékařem. Frekvence nežádoucích účinků uvedených níže je definovaná podle následující konvence: Velmi časté (výskyt u více než 1 z 10 pacientů) Časté (výskyt u více než 1 ze 100 pacientů) Méně časté (výskyt u více než 1 z 1 000 pacientů) Vzácné (výskyt u více než 1 z 10 000 pacientů) Není známo (frekvence nebyla stanovena z dostupných dat)

Níže jsou uvedené nežádoucí účinky pozorované při použití přípravku Xalacom. Nejvýznamnějším nežádoucím účinkem je možnost postupné, trvalé změny barvy oka. Dále může přípravek Xalacom významně ovlivnit funkci vašeho srdce. Zaznamenáte-li změny srdečního rytmu nebo funkce, poraďte se se svým lékařem a sdělte mu, že užíváte přípravek Xalacom. Nežádoucí účinky při používání přípravku Xalacom: Velmi časté nežádoucí účinky (postihují více než 1 pacienta z 10): Postupná změna barvy oka/očí spočívá ve zvýšení hnědého pigmentu v barevné části oka, zvané duhovka. Pokud máte smíšenou barvu oka/očí (tj. modrohnědou, šedohnědou, zelenohnědou nebo žlutohnědou), spíše zaznamenáte tuto změnu, než když je barva vašeho oka/očí jednobarevná (modrá, zelená nebo hnědá). K této změně může dojít v průběhu několika let a může být trvalá. Tyto změny mohou být výraznější, léčíte-li pouze jedno oko. Tato změna oka/očí nezpůsobuje žádné další potíže. Změna barvy oka se po ukončení léčby dále nemění. Časté nežádoucí účinky (postihují méně než 1 pacienta z 10): Podráždění oka (můžete mít pocit písku nebo jiného cizího tělesa v oku/očích, bodání, svědění nebo pálení oka) a bolest oka. Méně časté nežádoucí účinky (postihují méně než 1 pacienta ze 100): - bolest hlavy - zarudnutí oka, zánět oka (konjunktivitida), rozmazané vidění, slzení, zánět očních víček,

podráždění nebo poškození povrchu oka

- kožní vyrážky nebo svědění (pruritus). Jiné nežádoucí účinky U některých pacientů se mohou objevit i jiné nežádoucí účinky způsobené dalšími složkami přípravku Xalacom (latanoprostu a timololu). Nežádoucí účinky pozorované u léčivé látky latanoprost Infekce: -

rozvoj virové infekce oka způsobené virem herpes simplex

Poruchy imunitního systému: - projevy alergické reakce (otoky a zčervenání kůže a vyrážka). Psychiatrické poruchy: - deprese, ztráta paměti, snížení sexuální touhy, nespavost, noční můry. Poruchy nervového systému: - závrať, brnění nebo znecitlivění kůže, mozková nedokrevnost, zhoršení projevů myastenie gravis

(těžká svalová slabost), krátkodobá ztráta vědomí nebo mdloby (synkopa).

Poruchy oka: - změny řas a jemných chloupků kolem očí (zvětšení jejich počtu, jejich zesílení, prodloužení nebo

ztmavnutí), růst řas „nesprávným směrem“, otok oka, duhovky nebo očního pozadí (makulární edém), zánět/podráždění povrchu oka (keratitida), suché oko, tekutinou vyplněná cysta na duhovce, citlivost na světlo, vzhled vpadlého oka.

Ušní poruchy - pískání/zvonění v uších (tinitus). Srdeční poruchy - zhoršení anginy pectoris, pocit bušení srdce (palpitace).

Poruchy dýchání: - astma, zhoršení astmatu, pocit krátkého dechu. Kožní poruchy: - ztmavnutí kůže kolem očí. Poruchy svalů a kloubů: - bolest svalů a kloubů. Celkové poruchy: - bolest na hrudi. Jako ostatní lokálně aplikované oční léčivé přípravky, i přípravek Xalacom je vstřebáván do krve. To může způsobit podobné nežádoucí účinky, jaké byly pozorovány u systémových betablokátorů. Frekvence výskytu těchto nežádoucích účinků u očních betablokátorů je nižší než u systémového podání. Mezi očekávané nežádoucí účinky pozorované u očních betablokátorů patří: - Systémové alergické reakce včetně angioedému, vyrážky, lokální nebo generalizované vyrážky,

svědění, anafylaktické reakce.

- Hypoglykemie (nízká hladina cukru v krvi). - Nespavost, deprese, noční můry, poruchy paměti. - Synkopa (krátkodobé ztráta vědomí), cévní mozková příhoda, mozková ischemie (nedokrevnost),

zvýšení počtu příznaků a známek myastenie gravis, závratě, parestezie (poruchy čití), bolest hlavy.

- Příznaky a známky očního podráždění (např. pálení, bodání, svědění, slzení, zarudnutí), zánět

očního víčka, zánět rohovky, rozmazané vidění a odchlípení cévnatky po filtračním chirurgickém zákroku, snížená citlivost rohovky, suché oči, eroze rohovky, pokles horního víčka, dvojité vidění.

- Zpomalení srdeční frekvence, bolest na hrudi, bušení srdce, otoky, arytmie (poruchy srdečního

rytmu, městnavé srdeční selhání, síňokomorová blokáda, srdeční zástava, srdeční selhání.

- Snížení krevního tlaku, Raynaudův fenomén, studené ruce a nohy. - Bronchospasmus - zúžení průdušek (především u pacientů s již existujícím bronchospastickým

onemocněním), dušnost, kašel.

- Poruchy chuti, nevolnost, dyspepsie (poruchy trávení), průjem, sucho v ústech, bolest břicha,

zvracení.

- Ztráta vlasů, vyrážka připomínající lupénku nebo nové vzplanutí lupénky, kožní vyrážka. - Bolest svalů. - Poruchy sexuálních funkcí, snížené libido. - Astenie (slabost)/únava. Jestliže je některý z nežádoucích účinků závažný nebo pozorujete nežádoucí účinky neuvedené v této příbalové informaci, sdělte to prosím svému lékaři nebo lékárníkovi. 5.

JAK XALACOM UCHOVÁVAT

Před prvním otevřením: Uchovávejte při teplotě 2-8 °C. Uchovávejte lahvičku v krabičce, aby byl léčivý přípravek chráněn před světlem. Po otevření: Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Chemická a fyzikální stabilita byla prokázána po otevření před použitím na dobu 28 dní při uchovávání do 25 °C. Z mikrobiologického hlediska může být přípravek po otevření uchováván maximálně po dobu 28 dní při teplotě do 25 °C. Jiná doba a podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou v odpovědnosti uživatele. Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 6.

DALŠÍ INFORMACE

Co Xalacom obsahuje: Léčivé látky: latanoprostum 50 mikrogramů, timololi maleas 6,83 mg (což odpovídá 5 mg timololum)

v 1 ml přípravku

Pomocné látky: benzalkonium-chlorid, chlorid sodný, monohydrát dihydrogenfosforečnanu sodného,

hydrogenfosforečnan sodný, kyselina chlorovodíková 10%, roztok hydroxidu sodného 100 g/l, voda na injekci

Jak Xalacom vypadá a co obsahuje toto balení Xalacom je čirý, bezbarvý roztok. Jedna polyethylenová lahvička s kapacím aplikátorem obsahuje 2,5 ml roztoku. Toto množství odpovídá přibližně 80 kapkám. Velikost balení 1x2,5 ml, 3x2,5 ml. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. Držitel rozhodnutí o registraci PFIZER spol.s.r.o., Praha, Česká republika Výrobce Pfizer Manufacturing Belgium N.V., Puurs, Belgie Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 5.9.2012


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls145362/2011 a příloha k sp.zn.: sukls9606/2011, sukls239610/2011

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

XALACOM Oční kapky, roztok 2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jeden mililitr očních kapek obsahuje latanoprostum 50 g a timololi maleas 6,83 mg (což odpovídá timololum 5 mg). Jedna lahvička přípravku Xalacom obsahuje 2,5 ml roztoku. Toto množství odpovídá přibližně 80 kapkám. Pomocné látky: benzalkonium-chlorid Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. 3.

LÉKOVÁ FORMA

Oční kapky, roztok. Roztok je čirá bezbarvá tekutina. 4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Snížení nitroočního tlaku (IOP) u pacientů, kteří trpí glaukomem s otevřeným úhlem a oční hypertenzí s nedostatečnou odpovědí na léčbu lokálními betablokátory nebo analogy prostaglandinů. 4.2

Dávkování a způsob podání

Doporučená dávka pro dospělé (včetně starších pacientů) Doporučuje se vkapávat jednu kapku do postiženého oka (očí) 1x denně. V případě, že je dávka opomenuta, je třeba pokračovat další plánovanou dávkou. Podaná dávka nemá překročit 1 kapku do postiženého oka (očí) denně. Podání: Kontaktní čočky je třeba před podáním očních kapek vyjmout, po 15 minutách je možné čočky opět vrátit do oka. V případě, že se podává více lokálních očních léků, je nutné dodržet alespoň pětiminutový interval. Systémovou absorpci lze snížit použitím nasolakrimální okluze nebo zavřením víček po aplikaci po dobu 2 minut. Toto opatření vede ke snížení systémových nežádoucích účinků a ke zvýšení místního účinku léčiva.

Děti a dospívající Bezpečnost a účinnost přípravku u dětí a mladistvých nebyla stanovena. 4.3

Kontraindikace

Přípravek Xalacom je kontraindikován v následujících případech:

Reaktivní onemocnění dýchacích cest, včetně astma bronchiale, nebo asthma bronchiale v

anamnéze, těžká forma chronické obstrukční plicní nemoci.

Sinusová bradykardie, sick-sinus syndrom, sinoatriální blokáda, AV blok 2. nebo 3. stupně

nekontrolovaný pacemakerem, klinicky zjevné srdeční selhání, kardiogenní šok.

Přecitlivělost na léčivé látky nebo pomocné látky.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Systémové účinky Stejně jako ostatní lokálně aplikované látky používané v oftalmologii, i timolol je absorbován systematicky. Vzhledem k adrenergnímu účinku timololu se mohou vyskytnout stejné typy kardiovaskulárních, plicních a ostatních nežádoucích účinků jako u systémových podaných betablokátorů. Incidence systémových účinků v souvislosti s lokálním podáním očních je nižší než u systémového podání (viz bod 4.2). Opatření ke snížení systémové absorpce viz bod 4.2. Srdeční poruchy: U pacientů s kardiovaskulárním onemocněním (např. koronární onemocnění srdce, Prinzmetalova angina a srdeční selhání) a antihypertenzní terapií systémovými betablokátory má být kriticky posouzena nutnost léčby očními betablokátory a má být zvážena terapie jinou léčivou látkou. U pacientů s kardiovaskulárním onemocněním by měly být sledovány projevy zhoršení onemocnění a výskyt nežádoucích účinků. Kvůli nežádoucímu vlivu betablokátorů na převodní čas se pacientům s AV blokem 1. stupně mají podávat betablokátory vždy s opatrností. Po podání timololu byly hlášeny srdeční reakce a vzácně i úmrtí v souvislosti se srdečním selháním. Cévní poruchy Pacienti s těžkou periferní cirkulační poruchou/nemocí (např. těžká forma Raynaudovy nemoci či Raynaudova syndromu) mají být léčeni s opatrností. Respirační poruchy U pacientů s astmatem byly v souvislosti s používáním některých očních betablokátorů hlášeny respirační nežádoucí účinky včetně úmrtí při bronchospasmu. U pacientů s mírnou nebo středně těžkou formou chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN) má být přípravek Xalacom používán s opatrností a pouze v případě, že potenciální prospěšnost léčby převyšuje její možná rizika. Hypoglykemie/diabetes mellitus Pacientům se spontánní hypoglykemií nebo pacientům s labilním diabetem, mají být podávány oční beta-blokátory s opatrností, protože mohou maskovat příznaky a známky akutní hypoglykemie. Beta-blokátory mohou rovněž maskovat příznaky hypertyreoidismu. Korneální poruchy Oční betablokátory mohou vyvolat suchost očí. Pacienti s korneálním onemocněním mají být léčeni s opatrností.

Další beta-blokátory Vliv na nitrooční tlak nebo známé účinky na systémovou beta-blokádu mohou být zesíleny v případě, že se přípravek Xalacom podá pacientům, kteří již užívají systémové betablokátory. Klinická odpověď u těchto pacientů má být důkladně sledována. Používání 2 topických betablokátorů současně se nedoporučuje (viz bod 4.5). Anafylaktické reakce Pacienti s atopií v anamnéze nebo těžkou formou anafylaktické reakce na různé alergeny v anamnéze, kterým byly podány beta-blokátory, mohou být zvýšeně reaktivní při opakovaném vystavení působení těchto alergenů a nemusí odpovídat na obvyklou léčbu anafylaktické reakce adrenalinem. Odchlípení chorioidey Bylo hlášeno odchlípení chorioidey po filtračním zákroku při současném podání léků potlačujících tvorbu komorové tekutiny (např. timolol, acetazolamid).. Chirurgická anestezie Oční betablokátory mohou blokovat systémový účinek beta agonistů (např. adrenalinu). Anesteziolog má být informován, jestli pacient používá timolol. Souběžná léčba Timolol se může navzájem ovlivňovat s jinými přípravky (viz též bod 4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce). Nedoporučuje se používání dvou lokálně působících beta-blokátorů nebo dvou lokálních prostaglandinů. Oční účinky Latanoprost může postupně měnit barvu léčeného oka zvýšením množství hnědého pigmentu v duhovce. Obdobně jako u očních kapek s latanoprostem byla zvýšená pigmentace duhovky pozorována u 16 – 20% všech pacientů léčených přípravkem Xalacom po dobu do jednoho roku (vyhodnoceno z fotografií). Tento efekt byl pozorován především u pacientů se smíšenou barvou duhovky, tj. zelenohnědou, žlutohnědou, modrohnědou, šedohnědou, a je způsoben zvýšením obsahu melaninu v melanocytech stromatu duhovky. V typických případech se hnědá pigmentace duhovky při okraji zornice koncentricky šíří do periferie postiženého oka a celá duhovka nebo některé její partie mohou zhnědnout. U pacientů, u kterých byla duhovka homogenně modrá, šedá, zelená nebo hnědá, byla během dvouletého podávání přípravku v klinických studiích s latanoprostem změna její pigmentace pozorována pouze zřídka. Změna barvy duhovky nastává postupně a nemusí být zřetelná po dobu několika měsíců až let a nemusí být doprovázena žádnými symptomy nebo patologickými projevy. Po ukončení léčby nebylo pozorováno další přibývání hnědého pigmentu v duhovce, výsledná změna barvy duhovky však může být trvalá. Léčba neovlivnila pigmentové névy ani pigmentové shluky na duhovce. Nebyla pozorována akumulace pigmentu v oblasti trabekulární trámčiny ani jinde v přední oční komoře, ale pacienti mají být pravidelně sledováni a léčbu je možné podle klinické situace ukončit, jestliže se zjistí zvýšená pigmentace duhovky. Před začátkem terapie mají být pacienti informováni o možnosti změny barvy očí. Pokud se přípravek podává jen do jednoho oka, může vzniknout trvalá heterochromie. S aplikací latanoprostu u zánětlivého, neovaskulárního nebo angulárního glaukomu, glaukomu s otevřeným úhlem u pseudofakických pacientů a u pigmentového glaukomu nejsou zkušenosti.

Latanoprost neovlivňuje zornici, nebo jen nepatrně. S jeho podáváním u akutního záchvatu angulárního glaukomu však nejsou zatím žádné zkušenosti. U těchto stavů se proto doporučuje používat Xalacom s opatrností do té doby, než bude k dispozici více údajů. Latanoprost je nutné používat s opatrností u pacientů s prodělanou herpetickou keratitidou a je nutné se vyvarovat jeho použití v případech aktivní herpes simplex keratitidy a u pacientů s prodělanou rekurentní herpetickou keratitidou související s podáváním analog prostaglandinu. V průběhu léčby latanoprostem byl popsán makulární edém, včetně cystoidního makulárního edému. Tyto údaje se většinou objevily u afakických pacientů, pseudofakických pacientů s roztržením zadního pouzdra oční čočky nebo u pacientů se známými rizikovými faktory pro vznik makulárního edému. U těchto pacientů by se má Xalacom používat s opatrností. Použití kontaktních čoček Přípravek Xalacom obsahuje jako pomocnou látku benzalkonium-chlorid, jenž je běžně používaným konzervačním přípravkem oftalmologických přípravků. V souvislosti s benzalkonium-chloridem byl hlášen výskyt tečkovité keratopatie a/nebo toxické ulcerativní keratopatie, může též dojít k podráždění oka nebo změně barvy měkkých kontaktních čoček. U pacientů se syndromem suchého oka nebo u stavů ohrožujících rohovku, kdy je přípravek Xalacom aplikován často nebo dlouho, je nutné pečlivé monitorování. Měkké kontaktní čočky mohou benzalkonium-chlorid vstřebávat a proto je nutné čočky před použitím přípravku Xalacom vyjmout; po 15 minutách je možné je opět vrátit do oka (viz bod 4.2 Dávkování a způsob podání). 4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Žádné specifické klinické studie zaměřené na interakce s přípravkem Xalacom nebyly provedeny. Po souběžném očním podání 2 analog prostaglandinu bylo hlášeno paradoxní zvýšení nitroočního tlaku. Proto se podání 2 a více prostaglandinů, analog prostaglandinu nebo derivátů prostaglandinu nedoporučuje. Existuje možnost vzniku aditivního účinku vedoucího k hypotenzi a/nebo výrazné bradykardii v případě současného podávání očních betablokátorů a perorálních blokátorů kalciových kanálů, betablokátorů, antiarytmik (včetně amiodaronu), digitalisových glykosidů, parasympatomimetik, guanethidinu. Byla hlášena zesílená beta-blokáda (tj. snížená tepová frekvence, myokardiální deprese) při současné léčbě inhibitory CYP2D6 (tj. chinidin, fluoxetin, paroxetin) a timololem. Účinek na nitrooční tlak nebo známé účinky na systémovou betablokádu mohou být zesíleny, je-li přípravek Xalacom podáván pacientům, kteří již používají perorální beta-adrenergní blokátor. Používání dvou nebo vice topických beta-adrenergních blokátorů se nedoporučuje. Příležitostně byly hlášeny případy mydriázy, když byly oční betablokátory používány spolu s adrenalinem. Hypertenzní reakce na náhlé vysazení klonidinu může být zesílena současným podáváním betablokátorů. Betablokátory mohou zvýšit hypoglykemizující účinek antidiabetik. Betablokátory mohou maskovat příznaky hypoglykemie (viz též bod 4.4).

4.6

Těhotenství a kojení

Fertilita U latanoprostu ani timololu nebyl ve studiích se zvířaty zjištěn žádný účinek na samčí či samičí fertilitu. Těhotenství Latanoprost Vhodné a dobře kontrolované studie u těhotných žen nebyly prováděny. Pokusy se zvířaty prokázaly reprodukční toxicitu (viz též bod 5.3). Možné riziko pro člověka není známo. Timolol Nejsou k dispozici dostatečné údaje o podávání timololu těhotným ženám. Timolol nemá být podáván v těhotenství, pokud to není nezbytně nutné. Opatření ke snížení systémové absorpce, viz bod 4.2. Epidemiologické studie s perorálně podávanými betablokátory neprokázaly malformativní účinky, ale bylo pozorováno riziko zpomalení intrauterinního růstu v případě perorálního podání beta-blokátorů. Navíc byly symptomy systémové blokády (tj. bradykardie, hypotenze, respirační tíseň, hypoglykemie) pozorovány u novorozenců když byly betablokátory podávány matce až do doby porodu. Pokud je timolol podáván matce až do doby porodu, novorozenci mají být první den po narození pečlivě monitorováni. Xalacom by proto neměl být používán během těhotenství (viz též bod 5.3). Kojení: Beta-blokátory se vylučují do mateřského mléka. Avšak, při terapeutických dávkách timololu v očních kapkách je nepravděpodobné, že by bylo v mateřském mléce přítomno takové množství účinné látky, aby vyvolalo klinické projevy systémové betablokády u kojence. Opatření ke snížení systémové absorpce, viz bod 4.2 Latanoprost a jeho metabolity mohou přecházet do mateřského mléka. Kojící ženy by proto neměly Xalacom používat. 4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Podávání očních kapek může přechodně vyvolat rozmazané vidění. Dokud tyto účinky neodezní, pacient by neměl řídit ani obsluhovat stroje. 4.8

Nežádoucí účinky

Většina nežádoucích účinků se u latanoprostu vztahuje k oku. Na základě údajů z prodloužených fází pivotních klinických studií s přípravkem Xalacom, se u 16-20% ze všech pacientů objevuje zvýšená pigmentace duhovky, která může být trvalá. V otevřené pětileté studii bezpečnosti s latanoprostem se projevila u 33% pacientů pigmentace duhovky (viz bod 4.4). Jiné oční nežádoucí účinky jsou obvykle přechodné a objevují se po aplikaci dávky. U timololu je nejvíce nežádoucích účinků systémových, včetně bradykardie, arytmie, městnavého srdečního selhání, bronchospasmu a alergických reakcí. Stejně jako ostatní lokálně aplikované látky používané v oftalmologii, i timolol je absorbován do systémového oběhu. Proto může působit podobné nežádoucí účinky, jako byly zaznamenány u systémových betablokátorů. Incidence systémových nežádoucích účinků v souvislosti s lokálním očním podáním je nižší než u systémového podání. Mezi očekávané nežádoucí účinky patří účinky pozorované u celé třídy očních betablokátorů.

Níže jsou uvedeny nežádoucí účinky související s léčbou, které byly pozorovány při použití přípravku Xalacom v klinických studiích. Nežádoucí účinky jsou seřazeny podle četnosti následovně: velmi časté (≥1/10), časté (≥1/100, <1/10), méně časté (≥1/1000, <1/100), vzácné (≥1/10 000, <1/1000) a velmi vzácné (<1/10 000). Poruchy nervového systému Méně časté: bolest hlavy Poruchy oka Velmi časté: zvýšená pigmentace duhovky Časté: podráždění oka (včetně píchání, pálení, svědění), bolest oka Méně časté: hyperemie oka, konjunktivitida, neostré vidění, zvýšené slzení, blefaritida, poruchy rohovky Poruchy kůže a podkožní tkáně: Méně časté: kožní exantém, pruritus Další nežádoucí účinky, které byly hlášené pro jednotlivé složky přípravku Xalacom buď v klinických studiích, ze spontánních hlášení nebo z dostupné z literatury. Latanoprost: Infekce a infestace Herpetická keratitis Poruchy nervového systému Závrať Poruchy oka Změny řas a chloupků (prodloužení, zesílení, pigmentace, nárůst jejich počtu), tečkovité eroze rohovky, periorbitální edém, iritida/uveitida, makulární edém (u pacientů s afakií, s pseudofakií s natrženým zadním pouzdrem čočky, nebo u pacientů se známými rizikovými faktory pro makulární edém), suché oko, keratitida, korneální edém a eroze, špatný směr růstu očních řas, které mohou někdy dráždit oko, cysta na duhovce, fotofobie, změny očního okolí a víčka, které mají za následek prohloubení záhybu očního víčka. Srdeční poruchy Zhoršení anginy pectoris u pacientů s předchozím onemocněním, palpitace Respirační, hrudní a mediastinální poruchy Astma, exacerbace astmatu a dušnost Poruchy kůže a podkožní tkáně Ztmavnutí kůže víček Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně Bolest kloubů a svalů Celkové poruchy a reakce v místě aplikace Bolest na hrudi Timolol: Poruchy imunitního systému

Systémové alergické reakce včetně angioedému, urtikarie a lokalizovaného i generalizovaného exantému, pruritu, anafylaktické reakce Poruchy metabolismu a výživy Hypoglykemie Psychiatrické poruchy Nespavost, deprese, noční můry, ztráta paměti Poruchy nervového systému Synkopa, cerebrovaskulární příhoda, mozková ischemie, zvýšený výskyt příznaků a známek myastenie gravis, závratě, parestézie, bolesti hlavy Poruchy oka Příznaky a známky podráždění očí (tj. pálení, píchání, svědění, slzení, zarudnutí), blefaritida, keratitida, neostré vidění a odchlípení chorioidey po filtračním zákroku (viz bod 4.4), snížená citlivost rohovky, pocit suchého oka, korneální eroze, ptóza, diplopie Poruchy ucha a labyrintu Tinnitus Srdeční poruchy Bradykardie, bolest na hrudi, palpitace, otoky, arytmie, kongestivní srdeční selhání, antrioventrikulární blok, srdeční zástava, srdeční selhání Cévní poruchy Hypotenze, Raynaudův syndrom, syndrom studených rukou a nohou Respirační, hrudní a mediastinální poruchy Bronchospasmus (především u pacientů s preexistující bronchospastickou chorobou), dušnost, kašel Gastrointestinální poruchy Dysgeuzie, nauzea, dyspepsie, průjem, sucho v ústech, bolest břicha, zvracení Poruchy kůže a podkožní tkáně Alopecie, psoriaziformní vyrážka nebo exacerbace psoriázy, kožní vyrážka Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně Myalgie Poruchy reprodukčního systému a prsu Sexuální dysfunkce, snížené libido Celkové poruchy a reakce v místě aplikace Asténie/slabost 4.9

Předávkování

Nejsou dostupné žádné údaje týkající se předávkování přípravkem Xalacom u lidí. Projevy systémového předávkování timololem jsou: bradykardie, hypotenze, bronchospasmus a srdeční zástava. V případě, že se tyto příznaky projeví, musí být léčba symptomatická a podpůrná. Studie ukázaly, že timolol není odstranitelný dialýzou.

V případě předávkování latanoprostem se kromě iritace oka a konjunktivální hyperemie neobjevily žádné další oční nebo systémové nežádoucí projevy. Pro případ náhodného požití latanoprostu mohou být užitečné tyto údaje: Léčba: Je nutný výplach žaludku. Symptomatická léčba: Latanoprost se významně metabolizuje během prvního průchodu játry. Intravenózní podání zdravým dobrovolníkům v dávce 3 g/kg nevyvolalo žádné projevy, ale dávka 5,5-10 g /kg způsobila nauzeu, bolesti břicha, závratě, únavnost, návaly a pocení. Tyto příznaky co do závažnosti byly mírné až středně závažné a ustoupily bez léčby do 4 hodin po ukončení infuze. 5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti Farmakoterapeutická skupina: oftalmologikum, beta-blokátor - timolol, kombinace ATC kód: S01ED51 Mechanizmus účinku: Xalacom obsahuje dvě složky: latanoprost a timolol. Tyto dvě složky snižují nitrooční tlak (IOP) různými mechanizmy účinku a kombinovaný účinek způsobí aditivní redukci IOP ve srovnání s podáním každé látky odděleně. Latanoprost, analog prostaglandinu F2 , je selektivní agonista FP receptorů pro prostanoidy.

Latanoprost snižuje nitrooční tlak mechanismem zvýšení odtoku nitrooční tekutiny z oka. Hlavní mechanismus účinku látky je založen na zvýšení odtoku nitrooční tekutiny uveosklerální cestou. U člověka bylo zjištěno i určité zvýšení snadnosti odtoku (snížení odtokové rezistence). Latanoprost nemá významnější vliv na produkci nitrooční tekutiny, hematookulární bariéru nebo nitrooční krevní oběh. Chronické podávání latanoprostu opicím po extrakapsulární extrakci čočky nemělo žádný vliv na retinální cévy, jak bylo patrné z vyšetření fluorescenční angiografií. Latanoprost nevyvolává únik fluoresceinu do zadního segmentu pseudofakických očí u lidí v průběhu krátkodobé léčby. Timolol je beta-1 a beta-2 (neselektivní) blokátor adrenergních receptorů, který nemá významnější vnitřní sympatomimetickou aktivitu, přímý myokardiálně depresivní nebo membrány stabilizujíci účinek. Timolol snižuje nitrooční tlak snížením tvorby tekutiny v ciliárním epitelu. Přesný mechanizmus účinku není úplně stanoven, ale pravděpodobně se jedná o inhibici zvýšené syntézy cyklického AMP, způsobenou endogenní beta-adrenergní stimulací. Timolol výrazněji neovlivňuje propustnost hematookulární bariéry pro plazmatické proteiny. U králíků neměl timolol po dlouhodobé léčbě účinek na regionální krevní průtok okem. Farmakodynamické účinky Klinický účinek Ve studiích ke stanovení dávky působil Xalacom signifikantně vyšší pokles průměrného diurnálního IOP v porovnání s latanoprostem a timololem podanými v monoterapii 1x denně. Ve dvou dobře kontrolovaných, dvojitě zaslepených, šestiměsíčních klinických studiích byl účinek přípravku Xalacom na snižování IOP porovnáván s účinkem latanoprostu a timololu v monoterapii u pacientů s IOP nejméně 25 mmHg nebo vyšším.

Po 2-4 týdnech na timololu (průměrný pokles IOP od náboru 5 mmHg), byl po 6 měsících léčby přípravkem Xalacom, latanoprostem a timololem (dvakrát denně) pozorován další pokles průměrného IOP o 3,1 mm, 2,0 mm a 0.6 mmHg. Účinek přípravku Xalacom na snížení IOP přetrvával během šestiměsíční navazující otevřené studie. Účinek přípravku Xalacom nastupuje do 1 hodiny a maximální účinek se projeví během 6-8 hodin. Po opakovaném podání se ukázalo, že přiměřená redukce IOP přetrvávala až 24 hodin od podání. 5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Latanoprost je isopropyl ester, který je předstupněm léčivé látky a sám o sobě není účinný. Biologickou účinnost získává hydrolýzou esterázami v rohovce na kyselinu latanoprostovou. Tento předstupeň účinného léku je dobře resorbován rohovkou a veškerá látka, jež se dostává do nitrooční tekutiny, se hydrolyzuje během svého průchodu rohovkou. Studie u člověka svědčí pro to, že maximálních koncentrací v nitrooční tekutině, přibližně 15-30 ng/ml, je dosaženo za přibližně dvě hodiny po lokální aplikaci samotného latanoprostu. Po lokálním podání opicím se latanoprost distribuuje převážně v oblasti předního segmentu oka, ve spojivkách a očních víčkách. Kyselina latanoprostová má plazmatickou clearance 0,40 l/h/kg a malý distribuční objem 0,16 l/kg, z čehož vyplývá krátký biologický poločas v plazmě 17 minut. Po místním podání okem je systémová biologická dostupnost kyseliny latanoprostové 45%. Kyselina latanoprostová se váže na bílkoviny v 87%. V oku nedochází prakticky k žádnému metabolismu kyseliny latanoprostové. Látka se metabolizuje především v játrech. Poločas léku v plazmě u člověka je 17 minut. U hlavních metabolitů, kterými jsou 1,2-dinor a 1,2,3,4-tetranor-metabolity, nebyla ve studiích na zvířatech zjištěna žádná nebo jen velmi malá biologická aktivita. Tyto metabolity se vylučují převážně močí. Timolol Maximální koncentrace timololu v nitrooční tekutině se dosáhne přibližně 1 hodinu po lokálním podání. Část dávky se absorbuje systémově a maximální plazmatické koncentrace 1 ng/ml se dosahuje 10-20 minut po místním podání jedné kapky do každého oka jedenou denně (300 mikrogramů/den). Biologický poločas timololu v plazmě je přibližně 6 hodin. Timolol se rozsáhle metabolizuje v játrech. Metabolity se vylučují do moče spolu s nezměněným timololem. Xalacom Nebyly zjištěny farmakokinetické interakce mezi latanoprostem a timololem, i když byl pozorován přibližně dvojnásobný nárůst koncentrace kyseliny latanoprostu v nitrooční tekutině 1-4 hodiny po podání přípravku Xalacom v porovnání s monoterapií. 5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Bezpečnostní profil jednotlivých komponent, oční i systémový, je dobře prokázán. Nezjistily se nežádoucí oční a systémové účinky u králíků, léčených lokálně fixní kombinací nebo současně podávaným latanoprostem a timololem v očním roztoku. Farmakologické studie, studie genotoxicity a karcinogenity zaměřené na bezpečnost prováděné s každou ze složek neprokázaly zvláštní riziko pro člověka. Latanoprost neovlivňoval hojení ran na rohovce oka králíků, zatímco timolol inhiboval tento proces u oka králíků a opic, pokud byl podán častěji než jednou denně.

U latanoprostu nebyl zjištěn účinek na samčí a samičí fertilitu u potkanů ani teratogenní potenciál u potkanů a králíků. Po intravenózních dávkách až do výše 250 g/kg/den nebyla u potkanů pozorována embryotoxicita. Nicméně latanoprost vykazoval embryofetální toxicitu u králíků po intravenózní dávce 5 g/kg/den (přibližně 100-násobek klinické dávky) a vyšší, která byla charakterizována zvýšeným výskytem pozdní resorpce a potratů a sníženou hmotností plodu. Timolol nevykazoval účinky na samčí a samičí fertilitu u potkanů ani teratogenní potenciál u myší, potkanů a králíků. 6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Chlorid

sodný,

benzalkonium-chlorid,

monohydrát

dihydrogenfosforečnanu

sodného,

hydrogenfosforečnan sodný, kyselina chlorovodíková 10%, roztok hydroxidu sodného 100 g/l k nastavení pH 6,0, voda na injekci 6.2

Inkompatibility

Během studií in vitro bylo zjištěno, že jestliže jsou s přípravkem Xalacom smíseny oční kapky obsahující thiomersal, dochází k precipitaci. Při současném podávání takových léků s přípravkem Xalacom by jednotlivé oční kapky měly být aplikovány v odstupu nejméně pěti minut. 6.3

Doba použitelnosti

Doba použitelnosti: 2 roky Doba použitelnosti po prvním otevření: 28 dnů při teplotě do 25 °C. 6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Před otevřením: Uchovávejte při teplotě 2-8 oC. Uchovávejte lahvičku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. Po otevření: Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Chemická a fyzikální stabilita byla prokázána po otevření před použitím na dobu 28 dní při uchovávání do 25 °C. Z mikrobiologického hlediska může být přípravek po otevření uchováván maximálně po dobu 28 dní při teplotě do 25 °C. Jiná doba a podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou v odpovědnosti uživatele. 6.5

Druh obalu a velikost balení

Polyethylenová lahvička o objemu 5 ml, kapací aplikátor, strukturovaná zátka, vrchní ochranný polyethylenový kryt, krabička Velikost balení: 1 x 2,5 ml, 3 x 2,5 ml

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Všechen nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky. 7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

PFIZER spol. s r.o., Praha, Česká republika 8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

64/403/01-C 9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE / PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

19.12.2001 / 5.9.2012 10.

DATUM REVIZE TEXTU

5.9.2012


nahoru

Informace na obalu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU Krabička 1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

XALACOM oční kapky, roztok latanoprostum/timololum 2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jeden mililitr přípravku Xalacom obsahuje latanoprostum 50 g a timololi maleas 6,83 mg (což odpovídá timololum 5 mg). 3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Pomocné látky: chlorid sodný, monohydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, hydrogenfosforečnan sodný, benzalkonium-chlorid, kyselina chlorovodíková 10 %, roztok hydroxidu sodného 100 g/l, voda na injekci. 4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

1 x 2,5 ml (3 x 2,5 ml) 5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. 7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do: 9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě 2 – 8 oC. Uchovávejte lahvičku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. Po prvním otevření: spotřebujte do 28 dnů. Uchovávejte při teplotě do 25 °C. 10.

ZVLÁŠTNÍ

OPATŘENÍ

PRO

LIKVIDACI

NEPOUŽITÝCH

LÉČIVÝCH

PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny. 11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

PFIZER spol.s.r.o., Praha, Česká republika 12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Reg.č: 64/403/01-C 13.

ČÍSLO ŠARŽE

Číslo šarže: Datum výroby: 14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Xalacom

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU Štítek na lahvičce 1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

XALACOM oční kapky, roztok latanoprostum/timololum 2.

ZPŮSOB PODÁNÍ

3.

POUŽITELNOST

Použitelné do: 4.

ČÍSLO ŠARŽE

Číslo šarže: 5.

OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

2,5 ml 6.

JINÉ

Po prvním otevření spotřebujte do 4 týdnů. Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.