Wilate 900

Kód 0156174 ( )
Registrační číslo 75/ 834/09-C
Název WILATE 900
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Octapharma (IP) Ltd., Manchester, Velká Británie
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0156174 INJ PSO LQF 1X10ML/900UT Prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok, Injekce

nahoru

Příbalový létak WILATE 900

1/8

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls239655-6/2009

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Wilate 450, 450 IU FVIII/400 IU VWF, prášek pro přípravu injekčního roztoku s rozpouštědlem

Wilate 900, 900 IU FVIII/800 IU VWF, prášek pro přípravu injekčního roztoku s rozpouštědlem

Lidský koagulační faktor VIII/lidský von Willebrandův faktor

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat.-

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

-

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete: 1.

Co je Wilate a k čemu se používá

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Wilate používat

3.

Jak se Wilate používá

4.

Možné nežádoucí účinky

5

Jak Wilate uchovávat

6.

Další informace

1. CO JE WILATE A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Wilate patří do farmakoterapeutické skupiny léků zvaných koagulční faktory a obsahuje lidský koagulační faktor VIII (FVIII) a von Willebrandův faktor (VWF). Tyto dva proteiny jsou společně odpovědné za srážlivost krve.

Von Willebrandova choroba

Wilate se používá k léčbě a prevenci krvácení u pacientů s von Willebrandovou chorobou (VWD), což je vrozená nemoc. Všechny typy VWD jsou vrozené, jedná se o zdravotní stav, kdy krvácení trvá déle, než se předpokládá. Porucha je způsobena buď nedostatkem VWF v krvi nebo nesprávným fungováním VWF.

Hemofilie A

Wilate se používá k léčbě a prevenci krvácení u pacientů s hemofilií A. To je zdravotní stav, kdy krvácení trvá déle, než se předpokládá. Porucha je způsobena vrozeným nedostatkem FVIII v krvi.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE WILATE POUŽÍVAT

Nepoužívejte Wilate:

jestliže jste alergický/á (přecilivělý/á) na lidský koagulační faktor VIII, von Willebrandův faktor nebo na kteroukoli jinou složku Wilate.

2/8

Zvláštní opatrnosti při použití Wilate je zapotřebí:

Jako u každého léčivého přípravku, který je vyroben z lidské krve (který obsahuje proteiny) a je aplikován injekcí do žíly (podáván intravenózně), mohou se i u Wilate vyskytnout alergické reakce. Věnujte prosím pozornost časným příznakům alergických reakcí (reakcí z přecitlivělosti), jako je vyrážka, kopřivka, pocit tíhy na prsou, sípot, nízký krevní tlak nebo anafylaxe (pokud se jakýkoliv nebo všechny výše uvedené příznaky objeví rychle a prudce).

Pokud se takovéto příznaky objeví, zastavte ihned injekci a kontaktujte svého lékaře.

Při výrobě léčivých přípravků z lidské krve nebo plazmy jsou dodržována opatření zabraňující přenosu infekce na pacienty. Patří sem pečlivý výběr dárců krve a plazmy, který vylučuje možný přenos infekčních onemocnění, a testování každého odběru a poolu plazmy na přítomnost virů/infekcí. Výrobci těchto přípravků rovněž zařazují do zpracování krve nebo plazmy určité kroky, při nichž jsou viry inaktivovány nebo odstraněny. Přes všechna tato opatření při podání léků vyráběných z lidské krve nebo plazmy nelze možnost přenosu infekce zcela vyloučit. To platí i pro jakékoli neznámé nebo vznikající viry či jiné typy infekcí.

Přijatá opatření jsou považována za účinná u obalených virů, jako je virus lidské imunodeficience (HIV), virus hepatitidy typu B (HBV) a virus hepatitidy typu C (HCV) a neobaleného viru hepatitidy typu A (HAV). Omezený účinek mají tato opatření u neobalených virů, jako je parvovirus B19.

Infekce parvovirem B19 může být závažná zejména pro těhotné ženy (infekce plodu) a pro jedince se sníženou funkcí imunitního systému nebo s anémií určitého typu (například srpkovitá anémie nebo hemolytická anémie).

Při každé aplikaci přípravku Wilate se důrazně doporučuje zaznamenat název a číslo šarže přípravku, aby bylo možné zpětně přiřadit k pacientovi číslo použité šarže.

Pokud pravidelně nebo opakovaně používáte přípravky s FVIII/VWF vyrobeným z lidské plazmy, může vám váš lékař doporučit očkování proti hepatitidě A a B.

Von Willebrandova choroba (VWD)

Pro informace o nežádoucích účincích spojených s léčbou VWD si prosím přečtěte bod 4. této příbalové informace (Von Willebrandova choroba (VWD)).

Hemofilie A

Pro informace o nežádoucích účincích spojených s léčbou hemofilie A si prosím přečtěte bod 4. této příbalové informace (Hemofilie A).

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Ačkoliv není znám žádný vliv jiných léků na účinek Wilate, informujte prosím svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Nemíchejte prosím Wilate s jakýmikoliv jinými léky během podávání injekce.

Těhotenství a kojení

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete Wilate užívat.

3/8

Důležité informace o některých dalších složkách Wilate

Tento léčivý přípravek obsahuje až 2,55 mmol (58,7 mg) sodíku v jedné lahvičce 450 IU FVIII a 400 IU VWF a až 5,1 mmol (117,3 mg) sodíku v jedné lahvičce 900 IU FVIII a 800 IU VWF. To je třeba vzít v úvahu u pacientů na kontrolované sodíkové dietě.

3. JAK SE WILATE POUŽÍVÁ

Přípravek Wilate by měl být podáván injekcí do žíly (intravenózně) poté, co byl rekonstituován pomocí přiloženého rozpouštědla. Léčba by měla být zahájena pod lékařským dohledem.

Dávkování

Váš lékař vám sdělí, jak často a jaké množství Wilate ve vašem individuálním případě potřebujete.Používejte Wilate vždy přesně tak, jak vám váš lékař řekne. Pokud si něčím nejste jisti, měli byste se vždy zeptat svého lékaře nebo lékárníka.

Jestliže jste použil/a více přípravku Wilate než jste měl(a)

Žádné příznaky předávkování lidským FVIII a VWF nebyly hlášeny. Přesto by nemělo být překročeno doporučené dávkování.

Jestliže jste zapomněl(a) použít Wilate

Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Pokud máte jakékoliv další dotazy ohledně tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i Wilate nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Přecitlivělost nebo alergické reakce se objevily méně často. Tyto reakce zahrnovaly:

Pálení a bodání v místě aplikace infúze, zimnice, zarudnutí kůže, bolesti hlavy, vyrážka (kopřivka), snížený krevní tlak (hypotenze), únava (apatie), nevolnost (nausea), neklid, zvýšení srdeční frekvence (tachykardie), pocit tíhy na prsou, mravenčení, zvracení, sípot, náhlé otoky různých částí těla (angioedém).Pokud trpíte některým z výše uvedených příznaků, informujte prosím svého lékaře.

Měli byste ihned přerušit infuzi Wilate a kontaktovat svého lékaře, pokud se u vás vyskytnou příznaky angioedému, jako jsou:

-

otoky obličeje, jazyka nebo hrdla (pharynx)

-

potíže při polykání

-

vyrážka a dýchací potíže

ve vzácných případech se může objevit horečka

Ve velmi vzácných případech může tato přecitlivělost vést k těžkým alergickým reakcím zvaným anafylaxe (pokud se některé nebo všechny příznaky objeví rychle a jsou intenzivní), které se mohou projevit šokem. V případě anafylaktického šoku je nutné postupovat podle současných lékařských doporučení pro léčbu šoku.

4/8

Von Willebrandova choroba (VWD)

Při užívání VWF přípravků obsahujících FVIII může mít pokračující léčba za následek silný vzestup hladiny FVIII v krvi. To může zvyšovat riziko poruch vašeho krevního oběhu (trombóza).

Pokud patříte k pacientům se známými klinickými nebo laboratorními rizikovými faktory, musíte být monitorován na výskyt časných příznaků trombózy. Váš lékař by měl rozhodnout o prevenci (profylaxi) trombotických příhod dle aktuálně platných doporuční.

U pacientů s VWD (zvláště 3 typu), se mohou během léčby VWF vyvinout inhibitory (neutralizující protilátky) proti VWF. V těchto velmi vzácných případech mohou inhibitory zastavit správnou funkci Wilate.

V případě, že vaše krvácení pokračuje, musí bát vaše krev vyšetřena na přítomnost těchto

inhibitorů.

Inhibitory mohou zvyšovat riziko vážných alergických reakcí (anafylaktický šok). Jestliže

trpíte alergickou reakcí, měli byste být vyšetřeni na přítomnost inhibitorů.

Pokud byly inhibitory ve vaší krvi zjištěny, kontaktujte prosím lékaře se zkušenostmi s léčbou

pacientů s poruchami krvácení. U pacientů s vysokou hladinou inhibitorů by měl být zváženjiný druh terapie.

Hemofilie A

Vznik neutralizujících protilátek (inhibitorů) proti faktoru VIII je známou komplikací léčby u pacientů s hemofilií A. V těchto vzácných případech mohou inhibitory zastavit správnou funkci Wilate a krvácení může pokračovat. Kontaktujte prosím specializované hemofilické centrum, pokud Wilate nezastaví vaše krvácení. Během léčby budou pravidelně prováděna vyšetření vaší krve na přítomnost těchto inhibitorů.

Inhibitory mohou zvyšovat riziko vážných alergických reakcí (anafylaktický šok). Jestliže

trpíte alergickou reakcí, měli byste být vyšetřeni na přítomnost inhibitorů.

Méně časté: více než 1 z 1 000, ale méně než 1 ze 100 pacientů

Vzácné : více než 1 z 10 000, ale méně než 1 z 1 000 pacientů

Velmi vzácné: méně než 1 z 10 000 pacientů, včetně ojedinělých hlášení

Existují nedostatečné údaje, aby mohlo být doporučeno používání Wilate u dříve neléčených pacientů.

Zkušenosti s léčbou Wilate u dětí mladších 6 let jsou omezené.

Pro informace o virové bezpečnosti viz bod 2. (Zvláštní opatrnosti při použití Wilate).

Jestliže jakékoliv nežádoucí účinky začnou být vážné nebo jestliže zaznamenáte jakékoliv nežádoucí účinky, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, informujte prosím svého lékaře nebo lékárníka

5/8

5. JAK WILATE UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Uchovávejte prášek a rozpouštědlo v chladničce (2°C - 8°C).

Nezmrazujte.

Uchovávejte lahvičku ve vnějším obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Nepoužívejte Wilate po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.

Přípravek může být uchováván po dobu 2 měsíců při pokojové teplotě (max. +25°C). V takovém případě je doba použitelnosti 2 měsíce od chvíle, kdy byl přípravek poprvé vyjmut z chladničky. Novou dobu použitelnosti musíte poté vyznačit na krabičce.

Prášek by měl být rozpuštěn bezprostředně před podáním injekce. Roztok vykazuje stabilitu po dobu 12 hodin při pokojové teplotě. Přesto, aby se předešlo případné kontaminaci, roztok by měl být aplikován okamžitě a během jednoho podání. Jakékoliv nespotřebované množství nebo odpad musí být příslušným způsobem zlikvidováno.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co Wilate obsahuje

- Léčivou látkou je Factor VIII coagulationis humanus a Factor von Willebrand humanus.- Pomocnými látkami jsou chlorid sodný, glycin, sacharóza, citronan sodný a chlorid vápenatý. Rozpouštědlo: Voda na injekci s 0,1% polysorbátu 80

Jak Wilate vypadá a co obsahuje toto balení

Lyofilizovaný prášek: bílý nebo světle žlutý prášek nebo drobivá hmota.Rekonstituovaný roztok: měl by být čirý nebo lehce opalescentní.

Přípravek Wilate je dodáván jako prášek pro přípravu injekčního roztoku s rozpouštědlem. Je k dispozici ve dvou velikostech balení:

Wilate 450, 450 IU FVIII a 400 IU VWF, prášek pro přípravu injekčního roztoku s rozpouštědlem obsahující nominálně 450 IU lidského koagulačního faktoru VIII a 400 IUlidského von Willebrandova faktoru v jedné lahvičce. Přípravek po rozpuštění v 5 ml vody na injekci s 0,1% polysorbátu 80 (rozpouštědlo) obsahuje přibližně 90 IU/ml lidského koagulačního faktoru VIII a 80 IU/ml lidského von Willebrandova faktoru.

Wilate 900, 900 IU FVIII a 800 IU VWF, prášek pro přípravu injekčního roztoku s rozpouštědlem obsahující nominálně 900 IU lidského koagulačního faktoru VIII a 800 IU lidského von Willebrandova faktoru v jedné lahvičce. Přípravek po rozpuštění v 10 ml vody na injekci s 0,1% polysorbátu 80 (rozpouštědlo) obsahuje přibližně 90 IU/ml lidského koagulačního faktoru VIII a 80 IU/ml lidského von Willebrandova faktoru.

6/8

Obsah krabičky1 lahvička s lyofilizovaným práškem1 lahvička s rozpouštědlem1 balení s příslušenstvím obsahující:1 jednorázovou injekční stříkačku1 přepouštěcí set (1 injekční jehla se dvěma hroty a 1 filtr s hrotem)1 infuzní set 2 alkoholové tampony

Držitel rozhodnutí o registraci

Octapharma (IP) LimitedThe Zenith Building26 Spring GardensManchester M2 1ABVelká Británie

Pro jakékoliv informace o tomto léku kontaktujte prosím místní obchodní zastoupení Držitele rozhodnutí o registraci:

Octapharma CZ s.r.o.

Octapharma Nordic AB

Argentinská 38

Elersvägen 40

CZ-17000 Praha 7

SE-11275 Stockholm

Česká republika

Švédsko

Výrobce

Octapharma Pharmazeutika Produktionges. m. b. H.Oberlaaer Strasse 235A-1100 VídeňRakousko

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 30.6.2010

Návod k léčbě:

Přečtěte si prosím celý tento návod a postupujte pečlivě podle něj!

Návod na přípravu roztoku Wilate (rekonstituce):

1. Zahřejte rozpouštědlo a prášek v uzavřených lahvičkách na pokojovou teplotu. Jestliže je

pro zahřátí použita vodní lázeň, je třeba dbát na to, aby voda nepřišla do kontaktu s pryžovými zátkami (neobsahují latex) nebo s víčky lahviček. Teplota vodní lázně by neměla být vyšší než +37 °C.

2. Odstraňte víčko z lahvičky s koncentrátem a z lahvičky s vodou (obr. A) a očistěte pryžové

zátky alkoholovým tamponem.

3. Položte lahvičku s rozpouštědlem na rovný povrch. Připojte jehlu s dvěma hroty zvlněným

koncem k lahvičce s rozpouštědlem a stlačte dolů jak nejvíc to půjde (obr. B)

7/8

4. Položte lahvičku s koncentrátem na rovný povrch. Sejměte ochranný kryt z dvojité jehly,

dbejte, abyste se nedotkli hrotu jehly. Podržte lahvičku s rozpouštědlem s nasazenou dvojitou jehlou dnem vzhůru a rychlým pohybem propíchněte střed pryžové zátky lahvičky s koncentrátem jehlou jak nejvíce to půjde (obr. C). Vakuum uvnitř lahvičky s koncentrátem nasaje vodu dovnitř.

5. Vyjměte lahvičku od rozpouštědla spolu dvojitou jehlou z lahvičky s koncentrátem (obr.

D). Wilate se rozpouští rychle, proto jen pomalu otáčejte lahvičkou.

Rekonstituovaný roztok použijte okamžitě.

Roztok je čirý nebo lehce opalescentní.

Nepoužívejte roztoky, které jsou zakalené nebo když se prášek nerozpustil úplně.

Návod na injekci:

Z důvodů bezpečnosti by měl být pacientovi měřen puls před a během injekce. Pokud je zjištěn zvýšený puls, rychlost injekce musí být snížena nebo musí být léčba přerušena.

1. Odstraňte ochranný obal z filtru s hrotem a propíchněte pryžovou zátku u lahvičky

s koncentrátem (obr. E).

2. Vytáhněte píst u stříkačky abyste dovnitř nasáli vzduch.

3. Odstraňte kryt z filtru s hrotem a nasaďte na něj injekční stříkačku (obr. Fa).

4. Vstříkněte vzduch ze stříkačky do lahvičky (obr. Fb).

8/8

5. Otočte lahvičku s nasazenou stříkačkou dnem vzhůru a natáhněte roztok do stříkačky (obr.

G).

6. Sejměte stříkačku z filtru s hrotem.

7. Vydesinfikujte zamýšlené místo aplikace injekce alkoholovým tamponem.

8. Nasaďte infuzní jehlu s motýlkem na stříkačku (obr. H). Zaveďte jehlu s motýlkem do

zvolené žíly a pomalu aplikujte přípravek rychlostí 2-3 ml za minutu.

9. Pokud pacient užívá více než jednu lahvičku koncentrátu, může použít stejný set s

motýlkem. Také stříkačku lze použít pro více lahviček s koncentrátem.Vždy však používejte nový filtr, pokud nasáváte přípravek do stříkačky.

Všechen nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

Wilate se nesmí mísit s jinými léčivými přípravky nebo podávat souběžně s jiným intravenózním přípravkem v jednom infuzním setu.

Používejte pouze přiloženou injekční soupravu. Použití jiných injekčních/infuzních souprav může mít za následek dodatečné riziko selhání léčby (v důsledku adsorpce FVIII/VWF na vnitřní povrchy některých infuzních zařízení).


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls239655-6/2009

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Wilate 450, 450 IU FVIII/400 IU VWF, prášek pro přípravu injekčního roztokus rozpouštědlem

Wilate 900, 900 IU FVIII/800 IU VWF, prášek pro přípravu injekčního roztokus rozpouštědlem

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Wilate je dodáván jako prášek pro přípravu injekčního roztoku s rozpouštědlem obsahující Factor VIII coagulationis humanus nominálně 450 IU/900 IU a Factor von Willebrand humanus (VWF) 400 IU/800 IU v jedné lahvičce.

Po rozpuštění v 5 ml/10 ml vody na injekci s 0,1% polysorbátu 80 přípravek obsahuje přibližně 80 IU/ml lidského von Willebrandova faktoru.

Specifická aktivita Wilate je přibližně ≥ 53 IU VWF:RCo/mg proteinu.

Síla VWF (IU) je měřena podle aktivity ristocetin kofaktoru (VWF:RCo) porovnáním s Mezinárodním standardem pro koncentráty von Willebrandova faktoru (WHO).

Po rozpuštění v 5 ml/10 ml vody na injekci s 0,1% polysorbátu 80 přípravek obsahuje přibližně 90 IU/ml lidského koagulačního faktoru VIII.

Síla FVIII (IU) je určena použitím chromogenního testu dle Evropského lékopisu. Specifická aktivita Wilate je přibližně ≥ 60 IU FVIII:C/mg proteinu.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Prášek pro přípravu injekčního roztoku s rozpouštědlem.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Von Willebrandova choroba (VWD)

Prevence a léčba krvácivých stavů nebo krvácení při operacích u von Willebrandovy choroby, jestliže léčba samotným desmopresinem (DDAVP) je neúčinná nebo kontraindikována.

Hemofilie A

-

Léčba profylaxe krvácení u pacientů s hemofilií A (vrozený nedostatek faktoru VIII) a prevence a léčba krvácení při menších a větších chirurgických operacích.

4.2

Dávkování a způsob podání

Léčba by měla být zahájena pod dozorem lékaře, který má zkušenosti s léčbou koagulačních poruch. Přípravek je určen k jednorázovému použití a měl by být podán celý obsah lahvičky. Pokud jakékoliv množství zbyde, mělo by být zlikvidováno v souladu s místními požadavky. 1

Von Willebrandova choroba (VWD)

Poměr mezi FVIII:C a VWF:RCo je přibližně 1:1. Obecně, podání 1 IU FVIII:C a VWF:RCo /kg těl. hm. zvýší v plazmě u každého z těchto proteinů hladinu o 1,5-2% normální aktivity.Většinou je k dosažení adekvátní hemostázy nutné podání 20-50 IU Wilate/kg těl. hm. Toto množství zvýší FVIII:C a VWF:RCo u pacienta průměrně na 30-100 %.

Počáteční dávka Wilate by měla být 80 IU/kg těl. hm., obzvláště u pacientů s typem 3 VWD, kde se k udržení adekvátních hladin požadují větší dávky, než u jiných typů VWD.

Prevence krvácení v případech chirurgického zákroku nebo vážného traumatu:

K prevenci krvácení v případě chirurgického zákroku by Wilate mělo být podáno 1-2 hodiny před chirurgickým zákrokem. Mělo by být dosaženo hladiny ≥ 60 IU/dl (≥ 60%) VWF:RCo a ≥ 40 IU/dl (≥ 40%) FVIII:C.

Odpovídající dávka by měla být podávána každých 12-24 hodin. Dávka a délka trvání léčby závisí na klinickém stavu pacienta, na typu a závažnosti krvácení a na hladinách obou faktorů VWF:RCo a FVIII:C.

U pacientů léčených přípravky VWF s obsahem FVIII by měla být monitorována hladina FVIII:C, protože její trvalé nadměrné zvýšení může zvyšovat riziko trombotické příhody, zejména u pacientů se známými klinickými nebo laboratorními rizikovými faktory. V případě, že jsou zjištěny nadměrné hladiny FVIII:C, je třeba zvážit snížení dávek a/nebo prodloužení intervalů mezi jednotlivými dávkami nebo použití VWF přípravku s nižším obsahem FVIII.

Profylaxe:

Pro dlouhodobou profylaxi krvácení u pacientů s VWD by mělo být podáváno 20-40 IU/kg těl. hm. 2 nebo 3 krát týdně. V některých případech, zejména u pacientů gastrointestinálním krvácením, mohou být nutné vyšší dávky.

Hemofilie A

Dávkování a délka trvání substituční léčby závisí na závažnosti nedostatku faktoru VIII, na místě a rozsahu krvácení a na klinickém stavu pacienta.

Množství podaných jednotek FVIII je vyjádřeno v Mezinárodních jednotkách (IU), které jsou vztaženy k současnému standardu WHO pro přípravky s FVIII. Aktivita FVIII v plazmě se vyjadřuje buď v procentech (vzhledem k normální lidské plazmě) nebo v IU (vzhledem k Mezinárodnímu standardu pro FVIII v plazmě).

Jedna IU aktivity faktoru VIII se rovná množství faktoru VIII v 1 ml normální lidské plazmy.

Výpočet požadované dávky faktoru VIII je založen na empirickém zjištění, že 1 IU FVIII:C/kg tělesné hmotnosti zvyšuje aktivitu plazmatického faktoru VIII o1,5-2 % normální aktivity. Potřebná dávka se určuje podle následujícího vzorce:

Požadované množství IU = tělesná hmotnost (kg) x žádaný vzestup FVIII (%)(IU/dl) x 0,5 IU/kg

Dávka a četnost podávání by měly být vždy vztaženy ke klinické účinnosti v individuálním případě. V případě následujících krvácivých příhod by v daném období neměla poklesnout aktivita faktoru VIII:C pod danou hodnotu plazmatické aktivity (v % normálu nebo IU/dl) Následující tabulka může být použita jako vodítko pro stanovení dávky při krvácivých příhodách a chirurgických výkonech:

2

Léčebné schéma pro krvácivé příhody a chirurgické operace

Stupeň krvácení/Typ chirurgického výkonu

Požadovaná hladina faktoru VIII (% nebo IU/dl)

Četnost dávek (hodiny)/ délka trvání (dny)

KrváceníČasná hemartróza, krvácení do svalů nebokrvácení do dutiny ústní

20 - 40

Opakovat každých 12-24 hodin. Nejméně 1 den, dokud nedojde k zástavě krvácení, které se projeví ukončením bolestí, nebo ke zhojení.

Rozsáhlejší hemartróza , krvácení do svalů nebo hematom

30 - 60

Opakovat infuzi každých 12 –24 hodin po dobu 3 – 4 dnů nebo déle, dokud nedojde k zastavení bolesti a akutní nemohoucnosti

Život ohrožující krvácení

60 – 100

Opakovat infuze každých 8 – 24 hodin dokud nepomine ohrožení života

Chirurgické zákrokyMenší chirurgický zákrok včetně vytržení zubu

30 - 60

Každých 24 hodin, nejméně 1 den, až je dosaženo zhojení.

Velké chirurgické výkony

80 – 100 (před a po operaci)

Opakovat infuzi každých 8 – 24 hodin až do adekvátního zhojení rány, pak pokračovat v léčbě nejméně dalších 7 dní k udržení aktivity faktoru VIII na 30 –60% (IU/dl)

Profylaxe:

Na dlouhodobou profylaxi krvácení u pacientů s těžkou hemofilií A by měla být podávaná dávka Wilate 20 – 40 IU na kg tělesné hmotnosti v intervalech 2 – 3 dnů.V některých případech, zvláště u mladších pacientů, může být nutné podávat přípravek v kratších intervalech nebo ve vyšších dávkách.

Kontinuální infuze:

Před chirurgickým zákrokem by měla být provedena farmakokinetická analýza, aby mohlo být odhadnuto clearance. Počátečná rychlost infuze je možné vypočítat následovně:

Rychlost infuze (IU/kg/h) = clearance (ml/kg/h) x požadovaná ustálená hladina (IU/ml)

Po počátečních 24 hodinách kontinuální infuze by mělo být clearance počítáno každý den znovu za použití rovnice s naměřenou ustálenou hladinou a známou rychlostí infuze.

V průběhu léčby se doporučuje patřičné sledování hladin FVIII:C, aby bylo možné upravovat dávku, která má být podána a frekvenci opakovaných infuzí. Zvláště v případě větších chirurgických zákroků je nepostradatelné přesné monitorování substituční léčby pomocí koagulační analýzy (FVIII:C). Odpověď na podání faktoru VIII se může u jednotlivých pacientů lišit, mohou dosahovat různých hodnot in vivo recovery a různé mohou být i poločasy.

3

Pacienty je třeba sledovat na výskyt neutralizujících protilátek proti faktoru VIII (inhibitorů). Pokud nedojde k očekávanému vzestupu aktivity faktoru VIII v plazmě, nebo pokud není krvácení zvládnuto odpovídající dávkou, je třeba provést vyšetření na přítomnost inhibitorů faktoru VIII. U pacientů s vysokými hladinami inhibitoru může být léčba faktorem VIII neúčinná, a je třeba uvážit jiné léčebné možnosti. Léčba takovýchto pacientů by měla být vedena lékaři, kteří mají zkušenost s péčí o pacienty s hemostatickými poruchami. Viz také bod 4.4.

Existují nedostatečná data pro doporučení užití Wilate u dětí mladších 6 let.

Způsob podání

K intravenóznímu podání po rekonstituci s přiloženým rozpouštědlem. Viz bod 6.6Rychlost injekce nebo infuze by neměla překročit 2-3 ml za minutu.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Stejně jako u infuzí jiných intravenózních přípravků obsahujících deriváty plazmatických bílkovin jsou možné reakce z přecitlivělosti alergického typu. Pacienti musí být důkladně monitorováni a musí u nich být pečlivě sledovány jakékoliv příznaky alergické reakce během infuze.

Pacienti by měli být informováni o všech časných příznacích reakcí z přecitlivělosti, včetně vyrážky, generalizované kopřivky, pocitu tíhy na prsou, sípotu, hypotenze a anafylaxe. Objeví-li se tyto alergické příznaky, pacienti by měli přerušit podávání přípravku a kontaktovat svého lékaře.

V případě šoku má být léčba vedena podle běžných standardních lékařských postupů pro léčbu šoku.

Standardní opatření zabraňující přenosu infekce v souvislosti s používáním léčivých přípravků vyrobených z lidské krve nebo plazmy zahrnují výběr dárců, testování jednotlivých odběrů krve a plazmatických poolů na specifické infekční markery a zařazení účinných výrobních kroků, při nichž jsou inaktivovány nebo odstraněny viry. Přesto nemůže být při podávání léků vyráběných z lidské krve nebo plazmy zcela vyloučena možnost přenosu infekce. To platí i pro jakékoli neznámé nebo vznikající viry a jiné patogeny.

Přijatá opatření jsou považována za účinná u tzv. obalených virů, například virů HIV, HBV a HCV, a u neobaleného viru HAV. Omezený účinek mají tato opatření u neobalených virů, jako je parvovirus B19.

Infekce parvovirem B19 může být velmi závažná u těhotných žen (fetální infekce) a u imunodeficientních jedinců nebo jedinců se zvýšenou erytropoézou (například hemolytická anemie).

Při každé aplikaci přípravku Wilate se důrazně doporučuje zaznamenat název a číslo šarže přípravku, aby bylo možné zpětně přiřadit k pacientovi číslo použité šarže.

U pacientů, kteří pravidelně nebo opakovaně dostávají přípravky s FVIII/VWF vyrobenýmz lidské plazmy, je třeba zvážit vhodné očkování (hepatitida A a B).

4

Von Willebrandova choroba (VWD)

Při použití VWF přípravku obsahujícího FVIII by si ošetřující lékař měl být vědom toho, že pokračující léčba může mít za následek silný vzestup FVIII:C. U pacientů, kteří dostávají VWF přípravky obsahující FVIII by měly být sledovány hladiny FVIII:C v plazmě, aby se zamezilo nadměrným hladinám FVIII:C, které mohou zvýšit riziko trombotických příhod.

Existuje riziko výskytu trombotických příhod při podávání VWF přípravků obsahující FVIII, zvláště u pacientů se známými klinickými nebo laboratorními rizikovými faktory. Z tohoto důvodu musí být rizikoví pacienti monitorováni na výskyt časných příznaků trombózy. Měla by být zahájena profylaxe proti žilní tromboembolii dle aktuálně platných doporuční.

U pacientů s VWD, zvláště 3 typu, se mohou vyvinout neutralizující protilátky (inhibitory) proti VWF. Pokud nedojde k očekávanému vzestupu aktivity VWF:RCo v plazmě, nebo pokud není krvácení zvládnuto odpovídající dávkou, je třeba provést vyšetření na přítomnost inhibitorů VWF. U pacientů s vysokými hladinami inhibitoru může být léčba neúčinná a je třeba zvážit jiné léčebné možnosti. Léčba takovýchto pacientů by měla být vedena lékaři, kteří mají zkušenost s péčí o pacienty s hemostatickými poruchami.

Hemofilie A

Vznik neutralizujících protilátek (inhibitorů) proti faktoru VIII je známou komplikací léčby u pacientů s hemofilií A. Tyto inhibitory jsou obyčejně IgG imunoglobuliny působící proti koagulační aktivitě faktoru VIII, které jsou kvantifikovány v Modifikovaných Bethesda jednotkách (BU) v jednom ml plazmy za pomocí vhodného testování. Riziko vzniku inhibitorů má vztah k podání antihemofilického faktoru VIII, toto riziko je nejvyšší během prvních 20 dnů podávání. Zřídka mohou inhibitory vzniknout po prvních 100 dnech podávání. Pacienti léčeni lidským koagulačním faktorem VIII by měli být pečlivě sledování na vznik inhibitorů vhodnými klinickými a laboratorními testy (viz také bod 4.8).

Případy opakovaného výskytu inhibitoru (nízký titr) byly pozorovány po přechodu z jednoho přípravku FVIII na jiný u dříve léčených pacientů s více než 100 dny podávání a to u pacientů s anamnézou dřívějšího výskytu inhibitoru. Z tohoto důvodu se doporučuje monitorovat pečlivě pacienty na výskyt inhibitoru po každé změně přípravku.

Tento léčivý přípravek obsahuje až 2,55 mmol (nebo 58,7 mg) sodíku v jedné lahvičce 450 IU FVIII a 400 IU VWF a až 5,1 mmol (nebo 117,3 mg) sodíku v jedné lahvičce 900 IU FVIII a 800 IU VWF. To je třeba vzít v úvahu u pacientů na kontrolované sodíkové dietě.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Nejsou známy žádné interakce s jinými léky.

4.6

Těhotenství a kojení

S FVIII/FVW nebyly prováděny reprodukční studie na zvířatech.

Von Willebrandova choroba (VWD)Zkušenosti s léčbou žen během těhotenství nebo kojení nejsou k dispozici.

Wilate by se mělo u žen s deficitem VWF během těhotenství nebo kojení používat pouzetehdy, je-li to nezbytně nutné a mělo by se vzít v úvahu, že porod u těchto pacientek zvyšuje riziko krvácivých příhod. 5

Hemofilie A

Vzhledem ke vzácnému výskytu hemofilie A u žen nejsou k dispozici zkušenosti s léčbou během těhotenství nebo kojení. Proto by se Wilate mělo během těhotenství nebo kojení používat pouze tehdy, je-li to nezbytně nutné.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Žádný vliv na schopnost řídit motorová vozidla a obsluhovat stroje nebyl pozorován.

4.8

Nežádoucí účinky

Hypersenzitivita nebo alergická reakce (která může zahrnovat.angioedém, pálení a bodání v místě aplikace infúze, zimnici, zarudnutí kůže, generalizovanou kopřivku, bolesti hlavy, vyrážku, hypotenzi, apatii, nevolnost, neklid, tachykardii, pocit tíhy na prsou, mravenčení, zvracení, sípot) byly občas pozorovány a v některých případech mohou vyústit k vážné anafylaxi (včetně šoku). Ve vzácných případech byla pozorována horečka.

Třídy orgánových soustav

Méně časté

Vzácné

Velmi vzácné

Poruchy imunitního systému

Reakce z přecitlivělosti

Anafylaktický šok

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Horečka

Vyšetření

Inhibitory proti FVIII

Inhibitory proti VWF

Méně časté ( > 1/1000 až < 1/100)Vzácné ( > 1/10000 až < 1/1000)Velmi vzácné (< 1/10000) včetně ojedinělých hlášení)

Von Willebrandova choroba (VWD)

U pacientů s VWD, zvláště 3 typu, se mohou vyvinout neutralizující protilátky (inhibitory) proti VWF. Jestliže se tyto inhibitory objeví, tento stav se projeví jako neadekvátní klinická odpověď organismu. Tyto protilátky se mohou srážet a mohou se objevit spolu s anafylaktickými reakcemi. Z tohoto důvodu by u pacientů se sklonem k anafylaktické reakci měla být vyšetřena přítomnost inhibitoru.

Ve všech těchto případech se doporučuje kontaktovat specializované hemofilické centrum.

Dosud nebyly hlášeny žádné případy výskytu inhibitoru proti von Willebrandovu faktoru z klinických studií nebo postmarketingových zkušeností s přípravkem Wilate.

Existuje riziko výskytu trombotických příhod, zvláště u pacientů se známými klinickými nebo laboratorními rizikovými faktory. Z tohoto důvodu musí být rizikoví pacienti monitorováni na výskyt časných příznaků trombózy. Měla by být zahájena profylaxe proti žilní tromboembolii dle aktuálně platných doporuční.

6

U pacientů, kteří dostávají VWF přípravky obsahující FVIII se při trvale zvýšené hladině FVIII:C v plazmě může zvýšit riziko trombotických příhod.

Hemofilie A

U pacientů s hemofilií A mohou vznikat neutralizující protilátky (inhibitory) proti FVIII. Jestliže se tyto inhibitory objeví, tento stav se projeví jako nedostatečná klinická odpověď organismu. V takovém případě se doporučuje spojit se se specializovaným centrem pro léčbu hemofilie.

Zkušenost s podáváním Wilate u dříve neléčených pacientů (PUPs) je omezená. V klinické studii zahrnující 24 PUPs léčených Wilate s minimálně 50 dny podávání byli zachyceni jen tři pacienti s trvalým klinickým projevem inhibitoru nad 5 BU/ml. U tří pacientů se vyvinul nízký titr, přechodný výskyt inhibitoru bez klinického projevu a dva pacienti měli nízký titr inhibitoru při jednom měření, což se již více neopakovalo.

Viz také bod 4.2. U dříve léčených pacientů nebyl pozorován žádný výskyt inhibitorů.

Informace o bezpečnosti z hlediska přenosných agens viz bod 4.4.

4.9

Předávkování

Nebyly hlášeny žádné příznaky předávkování lidským FVIII nebo VWF.Tromboembolické příhody se mohou vyskytnout v případě většího předávkování.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: antihemorhagika: krevní koagulační faktory, kombinace Von Willebrandova faktoru a koagulačního faktoru VIII

ATC kód: B02BD06

Von Willebrandova choroba (VWD)

VWF (z koncentrátu) je běžnou složkou lidské plazmy a působí stejně jako endogenní VWF.

Podání VWF umožňuje korekci hemostatických abnormalit projevující se u pacientů, kteří trpí deficitem VWF (VWD) ve dvou úrovních:

- VWF opětovně zakládá adhezi destiček na cévní subendotelium v místě cévního poškození (tím, že váže cévní subendotelium a membránu destiček), navozuje primární hemostázu, což se projeví zkrácením doby krvácení. Tento účinek se projeví okamžitě a je ve velké míře závislý na úrovni polymerace proteinu.

- VWF způsobuje zpožděnou korekci asociovaného deficitu FVIII. Při intavenózním podání VWF váže endogenní FVIII (který je produkován normálně pacientem) a stabilizací tohoto faktoru zamezuje jeho rychlé degradaci.Z tohoto důvodu podání čistého VWF (přípravek VWF s nízkou hladinou FVIII) obnovujehladinu FVIII:C na normál, a to jako sekundární účinek po první infuzi.Podáním přípravku VWF obsahujícího FVIII:C se obnovuje hladina FVIII:C k normálu bezprostředně po první infuzi.

Spolu se svou rolí ochranného proteinu faktoru VIII, zprostředkovává von Willebrandův faktor adhezi destiček na místě cévního poranění a hraje hlavní roli v agregaci destiček.

7

Hemofilie A

Komplex faktoru VIII/von Willebrandova faktoru se skládá ze dvou molekul (faktor VIII a von Willebrandův faktor) s různými fyziologickými funkcemi. Po podání pacientovi s hemofilií se FVIII naváže na VWF v krevním oběhu pacienta.Aktivovaný faktor VIII (FVIIIa) se chová jako kofaktor pro aktivovaný faktor IX (IXa) urychlující konverzi faktoru X na aktivovaný faktor X (FXa). FXa přeměňuje protrombin na trombin. Trombin pak přeměňuje fibrinogen na fibrin a vytvoří se koagulum.

Hemofilie A je na pohlaví závislá dědičná porucha krevní srážlivosti, jejíž příčinou je snížená hladina FVIII:C a jejímž výsledkem je zvýšené krvácení do kloubů, svalů nebo vnitřních orgánů, buď spontánní nebo jako výsledek poranění nebo chirurgického traumatu. Při substituční léčbě se plasmatická hladina faktoru VIII zvýší, tím dojde k přechodné úpravě deficitu faktoru a tím také k úpravě sklonu ke krvácení.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Von Willebrandova choroba (VWD)

VWF (z koncentrátu) je běžnou složkou lidské plazmy a působí stejně jako endogenní VWF.

Ma základě metaanalýzy tří farmakokinetických studií zahrnujících 24 hodnotitelných pacientů se všemi třemi typy VWD byly zjištěny následující údaje.

Všechny typy VWD

VWD typ 1

VWD typ 2

VWD typ 3

Parametr

N

Střední hodnota

Standardní odchylka

min

max

N Stře

dní hodnota

Standardní odchylka

min

max

N Stře

dní hodnota

Standardní odchylka

min

max

N Stře

dní hodnota

Standardní odchylka

min

max

Recovery(%/IU/kg)

24

1,56

0,48

0,90

2,93

2 1,19

0,07

1,14

1,24

5 1,8

3

0,86

0,98

2,93

17

1,52

0,32

0,90

2,24

AUC (0-∞)(h*%)

23

1981

960

593

4831

2 2062 510

1701

2423

5 297

1

1383

1511

4831

16

1662

622

593

2606

T ½ (h)

24

23,3

12,6

7,4 58,

4

2 39,7

18,3

26,7

52,7

5 34,

9

16

17,5

58,4

17

18

6,2

7,4 30,

5

MRT (h)

24

33,1

19

10,1

89,7

2 53,6

25,9

35,3

71,9

5 53,

5

24,6

27,8

89,7

17

24,7

8,5

10,1

37,7

Clearance ml/h/kg

24

3,29

1,67

0,91

7,41

2 2,66

0,85

2,06

3,27

5 1,9

5

1,02

0,91

3,31

17

3,76

1,69

1,83

7,41

Vysvětlivky: AUC = plocha pod křivkou, MRT = střední doba zdržení

Hemofilie A

FVIII (z koncentrátu) je běžnou složkou lidské plazmy a působí jako endogenní faktor VIII. Po podání přípravku průměrně dvě třetiny až tři čtvrtiny faktoru VIII zůstává v krevním řečišti. Hladina aktivity FVIII:C v plazmě by měla dosáhnout 80-120% předpokládané aktivity.

8

Aktivita plasmatického faktoru VIII se snižuje dvoufázovým exponenciálním rozpadem. V počáteční fázi distribuce mezi intravaskulárními prostory a ostatními částmi (tělní tekutiny) probíhá s poločasem rozpadu z plazmy od 3 do 6 hodin. V následující pomalejší fázi sepoločas pohybuje v rozmezí 8-18 hodin s průměrem 15 hodin. Toto odpovídá skutečnému biologickému poločasu.

V klinické studii s 12 pacienty (chromogenické vyšetření, dvojité měření) byly zjištěny následující hodnoty:

Základní měření

Měření po 6 měsících

Parametr

Střední hodnota

SD

Střední hodnota

SD

Recovery %/IU/kg

FVIII:C 2,27

1,20

FVIII:C 2,26

1,19

AUCnorm. % * h/IU/kg

FVIII:C 31,3

7,31

FVIII:C 33,8

10,9

Poločas (h)

FVIII:C 11,2

2,85

FVIII:C 11,8

3,37

MRT (h)

FVIII:C 15,3

3,5

FVIII:C 16,3

4,6

Clearance ml/h/kg

FVIII:C 3,37

0,86

FVIII:C 3,24

1,04

Vysvětlivky: AUC = plocha pod křivkou, MRT = střední doba zdržení, SD = standardní odchylka

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

FVIII a VWF obsažené ve Wilate jsou běžnou složkou lidské plazmy a působí jako endogenní FVIII a VWF.

Obvyklá testování bezpečnosti těchto směsí na laboratorních zvířatech nepřidávají k existujícám klinickým zkušenostem využitelné informace a z tohoto důvodu nejsou požadována.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látekPrášek: Chlorid sodný, glycin, sacharóza, citronan sodný a chlorid vápenatý Rozpouštědlo: Voda na injekci s 0,1% polysorbátu 80

6.2

Inkompatibility

Wilate se nesmí mísit s jinými léčivými přípravky nebo podávat souběžně s jiným intravózním přípravkem v jednom infuzním setu.

Měla by být použita pouze přiložená injekční/infuzní souprava, protože v důsledku adsorpce FVIII/VWF na vnitřní povrchy některých jiných infuzních zařízení může dojít k selhání léčby.

6.3

Doba použitelnosti

3 roky

Rekonstituovaný roztok vykazoval stabilitu až 12 hodin při pokojové teplotě (max. +25°C). Přesto, kvůli zamezení mikrobiální kontaminace, by měl být rekonstituovaný roztok spotřebován okamžitě.

9

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte prášek a rozpouštědlo v chladničce (+ 2–8°C). Uchovávejte v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. Nezmrazujte.

Přípravek může být uchováván po dobu 2 měsíců při pokojové teplotě (max. +25°C). V takovém případě je doba použitelnosti 2 měsíce od chvíle, kdy byl přípravek poprvé vyjmut z chladničky. Novou dobu použitelnosti musí pacient vyznačit na krabičce. Rekonstituovaný roztok by měl být použit během jednoho podání. Jakékoli zbylé množství roztoku musí být zlikvidováno.

6.5

Druh obalu a velikost balení

Velikosti balení:Wilate 450, 450 IU FVIII a 400 IU VWF

1 balení obsahuje:

1 lahvičku s práškem, sklo typu I, uzavřenou zátkou (brombutylová pryž) a opatřenou víčkem.1 lahvičku s rozpouštědlem (5 ml vody na injekci s 0,1% polysorbátu 80), sklo typu I, uzavřenou zátkou (chlorbutylová pryž) a opatřenou víčkem.

1 krabičku s příslušenstvím (1 jednorázová injekční stříkačka, 1 přepouštěcí set [1 injekční jehla se dvěma hroty a 1 filtr s hrotem], 1 infuzní set, 2 alkoholové tampony

Wilate 900, 900 IU FVIII a 800 IU VWF

1 balení obsahuje:

1 lahvičku s práškem, sklo typu I, uzavřenou zátkou (brombutylová pryž) a opatřenou víčkem.1 lahvičku s rozpouštědlem (10 ml vody na injekci s 0,1% polysorbátu 80), sklo typu I, uzavřenou zátkou (chlorbutylová pryž) a opatřenou víčkem.

1 krabičku s příslušenstvím (1 jednorázová injekční stříkačka, 1 přepouštěcí set [1 injekční jehla se dvěma hroty a 1 filtr s hrotem], 1 infuzní set, 2 alkoholové tampony

6.6

Návod na použití přípravku, zacházení s ním a k jeho likvidaci

1. Zahřejte rozpouštědlo a prášek v uzavřených lahvičkách na pokojovou teplotu. Jestliže je

pro zahřátí použita vodní lázeň, je třeba dbát na to, aby voda nepřišla do kontaktu s pryžovými zátkami (neobsahují latex) nebo s víčky lahviček. Teplota vodní lázně by neměla být vyšší než +37 °C.

2. Odstraňte víčko z lahvičky s koncentrátem a z lahvičky s vodou (obr. A) a očistěte pryžové

zátky alkoholovým tamponem.

10

3. Položte lahvičku s rozpouštědlem na rovný povrch. Připojte jehlu s dvěma hroty zvlněným

koncem k lahvičce s rozpouštědlem a stlačte dolů jak nejvíc to půjde (obr. B)

4. Položte lahvičku s koncentrátem na rovný povrch. Sejměte ochranný kryt z dvojité jehly,

dbejte, abyste se nedotkli hrotu jehly. Podržte lahvičku s rozpouštědlem s nasazenou dvojitou jehlou dnem vzhůru a rychlým pohybem propíchněte střed pryžové zátky lahvičky s koncentrátem jehlou jak nejvíce to půjde (obr. C). Vakuum uvnitř lahvičky s koncentrátem nasaje vodu dovnitř.

5. Vyjměte lahvičku od rozpouštědla spolu dvojitou jehlou z lahvičky s koncentrátem (obr.

D). Wilate se rozpouští rychle, proto jen pomalu otáčejte lahvičkou.

Roztok je čirý nebo lehce opalescentní. Roztoky, které jsou zakalené nebo obsahují shluky nesmí bít použity.

Injekce:

1. Odstraňte ochranný obal z filtru s hrotem a propíchněte pryžovou zátku u lahvičky

s koncentrátem (obr. E).

2. Vytáhněte píst u stříkačky abyste dovnitř nasáli vzduch.

3. Odstraňte kryt z filtru s hrotem a nasaďte na něj injekční stříkačku (obr. Fa).

4. Vstříkněte vzduch ze stříkačky do lahvičky (obr. Fb).

5. Otočte lahvičku s nasazenou stříkačkou dnem vzhůru a natáhněte roztok do stříkačky (obr.

G).

11

6. Sejměte stříkačku z filtru s hrotem.

7. Vydesinfikujte zamýšlené místo aplikace injekce alkoholovým tamponem.

8. Nasaďte infuzní jehlu s motýlkem na stříkačku (obr. H) a přípravek ihned intravenózně

aplikujte rychlostí 2-3 ml za minutu.

9. Pokud pacient užívá více než jednu lahvičku koncentrátu, může použít stejný set s

motýlkem. Také stříkačku lze použít pro více lahviček s koncentrátem.Vždy však používejte nový filtr, pokud nasáváte přípravek do stříkačky.

Všechen nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Octapharma (IP) LimitedThe Zenith Building26 Spring GardensManchester M2 1ABVelká Británie

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

Wilate 450: 75/833/09-CWilate 900: 75/834/09-C

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE:

2.12.2009

10.

DATUM REVIZE TEXTU:

30.6.2010

12


nahoru

Informace na obalu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALUVnější obal (kartonový) pro lahvičku s práškem

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Wilate 450 (900), 450 IU FVIII/400 IU VWF (900 IU FVIII/800 IU VWF)Prášek pro přípravu injekčního roztoku s rozpouštědlemLidský koagulační faktor VIII/lidský von Willebrandův faktor

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Lahvička s práškem obsahuje:Factor VIII coagulationis humanus 450 (900) IU / Factor von Willebrand humanus 400 (800) IURekonstituovaný roztok obsahuje 90 IU/ml FVIII a 80 IU/ml VWF.

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Pomocné látky:Lahvička s práškem: Chlorid sodný, glycin, sacharóza, citronan sodný, chlorid vápenatýLahvička s rozpouštědlem: Voda na injekci s 0,1% Polysorbátu 80

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

Prášek pro přípravu injekčního roztoku s rozpouštědlem.450 IU FVIII/400 IU VWF(900 IU FVIII/800 IU VWF)

Toto balení obsahuje:1 lahvičku s práškem obsahující 450 (900) IU lidského koagulačního faktoru VIII a 400 (800) IU lidského von Willebrandova faktoru.1 lahvičku s rozpouštědlem (5 [10] ml vody na injekci s 0,1 % polysorbátu 80).

5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

K intravenóznímu podání.Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.Pouze pro jednorázové použití.Po rekonstituci ihned použijte.Nepoužívejte zakalené nebo ne zcela rozpuštěné roztoky.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do:

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v chladničce.Uchovávejte v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlemNezmrazujte.

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH

PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Octapharma (IP) Ltd.The Zenith Building26 Spring GardensManchester M2 1ABVelká Británie

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Wilate 450: 75/833/09-CWilate 900: 75/834/09-C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

Č. š.:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Wilate 450 (900)

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALUVnější obal (kartonový) pro příslušenství

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Wilate 450 (900), 450 IU FVIII /400 IU VWF (900 IU FVIII/800 IU VWF)Prášek pro přípravu injekčního roztoku s rozpouštědlemLidský koagulační faktor VIII/lidský von Willebrandův faktor

2.

OBSAH

Toto balení obsahuje:

1 balení s příslušenstvím pro intravenózní podání (1 přepouštěcí set, 1 infuzní set, 1 jednorázovou injekční stříkačku)2 alkoholové tampony

3.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

4.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

5.

POUŽITELNOST

Použitelné do:

6.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Tato součást balení může být uchovávána při pokojové teplotě.

7.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Octapharma (IP) Ltd.The Zenith Building26 Spring GardensManchester M2 1ABVelká Británie

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Wilate 450: 75/833/09-CWilate 900: 75/834/09-C

4/6

9.

ČÍSLO ŠARŽE

Č. š.:

10.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

11.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Wilate 450 (900)

5/6

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALUVnitřní obal pro lahvičku s práškem

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Wilate 450 (900), 450 IU FVIII /400 IU VWF (900 IU FVIII/800 IU VWF)Prášek pro přípravu injekčního roztokuLidský koagulační faktor VIII/lidský von Willebrandův faktor

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY

450 (900) IU FVIII/400 (800) IU VWF

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Pomocné látky: chlorid sodný, glycin, sacharóza, citronan sodný, chlorid vápenatý

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

Prášek pro přípravu injekčního roztoku s rozpouštědlem450 IU FVIII/400 IU VWF(900 IU FVIII/800 IU VWF)

5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Intravenózní podání.Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.Pouze pro jednorázové použití.Po rekonstituci ihned použijte.Nepoužívejte zakalené nebo ne zcela rozpuštěné roztoky.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do:

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v chladničce.Uchovávejte v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.Nezmrazujte.

6/6

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH

PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Octapharma (IP) Ltd.The Zenith Building26 Spring GardensManchester M2 1ABVelká Británie

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Wilate 450: 75/833/09-CWilate 900: 75/834/09-C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

Č. š.:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.