Willfact 1000 Iu

Kód 0165508 ( )
Registrační číslo 16/ 200/11-C
Název WILLFACT 1000 IU
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace LFB-BIOMEDICAMENTS, LES ULIS, COURTABOEUF CEDEX, Francie
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0165508 INJ PSO LQF 1X1000UT Prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok, Injekce

nahoru

Příbalový létak WILLFACT 1000 IU

Příloha č. 2 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls56292/2010

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Willfact 1000 IU

Prášek pro přípravu injekčního roztoku s rozpouštědlem

Factor von Willebrand humanus

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat.  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.  Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.  Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i

tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

 Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete

jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete: 1.

Co je Willfact a k čemu se používá

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Willfact používat

3.

Jak se Willfact používá

4.

Možné nežádoucí účinky

5.

Jak Willfact uchovávat

6. Další

informace

1. CO JE WILLFACT A K ČEMU SE POUŽÍVÁ Willfact je lék používaný k zastavení krvácení. Jako léčivou látku obsahuje lidský von Willebrandův faktor (vWF). Willfact je indikován k prevenci a léčbě krvácení při operacích nebo jiného krvácení u pacientů s von Willebrandovou chorobou v případech, kdy je léčba samotným desmopresinem (DDAVP - syntetický analog antidiuretického hormonu - vasopresinu) neúčinná nebo kontraindikovaná.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE WILLFACT POUŽÍVAT Kontraindikace Nepoužívejte Willfact  jestliže jste přecitlivělý/á (alergický/á) na lidský von Willebrandův faktor nebo na kteroukoli další

složku přípravku Willfact.

 jestliže trpíte hemofilií A (absence nebo nedostatek faktoru srážlivosti VIII)

1

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Willfact je zapotřebí: Na Vaši léčbu přípravkem Willfact byl měl vždy dohlížet lékař se zkušenostmi s léčbou hemostatických poruch. Vyskytne-li se u Vás těžké krvácení a vyšetření krve ukáže, že hodnota faktoru VIII ve Vaší krvi je snížená, dostanete během prvních dvanácti hodin spolu s přípravkem obsahujícím vWF také přípravek obsahující faktor VIII. Alergické reakce Podobně jako u všech proteinových léků k intravenóznímu podání vyrobených z lidské krve nebo plazmy, mohou se i při užívání přípravku Willfact vyskytnout reakce přecitlivělosti v podobě alergie. Během injekce budete pozorován(a) s cílem zjistit, zda se u Vás neobjeví časné známky přecitlivělosti, např. štípání, vyrážka (generalizovaná urtikárie), svírání na hrudi, dýchavičnost, pokles krevního tlaku (hypotenze) a závažné alergické reakce (anafylaxe). Jestliže se tyto příznaky vyskytnou, injekce bude ihned přerušena. Riziko trombózy Může také dojít k ucpání krevních cév krevními sraženinami (trombózy). Toto riziko existuje především tehdy, naznačuje-li Vaše anamnéza nebo laboratorní výsledky, že vykazujete určité rizikové faktory. V tomto případě budete velmi pečlivě sledován(a), zda se u Vás neobjeví časné známky trombózy, a měla by být zahájena preventivní léčba (profylaxe) proti ucpání cév krevními sraženinami. Ošetřující lékař si musí být vědom toho, že užívání přípravku obsahujícího spolu s vWF také FVIII může vést k nadměrnému zvýšení FVIII:C. Je-li Vám podáván přípravek obsahující vWF i FVIII, Váš lékař by měl pravidelně monitorovat Vaše plazmatické hladiny FVIII:C. Tímto se zajistí, že nebudete mít trvale nadměrné plazmatické hladiny FVIII:C, což by mohlo zvýšit riziko trombotických příhod. Omezená účinnost Je možné, že se u pacientů s von Willebrandovou chorobou, zejména pacientů s typem 3, vytvoří bílkoviny, které neutralizují účinek vWF. Tyto bílkoviny se nazývají protilátky nebo inhibitory. Naznačí-li laboratorní výsledky přítomnost takových protilátek nebo neustane-li krvácení navzdory dostatečné dávce přípravku Willfact, Váš lékař ověří, zda Vaše tělo nevytváří inhibitory vWF. Jsou-li tyto inhibitory přítomny ve vysoké koncentraci, léčba von Willebrandovým faktorem nemusí být účinná, a je nutno zvážit jiné léčebné možnosti. Novou léčbu poskytne lékař se zkušenostmi s léčbou hemostatických poruch. Bezpečnost výchozího materiálu k výrobě přípravku Willfact (plazma) Používání léků vyrobených z lidské krve nebo plazmy je samozřejmě spojeno s rizikem infekcí. Provádí se různá standardní opatření zabraňující přenosu infekce, včetně cíleného výběru dárců, testování jednotlivých odběrů krve a směsí plazmy na specifické ukazatele infekce a zařazení účinných výrobních postupů k inaktivaci/odstranění virů. Navzdory tomu nelze při podávání léčivých přípravků připravených z lidské krve nebo plazmy možnost přenosu infekčních zárodků úplně vyloučit. To také platí pro neznámé nebo nově vznikající viry a jiné patogeny. Přijatá opatření se také považují za účinná proti obaleným virům, jako např. virus lidské imunodeficience (HIV), virus hepatitidy B (HBV) nebo virus hepatitidy C (HCV). Tato opatření mohou mít omezenou účinnost proti neobaleným virům, jako např. virus hepatitidy A a parvovirus B19. Infekce parvovirem B19 může být závažná pro těhotné ženy (fetální infekce) a osoby s imunodeficiencí nebo určitými druhy anémie.

2

Očkování Jste-li pravidelně léčen(a) von Willebrandovým faktorem pocházejícím z lidské plazmy, doporučuje se příslušné očkování (proti hepatitidě A a hepatitidě B). Zaznamenávání čísel šarže Při každém podání přípravku Willfact zaznamená lékař nebo člen personálu název a číslo šarže přípravku, aby mohli v případě potřeby přesně zjistit, kterou šarži (které šarže) přípravku jste dostal(a). Číslo šarže označuje sérii, při jejíž výrobě byla šarže dotyčného přípravu vyrobena. Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Používání přípravku Willfact s jídlem a pitím Nejsou známy žádné interakce přípravků obsahujících vWF s jídlem nebo pitím. Proto se nemusíte vyhýbat žádným zvláštním jídlům nebo nápojům. Těhotenství a kojení Willfact by měl být během těhotenství a kojení používán pouze tehdy, je-li jasně indikován. Bezpečnost přípravku Willfact během těhotenství a kojení nebyla v kontrolovaných klinických studiích hodnocena. Studie na zvířatech jsou pro stanovení jeho bezpečnosti ohledně plodnosti, těhotenství a vývoje dítěte během těhotenství a po porodu nedostatečné. Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů Nebyly pozorovány žádné účinky na schopnost řídit dopravní prostředky nebo obsluhovat stroje. Důležité informace o některých složkách přípravku Willfact Jedna injekční lahvička přípravku Willfact obsahuje 6,9 mg sodíku. Tuto skutečnost je nutné vzít v úvahu, jste-li na dietě bez obsahu nebo s nízkým obsahem soli.

3. JAK SE WILLFACT POUŽÍVÁ Léčba von Willebrandovy choroby by měla být zahájena pouze pod dohledem lékaře se zkušenostmi s léčbou hemostatických poruch. Dávkování Dávka, kterou užíváte, závisí na Vašem zdravotním stavu a tělesné hmotnosti. První dávka přípravku Willfact sestává ze 40 až 80 IU/kg k léčbě krvácení nebo traumatu a podává se spolu s požadovaným množstvím přípravku obsahujícího faktor VIII, vypočteným podle vaší základní plazmatické hladiny FVIII:C, aby se dosáhlo vhodné plazmatické hladiny FVIII:C, a to bezprostředně před zákrokem nebo co nejdříve po začátku krvácivé epizody nebo těžkém traumatu. Je-li to nutné, dostanete další dávky přípravku Willfact ve výši 40 až 80 IU/kg na den jako jednu nebo dvě injekce denně po dobu jednoho až několika dnů.

3

Willfact může být také podáván jako dlouhodobá profylaxe; i v takovém případě je výška dávky stanovena individuálně. Dávky přípravku Willfact mezi 40 a 60 IU/kg podávané dvakrát až třikrát týdně snižují počet krvácivých epizod. Prosím, obraťte se na svého lékaře, máte-li pocit, že účinek přípravku Willfact je příliš silný nebo příliš slabý. Jestliže jste použila(a) více přípravku Willfact, než jste měl(a): Nebyly hlášeny žádné příznaky předávkování přípravkem Willfact. Nicméně riziko trombózy v případě těžkého předávkování nemůže být vyloučeno. Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Willfact nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Hodnocení nežádoucích účinků se provádí podle následujících označení četností: Velmi časté: postihují více než 1 uživatele z 10. Časté: postihují 1 až 10 uživatelů ze 100. Méně časté: postihují 1 až 10 uživatelů z 1 000. Vzácné: postihují 1 až 10 uživatelů z 10 000. Velmi vzácné: postihují méně než 1 uživatele z 10 000. Není známo: z dostupných údajů nelze frekvenci určit. Ačkoli je bezpečnost přípravku Willfact považována za dobrou, mohou se vyskytnout alergické nebo anafylaktické reakce. Následující nežádoucí účinky se vyskytly „méně často“:  Zrychlený srdeční tep (tachykardie)  Svírání na hrudi  Bolest hlavy  Neklid  Mravenčení  Dýchavičnost  Nauzea  Zvracení  Quinckeho edém (angioedém)  Kopřivka (generalizovaná urtikárie)  Vyrážka  Pokles krevního tlaku (hypotenze)  Pálení a štípání v místě infuze  Zimnice  Zarudnutí/horkost  Přecitlivělost – nebo alergické reakce

V

některých případech mohou výše uvedené příznaky progredovat do závažné alergické reakce

(anafylaxe),

včetně šoku.

 Netečnost (letargie)

4

Následující nežádoucí účinky byly pozorovány „vzácně“:  Horečka Následující nežádoucí účinky se vyskytly „velmi vzácně“: Protilátky (inhibitory) proti vWF: Velmi vzácně může u pacientů s von Willebrandovou chorobou, zejména pacientů s typem 3, dojít k tvorbě bílkovin, které neutralizují účinek vWF. Tyto bílkoviny se nazývají protilátky nebo inhibitory. Nicméně tento jev nebyl během léčby přípravkem Willfact nikdy pozorován. Lékaři by měli pacienty léčené vWF pečlivě sledovat, zda se u nich nevytvářejí inhibitory, pomocí příslušného klinického pozorování a laboratorních testů. Výskyt takových inhibitorů se projeví jako nedostatečná klinická odpověď. Protilátky vytvářejí komplexy protilátek s antigeny a vyskytují se současně s anafylaktickými reakcemi. Po úpravě nedostatku von Willebrandova faktoru Vás bude nutno sledovat, zda se u Vás neobjeví časné známky trombózy nebo diseminované intravaskulární koagulace, a bude Vám nutno podat léčbu k prevenci trombózy v situacích, kdy existuje zvýšené riziko trombózy (po operacích, při pobytu na lůžku, v případech nedostatku inhibitoru koagulace nebo nedostatku fibrinolytického enzymu). Dostáváte-li přípravky obsahující spolu s vWF také FVIII, může být riziko trombózy také zvýšené následkem trvale zvýšených plazmatických hladin FVIII:C. Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK WILLFACT UCHOVÁVAT  Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. Neuchovávejte při

teplotě nad 25 °C. Chraňte před mrazem.

 Přípravek je nutno použít ihned po rekonstituci. Nicméně jeho stabilita byla prokázána po dobu

24 hodin při teplotě 25 °C.

 Uchovávejte přípravek mimo dosah a dohled dětí.  Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na štítku injekční lahvičky a na

krabičce.

 Nepoužívejte Willfact, pokud si všimnete, že je roztok zakalený nebo že obsahuje usazeniny. Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

6. DALŠÍ INFORMACE Co Willfact obsahuje Léčivou látkou je: factor von Willebrand humanus (1000

IU/injekční lahvička), vyjádřený

v mezinárodních jednotkách (IU) aktivity ristocetinového kofaktoru (vWF:RCo). Po rekonstituci s 10 ml vody na injekci obsahuje jedna injekční lahvička 100 IU lidského von Willebrandova faktoru na 1 ml. Před přidáním albuminu je specifická aktivita větší nebo rovna 50 IU vWF:RCo/mg celkového proteinu. Pomocnými látkami jsou: Prášek: lidský albumin, arginin-hydrochlorid, glycin, natrium-citrát a dihydrát chloridu vápenatého. Rozpouštědlo: voda na injekci. Jak Willfact vypadá a co obsahuje toto balení

5

Willfact je dodáván ve formě prášku pro přípravu injekčního roztoku s

rozpouštědlem

(1000 IU/10 ml). Jedno balení přípravku Willfact obsahuje jednu injekční lahvičku s 1000 IU lidského von Willebrandova faktoru a jednu injekční lahvičku s 10 ml vody na injekci pro rekonstituci pomocí přepouštěcího setu zahrnujícího sterilizační odvzdušňovací ventil a filtrační jehlu. Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce LFB-BIOMEDICAMENTS 3, avenue des Tropiques BP 305 - LES ULIS 91958 Courtabœuf Cedex FRANCIE LFB-BIOMEDICAMENTS, B.P. 2006, 59-61 Rue de Trévise 56011 Lille Cedex Francie Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy: Česká republika

Willfact 1000 IU

Dánsko

Willfact

Estonsko

Willfact

Litva

Willfact 100 TV/ml, milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui

Lotyšsko

Willfact

Maďarsko

Willfact

Německo

WILLFACT 1000 I.E.

Norsko

Willfact

Polsko

Willfact

Portugalsko

Willfact

Rakousko

Willfact 100 I.E./ml Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionslösung

Slovenská republika Willfact Slovinsko

Willefact 1000 i.e Prašek in vehikel za raztopino za injiciranje

Španělsko Willfact Švédsko

Willfact

Velká Británie

Willfact

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 9.3.2011 <------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Následující informace je určena pouze pro zdravotnické pracovníky: Rekonstituce: Musí být dodržovány aktuálně platné pokyny pro aseptické postupy. Přepouštěcí set se používá pouze k rekonstituci léku, tak jak je popsáno níže. Není určen k podání léku pacientovi.  Zahřejte obě lahvičky (prášek i rozpouštědlo) na teplotu okolí, je-li to nutné.  Sejměte ochranný uzávěr z lahvičky s rozpouštědlem (voda na injekci) a z lahvičky s práškem.  Dezinfikujte povrch obou zátek.

6

7

 Sejměte průhledný ochranný kryt z přepouštěcího setu a krouživým pohybem vpíchněte odkrytou

jehlu do středu zátky lahvičky s rozpouštědlem.

 Sejměte druhý ochranný kryt z druhého konce přepouštěcího setu.  Držte obě lahvičky ve vodorovné poloze (se špičkou ventilu směřující vzhůru) a rychlým

pohybem vpíchněte jehlu do středu zátky lahvičky s práškem. Zajistěte, aby byla jehla neustále ponořena v rozpouštědle, aby bylo zachováno vakuum.

 Ihned set uveďte do svislé polohy, s lahvičkou s rozpouštědlem nad lahvičkou s práškem, aby

mohlo rozpouštědlo přetéct k prášku.

 Nechte rozpouštědlo během přenosu téct tak, aby byl namočen všechen prášek. Zajistěte, aby

veškeré rozpouštědlo přešlo do lahvičky s práškem.

 Po skončení přenosu je vakuum automaticky narušeno (sterilní vzduch).  Sejměte prázdnou lahvičku (od rozpouštědla) s přepouštěcím setem.  S lahvičkou po dobu několika minut kružte pomalým krouživým pohybem, aby se zabránilo

vzniku pěny, až do úplného rozpuštění prášku.

Prášek se zpravidla rozpustí okamžitě a měl by se rozpustit do 10 minut. Roztok je čirý nebo lehce opalescentní. Zakalené roztoky nebo roztoky obsahující usazeniny nesmí být použity. Podání:  Natáhněte přípravek do sterilní stříkačky za použití přiložené filtrační jehly.  Odpojte filtrační jehlu od stříkačky a místo ní nasaďte intravenózní nebo epikraniální jehlu.  Vytlačte vzduch ze stříkačky a po dezinfikování místa vpichu zaveďte jehlu do žíly.  Injikujte intravenózně jako jednorázovou dávku bezprostředně po rekonstituci, maximální

rychlostí 4 ml/minutu.

Document Outlinenahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

1

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls19394/2012

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

Willfact 1000 IU Prášek pro přípravu injekčního roztoku s rozpouštědlem.

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Willfact je dodáván ve formě prášku pro přípravu injekčního roztoku s rozpouštědlem s nominálním obsahem 1000 IU factor von Willebrand humanus v jedné injekční lahvičce.

Po rekonstituci s 10 ml vody na injekci obsahuje 1 ml rekonstituovaného roztoku Willfact 100 IU lidského von Willebrandova faktoru.

Po rekonstituci s 10 ml vody na injekci obsahuje přípravek přibližně 100 IU/ml lidského von Willebrandova faktoru. Před přidáním albuminu činí specifická aktivita přípravku Willfact 1000 IU ≥ 50 IU vWF:RCo/mg proteinu.

Účinnost (IU) von Willebrandova faktoru je měřena podle aktivity ristocetinového kofaktoru (vWF:RCo) ve srovnání s mezinárodní normou pro koncentráty von Willebrandova faktoru.

Obsah lidského faktoru VIII v přípravku Willfact činí ≤ 10 IU/100 IU vWF:RCo. Účinnost (IU) faktoru VIII je stanovena pomocí chromogenního testu podle Evropského lékopisu.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. Jedna injekční lahvička (1000 IU) přípravku Willfact obsahuje 0,3 mmol (6,9 mg) sodíku.

3. LÉKOVÁ FORMA

Prášek pro přípravu injekčního roztoku s rozpouštědlem.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1. Terapeutické indikace

Willfact je indikován k prevenci a léčbě hemoragií nebo operačního krvácení při von Willebrandově chorobě v případech, kdy je léčba samotným desmopresinem (DDAVP) neúčinná nebo kontraindikovaná.

Willfact by neměl být používán k léčbě hemofilie A.

4.2. Dávkování a způsob podání

Na léčbu von Willebrandovy choroby byl měl dohlížet lékař se zkušenostmi s léčbou hemostatických poruch.

2

Dávkování

Jedna (1) IU/kg von Willebrandova faktoru zpravidla zvyšuje hladinu vWF:RCo v krevním oběhu o 0,02 IU/ml (2 %).

Mělo by být dosaženo hladiny vWF:RCo v hodnotě > 0,6 IU/ml (60 %) a hladiny FVIII:C > 0,4 IU/ml (40 %).

Hemostázu nelze zajistit, pokud koagulační aktivita FVIII (FVIII:C) nedosáhne 0,4 IU/ml (40 %). Jedna injekce von Willebrandova faktoru nevyvolá maximální zvýšení FVIII:C dříve než za nejméně 6 – 12 hodin. Hladina FVIII:C se jedním podáním von Willebrandova faktoru ihned neupraví. Nachází-li se pacientova počáteční plazmatická hladina FVIII:C pod touto kritickou mezí, je nutno ve všech situacích vyžadujících rychlou úpravu hemostázy, jako např. při léčbě krvácení, těžkém traumatu nebo bezodkladné operaci, podat s první injekcí von Willebrandova faktoru přípravek obsahující faktor VIII, aby bylo dosaženo hemostatické plazmatické hladiny FVIII:C.

Nicméně, není-li okamžité zvýšení FVIII:C nezbytné, například při plánované operaci, nebo je-li počáteční hladina FVIII:C dostatečná pro zajištění hemostázy, může se lékař rozhodnout podat první injekci vWF bez současné injekce faktoru VIII.

Zahájení léčby:

První dávka přípravku Willfact sestává ze 40 až 80 IU/kg k léčbě krvácení nebo traumatu a podává se spolu s požadovaným množstvím přípravku obsahujícího faktor VIII, vypočteným podle základní plazmatické hladiny FVIII:C pacienta, aby se dosáhlo vhodné plazmatické hladiny FVIII:C, a to bezprostředně před zákrokem nebo co nejdříve po začátku krvácivé epizody nebo těžkém traumatu. V případě operace by měl být přípravek podán 1 hodinu před zákrokem.

Přípravek Willfact může být nutné podat v počáteční dávce 80 IU/kg, zejména u pacientů s von Willebrandovou chorobou (vWD) typu 3, při které může udržování přiměřených hladin vyžadovat vyšší dávky než u ostatních typů vWD.

Při elektivní operaci by měla léčba přípravkem Willfact začít 12 – 24 hodin před operací a měla by být opakována 1 hodinu před zákrokem. V tomto případě není současné podání přípravku obsahujícího faktor VIII nutné, protože endogenní FVIII:C obvykle dosáhne kritické hladiny 0,4 IU/ml (40 %) do doby operace

. Nicméně

je to nutno u každého pacienta potvrdit.

Následující injekce:

V léčbě příslušnou dávkou přípravku Willfact by se mělo v případě potřeby pokračovat, a to v dávce 40 – 80 IU/kg na den podané v 1 nebo 2 injekcích denně po dobu jednoho až několika dnů. Dávka a délka léčby závisí na klinickém stavu pacienta, druhu a závažnosti krvácení a hladinách jak vWF:RCo, tak FVIII:C.

Dlouhodobá profylaxe

Willfact je možno podávat jako dlouhodobou profylaxi v dávce, která je pro každého pacienta stanovena individuálně. Počet krvácivých epizod je snižován dávkami přípravku Willfact mezi 40 a 60 IU/kg podávanými dvakrát až třikrát týdně.

Pro charakteristiku reakce na použití přípravku Willfact u dětí mladších 6 let neexistují data z klinické studie.

3

Použití přípravku Willfact u dětí mladších 12 let je dokumentováno pouze v jednotlivých případech; použití přípravku Willfact u pacientů, kteří dříve nebyli von Willebrandovým faktorem léčeni, není v klinických studiích dokumentováno.

Způsob podání

Preparát rozpusťte podle instrukcí v bodě 6.6. Přípravek se podává intravenózně maximální rychlostí 4 ml/min.

4.3. Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku.

4.4. Zvláštní upozornění a opatření pro použití

U pacientů s aktivním krvácením se v první linii léčby doporučuje současné podání přípravku obsahujícího FVIII s přípravkem obsahujícím von Willebrandův faktor s nízkým obsahem FVIII.

Podobně jako při jakémkoli intravenózním podání proteinu pocházejícího z plazmy, může i při podání přípravku WILLFACT dojít k hypersenzitivním reakcím alergického typu. Pacienti musí být po celou dobu podání injekce pozorně sledováni a pečlivě pozorováni, zda se u nich neobjeví příznaky hypersenzitivní reakce. Pacienty je nutno poučit o časných příznacích hypersenzitivních reakcí, jako např. vyrážka, generalizovaná urtikárie, svírání na hrudi, dýchavičnost, hypotenze a anafylaxe. Pokud se tyto příznaky vyskytnou, musí být podání okamžitě přerušeno. V případě šoku je nutno zavést standardní protišokovou léčbu.

Standardní opatření zabraňující přenosu infekce v souvislosti s používáním léčivých přípravků připravených z lidské krve nebo plazmy zahrnují pečlivý výběr dárců, testování jednotlivých odběrů krve a směsí plazmy na specifické ukazatele infekce a zařazení účinných výrobních postupů k inaktivaci/odstranění virů.

Navzdory tomu nelze při podávání léčivých přípravků připravených z lidské krve nebo plazmy možnost přenosu infekčních zárodků úplně vyloučit. To také platí pro neznámé nebo nově vznikající viry a jiné patogeny.

Přijatá opatření se považují za účinná proti obaleným virům, jako např. HIV, HBV a HCV. Tato opatření mohou mít omezenou účinnost proti neobaleným virům, jako např. HAV a parvovirus B19. Infekce parvovirem B19 může být závažná pro těhotné ženy (fetální infekce) a pro osoby s imunodeficiencí nebo zvýšenou erytropoézou (např. hemolytická anémie).

U pacientů pravidelně dostávajících von Willebrandův faktor vyrobený z lidské plazmy by se mělo zvážit příslušné očkování (proti hepatitidě A a hepatitidě B).

Nezapomeňte prosím, že při každém podání přípravku Willfact musí být zaznamenán název a číslo šarže léku, aby bylo možné zpětně přiřadit k pacientovi číslo použité šarže.

Existuje riziko výskytu trombotických příhod, zejména u pacientů se známými klinickými nebo laboratorními rizikovými faktory. Proto musí být rizikoví pacienti sledováni, zda se u nich nevyskytnou časné známky trombózy. Měla by být zavedena profylaxe žilní tromboembolie v souladu s aktuálními doporučeními.

Ošetřující lékař si musí být vědom toho, že nepřetržitá léčba přípravkem obsahujícím spolu s vWF také FVIII může vést k nadměrnému zvýšení FVIII:C. U pacientů dostávajících přípravky obsahující spolu s von

4

Willebrandovým faktorem také faktor VIII je nutno monitorovat plazmatické hladiny FVIII:C, aby se zabránilo trvalým nadměrným plazmatickým hladinám FVIII:C, které by mohly zvyšovat riziko trombotických příhod.

U pacientů s von Willebrandovou chorobou, zejména u pacientů s typem 3, může dojít k tvorbě neutralizujících protilátek (inhibitorů) proti vWF. Nebylo-li dosaženo očekávaných plazmatických hladin aktivity vWF:RCo, nebo nelze-li krvácení přiměřenou dávkou kontrolovat, je nutno provést test ke stanovení přítomnosti inhibitoru vWF. U pacientů s vysokými hladinami inhibitoru nemusí být léčba von Willebrandovým faktorem účinná, a je proto nutno zvážit jiné léčebné alternativy.

Jedna injekční lahvička (1000 IU) přípravku Willfact obsahuje 0,3 mmol (6,9 mg) sodíku. V případě více než 3300 IU injikovaného přípravku (více než 1 mmol sodíku) je třeba toto vzít v úvahu u pacientů na dietě s kontrolovaným příjmem sodíku.

4.5. Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Nejsou známy žádné interakce přípravků obsahujících lidský von Willebrandův faktor s jinými léčivými přípravky.

4.6. Fertilita, těhotenství a kojení

Studie fertility, reprodukce, těhotenství, embryonálního/fetálního vývoje nebo perinatálního a postnatálního vývoje na zvířatech jsou nedostatečné pro vyhodnocení bezpečnosti tohoto přípravku.Bezpečnost přípravku Willfact během těhotenství a kojení nebyla v kontrolovaných klinických studiích hodnocena.

Willfact by se měl podávat těhotným a kojícím ženám s nedostatkem von Willebrandova faktoru pouze, pokud je to jasně indikováno.

4.7. Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Nebyly pozorovány žádné účinky na schopnost řídit dopravní prostředky nebo obsluhovat stroje.

4.8. Nežádoucí účinky

Ačkoli je Willfact považován za bezpečný, mohou se vyskytnout alergické nebo anafylaktické reakce.

Níže uvedené nežádoucí účinky byly vyhodnoceny na základě následujících označení četností:

Velmi časté (1/10)Časté (1/100 až <1/10)Méně časté (1/1 000 až <1/100)Vzácné (1/10 000 až <1/1 000)Velmi vzácné (<1/10 000) Není známo (z dostupných údajů četnost nelze určit)

5

Poruchy imunitního systémuMéně časté: hypersenzitivita nebo alergické reakce. Ty se mohou v některých případech rozvinout až v závažnouanafylaxi (včetně šoku).

Psychiatrické poruchyMéně časté: neklid

Poruchy nervového systémuMéně časté: bolest hlavy, mravenčení, letargie

Srdeční poruchyMéně časté: tachykardie

Cévní poruchyMéně časté: hypotenze, návaly

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy Méně časté: dýchavičnost

Gastrointestinální poruchyMéně časté: nauzea, zvracení

Poruchy kůže a podkožní tkáněMéně časté: angioedém, generalizovaná urtikarie, vyrážka

Celkové poruchy a reakce v místě aplikaceMéně časté: pálení a píchání v místě infuze, zimnice, svírání na hrudiVzácné: horečka

VyšetřeníVelmi vzácné: Neutralizující protilátky (inhibitory) proti vWF

Velmi vzácně může u pacientů s von Willebrandovou chorobou, zejména u pacientů s typem 3, dojít k tvorbě neutralizujících protilátek (inhibitorů) proti vWF. Pacienty léčené vWF je nutno pečlivě sledovat, zda se u nich nevytvářejí inhibitory, pomocí příslušného klinického pozorování a laboratorních testů. Výskyt takových inhibitorů se projeví jako nedostatečná klinická odpověď. Tyto protilátky se mohou precipitovat a vyskytují se v těsné spojitosti s anafylaktickými reakcemi. Ve všech takových případech se doporučuje kontaktovat specializované hemofilické centrum.Pacienti, u kterých se vyskytla anafylaktická reakce, by proto měli být vyšetřeni na přítomnost inhibitoru.

Z důvodu rizika trombotické epizody v určitých rizikových situacích je po úpravě nedostatku von Willebrandova faktoru nutno pacienty sledovat, zda se u nich neobjeví časné známky trombózy nebo diseminované intravaskulární koagulace, a zahájit prevenci tromboembolických komplikací v souladu s aktuálními pokyny.

U pacientů dostávajících přípravky obsahující spolu s vWF také faktor VIII mohou trvalé nadměrné plazmatické hladiny FVIII:C zvýšit riziko trombotických příhod.

6

4.9. Předávkování

Nebyl hlášen žádný případ předávkování přípravkem Willfact.V případě výrazného předávkování se mohou vyskytnout tromboembolické příhody.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1. Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Antihemoragika: Factor von WillebrandATC kód: B02BD10

Willfact působí stejným způsobem jako endogenní von Willebrandův faktor.

Podávání von Willebrandova faktoru umožňuje úpravu hemostatických abnormalit vyskytujících se u pacientů s nedostatkem von Willebrandova faktoru na dvou úrovních:

vWF obnovuje adhezi krevních destiček k cévnímu subendotelu v místě poškození cévy (jelikož se váže jak na subendotel cévy, tak na membránu krevních destiček), což zajišťuje primární hemostázu, jak je patrno ze zkrácení doby krvácení. O tomto účinku je známo, že do značné míry závisí na úrovni multimerizace léčivé látky.

Von Willebrandův faktor způsobuje opožděnou korekci souvisejícího nedostatku faktoru VIII. Při intravenózním podání se von Willebrandův faktor váže na endogenní faktor VIII (který pacienti vytvářejí normálně) a stabilizuje ho, čímž brání jeho rychlé degradaci. Následkem toho se hladina FVIII:C po podání čistého von Willebrandova faktoru (přípravek vWF s nízkým obsahem FVIII) navrátí k normálu jako sekundární účinek po první infuzi. Po podání přípravku vWF s obsahem FVIII:C se hladina FVIII:C navrátík normálu bezprostředně po první infuzi.

5.2. Farmakokinetické vlastnosti

Farmakokinetická studie s přípravkem Willfact byla provedena u 8 pacientů s von Willebrandovou chorobou typu 3. Prokázala, že co se týče vWF:RCo:

průměrná hodnota AUC0-∞ je 3444 IU.h/dl po podání jedné dávky 100 IU/kg přípravku Willfact,

vrcholu plazmatické hladiny je dosaženo mezi 30 minutami a 1 hodinou po injekci,

průměrná recovery je 2,1 [IU/dl]/[IU/kg] injikovaného preparátu,

poločas se nachází mezi 8 a 14 hodinami, s průměrnou hodnotou 12 hodin,

průměrná clearance je 3,0 ml/h/kg.

Normalizace hladiny FVIII je progresivní, variabilní a obvykle k ní dochází mezi 6 a 12 hodinami. Tento účinek přetrvává po dobu 2 až 3 dnů.

Vzestup hladiny FVIII je progresivní a normalizuje se po 6 až 12 hodinách. Hladina FVIII se zvyšuje průměrně o 6 % (IU/dl) za hodinu. Proto se i u pacientů s počáteční hladinou FVIII:C nižší než 5 % (IU/dl) hladina FVIII:C zvýší na přibližně 40 % (IU/dl) 6 hodin po injekci, a tato hladina se udržuje po dobu 24 hodin.

7

5.3. Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Na základě údajů získaných z několika předklinických studií provedených na zvířecích modelech neexistují důkazy o jiných toxických účincích přípravku Willfact, než účincích spojených s imunogenicitou lidských proteinů u laboratorních zvířat. Testování toxicity po opakovaných dávkách je neproveditelné z důvodu tvorby protilátek proti heterolognímu proteinu ve zvířecích modelech.

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti nenaznačují, že by měl Willfact mutagenní potenciál.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1. Seznam pomocných látek

Prášek: lidský albumin, arginin-hydrochlorid, glycin, natrium-citrát a dihydrát chloridu vápenatého.Rozpouštědlo: voda na injekci.

6.2. Inkompatibility

Willfact nesmí být mísen s jinými léčivými přípravky s výjimkou koagulačního faktoru FVIII vyrobenéhoz plazmy od společnosti LFB-BIOMEDICAMENTS, s kterým byla provedena studie kompatibility. Tento koagulační faktor FVIII však není na trhu ve všech evropských zemích.

Měly by být použity pouze schválené polypropylenové injekční sety, protože adsorpce lidského von Willebrandova faktoru k vnitřním povrchům některých injekčních vybavení může mít za následek selhání léčby.

6.3. Doba použitelnosti

3 roky.

Chemická a fyzikální stabilita po otevření přípravku byla prokázána po dobu 24 hodin při teplotě 25 °C.Z mikrobiologického hlediska by měl být přípravek okamžitě použit. Není-li použit okamžitě, je doba a podmínky skladování po otevření přípravku před použitím odpovědností uživatele.

6.4. Zvláštní opatření pro uchovávání

Neuchovávejte při teplotě nad 25 °C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. Chraňte před mrazem.

6.5. Druh obalu a velikost balení

1 balení obsahuje: prášek v injekční lahvičce (sklo typu I) + 10 ml rozpouštědla v injekční lahvičce (sklo typu I), přepouštěcí set zahrnující sterilizační odvzdušňovací ventil a filtrační jehlu.

8

6.6. Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Rekonstituce:

Musí být dodržovány aktuálně platné pokyny pro aseptické postupy. Přepouštěcí set se používá pouze k rekonstituci léku, tak jak je popsáno níže. Není určen k podání léku pacientovi.

Zahřejte obě lahvičky (prášek i rozpouštědlo) na teplotu okolí.

Sejměte ochranný uzávěr z lahvičky s rozpouštědlem (voda na injekci) a z lahvičky s práškem.

Dezinfikujte povrch obou zátek.

Sejměte průhledný ochranný kryt z přepouštěcího setu a krouživým pohybem vpíchněte odkrytou jehlu do středu zátky lahvičky s rozpouštědlem.

Sejměte druhý ochranný kryt z druhého konce přepouštěcího setu.

Držte obě lahvičky ve vodorovné poloze (se špičkou ventilu směřující vzhůru) a rychlým pohybem vpíchněte jehlu do středu zátky lahvičky s práškem. Zajistěte, aby byla jehla neustále ponořena v rozpouštědle, aby bylo zachováno vakuum.

Ihned set uveďte do svislé polohy, s lahvičkou s rozpouštědlem nad lahvičkou s práškem, aby mohlo rozpouštědlo přetéct k prášku.

Nechte rozpouštědlo během přenosu téct tak, aby byl namočen všechen prášek. Zajistěte, aby veškeré rozpouštědlo přešlo do lahvičky s práškem.

Sejměte prázdnou lahvičku (od rozpouštědla) s přepouštěcím setem.

S lahvičkou po dobu několika minut kružte pomalým krouživým pohybem, aby se zabránilo vzniku pěny, až do úplného rozpuštění prášku.

Prášek se zpravidla rozpustí okamžitě a měl by se rozpustit do 10 minut.

Roztok je čirý nebo lehce opalescentní. Zakalené roztoky nebo roztoky obsahující usazeniny nesmí být použity.

Podání:

Natáhněte přípravek do sterilní stříkačky za použití přiložené filtrační jehly.

Odpojte filtrační jehlu od stříkačky a místo ní nasaďte intravenózní nebo epikraniální jehlu.

Vytlačte vzduch ze stříkačky a po dezinfikování místa vpichu zaveďte jehlu do žíly.

Injikujte intravenózně jako jednorázovou dávku bezprostředně po rekonstituci, maximální rychlostí 4 ml/minutu.

Všechen nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

LFB-BIOMEDICAMENTS3, avenue des TropiquesBP 305 - LES ULIS91958 Courtabœuf CedexFRANCIE

9

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

16/200/11-C

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

9.3.2011

10. DATUM REVIZE TEXTU

1.2.2012


nahoru

Informace na obalu

OZNAČENÍ NA OBALU

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Willfact 1000 IU, prášek pro přípravu injekčního roztoku s rozpouštědlem Factor von Willebrand humanus 2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK Jedna injekční lahvička obsahuje factor von Willebrand humanus 1000 IU, vyjádřený v IU aktivity ristocetinového kofaktoru (vWF:RCo). Po rekonstituci s 10 ml vody na injekci obsahuje rekonstituovaný roztok 100 IU/ml lidského von Willebrandova faktoru. 3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK Pomocné látky: Prášek: lidský albumin, arginin-hydrochlorid, glycin, natrium-citrát a dihydrát chloridu vápenatého. Rozpouštědlo: voda na injekci. 4. LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ Prášek pro přípravu injekčního roztoku s rozpouštědlem. 1 balení obsahuje: prášek v injekční lahvičce + 10 ml rozpouštědla v injekční lahvičce s přepouštěcím setem zahrnujícím sterilizační odvzdušňovací ventil a filtrační jehlu. 5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ Pouze pro intravenózní podání. K jednorázovému použití. Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO

DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. 7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ 8. POUŽITELNOST EXP: 9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Neuchovávejte při teplotě nad 25 °C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. Chraňte před mrazem. Přípravek je nutno použít ihned po rekonstituci. 10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny. 11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI LFB-BIOMEDICAMENTS, 3, avenue des Tropiques, BP 305 - LES ULIS, 91958 Courtabœuf Cedex, FRANCIE 12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA 16/200/11-C 13. ČÍSLO ŠARŽE Č. šarže: 14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 15. NÁVOD K POUŽITÍ 16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU [Nevyžaduje se – odůvodnění přijato]

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU

INJEKČNÍ LAHVIČKA S PRÁŠKEM

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ Willfact 1000 IU, prášek pro přípravu injekčního roztoku Factor von Willebrand humanus. Pouze pro intravenózní podání. 2. ZPŮSOB PODÁNÍ 3. POUŽITELNOST EXP 4. ČÍSLO ŠARŽE Lot: 5. OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET 6. JINÉ LFB-BIOMEDICAMENTS

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU

INJEKČNÍ LAHVIČKA S ROZPOUŠTĚDLEM

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ Rozpouštědlo pro přípravu injekčního roztoku pro Willfact 1000 IU 2. ZPŮSOB PODÁNÍ 3. POUŽITELNOST EXP 4. ČÍSLO ŠARŽE Lot: 5. OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET 10 ml 6. JINÉ LFB-BIOMEDICAMENTS

Document Outline


Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.