Valmed/hct 80 Mg/12,5 Mg

Kód 0158864 ( )
Registrační číslo 58/ 430/11-C
Název VALMED/HCT 80 MG/12,5 MG
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace HELM AG, Hamburg, Německo
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0158864 POR TBL FLM 10 Potahovaná tableta, Perorální podání
0158872 POR TBL FLM 100 Potahovaná tableta, Perorální podání
0158865 POR TBL FLM 14 Potahovaná tableta, Perorální podání
0158866 POR TBL FLM 28 Potahovaná tableta, Perorální podání
0158867 POR TBL FLM 30 Potahovaná tableta, Perorální podání
0158868 POR TBL FLM 56 Potahovaná tableta, Perorální podání
0158869 POR TBL FLM 60 Potahovaná tableta, Perorální podání
0158870 POR TBL FLM 90 Potahovaná tableta, Perorální podání
0158871 POR TBL FLM 98 Potahovaná tableta, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak VALMED/HCT 80 MG/12,5 MG

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls184720/2011

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Valmed HCT 80 mg/12,5 mg potahované tablety

Valmed HCT 160 mg/12,5 mg potahované tablety

Valmed HCT 160 mg/25 mg potahované tablety

Valsartanum/hydrochlorothiazidum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sděl-te to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete: 1. Co je přípravek Valmed HCT a k čemu se používá 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Valmed HCT užívat 3. Jak se přípravek Valmed HCT užívá 4. Možné nežádoucí účinky 5. Jak přípravek Valmed HCT uchovávat 6. Další informace

1.

CO JE PŔÍPRAVEK Valmed HCT A K ČEMU SE POUŹÍVÁ

Potahované tablety Valmed HCT obsahují dvě léčivé látky nazývané valsartan a hydrochlorothiazid. Obě tyto látky pomáhají léčit vysoký krevní tlak (hypertenzi).

Valsartan patří do skupiny léčivých přípravků známých jako „antagonisté receptoru pro an-giotensin II“, které pomáhají upravit vysoký krevní tlak. Angiotensin II je látka v lidském tě-le, která způsobuje zúžení cév, a tím způsobuje zvýšení krevního tlaku. Valsartan působí tím, že blokuje účinek angiotensinu II. Výsledkem je uvolnění krevních cév a snížení krevního tlaku.

Hydrochlorothiazid patří do skupiny léčiv známých jako thiazidová diuretika (také známé jako léky na odvodnění). Hydrochlorothiazid zvyšuje výdej moči, čímž též snižuje krevní tlak.

Přípravek Valmed HCT se používá na léčbu vysokého krevního tlaku, který není dostatečně upraven, pokud jsou léčivé látky užívány samostatně.

Vysoký krevní tlak zvyšuje zátěž na srdce a tepny. Pokud není léčen, může poškodit krevní cévy v mozku, srdci a ledvinách a může způsobit mrtvici, srdeční selhání nebo selhání ledvin. Vysoký krevní tlak zvyšuje riziko výskytu infarktu myokardu. Snížení Vašeho krevního tlaku na normální hladinu sníží riziko rozvoje těchto onemocnění.

2.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŔÍPRAVEK Valmed HCT UŽÍVAT

Neužívejte Valmed HCT:

jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na valsartan, hydrochlorothiazid, deriváty sulfonamidů (sloučeniny chemicky příbuzné hydrochlorothiazidu) či na kteroukoli další složku přípravku Valmed HCT.

jestliže jste těhotná déle než 3 měsíce (je také doporučeno vyvarovat se užívání přípravku Valmed HCT v časném stádiu těhotenství - viz bod Těhotenství).

jestliže máte závažné onemocnění jater.

jestliže máte závažné onemocnění ledvin.

jestliže nemůžete močit.

jestliže jste léčeni dialýzou.

jestliže je hladina draslíku či sodíku ve Vaší krvi nižší než normální, či pokud je hladina váp-níku ve Vaší krvi zvýšená navzdory léčbě.

jestliže máte dnu.

Pokud se Vás cokoli z výše uvedeného týká, neužívejte Valmed HCT a informujte svého lékaře.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Valmed HCT je zapotřebí

jestliže užíváte draslík šetřící léky, draslíkové doplňky, náhradu soli obsahující draslík či jiné léky, které zvyšují hladinu draslíku v krvi, jako je například heparin. Může být potřeba, aby Váš lékař pravidelně kontroloval hladinu draslíku ve Vaší krvi.

jestliže máte nízkou hladinu draslíku v krvi.

jestliže máte průjem či závažné zvracení.

jestliže užíváte vysoké dávky léků na odvodnění (diuretik).

jestliže máte závažné srdeční onemocnění.

jestliže trpíte zúžením ledvinné tepny.

jestliže jste nedávno podstoupil(a) transplantaci ledviny.

jestliže trpíte hyperaldosteronismem. To je onemocnění, při kterém tvoří nadledviny nadměrné množství hormonu aldosteronu. Pokud se Vás toto týká, není užívání přípravku Valmed HCTdoporučeno.

jestliže trpíte onemocněním jater či ledvin.

jestliže máte horečku, vyrážku či bolest kloubů, což mohou být známky systémového lupus erytematodes (SLE, což je autoimunitní choroba).

jestliže máte cukrovku, dnu, vysoké krevní hladiny cholesterolu nebo tuků.

jestliže jste v minulosti měl(a) alergickou reakci na jiné léky na krevní tlak z této skupiny (an-tagonisté receptoru pro angiotensin II) či máte alergie nebo astma.

přípravek může způsobit zvýšenou citlivost kůže na slunci.

Použití přípravku Valmed HCT u dětí a dospívajících (mladších 18 let)se nedoporučuje.

Musíte sdělit svému lékaři, pokud se domníváte, že jste těhotná (nebo můžete otěhotnět). Podávání přípravku Valmed HCT se nedoporučuje v časném těhotenství a po třetím měsíci těhotenství se nesmí užívat, protože může způsobit závažné poškození dítěte (viz bod „Těhotenství a kojení“).

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v ne-dávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Účinek léčby může být ovlivněn, pokud je přípravek Valmed HCT užíván společně s určitými dalšími léky. Může být nezbytné změnit dávku, učinit jiná opatření nebo v některých případech přestat užívat jeden z léků. To se týká především následujících léků:

lithium, lék užívaný k léčbě některých psychiatrických chorob

léky, které ovlivňují hladiny draslíku v krvi nebo jimi mohou být ovlivněny, například digoxin, léčivé přípravky na kontrolu srdečního rytmu, některá antipsychotika

léky, které mohou zvýšit množství draslíku ve Vaší krvi, jako jsou náhrady draslíku, náhrady soli s obsahem draslíku, draslík šetřící léky, heparin

léky, které mohou snížit množství draslíku ve vaší krvi, jako jsou kortikosteroidy a některá pro-jímadla

diuretika (léky na odvodnění), léky na léčbu dny, jako je alopurinol, léčba vitamínem D a ná-hradou vápníku, léky pro léčbu diabetu (perorální látky či inzulín)

jiné léky na snížení krevního tlaku, jako jsou betablokátory či metyldopa, či léky na zúžení krevních cév či podporu srdeční činnosti, jako je noradrenalin či adrenalin

léky na zvýšení krevní hladiny cukru, jako je diazoxid

léky na léčbu rakoviny, jako je metotrexát či cyklofosfamid

léky proti bolesti

léky na artritidu

léky na uvolnění svalů, jako je například tubokurarin

anticholinergní léky, jako je například atropin či biperiden

amantadin (lék používaný k prevenci chřipky)

cholestyramin a kolestipol (léky na léčbu vysokých hladin tuků v krvi)

cyklosporin, lék užívaný u transplantací k prevenci odmítnutí orgánu

některá antibiotika (tetracykliny), anestetika a sedativa

karbamazepin, lék používaný na léčbu epilepsie

Užívání přípravku Valmed HCT s jídlem a pitím Valmed HCT můžete užívat s jídlem i bez něho. Vyvarujte se požívání alkoholu, aniž byste to sdělil(a) svému lékaři. Alkohol může způsobit výraznější pokles Vašeho krevního tlaku a/nebo zvýšit riziko toho, že se Vám zatočí hlava či se budete cítit slabý/á.

Těhotenství a kojení. Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.

Musíte sdělit svému lékaři, pokud se domníváte, že jste (nebo můžete být) těhotná. Lékař Vám poradí ukončit léčbu přípravkem Valmed HCT, předtím, než otěhotníte či jakmile zjistíte, že jste těhotná a doporučí užívání jiného léku místo přípravku Valmed HCT. Podávání přípravku Valmed HCT se v časném těhotenství nedoporučuje a po třetím měsíci těhotenství může způsobit závažné poškození dítěte.

Oznamte svému lékaři, že kojíte nebo začínáte kojit.

Valmed HCT není doporučen pro matky, které kojí, protože hydrochlorothiazid je vylučovándo lidského mateřského mléka a lékař by měl předepsat jiný lék, pokud si přejete kojit, zvláště pokud je Vaše dítě novorozenec nebo se narodilo předčasně.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů Předtím, než budete řídit dopravní prostředek, používat nářadí nebo obsluhovat stroje nebo provádět jiné činnosti, které vyžadují soustředění, ujistěte se, že víte, jak na Vás Valmed HCT působí. Podobně jako mnoho dalších léků používaných k léčbě vysokého krevního tlaku může Valmed HCT v ojedině-lých případech způsobit závratě a ovlivnit schopnost soustředit se.

Důležité informace o některých složkách přípravku Valmed HCTTento léčivý přípravek obsahuje laktosu. Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.Pokud tedy víte, že trpíte nesnášenlivostí, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete přípravek Valmed HCT užívat.

3.

JAK SE Valmed HCT UŽÍVÁ

Vždy užívejte Valmed HCT přesně podle pokynů svého lékaře tak, aby bylo dosaženo nejlepších vý-sledků a snížilo se riziko nežádoucích účinků. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Lidé s vysokým krevním tlakem často nezaznamenávají žádné projevy tohoto onemocnění. Mnoho lidí se může cítit zcela bez obtíží. Proto je velmi důležité dodržovat pravidelné lékařské prohlídky, i když se cítíte dobře.

Váš lékař Vám řekne, kolik přesně tablet přípravku Valmed HCT máte užívat. V závislosti na tom, jak budete na léčbu reagovat, může Váš lékař doporučit vyšší či nižší dávku.

Běžná dávka přípravku Valmed HCT je jedna tableta denně.

Neměňte svou dávku ani nepřestaňte tablety užívat bez toho, že byste se poradil(a) se svým lékařem.

Tento lék by měl být užíván vždy ve stejnou denní dobu, většinou ráno.

Valmed HCT můžete užívat s jídlem i bez něho.

Tablety zapijte sklenicí vody.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Valmed HCT, než jste měl(a) Jestliže se u Vás projeví závažné závratě a/nebo mdloby, lehněte si a kontaktujte ihned svého lékaře. Jestliže jste omylem užili příliš mnoho tablet, kontaktujte svého lékaře, lékárníka nebo nemocnici.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Valmed HCTJestliže jste zapomněl(a) užít Valmed HCT, vezměte si jej, jakmile si vzpomenete. V případě, že se ovšem blíží doba užití další dávky, tak dávku, na kterou jste zapomněl(a), vynechejte.Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat Valmed HCTUkončení léčby přípravkem Valmed HCT může způsobit zhoršení Vašeho vysokého tlaku. Neukon-čujte užívání léku, pokud Vám to Váš lékař nedoporučí.

Pediatričtí pacientiPodávání přípravku Valmed HCT dětem mladším 18 let se z důvodu nedostatku údajů o bezpečnosti a účinnosti nedoporučuje.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i Valmed HCT nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskyt-nout u každého. Tyto nežádoucí účinky se mohou vyskytovat v určitých četnostech, které jsou definovány následovně: 

velmi časté: vyskytují se u více než 1 pacienta z 10

časté: vyskytují se u 1 až 10 pacientů ze 100

méně časté: vyskytují se u 1 až 10 pacientů z 1000

vzácné: vyskytují se u 1 až 10 pacientů z 10 000

velmi vzácné: vyskytují se u méně než 1 pacienta z 10 000

není známo: z dostupných údajů nelze určit četnost

Některé vedlejší účinky mohou být závažné a vyžadují neodkladný lékařský zásah:

Navštivte svého lékaře okamžitě, pokud se u Vás objeví příznaky angioedému, jako jsou: 

otok obličeje, jazyka nebo hltanu

problémy s polykáním

kopřivka a dušnost

Další nežádoucí účinky zahrnují:

Méně časté

kašel

nízký krevní tlak

pocit točení hlavy

dehydratace (s příznaky jako je žízeň, sucho v ústech a na jazyku, méně časté močení, tmavá moč, suchá kůže)

bolesti svalů

únava

mravenčení či ztráta citu

rozmazané vidění

hluk v uších (např. syčení, hučení)

Velmi vzácné

závrať

průjem

bolesti kloubů

Není známo

potíže s dechem

výrazně snížený výdej moči

nízké hladiny sodíku v krvi (někdy s nevolností, únavou, zmateností, slabostí, křečemi)

nízké hladiny draslíku v krvi (někdy se slabostí svalů, křečemi svalů, abnormálním srdečním rytmem)

nízký počet bílých krvinek v krvi (s příznaky jako je horečka, kožní infekce, bolest v krku či vředy v ústech v důsledku infekce, slabost)

zvýšení hladiny bilirubinu v krvi (který může, v závažných případech, způsobit žluté zbarvení kůže a očí)

zvýšení hladiny močoviny a kreatininu v krvi (které mohou ukazovat na abnormální funkci led-vin)

zvýšení hladiny kyseliny močové (která může v závažných případech způsobit dnu)

synkopa (ztráta vědomí)

Vedlejší účinky popisované u samostatného valsartanu či hydrochlorothiazidu, ale nepopisované u přípravku Valmed HCT:

Valsartan

Méně časté

pocit točení se

bolesti břicha

Není známo 

kožní vyrážka se svěděním či bez něj spolu s některými z následujících známek či příznaků: horečka, bolest kloubů, bolest svalů, oteklé uzliny a/nebo chřipkové příznaky

vyrážka, fialově-červené skvrny, horečka, svědění (příznaky zánětu cév)

nízký počet krevních destiček (někdy s neobvyklým krvácením či tvorbou modřin)

vysoká hladina draslíku v krvi (někdy s křečemi svalů, abnormálním srdečním rytmem)

alergické reakce (s příznaky jako je vyrážka, svědění, kopřivka, potíže s dechem či polykáním, závratě)

otoky (hlavně obličeje a hrdla), vyrážka, svědění

zvýšení hladin jaterních enzymů

snížení hladiny hemoglobinu a počtu červených krvinek v krvi (což obojí může, v závažných případech, způsobit chudokrevnost)

poruchy funkce ledvin

Hydrochlorothiazid

Časté

svědící vyrážka či jiné typy vyrážky

snížená chuť k jídlu

mírná nevolnost a zvracení

slabost, pocit na omdlení při vstávání

impotence

Vzácné

otok a puchýře na kůži (v důsledku zvýšené citlivosti ke slunci)

zácpa, nepříjemný pocit v žaludku či střevech, poruchy jater (žlutá kůže či oči)

nepravidelná srdeční činnost

bolest hlavy

poruchy spánku

smutná nálada (deprese)

nízký počet krevních destiček (někdy s krvácením či tvorbou podlitin pod kůží)

Velmi vzácné

zánět krevních cév s příznaky, jako je vyrážka, fialově-červené skvrny a horečka

svědící či rudá kůže

tvorba puchýřů na rtech, očích či ústech

loupání kůže

horečka

vyrážka na obličeji spojená s bolestí kloubů

porucha svalů

horečka (kožní lupus erytematodes)

závažná bolest horní části břicha; chybění či nízký počet různých krvinek

závažné alergické reakce

potíže s dechem

infekce plic, nedostatek dechu

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete ja-kýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5.

JAK VALMED HCT UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Valmed HCT nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za Použitelné do:.. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 30°C.

Nepoužívejte Valmed HCT, pokud si všimnete, že je balení poškozené nebo vykazuje známky porušení.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.

DALŠÍ INFORMACE

Co Valmed HCT obsahuje

Léčivými látkami jsou valsartanum a hydrochlorothazidum.

Valmed HCT 80 mg/12,5 mg potahované tablety: Jedna tableta obsahuje 80 mg valsartanu a 12,5 mg hydrochlorothiazidu.

Valmed HCT 160 mg/12,5 mg potahované tablety: Jedna tableta obsahuje 160 mg valsartanu a 12,5 mg hydrochlorothiazidu.Valmed HCT 160 mg/25 mg potahované tablety: Jedna tableta obsahuje 160 mg valsartanu a 25 mg hydrochlorothiazidu.

Pomocnými látkami jsou:

Jádro tablety:

bezvodá laktosa, monohydrát laktosy, mikrokrystalická celulosa, hyprolosa, koloidní bezvodý oxid křemičitý a magnesium-stearát

Potahová vrstva tablety:

hypromelosa, makrogol 8000, mastek, oxid titaničitý (E 171),Červený oxid železitý (E 172), žlutý oxid železitý (E 172)Červený oxid železitý (E 172)Červený oxid železitý (E 172), žlutý oxid železitý (E 172) , černý oxid železitý (E 172)

Jak Valmed HCT vypadá a co obsahuje toto balení

Valmed HCT 80 mg/12,5 mg potahované tablety mají formu jádra tablety potaženého potahovou vrst-vou. Valmed HCT potahované tablety jsou růžové, oválné a bikonvexní. Na jedné straně mají vytiště-na písmena „VLS“ a číslo „81“ na druhé straně.

Valmed HCT 160 mg/12,5 mg potahované tablety mají formu jádra tablety potaženého potahovou vrstvou. Valmed HCT potahované tablety jsou tmavě červené, oválné a bikonvexní. Na jedné straně mají vytištěna písmena „VLS“ a číslo „161“ na druhé straně.

Valmed HCT 160 mg/25 mg potahované tablety mají formu jádra tablety potaženého potahovou vrst-vou. Valmed HCT potahované tablety jsou hnědé, oválné a bikonvexní. Na jedné straně mají vytištěna písmena „VLS“ a číslo „162“ na druhé straně.

Valmed HCT 80 mg/12,5 mg potahované tablety je k dispozici v baleních s 10, 14, 28, 30, 56, 60, 90, 98 nebo 100 potahovanými tabletami

Valmed HCT 160 mg/12,5 mg potahované tablety je k dispozici v baleních se 14, 28, 30, 56, 60, 90, 98 nebo 100 potahovanými tabletami

Valmed HCT 160 mg/25 mg potahované tablety je k dispozici v baleních se 14, 28, 30, 56, 60, 90, 98 nebo 100 potahovanými tabletami

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení

Držitel rozhodnutí o registraci

Helm AGNordkanalstr. 2820097 HamburgNěmecko

Výrobce

Helm AGNordkanalstr. 2820097 HamburgNěmecko

Cemelog-BRS Ltd.Vasút u. 132040 BudaörsMaďarskoTento léčivý přípravek je v členských zemích EHP registrován pod těmito názvy:

Belgie:

Valsanomed/ HCT 160 mg/12,5 mg Filmtabletten, Comprimés pelliculés, Filmomhulde tabletten

Belgie:

Valsanomed/ HCT 160 mg/25 mg Filmtabletten, Comprimés pelliculés, Fil-momhulde tabletten

Dánsko:

Valmed/HCT 80 mg/12,5 mg Filmovertrukne tabletter

Dánsko:

Valmed/HCT 160 mg /12,5 mg Filmovertrukne tabletter

Dánsko:

Valmed/HCT 160 mg/25 mg Filmovertrukne tabletter

Finsko:

Valmedplus 80 mg/12,5 mg kalvopäällysteiset tabletit

Finsko:

Valmedplus 160 mg/12,5 mg kalvopäällysteiset tabletit

Finsko:

Valmedplus 160 mg/25 mg kalvopäällysteiset tabletit

Francie:

Valsartan/Hydrochlorothiazide Helm 80 mg/12,5 mg Comprimés pelliculés

Francie:

Valsartan/ Hydrochlorothiazide Helm 160 mg/12,5 mg Comprimés pelliculés

Francie:

Valsartan/Hydrochlorothiazide Helm 160 mg/25 mg Comprimés pelliculés

Itálie:

Validroc 80 mg/12,5 mg Compresse rivestite con film

Itálie:

Validroc 160 mg /12,5 mg Compresse rivestite con film

Itálie:

Validroc 160 mg/25 mg Compresse rivestite con film

Lucembursko:

Valmed/HCT 80 mg/12,5 mg Filmtabletten, Comprimés pelliculés

Lucembursko:

Valmed/HCT 160 mg /12,5 mg Filmtabletten, Comprimés pelliculés

Lucembursko:

Valmed/HCT 160 mg/25 mg Filmtabletten, Comprimés pelliculés

Maďarsko:

Valmed/HCT 80 mg/12,5 mg Filmtabletták

Maďarsko:

Valmed/HCT 160 mg /12,5 mg Filmtabletták

Maďarsko:

Valmed/HCT 160 mg/25 mg Filmtabletták

Německo:

Valmed/HCT 80 mg/12,5 mg Filmtabletten

Německo:

Valmed/HCT 160 mg /12,5 mg Filmtabletten

Německo:

Valmed/HCT 160 mg/25 mg Filmtabletten

Nizozemsko:

Valmed/HCTZ 80 mg/12,5 mg Filmomhulde tabletten

Nizozemsko:

Valmed/HCTZ 160 mg /12,5 mg Filmomhulde tabletten

Nizozemsko:

Valmed/HCTZ 160 mg/25 mg Filmomhulde tabletten

Norsko:

Valmed Comp 80 mg/12,5 mg filmdrasjerte tabletter

Norsko:

Valmed Comp 160 mg/12,5 mg filmdrasjerte tabletter

Norsko:

Valmed Comp 160 mg/25 mg filmdrasjerte tabletter

Polsko:

Valmed/HCT 80 mg +12,5 mg Tabletki powlekane

Polsko:

Valmed/HCT 160 mg + 25 mg Tabletki powlekane

Portugalsko:

Valsartan/Hidroclorotiazida Helm80 mg/12,5 mg Comprimidos revestidos por película

Portugalsko:

Valsartan/Hidroclorotiazida Helm160 mg /12,5 mg Comprimidos revestidos por película

Portugalsko:

Co-Valtanosan 160 mg/25 mg Comprimidos revestidos por película

Rakousko:

Valmed plus HCT 80 mg/12,5 mg Filmtabletten

Rakousko:

Valmed plus HCT 160 mg/12,5 mg Filmtabletten

Rakousko:

Valmed plus HCT 160 mg/25 mg Filmtabletten

Slovensko:

Valmed/HCT 80 mg/12,5 mg Filmom obalené tablety

Slovensko:

Valmed/HCT 160 mg /12,5 mg Filmom obalené tablety

Slovensko:

Valmed/HCT 160 mg/25 mg Filmom obalené tablety

Španělsko:

Valsartan/ Hidroclorotiazida Petazone 80 mg/12,5 mg Comprimidos recubiertos con película

Španělsko:

Valsartan/ Hidroclorotiazida Petazone 160 mg/12,5 mg Comprimidos recubiertos con película

Španělsko:

Valsartan/ Hidroclorotiazida Petazone 160 mg/25 mg Comprimidos recubiertos con película

Švédsko:

Valmed Hydrochlorothiazid 80 mg/12,5 mg filmdragerade tabletter

Švédsko:

Valmed Hydrochlorothiazid 160 mg/12,5 mg filmdragerade tabletter

Švédsko:

Valmed Hydrochlorothiazid 160 mg/25 mg filmdragerade tabletter

Velká Británie:

Valmed/HCT 80 mg/12,5 mg film-coated tablets

Velká Británie:

Valmed/HCT 160 mg /12,5 mg film-coated tablets

Velká Británie:

Valmed/HCT 160 mg/25 mg film-coated tablets

Tato příbalová informaec byla naposledy schválena: 16.9.2011


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Strana 1 z 17

Příloha č. 3 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls163637-39/2009

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Valmed HCT 80 mg/12,5 mg potahované tabletyValmed HCT 160 mg/12,5 mg potahované tabletyValmed HCT 160 mg/25 mg potahované tablety

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna tableta obsahuje 80 mg valsartanum a 12,5 mg hydrochlorothiazidum.Pomocné látky: Bezvodá laktosa a monohydrát laktosy. Jedna tableta obsahuje 121,6 mg laktosy.Jedna tableta obsahuje 80 mg valsartanum a 12,5 mg hydrochlorothiazidum.Pomocné látky: Bezvodá laktosa a monohydrát laktosy. Jedna tableta obsahuje 243,1 mg laktosy.Jedna tableta obsahuje 80 mg valsartanum a 12,5 mg hydrochlorothiazidum.Pomocné látky: Bezvodá laktosa a monohydrát laktosy. Jedna tableta obsahuje 243,1 mg laktosy.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Potahovaná tableta.

Valmed HCT 80 mg / 12,5 mg potahované tablety jsou růžové, oválné a bikonvexní. Na jedné straně mají vytištěna písmena „VLS“ a číslo „81“ na druhé straně.

Valmed HCT 160 mg / 12,5 mg potahované tablety jsou tmavě červené, oválné a bikonvexní. Na jedné straně mají vytištěna písmena „VLS“ a číslo „161“ na druhé straně.

Valmed HCT 160 mg / 25 mg potahované tablety jsou hnědé, oválné a bikonvexní. Na jedné straně mají vytištěna písmena „VLS“ a číslo „162“ na druhé straně.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Léčba esenciální hypertenze u dospělých pacientů.

Fixní kombinace Valmed HCT je indikována u pacientů, jejichž krevní tlak není dostatečně upraven monoterapií valsartanem nebo hydrochlorothiazidem.

4.2

Dávkování a způsob podání

Dávkování

Doporučená dávka přípravku Valmed HCT 80 mg/12,5 mg 160 mg/12,5 mg 160 mg/25 mg je jedna potahovaná tableta denně. Je doporučena titrace dávky jednotlivých složek. Titrace jednotlivých složek na další vyšší dávku by měla být v každém případě provedena tak, aby bylo minimalizovánoriziko hypotenze a dalších nežádoucích účinků. Pokud je to klinicky vhodné, může být zvážena přímá změna z monoterapie na fixní kombinaci u těch pacientů, u kterých není krevní tlak dostatečně

Strana 2 z 17

upraven monoterapií valsartanem či hydrochlorothiazidem, za předpokladu, že je dodržen doporučený postup titrace jednotlivých složek.

Klinická odpověď na přípravek Valmed HCT by měla být vyhodnocena po zahájení terapie, a pokud zůstává krevní tlak neupraven, může být dávka zvýšena navýšením kterékoli ze složek, až na maximální dávku Valmed HCT 320 mg/25 mg.

Zřetelný antihypertenzní účinek je dosažen během 2 týdnů. U většiny pacientů je maximálního účinku je dosaženo během 4 týdnů. Přesto je u některých pacientů vyžadována léčba po dobu 4-8 týdnů. To by mělo být bráno v úvahu během titrace dávky.

Způsob podání Přípravek Valmed HCT může být užíván s jídlem či nalačno a má být podáván s vodou

Zvláštní populace

Poškození ledvin U pacientů s mírnou až středně závažnou poruchou funkce ledvin (clearance kreatininu ≥30 ml/min) není zapotřebí úprava dávkování. S ohledem na obsah hydrochlorothiazidu je přípravek Valmed HCTkontraindikován u pacientů se závažným renálním poškozením (viz body 4.3, 4.4 a 5.2).

Poškození jater U pacientů s mírným až středně závažným poškozením jater bez cholestázy nemá dávka valsartanu překročit 80 mg (viz bod 4.4). Přípravek Valmed HCT je kontraindikován u pacientů se závažným poškozením jater (viz body 4.3, 4.4 a 5.2).

Starší pacientiÚprava dávkování u starších pacientů není požadována.

Děti Vzhledem k nedostatku údajů o bezpečnosti a účinnosti není přípravek Valmed HCT doporučován k použití u dětí mladších 18 let.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivé látky valsartan, hydrochlorothiazid, jiné léčivé přípravky odvozenéod sulfonamidů nebo na kteroukoli pomocnou látku tohoto přípravku

Druhý a třetí trimestr těhotenství (viz body 4.4 a 4.6).

Závažné poškození jater, biliární cirhóza a cholestáza .

Závažné poškození funkce ledvin (clearance kreatininu <30 ml/min), anurie.

Refrakterní hypokalemie, hyponatremie, hyperkalcemie a symptomatická hyperurikemie.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Změny krevních elektrolytů Valsartan Souběžné použití se suplementy obsahujícími draslík, diuretiky šetřícími draslík, náhradami soli obsa-hujícími draslík nebo jinými látkami, které mohou zvýšit hladiny draslíku (heparin, atd.) není do-poručeno. Monitorování hladin draslíku by mělo být prováděno podle potřeby.

Hydrochlorothiazid Během léčby thiazidovými diuretiky, včetně hydrochlorothiazidu, byly hlášeny případy hypokalemie. Doporučuje se časté monitorování hladin draslíku v séru. Léčba thiazidovými diuretiky, včetně hydro-chlorothiazidu, může být spojena se vznikem hyponatremie a hypochloremické alkalózy. Thiazidy,

Strana 3 z 17

včetně hydrochlorothiazidu, zvyšují exkreci hořčíku močí, což může vést ke vzniku hypomagnezemie. Exkrece vápníku je thiazidovými diuretiky snížena, což může vést ke vzniku hyperkalcemie. Jako u všech pacientů léčených diuretiky by měly být prováděny pravidelné kontroly sérových elektrolytů.

Pacienti s deplecí sodíku a/nebo deplecí tekutin Pacienti léčení thiazidovými diuretiky, včetně hydrochlorothiazidu, by měli být sledováni pro vznik známek nerovnováhy elektrolytů či tekutin.

U pacientů se závažně sníženými hladinami sodíku a/nebo s deplecí tekutin, jako jsou pacienti užívající vysoké dávky diuretik, může výjimečně dojít k symptomatické hypotenzi po zahájení léčby přípravkem Valmed HCT. Deplece sodíku a/nebo tekutin má být upravena před zahájením léčby přípravkem Valmed HCT.

Pacienti se závažným chronickým srdečním selháním či jinou chorobou spojenou s aktivací renin-angiotensin-aldosteronového systému U pacientů, jejichž funkce ledvin může být závislá na aktivitě renin-angiotensin-aldosteronovéhosystému (například pacienti se závažným městnavým srdečním selháním) byla léčba inhibitory enzymu konvertujícího angiotensin spojena s oligurií a/nebo progresivní azotemií a ve vzácných případech s akutním selháním ledvin. Použití přípravku Valmed HCT u pacientů se závažným chronickým srdečním selháním nebylo stanoveno. Protože se jedná o inhibitor renin-angiotensin-aldosteronového systému, může být použití přípravku Valmed HCT též spojeno se zhoršením ledvinných funkcí. Přípravek Valmed HCT by u těchto pacientů neměl být používán.

Stenóza renálních tepen Přípravek Valmed HCT by neměl být užíván k léčbě hypertenze u pacientů s unilaterální či bilaterální stenózou renální tepny či stenózou tepny solitární ledviny, protože u těchto pacientů může dojít ke zvýšení krevních hladin urey a sérového kreatininu.

Primární hyperaldosteronismusPacienti s primárním hyperaldosteronismem by neměli být léčeni přípravkem Valmed HCT, protože jejich renin-angiotensinový systém není aktivovaný.

Stenóza aortální a dvojcípé chlopně, hypertrofická obstrukční kardiomyopatie Jako u všech ostatních vazodilatátorů je speciální opatrnost indikována u pacientů trpících stenózou aortální nebo dvojcípé chlopně nebo hypertrofickou obstrukční kardiomyopatií (HOCM).

Snížená funkce ledvin U pacientů s poruchou funkce ledvin s clearance kreatininu ≥30 ml/min není zapotřebí úprava dávkování (viz bod 4.2). Pokud je přípravek Valmed HCT indikován u pacientů s poškozenou funkcí ledvin, doporučuje se periodické monitorování hladin sérového draslíku, kreatininu a kyseliny močové.

Transplantace ledvin V současnosti není zkušenost s bezpečným používáním přípravku Valmed HCT u pacientů, kteří nedávno podstoupili transplantaci ledvin.

Poškození jaterU pacientů s mírným až středně závažným poškozením jater bez cholestázy by měl být přípravek Valmed HCT používán s opatrností (viz body 4.2 a 5.2).

Systémový lupus erytematodes U thiazidových diuretik, včetně hydrochlorothiazidu, byla popsána exacerbace či aktivace systémového lupus erytematodes.

Strana 4 z 17

Jiné metabolické poruchy Thiazidová diuretika, včetně hydrochlorothiazidu, mohou změnit glukózovou toleranci a zvýšit sérové hladiny cholesterolu, triacylglycerolů a kyseliny močové. U diabetických pacientů může být zapotřebí úprava dávek inzulínu či perorálních antidiabetik. Thiazidy mohou snižovat exkreci vápníku močí a mohou způsobovat intermitentní mírnou elevaci sérových hladin vápníku bez přítomnosti známých poruch metabolismu vápníku. Výrazná hyperkalcemie může být průkazem přítomné hyperparatyreózy. Podávání thiazidů má být před vyšetřením funkce příštítných tělísek přerušeno.

Fotosenzitivita Při léčbě thiazidovými diuretiky byly popsány případy fotosenzitivity (viz bod 4.8). Pokud se během léčby objeví fotosenzitivita, doporučuje se léčbu přerušit. Pokud je opětovné podání diuretika považováno za nezbytné, doporučuje se chránit exponovaná místa před sluncem a umělým UVA zářením.

Těhotenství Léčba pomocí antagonistů receptoru angiotensinu II nesmí být během těhotenství zahájena. Pokud není pokračování v léčbě antagonisty receptoru angiotensinu II považováno za nezbytné, pacientky plánující těhotenství musí být převedeny na jinou léčbu hypertenze, a to takovou, která má ověřený bezpečnostní profil, pokud jde o podávání v těhotenství. Jestliže je zjištěno těhotenství, léčba pomocí antagonistů receptoru angiotensinu II musí být ihned ukončena, a pokud je to vhodné, je nutné zahájit jiný způsob léčby (viz body 4.3 a 4.6).

Obecné Opatrnosti je zapotřebí u pacientů, kteří mají v anamnéze hypersenzitivitu k jiným antagonistům receptoru pro angiotensin II. Reakce přecitlivělosti vůči hydrochlorothiazidu je pravděpodobnější u pacientů s alergiemi a astmatem.

Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí galaktózy, vrozeným nedostatkem laktázy nebo malabsorpcí glukózy a galaktózy, by tento přípravek neměli užívat.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Interakce spojené s valsartanem a hydrochlorothiazidem

Souběžné použití není doporučenoLithiumReverzibilní vzrůst koncentrací lithia v séru a toxicita byly zaznamenány během souběžného použití s inhibitory ACE a thiazidy, včetně hydrochlorothiazidu. Vzhledem k tomu, že neexistuje dostatek zkušeností se souběžným použitím valsartanu a lithia, není tato kombinace doporučena. Pokud je použití této kombinace nezbytné, je doporučeno důsledně monitorovat hladiny lithia v séru.

Při souběžném použití je vyžadována opatrnostJiná antihypertenzivaPřípravek Valmed HCT může zesilovat účinek jiných antihypertenzních látek (např. ACEI, betablokátory, blokátory vápníkových kanálů).

Vasopresorické aminy (např. noradrenalin, adrenalin) Je možná snížená reakce na vasopresorické aminy, ale nikoliv dostatečně na to, aby to vyloučilo jejich použití.

Nesteroidní protizánětlivé léky (NSAIDs=non-steroidal anti- inflammatory drugs), včetně selektivních inhibitorů COX-2, kyseliny acetylsalicylové >3 g/denně a neselektivních NSAIDs NSAIDs mohou snížit antihypertenzní účinek jak antagonistů angiotensinu II, tak hydrochlorothiazidu, pokud jsou podávány současně. Současné podávání přípravku Valmed HCT a NSAIDs může navíc vést ke zhoršení renálních funkcí a zvýšení sérové hladiny draslíku. Proto je na

Strana 5 z 17

začátku léčby doporučeno monitorování funkce ledvin stejně tak jako dostatečná hydratace pacienta.

Interakce týkající se valsartanu

Souběžné použití není doporučeno Diuretika šetřící draslík, suplementy obsahující draslík, náhrady soli obsahující draslík a jiné látky, které mohou zvyšovat hladiny draslíku

Pokud je užívání léčivého přípravku, který ovlivňuje hladiny draslíku, v kombinaci s valsartanem nezbytné, je doporučeno monitorovat hladiny draslíku v plazmě.

Žádné interakce Ve studiích lékových interakcí s valsartanem nebyly nalezeny klinicky signifikantní interakce valsartanu s následujícími látkami: cimetidin, warfarin, furosemid, digoxin, atenolol, indometacin, hydrochlorothiazid, amlodipin a glibenklamid. Digoxin a indometacin mohou interagovat s hydrochlorothiazidovou složkou přípravku Valmed HCT (viz interakce týkající se hydrochlorothiazidu).

Interakce týkající se hydrochlorothiazidu

Při souběžném použití je vyžadována opatrnost Léčivé

přípravky spojené se ztrátou draslíku a hypokalemií (např. kalium-depleční diuretika,

kortikosteroidy, laxativa, ACTH, amfotericin, karbenoxolon, penicilin G, kyselina salicylová a deriváty). Pokud jsou tyto léčivé přípravky předepisovány spolu s kombinací hydrochlorothiazid-valsartan, doporučuje se monitorování sérových hladin draslíku. Tyto léčivé přípravky mohou potencovat účinekhydrochlorothiazidu na sérový draslík (viz bod 4.4).

Léčivé přípravky, které mohou způsobit torsades de pointes

Antiarytmika třídy Ia (např. chinidin, hydrochinidin, disopyramid)

Antiarytmika třídy III (např. amiodaron, sotalol, dofetilid, ibutilid)

Některá antipsychotika (napři. thioridazin, chlorpromazin, levomepromazin, trifluoperazin,cyamemazin, sulpirid, sultoprid, amisulprid, tiaprid, pimozid, haloperidol, droperidol)

Jiné látky (např. bepridil, cisaprid, difemanil, erytromycin i.v., halofantrin, ketanserin,

mizolastin, pentamidin, sparfloxacin, terfenadin, vinkamin i.v.)

Vzhledem k riziku hypokalemie by měl být hydrochlorothiazid podáván s opatrností, pokud je podá-ván souběžně s léčivými přípravky, které mohou způsobovat torsades de pointes.

Digitalisové glykosidy Thiazidy indukovaná hypokalemie či hypomagnezemie se mohou objevit jako nežádoucí účinky zvyšující výskyt srdečních arytmií způsobených digitalisem.

Soli vápníku a vitamín D Podání thiazidových diuretik, včetně hydrochlorothiazidu, spolu s vitamínem D nebo solemi vápníku může potencovat vzestup sérových hladin vápníku.

Antidiabetika (perorální látky a inzulin) Léčba thiazidovými diuretiky může ovlivnit glukózovou toleranci. Mohou být zapotřebí úpravy dávek antidiabetických léků.S ohledem na riziko možného funkčního renálního selhání spojeného s hydrochlorothiazidem by měl být metformin používán pouze s opatrností kvůli riziku laktátové acidózy.

Betablokátory a diazoxid Současné použití thiazidových diuretik, včetně hydrochlorothiazidu, s betablokátory může zvýšit

Strana 6 z 17

riziko hyperglykemie. Thiazidová diuretika, včetně hydrochlorothiazidu, mohou zvyšovat hyperglykemizující účinek diazoxidu.

Léčebné přípravky používané v léčbě dny (probenecid, sulfinpyrazon a alopurinol) Může být zapotřebí úprava dávky urikosurik, protože hydrochlorothiazid může zvyšovat hladiny sérové kyseliny močové. Zvýšení dávky probenecidu a sulfinpyrazonu může být též zapotřebí. Současné podávání thiazidových diuretik, včetně hydrochlorothiazidu, může zvýšit incidenci hypersenzitivity k alopurinolu.

Anticholinergní látky (např. atropin, biperiden)Biologická dostupnost thiazidových diuretik může být zvýšena anticholinergními látkami, zřejmě v důsledku snížené gastrointestinální motility a rychlosti vyprazdňování žaludku.

Amantadin Thiazidy, včetně hydrochlorothiazidu, mohou zvýšit riziko nežádoucích účinků amantadinu.

Pryskyřice cholestyraminu a kolestipoluAbsorpce thiazidových diuretik, včetně hydrochlorothiazidu, je zhoršena v přítomnosti anionických iontoměničů.

Cytotoxické látky (např. cyklofosfamid, metotrexát) Thiazidy, včetně hydrochlorothiazidu, mohou snižovat renální exkreci cytotoxických látek a potencovat tak jejich myelosupresivní účinek.

Nedepolarizující periferní myorelaxancia (např. tubokurarin) Thiazidy, včetně hydrochlorothiazidu, potencují účinek derivátů kurare.

Cyklosporin Současná léčba cyklosporinem může zvýšit riziko hyperurikemie a komplikací typu dny.

Alkohol, anestetika a sedativa Může dojít k potenciaci ortostatické hypotenze.

Metyldopa Existují izolovaná hlášení výskytu hemolytické anemie u pacientů léčených současně metyldopou a hydrochlorothiazidem.

Karbamazepin U pacientů užívajících hydrochlorothiazid současně s karbamazepinem může dojít k rozvoji hyponatremie. Tito pacienti by měli být o možnosti vzniku hyponatremie poučeni a měli by být odpovídajícím způsobem sledování.

Jodové kontrastní látky V případě diuretiky indukované dehydratace existuje zvýšené riziko akutního renálního selhání, především u vysokých dávek jodových látek. Pacienti by měli být před podáním rehydratováni.

4.6

Fertilita, Těhotenství a kojení

Těhotenství

Valsartan Podávání antagonistů receptoru angiotensinu II se v prvním trimestru těhotenství nedoporučuje (viz bod 4.4). Podávání antagonistů receptoru angiotensinu II během druhého a třetího trimestru těhotenství je kontraindikováno (viz body 4.3 a 4.4).

Strana 7 z 17

Epidemiologické důkazy týkající se rizika teratogenicity při podávání ACE inhibitorů během prvního trimestru těhotenství nebyly nezvratné; malý nárůst rizika však nelze vyloučit. I když neexistují žádné kontrolované epidemiologické údaje, pokud jde o riziko při podávání antagonistů receptoru angiotensinu II, pro tuto třídu léčiv může existovat riziko podobné. Pokud pokračování v léčbě antagonisty receptoru angiotensinu II není považováno za nezbytné, pacientky plánující těhotenství musí být převedeny na jinou léčbu vysokého krevního tlaku, a to takovou, která má ověřený bezpečnostní profil, pokud jde o podávání v těhotenství. Jestliže je diagnóza těhotenství stanovena, léčba pomocí antagonistů receptoru angiotensinu II musí být ihned ukončena, a pokud je to vhodné, je nutné zahájit jiný způsob léčby. Je známo, že expozice vůči antagonistům receptoru angiotensinu II během druhého a třetího trimestru vede u lidí k fetotoxicitě (pokles funkce ledvin, oligohydramnion, zpoždění osifikace lebky) a k novorozenecké toxicitě (selhání ledvin, hypotenze, hyperkalemie) (viz také bod 5.3). Pokud by došlo k expozici vůči antagonistům receptoru angiotensinu II od druhého trimestru těhotenství, doporučuje se sonografická kontrola funkce ledvin a lebky. Děti, jejichž matky užívaly antagonisty receptoru angiotensinu II, musí být pečlivě sledovány, pokud jde o hypotenzi (viz také body 4.3 a 4.4).

Hydrochlorothiazid K dispozici jsou jen omezené zkušenosti s použitím hydrochlorothiazidu během těhotenství, především v prvním trimestru. Studie na zvířatech jsou nedostatečné. Hydrochlorothiazid přechází přes placentu. Na základě farmakologického mechanismu působení hydrochlorothiazidu může jeho použití během druhého a třetího trimestru ohrozit feto-placentární perfúzi a vést k fetálním či neonatálním účinkům jako je ikterus, porucha elektrolytové rovnováhy a trombocytopenie.

Hydrochlorothiazid by z důvodu rizika sníženého objemu plazmy a placentární hypoperfuze bez pří-nosu pro průběh nemoci neměl být používán k léčbě těhotenských otoků, těhotenské hypertenze čipreeklampsie. Hydrochlorothiazid by neměl být používán k léčbě esenciální hypertenze u těhotných žen s výjimkou vzácných případů, kdy není možné použít jinou léčbu.

Kojení

ValsartanNejsou k dispozici informace o užívání valsartanu během kojení.

HydrochlorothiazidHydrochlorothiazid je vylučován do mateřského mléka. Thiazidy podávané ve vysokých dávkách vyvolávajících silnou diurézu mohou utlumit produkci mléka. Užívání přípravku Valmed HCT během kojení není doporučeno. Upřednostňovány jsou alternativní léčby s lépe ustanoveným bezpečnostním profilem během kojení, především pokud jde o novorozence nebo předčasně narozené dítě.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Studie hodnotící účinky přípravku Valmed HCT na schopnost řídit a obsluhovat stroje nebyly provedeny. Při řízení nebo obsluze strojů by mělo být vzato v úvahu, že může výjimečně dojít k závrati nebo malátnosti.

4.8

Nežádoucí účinky

Nežádoucí účinky hlášené v klinických hodnoceních a laboratorní nálezy vyskytující se častěji při léčbě kombinací valsartan a hydrochlorothiazid ve srovnání s placebem a individuální postmarketingová hlášení jsou prezentovány v tabulce dle orgánových systémů. Při léčbě kombinací valsartanu a hydrochlorothiazidu se mohou vyskytnout nežádoucí reakce, které jsou známé pro jednotlivé složky, ale nebyly pozorovány v klinických studiích.

Strana 8 z 17

Nežádoucí účinky jsou řazeny podle četnosti, nejčetnější první, a podle následující konvence: velmi časté (≥1/10); časté (≥1/100 až <1/10); méně časté (≥1/1 000 až <1/100); vzácné (≥1/10 000 až <1/1 000); velmi vzácné (<1/10 000), není známo (z dostupných údajů nelze určit). V každé skupině četností jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti.

Tabulka 1: Četnost nežádoucích účinků valsartanu/hydrochlorothiazidu

Poruchy metabolismu a výživy Méně časté

Dehydratace

Poruchy nervového systému Velmi vzácné

Závrať

Méně časté

Parestezie

Není známo

Synkopa

Poruchy oka Méně časté

Rozmazané vidění

Poruchy ucha a labyrintu Méně časté

Tinnitus

Cévní poruchy Méně časté

Hypotenze

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy Méně časté

Kašel

Není známo

Nekardiogenní plicní edém

Gastrointestinální poruchy Velmi vzácné

Průjem

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně Méně časté

Myalgie

Velmi vzácné

Artralgie

Poruchy ledvin a močových cest Není známo

Zhoršení renálních funkcí

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace Méně časté

Únava

Vyšetření Není známo

Zvýšení hladin kyseliny močové, zvýšení sérového bilirubinu a kreatininu, hypokalemie, hyponatremie, zvýšení krevní urey, neutropenie

Další informace o jednotlivých složkách Nežádoucí účinky dříve hlášené u jednotlivých složek mohou být potenciálně nežádoucími účinky i u přípravku Valmed HCT, i když nebyly pozorovány v klinických studiích či během postmarketingového období.

Tabulka 2: Četnost nežádoucích účinků valsartanu

Strana 9 z 17

Poruchy krve a lymfatického systému Není známo

Snížení hladiny hemoglobinu, snížení hematokritu, trombocytopenie

Poruchy imunitního systému Není známo

Jiná přecitlivělost / alergie včetně sérové nemoci

Poruchy metabolismu a výživy Není známo

Zvýšení sérové hladiny draslíku

Poruchy ucha a labyrintu Méně časté

Vertigo

Cévní poruchy Není známo

Vaskulitida

Gastrointestinální poruchy Méně časté

Bolesti břicha

Poruchy jater a žlučových cest Není známo

Elevace jaterních enzymů

Poruchy kůže a podkožní tkáně Není známo

Angioedém, vyrážka, pruritus

Poruchy ledvin a močových cest Není známo

Selhání ledvin

Hydrochlorothiazid byl pečlivě studován po mnoho let, často ve vyšších dávkách, než jsou ty podávané jako součást přípravku Valmed HCT. Následující nežádoucí účinky byly hlášeny u pacientů léčených monoterapií thiazidovými diuretiky, včetně hydrochlorothiazidu:

Tabulka 3: Četnost nežádoucích účinků hydrochlorothiazidu

Poruchy krve a lymfatického systému Vzácné

Trombocytopenie někdy s purpurou

Velmi vzácné

Agranulocytóza, leukopenie, hemolytická anemie, útlum kostní dřeně

Poruchy imunitního systému Velmi vzácné

Reakce přecitlivělosti

Psychiatrické poruchy Vzácné

Deprese, poruchy spánku

Poruchy nervového systému Vzácné

Bolesti hlavy

Srdeční poruchy Vzácné

Srdeční arytmie

Cévní poruchy Časté

Posturální hypotenze

Strana 10 z 17

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy Velmi vzácné

Respirační úzkost včetně pneumonitida a plicního edému

Gastrointestinální poruchy Časté

Ztráta chuti k jídlu, mírná nevolnost a zvracení

Vzácné

Zácpa, gastrointestinální dyskomfort

Velmi vzácné

Pankreatitida

Poruchy jater a žlučových cest Vzácné

Intrahepatální cholestáza nebo žloutenka

Poruchy kůže a podkožní tkáně Časté

Kopřivka a jiné formy vyrážky

Vzácné

Fotosenzitizace

Velmi vzácné

Nekrotizující vaskulitida a toxická epidermální nekrolýza, kožní reakce podobné lupus erytematodes, reaktivace kožního lupus erytematodes

Poruchy reprodukčního systému a prsu Časté

Impotence

4.9

Předávkování

Symptomy Předávkování přípravkem Valmed HCT může vyústit ve výraznou hypotenzi, která může vést ke sníženému stavu vědomí, kolapsu krevního oběhu a/nebo šoku. Navíc se mohou objevit následující příznaky a známky v důsledku předávkování hydrochlorthiazidem: nevolnost, somnolence, hypovolemie a porucha elektrolytové rovnováhy spojená se srdečními arytmiemi a svalovými spasmy.

LéčbaTerapeutická opatření závisí na době požití a typu a závažnosti symptomů; stabilizace krevního oběhu je prioritou. Pokud dojde k hypotenzi, měl by pacient být uložen do pozice lehu na zádech a měla by být neprodleně podána suplementace solí a tekutin. V důsledku jeho pevné vazby na bílkoviny krevní plazmy nelze valsartan odstranit pomocí hemodialýzy; zatímco hydrochlorothiazid dialýzou odstraněn být může.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Antagonisté angiotensinu II a diuretika, valsartan a diuretika; ATC kód: C09D A03.

Valsartan/hydrochlorothiazid V dvojitě slepých randomizovaných studiích s aktivní kontrolou zahrnujících pacienty s nedostatečně upravenou hypertenzí po 12,5 mg hydrochlorothiazidu byl významně větší pokles průměrného systolického/diastolického TK pozorován u kombinace valsartan/hydrochlorothiazid 80/12,5 mg (14,9/11,3 mmHg) ve srovnání s hydrochlorothiazidem 12,5 mg (5,2/2,9 mmHg) a hydrochlorothiazidem 25 mg (6,8/5,7 mmHg). Navíc došlo k odpovědi u významně většího podílu pacientů (diastolický TK < 90 mmHg či snížení o ≥10 mmHg) při léčbě kombinací valsartan/hydrochlorothiazid 80/12,5 mg (60%) ve srovnání s hydrochlorothiazidem 12,5 mg (25%) a hydrochlorothiazidem 25 mg (27%).

Strana 11 z 17

V dvojitě slepých randomizovaných studiích s aktivní kontrolou zahrnujících pacienty s nedostatečně upravenou hypertenzí po 80 mg valsartanu byl významně větší pokles průměrného systolického/diastolického TK pozorován u kombinace valsartan/hydrochlorothiazid 80/12,5 mg (9,8/8,2 mmHg) ve srovnání s valsartanem 80 mg (3,9/5,1 mmHg) a valsartanem 160 mg (6,5/6,2 mmHg). Navíc došlo k odpovědi u významně většího podílu pacientů (diastolický TK <90 mmHg či snížení o ≥10 mmHg) při léčbě kombinací valsartan/hydrochlorothiazid 80/12,5 mg (51%) ve srovnání s valsartanem 80 mg (36%) a valsartanem 160 mg (37%).

V dvojitě slepých randomizovaných placebem kontrolovaných studiích s faktoriálním designem srovnávajících různé dávky kombinace valsartan/hydrochlorothiazid s jejich jednotlivými složkami byl významně větší pokles průměrného systolického/diastolického TK pozorován u kombinace valsartan/hydrochlorothiazid 80/12,5 mg (16,5/11,8 mmHg) ve srovnání s placebem (1,9/4,1 mmHg) a jak hydrochlorothiazidem 12,5 mg (7,3/7,2 mmHg), tak valsartanem 80 mg (8,8/8,6 mmHg). Navíc došlo k odpovědi u významně většího podílu pacientů (diastolický TK <90 mmHg či snížení o ≥10 mmHg) při léčbě kombinací valsartan/hydrochlorothiazid 80/12,5 mg (64%) ve srovnání s placebem (29%) a hydrochlorothiazidem (41%).

V dvojitě slepých randomizovaných studiích s aktivní kontrolou zahrnujících pacienty s nedostatečně upravenou hypertenzí po 12,5 mg hydrochlorothiazidu byl významně větší pokles průměrného systolického/diastolického TK pozorován u kombinace valsartan/hydrochlorothiazid 160/12,5 mg (12,4/7,5 mmHg) ve srovnání s hydrochlorothiazidem 25 mg (5,6/2,1 mmHg). Navíc došlo k odpovědi u významně většího podílu pacientů (TK <140/90 mmHg či snížení STK o ≥20 mmHg či DTK o ≥10 mmHg) při léčbě kombinací valsartan/hydrochlorothiazid 160/12,5 mg (50%) ve srovnání s hydrochlorothiazidem 25 mg (25%).

V dvojitě slepých randomizovaných studiích s aktivní kontrolou zahrnujících pacienty s nedostatečně upravenou hypertenzí po 160 mg valsartanu byl významně větší pokles průměrného systolického/diastolického TK pozorován jak u kombinace valsartan/hydrochlorothiazid 160/25 mg (14,6/11,9 mmHg), tak u kombinace valsartan/hydrochlorothiazid 160/12,5 mg (12,4/10,4 mmHg) ve srovnání s valsartanem 160 mg (8,7/8,8 mmHg). Rozdíl mezi redukcí TK mezi dávkou 160/25 mg a 160/12,5 mg též dosáhl statistické významnosti. Navíc došlo k odpovědi u významně většího podílu pacientů (diastolický TK <90 mmHg či snížení o ≥10 mmHg) při léčbě kombinací valsartan/hydrochlorothiazid 160/25 mg (68%) a 160/12,5 mg (62%) ve srovnání s valsartanem 160 mg (49%).

V dvojitě slepých randomizovaných placebem kontrolovaných studiích s faktoriálním designemsrovnávajících různé dávky kombinace valsartan/hydrochlorothiazid s jejich jednotlivými složkami byl významně větší pokles průměrného systolického/diastolického TK pozorován u kombinace valsartan/hydrochlorothiazid 160/12,5 mg (17,8/13,5 mmHg) a 160/25 mg (22,5/15,3 mmHg) ve srovnání s placebem (1,9/4,1 mmHg) a jednotlivými složkami v monoterapii, tedy hydrochlorothiazidem 12,5 mg (7,3/7,2 mmHg), hydrochlorothiazidem 25 mg (12,7/9,3 mmHg) a valsartanem 160 mg (12,1/9,4 mmHg). Navíc došlo k odpovědi u významně většího podílu pacientů (diastolický TK < 90 mmHg či snížení o ≥10 mmHg) při léčbě kombinací valsartan/hydrochlorothiazid 160/25 mg (81%) a valsartan/hydrochlorothiazid 160/12,5 mg (76%) ve srovnání s placebem (29%) a jednotlivými složkami v monoterapii, tedy hydrochlorothiazidem 12,5 mg (41%), hydrochlorothiazidem 25 mg (54%) a valsartanem 160 mg (59%).

V dvojitě slepých randomizovaných studiích s aktivní kontrolou zahrnujících pacienty s nedostatečně upravenou hypertenzí po 12,5 mg hydrochlorothiazidu byl významně větší pokles průměrného systolického/diastolického TK pozorován u kombinace valsartan/hydrochlorothiazid 160/12,5 mg (12,4/7,5 mmHg) ve srovnání s hydrochlorothiazidem 25 mg (5,6/2,1 mmHg). Navíc došlo k odpovědi u významně většího podílu pacientů (TK <140/90 mmHg či snížení STK o ≥20 mmHg či DTK o ≥10 mmHg) při léčbě kombinací valsartan/hydrochlorothiazid 160/12,5 mg (50%) ve srovnání s hydrochlorothiazidem 25 mg (25%).

Strana 12 z 17

V dvojitě slepých randomizovaných studiích s aktivní kontrolou zahrnujících pacienty s nedostatečně upravenou hypertenzí po 160 mg valsartanu byl významně větší pokles průměrného systolického/diastolického TK pozorován jak u kombinace valsartan/hydrochlorothiazid 160/25 mg (14,6/11,9 mmHg), tak u kombinace valsartan/hydrochlorothiazid 160/12,5 mg (12,4/10,4 mmHg) ve srovnání s valsartanem 160 mg (8,7/8,8 mmHg). Rozdíl mezi redukcí TK mezi dávkou 160/25 mg a 160/12,5 mg též dosáhl statistické významnosti. Navíc došlo k odpovědi u významně většího podílu pacientů (diastolický TK <90 mmHg či snížení o ≥10 mmHg) při léčbě kombinací valsartan/hydrochlorothiazid 160/25 mg (68%) a 160/12,5 mg (62%) ve srovnání s valsartanem 160 mg (49%).

V dvojitě slepých randomizovaných placebem kontrolovaných studiích s faktoriálním designem srovnávajících různé dávky kombinace valsartan/hydrochlorothiazid s jejich jednotlivými složkami byl významně větší pokles průměrného systolického/diastolického TK pozorován u kombinace valsartan/hydrochlorothiazid 160/12,5 mg (17,8/13,5 mmHg) a 160/25 mg (22,5/15,3 mmHg) ve srovnání s placebem (1,9/4,1 mmHg) a jednotlivými složkami v monoterapii, tedy hydrochlorothiazidem 12,5 mg (7,3/7,2 mmHg), hydrochlorothiazidem 25 mg (12,7/9,3 mmHg) a valsartanem 160 mg (12,1/9,4 mmHg). Navíc došlo k odpovědi u významně většího podílu pacientů (diastolický TK <90 mmHg či snížení o ≥10 mmHg) při léčbě kombinací valsartan/hydrochlorothiazid 160/25 mg (81%) a valsartan/hydrochlorothiazid 160/12,5 mg (76%) ve srovnání s placebem (29%) a jednotlivými složkami v monoterapii, tedy hydrochlorothiazidem 12,5 mg (41%), hydrochlorothiazidem 25 mg (54%) a valsartanem 160 mg (59%).

Na dávce závislé snížení sérové hladiny draslíku bylo pozorováno v klinických hodnoceních kombina-ce valsartan + hydrochlorothiazid. Snížení sérového draslíku se objevovalo častěji u pacientů užívají-cích 25 mg hydrochlorothiazidu ve srovnání s těmi, kteří užívali 12,5 mg hydrochlorothiazidu. V kon-trolovaných klinických hodnoceních kombinace valsartan/hydrochlorothiazid byl kalium depleční účinek hydrochlorothiazidu oslaben kalium šetřícím účinkem valsartanu.

Příznivé účinky valsartanu v kombinaci s hydrochlorothiazidem na kardiovaskulární mortalitu a mor-biditu nejsou v současné době známy. Epidemiologické studie ukazují, že dlouhodobá léčba hydroch-lorothiazidem snižuje riziko kardiovaskulární mortality a morbidity.

Valsartan Valsartan je perorálně účinný, silný a specifický antagonista receptoru pro angiotensin II (Ang II). Působí selektivně na poddruh receptoru AT1, který je zodpovědný za známé účinky angiotensinu II. Zvýšené hladiny Ang II v plazmě po blokádě receptoru AT1 valsartanem může stimulovat nezabloko-vaný receptor AT2, který pravděpodobně vyvažuje účinek receptoru AT1. Valsartan neprojevuje žádnou částečnou agonistickou aktivitu na receptor AT1 a má mnohem (asi 20 000krát) vyšší afinitu pro receptor AT1 než pro receptor AT2. Není známo, že by se valsartan vázal na jiné receptory hor-monů nebo je blokoval nebo se vázal nebo blokoval iontové kanály, o nichž je známo, že jsou důležité při regulaci kardiovaskulárního systému.

Valsartan neinhibuje ACE (také známý jako kinináza II), který mění Ang I na Ang II a degraduje bra-dykinin. Protože nemají vliv na ACE a nepotencují bradykinin nebo substanci P, je nepravděpodobné, že by antagonisté angiotensinu II byly asociovány s kašláním. V klinických studiích, kde byl porovná-ván valsartan s inhibitorem ACE byla incidence suchého kašle signifikantně (P<0.05) nižší u pacientů léčených valsartanem než u pacientů léčených inhibitorem ACE (2,6% oproti 7,9%). V klinické studii pacientů, kteří prodělali suchý kašel během léčby inhibitorem ACE 19,5% subjektů studie léčených valsartanem a 19,0% osob léčených thiazidovým diuretikem kašlalo v porovnání s 68,5% osob, které byly léčeny inhibitorem ACE (P<0.05).

Podání valsartanu pacientům s hypertenzí vyústilo v redukci krevního tlaku bez ovlivnění frekvence pulzu. U většiny pacientů dochází po podání jednorázové perorální dávky k nástupu antihypertenzního účinku během 2 hodin a nejvyššího snížení krevního tlaku je dosaženo během 4-6 hodin.

Strana 13 z 17

Antihypertenzní účinek přetrvává po dobu 24 hodin po podání dávky. Během opakovaného dávkování je maximálního snížení krevního tlaku při kterékoli dávce většinou dosaženo během 2-4 týdnů a toto snížení je udržováno během dlouhodobé terapie. Při kombinaci s hydrochlorothiazidem je dosaženo signifikantního navýšení redukce krevního tlaku.

Náhlé vysazení valsartanu nebylo spojeno s návratem hypertenze (rebound) nebo jinými nežádoucími klinickými účinky. U pacientů s hypertenzí, diabetem 2 typu a mikroalbuminurií valsartan způsobil redukci vylučování albuminu močí. Ve studii MARVAL (Redukce MikroAlbuminurie pomocí Valsartanu) bylo dosaženo redukce vylučování albuminu močí (UAE) u valsartanu (80-160 mg/jednou denně) oproti amlodipinu (5-10 mg/jednou denně) u 332 pacientů s diabetem 2 typu (průměrný věk: 58 let; 265 mužů) a s mikroalbuminurií (valsartan: 58 µg/min; amlodipin: 55,4 µg/min), s normálním nebo vysokým krev-ním tlakem a se zachovanou funkcí ledvin (kreatinin v krvi <120 µmol/l). Za 24 týdnů bylo UAE sníženo (p<0,001) o 42% (–24,2 µg/min; 95% interval spolehlivosti: –40,4 až –19,1) u valsartanu a přibližně o 3% (-1,7 µg/min; 95% interval spolehlivosti: –5,6 až 14,9) u amlodipinu, a to i přesto, že byly u obou skupin obdobné hodnoty snížení krevního tlaku. Studie redukce proteinurie pomocí Dio-vanu (DROP) dále zkoumala účinnost valsartanu v redukci UAE u 391 pacientů s hypertenzí (krevní tlak=150/88 mmHg) a s diabetem 2 typu, albuminurií (průměr=102 µg/min; 20-700 µg/min) a zacho-vanou funkcí ledvin (průměrná hladina kreatininu v séru = 80 µmol/l). Pacienti byli randomizováni do skupin užívajících jednu ze 3 dávek valsartanu (160, 320 a 640 mg/jednou denně) a léčeni po dobu 30 týdnů. Účelem této studie bylo určení optimální dávky valsartanu pro redukci UAE u pacientů s hyper-tenzí a s diabetem 2 typu. Za 30 týdnů došlo k signifikantnímu snížení procentuální změny u UAE o 36% oproti počáteční hodnotě u valsartanu 160 mg (95% interval spolehlivosti: 22 až 47%) a o 44% u valsartanu 320 mg (95% interval spolehlivosti: 31 až 54%). Shrnutím byl fakt, že 160-320 mg valsar-tanu způsobilo klinicky relevantní redukci UAE u pacientů s hypertenzí a s diabetem 2 typu.

Hydrochlorothiazid Místo působení thiazidových diuretik je primárně v distálním stočeném kanálku ledvin. Bylo ukázáno, že v renálním kortexu existuje vysokoafinitní receptor, který je primárním vazebným místem pro thia-zidová diuretika a inhibuje transport NaCl v distálním stočeném kanálku ledvin. Mechanismus účinku

thiazidů spočívá v inhibici Na

+

Cl

-

symportu pravděpodobně kompeticí s Cl- vazebným místem, čímž

ovlivňuje reabsorpci elektrolytů: přímo zvyšuje exkreci sodíku a chlóru v přibližně stejném poměru a nepřímo svým diuretickým účinkem snižuje plazmatický objem s následným vzestupem plazmatické reninové aktivity, sekrece aldosteronu a ztráty draslíku močí, což vede ke snížené jeho sérové hladiny. Spojení renin-aldosteron je zprostředkováno angiotensinem II, takže při současném podání s valsarta-nem je snížení sérového draslíku méně vyjádřeno než při monoterapii hydrochlorothiazidem.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Valsartan/hydrochlorothiazid Systémová dostupnost hydrochlorothiazidu je snížena přibližně o 30%, když je podáván současně s valsartanem. Kinetika valsartanu není současným podáním s hydrochlorothiazidem významně ov-livněna. Tato pozorovaná interakce nemá žádný vliv na kombinované použití valsartanu a hydrochlo-rothiazidu, protože kontrolovaná klinická hodnocení ukázala jasný antihypertenzní účinek větší než u použití jednotlivých látek samostatně či u placeba.

ValsartanAbsorpcePo perorálním podání samotného valsartanu je dosažena vrcholová koncentrace valsartanu v plazmě za 2–4 hodiny. Průměrná absolutní biologická dostupnost je 23%. Jídlo snižuje expozici (měřeno pomocíAUC) valsartanu přibližně o 40% a vrcholovou koncentraci v plazmě (Cmax) přibližně o 50%, přestože přibližně po 8 h po podání dávky jsou koncentrace valsartanu v plazmě obdobné pro skupinu osob po jídle i nalačno. Toto snížení AUC přesto není doprovázeno klinicky signifikantním snížením terapeu-tického účinku a valsartan proto může být užíván s jídlem i bez něho.

Strana 14 z 17

Distribuce: Distribuční objem valsartanu v ustáleném stavu po intravenózním podání je přibližně 17 litrů, což znamená, že valsartan není do tkání distribuován ve značném množství. Valsartan je silně vázán na proteiny séra (94-97%), především na sérový albumin.

Biotransformace: Valsartan není extenzivně biotransformován, protože pouze asi 20% dávky je nalezeno jako metaboli-ty. Hydroxymetabolit byl identifikován v plazmě v nízkých koncentracích (méně než 10% AUC val-sartanu). Tento metabolit není farmakologicky aktivní.

VylučováníValsartan má multiexponenciální kinetiku rozpadu (t½α <1 h a t½ß přibližně 9 h). Valsartan je pri-márně vylučován stolicí (přibližně 83% dávky) a močí (přibližně 13% dávky), převážně jako nezměněný lék. Po intravenózním podání je plazmatická clearance valsartanu přibližně 2 l/h a jeho renální clearance je 0,62 l/h (přibližně 30% celkové clearance). Poločas valsartanu je 6 hodin.

HydrochlorothiazidAbsorpceAbsorpce hydrochlorothiazidu po perorálním podání je rychlá (tmax okolo 2 hod.), s podobnou charak-teristikou absorpce jak po podání suspenze, tak po podání tablet. Absolutní biologická dostupnost hydrochlorothiazidu je 60–80% po perorálním podání. Popisuje se zvýšení i snížení systémové dostupnosti hydrochlorothiazidu při současném podání jídla ve srovnání s užitím nalačno. Tento vliv je malý a má minimální klinický význam. Zvýšení průměrné AUC je lineární a v terapeutickém roz-mezí závislé na dávce. U opakovaného podávání není v kinetice hydrochlorothiazidu změna a při dávkování jednou denně je akumulace minimální.

Distribuce Distribuční a eliminační kinetika je obecně popisována bi-exponenciální zánikovou křivkou. Zdánlivý distribuční objem je 4–8 l/kg. Cirkulující hydrochlorothiazid je vázaný na sérové proteiny (40–70%), především sérový albumin. Hydrochlorothiazid se též kumuluje v erytrocytech v koncentraci přibližně 1,8× vyšší, než je koncentrace v plazmě.

Vylučování Více jak 95% absorbované dávky hydrochlorothiazidu je vyloučeno jako nezměněná látka močí. Renální clearance se skládá z pasivní filtrace a aktivní sekrece do renálního tubulu. Terminální poločas je 6-15 hod.

Zvláštní populace

Starší pacienti Nesignifikantně vyšší systémová expozice valsartanu byla pozorována u některých starších pacientů v porovnání s mladšími osobami; přesto tento fakt nemá žádný klinický význam. Omezená data naznačují, že systémová clearance hydrochlorothiazidu je snížena jak u zdravých, tak u hypertenzních starších pacientů ve srovnání s mladými zdravými dobrovolníky.

Porucha funkce ledvin V doporučeném dávkovacím rozmezí přípravku Valmed HCT není u pacientů s clearance kreatininu 30-70 ml/min nutná úprava dávkování.

U pacientů se závažným poškozením funkce ledvin (clearance kreatininu <30 ml/min) a pacientů na dialyzační terapii nejsou pro přípravek Valmed HCT dostupná data. Valsartan se velmi výrazně váže na plazmatické bílkoviny a nelze jej odstranit dialýzou, zatímco clearance hydrochlorothiazidu lze dialýzou dosáhnout.

Strana 15 z 17

Renální clearance hydrochlorothiazidu se skládá z pasivní filtrace a aktivní sekrece do renálního tubulu. Jak lze očekávat u sloučeniny vylučované takřka výhradně ledvinami, renální funkce má výrazný vliv na kinetiku hydrochlorothiazidu (viz bod 4.3).

Poškození funkce jater Ve farmakokinetických studiích zahrnujících pacienty s mírným (n=6) a středně závažným (n=5) poškozením funkce jater byla expozice valsartanu zvýšena přibližně 2× ve srovnání se zdravými dobrovolníky. Nejsou k dispozici data týkající se použití valsartanu u pacientů se závažnou dysfunkcí jater (viz bod 4.3). Jaterní onemocnění nemění výrazněji farmakokinetiku hydrochlorothiazidu.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Možná toxicita kombinace valsartanu a hydrochlorothiazidu po orálním podání byla zkoumána na potkanech a kosmanech ve studiích trvajících až šest měsíců. Nebyly dosaženy žádné závěry, které by nedovolovaly použití terapeutických dávek u lidí.

Změny vyvolané touto kombinací ve studiích chronické toxicity jsou s největší pravděpodobností způsobeny valsartanem. Toxikologický cílový orgán byly ledviny, reakce byla výraznější u kosmanů než u potkanů. Kombinace vedla k poškození ledvin (nefropatie s tubulární bazofilií, zvýšení hladiny urey, plazmatického kreatininu a sérového draslíku, zvýšení objemu moči a močových elektrolytů od dávky 30 mg/kg/den valsartanu + 9 mg/kg/den hydrochlorothiazidu u potkanů a 10 + 3 mg/kg/den u kosmanů), pravděpodobně změnou renální hemodynamiky. Tyto dávky u potkanů představují 0,9× a 3,5× vyšší dávky než maximální doporučené humánní dávky (MRHD) valsartanu a hydrochlorothiazidu v přepočtu na mg/m2. (Výpočty předpokládají perorální dávku 320 mg/den valsartanu v kombinaci s 25 mg/den hydrochlorothiazidu a 60 kg pacienta).

Vysoké dávky kombinace valsartanu a hydrochlorothiazidu vedly k poklesu parametrů červené krevní řady (počet červených krvinek, hemoglobin, hematokrit, od 100 + 31 mg/kg/den u potkanů a 30 + 9 mg/kg/den u kosmanů). Tyto dávky u potkanů představují 3,0× a 12× vyšší dávky než maximální doporučené humánní dávky (MRHD) valsartanu a hydrochlorothiazidu v přepočtu na mg/m2. (Výpočty předpokládají perorální dávku 320 mg/den valsartanu v kombinaci s 25 mg/den hydrochlorothiazidu a 60 kg pacienta.)

U kosmanů bylo pozorováno poškození žaludeční sliznice (od 30 + 9 mg/kg/den). Tato kombinace též vedla k hyperplazii aferentních arteriol v ledvině (při dávce 600 + 188 mg/kg/den u potkanů a 30 + 9 mg/kg/den u kosmanů). Dávky u kosmanů představují 0,9× a 3,5× vyšší dávky než maximální doporučené humánní dávky (MRHD) valsartanu a hydrochlorothiazidu v přepočtu na mg/m2. Dávky u potkanů představují 18× a 73× vyšší dávky než maximální doporučené humánní dávky (MRHD) valsartanu a hydrochlorothiazidu v přepočtu na mg/m2. (Výpočty předpokládají perorální dávku 320 mg/den valsartanu v kombinaci s 25 mg/den hydrochlorothiazidu a 60 kg pacienta.)

Výše zmíněné účinky se zdají být důsledkem farmakologického účinku vysokých dávek valsartanu (blokáda angiotensinem II indukovaného uvolnění reninu, se stimulací renin-produkujících buněk) a objevují se i u ACE inhibitorů. Tyto nálezy se nezdají mít vztah k terapeuticky používaným dávkám valsartanu u lidí.

Kombinace valsartanu s hydrochlorothiazidem nebyla testována pro mutagenitu, chromozomální poškození či kancerogenní potenciál, protože nejsou důkazy pro interakci mezi těmito dvěma látkami. Nicméně tyto testy byly provedeny samostatně pro valsartan a hydrochlorothiazid a neukázaly žádné důkazy pro mutagenitu, chromozomální poškození či kancerogenní potenciál.

Mateřské toxické dávky u potkanů (600 mg/kg/den) během posledních dní březosti a během kojení vedly ke snížení přežívání, menším přírůstkům hmotnosti a opožděnému vývoji (odstouplé boltce a otevření ušního kanálu) mláďat (viz bod 4.6). Tyto dávky u potkanů (600 mg/kg/den) jsou přibližněosmnáctinásobkem maximální doporučené dávky u lidí na základě vztahu mg/m2 (kalkulace

Strana 16 z 17

předpokládá perorální dávku 320 mg/den a pacienta o hmotnosti 60 kg). Obdobné nálezy byly pozorovány u kombinace valsartan/hydrochlorothiazid u potkanů a králíků. Ve studiích embryo¬fetálního vývoje (segment II) kombinace valsartanu a hydrochlorothiazidu nebyly pozorovány známky teratogenity, nicméně byla pozorována fetotoxicita spojená s mateřskou toxicitou.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Jádro tablety:

bezvodá laktosa, monohydrát laktosy, mikrokrystalická celulosa, hyprolosa, koloidní bezvodý oxid křemičitý a magnesium-stearát

Potahová vrstva tablety:

hypromelosa, makrogol 8000, mastek, oxid titaničitý (E 171),Červený oxid železitý (E 172), žlutý oxid železitý (E 172)Červený oxid železitý (E 172)Červený oxid železitý (E 172), Žlutý oxid železitý (E 172) , černý oxid železitý (E 172)

6.2

Inkompatibility

Neuplatňuje se

6.3

Doba použitelnosti

30 měsíců

2 roky

30 měsíců

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 30°C.

6.5

Druh obalu a velikost balení

PVC/PVDC/hliníkové blistry s 10, 14, 28, 30, 56, 60, 90, 98 nebo 100 potahovanými tabletami

PVC/PVDC/hliníkové blistry se 14, 28, 30, 56, 60, 90, 98 nebo 100 potahovanými tabletami

PVC/PVDC/hliníkové blistry se 14, 28, 30, 56, 60, 90, 98 nebo 100 potahovanými tabletami

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Žádné zvláštní požadavky.

Strana 17 z 17

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Helm AGNordkanalstr. 2820097 HamburgNěmecko

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

Valmed HCT 80 mg/12,5 mg potahované tablety:

58/430/11-C

Valmed HCT 160 mg/12,5 mg potahované tablety:

58/431/11-C

Valmed HCT 160 mg/25 mg potahované tablety:

58/432/11-C

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

29.06.2011

10.

DATUM REVIZE TEXTU

29.06.2011


nahoru

Informace na obalu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KRABIČKA

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Valmed HCT 80 mg/12,5 mg potahované tabletyValsartanum/hydrochlorothiazidumValmed HCT 160 mg/12,5 mg potahované tabletyValsartanum/hydrochlorothiazidumValmed HCT 160 mg/25 mg potahované tabletyValsartanum/hydrochlorothiazidum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna potahovaná tableta obsahuje 80 mg valsartanum a 12.5 mg hydrochlorothiazidum.Jedna potahovaná tableta obsahuje 160 mg valsartanum a 12,5 mg hydrochlorothiazidum.Jedna potahovaná tableta obsahuje 160 mg valsartanum a 25 mg hydrochlorothiazidum.

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje laktosu. Podrobnosti viz příbalová informace.

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

Potahované tablety

10 [14, 28, 30, 56, 60, 90, 98, 100] potahovaných tablet14 [28, 30, 56, 60, 90, 98, 100] potahovaných tablet14 [28, 30, 56, 60, 90, 98, 100] potahovaných tablet

5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podáníPřed použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do:

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 30°C

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH

PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Helm AGNordkanalstr. 2820097 HamburgNěmecko

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Valmed HCT 80 mg/12,5 mg potahované tablety:

58/430/11-C

Valmed HCT 160 mg/12,5 mg potahované tablety:

58/431/11-C

Valmed HCT 160 mg/25 mg potahované tablety:

58/432/11-C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Valmed HCT 80 mg/12.5 mgValmed HCT 160 mg/12,5 mgValmed HCT 160 mg/25 mg

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH

BLISTR

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Valmed HCT 80 mg/12,5 mg potahované tabletyValmed HCT 160 mg/12,5 mg potahované tabletyValmed HCT 160 mg/25 mg potahované tabletyValsartanum/hydrochlorothiazidum

2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Helm AG

3. POUŽITELNOST

EXP

4. ČÍSLO ŠARŽE

Lot

5. JINÉ

[Doplní se národní údaje]

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.