Wellbutrin Sr

Kód 0047546 ( )
Registrační číslo 30/ 067/01-C
Název WELLBUTRIN SR
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace GLAXO GMBH, OLDESLOE, Velká Británie
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0047546 POR TBL PRO 100X150MG Tableta s prodlouženým uvolňováním, Perorální podání
0047544 POR TBL PRO 30X150MG Tableta s prodlouženým uvolňováním, Perorální podání
0047545 POR TBL PRO 60X150MG Tableta s prodlouženým uvolňováním, Perorální podání

nahoru

Informace na obalu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KRABIČKA

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Wellbutrin SR, tablety s prodlouženým uvolňovánímBupropioni hydrochloridum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÁTEK

Léčivá látka: Jedna tableta obsahuje 150 mg bupropioni hydrochloridum.

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Pomocné látky: Úplný seznam pomocných látek naleznete v příbalové informaci.

4.

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH

30 tablet s prodlouženým uvolňováním60 tablet s prodlouženým uvolňováním100 tablet s prodlouženým uvolňováním

5.

ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

ANTIDEPRESIVUM

Perorální podání. Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.Používejte podle pokynů lékaře.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Neužívejte s jinými přípravky obsahujícími bupropioni hydrochloridum.Přípravek může ovlivnit pozornost a schopnost soustředění.

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do:

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Držitel rozhodnutí o registraci:Glaxo Group Ltd.,Greenford, Middlesex,Velká Británie

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

Registrační číslo:30/067/01-C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

Číslo šarže:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Wellbutrin SR

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH

BLISTR

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Wellbutrin SRBupropion hydrochloride150 mg

2.

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

3.

POUŽITELNOST

EXP:

4.

ČÍSLO ŠARŽE

B.N.:

5.

JINÉ

GlaxoSmithKline (logo)

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.