Xados 20 Mg Tablety

Kód 0148672 ( )
Registrační číslo 24/ 001/11-C
Název XADOS 20 MG TABLETY
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Menarini International Operations Luxembourg S.A., Luxembourg, Lucembursko
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0148671 POR TBL NOB 10X20MG Tableta, Perorální podání
0148672 POR TBL NOB 20X20MG Tableta, Perorální podání
0148673 POR TBL NOB 30X20MG Tableta, Perorální podání
0148674 POR TBL NOB 40X20MG Tableta, Perorální podání
0148675 POR TBL NOB 50X20MG Tableta, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak XADOS 20 MG TABLETY

1

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls168123/2011

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Xados 20 mg tablety

Bilastinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:

1.

Co je přípravek Xados 20 mg tablety a k čemu se používá

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Xados 20 mg tablety používat

3.

Jak se přípravek Xados 20 mg tablety používá

4.

Možné nežádoucí účinky

5.

Jak přípravek Xados 20 mg tablety uchovávat

6.

Další informace

1.

CO JE PŘÍPRAVEK XADOS 20 MG TABLETY A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Tablety Xados obsahují bilastin, což je antihistaminikum. Xados 20 mg tablety se používá ke zmírnění symptomů senné rýmy (kýchání, svědění nosu, rýma, ucpaný nos a zrudnutí a slzení očí) a dalších forem alergické rýmy. Mohou se také používat k léčbě svědivé kožní vyrážky (kopřivka).

2.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK XADOS 20 MG TABLETY POUŽÍVAT

Neužívejte přípravek Xados 20 mg tablety

Jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na bilastin nebo na kteroukoli další složku přípravku Xados 20 mg tablety (viz bod 6, Další informace).

2

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Xados 20 mg tablety je zapotřebí

Jestliže máte středně závažné nebo závažné poškození ledvin a užíváte jiné léky (viz níže).

Není vhodné pro použití u dětí mladších 12 let.

Nepřekračujte doporučené dávkování. Jestliže symptomy přetrvávají, poraďte se se svým lékařem.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Svého lékaře informujte zejména v případě, užíváte-li některé z následujících léků:

Ketokonazol (protiplísňový lék)

Erytromycin (antibiotikum)

Diltiazem (k léčbě angíny pectoris)

Cyklosporin (ke snížení aktivity imunitního systému kvůli zabránění odmítnutí transplantátu nebo kvůli snížení aktivity autoimunitních a alergických onemocnění, jako je psoriáza, atopická dermatitida nebo revmatoidní artritida)

Ritonavir (k léčbě AIDS)

Rifampicin (antibiotikum)

Užívání přípravku Xados 20 mg tablety s jídlem a pitím

Tyto tablety by se nemají užívat společně s jídlem, grapefruitovým džusem nebo ostatními ovocnými džusy, protože to snižuje účinek bilastinu. Abyste se vyvarovali tomuto účinku, můžete:

užít tabletu a počkat jednu hodinu než se najíte nebo budete pít ovocný džus.

počkat dvě hodiny než užijete tabletu, jestliže jste jedli nebo pili ovocný džus.

Těhotenství a kojení

Poraďte se se svým lékařem, jestliže jste těhotná, je-li pravděpodobné, že otěhotníte, nebo pokud kojíte.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Studie provedená za účelem posouzení účinku bilastinu na schopnost řídit vozidla ukázala, že léčba bilastinem v dávce 20 mg neovlivňuje výkon během řízení. Nicméněněkteří lidé mohou velmi vzácně pociťovat ospalost, která může ovlivnit jejich schopnost řídit vozidlo nebo obsluhovat stroje.

Požití alkoholu

Bilastin v doporučené dávce (20 mg) nezesiluje ospalost navozenou alkoholem.

3

3. JAK SE PŘÍPRAVEK XADOS 20 MG TABLETY POUŽÍVÁ

Dospělí, včetně starších osob a dospívající starší 12 let

Užívejte jednu tabletu denně.

Tableta musí být užívána nalačno, např. ráno před snídaní. Jednu hodinu po užití bilastinu nesmíte jíst.

Tabletu zapijte sklenicí vody.

Půlicí rýha uprostřed není určena k dělení tablety na stejné dávky. Je možné ji použít k rozlomení tablety a usnadnění polykání.

Co se týká délky léčby, lékař určí typ Vašeho onemocnění a podle toho rozhodne, jak dlouho byste měli užívat Xados 20 mg tablety.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Xados 20 mg tablety, než jste měl(a)

Pokud Vy nebo kdokoli jiný požije příliš mnoho přípravku Xados 20 mg tablety, poraďte se okamžitě se svým lékařem nebo lékárníkem.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Xados 20 mg tabety

Nezdvojnásobujte dávku, abyste nahradili dávku, kterou jste si zapomněli vzít.

Pokud si zapomenete vzít dávku včas, vezměte si ji co nejdříve a poté se vraťte ke svému obvyklému dávkovacímu schématu.Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Xados 20 mg tablety nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Mezi nežádoucí účinky, které se mohou objevit, patří:

Časté: postihují 1 až 10 pacientů ze 100

bolest hlavy

ospalost

Méně časté: postihují 1 až 10 pacientů z 1 000

abnormální záznam srdečního EKG

krevní testy ukazující změny jaterních funkcí

závratě

bolest žaludku

únava

zvýšená chuť k jídlu

nepravidelný tep

zvýšení hmotnosti

nauzea (pocit na zvracení)

4

úzkost

pocit suchého nosu nebo nepříjemné pocity v nose

bolest břicha

průjem

gastritida (zánět žaludeční stěny)

vertigo (pocit závrati nebo točení)

pocit slabosti

žízeň

dušnost (obtížné dýchání)

sucho v ústech

zažívací potíže

svědění

opary (orální herpes)

zvýšená teplota

tinitus (zvonění v uších)

poruchy spánku

krevní testy, které ukazují na změny práce ledvin

zvýšená hladina tuků v krvi

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5.

JAK PŘÍPRAVEK XADOS 20 MG UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Přípravek Xados 20 mg tablety nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a blistru za zkratkou Použ. do. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.

DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Xados 20 mg tablety obsahuje

Léčivou látkou je bilastin. Jedna tableta obsahuje 20 mg bilastinu.

5

Pomocnými látkami jsou mikrokrystalická celulóza, sodná sůl karboxymethylškrobu typuA (z bramborového škrobu), koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát.

Jak přípravek Xados 20 mg tablety vypadá a co obsahuje toto balení

Xados 20 mg tablety jsou bílé, oválné, bikonvexní tablety s půlicí rýhou.

Tablety se dodávají v blistrech po 10, 20, 30, 40 nebo 50 tabletách.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

Menarini International Operations Luxembourg, S.A.

1, Avenue de la Gare

1611 Luxembourg, Lucembursko

Výrobce

Faes Farma S.A.

Máximo Aguirre, 14

Leioa (Vizcaya)

Španělsko

nebo

A.Menarini Manufacturing Logistics and Services S.r.l.

Campo di Pile

L’Aquila

Itálie

nebo

Menarini - Von Heyden GmbH

Leipziger Strasse 7–13; 01097

Drážďany

Německo

6

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

DE/H/2300/001

Rakousko: Nasitop 20 mg Tabletten

Belgie: Bellozal 20 mg Tablet

Bulharsko: Fortecal 20 mg Таблетка

Kypr: Bilaz 20 mg Δισκίο

Česká republika: Xados 20 mg tablety

Dánsko: Revitelle 20 mg Tablet

Estonsko: Opexa

Finsko: Revitelle 20 mg Tabletti

Francie: Bilaska 20 mg Comprimé

Německo: Bilaxten 20 mg Tabletten

Řecko: Bilaz 20 mg Δισκίο

Maďarsko: Lendin 20 mg tabletta

Island: Bilaxten 20 mg Tafla

Irsko: Drynol 20 mg tablets

Itálie: Olisir 20 mg Compressa

Lotyšsko: Opexa 20 mg Tabletes

Litva: Opexa 20 mg Tabletìs

Lucembursko: Bellozal 20 mg Tablet

Malta: Gosall 20 mg tablets

Norsko: Zilas 20 mg Tablett

Polsko: Clatra

Portugalsko: Lergonix 20 mg Comprimido

Rumunsko: Borenar 20 mg Comprimate

Slovenská republika: Omarit 20 mg Tableta

Slovinsko: Bilador 20 mg tablete

Španělsko: Ibis 20 mg Comprimido

Švédsko: Bilaxten 20 mg Tablett

Velká Británie: Ilaxten 20 mg tablets

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 2.12.2011


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

1

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls93831/2011

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Xados 20 mg tablety

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna tableta obsahuje 20 mg bilastinum.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Tableta.

Oválné, bikonvexní bílé tablety s půlicí rýhou.

Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tablety pro snazší polykání, nikoliv za účelem dělení dávky.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Symptomatická léčba alergické rinokonjunktivitidy (sezónní i celoroční) a kopřivky.

4.2

Dávkování a způsob podání

Způsob podání:

Perorální podání

Dospělí a dospívající (12 let a starší)

Ke zmírnění symptomů alergické rinokonjunktivitidy (sezónní i celoroční) a kopřivky 20 mg (1 tableta) jednou denně.

Tableta se má užívat perorálně, jednu hodinu před nebo dvě hodiny po jídle nebo ovocném džusu. Denní dávku se doporučuje užívat najednou.

Starší pacienti

U starších pacientů není nutná úprava dávkování (viz bod 5.1 a 5.2). Zkušenosti s podáváním u pacientů starších 65 let jsou omezené.

Děti mladší 12 let

U dětí do 12 let nebyla ještě bezpečnost a účinnost bilastinu stanovena.

Poškození ledvin

U pacientů s poškozením ledvin není nutná úprava dávkování (viz bod 5.2).

2

Poškození jater

Nejsou žádné klinické zkušenosti s podáváním u pacientů s poškozením jater. Protože bilastin se nemetabolizuje a významnou eliminační cestou je jeho clearance ledvinami, neočekává se, že by poškození jater vedlo ke zvýšení systémové expozice nad bezpečný limit. U pacientů s poškozením jater proto není nutná úprava dávkování (viz bod 5.2).

Délka léčby

U alergických rým by měla být léčba omezená obdobím vystavení alergenům. U sezónních alergických rým může být léčba přerušena po odeznění příznaků a opětovně zahájena při jejich znovuobjevení. U celoroční alergické rýmy může být pro pacienty navržena nepřetržitá léčba během doby, kdy jsou vystaveni alergenům. U kopřivky závisí délka léčby na typu, délce a průběhu obtíží.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku bilastin nebo na kteroukoli pomocnou látku tohoto přípravku.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Účinnost a bezpečnost bilastinu u dětí mladších 12 let nebyla stanovena.

U pacientů se středně závažným nebo závažným poškozením ledvin může současné podání bilastinu a inhibitorů P-glykoproteinu, jako jsou např. ketokonazol, erytromycin, cyklosporin, ritonavir nebo diltiazem, zvýšit plazmatické hladiny bilastinu a tím zvýšit riziko nežádoucích účinků bilastinu. Z tohoto důvodu je třeba u pacientů se středně závažným nebo závažným poškozením ledvin se vyhnout současnému podávání bilastinu a inhibitorů P-glykoproteinu.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Interakce s jídlem: Jídlo významně snižuje perorální biologickou dostupnost bilastinu o 30 %.

Interakce s grapefruitovým džusem: Současné užití 20 mg bilastinu a grapefruitového džusu snižuje biologickou dostupnost bilastinu o 30 %. Tento účinek se může objevit také u jiných ovocných džusů. Stupeň snížení biologické dostupnosti se může lišit podle výrobce a druhu ovoce. Mechanismus této interakce spočívá v inhibici absorpčního přenašeče OATP1A2, jehož substrátem je bilastin (viz bod 5.2). Léčivé přípravky, které jsou substráty nebo inhibitory OATP1A2, jako ritonavir nebo rifampicin, mohou také snížovat plazmatické koncentrace bilastinu.

Interakce s ketokonazolem nebo erytromycinem: Současné užití bilastinu a ketokonazolu nebo erytromycinu zvyšuje AUC bilastinu dvakrát a Cmax 2–3krát. Tyto změny lze vysvětlit interakcí se střevními effluxními transportéry, a to proto, že je bilastinsubstrátem P-gp a nemetabolizuje se (viz bod 5.2). Nezdá se, že by tyto změny ovlivňovaly bezpečnostní profil bilastinu a ketokonazolu, respektive erytromycinu. Další léčivé přípravky, které jsou substráty nebo inhibitory P-gp, jako cyklosporin, mohou takézvýšovat plazmatické koncentrace bilastinu.

Interakce s diltiazemem: Současné užití 20 mg bilastinu a 60 mg diltiazemu zvýšilo Cmaxbilastinu o 50 %. Tento účinek lze vysvětlit interakcí se střevními effluxními transportéry(viz bod 5.2) a nezdá se, že by ovlivňoval bezpečnostní profil bilastinu.

3

Interakce s alkoholem: Psychomotorický výkon po současném příjmu alkoholu a 20 mg bilastinu byl podobný výkonu pozorovanému po příjmu alkoholu a placeba.

Interakce s lorazepamem: Současný příjem 20 mg bilastinu a 3 mg lorazepamu po dobu 8 dnů nezesiluje tlumivý efekt lorazepamu na CNS.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Fertilita: Nejsou k dispozici žádná nebo jen omezená klinická data. Studie u potkanůnenaznačují žádné negativní účinky na plodnost (viz bod 5.3).

Těhotenství: O použití bilastinu u těhotných žen nejsou k dispozici žádná nebo jen omezená data.

Studie na zvířatech neukazují přímé nebo nepřímé škodlivé účinky na reprodukční toxicitu, porod nebo postnatální vývoj (viz bod 5.3). Jako preventivní opatření se doporučuje nepoužívat Xados 20 mg tablety během těhotenství.

Kojení: Není známo, zda se bilastin vylučuje do lidského mateřského mléka. Vylučování bilastinu do mléka nebylo zkoumáno ani u zvířat. Rozhodnutí o pokračování/ukončení kojení nebo pokračování/ukončení terapie přípravkem Xados 20 mg tablety by se mělo učinit s ohledem na přínos kojení pro dítě a přínos terapie bilastinem pro matku.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Studie provedená za účelem posouzení účinku bilastinu na schopnost řídit ukázala, že léčba dávkou 20 mg neovlivňuje výkon během řízení. I tak by však měli být pacienti informováni, že nekteří lidé mohou velmi vzácně pociťovat ospalost, která může ovlivnitjejich schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

4.8

Nežádoucí účinky

Množství nežádoucích účinků, které se objevily u pacientů trpících alergickou rinokonjuktivitidou nebo chronickou idiopatickou kopřivkou léčených 20 mg bilastinu bylo v klinických studiích srovnatelné s pacienty, kteří dostávali placebo (12,7 % versus 12,8 %).

Pacienti léčení bilastinem v dávce 20 mg v klinických studiích fáze II a III udávali mezi nejčastějšími nežádoucími účinky bolest hlavy, ospalost, závratě a únavu. Tyto nežádoucí účinky se objevovaly ve srovnatelné frekvenci u pacientů, kteří dostávali placebo.

Nežádoucí účinky, u kterých existuje alespoň minimální možnost, že souvisejí s bilastinem, a které byly hlášeny u více než 0,1 % pacientů užívajících 20 mg bilastinu během klinického sledování, jsou uvedeny v tabulce níže.

Frekvence jsou označeny následovně:

Velmi časté (≥ 1/10)

Časté (≥ 1/100 až < 1/10)

Méně časté (≥ 1/1 000 až < 1/100)

Vzácné (≥ 1/10 000 až < 1/1 000)

Velmi vzácné (< 1/10 000)

Není známo (z dostupných údajů nelze určit)

4

Vzácné reakce, velmi vzácné reakce a reakce s neznámou frekvencí nebyly do tabulkyzahrnuty.

Třída orgánového systému

Frekvence

Nežádoucí reakce

Bilastin

20 mg

N=1697

Všechny

dávky

bilastinu

Dávky

N=2525

Placebo

N=1362

Infekce a infestace

Méně časté

Orální herpes

2 (0,12 %)

2 (0,08 %)

0 (0,0 %)

Poruchy metabolismu a výživy

Méně časté

Zvýšená chuť k jídlu

10 (0,59 %)

11 (0,44 %)

7 (0,51 %)

Psychiatrické poruchy

Méně časté

Úzkost

6 (0,35 %)

8 (0,32 %)

0 (0,0 %)

Nespavost

2 (0,12 %)

4 (0,16 %)

0 (0,0 %)

Poruchy ucha a labyrintu

Méně časté

Tinitus

2 (0,12 %)

2 (0,08 %)

0 (0,0 %)

Závrať

3 (0,18 %)

3 (0,12 %)

0 (0,0 %)

Srdeční poruchy

Méně časté

Blokáda pravého Tawarova raménka

4 (0,24 %)

5 (0,20 %)

3 (0,22 %)

Sinusová arytmie

5 (0,30 %)

5 (0,20 %)

1 (0,07 %)

Prodloužení QT intervaluelektrokardiogramu

9 (0,53 %)

10 (0,40 %)

5 (0,37 %)

Další EKG anomálie

7 (0,41 %)

11 (0,44 %)

2 (0,15 %)

Poruchy nervového systému

Časté

Ospalost

52 (3,06 %)

82 (3,25 %)

39 (2,86 %)

Bolest hlavy

68 (4,01 %)

90 (3,56 %)

46 (3,38 %)

Méně časté

Závrať

14 (0,83 %)

23 (0,91 %)

8 (0,59 %)

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

Méně časté

Dušnost

2 (0,12 %)

2 (0,08 %)

0 (0,0 %)

Nepříjemné pocity v nose

2 (0,12 %)

2 (0,08 %)

0 (0,0 %)

Sucho v nose

3 (0,18 %)

6 (0,24 %)

4 (0,29 %)

Gastrointestinální poruchy

Méně časté

Bolest nadbřišku

11 (0,65 %)

14 (0,55 %)

6 (0,44 %)

Bolest břicha

5 (0,30 %)

5 (0,20 %)

4 (0,29 %)

Nevolnost

7 (0,41 %)

10 (0,40 %)

14 (1,03 %)

Nepříjemné pocity v břiše

3 (0,18 %)

4 (0,16 %)

0 (0,0 %)

Průjem

4 (0,24 %)

6 (0,24 %)

3 (0,22 %)

Sucho v ústech

2 (0,12 %)

6 (0,24 %)

5 (0,37 %)

Dyspepsie

2 (0,12 %)

4 (0,16 %)

4 (0,29 %)

Gastritida

4 (0,24 %)

4 (0,16 %)

0 (0,0 %)

5

Třída orgánového systému

Frekvence

Nežádoucí reakce

Bilastin

20 mg

N=1697

Všechny

dávky

bilastinu

Dávky

N=2525

Placebo

N=1362

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Méně časté

Svědění

2 (0,12 %)

4 (0,16 %)

2 (0,15 %)

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Méně časté

Únava

14 (0,83 %)

19 (0,75 %)

18 (1,32 %)

Žízeň

3 (0,18 %)

4 (0,16 %)

1 (0,07 %)

Zlepšení předem existujícího onemocnění

2 (0,12 %)

2 (0,08 %)

1 (0,07 %)

Pyrexie

2 (0,12 %)

3 (0,12 %)

1 (0,07 %)

Astenie

3 (0,18 %)

4 (0,16 %)

5 (0,37 %)

Vyšetření

Méně časté

Zvýšená gama-glutamyltransferáza

7 (0,41 %)

8 (0,32 %)

2 (0,15 %)

Zvýšená alaninaminotransferáza

5 (0,30 %)

5 (0,20 %)

3 (0,22 %)

Zvýšená aspartátaminotransferáza

3 (0,18 %)

3 (0,12 %)

3 (0,22 %)

Zvýšený kreatinin v krvi

2 (0,12 %)

2 (0,08 %)

0 (0,0 %)

Zvýšené triglyceridy v krvi

2 (0,12 %)

2 (0,08 %)

3 (0,22 %)

Zvýšená tělesná hmotnost

8 (0,47 %)

12 (0,48 %)

2 (0,15 %)

4.9

Předávkování

Informace týkající se akutního předávkování jsou omezeny zkušenostmi z klinických studií prováděných během vývoje bilastinu. Po podání bilastinu v dávkách 10 až 11krát přesahujících terapeutickou dávku (220 mg (jednorázové podání); nebo 200 mg/den po 7 dnů) zdravým dobrovolníkům byla frekvence akutních nežádoucích účinků léčby dvakrát vyšší než u placeba. Nejčastěji udávanými nežádoucími reakcemi byly závratě, bolest hlavy a nevolnost. Nebyly hlášeny žádné závažné nežádoucí účinky ani významné prodloužení intervalu QTc.

Kritické hodnocení účinku opakovaného podávání bilastinu (100 mg x 4 dny) na repolarizaci komor pomocí „důkladné zkřížené studie pro zkoumání QT/QTc“, zahrnující 30 zdravých dobrovolníků, neukázalo významné prodloužení QTc.

V případě předávkování je doporučena symptomatická a podpůrná léčba.

Proti bilastinu není známo specifické antidotum.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina:

Antihistaminika pro systémové použití, jiná

antihistaminika pro systémové použití, ATC kód: RO6AX29

6

Bilastin je nesedativní antagonista histaminových receptorů s dlouhtrvajícím účinkem se selektivní antagonistickou afinitou vůči periferním H1 receptorům a bez afinity k muskarinovým receptorům. Bilastin inhibuje histaminem navozené kožní reakce typu lokálního edému a zrudnutí po dobu 24 hodin po jednorázovém podání.

U klinických studií provedených u dospělých a dospívajících pacientů s alergickou rinokonjunktivitidou (sezónní i trvalou) byl bilastin v dávce 20 mg podávané jednou denně po 14 až 28 dnů účinný ve zmírňování symptomů, jako jsou kýchání, vodnatá sekrece z nosu, svědění nosu, pocit ucpaného nosu, svědění očí, slzení a zarudnutí očí. Bilastin účinně potlačoval symptomy po dobu 24 hodin.

Ve dvou klinických studiích provedených u pacientů s chronickou idiopatickou kopřivkou byl bilastin v dávce 20 mg podávané jednou denně po 28 dnů účinný ve zmírňování intenzity svědění a počtu a velikosti kožních pupenů i negativních subjektivních pocitů pacientů v důsledku kopřivky. U pacientů se zlepšily podmínky spánku a kvalita života.

V klinických studiích provedených s bilastinem nebylo dokonce ani při dávkách 200 mg denně (10ti násobek klinické dávky) po 7 dnů u 9 subjektů pozorováno klinicky významné prodloužení QTc nebo jiný účinek na kardiovaskulární systém, dokonce ani při současném podání s inhibitory P-glykoproteinu, jako je ketokonazol (24 subjektů) a erytromycin (24 subjektů). Navíc byla provedena důkladná studie QT zahrnující 30 dobrovolníků.

V kontrolovaných klinických studiích s doporučenou dávkou 20 mg jednou denně byl bezpečnostní profil bilastinu pro CNS srovnatelný s placebem a incidence ospalosti nebyla statisticky odlišná od placeba. Bilastin v dávkách do 40 mg denně neovlivňuje psychomotorický výkon v klinických studiích a neovlivňuje výkon při řízení vozidel při standardním testu řízení.

U starších pacientů (≥ 65 let) zahrnutých do studií fáze II a III nebyly pozorovány rozdíly v účinnosti nebo bezpečnosti oproti mladším pacientům.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce

Po perorálním podání se bilastin rychle absorbuje, přičemž čas pro dosažení maximální plazmatické koncentrace je přibližně 1,3 hodiny. Kumulace nebyla pozorována. Průměrná hodnota biodostupnosti bilastinu po perorálním podání je 61 %.

Distribuce

Studie in vitro a in vivo ukázaly, že bilastin je substrátem pro P-glykoprotein (viz bod 4.5,Interakce s ketokonazolem, erytromycinem a diltiazemem) a OATP (viz bod 4.5,Interakce s grapefruitovým džusem). Nezdá se, že by byl bilastin substrátem přenašečůBCRP nebo renálních přenašečů OCT2, OAT1 a OAT3. Na základě in vitro studií se očekává, že bilastin neinhibuje následující přenašeče v systémové cirkulaci: MRP2, BCRP, BSEP, OATP1B1, OATP1B3, OATP2B1, OAT1, OAT3, OCT1, OCT2 a NTCP. Byla pozorována pouze mírná inhibice P-glykoproteinu, OATP2B1 a OCT1, přičemž stanovená hodnota IC50 ≥ 300 µM byla mnohem vyšší než vypočtená klinická plazmatická Cmax, a proto nejsou tyto interakce považovány za klinicky relevantní. Na základě těchto výsledků však nemůže být vyloučena inhibice transportérů přítomných ve střevní sliznici bilastinem, např. P-glykoproteinu.

V terapeutických dávkách je bilastin vázán na plazmatické proteiny z 84–90 %.

7

Biotransformace

Bilastin ve studiích in vitro neindukuje nebo neinhibuje aktivitu izoenzymů CYP450.

Eliminace

Ve studii hmotnostní rovnováhy (mass balance) u zdravých dobrovolníků po podání jedné dávky 20 mg

14C-bilastinu bylo téměř 95 % podané dávky vyloučeno močí (28,3 %) a

stolicí (66,5 %) jako nezměněný bilastin, což potvrzuje, že bilastin se u lidí významně nemetabolizuje. Průměrný eliminační poločas vypočtený u zdravých dobrovolníků byl 14,5 h.

Linearita

Ve studovaném dávkovém rozmezí (5–220 mg) bilastin vykazoval lineární farmakokinetiku, s nízkou interindividuální variabilitou.

Pacienti s poškozením ledvin:

Ve studii u subjektů s poškozením ledvin se zvýšila průměrná (směrodatná odchylka SD) AUC0-∞ ze 737,4 (± 260,8) ng.h/ml u subjektů bez poškození (GFR: > 80 ml/min/1,73 m

2) na: 967,4 (± 140,2) ng.h/ml u subjektů s mírným poškozením (GFR: 50–80

ml/min/1,73 m

2), 1384,2 (± 263,23) ng.h/ml u subjektů se středně závažným poškozením

(GFR: 30–50 ml/min/1,73 m

2) a 1708,5 (± 699,0) ng.h/ml u subjektů se závažným

poškozením (GFR: < 30 ml/min/1,73 m

2). Průměrný (SD) poločas bilastinu byl 9,3 h (±

2,8) u subjektů bez poškození, 15,1 h (± 7,7) u subjektů s mírným poškozením, 10,5 h (± 2,3) u subjektů se středně závažným poškozením a 18,4 h (± 11,4) u subjektů se závažným poškozením. Vylučování bilastinu do moči skončilo v zásadě u všech subjektů do 48 až 72 hodin. Neočekává se, že by tyto farmakokinetické změny měly klinicky významný vliv na bezpečnost bilastinu, protože plazmatické hladiny bilastinu u pacientů s poškozením ledvin jsou stále v rozmezí, které je pro bilastin bezpečné.

Pacienti s poškozením jater:

U pacientů s poškozením jater nejsou k dispozici žádná farmakokinetická data. Bilastin se u lidí nemetabolizuje. Protože výsledky studií u ledvinového poškození ukazují, že eliminace ledvinami je jednou z hlavních cest eliminace, očekává se, že vylučování do žluči se v elimimaci bilastinu uplatňuje pouze okrajově. Neočekává se, že by změny v jaterních funkcích měly klinicky významný vliv na farmakokinetiku bilastinu.

Starší pacienti:

U subjektů starších 65 let je k dispozici pouze omezené množství dat. Ve farmakokineticebilastinu u starších pacientů nebyly ve srovnání s mladšími subjekty pozorovány statisticky významné rozdíly.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Neklinická data týkající se bilastinu neodhalila na základě konvenčních farmakologických studií bezpečnosti, toxicity po opakovaném podávání, genotoxicity a kancerogenního potenciálu zvláštní nebezpečí pro člověka.

8

Ve studiích reprodukční toxicity byly pozorovány účinky bilastinu na plod (preimplantační a postimplantační ztráty u potkanů a nekompletní osifikace kostí lebky, sterna a končetin u králíků) pouze při dávkách toxických pro matku. Expoziční úroveň uNOAEL dostatečně překračuje (> 30krát) lidskou expozici při doporučené terapeutické dávce.

Ve studii fertility u potkanů nenavodil bilastin podaný perorálně v dávce až 1000 mg/kg/den žádný účinek u orgánů ženského nebo mužského reprodukčního systému. Údaje týkající se páření, fertility a březosti nebyly ovlivněny.

Distribuční studie u potkanů se stanovením koncentrace léčiva pomocí autoradiografie ukázala, že se bilastin nekumuluje v CNS.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Mikrokrystalická celulóza

Sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A) (z bramborového škrobu)

Koloidní bezvodý oxid křemičitý

Mygnesium-stearát

6.2

Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3

Doba použitelnosti

5 let

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

6.5

Druh obalu a velikost balení

Léčivo je zabaleno v blistru, který sestává ze dvou částí:

1. laminátu sestávajícího z orientovaného polyamidu (vnější strana laminátu), hliníku a

PVC (vnitřní strana laminátu)

2. hliníkové fólie

Hliníková fólie je po natvarování a doplnění tablet za tepla přilepena tepelně spojitelným lakem (PVC-PVAC kopolymer a butylmetakrylátová pryskyřice) k laminátu.

Jeden blistr obsahuje 10 tablet. Blistry jsou zabaleny v krabičce.

Velikost balení po 10, 20, 30, 40 nebo 50 tabletách. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Žádné zvláštní požadavky.

9

Všechen nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Menarini International Operations Luxembourg, S.A.

1, Avenue de la Gare

1611 Luxembourg, Lucembursko

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

24/001/11-C

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

12. 1. 2011

10.

DATUM REVIZE TEXTU

13.1.2012


nahoru

Informace na obalu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU KRABIČKA 1. NÁZEV

LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Xados 20 mg tablety bilastinum 2. OBSAH

LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna tableta obsahuje 20 mg bilastinu. 3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje bramborový škrob (sodná sůl karboxymethylškrobu, typ A). Další informace viz příbalová informace. 4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

10 (20, 30, 40, 50) tablet 5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ K perorálnímu podání. Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 6. ZVLÁŠTNÍ

UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. 7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST Použitelné do: 9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

10. ZVLÁŠTNÍ

OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI Menarini International Operations Luxembourg, S.A. 1, Avenue de la Gare 1611 Luxembourg, Lucembursko 12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA Reg. č.: 24/001/11-C 13. ČÍSLO ŠARŽE Č. šarže: 14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 15. NÁVOD

K

POUŽITÍ

K léčbě alergické rýmy K léčbě svědivých kožních vyrážek 16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU Xados 20 mg tablety

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH BLISTR 1. NÁZEV

LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Xados 20 mg tablety bilastinum 2.

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Menarini International O.L. S.A. 3. POUŽITELNOST Použ. do: 4.

ČÍSLO ŠARŽE

Č. š.: 5. JINÉ K perorálnímu podání

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.