Wilate 500

Kód 0171965 ( )
Registrační číslo 75/ 001/12-C
Název WILATE 500
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Octapharma (IP) Ltd., Manchester, Velká Británie
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0171965 INJ PSO LQF 1X5ML/500UT Prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok, Injekce

nahoru

Příbalový létak WILATE 500

1/8

Příloha č. 2 k rozhodnutí o nové registraci sp.zn.sukls219594/2010, sukls219596/2010

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Wilate 500, 500 IU FVIII/500 IU VWF, prášek pro přípravu injekčního roztoku s rozpouštědlem

Wilate 1000, 1000 IU FVIII/1000 IU VWF, prášek pro přípravu injekčního roztoku s rozpouštědlem

Lidský koagulační faktor VIII/lidský von Willebrandův faktor

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat.-

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

-

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete: 1.

Co je Wilate a k čemu se používá

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Wilate používat

3.

Jak se Wilate používá

4.

Možné nežádoucí účinky

5

Jak Wilate uchovávat

6.

Další informace

1. CO JE WILATE A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Wilate patří do farmakoterapeutické skupiny léků zvaných koagulční faktory a obsahuje lidský koagulační faktor VIII (FVIII) a von Willebrandův faktor (VWF). Tyto dva proteiny jsou společně odpovědné za srážlivost krve.

Von Willebrandova choroba

Wilate se používá k léčbě a prevenci krvácení u pacientů s von Willebrandovou chorobou (VWD), což je vrozená nemoc. Všechny typy VWD jsou vrozené, jedná se o zdravotní stav, kdy krvácení trvá déle, než se předpokládá. Porucha je způsobena buď nedostatkem VWF v krvi nebo nesprávným fungováním VWF.

Hemofilie A

Wilate se používá k léčbě a prevenci krvácení u pacientů s hemofilií A. To je zdravotní stav, kdy krvácení trvá déle, než se předpokládá. Porucha je způsobena vrozeným nedostatkem FVIII v krvi.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE WILATE POUŽÍVAT

Nepoužívejte Wilate:

jestliže jste alergický/á (přecilivělý/á) na lidský koagulační faktor VIII, von Willebrandův faktor nebo na kteroukoli jinou složku Wilate.

2/8

Zvláštní opatrnosti při použití Wilate je zapotřebí:

Jako u každého léčivého přípravku, který je vyroben z lidské krve (který obsahuje proteiny) a je aplikován injekcí do žíly (podáván intravenózně), mohou se i u Wilate vyskytnout alergické reakce. Věnujte prosím pozornost časným příznakům alergických reakcí (reakcí z přecitlivělosti), jako je vyrážka, kopřivka, pocit tíhy na prsou, sípot, nízký krevní tlak nebo anafylaxe (pokud se jakýkoliv nebo všechny výše uvedené příznaky objeví rychle a prudce).

Pokud se takovéto příznaky objeví, zastavte ihned injekci a kontaktujte svého lékaře.

Při výrobě léčivých přípravků z lidské krve nebo plazmy jsou dodržována opatření zabraňující přenosu infekce na pacienty. Patří sem pečlivý výběr dárců krve a plazmy, který vylučuje možný přenos infekčních onemocnění, a testování každého odběru a poolu plazmy na přítomnost virů/infekcí. Výrobci těchto přípravků rovněž zařazují do zpracování krve nebo plazmy určité kroky, při nichž jsou viry inaktivovány nebo odstraněny. Přes všechna tato opatření při podání léků vyráběných z lidské krve nebo plazmy nelze možnost přenosu infekce zcela vyloučit. To platí i pro jakékoli neznámé nebo vznikající viry či jiné typy infekcí.

Přijatá opatření jsou považována za účinná u obalených virů, jako je virus lidské imunodeficience (HIV), virus hepatitidy B (HBV) a virus hepatitidy C (HCV) a neobaleného viru hepatitidy A (HAV). Omezený účinek mají tato opatření u neobalených virů, jako je parvovirus B19.

Infekce parvovirem B19 může být závažná zejména pro těhotné ženy (infekce plodu) a pro jedince se sníženou funkcí imunitního systému nebo s anémií určitého typu (například srpkovitá anémie nebo abnormální selhání červených krvinek).

Při každé aplikaci přípravku Wilate se důrazně doporučuje zaznamenat název a číslo šarže přípravku, aby bylo možné zpětně přiřadit k pacientovi číslo použité šarže.

Pokud pravidelně nebo opakovaně používáte přípravky s FVIII/VWF vyrobeným z lidské plazmy, může vám váš lékař doporučit očkování proti hepatitidě A a B.

Von Willebrandova choroba (VWD)

Pro informace o nežádoucích účincích spojených s léčbou VWD si prosím přečtěte bod 4. této příbalové informace (Von Willebrandova choroba (VWD)).

Hemofilie A

Pro informace o nežádoucích účincích spojených s léčbou hemofilie A si prosím přečtěte bod 4. této příbalové informace (Hemofilie A).

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Ačkoliv není znám žádný vliv jiných léků na účinek Wilate, informujte prosím svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Nemíchejte prosím Wilate s jakýmikoliv jinými léky během podávání injekce.

Těhotenství a kojení

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete Wilate užívat.

Důležité informace o některých dalších složkách Wilate

Tento léčivý přípravek obsahuje až 2,55 mmol (58,7 mg) sodíku v jedné lahvičce 500 IU FVIII a 500 IU VWF a až 5,1 mmol (117,3 mg) sodíku v jedné lahvičce 1000 IU FVIII a 1000 IU VWF. To je třeba vzít v úvahu u pacientů na kontrolované sodíkové dietě.

3/8

3. JAK SE WILATE POUŽÍVÁ

Přípravek Wilate by měl být podáván injekcí do žíly (intravenózně) poté, co byl rekonstituován pomocí přiloženého rozpouštědla. Léčba by měla být zahájena pod lékařským dohledem.

Dávkování

Váš lékař vám sdělí, jak často a jaké množství Wilate ve vašem individuálním případě potřebujete.Používejte Wilate vždy přesně tak, jak vám váš lékař řekne. Pokud si něčím nejste jisti, měli byste se vždy zeptat svého lékaře nebo lékárníka.

Jestliže jste použil/a více přípravku Wilate než jste měl(a)

Žádné příznaky předávkování lidským FVIII a VWF nebyly hlášeny. Přesto by nemělo být překročeno doporučené dávkování.

Jestliže jste zapomněl(a) použít Wilate

Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Pokud máte jakékoliv další dotazy ohledně tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i Wilate nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Přecitlivělost nebo alergické reakce se objevily méně často. Tyto reakce zahrnovaly:

Pálení a bodání v místě aplikace infúze, zimnice, zarudnutí kůže, bolesti hlavy, vyrážka (kopřivka), snížený krevní tlak (hypotenze), únava (apatie), nevolnost (nausea), neklid, zvýšení srdeční frekvence (tachykardie), pocit tíhy na prsou, mravenčení, zvracení, sípot, náhlé otoky různých částí těla (angioedém).Pokud trpíte některým z výše uvedených příznaků, informujte prosím svého lékaře.

Měli byste ihned přerušit infuzi Wilate a kontaktovat svého lékaře, pokud se u vás vyskytnou příznaky angioedému, jako jsou:

-

otoky obličeje, jazyka nebo hrdla (pharynx)

-

potíže při polykání

-

vyrážka a dýchací potíže

ve vzácných případech se může objevit horečka

Ve velmi vzácných případech může tato přecitlivělost vést k těžkým alergickým reakcím zvaným anafylaxe (pokud se některé nebo všechny příznaky objeví rychle a jsou intenzivní), které se mohou projevit šokem. V případě anafylaktického šoku je nutné postupovat podle současných lékařských doporučení pro léčbu šoku.

Von Willebrandova choroba (VWD)

Při užívání VWF přípravků obsahujících FVIII může mít pokračující léčba za následek silný vzestup hladiny FVIII v krvi. To může zvyšovat riziko poruch vašeho krevního oběhu (trombóza).

Pokud patříte k pacientům se známými klinickými nebo laboratorními rizikovými faktory, musíte být monitorován na výskyt časných příznaků trombózy. Váš lékař by měl rozhodnout o prevenci (profylaxi) trombotických příhod dle aktuálně platných doporuční.

4/8

U pacientů s VWD (zvláště 3 typu), se mohou během léčby VWF vyvinout inhibitory (neutralizující protilátky) proti VWF. V těchto velmi vzácných případech mohou inhibitory zastavit správnou funkci Wilate.

V případě, že vaše krvácení pokračuje, musí být vaše krev vyšetřena na přítomnost těchto

inhibitorů.

Inhibitory mohou zvyšovat riziko vážných alergických reakcí (anafylaktický šok). Jestliže

trpíte alergickou reakcí, měli byste být vyšetřeni na přítomnost inhibitorů.

Pokud byly inhibitory ve vaší krvi zjištěny, kontaktujte prosím lékaře se zkušenostmi s léčbou

pacientů s poruchami krvácení. U pacientů s vysokou hladinou inhibitorů by měl být zváženjiný druh terapie.

Hemofilie A

Vznik neutralizujících protilátek (inhibitorů) proti faktoru VIII je známou komplikací léčby u pacientů s hemofilií A. V těchto vzácných případech mohou inhibitory zastavit správnou funkci Wilate a krvácení může pokračovat. Kontaktujte prosím specializované hemofilické centrum, pokud Wilate nezastaví vaše krvácení. Během léčby budou pravidelně prováděna vyšetření vaší krve na přítomnost těchto inhibitorů.

Inhibitory mohou zvyšovat riziko vážných alergických reakcí (anafylaktický šok). Jestliže

trpíte alergickou reakcí, měli byste být vyšetřeni na přítomnost inhibitorů.

Méně časté: postihuje 1 až 10 pacientů z 1 000

Vzácné : postihuje 1 až 10 pacientů z 10 000

Velmi vzácné: postihuje méně než 1 pacienta z 10 000

Existují nedostatečné údaje, aby mohlo být doporučeno používání Wilate u dříve neléčených pacientů.

Zkušenosti s léčbou Wilate u dětí mladších 6 let jsou omezené.

Pro informace o virové bezpečnosti viz bod 2. (Zvláštní opatrnost při použití Wilate).

Jestliže jakékoliv nežádoucí účinky začnou být vážné nebo jestliže zaznamenáte jakékoliv nežádoucí účinky, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, informujte prosím svého lékaře nebo lékárníka

5. JAK WILATE UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Uchovávejte prášek a rozpouštědlo v chladničce (2°C - 8°C).

Chraňte před mrazem.

Uchovávejte lahvičku ve vnějším obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Nepoužívejte Wilate po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.

5/8

Přípravek může být uchováván po dobu 2 měsíců při pokojové teplotě (max. 25°C). V takovém případě je doba použitelnosti 2 měsíce od chvíle, kdy byl přípravek poprvé vyjmut z chladničky. Novou dobu použitelnosti musíte poté vyznačit na krabičce.

Prášek by měl být rozpuštěn bezprostředně před podáním injekce.. Stabilita po rekonstituci byla před použitím prokázána na dobu 12 hodin při 25 °C. Přesto z mikrobiologického hlediska má být přípravek použit okamžitě Jakékoliv nespotřebované množství nebo odpad musí být příslušným způsobem zlikvidováno.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co Wilate obsahuje

- Léčivou látkou je lidský koagulační faktor VIII a von Willebrandův faktor- Pomocnými látkami jsou chlorid sodný, glycin, sacharóza, citronan sodný a

chlorid vápenatý. Rozpouštědlo: Voda na injekci s 0,1% polysorbátu 80

Jak Wilate vypadá a co obsahuje toto balení

Lyofilizovaný prášek: bílý nebo světle žlutý prášek nebo drobivá hmota.Rekonstituovaný roztok: měl by být čirý nebo lehce opalescentní.

Přípravek Wilate je dodáván jako prášek pro přípravu injekčního roztoku s rozpouštědlem. Je k dispozici ve dvou velikostech balení:

Wilate 500, 500 IU FVIII a 500 IU VWF, prášek pro přípravu injekčního roztoku s rozpouštědlem obsahující nominálně 500 IU lidského koagulačního faktoru VIII a 500 IUlidského von Willebrandova faktoru v jedné lahvičce. Přípravek po rozpuštění v 5 ml vody na injekci s 0,1% polysorbátu 80 (rozpouštědlo) obsahuje přibližně 100 IU/ml lidského koagulačního faktoru VIII a 100 IU/ml lidského von Willebrandova faktoru.

Wilate 1000, 1000 IU FVIII a 1000 IU VWF, prášek pro přípravu injekčního roztoku s rozpouštědlem obsahující nominálně 1000 IU lidského koagulačního faktoru VIII a 1000 IU lidského von Willebrandova faktoru v jedné lahvičce. Přípravek po rozpuštění v 10 ml vody na injekci s 0,1% polysorbátu 80 (rozpouštědlo) obsahuje přibližně 100 IU/ml lidského koagulačního faktoru VIII a 100 IU/ml lidského von Willebrandova faktoru.

Obsah krabičky1 lahvička s lyofilizovaným práškem1 lahvička s rozpouštědlem1 balení s příslušenstvím obsahující:1 jednorázovou injekční stříkačku1 přepouštěcí set ( Mix2Vial

TM)

1 infuzní set 2 alkoholové tampony

Držitel rozhodnutí o registraci

Octapharma (IP) LimitedThe Zenith Building26 Spring GardensManchester M2 1ABVelká Británie

6/8

Pro jakékoliv informace o tomto léku kontaktujte prosím místní obchodní zastoupení Držitele rozhodnutí o registraci:

Octapharma CZ s.r.o.

Argentinská 38

CZ-17000 Praha 7

Česká republika

Výrobce

Octapharma Pharmazeutika Produktionges. m. b. H.Oberlaaer Strasse 235A-1100 VídeňRakousko

Octapharma GmbHSubsidiary DessauOtto-Reuter-Str. 3D-06847 Dessau-RosslauNěmecko

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 11.1.2012

Tento léčivý přípravek je schválen v členských zemích EEA pod následujícími názvy:

Rakousko, Belgie, Bulharsko, Kypr, Česká republika, Estonsko, Finsko, Německo, Řecko, Maďarsko, Irsko, Itálie, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Malta, Nizozemí, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko, Slovenská republika, Španělsko, Švédsko, Spojené království:

Wilate

Dánsko:

Wilnativ

Návod k domácí léčbě:

Čtěte prosím pozorně všechny pokyny a postupujte pečlivě podle nich!

Nepoužívejte Wilate po uplynutí exspirační doby vyznačené na obalu.

Během níže uvedeného postupu musí být zachována sterilita!

Roztok ve stříkačce by měl být čirý nebo slabě perlově lesklý. Nepoužívejte zakalené roztoky nebo roztoky s usazeninami.

Použijte připravený roztok okamžitě, aby se předešlo mikrobiální kontaminaci.

Používejte pouze přiložený injekční set. Použití jiného injekčního/infuzního zařízení může způsobit dodatečné riziko a selhání léčby.

Návod na přípravu roztoku:

1. Nepoužívejte přípravek ihned po vyjmutí z chladničky. Nechejte rozpouštědlo i prášek

v uzavřených lahvičkách dosáhnout pokojové teploty.

2. Odstraňte víčko z obou lahviček a očistěte pryžové zátky jedním z přiložených alkoholových

tamponů.

7/8

3. Zařízení Mix2Vial

TM je popsáno na obr. 1. Položte lahvičku s rozpouštědlem na rovný povrch

a pevně ji držte.Vezměte Mix2Vial

TM otočte jej horní stranou dolů. Nasaďte Mix2VialTM jeho

modrým koncem na horní část lahvičky s rozpouštědlem a silně jej zatlačte dolů dokud lahvičku nepropíchnete (obr. 2 + 3).

4. Položte lahvičku s práškem na pevný povrch a pevně jí držte. Vezměte lahvičku s rozpouštědlem s připojeným Mix2Vial

TM a

otočte ji dnem vzhůru. Nasaďte ji průhledným koncem na horní část lahvičky s práškem a silně zatlačte dolů dokud lahvičku nepropíchnete (obr. 4). Rozpouštědlo přeteče samo do lahvičky s práškem.

5. Zlehka otáčejte se spojenými lahvičkami dokud se přípravek

nerozpustí.

Rozpouštění je dokončeno při pokojové teplotě během méně než 10 minut. Během přípravy se může objevit jemné napěnění. Rozšroubujte Mix2Vial™ na dvě části (obr. 5). Napěnění zmizí.

Odstraňte prázdnou lahvičku od rozpouštědla spolu s modrou částí Mix2Vial™.

Návod na injekci:

Z důvodu opatrnosti by vám měl být měřen puls před a během injekce. Pokud se vyskytne výrazné zvýšení vašeho pulsu, zpomalte rychlost injekce nebo podávání na krátký čas přerušte.

1. Nasaďte injekční stříkačku na průhlednou část Mix2Vial™. Otočte lahvičku dnem vzhůru a

nasajte roztok do stříkačky (obr. 6). Roztok ve stříkačce by měl být čirý nebo slabě perlově lesklý. Jakmile je roztok převeden do stříkačky, pevně stříkačku uchopte a oddělte ji od Mix2Vial™ (obr. 7). Odstraňte Mix2Vial™ spolu s prázdnou lahvičkou.

8/8

2. Vydesinfikujte zamýšlené místo aplikace injekce přiloženým alkoholovým tamponem.

3. Nasaďte přiloženou injekční jehlu na stříkačku.

4. Zaveďte injekční jehlu do zvolené žíly. Pokud používáte turniket pro snadnější viditelnost

žíly, tento turniket by měl být odstraněn před zahájením injekce Wilate.

Do stříkačky se nesmí dostat žádná krev, aby nedošlo k riziku tvorby fibrinových sraženin.

5. Vstřikujte roztok pomalu do žíly, rychlost by neměla být větší než 2-3 ml za minutu.

Pokud užíváte více než jednu lahvičku Wilate pro jednu léčbu, můžete použít znovu stejnou injekční jehlu a stříkačku. Mix2Vial™ je však vždy pouze pro jednou použití.

Všechen nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

Wilate se nesmí mísit nebo injekčně podávat (se stejným infuzním setem) s jinými léčivými přípravky.

Měl by být použit pouze přiložený injekční set., V případě použití jiných injekčních/infuzních setů

může dojít k riziku selhání léčby v důsledku adsorpce FVIII/VWF na vnitřní povrchy některých jiných

infuzních zařízení.


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

1/12

Příloha č. 3 k rozhodnutí o nové registraci sp.zn.sukls219594/2010, sukls219596/2010

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Wilate 500, 500 IU FVIII/500 IU VWF, prášek pro přípravu injekčního roztokus rozpouštědlem

Wilate 1000, 1000 IU FVIII/1000 IU VWF, prášek pro přípravu injekčního roztokus rozpouštědlem

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Wilate je vyrobeno z plazmy lidských dárců a je dodáváno jako prášek pro přípravu injekčního roztoku s rozpouštědlem obsahující Factor VIII coagulationis humanus nominálně 500 IU/1000 IU a Factor von Willebrand humanus (VWF) v jedné lahvičce.

Po rozpuštění v 5 ml/10 ml vody na injekci s 0,1% polysorbátu 80 přípravek obsahuje přibližně 100 IU/ml lidského von Willebrandova faktoru.

Specifická aktivita Wilate je ≥ 67 IU VWF:RCo/mg proteinu.

Síla VWF (IU) je měřena podle aktivity ristocetin kofaktoru (VWF:RCo) porovnáním s Mezinárodním standardem pro koncentráty von Willebrandova faktoru (WHO).

Po rozpuštění v 5 ml/10 ml vody na injekci s 0,1% polysorbátu 80 přípravek obsahuje přibližně 100 IU/ml lidského koagulačního faktoru VIII.

Síla FVIII (IU) je určena použitím chromogenního testu dle Evropského lékopisu. Specifická aktivita Wilate je ≥ 67 IU FVIII:C/mg proteinu.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Prášek pro přípravu injekčního roztoku s rozpouštědlem.

Lyofilizovaný bílý nebo světle žlutý prášek, nebo drobivá hmota.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Von Willebrandova choroba (VWD)

Prevence a léčba krvácivých stavů nebo krvácení při operacích u von Willebrandovy choroby, jestliže léčba samotným desmopresinem (DDAVP) je neúčinná nebo kontraindikována.

Hemofilie A

Léčba a profylaxe krvácení u pacientů s hemofilií A (vrozený nedostatek faktoru VIII).

4.2

Dávkování a způsob podání

Léčba by měla být zahájena pod dozorem lékaře, který má zkušenosti s léčbou koagulačních poruch. Přípravek je určen k jednorázovému použití a měl by být podán celý obsah lahvičky. Pokud jakékoliv množství zbyde, mělo by být zlikvidováno v souladu s místními předpisy.

2/12

Von Willebrandova choroba (VWD)

Poměr mezi FVIII:C a VWF:RCo je 1:1. Obecně, podání 1 IU/kg FVIII :C a VWF:RCo zvýší v plazmě u každého z těchto proteinů hladinu o 1,5-2% normální aktivity. Většinou je k dosažení adekvátní hemostázy nutné podání 20-50 IU Wilate/kg těl. hm. Toto množství zvýší FVIII:C a VWF:RCo u pacienta průměrně na 30-100 %.

Počáteční dávka Wilate by měla být 50-80 IU/kg těl. hm., obzvláště u pacientů s typem 3 VWD, kde se k udržení adekvátních hladin požadují větší dávky, než u jiných typů VWD.

Prevence krvácení v případech chirurgického zákroku nebo vážného traumatu:

K prevenci krvácení v případě chirurgického zákroku by Wilate mělo být podáno 1-2 hodiny před chirurgickým zákrokem. Mělo by být dosaženo hladiny ≥ 60 IU/dl (≥ 60%) VWF:RCo a ≥ 40 IU/dl (≥ 40%) FVIII:C.

Odpovídající dávka by měla být znovu podávána každých 12-24 hodin léčby. Dávka a délka trvání léčby závisí na klinickém stavu pacienta, na typu a závažnosti krvácení a na hladinách obou faktorů VWF:RCo a FVIII:C.

U pacientů léčených přípravky VWF s obsahem FVIII by měla být monitorována hladina FVIII:C, protože její trvalé nadměrné zvýšení může zvyšovat riziko trombotické příhody, zejména u pacientů se známými klinickými nebo laboratorními rizikovými faktory. V případě, že jsou zjištěny nadměrné hladiny FVIII:C, je třeba zvážit snížení dávek a/nebo prodloužení intervalů mezi jednotlivými dávkami nebo použití VWF přípravku s nižším obsahem FVIII.

Profylaxe:

Pro dlouhodobou profylaxi krvácení u pacientů s VWD by mělo být podáváno 20-40 IU/kg těl. hm. 2 nebo 3 krát týdně. V některých případech, zejména u pacientů s gastrointestinálním krvácením, mohou být nutné vyšší dávky.

Hemofilie A

Dávkování a délka trvání substituční léčby závisí na závažnosti nedostatku faktoru VIII, na místě a rozsahu krvácení a na klinickém stavu pacienta.

Množství podaných jednotek FVIII je vyjádřeno v Mezinárodních jednotkách (IU), které jsou vztaženy k současnému standardu WHO pro přípravky s FVIII. Aktivita FVIII v plazmě se vyjadřuje buď v procentech (vzhledem k normální lidské plazmě) nebo v IU (vzhledem k Mezinárodnímu standardu pro FVIII v plazmě).

Jedna IU aktivity faktoru VIII se rovná množství faktoru VIII v 1 ml normální lidské plazmy.

Výpočet požadované dávky faktoru VIII je založen na empirickém zjištění, že 1 IU FVIII:C/kg tělesné hmotnosti zvyšuje aktivitu plazmatického faktoru VIII o1,5-2 % normální aktivity. Potřebná dávka se určuje podle následujícího vzorce:

Požadované množství IU = tělesná hmotnost (kg) x žádaný vzestup FVIII (%)(IU/dl) x 0,5 IU/kg

Dávka a četnost podávání by měly být vždy vztaženy ke klinické účinnosti v individuálním případě. V případě následujících krvácivých příhod by v daném období neměla poklesnout aktivita faktoru VIII:C pod danou hodnotu plazmatické aktivity (v % normálu nebo IU/dl) Následující tabulka může být použita jako vodítko pro stanovení dávky při krvácivých příhodách a chirurgických výkonech:

3/12

Léčebné schéma pro krvácivé příhody a chirurgické operace

Stupeň krvácení/Typ chirurgického výkonu

Požadovaná hladina faktoru VIII (% nebo IU/dl)

Četnost dávek (hodiny)/ délka trvání (dny)

KrváceníČasná hemartróza, krvácení do svalů nebokrvácení do dutiny ústní

20 - 40

Opakovat každých 12-24 hodin. Nejméně 1 den, dokud nedojde k zástavě krvácení, které se projeví ukončením bolestí, nebo ke zhojení.

Rozsáhlejší hemartróza , krvácení do svalů nebo hematom

30 - 60

Opakovat infuzi každých 12 –24 hodin po dobu 3 – 4 dnů nebo déle, dokud nedojde k zastavení bolesti a akutní nemohoucnosti

Život ohrožující krvácení

60 – 100

Opakovat infuze každých 8 – 24 hodin dokud nepomine ohrožení života

Chirurgické zákrokyMenší chirurgický zákrok včetně vytržení zubu

30 - 60

Každých 24 hodin, nejméně 1 den, až je dosaženo zhojení.

Velké chirurgické výkony

80 – 100 (před a po operaci)

Opakovat infuzi každých 8 – 24 hodin až do adekvátního zhojení rány, pak pokračovat v léčbě nejméně dalších 7 dní k udržení aktivity faktoru VIII na 30 –60% (IU/dl)

Profylaxe:

Na dlouhodobou profylaxi krvácení u pacientů s těžkou hemofilií A by měla být podávaná dávka Wilate 20 – 40 IU na kg tělesné hmotnosti v intervalech 2 – 3 dnů. V některých případech, zvláště u mladších pacientů, může být nutné podávat přípravek v kratších intervalech nebo ve vyšších dávkách.

Kontinuální infuze:

Před chirurgickým zákrokem by měla být provedena farmakokinetická analýza, aby mohlo být odhadnuto clearance. Počátečná rychlost infuze je možné vypočítat následovně:

Rychlost infuze (IU/kg/h) = clearance (ml/kg/h) x požadovaná ustálená hladina (IU/ml)

Po počátečních 24 hodinách kontinuální infuze by mělo být clearance počítáno každý den znovu za použití rovnice s naměřenou ustálenou hladinou a známou rychlostí infuze.

V průběhu léčby se doporučuje patřičné sledování hladin FVIII:C, aby bylo možné upravovat dávku, která má být podána a frekvenci opakovaných infuzí. Zvláště v případě větších chirurgických zákroků je nepostradatelné přesné monitorování substituční léčby pomocí koagulační analýzy (FVIII:C). Odpověď na podání faktoru VIII se může u jednotlivých pacientů lišit, mohou dosahovat různých hodnot in vivo recovery a různé mohou být i poločasy.

4/12

Pacienty je třeba sledovat na výskyt neutralizujících protilátek proti faktoru VIII (inhibitorů). Pokud nedojde k očekávanému vzestupu aktivity faktoru VIII v plazmě, nebo pokud není krvácení zvládnuto odpovídající dávkou, je třeba provést vyšetření na přítomnost inhibitorů faktoru VIII. U pacientů s vysokými hladinami inhibitoru může být léčba faktorem VIII neúčinná a je třeba uvážit jiné léčebné možnosti. Léčba takovýchto pacientů by měla být vedena lékaři, kteří mají zkušenost s péčí o pacienty s hemostatickými poruchami. Viz také bod 4.4.

Existují nedostatečná data pro doporučení užití Wilate u dětí mladších 6 let.

Způsob podání

K intravenóznímu podání po rekonstituci s přiloženým rozpouštědlem. Viz bod 6.6Rychlost injekce nebo infuze by neměla překročit 2-3 ml za minutu.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Stejně jako u infuzí jiných intravenózních přípravků obsahujících deriváty plazmatických bílkovin jsou možné reakce z přecitlivělosti alergického typu. Pacienti musí být důkladně monitorováni a musí u nich být pečlivě sledovány jakékoliv příznaky alergické reakce během infuze.

Pacienti by měli být informováni o všech časných příznacích reakcí z přecitlivělosti, včetně vyrážky, generalizované kopřivky, pocitu tíhy na prsou, sípotu, hypotenze a anafylaxe. Objeví-li se tyto alergické příznaky, pacienti by měli přerušit podávání přípravku a kontaktovat svého lékaře.

V případě šoku má být léčba vedena podle běžných standardních lékařských postupů pro léčbušoku.

Standardní opatření zabraňující přenosu infekce v souvislosti s používáním léčivých přípravků vyrobených z lidské krve nebo plazmy zahrnují výběr dárců, testování jednotlivých odběrů krve a plazmatických poolů na specifické infekční markery a zařazení účinných výrobních kroků, při nichž jsou inaktivovány nebo odstraněny viry. Přesto nemůže být při podávání léků vyráběných z lidské krve nebo plazmy zcela vyloučena možnost přenosu infekce. To platí i pro jakékoli neznámé nebo vznikající viry a jiné patogeny.

Přijatá opatření jsou považována za účinná u obalených virů, například virů HIV, HBV a HCV, a u neobaleného viru HAV. Omezený účinek mají tato opatření u neobalených virů, jako je parvovirus B19.

Infekce parvovirem B19 může být velmi závažná u těhotných žen (fetální infekce) a u imunodeficientních jedinců nebo jedinců se zvýšenou erytropoézou (například hemolytická anemie).

Při každé aplikaci přípravku Wilate se důrazně doporučuje zaznamenat název a číslo šarže přípravku, aby bylo možné zpětně přiřadit k pacientovi číslo použité šarže.

U pacientů, kteří pravidelně nebo opakovaně dostávají přípravky s FVIII/VWF vyrobeným z lidské plazmy, je třeba zvážit vhodné očkování (hepatitida A a B).

5/12

Von Willebrandova choroba (VWD)

Při použití VWF přípravku obsahujícího FVIII by si ošetřující lékař měl být vědom toho, že pokračující léčba může mít za následek silný vzestup FVIII:C. U pacientů, kteří dostávají VWF přípravky obsahující FVIII by měly být sledovány hladiny FVIII:C v plazmě, aby se zamezilo nadměrným hladinám FVIII:C, které mohou zvýšit riziko trombotických příhod.

Existuje riziko výskytu trombotických příhod při podávání VWF přípravků obsahující FVIII, zvláště u pacientů se známými klinickými nebo laboratorními rizikovými faktory. Z tohoto důvodu musí být rizikoví pacienti monitorováni na výskyt časných příznaků trombózy. Měla by být zahájena profylaxe proti žilní tromboembolii dle aktuálně platných doporuční.

U pacientů s VWD, zvláště 3 typu, se mohou vyvinout neutralizující protilátky (inhibitory) proti VWF. Pokud nedojde k očekávanému vzestupu aktivity VWF:RCo v plazmě, nebo pokud není krvácení zvládnuto odpovídající dávkou, je třeba provést vyšetření na přítomnost inhibitorů VWF. U pacientů s vysokými hladinami inhibitoru může být léčba neúčinná a je třeba zvážit jiné léčebné možnosti. Léčba takovýchto pacientů by měla být vedena lékaři, kteří mají zkušenost s péčí o pacienty s hemostatickými poruchami.

Hemofilie A

Vznik neutralizujících protilátek (inhibitorů) proti faktoru VIII je známou komplikací léčby u pacientů s hemofilií A. Tyto inhibitory jsou obyčejně IgG imunoglobuliny působící proti koagulační aktivitě faktoru VIII, které jsou kvantifikovány v Modifikovaných Bethesda jednotkách (BU) v jednom ml plazmy za pomocí vhodného testování. Riziko vzniku inhibitorů má vztah k podání antihemofilického faktoru VIII, toto riziko je nejvyšší během prvních 20 dnů podávání. Zřídka mohou inhibitory vzniknout po prvních 100 dnech podávání. Pacienti léčeni lidským koagulačním faktorem VIII by měli být pečlivě sledování na vznik inhibitorů vhodnými klinickými a laboratorními testy (viz také bod 4.8).

Případy opakovaného výskytu inhibitoru (nízký titr) byly pozorovány po přechodu z jednoho přípravku FVIII na jiný u dříve léčených pacientů s více než 100 dny podávání a to u pacientů s anamnézou dřívějšího výskytu inhibitoru. Z tohoto důvodu se doporučuje monitorovat pečlivě pacienty na výskyt inhibitoru po každé změně přípravku.

Tento léčivý přípravek obsahuje až 2,55 mmol (nebo 58,7 mg) sodíku v jedné lahvičce 500 IU FVIII a VWF a až 5,1 mmol (nebo 117,3 mg) sodíku v jedné lahvičce 1000 IU FVIII a VWF. To je třeba vzít v úvahu u pacientů na kontrolované sodíkové dietě.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Nejsou známy žádné interakce s jinými léky.

4.6

Těhotenství a kojení

S FVIII/FVW nebyly prováděny reprodukční studie na zvířatech.

Von Willebrandova choroba (VWD)Zkušenosti s léčbou žen během těhotenství nebo kojení nejsou k dispozici.

Wilate by se mělo u žen s deficitem VWF během těhotenství nebo kojení používat pouzetehdy, je-li to nezbytně nutné a mělo by se vzít v úvahu, že porod u těchto pacientek zvyšuje riziko krvácivých příhod.

6/12

Hemofilie A

Vzhledem ke vzácnému výskytu hemofilie A u žen nejsou k dispozici zkušenosti s léčbou během těhotenství nebo kojení. Proto by se Wilate mělo během těhotenství nebo kojení používat pouze tehdy, je-li to nezbytně nutné.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Žádný vliv na schopnost řídit motorová vozidla a obsluhovat stroje nebyl pozorován.

4.8

Nežádoucí účinky

Hypersenzitivita nebo alergická reakce (která může zahrnovat.angioedém, pálení a bodání v místě aplikace infúze, zimnici, zarudnutí kůže, generalizovanou kopřivku, bolesti hlavy, vyrážku, hypotenzi, apatii, nevolnost, neklid, tachykardii, pocit tíhy na prsou, mravenčení, zvracení, sípot) byly občas pozorovány a v některých případech mohou vyústit k vážné anafylaxi (včetně šoku). Ve vzácných případech byla pozorována horečka.

Třídy orgánových soustav

Méně časté

Vzácné

Velmi vzácné

Poruchy imunitního systému

Reakce z přecitlivělosti

Anafylaktický šok

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Horečka

Vyšetření

Inhibitory proti FVIII

Inhibitory proti VWF

Méně časté (≥1/1000 až < 1/100)Vzácné (≥1/10000 až < 1/1000)Velmi vzácné (< 1/10000)

Von Willebrandova choroba (VWD)

U pacientů s VWD, zvláště 3 typu, se mohou vyvinout neutralizující protilátky (inhibitory) proti VWF. Jestliže se tyto inhibitory objeví, tento stav se projeví jako neadekvátní klinická odpověď organismu. Tyto protilátky se mohou srážet a mohou se objevit spolu s anafylaktickými reakcemi. Z tohoto důvodu by u pacientů se sklonem k anafylaktické reakci měla být vyšetřena přítomnost inhibitoru.

Ve všech těchto případech se doporučuje kontaktovat specializované hemofilické centrum.

Dosud nebyly hlášeny žádné případy výskytu inhibitoru proti von Willebrandovu faktoru z klinických studií nebo postmarketingových zkušeností s přípravkem Wilate.

Existuje riziko výskytu trombotických příhod, zvláště u pacientů se známými klinickými nebo laboratorními rizikovými faktory. Z tohoto důvodu musí být rizikoví pacienti monitorováni na výskyt časných příznaků trombózy. Měla by být zahájena profylaxe proti žilní tromboembolii dle aktuálně platných doporuční.

U pacientů, kteří dostávají VWF přípravky obsahující FVIII se při trvale zvýšené hladině FVIII:C v plazmě může zvýšit riziko trombotických příhod.

7/12

Hemofilie A

U pacientů s hemofilií A mohou vznikat neutralizující protilátky (inhibitory) proti FVIII. Jestliže se tyto inhibitory objeví, tento stav se projeví jako nedostatečná klinická odpověď organismu. V takovém případě se doporučuje spojit se se specializovaným centrem pro léčbu hemofilie.

Zkušenost s podáváním Wilate u dříve neléčených pacientů (PUPs) je omezená. V klinické studii zahrnující 24 PUPs léčených Wilate s minimálně 50 dny podávání byli zachyceni jen tři pacienti s trvalým klinickým projevem inhibitoru nad 5 BU/ml. U tří pacientů se vyvinul nízký titr, přechodný výskyt inhibitoru bez klinického projevu a dva pacienti měli nízký titr inhibitoru při jednom měření, což se již více neopakovalo.

Viz také bod 4.2. U dříve léčených pacientů nebyl pozorován žádný výskyt inhibitorů.

Informace o bezpečnosti z hlediska přenosných agens viz bod 4.4.

4.9

Předávkování

Nebyly hlášeny žádné příznaky předávkování lidským FVIII nebo VWF.Tromboembolické příhody se mohou vyskytnout v případě většího předávkování.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: antihemorhagika: krevní koagulační faktory, kombinace Von Willebrandova faktoru a koagulačního faktoru VIII

ATC kód: B02BD06

Von Willebrandova choroba (VWD)

VWF (z koncentrátu) je běžnou složkou lidské plazmy a působí stejně jako endogenní VWF.

Podání VWF umožňuje korekci hemostatických abnormalit projevující se u pacientů, kteří trpí deficitem VWF (VWD) ve dvou úrovních:

- VWF opětovně zakládá adhezi destiček na cévní subendotelium v místě cévního poškození (tím, že váže cévní subendotelium a membránu destiček), navozuje primární hemostázu, což se projeví zkrácením doby krvácení. Tento účinek se projeví okamžitě a je ve velké míře závislý na úrovni polymerace proteinu.

- VWF způsobuje zpožděnou korekci asociovaného deficitu FVIII. Při intavenózním podání VWF váže endogenní FVIII (který je produkován normálně pacientem) a stabilizací tohoto faktoru zamezuje jeho rychlé degradaci.Z tohoto důvodu podání čistého VWF (přípravek VWF s nízkou hladinou FVIII) obnovujehladinu FVIII:C na normál, a to jako sekundární účinek po první infuzi.Podáním přípravku VWF obsahujícího FVIII:C se obnovuje hladina FVIII:C k normálu bezprostředně po první infuzi.

Spolu se svou rolí ochranného proteinu faktoru VIII, zprostředkovává von Willebrandův faktor adhezi destiček na místě cévního poranění a hraje hlavní roli v agregaci destiček.

8/12

Hemofilie A

Komplex faktoru VIII/von Willebrandova faktoru se skládá ze dvou molekul (faktor VIII a von Willebrandův faktor) s různými fyziologickými funkcemi. Po podání pacientovi s hemofilií se FVIII naváže na VWF v krevním oběhu pacienta.Aktivovaný faktor VIII (FVIIIa) se chová jako kofaktor pro aktivovaný faktor IX (IXa) urychlující konverzi faktoru X na aktivovaný faktor X (FXa). FXa přeměňuje protrombin na trombin. Trombin pak přeměňuje fibrinogen na fibrin a vytvoří se koagulum.

Hemofilie A je na pohlaví závislá dědičná porucha krevní srážlivosti, jejíž příčinou je snížená hladina FVIII:C a jejímž výsledkem je zvýšené krvácení do kloubů, svalů nebo vnitřních orgánů, buď spontánní nebo jako výsledek poranění nebo chirurgického traumatu. Při substituční léčbě se plasmatická hladina faktoru VIII zvýší, tím dojde k přechodné úpravě deficitu faktoru a tím také k úpravě sklonu ke krvácení.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Von Willebrandova choroba (VWD)

VWF (z koncentrátu) je běžnou složkou lidské plazmy a působí stejně jako endogenní VWF.

Na základě metaanalýzy tří farmakokinetických studií zahrnujících 24 hodnotitelných pacientů se všemi třemi typy VWD byly zjištěny následující údaje.

Všechny typy VWD

VWD typ 1

VWD typ 2

VWD typ 3

Parametr

N

Střední hodnota

Standardní odchylka

min

max

N

Střední hodnota

Standardní odchylka

min

max

N

Střední hodnota

Standardní odchylka

min

max

N

Střední hodnota

Standardní odchylka

min

max

Recovery(%/IU/kg)

24

1,56

0,48

0,90

2,93

2

1,19

0,07

1,14

1,24

5

1,83

0,86

0,98

2,93

17

1,52

0,32

0,90

2,24

AUC (0-∞)(h*%)

23

1981

960

593

4831

2

2062

510

1701

2423

5

2971

1383

1511

4831

16

1662

622

593

2606

T ½ (h)

24

23,3

12,6

7,4

58,4

2

39,7

18,3

26,7

52,7

5

34,9

16

17,5

58,4

17

18

6,2

7,4

30,5

MRT (h)

24

33,1

19

10,1

89,7

2

53,6

25,9

35,3

71,9

5

53,5

24,6

27,8

89,7

17

24,7

8,5

10,1

37,7

Clearance ml/h/kg

24

3,29

1,67

0,91

7,41

2

2,66

0,85

2,06

3,27

5

1,95

1,02

0,91

3,31

17

3,76

1,69

1,83

7,41

Vysvětlivky: AUC = plocha pod křivkou, MRT = střední doba zdržení

Hemofilie A

FVIII (z koncentrátu) je běžnou složkou lidské plazmy a působí jako endogenní faktor VIII. Po podání přípravku průměrně dvě třetiny až tři čtvrtiny faktoru VIII zůstává v krevním řečišti. Hladina aktivity FVIII:C v plazmě by měla dosáhnout 80-120% předpokládané aktivity.

Aktivita plasmatického faktoru VIII se snižuje dvoufázovým exponenciálním rozpadem. V počáteční fázi distribuce mezi intravaskulárními prostory a ostatními částmi (tělní tekutiny) probíhá s poločasem rozpadu z plazmy od 3 do 6 hodin. V následující pomalejší fázi sepoločas pohybuje v rozmezí 8-18 hodin s průměrem 15 hodin. Toto odpovídá skutečnému biologickému poločasu.

9/12

V klinické studii s 12 pacienty (chromogenické vyšetření, dvojité měření) byly zjištěny následující hodnoty:

Parametr

Základní měření

Měření po 6 měsících

Střední hodnota

SD

Střední hodnota

SD

Recovery %/IU/kg

FVIII:C 2,27

1,20

FVIII:C 2,26

1,19

AUCnorm. % * h/IU/kg

FVIII:C 31,3

7,31

FVIII:C 33,8

10,9

Poločas (h)

FVIII:C 11,2

2,85

FVIII:C 11,8

3,37

MRT (h)

FVIII:C 15,3

3,5

FVIII:C 16,3

4,6

Clearance ml/h/kg

FVIII:C 3,37

0,86

FVIII:C 3,24

1,04

Vysvětlivky: AUC = plocha pod křivkou, MRT = střední doba zdržení, SD = standardní odchylka

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

FVIII a VWF obsažené ve Wilate jsou běžnou složkou lidské plazmy a působí jako endogenní FVIII a VWF.

Obvyklá testování bezpečnosti těchto směsí na laboratorních zvířatech nepřidávají k existujícám klinickým zkušenostem využitelné informace a z tohoto důvodu nejsou požadována.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látekPrášek: Chlorid sodný, glycin, sacharóza, citronan sodný a chlorid vápenatýRozpouštědlo: Voda na injekci s 0,1% polysorbátu 80

6.2

Inkompatibility

Wilate se nesmí mísit s jinými léčivými přípravky nebo podávat souběžně s jiným intravózním přípravkem v jednom infuzním setu.

Měla by být použita pouze přiložená injekční/infuzní souprava, protože v důsledku adsorpce FVIII/VWF na vnitřní povrchy některých jiných infuzních zařízení může dojít k selhání léčby.

6.3

Doba použitelnosti

3 roky

Stabilita po rekonstituci byla před použitím byla prokázána na dobu 12 hodin při 25 °C. Přesto z mikrobiologického hlediska má být přípravek použit okamžitě.

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte prášek a rozpouštědlo v chladničce ( 2–8°C). Uchovávejte v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. Nezmrazujte.

Přípravek může být uchováván po dobu 2 měsíců při pokojové teplotě (max. 25°C). V takovém případě je doba použitelnosti 2 měsíce od chvíle, kdy byl přípravek poprvé vyjmut z chladničky.

10/12

Novou dobu použitelnosti musí pacient vyznačit na krabičce. Rekonstituovaný roztok by měl být použit během jednoho podání. Jakékoli zbylé množství roztoku musí být zlikvidováno.

6.5

Druh obalu a velikost balení

Velikosti balení:Wilate 500, 500 IU FVIII a 500 IU VWF

1 balení obsahuje:

1 lahvičku s práškem, sklo typu I, uzavřenou zátkou (brombutylová pryž) a opatřenou víčkem.1 lahvičku s rozpouštědlem (5 ml vody na injekci s 0,1% polysorbátu 80), sklo typu I, uzavřenou zátkou (chlorbutylová pryž) a opatřenou víčkem.

1 krabičku s příslušenstvím (1 jednorázová injekční stříkačka, 1 přepouštěcí set [ Mix2Vial

TM],

1 infuzní set), 2 alkoholové tampony

Wilate 1000, 1000 IU FVIII a 1000 IU VWF

1 balení obsahuje:

1 lahvičku s práškem, sklo typu I, uzavřenou zátkou (brombutylová pryž) a opatřenou víčkem.1 lahvičku s rozpouštědlem (10 ml vody na injekci s 0,1% polysorbátu 80), sklo typu I, uzavřenou zátkou (chlorbutylová pryž) a opatřenou víčkem.

1 krabičku s příslušenstvím – zdravotnickým prostředkem (1 jednorázová injekční stříkačka, 1 přepouštěcí set [Mix2Vial

TM], 1 infuzní set), 2 alkoholové tampony

Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení.

6.6

Návod na použití přípravku, zacházení s ním a k jeho likvidaci

Čtěte prosím pozorně všechny pokyny a postupujte pečlivě podle nich!

Nepoužívejte Wilate po uplynutí exspirační doby vyznačené na obalu.

Během níže uvedeného postupu musí být zachována sterilita!

Roztok ve stříkačce by měl být čirý nebo slabě perlově lesklý. Nepoužívejte zakalené roztoky nebo roztoky s usazeninami.

Použijte připravený roztok okamžitě, aby se předešlo mikrobiální kontaminaci.

Používejte pouze přiložený injekční set. Použití jiného injekčního/infuzního zařízení může způsobit dodatečné riziko a selhání léčby.

Návod na přípravu roztoku:

1. Nepoužívejte přípravek ihned po vyjmutí z chladničky. Nechejte rozpouštědlo i prášek

v uzavřených lahvičkách dosáhnout pokojové teploty.

2. Odstraňte víčko z obou lahviček a očistěte pryžové zátky jedním z přiložených alkoholových

tamponů.

3. Zařízení Mix2Vial

TM je popsáno na obr. 1. Položte lahvičku s rozpouštědlem na rovný povrch

a pevně ji držte.Vezměte Mix2Vial

TM otočte jej horní stranou dolů. Nasaďte Mix2VialTM jeho

modrým koncem na horní část lahvičky s rozpouštědlem a silně jej zatlačte dolů dokud lahvičku nepropíchnete (obr. 2 + 3).

11/12

4. Položte lahvičku s práškem na pevný povrch a pevně jí držte. Vezměte lahvičku s rozpouštědlem s připojeným Mix2Vial

TM a

otočte ji dnem vzhůru. Nasaďte ji průhledným koncem na horní část lahvičky s práškem a silně zatlačte dolů dokud lahvičku nepropíchnete (obr. 4). Rozpouštědlo přeteče samo do lahvičky s práškem

5. Zlehka otáčejte se spojenými lahvičkami dokud se přípravek

nerozpustí.

Rozpouštění je dokončeno při pokojové teplotě během méně než 10 minut. Během přípravy se může objevit jemné napěnění. Rozšroubujte Mix2Vial™ na dvě části (obr. 5). Napěnění zmizí.

Odstraňte prázdnou lahvičku od rozpouštědla spolu s modrou částí Mix2Vial™.

Návod na injekci:

Z důvodu opatrnosti by vám měl být měřen puls před a během injekce. Pokud se vyskytne výrazné zvýšení vašeho pulsu, zpomalte rychlost injekce nebo podávání na krátký čas přerušte.

1. Nasaďte injekční stříkačku na průhlednou část Mix2Vial™. Otočte lahvičku dnem vzhůru a

nasajte roztok do stříkačky (obr. 6). Roztok ve stříkačce by měl být čirý nebo slabě perlově lesklý. Jakmile je roztok převeden do stříkačky, pevně stříkačku uchopte a oddělte ji od Mix2Vial™ (obr. 7). Odstraňte Mix2Vial™ spolu s prázdnou lahvičkou.

12/12

2. Vydesinfikujte zamýšlené místo aplikace injekce přiloženým alkoholovým tamponem.

3. Nasaďte přiloženou injekční jehlu na stříkačku.

4. Zaveďte injekční jehlu do zvolené žíly. Pokud používáte turniket pro snadnější viditelnost

žíly, tento turniket by měl být odstraněn před zahájením injekce Wilate.

Do stříkačky se nesmí dostat žádná krev, aby nedošlo k riziku tvorby fibrinových sraženin.

5. Vstřikujte roztok pomalu do žíly, rychlost by neměla být větší než 2-3 ml za minutu.

Pokud užíváte více než jednu lahvičku Wilate pro jednu léčbu, můžete použít znovu stejnou injekční jehlu a stříkačku. Mix2Vial™ je však vždy pouze pro jednou použití.

Všechen nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Octapharma (IP) LimitedThe Zenith Building26 Spring GardensManchester M2 1ABVelká Británie

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

Wilate 500: 75/001/12-CWilate 1000: 75/002/12-C

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE:

11.1.2012

10.

DATUM REVIZE TEXTU:

11.1.2012


nahoru

Informace na obalu

1/7

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALUVnější obal (kartonový) pro lahvičku s práškem

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Wilate 500 (1000), 500 IU FVIII/500 IU VWF (1000 IU FVIII/1000 IU VWF)Prášek pro přípravu injekčního roztoku s rozpouštědlemLidský koagulační faktor VIII/lidský von Willebrandův faktor

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Lahvička s práškem obsahuje:Factor VIII coagulationis humanus 500 (1000) IU / Factor von Willebrand humanus 500 (1000) IURekonstituovaný roztok obsahuje 100 IU/ml FVIII a VWF.

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Pomocné látky:Lahvička s práškem: Chlorid sodný, glycin, sacharóza, citronan sodný, chlorid vápenatýLahvička s rozpouštědlem: Voda na injekci s 0,1% Polysorbátu 80

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

Prášek pro přípravu injekčního roztoku s rozpouštědlem.500 IU FVIII/500 IU VWF(1000 IU FVIII/1000 IU VWF)

Toto balení obsahuje:1 lahvičku s práškem obsahující 500 (1000) IU lidského koagulačního faktoru VIII a 500(1000) IU lidského von Willebrandova faktoru.1 lahvičku s rozpouštědlem (5 [10] ml vody na injekci s 0,1 % polysorbátu 80).

5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

K intravenóznímu podání.Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.Pouze pro jednorázové použití.Po rekonstituci ihned použijte.Nepoužívejte zakalené nebo ne zcela rozpuštěné roztoky.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

2/7

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do:

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v chladničce.Uchovávejte v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlemNezmrazujte.

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH

PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Octapharma (IP) Ltd.The Zenith Building26 Spring GardensManchester M2 1ABVelká Británie

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Wilate 500: 75/001/12-CWilate 1000: 75/002/12-C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

Č. š.:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Wilate 500 (1000)

3/7

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALUVnější obal (kartonový) pro příslušenství

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Wilate 500 (1000), 500 IU FVIII /500 IU VWF (1000 IU FVIII/1000 IU VWF)Prášek pro přípravu injekčního roztoku s rozpouštědlemLidský koagulační faktor VIII/lidský von Willebrandův faktor

2.

OBSAH

Toto balení obsahuje:

1 balení s příslušenstvím pro intravenózní podání (1 přepouštěcí set, 1 infuzní set, 1 jednorázovou injekční stříkačku)2 alkoholové tampony

3.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

4.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

5.

POUŽITELNOST

Použitelné do:

6.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Tato součást balení může být uchovávána při pokojové teplotě.

7.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Octapharma (IP) Ltd.The Zenith Building26 Spring GardensManchester M2 1ABVelká Británie

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Wilate 500: 75/001/12-CWilate 1000: 75/002/12-C

4/7

9.

ČÍSLO ŠARŽE

Č. š.:

10.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

11.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Wilate 500 (1000)

5/7

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALUVnitřní obal pro lahvičku s práškem

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Wilate 500 (1000), 500 IU FVIII /500 IU VWF (1000 IU FVIII/1000 IU VWF)Prášek pro přípravu injekčního roztokuLidský koagulační faktor VIII/lidský von Willebrandův faktor

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY

500 (1000) IU FVIII/500 (1000) IU VWF

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Pomocné látky: chlorid sodný, glycin, sacharóza, citronan sodný, chlorid vápenatý

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

Prášek pro přípravu injekčního roztoku s rozpouštědlem500 IU FVIII/500 IU VWF(1000 IU FVIII/1000 IU VWF)

5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Intravenózní podání.Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.Pouze pro jednorázové použití.Po rekonstituci ihned použijte.Nepoužívejte zakalené nebo ne zcela rozpuštěné roztoky.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do:

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v chladničce.Uchovávejte v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.Nezmrazujte.

6/7

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH

PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Octapharma (IP) Ltd.The Zenith Building26 Spring GardensManchester M2 1ABVelká Británie

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Wilate 500: 75/001/12-CWilate 1000: 75/002/12-C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

Č. š.:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

7/7

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALUVnitřní obal pro lahvičku s rozpouštědlem

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTY PODÁNÍ

Rozpouštědlo pro parenterální podáníVoda na injekci s 0,1% polysorbátu 80Intravenózní podání

2.

ZPŮSOB PODÁNÍ

3.

POUŽITELNOST

Použitelné do:

4.

ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.

5.

JINÉ

NezmrazujteSkladujte v chladničce.Uchovávejte lahvičku ve vnějším obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

6.

OBSAH DLE HMOTNOSTI, DLE OBJEMU NEBO DLE MNOŽSTVÍ JEDNOTEK

5 / 10 ml

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Octapharma (IP) Ltd.The Zenith Building26 Spring GardensManchester M2 1ABVelká Británie

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.