Voltaren

Kód 0015629 ( )
Registrační číslo 29/ 186/80-C
Název VOLTAREN
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Novartis s.r.o., Praha, Česká republika
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0015629 INJ SOL 5X3ML/75MG Injekční roztok, Injekce

nahoru

Příbalový létak VOLTAREN

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls62570/2011

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

VOLTAREN

injekční roztok

(Diclofenacum natricum)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Ponechte si tuto příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:1. Co je Voltaren a k čemu se používá2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Voltaren užívat3. Jak se Voltaren užívá4. Možné nežádoucí účinky5. Jak Voltaren uchovávat6. Další informace7. Informace pro zdravotnický personál

1. CO JE VOLTAREN K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Co je VoltarenLéčivou látkou Voltarenu injekčního roztoku je diklofenak sodný (diclofenacum natricum).

K čemu se Voltaren používáVoltaren patří do skupiny léků nazývaných nesteroidní protizánětlivé léky (NSA), které se používají k léčbě bolestí nebo zánětu.

Intramuskulární injekce (injekce do svalu) se používají k léčbě následujících stavů: Vzplanutí revmatické bolestivosti kloubů (artritida), bolesti zad, ztuhlého ramene, tenisového loktu a

ostatních typů revmatismu.

 Záchvaty dny. Bolest způsobená žlučníkovými nebo ledvinovými kameny.

 Bolest a otoky po chirurgickém zákroku nebo poranění. Silné záchvaty migrény.Voltaren ve formě infuze (intravenózní infuze) se používá k léčbě nebo prevenci bolesti po chirurgickém zákroku.

Jak Voltaren účinkujeVoltaren odstraňuje (mírní) příznaky zánětu, jako je bolest a otok, ale nemá vliv na příčinu zánětu.

Máte-li jakékoli dotazy, jak přípravek Voltaren účinkuje nebo proč byl tento přípravek předepsán právě Vám, zeptejte se svého lékaře.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE VOLTAREN UŽÍVATVždy dodržuje pokyny Vašeho lékaře nebo lékárníka, i když se liší od informací uvedených v této příbalové informaci.

Neužívejte Voltaren injekční roztok:

 Pokud jste alergický/á (přecitlivělý/á) na diklofenak, disiřičitan sodný (nebo jiné siřičitany) nebo

některou pomocnou látku obsaženou v přípravku (viz odstavec Složení na konci této příbalové informace).

 Pokud jste již v minulosti měl(a) alergickou reakci na přípravek k léčbě zánětu nebo bolesti (např.

kyselina acetylsalicylová, diklofenak, ibuprofen). Reakce mohou být následující: astma, akutní rýma, kožní vyrážka, otok obličeje. Jestliže se domníváte, že můžete být alergický/á, poraďte se s lékařem.

 Pokud máte žaludeční nebo dvanáctníkový vřed. Pokud krvácíte z trávicího traktu (příznaky jsou krev ve stolici nebo černá stolice) nebo jste

v minulosti měl(a) tyto potíže v souvislosti s užíváním nesteroidních antirevmatik.

 Při těžším onemocněním jater nebo ledvin. Pokud trpíte vážnou srdeční vadou. V posledních třech měsících těhotenství.

Jestliže se Vás týká kterýkoli z výše uvedených bodů, řekněte to ošetřujícímu lékaři a neužívejte Voltaren injekční roztok. Váš lékař rozhodne o tom, zda je tento přípravek pro vás vhodný.

Zvláštní opatrnosti při užívání přípravku Voltaren injekční roztok je třeba:

 Pokud užíváte Voltaren současně s jinými nesteroidními protizánětlivými léky, jako je kyselina

acetylsalicylová, kortikosteroidy, léky proti krevní srážlivosti nebo léky na deprese (SSRI -inhibitory zpětného selektivního vychytávání serotoninu) viz odstavec Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky.

 Pokud máte astma nebo sennou rýmu (sezónní alergickou rinitidu). Pokud jste někdy měl(a) potíže s trávícím traktem, jako jsou žaludeční nebo dvanáctníkové vředy,

krvavá nebo černá stolice anebo jste v minulosti měl(a) problémy se zažíváním nebo pálení žáhy po předchozím užívání protizánětlivých léků.

 Pokud máte zánět tlustého střeva provázený tvorbou vředů (ulcerózní kolitida) nebo zánětlivé

střevní onemocnění nazývané Crohnova nemoc.

 Pokud máte nebo jste měl(a) srdeční potíže nebo vysoký krevní tlak. Pokud trpíte onemocněním jater nebo ledvin.

 Jestliže jste dehydratován/a (odvodnění organismu) v důsledku např. zvracení, průjmu, před nebo

po větší operaci.

 Jestliže Vám otékají dolní končetiny. Jestliže máte poruchy krvácivosti nebo jiné potíže s krví včetně vzácné poruchy jater nazývané

jaterní porfyrie.

Informujte svého ošetřujícího lékaře, že se u Vás některý z uvedených stavů vyskytuje ještě před tím, než začnete užívat Voltaren injekční roztok.

 Voltaren může maskovat příznaky infekčního onemocnění (např. bolest hlavy, horečka), proto je pak o

mnoho těžší potíže odhalit a vhodně léčit. Jestliže se necítíte dobře a budete potřebovat navštívit lékaře, nezapomeňte mu říci, že užíváte Voltaren.

 Ve velmi vzácných případech může Voltaren, tak jako i jiná nesteroidní antirevmatika, způsobit těžké

kožní alergické reakce např. vyrážku. Z toho důvodu je třeba, abyste okamžitě informoval/a svého lékaře, pokud budete mít tyto příznaky.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Je zvláště důležité abyste informoval(a) lékaře, pokud užíváte některý z následujících léků:

 Lithium nebo inhibitory zpětného selektivního vychytávání serotoninu (SSRI), tj. léky užívané

k léčbě některých typů depresí.

 Digoxin (přípravek na léčbu onemocnění srdce). Diuretika (močopudné léky). ACE inhibitory nebo betablokátory (skupiny léčivých přípravků pro léčbu vysokého krevního tlaku a

srdečního selhání).

 Jiné nesteroidní protizánětlivé léky jako kyselina acetylsalicylová nebo ibuprofen. Kortikosteroidy (léky užívané k úlevě od zánětu). Léky, které se používají k prevenci krevní srážlivosti. Přípravky k léčbě cukrovky, kromě insulinu. Metotrexat (lék na některé druhy rakoviny nebo artritidy). Cyklosporin ( přípravek užívaný po transplantaci orgánů). Některé léky proti infekcím (chinolony – antibakteriální léky). Sulfinpyrazon (lék užívaný k léčbě dny) nebo vorikonazol (lék užívaný k léčbě plísňových infekcí). Fenytoin (lék určený k léčbě epileptických záchvatů) Cholestipol/Cholestyramin (léky určené ke snižování hladiny cholesterolu)

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době,a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Léky jako je diklofenak mohou působit mírné zvýšení rizika srdečních nebo mozkových cévních příhod. Riziko je více pravděpodobné, pokud jsou používány vysoké dávky a dlouhá doba léčby. Proto nepřekračujte doporučenou dávku ani dobu léčby.

Pokud máte srdeční obtíže, prodělal(a) jste v minulosti cévní mozkovou příhodu nebo máte rizikové faktory pro rozvoj cévních příhod (např. vysoký krevní tlak, cukrovku, vysoký cholesterol nebo kouříte), měl(a) byste se o vhodnosti léčby poradit s lékařem.

Starší pacientiStarší osoby mohou být citlivější na účinky přípravku Voltaren, než jiní dospělí. Z toho důvodu by měli velmi pečlivě dodržovat pokyny ošetřujícího lékaře, který stanoví vhodné nejnižší dávkování s ohledem na jejich stav.Je zejména důležité pro starší pacienty, aby neprodleně ohlásili jakýkoli nežádoucí účinek svému lékaři.

Děti a mladistvíVoltaren injekční roztok není určen k léčbě dětí a mladistvých do 18 let věku.

Těhotenství a kojeníPoraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.Informujte svého lékaře o tom, že jste nebo můžete být těhotná. Voltaren injekční roztok by neměl být užíván během těhotenství, pokud to není nezbytně nutné. Tak jako ostatní nesteroidní protizánětlivé léky i Voltaren injekční roztok se nesmí užívat v průběhu posledních třech měsíců těhotenství, protože by mohlo dojít k poškození nenarozeného dítěte nebo k potížím při porodu.

Informujte svého lékaře o tom, že kojíte. Voltaren prostupuje v malém množství do mateřského mléka. Pokud je nutné, aby kojící matka užívala Voltaren měla by jej užívat pouze na doporučení lékaře, jen krátkodobě a vždy po posledním večerním kojení před nejdelším spánkem dítěte.

Ženy plánující těhotenstvíVoltaren může způsobovat problémy s početím, proto neužívejte tento přípravek pokud to není nezbytné, jestliže plánujete otěhotnět anebo máte potíže s početím.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojůV ojedinělých případech se mohou u pacientů léčených přípravkem Voltaren vyskytnout potíže jako je ospalost, závratě, rozmazané vidění. Pokud se u Vás tyto příznaky projeví, neřiďte motorová vozidla, neobsluhujte stroje, ani nevykonávejte jiné činnosti vyžadující zvýšenou pozornost a koordinaci pohybů. Informujte co nejdříve svého lékaře o tom, že máte tyto potíže.

3. JAK SE VOLTAREN UŽÍVÁVždy užívejte Voltaren přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem.Nepřekračujte stanovené dávkování a délku léčby.

Intramuskulární podáníRoztok se nasaje do injekční stříkačky a aplikuje se hluboko do hýžďového svalu.Intravenózní podáníInjekční roztok se rozředí nejméně 100ml fyziologického roztoku nebo glukózy, a aplikuje se pomalu nitrožilně.Do žíly nesmí být aplikován rychle.

Jak a kdy budete Voltaren užívat

Nepřekračujte doporučené dávkování. Je důležité užívat Voltaren injekční roztok v nejnižších účinných dávkácha neužívat jej déle, než je to nutné.Lékař Vám přesně řekne, jaké množství přípravku budete užívat. V závislosti na tom, jak budete reagovat na léčbu, Vám může lékař dávku upravit.

Dospělí

 Dospělým se obvykle podává jedna ampule za den maximálně po dobu dvou dnů. V některých

případech je možné aplikovat za den dvě ampule. Pokud je nutná další léčba Voltarenem, je možné v ní pokračovat např. formou tablet.

Jak dlouho se Voltaren užíváDodržujte přesně pokyny lékaře.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKYPodobně jako všechny léky, může mít i Voltaren nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Některé vzácné nebo velmi vzácné nežádoucí účinky mohou být závažné:Pravděpodobně postihují méně než 1 až 10 pacientů z 10 000

 Neobvyklé krvácení nebo krevní podlitiny. Horečka nebo přetrvávající bolest v krku. Alergické reakce jako jsou otoky obličeje, rtů, jazyka, nebo hrdla často doprovázené kožní vyrážkou a

svěděním, které může také způsobit potíže s polykáním, hypotenzi (nízký krevní tlak), mdloby. Dušnost a pocit tíhy na hrudi (příznaky astmatu).

 Bolest na prsou (příznaky infarktu). Náhlá silná bolest hlavy, nevolnost, závrať, otupělost, neschopnost mluvit nebo potíže s mluvením,

ochrnutí (příznaky mozkové příhody).

 Ztuhnutí šíje (příznaky virové meningitidy). Křeče. Vysoký krevní tlak (hypertenze). Červené nebo purpurové skvrny na kůži (možné příznaky zánětu cév); kožní vyrážka s puchýři; puchýře

na rtech, v očích nebo v ústech; zarudnutí kůže s odlupováním nebo šupinatěním.

 Silné bolesti žaludku, krvavá nebo černá stolice. Zvracení krve. Žloutnutí kůže nebo očního bělma (příznaky zánětu jater/selhání jater).  Krev v moči, přemíra bílkoviny v moči, snížení množství moči (příznaky postižení ledvin).

Jestliže zaznamenáte jakýkoli nežádoucí účinek, oznamte to ihned svému lékaři

Některé nežádoucí účinky jsou časté:Pravděpodobně postihují 1 až 10 pacientů ze 100Bolest hlavy, závratě, nevolnost, zvracení, průjem, trávící potíže, bolest břicha, nadýmání, ztráta chuti k jídlu, změny v jaterních testech (např. hodnot transamináz), kožní vyrážka, podráždění v místě injekce, bolest v místě vpichu, zduření v místě vpichu.

Některé nežádoucí účinky jsou vzácné:Pravděpodobně postihují 1 až 10 pacientů z 10 000Ospalost, bolesti žaludku, otoky (edémy) paží, rukou, nohou a chodidel, nekrózu (odumření tkáně) v místě vpichu.

Některé nežádoucí účinky jsou velmi vzácné:Pravděpodobně postihují méně než 1 pacienta z 10 000Dezorientace, deprese, potíže se spaním, noční můry, přecitlivělost, psychické potíže, mravenčení nebo snížená citlivost rukou nebo nohou, zhoršení paměti, úzkost, třes, poruchy chuti, porucha vidění, porucha sluchu, zácpa, vřídky v ústech, vřed v jícnu, bušení srdce, vypadávání vlasů; červenání, otoky a puchýřky na kůži (zvýšená citlivost kůže na sluneční záření), absces (dutina vyplněná hnisem) v místě vpichu.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Léky jako je diklofenak mohou působit mírné zvýšení rizika srdečních nebo mozkových cévních příhod.

5. JAK VOLTAREN UCHOVÁVAT

 Uchovávejte při teplotě do 30°C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.  Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACECo přípravek Voltaren obsahujeLéčivá látka obsažená v přípravku Voltaren injekční roztok se nazývá diklofenak sodný.Pomocné látky: mannitol, disiřičitan sodný (E 223), benzylalkohol, propylenglykol, roztok hydroxidu sodného 1 mol/l, voda na injekci.

Jak přípravek Voltaren vypadá a co obsahuje toto baleníPopis přípravku: čirý bezbarvý až slabě nažloutlý roztok.

Velikost balení: 5x 75 mg/3 ml

Držitel rozhodnutí o registraci/ výrobceNovartis s.r.o., Praha, Česká republika

7. INFORMACE PRO ZDRAVOTNÍ PERSONÁLVoltaren injekce může být aplikován hluboko intramuskulárně do horního kvadrantu gluteálního svalu nebo intravenózně, pomalou intravenózní infuzí po naředění dle následující návodu. Ampule je určena pouze pro jedno použití, roztok musí být použit ihned po otevření. Jakýkoli nepoužitý roztok musí být zlikvidován.

V závislosti na předpokládané době infuze se smíchá příslušné množství 100 až 500 ml fyziologického roztoku (0,9 %) nebo roztok 5% glukózy s injekčním roztokem bikarbonátu sodného (0,5 ml 8,4 % nebo 1,0 ml 4,2 % nebo odpovídající množství odlišné koncentrace), který byl odebrán z čerstvě otevřeného zásobního roztoku. K tomuto roztoku se přidá obsah jedné ampule přípravku Voltaren. Smí být použit pouze čirý roztok, pokud se objeví krystaly nebo precipitace, infuze nesmí být použita. Voltaren injekční roztok nesmí být mísen s jinými injekčními roztoky.Při použití 0,9% fyziologického roztoku nebo 5% roztoku glukózy bez přítomnosti bikarbonátu sodného jako doplňkové přísady dochází k riziku přesycení, vedoucímu k možné tvorbě krystalů nebo precipitace. Jiné infuzní roztoky než výše uvedené se nesmějí používat.

Intravenózní infuze musí být zahájena okamžitě po přípravě infuzního roztoku (viz předcházející instrukce). Nepoužitý roztok nesmí být dále uchováván.

Tato příbalová informace byla naposledy schválena22.6.2011

Document Outlinenahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls62570/2011

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKUVOLTARENInjekční roztok

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍLéčivá látka: Diclofenacum natricum Jedna ampulka o objemu 3 ml obsahuje 75 mg diclofenacum natricum.Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMAInjekční roztokPopis přípravku: čirý bezbarvý až slabě nažloutlý roztok.

4. KLINICKÉ ÚDAJE4.1 Terapeutické indikaceIntramuskulární injekce jsou určeny k terapii akutní bolesti u následujících indikací

Exacerbace zánětlivých a degenerativních forem revmatizmu: revmatoidní artritidy, osteoartrózy spondylartritidy včetně ankylozující spondylitidy;, bolestivých vertebrogenních syndromů, mimokloubního revmatizmu.

Akutní záchvaty dny.

Renální a biliární kolika.

Posttraumatické a pooperační bolestivé stavy, záněty a otoky.

Těžké záchvaty migrény.

Intravenózní infuzeK léčbě nebo prevenci pooperačních bolestivých stavů při hospitalizaci.

4. 2 Dávkování a způsob podání

Výskyt nežádoucích účinků může být snížen podáváním nejnižší účinné dávky po nejkratší dobu nutnou ke zlepšení příznaků (viz bod 4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití).

DospělíVoltaren injekční roztok se nedoporučuje podávat déle než dva dny; je-li to nutné, dále se v léčbě pokračuje perorální formou diklofenaku.

Intramuskulární injekceAby se zabránilo poškození nervu nebo jiných tkání v místě injekce, je nutné dodržovat níže uvedená opatření. Zpravidla se aplikuje jedna ampulka denně (75 mg), formou injekce hluboko intramuskulárně do horního zevního kvadrantu gluteálního svalu. U těžkých případů (např. kolika) může být výjimečně zvýšena denní dávka na 2 ampule po 75 mg, a to odděleně, každá injekce do jiného hýžďového svalu v intervalu několika hodin mezi jednotlivými aplikacemi. Jako alternativní řešení je možné kombinovat jednu ampuli Voltarenu 75 mg s ostatními lékovými formami diklofenaku až do celkové maximální dávky 150 mg.Při záchvatech migrény je klinická zkušenost omezena na podání 1 ampule (75 mg) co nejdříve a pokud to stav pacienta vyžaduje, podávat dále perorální formy a to až do dávky 100 mg za den. První den nesmí celková dávka překročit 175 mg.

Intravenózní infuzeVoltaren injekční roztok se nesmí podávat ve formě intravenózního bolusu.

Infuze musí být připravena bezprostředně před aplikací. Voltaren injekční roztok se smí ředit pouze 0,9% fyziologickým roztokem nebo 5% roztoky glukózy, které obsahují bikarbonát sodný (viz bod 6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním).

Doporučují se dvě alternativní dávkovací schémataK léčbě středně těžkých a těžkých pooperačních bolestivých stavů se podává 75 mg infuzí kontinuálně po dobu 30 minut až 2 hodin. Je-li to nezbytné, je možné za několik hodin dávku opakovat, ale celková dávka by neměla překročit dávku 150 mg za 24 hodin. K prevenci pooperačních bolestivých stavů se doporučuje ihned po operačním výkonu aplikovat nárazovou dávku 25 až 50 mg v intervalu 15 minut až 1 hodiny s následnou kontinuální infuzí 5 mg/hodinu až do maximální doporučené denní dávky 150 mg.

Starší pacienti a pacienti s renálním a/nebo hepatálním postiženímU těchto osob není nutná úprava dávkování jinak, než jak je popsáno v bodě 4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití.

Děti a mladistvíVoltaren injekční roztok není určen k léčbě dětí a mladistvých vzhledem k síle přípravku.

4.3 Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku, disiřičitan sodný nebo kteroukoli pomocnou látku tohoto přípravku.

Aktivní gastrointestinální krvácení, ulcerace, perforace.

Anamnesticky gastrointestinální krvácení nebo perforace ve vztahu k předchozí léčbě nesteroidními antirevmatiky.

Aktivní nebo anamnesticky rekurentní peptický vřed/hemoragie (dvě nebo více epizod prokázané ulcerace nebo krvácení).

Poslední trimestr těhotenství (viz bod 4.6 Těhotenství a kojení).

Závažné srdeční selhání.

Těžké jaterní, ledvinové poruchy (viz bod 4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití).

Stejně tak jako u ostatních nesteriodních antirevmatik (NSA) je i Voltaren kontraindikován u pacientů, se záchvaty astmatu, urtikarie nebo akutní rinitidy, vzniklých na podkladě podávání kyseliny acetylsalicylové nebo jiných NSA.

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Obecné informace

Nežádoucí účinky je možné minimalizovat užitím nejnižší účinné dávky po co nejkratší dobu nutnou ke zlepšení příznaků onemocnění (viz bod 4.2. a níže uvedené gastrointestinální,kardiovaskulární a cerebrovaskulární účinky).

Je nutné se vyvarovat současného použití Voltarenu se systémovými NSA včetně selektivních inhibitorů COX-2 vzhledem k nedostatku důkazů o synergickém účinku a možnosti vzniku kumulativních nežádoucích účinků.

Pozornost je třeba věnovat starším pacientům vzhledem k jejich zdravotnímu stavu. Nejnižší účinná dávka je doporučena zvláště u starších osob se špatným zdravotním stavem nebo s nízkou tělesnou hmotností.

Vzácně se mohou vyskytnout u diklofenaku, stejně tak jako u jiných NSA alergické reakce, včetně anafylaktické/anafylaktoidní reakce, a to i bez předchozí expozice léku.

Podobně jako jiná NSA může diklofenak vzhledem ke svým farmakodynamickým vlastnostem maskovat příznaky a projevy infekčních onemocnění.

Voltaren injekční roztok nesmí být podáván předčasně narozeným dětem nebo novorozencům. Benzylalkohol může u dětí do 3 let věku vyvolat toxické a anafylaktoidní reakce.Disiřičitan sodný obsažený v injekčním roztoku může v jednotlivých případech způsobit reakce z přecitlivělosti a bronchospasmus.

Gastrointestinální účinkyGastrointestinální krvácení, ulcerace a perforace, které mohou být fatální, byly hlášeny u všech nesteroidních antirevmatik kdykoli během léčby, s varujícími příznaky ale i bez nich, i bez předchozí anamnézy závažných gastrointestinálních příhod..Obecně mají vážnější následky u starších pacientů. Jestliže se u pacientů léčených Voltarenem vyskytne krvácení z gastrointestinálního traktu nebo vředová choroba, musí být lék ihned vysazen.

Jako u všech NSA, tak i u diklofenaku, je nařízena přísná pravidelná kontrola zdravotního stavu azvláštní opatrnost zejména při podávání Voltarenu pacientům se symptomy svědčícími o gastrointestinální poruše, s příznaky gastrointestinální ulcerace nebo s anamnézou vředové choroby žaludku nebo střeva, krvácení nebo perforace (viz bod 4.8 Nežádoucí účinky). Riziko gastrointestinálního krvácení vzrůstá se zvýšením dávky NSA a u pacientů s ulcerací v anamnéze, zvláště je-li komplikováno krvácením nebo perforací a u starších osob. U starších osob je vyšší četnost nežádoucích účinků NSA, zejména gastrointestinálního krvácení a perforací, které mohou být fatální.Ke snížení rizika gastrointestinální toxicity u těchto pacientů je zapotřebí, aby léčba byla zahájena a udržována s dávkováním na minimální účinné úrovni.Pro tyto pacienty a také pro pacienty užívající současně přípravky obsahující nízké dávky kyseliny acetylsalicylové a jiné léčivé přípravky pravděpodobně zvyšující riziko gastrointestinálních obtíží by měla být zvážena kombinovaná léčba s protektivními látkami (např. inhibitory protonové pumpy nebo deriváty prostaglandinu jako misoprostol).U pacientů s anamnézou gastrointestinální toxicity, zvláště pak u starších osob, je nutno sledovat jakékoli neobvyklé abdominální symptomy (zejména gastrointestinální krvácení). Opatrnost je doporučována u pacientů užívajících současně léky, které by mohly zvyšovat riziko ulcerace nebo krvácení, jako jsou systémové kortikosteroidy, antikoagulancia, léky proti srážlivosti krve nebo selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (viz bod 4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce).

Důsledný lékařský dohled je naprosto nutný u pacientů s ulcerózní kolitidou nebo s Crohnovou nemocí protože může dojít k exacerbaci těchto onemocnění (viz bod 4.8 Nežádoucí účinky).

Jaterní účinkyPřísný lékařský dohled je vyžadován, jestliže je Voltaren předepsán pacientům s poruchou funkcejater,, protože může dojít k exacerbaci tohoto onemocnění. Stejně tak jako u jiných NSA, tak i u diklofenaku, může dojít ke zvýšení hodnot (jedné nebo více) jaterních enzymů. Z bezpečnostních důvodů je nutné při delší léčbě Voltarenem pravidelně monitorovat jaterní funkce. Voltaren je nutné vysadit v případech, kdy přetrvávají nebo se zhoršují

abnormální hodnoty jaterních testů, objeví se známky a příznaky vznikajícího jaterního onemocnění nebo se objeví další příznaky (jako např. eozinofilie, exantém). Hepatitida může vzniknout v souvislosti s užíváním diklofenaku bez prodromálních příznaků. Pozornost je třeba věnovat pacientům s jaterní porfyrií, kteří užívají Voltaren, protože léčbou u nich může dojít k vyvolání záchvatu.

Renální účinkyJelikož byly u pacientů léčených NSA, včetně diklofenaku, hlášeny otoky a retence tekutin, je třeba věnovat zvláštní pozornost a péči pacientům s poruchou srdeční a poruchou renálních funkcí, hypertenzí, starším pacientům a těm, kteří jsou léčeni diuretiky nebo přípravky, které mohou významně poškodit funkci ledvin a pacientům, kde z jakéhokoli důvodu dochází k depleci extracelulární tekutiny, např. před a po větších chirurgických výkonech (viz bod 4.3 Kontraindikace).V těchto případech je nutné z bezpečnostních důvodů monitorování renálních funkcí. Po přerušení léčby následuje návrat do předléčebného období.

Kožní účinkyVelmi vzácně byly ve vztahu k léčbě nesteroidními antirevmatiky hlášeny závažné kožní reakce, z nichž některé byly fatální, včetně Stevens-Johnsonova syndromu a toxické epidermální nekrolýzy (viz bod 4.8). Těmito reakcemi jsou nejvíce ohroženi pacienti na počátku léčby, začátek reakce se nejčastěji objevuje během prvního měsíce léčby.Voltaren 50 musí být vysazen při prvních známkách výskytu vyrážky, slizničních lézí nebo jakýchkoli jiných příznaků hypersensitivity.

Kardiovaskulární a cerebrovaskulární účinkyJe třeba poučit a monitorovat pacienty s anamnézou hypertenze a/nebo mírného až středně těžkého srdečního selhání, protože v souvislosti s léčbou NSA byly hlášeny případy retence tekutin a edémů.

Klinické studie a epidemiologické údaje poukazují na to, že podávání diklofenaku, obzvláště ve vysokých dávkách (150 mg denně) a po dlouhou dobu, může souviset s mírným zvýšením rizika arteriálních trombotických příhod (např. IM nebo iktů).

Podávání diklofenaku je třeba pečlivě zvážit u pacientů se špatně kompenzovanou hypertenzí, kongestivním srdečním selháním, ICHS, onemocněním periferních tepen a/nebo cerebrovaskulárním onemocněním. Obdobně je třeba zvažovat zahájení dlouhodobé léčby u pacientů s rizikovými faktory pro kardiovaskulární choroby (např. hypertenze, hyperlipidemie, diabetes mellitus, kouření).

Hematologické účinkyBěhem dlouhodobé léčby Voltarenem je nutné, stejně tak jako i u jiných NSA, kontrolovat krevní obraz. Jako jiná NSA, tak i Voltaren může přechodně inhibovat krevní srážlivost. Pacienti s poruchami hemostázy musejí být pečlivě monitorováni.

AstmaZvláštní pozornosti je třeba věnovat pacientům trpícím astmatem, sezónní alergickou rhinitidou, vyklenutím nosní sliznice (např. nosní polypy), chronickou obstrukční plicní nemocí nebo chronickou infekcí respiračního traktu (zvláště je-li spojena s příznaky podobnými alergické rhinitidě), reakcemi na NSA, jako je exacerbace astmatu (takzvané analgetické astma), Quinckeho edémem nebo kopřivkou, u kterých jsou tyto obtíže četnější než u ostatních pacientů. Toto se vztahuje také na pacienty, kteří jsou alergičtí na některou pomocnou látku projevující se např. kožní reakcí, pruritem nebo kopřivkou.

Mimořádná pozornost je doporučena při parenterálním podání pacientům s astma bronchiale, protože může dojít k exacerbaci tohoto onemocnění.

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakceNásledující interakce zahrnují ty, které byly pozorovány při užívání přípravku Voltaren injekční roztok a nebo jiných lékových forem obsahujících diklofenak.

LithiumPokud je současně podáván dikolofenak s přípravky obsahujícími lithium, může zvýšit jejich plazmatickou koncentraci. Hladinu lithia v séru je třeba monitorovat.

DigoxinPokud je současně podáván diklofenak s přípravky obsahujícími digoxin, může zvýšit jejich plazmatickou koncentraci. Hladinu digoxinu v séru je třeba monitorovat.

Diuretika a antihypertenzivaTak jako u jiných NSA současné podávání diklofenaku s diuretiky nebo antihypertenzivy (např. betablokátory, ACE inhibitory) může snížit jejich antihypertenzivní účinek. Z tohoto důvodu je potřebná opatrnost při podávání pacientům, zejména starším osobám, a je třeba pravidelně provádět kontrolu krevního tlaku. Pacienti musejí být přiměřeně hydratováni a je třeba zvážit sledování renálních funkcí po zahájení léčby a v jejím průběhu, zvláště pak u diuretik a ACE inhibitorů z důvodů zvýšeného rizika nefrotoxicity.Současná léčba kalium šetřícími diuretiky může souviset se vzestupem hladin draslíku v séru. Proto je tedy třeba opakovaně sledovat hladiny draslíku v séru (viz bod 4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití).

Ostatní NSA a kortikosteroidySoučasné podávání diklofenaku a jiných systémových nesteroidních antirevmatik nebo kortikosteroidů může zvýšit výskyt nežádoucích gastrointestinálních účinků (viz bod 4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití).

Antikoagulancia a přípravky proti srážení krveOpatrnost je doporučena při současném podávání těchto přípravků z důvodů vyššího rizika krvácení (viz bod 4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití).I když klinická sledování tomu nenasvědčují, existují ojedinělé zprávy o zvýšeném riziku krvácení při současném podávání diklofenaku a antikoagulancií. Doporučuje se pečlivé sledování pacientů s touto léčbou.

Selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI)Současné podávání systémových nesteroidních antirevmatik, včetně diklofenaku, spolu s inhibitory zpětného selektivního vychytávání serotoninu může zvýšit riziko gastrointestinálního krvácení (viz bod 4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití).

AntidiabetikaKlinické studie prokázaly, že diklofenak může být podáván současně s perorálními antidiabetiky, aniž by ovlivnil jejich klinické působení. Nicméně existují ojedinělé případy jak hypoglykemií, tak hyperglykemií při současném užívání diklofenaku, které vyžadovaly změny v dávkování antidiabetik.Proto je doporučeno preventivní monitorování hladiny glukózy v krvi.

MethotrexatDiklofenak může inhibovat tubulární renální clearance metotrexátu, čímž může zvyšovat hladinu metotrexátu. Opatrnosti je třeba, pokud jsou nesteroidní protizánětlivé léky, včetně diklofenaku, podávány méně než 24 hodin před nebo po léčbě methotrexatem, jelikož může dojít ke zvýšení koncentrace methotrexatu v krvi a tím i jeho toxicity.

CyklosporinPůsobením diklofenaku, tak jako i jiných nesteroidních protizánětlivých léků na renální prostaglandiny, může dojít ke zvýšení nefrotoxicity cyclosporinu. U pacientů užívajících cyklosporin by mělo být zvoleno nižší dávkování diklofenaku.

ChinolonyExistují ojedinělé případy výskytu křečí, které by mohly být způsobeny současným podáváním chinolonů a NSA.

FenytoinPři současném podávání fenytoinu a diklofenaku se doporučuje monitorování plazmatických hladin fenytoinu vzhledem k očekávanému zvýšení expozice fenytoinu.

Cholestipol a cholestyramin Tyto látky mohou způsobit opožděnou nebo sníženou absorpci diklofenaku. Proto se doporučuje podávat diklofenk nejméně hodinu před nebo 4-6 hodin po podání cholestipolu/cholestyraminu.

Silné inhibitory CYP2C9Opatrnost je doporučena při současném podávání diklofenaku se silnými inhibitory CYP2C9 (jako sulfinpyrazon a vorikonazol), které může způsobit významný vzestup vrcholových plazmatických koncentrací a expozice diklofenaku inhibicí metabolizmu diklofenaku.

4.6. Těhotenství a kojení

TěhotenstvíInhibice syntézy prostaglandinů může mít nežádoucí vliv na těhotenství a fetální/embryonální vývoj. Data z epidemiologických studií naznačují zvýšené riziko potratů a kardiálních malformací po užívání inhibitorů syntézy prostaglandinů v počátku těhotenství. Absolutní riziko kardiovaskulárních malformací se zvýšilo z méně než 1% na přibližně 1,5%. Předpokládá se, že se riziko zvyšuje s dávkou a trváním terapie. U zvířat se prokázalo, že podání inhibitorů syntézy prostaglandinů vede k zvýšení pre- a postimplantačních ztrát a k fetální/embryonální letalitě. Navíc byla hlášena zvýšená incidence různých malformací včetně kardiovaskulárních po podání inhibitorů syntézy prostaglandinů zvířatům v průběhu organogenetické periody.V průběhu prvního a druhého trimestru nesmí být /inhibitor syntézy prostaglandinů/ podán, pokud to není zcela nezbytné.Pokud je diklofenak podáván ženám, které chtějí otěhotnět nebo v prvním a druhém trimestru těhotenství, musí být dávka co nejnižší a doba léčby co nejkratší.

Během třetího trimestru těhotenství všechny inhibitory syntézy prostaglandinů mohou vystavovatplod:

- kardiopulmonální toxicitě ( předčasný uzávěr duktus arteriosus a pulmonální hypertense)- renální dysfunkci, která může progredovat v renální selhání s oligohydramnionem;

matku a novorozence na konci těhotenství:

-

potenciálnímu prodloužení krvácení (antiagregační účinek, který se může projevit i při velmi nízkých dávkách),

-

inhibici děložních kontrakcí vedoucí k opoždění nebo prodloužení průběhu porodu

Proto je diklofenak kontraindikován ve třetím trimestru těhotenství.

KojeníStejně tak jako jiná NSA, tak i diklofenak prostupuje do mateřského mléka, avšak v tak malém množství, že není příliš pravděpodobné ovlivnění kojeného dítěte. Navíc má krátký biologický poločas tudíž je riziko kumulace v organismu minimální. Jestliže je nutné, aby kojící matka užila Voltaren injekce, měla by jej užívat po poradě s lékařem, krátkodobě, po posledním večerním kojení před nejdelším spánkem dítěte. Po dobu léčby je třeba sledovat možné změny v projevech dítěte a v případě potíží se včas poradit s lékařem.

FertilitaPoužití Voltarenu, jakož i ostatních NSA, může poškodit fertilitu ženy a není doporučován ženám, které chtějí otěhotnět. U žen, které mají potíže s otěhotněním nebo jsou léčeny pro neplodnost, by mělabýt aplikace Voltaren injekce pečlivě zvážena.

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat strojePacienti, u kterých se při podávání Voltarenu zjistí poruchy vidění, vertigo, ospalost nebo jiné poruchy centrálního nervového systému, by neměli řídit motorová vozidla nebo obsluhovat stroje.

4.8 Nežádoucí účinkyNežádoucí účinky (viz tabulka 1) jsou řazeny podle systémů z hlediska frekvence výskytu s použitím následujícího pravidla: časté (≥1/100 až <1/10); méně časté (≥1/1 000 až <1/100); vzácné (≥1/10 000až <1/1 000); velmi vzácné (<1/10 000), včetně jednotlivých hlášených případů. V každé skupině četností jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti.

Následující nežádoucí účinky zahrnují dlouhodobé i krátkodobé použití přípravku Voltaren injekční roztok, ale také dalších lékových forem diklofenaku.

TABULKA 1

Infekce a zamoření

Velmi vzácné

Absces v místě vpichu .

Poruchy krve a lymfatického systému

Velmi vzácné:

Trombocytopenie, leukopenie, hemolytická anemie, aplastická anemie, agranulocytóza.

Poruchy imunitního systému

Vzácné:

Hypersezitivita, anafylaktické a anafylaktoidníreakce včetně hypotenze a šoku.

Velmi vzácné:

Angioneurotický edém zahrnující otoky obličeje.

Psychiatrické poruchy

Velmi vzácné:

Dezorientace, deprese, nespavost, noční můry, podrážděnost, psychotické reakce.

Poruchy nervového systému

Časté:

Bolesti hlavy, závratě.

Vzácné:

Ospalost.

Velmi vzácné:

Parestezie, poruchy paměti, křeče, úzkost, třes, aseptická meningitida, poruchy chuti, mozková příhoda.

Poruchy oka

Velmi vzácné:

Poruchy zraku, rozmazané vidění, diplopie.

Poruchy ucha a labyrintu

Časté:

Závratě.

Velmi vzácné:

Tinitus, porucha sluchu.

Srdeční poruchy

Velmi vzácné:

Palpitace, bolest na hrudi, srdeční selhání, infarkt myokardu.

Cévní poruchy

Velmi vzácné:

Hypertenze, vaskulitida.

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

Vzácné:

Astma včetně dušnosti.

Velmi vzácné:

Pneumonie.

Gastrointestinální poruchy

Časté:

Nauzea, zvracení, průjem, dyspepsie, epigastrická bolest, plynatost, nechutenství.

Vzácné:

Gastritida, gastrointestinální krvácení, hemateméza, krvavý průjem, melena, peptický vřed s nebo bez krvácení nebo perforací.

Velmi vzácné:

Kolitida (včetně hemoragické kolitidy a exacrebace ulcerativní kolitidy nebo Crohnovy choroby), zácpa, stomatitida (včetně ulcerózní stomatitidy), glositida, poškození jícnu, diafragma-like střevní striktury, pankreatitida.

Poruchy jater a žlučových cest

Časté:

Zvýšení hodnot aminotransferáz.

Vzácné:

Hepatitida, žloutenka, poškození jater.

Velmi vzácné:

Fulminantní hepatitida, nekróza jater, selhání jater.

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Časté:

Vyrážka.

Vzácné:

Kopřivka.

Velmi vzácné:

Bulózní erupce, ekzém, erytém, multiformní erytém, Stevens-Johnsonův syndrom, akutní toxická epidermolýza (Leyellův syndrom), exofoliativní dermatitida, vypadávání vlasů, fotosenzitivní reakce,purpura alergická purpura, pruritus.

Poruchy ledvin a močových cest

Velmi vzácné:

Akutní selhání ledvin, hematurie, proteinurie, nefrotický syndrom, intersticiální nefritida, papilární nekróza.

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Časté:

Reakce v místě vpichu, bolestivost a zduření v místě vpichu.

Vzácné:

Edém, nekróza v místě vpichu.

Velmi vzácné:

Absces

V souvislosti s léčbou NSA byly hlášeny edémy, hypertenze a srdeční selhání.Klinické studie a epidemiologické údaje poukazují na to, že podávání diklofenaku, obzvláště ve vysokých dávkách (150 mg denně) a po dlouhou dobu, může souviset s mírným zvýšením rizika arteriálních trombotických příhod (např. IM nebo iktů) (viz bod 4.4 ).

4.9 PředávkováníSymptomyKlinický obraz předávkování diklofenakem nemá žádné charakteristické příznaky. Předávkovánízpůsobuje potíže jako je zvracení, gastrointestinální krvácení, průjem, závrať, tinitus nebo křeče. V případě otravy může dojít k akutnímu selhání ledvin nebo k poškození jater.

Léčebné postupyOšetření akutní otravy nesteroidními protizánětlivými léky (NSA), včetně diklofenaku, spočívá v podstatě pouze v podpůrné a symptomatické terapii. Při předávkování by měla být použita podpůrná a symptomatická léčba, a to při komplikacích jako hypotenze, selhání ledvin, křeče, gastrointestinální podráždění a ztížené dýchání.Specifická léčba jako forsírovaná diuréza, dialýza nebo hemoperfuze pravděpodobně nepřispívají k urychlené eliminaci nesteroidních antirevmatických léků, včetně diklofenaku, poněvadž ty jsou z velké části vázány na bílkoviny a jsou rozsáhle metabolizovány.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnostiFarmakoterapeutická skupina: antirevmatika, antiflogistika, antiuratika.ATC kód: M01AB05

Mechanismus účinkuVoltaren obsahuje diklofenak sodný, nesteroidní léčivou látku s výraznými protirevmatickými, protizánětlivými, analgetickými a antipyretickými vlastnostmi. Mechanismus účinku spočívá v inhibici biosyntézy prostaglandinů, které hrají významnou roli při vzniku zánětu, bolesti a horečky. Diklofenak sodný in vitro netlumí proteoglykanovou biosyntézu v kloubu v koncentracích dosahovaných u lidí.

Farmakodynamické účinkyU revmatických onemocnění jsou protizánětlivé a analgetické vlastnosti Voltarenu příčinou klinické odpovědi charakterizované zlepšením funkce a výrazným zmírněním příznaků jako je bolest v klidu a při pohybu, ranní ztuhlost, otoky kloubů. U středně a silně bolestivých stavů nerevmatického původu má Voltaren výrazný analgetický účinek; jeho působení nastupuje během 15 až 30 minut. Voltaren má také prospěšný vliv na záchvaty migrény. U posttraumatických a pooperačních zánětů Voltaren rychle zmírňuje jak spontánní, tak i pohybovou bolest a zmenšuje zánětlivé otoky a edém rány. Při současném podávání Voltarenu s opiáty bylo zjištěno, že ke zvládnutí pooperačního průběhu, výrazně poklesla spotřeba opiátů.

Injekční forma Voltarenu je zvlášť vhodná k zahájení terapie zánětlivého a degenerativního revmatického onemocnění a bolestivých stavů vyvolaných zánětem nerevmatického původu.

5.2 Farmakokinetické vlastnostiAbsorpcePo i.m. podání 75 mg diklofenaku dochází ihned k absorpci a průměrné maximální koncentrace 2,5 µg/ml (8 µmol/l) je dosaženo přibližně za 20 minut. Absorbované množství je přímo úměrné velikosti podané dávky. Při podání 75 mg diklofenaku v nejméně 2hodinové intravenózní infuzi, je průměrná plazmatická koncentrace asi 1,9 µmol/l (5,9 µmol/l). Při kratší době infuze je sice dosaženo vyšší plazmatické koncentrace, zatímco při dlouhodobé infuzi odpovídá plateau koncentrace rychlosti infuze ještě za 3 až 4 hodiny. Plazmatické koncentrace po i.m. injekci, perorálním podání enterosolventních tablet nebo rektálním podání po dosažení maxima rychle klesají. Plocha pod křivkou (AUC) je po intramuskulárním nebo intravenózním podání 2krát větší než po perorálním užití, poněvadž asi polovina léčivé látky je již během prvního prostupu játry metabolizována (first pass efekt). Po opakovaném podání se farmakokinetické vlastnosti nemění. Při dodržování doporučeného dávkovacího schématu a intervalů mezi jednotlivými dávkami nedošlo ke kumulaci přípravku.

Distribuce

Diklofenak je z 99,7 % vázán na plazmatické bílkoviny, především na albumin (99,4 %). Distribuční objem je 0,12 - 0,17 l/kg.Diklofenak proniká do synoviální tekutiny, ve které byly naměřeny nejvyšší koncentrace za 2 až 4 hodiny po dosažení maximálních koncentrací v plazmě. Poločas eliminace ze synoviální tekutiny je 3 až 6 hodin. Dvě hodiny po dosažení maximálních plazmatických hladin je koncentrace léčivé látky vyšší v synoviální tekutině než v plazmě a zůstává zvýšená po dobu 12 hodin.

BiotransformaceBiotransformace diklofenaku probíhá částečně glukuronidací intaktní molekuly, ale hlavně jednorázovou a vícečetnou hydroxylací a methoxylací. Výsledkem celého procesu je vytvoření několika fenolických metabolitů (3'-hydroxy-, 4'-hydroxy-, 5-hydroxy-, 4‘,5-dihydroxy- a 3'-hydroxy-4'-methoxy diklofenaku), z nichž je většina následně přeměněna na glukuronidové konjugáty. Dva z těchto fenolických metabolitů jsou biologicky aktivní, ale v mnohem menší míře než samotný diklofenak.

VylučováníCelková systémová clearence diklofenaku z plazmy je 263  56 ml/min (průměrná hodnota  SD). Konečný plazmatický poločas je 1 až 2 hodiny. Čtyři z metabolitů včetně dvou aktivních mají také krátký poločas vylučovaní 1 až 3 hodiny. Jeden metabolit, 3'-hydroxy-4'-methoxydiklofenak, má mnohem delší poločas vylučování. Avšak tento metabolit je farmakologicky neúčinný. Přibližně 60 % podané dávky je vyloučeno močí jako glukuronid konjugát intaktní molekuly a jako metabolity, z nichž většina je rovněž konvertována na glukuronid konjugát. Méně než jedno procento je vyloučeno v nezměněné formě. Zbytek dávky je vyloučen ve formě metabolitů žlučí do stolice.

Charakteristika u pacientůV absorpci, metabolizmu a vylučování přípravku nebyly nalezeny rozdíly v závislosti na věku, avšak u několika starších pacientů vedlo 15minutové intravenózní podání k o 50 % vyšším plazmatickým koncentracím, než se podle informací od mladých zdravých jedinců očekávalo.U pacientů s poškozením ledvin nelze z kinetiky jednorázové dávky usuzovat na kumulaci nezměněné léčivé látky, pokud je použito obvyklé dávkovací schéma. Při clearence kreatininu menší než 10 ml/min. jsou teoretické plazmatické hladiny hydroxymetabolitů ve steady-state asi čtyřikrát vyšší než u běžných jedinců. Nicméně metabolity jsou nakonec vyloučeny žlučí.U pacientů s chronickou hepatitidou nebo nedekompenzovanou cirhózou jsou kinetika i metabolizmus diklofenaku stejné jako u pacientů bez jaterního onemocnění.

5.3 Předklinické údaje vzahující se k bezpečnosti Podle provedených předklinických studiích akutní a chronické toxicity, genotoxicity, mutagenicity a karcinogenity nepředstavoval diklofenak v předpokládaném terapeutickém dávkováním zvláštní riziko u lidí.U potkanů byly toxické dávky spojovány s dystocií, prodlouženou gestací, snížením fetálního přežití a intrauterinní vývojovou retardací. Mírný účinek diklofenaku na fertilitu a porod stejně tak jako na uzávěr ductus arteriosus in utero je farmakologickým důsledkem této třídy inhibitorů syntézy prostaglandinů.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE6.1 Seznam pomocných látekMannitol, disiřičitan sodný, benzylalkohol, propylenglykol, roztok hydroxidu sodného 1 mol/l, voda na injekci.

6.2 InkompatibilityVoltaren injekce nesmí být přidáván k jiným injekčním roztokům.

Injekční roztok Voltarenu se smí míchat pouze s injekčními roztoky, jako je 0,9% fyziologický roztok s přidaným bikarbonátem sodným nebo roztok 5% glukózy s přidaným bikarbonátem sodným, který slouží jako aditivum. Pokud by byly použity tyto roztoky bez bikarbonátu sodného, mohlo by to vést ke vzniku přesyceného roztoku, tím k možnosti tvorby krystalů nebo precipitaci. Proto se nesmí používat jiné, než tyto doporučené roztoky.

6.3 Doba použitelnosti2 roky Intravenózní infuze musí být zahájena bezprostředně po přípravě infuzního roztoku (viz bod 6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním).Připravený infuzní roztok musí být ihned spotřebován.

6.4 Zvláštní opatření pro uchováváníUchovávejte při teplotě do 30ºC. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

6.5 Druh obalu a velikost baleníBezbarvé odlamovací ampule, papírová vložka s přepážkami, krabička.Velikost balení: 5x 75 mg/3 ml

6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s nímVoltaren injekce může být aplikován hluboko intramuskulárně do horního kvadrantu gluteálního svalu nebo intravenózně, pomalou intravenózní infuzí po naředění dle následující návodu. Ampule je určena pouze pro jedno použití, roztok musí být použit ihned po otevření.. Jakýkoli nepoužitý roztok musí být zlikvidován. V závislosti na předpokládané době infuze se smíchá příslušné množství 100 až 500 ml fyziologického roztoku (0,9 %) nebo roztok 5% glukózy s injekčním roztokem bikarbonátu sodného (0,5 ml 8,4 % nebo 1,0 ml 4,2 % nebo odpovídající množství odlišné koncentrace), který byl odebrán z čerstvě otevřeného zásobního roztoku. K tomuto roztoku se přidá obsah jedné ampule přípravku Voltaren. Smí být použit pouze čirý roztok, pokud se objeví krystaly nebo precipitace, infuze nesmí být použita.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTARCINovartis s.r.o., Praha, Česká republika

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO29/186/80-C

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE / DATUM PRODLOUŽENÍ REGISTRACE20.9.1980/31.10.2007

10. DATUM POSLEDNÍ REVIZE TEXTU22.6.2011

Document OutlineTyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.