Valcyte 50 Mg/ml

Kód 0114903 ( )
Registrační číslo 42/ 302/08-C
Název VALCYTE 50 MG/ML
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace ROCHE s.r.o., Praha, Česká republika
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0114903 POR PLV SOL 1X5GM Prášek pro perorální roztok, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak VALCYTE 50 MG/ML

1

Příloha č. 1b k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls254761/2011a příloha k sp. zn. sukls157768/2011, sukls152366/2009

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

VALCYTE 50 mg/ml, prášek pro přípravu perorálního roztoku

valganciclovirum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. -

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

-

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete: 1.

Co je přípravek VALCYTE a k čemu se používá

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek VALCYTE užívat

3.

Jak se přípravek VALCYTE užívá

4.

Možné nežádoucí účinky

5.

Jak přípravek VALCYTE uchovávat

6.

Další informace

1.

CO JE PŘÍPRAVEK VALCYTE A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

VALCYTE náleží do skupiny léčivých přípravků, které působí preventivně proti množení virů. V organismu se aktivní složka prášku, valganciklovir, mění na ganciklovir. Ganciklovir brání viru zvanému CMV (cytomegalovirus) v množení a napadání zdravých buněk. U pacientů s oslabeným imunitním systémem může CMV zapříčinit infekci tělních orgánů. Tato infekce může ohrožovat pacienta na životě.

VALCYTE se používá:

v léčbě infekcí oční sítnice virem CMV u pacientů se syndromem získané imunitní nedostatečnosti (AIDS). CMV infekce sítnice v oku může zapříčinit problémy se zrakem a dokonce oslepnutí.

jako prevence CMV infekcí u pacientů, kteří nemají CMV infekci a kteří dostali orgánový transplantát od CMV-infikovaného dárce.

2.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK VALCYTE UŽÍVAT

Neužívejte přípravek VALCYTE-

jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na valganciklovir nebo na kteroukoli další složku přípravku VALCYTE.

-

jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na ganciklovir, acyklovir nebo valaciklovir, což jsou léky užívané k léčbě jiných virových infekcí.

-

pokud kojíte.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku VALCYTE je zapotřebí-

pokud máte nízký počet bílých krvinek, červených krvinek nebo krevních destiček (malé částice podílející se na srážení krve) v krvi. Váš lékař provede vyšetření krevními testy předtím, než začnete VALCYTE užívat a další testy budou prováděny v době, kdy budete přípravek užívat.

-

pokud podstupujete radioterapii.

2

-

pokud máte problémy s ledvinami. Lékař Vám může předepsat nižší dávku a v době léčby Vám bude často kontrolovat krev.

Studie v současné době dostatečně neukazují, jak léčivý přípravek účinkuje u dětí.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravkyProsím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Jestliže současně s přípravkem VALCYTE užíváte nějaké jiné léčivé přípravky, může tato kombinace ovlivnit množství látky, které se dostane do Vašeho krevního oběhu nebo by mohla mít škodlivé účinky. Informujte svého lékaře, pokud již užíváte nějaký léčivý přípravek obsahující:

-

imipenem-cilastatin (antibiotikum). Užívání této látky s přípravkem VALCYTE může mít za následek křeče (záchvaty)

-

zalcitabin, zidovudin, didanosin nebo podobné léky používané k léčbě AIDS

-

probenecid (lék na dnu). Užívání probenecidu společně s přípravkem VALCYTE může zvýšit množství gancikloviru v krvi.

-

mofetil-mykofenolát (používaný po transplantacích)

-

vinkristin, vinblastin, adriamycin, hydroxyurea nebo podobné typy léků používané k léčbě zhoubných onemocnění

-

cidofovir, foskarnet nebo nukleosidové analogy užívané proti virovým infekcím

-

trimetoprim, trimethoprim/sulfáty kombinace a dapson (antibiotikum)

- pentamidin (lék k léčbě parazitárních nebo plicních infekcí)- flucytosin nebo amfotericin B (antifungální látky)

Užívání přípravku VALCYTE s jídlem a pitímVALCYTE užívejte, pokud možno, společně s jídlem. Pokud nejste schopen/schopna z jakéhokoliv důvodu přijímat potravu, pokračujte přesto v užívání přípravku VALCYTE jako obvykle.

Těhotenství a kojení Jste-li těhotná, neměla byste užívat VALCYTE, pokud to nedoporučí lékař. Jestliže jste těhotná nebo plánujete otěhotnět, musíte to sdělit svému lékaři. Užívání přípravku VALCYTE v těhotenství by mohlo poškodit Vaše nenarozené dítě.

Pokud kojíte, nesmíte užívat přípravek VALCYTE. Pokud bude Váš lékař chtít zahájit Vaši léčbu přípravkem VALCYTE, musíte před užitím první dávky přestat s kojením.

Ženy v plodném věku Ženy v plodném věku musí během léčby přípravkem VALCYTE užívat účinnou antikoncepci.

MužiMuži, jejichž partnerky by mohly otěhotnět, mají používat kondomy během užívání přípravku VALCYTE a ještě následujících 90 dnů po skončení léčby.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojůNeřiďte dopravní prostředky a neobsluhujte žádné přístroje, pokud při užívání tohoto léčivého přípravku pociťujete závrať, únavu, třes nebo zmatenost.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Důležité informace o některých složkách přípravku VALCYTEPro pacienty s dietou zaměřenou na kontrolu příjmu sodíku: tento léčivý přípravek obsahuje sodík v množství celkem 0,188 mg/ml. Nutno vzít v úvahu.

3

3.

JAK SE PŘÍPRAVEK VALCYTE UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek VALCYTE přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Při zacházení s roztokem VALCYTE musíte postupovat opatrně. Měl(a) byste se vyvarovat kontaktu roztoku s pokožkou i očima. Pokud se Vám nedopatřením dostane roztok na kůži, pečlivě omyjte postižené místo mýdlem a vodou. Pokud se Vám nedopatřením dostane roztok do očí, důkladně je vypláchněte vodou.

Denní dávku perorálního roztoku musíte dodržovat jak Vám nařídil lékař, jinak může dojít k předávkování.

Pokud je to možné, VALCYTE perorální roztok by měl být užíván s jídlem – viz část 2.

Je důležité, abyste k odměření denní dávky roztoku VALCYTE použil(a) přiložený dávkovač. K balení jsou přiloženy dva dávkovače pro případ, že by se Vám jeden z nich ztratil nebo zničil. Každý dávkovač je kalibrován do 500 mg roztoku s dělením po 25 mg.

Poté, co jste užil(a) svou dávku, vždy dávkovač důkladně vymyjte a nechte vyschnout.

Jestliže oba dávkovače ztratíte nebo zničíte, kontaktujte svého lékaře nebo lékárníka, který Vám poradí, jak pokračovat v užívání Vašeho léku.

Dospělí:

Předcházení vzniku cytomegalovirového onemocnění u pacientů po transplantaciTento přípravek byste měl(a) začít užívat do 10 dnů po transplantaci. Obvykle se užívá 900 mg roztoku VALCYTE JEDNOU denně. Použijte přiložený dávkovač a užijte dvakrát množství 450 mg (tj. 2 dávkovače naplněné ke značce 450 mg) roztoku. Tuto dávku byste měl(a) užívat až 100 dnů. Pokud jste po transplantaci ledviny, Váš lékař Vám může doporučit užívat dávku po dobu 200 dnů.

Léčba velmi aktivní CMV retinitidy u pacientů s AIDS (tzv. indukční léčba)Obvyklá dávka roztoku VALCYTE je 900 mg DVAKRÁT denně po dobu 21 dní (tří týdnů). Použijte přiložený dávkovač a užijte dvakrát množství 450 mg (tj. 2 dávkovače naplněné ke značce 450 mg) roztoku ráno a 450 mg (tj. 2 dávkovače naplněné ke značce 450 mg) roztoku večer.Pokud Vám to Váš lékař nenařídí, nepokračujte v tomto dávkování déle než 21 dní, aby se nezvyšovalo riziko možných nežádoucích účinků.

Dlouhodobá léčba k předcházení opakovaného vzplanutí aktivního zánětu u pacientů s AIDS a aktivní CMV retinitidou (tzv. udržovací léčba)Obvyklá dávka roztoku VALCYTE je 900 mg JEDENKRÁT denně. Použijte přiložený dávkovač a užijte dvakrát množství 450 mg roztoku (tj. 2 dávkovače naplněné ke značce 450 mg). Měl(a) byste se snažit užívat lék každý den ve stejnou dobu. Lékař Vám poradí, jak dlouho byste měl(a) poračovat v užívání přípravku VALCYTE. Pokud by při tomto dávkování došlo ke zhoršení retinitidy, může Vám lékař doporučit indukční léčbu zopakovat (viz výše) nebo se může rozhodnout léčit CMV infekci jiným přípravkem.

Starší pacientiPodávání přípravku VALCYTE nebylo u starších pacientů studováno.

Pacienti s poruchou funkce ledvinPokud Vaše ledviny nepracují dostatečně, může Váš lékař snížit dávku roztoku přípravku VALCYTE, kterou každý den užíváte. Je proto velmi důležité, abyste pečlivě dodržoval(a) dávku, kterou Vám lékař předepíše.

Pacienti s poruchou funkce jater

4

Podávání přípravku VALCYTE nebylo u pacientů s poruchou funkce jater studováno.

K odměření dávky roztoku VALCYTE použijte dávkovač, který je součástí balení.

Způsob a cesta podání

Doporučuje se, aby roztok VALCYTE připravil lékárník, předtím, než Vám přípravek vydá.

Jamile byl roztok jednou připraven, dodržujte při nabírání a užívání léku níže uvedené pokyny.

1.

Před každým použitím lahvičku důkladně protřepejte po dobu přibližně 5 vteřin.

2.

Odstraňte dětský bezpečnostní uzávěr.

3.

Před zasunutím hrotu dávkovače do adaptéru lahvičky stlačte píst co nejvíce dolů směrem k hrotu dávkovače. Hrot pevně zasuňte do otvoru v adaptéru na lahvičce.

4.

Celou jednotku (lahvičku i s dávkovačem) otočte dnem vzhůru.

5.

Zvolna vytahujte píst, tak aby se do dávkovače natáhlo požadované množství roztoku (viz obrázek).

6.

Obraťte celou jednotku opět dnem dolů a pomalu vyjměte dávkovač z lahvičky.

7.

Dávku si aplikujte přímo do úst a polkněte. Před užitím dávku nemíchejte s žádnou jinou tekutinou.

8.

Po použití lahvičku uzavřete dětským bezpečnostním uzávěrem.

9.

Ihned po podání dávky:Jednotlivé části dávkovače opláchněte pod tekoucí vodovodní vodou a ponechte uschnout před dalším použitím.

Je třeba dát pozor, aby nedošlo ke kontaktu roztoku s kůží. Pokud ke kontaktu dojde, omyjte postižené místo důkladně vodou a mýdlem.Nepoužívejte roztok po uplynutí doby použitelnosti, která je 49 dní od data přípravy roztoku.

Jestliže jste užil(a) více přípravku VALCYTE, než jste měl(a)Poté, co jste užil(a) nebo pokud si myslíte, že jste užil(a) více roztoku VALCYTE než jste měl(a), okamžitě kontaktujte svého lékaře nebo nemocnici. Užití vyšší než doporučené dávky může způsobit vážné nežádoucí účinky, které mohou postihnout zejména Vaši krev nebo ledviny. Může být zapotřebí léčba v nemocnici.

adaptér na lahvičku

dětskýbezpeč-nostníuzávěrlahvičky

dávkovač

hrot

píst

5

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek VALCYTEJestliže zapomenete užít dávku přípravku VALCYTE, vezměte si zapomenutou dávku co nejdříve si vzpomenete a další dávku užijte v obvyklém čase. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek VALCYTENesmíte přestat užívat léčivý přípravek, dokud Vám to nenařídí lékař.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek VALCYTE nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Alergické reakceNáhlá závažná alergická reakce na valganciklovir (anafylaktický šok) se může vyskytnout až u 1 ze 100 osob. PŘESTAŇTE užívat VALCYTE a dostavte se na pohotovost nejbližšího zdravotnického zařízení, pokud se u Vás objeví:-

svědící vyrážka na kůži (kopřivka)

-

náhlý otok hrdla, obličeje, rtů a úst, což může být příčinou obtíží s polykáním nebo dýcháním

-

náhlý otok rukou, nohou nebo kotníků

Nežádoucí účinky, které se vyskytly během léčby valganciklovirem nebo ganciklovirem, jsou uvedeny níže. -

Velmi častý značí nežádoucí účinek, který se může vyskytnout u více než 1 z 10 pacientů.

-

Častý značí nežádoucí účinek, který se může vyskytnout u 1až 10 pacientů ze 100.

-

Méně častý značí nežádoucí účinek, který se může vyskytnout u 1až 10 pacientů z 1000.

-

Vzácný značí nežádoucí účinek, který se může vyskytnout u 1 až 10 pacientů z 10 000.

Velmi časté nežádoucí účinky (mohou postihnout více než 1 z 10 pacientů):

Účinky na krev: pokles počtu bílých krvinek (neutropenie), který může být příčinou vyšší náchylnosti k infekcím, snížení množství barviva v krvi, které přenáší kyslík (anémie), což může být příčinou únavy a dechové nedostatečnosti, která se projeví při zátěži

Účinky na dýchání: pocit zkráceného dechu nebo obtíže s dýcháním (dušnost)

Účinky na žaludek a trávicí systém: průjem.

Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout 1až 10 pacientů ze 100):

Účinky na krev: snížení počtu leukocytů (krevních buněk, které bojují proti infekcím) (leukopenie), snížení počtu krevních destiček v krvi (trombocytopenie), což může být příčinou krvácení a vzniku modřin a snížení počtu některých typů krevních buněk současně (pancytopenie)

Účinky na nervový systém: bolest hlavy, obtížné usínání (nespavost), poruchy vnímání chuti (dysgeusie), snížení citlivosti kůže na zevní smyslové podněty (hypoestezie), píchání nebo brnění kůže (parestezie), ztráta citlivosti v rukou nebo nohou (periferní neuropatie), závratě a záchvaty (křeče)

Účinky na oko: bolest oka, otoky v oku (edém), odchlipování očního pozadí(odchlípená sítnice), vidění plovoucích zákalů

Účinky na ucho: bolest ucha

Účinky na dýchání: kašel

Účinky na žaludek a trávení: nevolnost a zvracení, bolest žaludku, zácpa, nadýmání, špatné trávení (dyspepsie), obtížné polykání (dysfagie)

6

Účinky na kůži: zánět kůže (dermatitida), svědění (pruritus) a noční pocení

Účinky na svaly, klouby nebo kosti: bolest zad, bolest svalů (myalgie) nebo kloubů (artralgie), ztuhlost svalů (rigor) a křeče ve svalech

Infekce: kvasinková infekce úst (orální kandidóza), infekce vyvolané bakteriemi nebo viry v krvi, zánět buněčné tkáně (celulitida), zánět nebo infekce ledvin nebo močového měchýře

Účinky na játra: zvýšení hodnot některých jaterních enzymů, které lze pozorovat pouze v krevních testech

Účinky na ledviny: změny normální funkce ledvin

Účinky na přijem potravy: ztráta chuti k jídlu (anorexie), úbytek tělesné hmotnosti

Celkové účinky: únava, horečka, bolest, bolest na hrudi, ztráta energie (astenie), pocit, kdy se člověk celkově necítí dobře (malátnost)

Účinky na náladu nebo chování: deprese, pocity úzkosti, zmatenosti a neobvyklé myšlenkové pochody.

Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout 1 až 10 pacientů z 1000):

Účinky na srdce: změny normálního srdečního rytmu (arytmie)

Účinky na cirkulaci: nízký krevní tlak (hypotenze), který může být příčinou pocitů závrati nebo mdlob

Účinky na krev: útlum tvorby krevních buněk v kostní dřeni

Účinky na nervový systém: třes nebo chvění (tremor)

Účinky na oči: zarudlé oteklé oči (zánět spojivek) a abnormální vidění

Účinky na uši: hluchota

Účinky na žaludek nebo trávení: otok žaludku, vřídky v ústech a zánět slinivky břišní (pankreatitida), který se může projevit jako značná bolest v žaludku nebo zádech

Účinky na kůži: vypadávání vlasů (alopecie), svědící vyrážka nebo otoky (kopřivka), suchá kůže

Účinky na ledviny: krev v moči (hematurie), selhání ledvin

Účinky na játra: zvýšení hodnot jaterního enzymu alaninaminotransferázy, které lze pozorovat pouze v krevních testech

Účinky na plodnost: neplodnost u mužů

Účinky na náladu nebo chování: neobvyklé změny nálad a chování, ztráta kontaktu s realitou, jako je slyšení hlasů nebo vidění věcí, které nejsou, pocity neklidu.

Vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout 1 až 10 pacientů z 10 000):

Účinky na krev: selhání tvorby všech typů krevních buněk (červené krvinky, bílé krvinkya krevní destičky) v kostní dřeni.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5.

JAK PŘÍPRAVEK VALCYTE UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí

Prášek: nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. Nepoužívejte prášek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabiččce a na štítku lahvičky. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Roztok po rozpuštění: uchovávejte v chladničce (2 °C - 8 °C). Doba použitelnosti perorálního roztoku je 49 dnů. Nepoužívejte roztok po uplynutí 49 dnů od jeho přípravy anebo po uplynutí data použitelnosti, které napíše lékárník na štítek lahvičky.

Neužívejte přípravek VALCYTE, pokud zaznamenáte jakékoli známky znehodnocení přípravku.

7

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.

DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek VALCYTE obsahuje

Léčivou látkou je valgancicloviri hydrochloridum. Po rozpuštění prášku obsahuje 1 ml roztoku 55 mg valgancicloviri hydrochloridum, což odpovídá 50 mg valgancikloviru ve formě hydrochloridu.

Pomocnými látkami jsou: povidon, kyselina fumarová, natrium-benzoát (E211), sodná sůl sacharinu amannitol, ovocné aroma [maltodextriny (kukuřice), propylenglykol, arabská guma (E414) a přírodní identické příchutě zejména banánová, ananasová a broskvová].

Jak přípravek VALCYTE vypadá a co obsahuje toto balení

VALCYTE 50 mg/ml, prášek pro přípravu perorálního roztoku, je granulát bílé až nažloutlé barvy. Skleněná lahvička obsahuje 12 g prášku. Objem roztoku po rozpuštění prášku je 100 ml, což poskytuje využitelný objem 88 ml. Roztok je čirý a bezbarvý až hnědý. Balení dále obsahuje adaptér na lahvičku a 2 dávkovače, které jsou kalibrovány do 500 mg s dělením po 25 mg.

Držitel rozhodnutí o registraci:Roche s. r. o.Dukelských hrdinů 52170 00 Praha 7

Výrobce odpovědný za propouštění šarží:ROCHE PHARMA AGEmil-Barell-Strasse 1D-79639 Grenzach-WyhlenNěmecko

Tento léčivý přípravek je registrován v členských státech EHP pod následujícími názvy:

VALCYTE: Rakousko, Belgie, Kypr, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Německo, Řecko, Maďarsko, Island, Irsko, Itálie, Litva, Litevsko, Nizozemsko, Norsko, Slovensko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie

RoVALCYTE: Francie, Portugalsko

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 15.11.2011

Následující informace je určena pouze pro zdravotnické pracovníky.Doporučuje se, aby roztok VALCYTE připravil lékárník následujícím způsobem:

1.

V odměrném válci odměřte 91 ml vody.

2.

Odstraňte dětský bezpečnostní uzávěr, přidejte vodu do lahvičky, uzavřete lahvičku s dětským bezpečnostním uzávěrem a protřepejte obsah uzavřené lahvičky, dokud se prášek nerozpustí.

3.

Odstraňte dětský bezpečnostní uzávěr a nasaďte adaptér na hrdlo lahvičky.

8

4.

Pevně lahvičku uzavřete dětským bezpečnostním uzávěrem. Tento postup zaručí správné nasednutí adaptéru na lahvičku a bezpečnostní funkci uzávěru.

5.

Na štítek lahvičky napište datum použitelnosti roztoku.

Vyvarujte se vdechování prášku nebo přímého kontaktu prášku s pokožkou a sliznicemi a přímého kontaktu s roztokem. Pokud ke kontaktu dojde, omyjte postižené místo důkladně vodou a mýdlem, oči vypláchněte čistou vodou.


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

1

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls152366/2009

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

VALCYTE 50 mg/ml, prášek pro přípravu perorálního roztoku.

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna lahvička obsahuje valgancicloviri hydrochloridum 5,5 g ve 12 g prášku pro přípravu perorálního roztoku.Jeden ml rekonstituovaného roztoku obsahuje valganciclovirum 50 mg (ve formě valgancicloviri hydrochloridum). Obsahuje sodík.Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Prášek pro přípravu perorálního roztoku.

Popis přípravku: bílý až slabě nažloutlý granulát. Po rekonstituci vzniká čirý, bezbarvý až hnědý roztok.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Přípravek VALCYTE je určen pro indukční a udržovací léčbu cytomegalovirové (CMV) retinitidy u pacientů se syndromem získaného imunodeficitu (AIDS).

VALCYTE je indikován k prevenci CMV onemocnění u CMV negativních příjemců orgánových transplantátů od CMV pozitivních dárců.

4.2

Dávkování a způsob podání

Pozor – je nezbytně nutné přísně dodržovat doporučené dávkování, aby se předešlo předávkování (viz bod 4.4 a bod 4.9).

Valganciklovir se po perorálním podání rychle a extenzivně metabolizuje na ganciklovir. Perorální valganciklovir v dávce 900 mg podávaný dvakrát denně je léčebně stejně účinný jako intravenózně podávaný ganciklovir v dávce 5 mg/kg dvakrát denně. Systémová expozice gancikloviru po podání 900 mg valganciklovir perorálního roztoku je ekvivalentní dávce 900 mg valgancikloviru obsaženého v tabletách.

Standardní dávkování u dospělých

Indukční léčba u CMV retinitidy:

2

U pacientů s aktivní CMV retinitidou je doporučena dávka 900 mg valgancikloviru dvakrát denně po dobu 21 dní. Prodloužení indukční léčby může zvyšovat riziko poškození kostní dřeně (viz bod 4.4).

Udržovací léčba u CMV retinitidy:Po předcházející indukční léčbě nebo u pacientů se stabilizovanou CMV retinitidou je doporučena dávka 900 mg valgancikloviru jedenkrát denně. U pacientů se zhoršující se retinitidou je možno indukční léčbu zopakovat, je třeba ale vzít v úvahu možnou lékovou rezistenci viru.

Prevence cytomegalovirového onemocnění u příjemců transplantovaných orgánů:U pacientů po transplantaci ledviny se doporučuje dávka 900 mg jednou denně, zahájená do 10 dnů po transplantaci a podávaná do 100 dnů po transplantaci. Profylaktická léčba může pokračovat do 200 dnů po transplantaci (viz body 4.4, 4.8 a 5.1).

U pacientů-příjemců transplantovaných solidních orgánů (kromě ledviny) se doporučuje dávka 900 mg jednou denně, zahájená do 10 dnů po transplantaci a podávaná do 100 dnů po transplantaci.

Pokyny ke zvláštnímu dávkování

Pacienti se zhoršenou funkcí ledvin: Je třeba pečlivě sledovat hodnoty kreatininu v séru nebo clearance kreatininu. Úprava dávek je doporučena na základě clearance kreatininu dle následující tabulky (viz body 4.4 a 5.2).

Odhadovaná clearance kreatininu (ml/min) může být vypočtena ze sérového kreatininu podle následujícího vzorce:U mužů =

(140 – věk [roky])  (tělesná hmotnost [kg])(72)  (0,011  kreatinin v séru [mol/l])

U žen =

0,85  hodnota pro muže

CrCl (ml/min)

Indukční dávka valgancikloviru

Udržovací/preventivní dávka

valgancikloviru

 60

900 mg dvakrát denně

900 mg jednou denně

40 – 59

450 mg dvakrát denně

450 mg jednou denně

25 – 39

450 mg jednou denně

225 mg jednou denně

10 – 24

225 mg jednou denně

125 mg jednou denně

< 10

200 mg třikrát denně týden po dialýze

100 mg třikrát denně týden po dialýze

Pacienti podstupující hemodialýzu: U pacientů na hemodialýze (CrCl < 10 ml/min) je nutné upravit dávkování (viz body 4.4 a 5.2) na základě doporučených dávek ve výše uvedené tabulce.

Pacienti s poruchou funkce jater:Bezpečnost a účinnost přípravku VALCYTE u pacientů se zhoršenou funkcí jater dosud nebyla studována (viz body 4.4 a 5.2).

Pediatričtí pacienti:

3

Bezpečnost a účinnost přípravku Valcyte u pediatrických pacientů nebyla stanovena v odpovídajícíchkontrolovaných klinických studiích. V současné době dostupné údaje jsou popsány v bodech 4.8, 5.1 a 5.2, ale na jejich základě nelze udělat doporučení pro dávkování.

Starší pacienti: Bezpečnost a účinnost přípravku VALCYTE u této populace dosud nebyla stanovena.

Pacienti s těžkou leukopenií, neutropenií, anémií, trombocytopenií a pancytopenií:Před zahájením léčby si přečtěte bod 4.4.

Pokud se během léčby přípravkem VALCYTE objeví významné odchylky v počtu krevních buněk, je třeba zvážit léčbu hematopoetickými růstovými faktory a/nebo přerušení léčby (viz bod 4.4).

Způsob podávání VALCYTE je podáván perorálně a pokud možno současně s jídlem (viz bod 5.2).

U přípravku VALCYTE, prášek pro přípravu perorálního roztoku je třeba provést před perorálním podáním rekonstituci (viz bod 6.6). Spolu s práškem pro přípravu perorálního roztoku jsou dodávány dva dávkovače pro přípravu perorální dávky, kalibrované do 500 mg s dělením po 25 mg. Je doporučeno, aby pacienti dávkovač používali.

4.3

Kontraindikace

VALCYTE je kontraindikován u pacientů s hypersenzitivitou na valganciklovir, ganciklovir nebo na kteroukoli pomocnou látku tohoto přípravku.

Vzhledem k podobné chemické struktuře přípravku VALCYTE, acikloviru a valacikloviru není vyloučena zkřížená hypersenzitivní reakce mezi těmito přípravky. Proto je VALCYTE kontraindikován u pacientů s přecitlivělostí na aciklovir a valaciklovir.

VALCYTE je kontraindikován v době kojení (viz bod 4.6).

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Vzhledem k teratogennímu charakteru přípravku VALCYTE musí být při jeho rekonstituci postupováno se zvýšenou opatrností. Mělo by být zabráněno jeho vdechnutí . V případě přímého kontaktu prášku nebo roztoku s pokožkou je třeba postižené místo pečlivě omýt vodou a mýdlem. Dojde-li ke kontaktu roztoku s očima, je nutno oko okamžitě důkladně vymýt vodou.

Před zahájením léčby valganciklovirem je nutné poučit pacienty o možných rizicích pro plod. Při studiích na zvířatech byla u gancikloviru prokázána mutagenita, teratogenita, aspermatogenicita, kancerogenita a potlačení ženské plodnosti. VALCYTE by proto měl být u lidí považován za potenciální teratogen a karcinogen, který může způsobit vrozené defekty a zhoubná onemocnění (viz bod 5.3). Je též pravděpodobné, že VALCYTE způsobuje přechodnou či trvalou inhibici spermatogeneze. Ženám v plodném věku musí být doporučeno užívání účinné antikoncepce během léčby. Mužům musí být doporučeno užívání bariérové antikoncepce během léčby a ještě nejméně 90 dní po jejím skončení, pokud není jisté, že partnerka nemůže otěhotnět (viz body 4.6, bod 4.8 a bod 5.3).

U pacientů léčených přípravkem VALCYTE (a ganciklovirem) byla pozorována těžká leukopenie, neutropenie, anémie, trombocytopenie, pancytopenie, útlum krvetvorby a aplastická anémie. Léčba by proto neměla být zahajována u pacientů, kteří mají absolutní počet neutrofilů nižší než 500 buněk/µl

4

anebo počet destiček nižší než 25 000/µl, nebo pokud je hladina hemoglobinu nižší než 8 g/dl (viz body 4.2 a bod 4.8).

Při rozšíření profylaktické léčby na více než 100 dnů je třeba vzít v úvahu možné riziko rozvoje leukopenie a neutropenie (viz body 4.2, 4.8 a 5.1).

U pacientů s již existující hematologickou cytopenií nebo s anamnézou polékové hematologické cytopenie a u pacientů, kteří jsou současně léčeni radioterapií, by mělo být podávání přípravku VALCYTE indikováno uvážlivě.

Během léčby se doporučuje sledovat kompletní krevní obraz včetně počtu krevních destiček. Častější monitorování hematologických hodnot je doporučováno u pacientů s poruchami funkce ledvin. U pacientů, u kterých došlo k rozvoji těžké leukopenie, neutropenie, anémie a/nebo trombocytopenie, je doporučeno uvážit léčbu hematopoetickými růstovými faktory a/nebo přerušení léčby (viz body 4.2 a bod 4.8).

U pacientů s poruchami funkce ledvin je nutno dávku upravovat podle hodnot clearance kreatininu (viz body 4.2 a bod 5.2).

U pacientů léčených současně imipenem-cilastatinem a ganciklovirem byly pozorovány křeče. VALCYTE by proto neměl být podáván současně s imipenem-cilastatinem, pokud možný pozitivní přínos léčby nepřevažuje možná rizika (viz bod 4.5).

U pacientů léčených přípravkem VALCYTE a (a) didanosinem, (b) léky se známým myelosupresivním účinkem (např. zidovudin) nebo (c) látkami, které ovlivňují ledvinné funkce, je zapotřebí pečlivě sledovat příznaky zvýšené toxicity (viz bod 4.5).

V kontrolovaných klinických studiích, které hodnotily valganciklovir v profylaxi CMV onemocnění při transplantacích, nebyli zařazeni pacienti po transplantaci plic a střev, jak je uvedeno v bodě 5.1. Proto jsou zkušenosti u této skupiny pacientů po transplantaci omezené.

Pro pacienty s dietou zaměřenou na kontrolu příjmu sodíku: tento léčivý přípravek obsahuje sodík v množství celkem 0,188 mg/ml.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Lékové interakce s valgancikloviremIn-vivo lékové interakce s přípravkem VALCYTE dosud nebyly hodnoceny. Vzhledem k tomu, že se valganciklovir rychle a extenzivně metabolizuje na ganciklovir, předpokládá se, že lékové interakce s ganciklovirem budou stejné i pro valganciklovir.

Lékové interakce s ganciklovirem

Imipenem-cilastatin U pacientů, kteří byli léčeni současně ganciklovirem a imipenem-cilastatinem, byly hlášeny křeče. Tyto léky není vhodné používat současně, pokud pozitivní přínos léčby nepřeváží možná rizika (viz bod 4.4).

ProbenecidProbenecid podávaný současně s perorálním ganciklovirem vede ke statisticky významnému snížení renální clearance gancikloviru (20 %), a tím ke statisticky významnému zvýšení expozice (40 %). Tyto změny jsou způsobeny mechanismem interakce zahrnujícím kompetici o renální tubulární sekreci. Proto

5

mají být pacienti, kteří užívají současně probenecid a VALCYTE, pečlivě sledováni pro toxické účinky gancikloviru.

ZidovudinPokud je zidovudin podáván společně s perorálním ganciklovirem, může dojít k malému (17 %), ale statisticky významnému zvýšení AUC zidovudinu. Byl pozorován též trend ke snížení koncentrace gancikloviru, pokud byl podáván se zidovudinem, ale tento trend nedosáhl statistické významnosti. Jak zidovudin, tak i ganciklovir mohou vyvolat neutropenii a anémii, někteří pacienti nesnášejí současnou léčbu oběma přípravky v plné dávce (viz bod 4.4).

DidanosinBylo pozorováno, že plazmatické koncentrace didanosinu jsou trvale zvýšené při současném podávání gancikloviru v obou lékových formách (perorální i intravenózní). Při perorální dávce gancikloviru 3 g a6 g/den bylo pozorováno zvýšení AUC didanosinu v rozmezí od 84 do 124 %, podobně po intravenózní dávce 5 mg a 10 mg/kg/den bylo pozorováno zvýšení AUC didanosinu v rozmezí od 38 do 67 %. Nebyl pozorován žádný klinicky signifikantní účinek na koncentraci gancikloviru. U pacientů je proto nutno pečlivě sledovat výskyt projevů toxicity didanosinu (viz bod 4.4).

Mofetil-mykofenolát Na základě výsledků studie s jednorázovým podáním doporučené dávky perorálního mofetil-mykofenolátu (MMF) a intravenózního gancikloviru při známém vlivu renálního poškození na farmakokinetiku MMF a gancikloviru lze předpokládat, že současné podávání těchto dvou léků (které mají schopnost soutěžit o renální tubulární sekreci) povede ke zvýšení fenolového glukuronidu mykofenolové kyseliny (MPAG) a koncentrace gancikloviru. Nepředpokládá se žádná závažná alterace farmakokinetiky mykofenolové kyseliny (MPA), a tak není potřeba upravovat dávky MMF. U pacientů s poškozením renálních funkcí, kterým je podáván současně MMF s ganciklovirem, je nutno dodržovat doporučení pro dávkování gancikloviru a tito pacienti mají být pečlivě monitorováni. Vzhledem k tomu, že jak MMF, tak ganciklovir mohou vyvolat neutropenii a leukopenii, mají být pacienti pečlivě sledováni z důvodu zvýšené toxicity.

ZalcitabinŽádné klinicky signifikantní farmakokinetické změny při současném podávání gancikloviru a zalcitabinu nebyly pozorovány. Valganciklovir stejně jako zalcitabin má schopnost navodit periferní neuropatii a pacienti mají být proto monitorováni s ohledem na tuto skutečnost.

StavudinŽádné klinicky signifikantní interakce při současném podávání gancikloviru a stavudinu nebyly pozorovány.

TrimetoprimŽádné klinicky signifikantní farmakokinetické interakce při současném podávání perorálního gancikloviru a trimetoprimu nebyly pozorovány. Existuje však určitá možnost zesílení toxicity, neboť je u obou léčiv znám jejich myelosupresivní účinek; proto je současné podávání obou léků možné jen pokud možný pozitivní přínos léčby převáží její možná rizika.

Další antiretrovirové lékyV klinicky relevantních koncentracích je nepravděpodobná existence synergického či antagonistického účinku na inhibici HIV v přítomnosti gancikloviru či na CMV v přítomnosti různých antiretrovirových léků. Metabolické interakce, například s inhibitory proteáz a nenukleosidovými inhibitory reverzní transkriptázy (NNRTI), nejsou pravděpodobné z důvodu neúčasti enzymů systému P450 v metabolizmu valgancikloviru i gancikloviru.

6

Další možné lékové interakce Toxicita může být vyšší v případě, že je valganciklovir podáván současně či bezprostředně před či po podání jiných léků, které inhibují replikaci rychle se dělících buněčných populací, jak je tomu v kostní dřeni, varlatech a germinálních vrstvách kůže a sliznici trávicího ústrojí. Příklady těchto druhů léků jsou: dapson, pentamidin, flucytosin, vinkristin, vinblastin, adriamycin, amphotericin B, kombinace trimethoprim/sulfonamid, nukleosidová analoga a hydroxyurea.

Vzhledem k tomu, že je ganciklovir vylučován ledvinami (viz bod 5.2), může být jeho toxicita zvýšena také při současném podávání valgancikloviru s léky, které mohou snižovat renální clearance gancikloviru a zvyšovat tak jeho expozici. Renální clearance gancikloviru může být inhibována dvěma mechanismy: (a) nefrotoxicitou, která je zapříčiněna látkami jako je např. cidofovir a foskarnet, anebo (b) kompetitivní inhibicí aktivní tubulární sekrece v ledvině způsobené např. nukleosidovými analogy.

Současné podávání valgancikloviru s těmito léky je proto zapotřebí pečlivě zvažovat a přistoupit k němu jen pokud možný přínos léčby převáží její možná rizika (viz bod 4.4).

4.6

Těhotenství a kojení

Nejsou k dispozici odpovídající údaje o podávání přípravku VALCYTE těhotným ženám. Aktivní metabolit přípravku VALCYTE, ganciklovir, přechází volně přes lidskou placentu. Na základě farmakologického mechanismu účinku gancikloviru a reprodukční toxicity pozorované ve studiích na zvířatech (viz bod 5.3) existuje teoretické riziko teratogenity u lidí.

VALCYTE by neměl být podáván v těhotenství, pokud možný terapeutický přínos pro matku nepřeváží možná rizika teratogenního postižení dítěte.

Ženám ve fertilním věku musí být doporučeno užívat v průběhu léčby účinnou antikoncepci. Mužům musí být doporučeno užívání bariérové antikoncepce v průběhu léčby přípravkem VALCYTE a ještě nejméně 90 dní po jejím ukončení, pokud není jisté, že partnerka nemůže otěhotnět (viz bod 5.3).

Není známo, zda je ganciklovir vylučován do mateřského mléka, je však třeba vzít v úvahu, že případný přechod gancikloviru do mateřského mléka by mohl způsobit závažné nežádoucí účinky u kojených dětí. Proto kojení musí být přerušeno (viz bod 4.3).

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Žádné studie hodnotící ovlivnění schopnosti řídit a obsluhovat stroje dosud nebyly provedeny.

U pacientů léčených přípravkem VALCYTE a/nebo ganciklovirem byly pozorovány křeče, sedace, závratě, ataxie a/nebo zmatenost. Pokud se vyskytnou, mohou tyto účinky ovlivnit pacientovu schopnost řídit motorová vozidla a obsluhovat stroje.

4.8

Nežádoucí účinky

Valganciklovir je proléčivo gancikloviru, které se po perorálním podání rychle a extenzivně metabolizuje na ganciklovir. Nežádoucí účinky, jejichž spojitost s léčbou ganciklovirem je známá, je možno očekávat i po valgancikloviru. Všechny nežádoucí účinky, které byly v klinických studiích pozorovány po valgancikloviru, byly pozorovány již dříve i po gancikloviru. Nejčastěji hlášenými nežádoucími účinky po podání valgancikloviru u dospělých jsou neutropenie, anémie a průjem.

7

Valganciklovir je v porovnání s intravenózní formou gancikloviru spojen s vyšším rizikem průjmu. Mimo to je u valgancikloviru při srovnání s ganciklovirem vyšší riziko neutropenie a leukopenie.

Těžká neutropenie (absolutní počet neutrofilů nižší než 500/µl) se vyskytuje častěji u pacientů léčených valganciklovirem pro CMV retinitidu než u příjemců transplantovaného orgánu léčených valganciklovirem.

Četnost výskytu nežádoucích účinků zjištěná v klinických studiích, které hodnotily valganciklovir, perorální ganciklovir nebo nitrožilní ganciklovir, je uvedena v následující tabulce. Uváděné nežádoucí účinky byly hlášeny v klinických studiích u pacientů s AIDS, kteří dostávali indukční nebo udržovací léčbu pro CMV retinitidu, nebo u pacientů po transplantaci jater, ledvin nebo srdce, kteří dostávali profylaxi CMV onemocnění. Označení (závažný) v závorce v této tabulce vyjadřuje skutečnost, že daný nežádoucí účinek byl u pacientů hlášen jak v mírné až střední intenzitě, tak i v závažné až život ohrožující intenzitě v uvedené četnosti výskytu.

V každé skupině četností jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti.

Tělesný systém

Velmi časté (≥1/10)

Časté (≥1/100, 1/10)

Méně časté(≥1/1000, 1/100)

Vzácné(1/10000, <1/1000)

Infekce a infestace

Orální kandidóza, sepse (bakteriemie, viremie), celulitida, infekce močových cest

Poruchy krve a lymfatického systému

(Závažná) neutropenie, anémie

(Závažná) anémie, (závažná) trombocytopenie, (závažná) leukopenie, (závažná) pancytopenie

Útlum kostní dřeně

Aplastická anémie

Poruchy imunitního systému

Anafylaktická reakce

Poruchy metabolismu a výživy

Pokles chuti k jídlu, anorexie

Psychiatrické poruchy

Deprese, úzkost, zmatenost, poruchy myšlení

Agitace, psychotické poruchy, halucinace

Poruchy nervového systému

Bolest hlavy, insomnie, dysgeuzie (porucha vnímáni chuti), hypestezie, parestezie, periferní neuropatie, závrať, křeče

Třes

Poruchy oka

Makulární edém, odchlípení sítnice, zákal ve sklivci, bolest v očích,

Poruchy vidění, konjunktivitida

Poruchy ucha a labyrintu

Bolest ucha

Hluchota

8

Srdeční poruchy

Arytmie

Cévní poruchy

Hypotenze

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

Dušnost

Kašel

Gastrointestinální poruchy

Průjem

Nevolnost, zvracení, bolesti břicha, bolesti horní části břicha, dyspepsie, zácpa, flatulence (nadýmání), dysfagie

Břišní distenze, vředy v ústech, pankreatitida

Poruchy jater a žlučových cest

(Závažné) poruchy jaterních funkcí, zvýšení alkalické fosfatázy v krvi, zvýšení AST

Zvýšení ALT

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Dermatitida, noční pocení, pruritus

Alopecie, kopřivka, suchá kůže

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

Bolest zad, myalgie, artralgie, svalové křeče

Poruchy ledvin a močových cest

Snížená clearance kreatininu, porucha funkce ledvin

Hematurie, selhání ledvin

Poruchy reprodukčního systému a prsu

Mužská neplodnost

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Únava, horečka, zimnice, bolest, bolest na hrudi, malátnost, astenie

Vyšetření

Pokles tělesné hmotnosti, zvýšení hladiny kreatininu v krvi

Závažná trombocytopenie může být spojena s potenciálně život ohrožujícím krvácením.

Pediatrická populaceK dispozici jsou pouze velmi omezené údaje týkající se expozice valgancikloviru u pediatrických pacientů (viz rovněž body 5.1 a 5.2). Následuje shrnutí všech nežádoucích příhod, které byly zaznamenány u více než 10 % (velmi často) z celkového počtu léčených pediatrických pacientů:

Tělesný systém

Velmi časté nežádoucí příhody hlášené v klinických

studiích

Poruchy krve a lymfatického systému

Anémie, neutropenie

Cévní poruchy

Hypertenze

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

Infekce horních cest dýchacích

Gastrointestinální poruchy

Průjem, nauzea, zvracení, zácpa

Celkové poruchy a reakce v místě

Pyrexie, rejekce transplantátu

9

Tělesný systém

Velmi časté nežádoucí příhody hlášené v klinických

studiích

aplikace

4.9

Předávkování

Zkušenosti s předávkováním valgancikloviremU jednoho dospělého pacienta došlo po několika dnech podávání více? než desetinásobku dávky, která se doporučuje s ohledem na stupeň poškození funkce ledvin (snížená clearance kreatininu), k fatálnímu selhání kostní dřeně (aplázie dřeně).

Předpokládá se, že předávkování valganciklovirem může též mít za následek zvýšení renální toxicity (viz body 4.2 a bod 4.4).

U pacientů, u kterých došlo k předávkování valganciklovirem, jsou vhodnými metodami snížení plazmatických koncentrací léku hemodialýza a hydratace (viz bod 5.2).

Zkušenosti s předávkováním intravenózním gancikloviremHlášení o předávkování intravenózním ganciklovirem byla získána v klinických studiích a během post-marketingového sledování. V některých případech nebyly pozorovány žádné nežádoucí účinky. U většiny pacientů však došlo k výskytu jednoho či více nežádoucích účinků, které jsou uvedeny níže:

Hematologická toxicita: pancytopenie, útlum kostní dřeně, aplázie kostní dřeně, leukopenie, neutropenie, granulocytopenie

Hepatotoxicita: hepatitida, porucha jaterních funkcí

Nefrotoxicita: zhoršení hematurie u pacientů s předchozím postižením ledvin, akutní renální selhání,

zvýšení kreatininu

Gastrointestinální toxicita: bolesti břicha, průjem, zvracení

Neurotoxicita: generalizovaný třes, křeče

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: nukleosidy a nukleotidy s výjimkou inhibitorů reverzní transkriptázy, ATC kód: J05A B14

Mechanismus účinku:

Valganciklovir je L-valyl ester (proléčivo) gancikloviru. Po perorálním podání je působením střevních a jaterních esteráz rychle a extenzivně metabolizován na ganciklovir. Ganciklovir je syntetický analog 2’-deoxyguanosinu, který inhibuje replikaci herpetických virů in vitro i in vivo. Z lidských herpetických virů jsou citlivé vůči gancikloviru: lidský cytomegalovirus (HCMV), virus herpes simplex typ 1 a typ 2 (HSV-1 a HSV-2), lidský virus herpes typ 6, 7 a 8 (HHV-6, HHV-7, HHV-8), virus Epsteina-Barrové (EBV), varicella zoster virus (VZV) a virus hepatitidy B (HBV).

V buňkách infikovaným CMV virem je ganciklovir nejprve fosforylován na ganciklovirmonofosfát prostřednictvím virové proteinkinázy pUL97. Následnou fosforylací, která je zprostředkována buněčnými kinázami, vzniká ganciklovirtrifosfát, který je pak pomalu intracelulárně metabolizován. Metabolizmus trifosfátu se objevuje u buněk infikovaných viry typu HSV a HCMV s poločasem 18 hodin (v rozmezí 6-

10

24 hodin) po vymizení extracelulárního gancikloviru. Protože je fosforylace z velké části závislá na virové kináze, dochází k fosforylaci gancikloviru přednostně v buňkách infikovaných virem.

Předpokládá se, že virostatický účinek gancikloviru je výsledkem inhibice syntézy virové DNA, která probíhá jako: (a) kompetitivní inhibice inkorporace deoxyguanosintrifosfátu do DNA účinkem virové DNA polymerázy a (b) inkorporace ganciklovirtrifosfátu do virové DNA s následnou terminací nebo (velmi omezeně) další elongací virové DNA.

Protivirová aktivita

Protivirová aktivita, měřená in vitro jako IC50 gancikloviru proti CMV, se pohybuje v rozmezí 0,08 M (0,02 g/ml) do 14 M (3,5 g/ml).

Klinický protivirový účinek přípravku VALCYTE byl prokázán v léčbě nově diagnostikované CMV retinitidy u pacientů s AIDS. Vylučování CMV do moče se u pacientů vstupujících do studie snížilo ze46 % (32/69) na 7 % (4/55) u pacientů po čtyřtýdenní léčbě přípravkem VALCYTE.

Klinická účinnost

Léčba CMV retinitidy:Pacienti s nově diagnostikovanou CMV retinitidou byli v jedné studii randomizováni do skupiny s indukční terapií přípravkem VALCYTE 900 mg (2x denně) nebo do skupiny s intravenózní léčbou ganciklovirem v dávce 5 mg/kg (2x denně). Podíl pacientů s fotograficky posuzovanou progresí CMV retinitidy po 4 týdnech léčby byl v obou skupinách srovnatelný, 7/70 pacientů ve skupině léčené intravenózním ganciklovirem a 7/71 pacientů ve skupině léčené valganciklovirem.

Po indukční fázi terapie dostávali všichni pacienti v této studii udržovací léčbu přípravkem VALCYTE v dávce 900 mg jednou denně. Střední interval (medián) doby od randomizace k progresi CMV retinitidy ve skupině dostávající indukční i udržovací léčbu přípravkem VALCYTE činil 226 (160) dní, zatímco ve skupině dostávající indukční léčbu intravenózním ganciklovirem a následně udržovací léčbu přípravkem VALCYTE činil 219 (125) dní.

Prevence cytomegalovirového onemocnění u pacientů po transplantaci:Ve dvojitě zaslepené, dvojitě maskované („double-dummy“) klinické studii s klinicky aktivním srovnávacím lékem byli sledováni pacienti po transplantaci srdce, jater a ledviny (pacienti po transplantaci plic a střev nebyli do této studie zařazeni) s vysokým rizikem rozvoje CMV nemoci (D+/R-). Pacienti dostávali buď VALCYTE (900 mg jednou denně) nebo perorální ganciklovir (1000 mg třikrát denně), a to od 10. dne po transplantaci do 100. dne po transplantaci. Četnost výskytu CMV nemoci (CMV syndrom a onemocnění s invazí do tkání) během prvních 6 měsíců po transplantaci byla 12,1 % ve skupině léčené přípravkem VALCYTE (n = 239) ve srovnání s 15,2 % ve skupině léčené perorálním ganciklovirem (n = 125). Velká většina případů se objevila po vysazení profylaxe (více než 100 dní po transplantaci), přičemž ve skupině léčené valganciklovirem se v průměru onemocnění CMV objevovalo později než ve skupině léčené perorálním ganciklovirem. Četnost výskytu akutní rejekce orgánu během prvních 6 měsíců byla 29,7 % u pacientů randomizovaných na léčbu valganciklovirem oproti 36,0 % ve skupině léčené perorálním ganciklovirem, úplná ztráta transplantovaného štěpu se v obou léčebných skupinách vyskytla stejně často (0,8 %).

Dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie hodnotící účinnost a bezpečnost rozšířené profylaktické léčby onemocnění CMV přípravkem Valcyte v období od 100 do 200 dnů po transplantaci byla vedena u 326 pacientů po transplantaci ledviny s vysokým rizikem onemocnění CMV (D+/R-). Pacienti byli do 10 dnů po transplantaci randomizováni v poměru 1:1 do skupin léčených přípravkem Valcyte ve formě tablet

11

(900 mg jednou denně) buď do dne 200 po transplantaci, nebo do dne 100 po transplantaci s následným podáváním placeba po dobu dalších 100 dnů.Podíl pacientů, u kterých se projevilo onemocnění CMV v průběhu prvních 12 měsíců po transplantaci, je shrnut v tabulce níže.

Procento pacientů po transplantaci ledviny s onemocněním CMV

1, ITT populace ve 12 měsícíchA

Valganciklovir

900 mg jednou denně100 dnů (N = 163)

Valganciklovir

900 mg jednou denně200 dnů(N = 155)

Rozdíl mezi léčebnými skupinami

Pacienti s potvrzeným nebo předpokládaným onemocněním CMV

2

71 (43,6 %)[35,8 % ; 51,5 %]

36 (23,2 %)[16,8 % ; 30,7 %]

20,3 %[9,9 % ; 30,8 %]

Pacienti s potvrzeným onemocněním CMV

60 (36,8 %)[29,4 % ; 44,7 %]

25 (16,1 %)[10,7 % ; 22,9 %]

20,7 %[10,9 % ; 30,4 %]

1 Onemocnění CMV je definováno buď jako CMV syndrom nebo jako tkáňové invazivní CMV onemocnění.

2Potvrzené onemocnění CMV je klinicky potvrzený případ onemocnění CMV. Onemocnění CMV se předpokládá v případě, kdy nebylo provedeno vyšetření v 52. týdnu a kdy nebylo onemocnění CMV dříve potvrzeno.

A Výsledky zaznamenané do 24 měsíců odpovídaly výsledkům zaznamenaným do 12 měsíců: Potvrzené nebo předpokládané onemocnění CMV tvořilo 48,5 % v léčebném rameni se 100 dny léčby oproti 34,2 % v léčebném rameni se 200 dny léčby; rozdíl mezi léčebnými skupinami tvořil 14,3 % [3,2 %; 25,3 %].

Onemocnění CMV se objevilo u významně menšího počtu vysoce rizikových pacientů po transplantaci ledviny po podávání profylaktické léčby přípravkem Valcyte do dne 200 po transplantaci v porovnání s pacienty, kteří dostávali profylaktickou léčbu přípravkem Valcyte pouze do dne 100 po transplantaci.Procento přežití štěpu a stejně tak i incidence biopsie prokazující akutní rejekci bylo podobné v obou léčebných skupinách. Procento přežití štěpu 12 měsíců po transplantaci bylo 98,2 % (160/163) při režimu se 100 dny léčby a 98,1 % (152/155) při režimu s 200 dny léčby. Do 24 měsíců po transplantaci byly zaznamenány další čtyři případy ztráty štěpu, všechny ve skupině se 100 dny léčby. Incidence biopsie prokazující akutní rejekci 12 měsíců po transplantaci byla 17,2 % (28/163) ve skupině se 100 dny léčby a 11,0 % (17/155) ve skupině s 200 dny léčby. Ve skupině s 200 dny léčby byl do 24 měsíců po transplantaci zaznamenán jeden další případ.

Virová rezistencePo dlouhodobém podávání valgancikloviru se mohou objevit viry rezistentní na ganciklovir. Vznikají mechanismem selektivních mutací v genu pro virovou kinázu (UL97), která je zodpovědná za monofosforylaci gancikloviru, a/nebo v genu pro virovou polymerázu (UL54). Viry, které obsahují mutace v genu UL97, jsou rezistentní pouze na ganciklovir, zatímco viry s mutací v genu UL54 jsou rezistentní na ganciklovir a mohou mít zkříženou rezistenci i vůči dalším antivirotikům, která rovněž působí na virovou polymerázu.

Léčba CMV retinitidy:Genotypová analýza CMV v polymorfonukleárních leukocytech (PMN) izolovaných od 148 pacientů s CMV retinitidou, zahrnutých v jedné klinické studii, prokázala po 3, 6, 12 a 18 měsících léčby valganciklovirem mutace v genu UL97 u 2,2 %, 6,5 %, 12,8 % a 15,3 % pacientů.

Prevence cytomegalovirového onemocnění u pacientů po transplantaci:Srovnávací studie s aktivním komparátoremRezistence byla hodnocena analýzou genotypu CMV ve vzorcích polymorfonukleárů odebraných i) stý den (konec profylaxe hodnoceným lékem) a ii) v případech podezření na CMV onemocnění až do doby 6 měsíců od transplantace. Od 245 pacientů randomizovaných na léčbu valganciklovirem bylo stý den k dispozici 198 vzorků a nebyly zjištěny žádné mutace rezistentní vůči gancikloviru. Oproti tomu ve

12

srovnávací skupině léčené perorálním ganciklovirem byly zachyceny 2 ganciklovir rezistentní mutace ve 103 testovaných vzorcích (1,9 %).

Ze skupiny 245 pacientů randomizovaných na léčbu valganciklovirem byly vyšetřeny vzorky od 50 pacientů s podezřením na CMV onemocnění a nebyly zjištěny žádné rezistentní mutace. Ze 127 pacientů randomizovaných do srovnávací skupiny léčené ganciklovirem bylo vyšetřeno 29 vzorků od pacientů s podezřením na CMV onemocnění a byly zachyceny dvě rezistentní mutace, což představuje incidenci rezistence 6,9 %.

Studie hodnotící rozšířenou profylaktickou léčbu od 100 do 200 dnů po transplantaciGenotypická analýza byla provedená s geny UL54 a UL97 odvozenými z viru extrahovaného od 72 pacientů, kteří splňovali kritéria analýzy rezistence: pacienti, u kterých byla prokázána pozitivní virová nálož (> 600 kopií/ml) na konci profylaktické léčby a/nebo pacienti, u kterých bylo onemocnění CMV potvrzené do 12 měsíců (52 týdnů) po transplantaci. V každé léčebné skupině byli tři pacienti, kteří měli známou mutaci rezistence na ganciklovir.

Pediatrická populaceFarmakokinetická studie fáze II hodnotící bezpečnost u pediatrických pacientů po transplantaci solidního orgánu (ve věku 4 měsíce až 16 let, n = 63), kteří byli léčeni valganciklovirem jednou denně po dobu až 100 dnů podle dávkovacího algoritmu, vedla k podobným expozicím jako u dospělých (viz bod 5.2). Následné sledování po léčbě trvalo 12 týdnů. Sérologický status CMV D/R v úvodu léčby byl D+/R- ve40 %, D+/R+ ve 38 %, D-/R+ v 19 % a D-/R- ve 3 % případů. Přítomnost viru CMV byla hlášena u 7 pacientů. Pozorované nežádoucí účinky byly podobného charakteru jako nežádoucí účinky u dospělých (viz bod 4.8). Tyto údaje jsou příliš omezené, aby na jejich základě bylo možné udělat závěry týkající se účinnosti nebo doporučení pro dávkování u pediatrických pacientů.

Farmakokinetika a bezpečnost jednorázové dávky valgancikloviru (dávkové rozmezí 14-16-20 mg/kg/dávku) bylo hodnoceno u 24 novorozenců (ve věku 8-34 dnů) se symptomatickým kongenitálním onemocněním CMV (viz bod 5.2). Novorozenci podstoupili 6týdenní antivirovou léčbu, kde 19 z 24 pacientů dostávalo perorální léčbu valganciklovirem po dobu až 4 týdnů a zbývající 2 týdny pak tito pacienti dostávali ganciklovir intravenózně. Zbývajících 5 pacientů dostávalo ganciklovir intravenózně během většiny studijního období. Tato léčebná indikace se v současné době pro valganciklovir nedoporučuje. Design studie a získané výsledky jsou příliš omezené, aby umožnily stanovit odpovídající závěry týkající se účinnosti a bezpečnosti valgancikloviru.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Farmakokinetické vlastnosti valgancikloviru byly vyhodnocovány u HIV- a CMV- seropozitivních pacientů, pacientů s AIDS a CMV retinitidou a u pacientů po transplantaci orgánů.

AbsorpceValganciklovir je proléčivem gancikloviru. Je dobře vstřebatelný z trávicího ústrojí a rychle a extenzivně se metabolizuje ve střevní stěně a v játrech na ganciklovir. Systémová expozice vůči valgancikloviru je přechodná a nízká. Absolutní biologická dostupnost gancikloviru z valgancikloviru byla přibližně 60 % ve všech sledovaných skupinách pacientů, výsledná expozice gancikloviru je podobná jako po intravenózním podání (viz tabulka níže).

Valganciklovir u HIV pozitivních, CMV pozitivních pacientů: Systémová expozice u HIV pozitivních, CMV pozitivních pacientů při podávání gancikloviru a valgancikloviru dvakrát denně po dobu jednoho týdne je následující:

13

Parametr

Ganciklovir

(5 mg/kg, i.v.)

n = 18

Valganciklovir (900 mg, p.o.)

n = 25

Ganciklovir

Valganciklovir

AUC(0 - 12 h) (g.h/ml)

28,6  9,0

32,8  10,1

0,37  0,22

Cmax (g/ml)

10,4  4,9

6,7  2,1

0,18  0,06

Účinnost gancikloviru dle prodloužení intervalu progrese CMV retinitidy koreluje se systémovou expozicí (AUC).

Valganciklovir u pacientů po transplantaci orgánů:Systémová expozice gancikloviru v rovnovážném stavu u pacientů po transplantaci orgánu je při každodenním perorálním podávání gancikloviru a valgancikloviru následující:

Parametr

Ganciklovir

(1000 mg třikrát denně

n = 82

Valganciklovir

(900 mg jednou denně)

n = 161

Ganciklovir

AUC (0 - 24h) (g.h/ml)

28,0  10,9

46,3  15,2

Cmax (g/ml)

1,4  0,5

5,3  1,5

Systémová expozice gancikloviru byla u pacientů po transplantaci srdce, ledvin a jater po perorálním podání valgancikloviru v dávkách podle dávkovacího algoritmu renální funkce obdobná

.

Po podání valgancikloviru ve formě perorálního roztoku byla zjištěna stejná systémová expozice gancikloviru jako při podávání přípravku v tabletách.

Účinek jídla:Proporcionalita dávky vzhledem k AUC gancikloviru po podání valgancikloviru v rozmezí dávky od 450 do 2625 mg byla prokázána pouze při příjmu stravy. Pokud byl valganciklovir podáván s jídlem v doporučené dávce 900 mg, byly pozorovány vyšší hodnoty střední AUC gancikloviru (přibližně 30 %), i střední hodnoty Cmax gancikloviru (přibližně 14 %) než nalačno. Pokud je VALCYTE podáván s jídlem, klesají také individuální odchylky v expozici gancikloviru. V klinických studiích byl VALCYTE podáván pouze současně s jídlem. Proto je doporučováno podávat VALCYTE s jídlem (viz bod 4.2).

DistribuceVzhledem k rychlé konverzi valgancikloviru na ganciklovir nebyla stanovena vazba valgancikloviru na bílkoviny. Vazba gancikloviru na plazmatické bílkoviny je 1–2 % při plazmatických koncentracích látky od 0,5 až 51 g/ml. Distribuční objem(Vd) gancikloviru v rovnovážném stavu po intravenózním podání je 0,680  0,161 l/kg (n=114).

MetabolizmusValganciklovir se rychle a extenzivně metabolizuje na ganciklovir; nebyly zjištěny žádné jiné metabolity. Po perorálním podání jedné dávky (1000 mg) radioaktivně značeného gancikloviru netvořilo množství metabolitu více než 1–2 % z celkové radioaktivity naměřené ve stolici a v moči.

14

EliminacePo podání přípravku VALCYTE je stejně jako u gancikloviru hlavní cestou eliminace valgancikloviru renální exkrece glomerulární filtrací a aktivní tubulární sekrecí. Renální clearance tvoří 81,5 %  22 % (n=70) systémové clearance gancikloviru. Dle post-hoc Bayesovských odhadů je průměrná zdánlivá clearance gancikloviru v populaci pacientů s ClCr > 60 ml/min rovna 14,05 ± 4,13 l/h. U pacientů s poruchou funkce ledvin je průměrná zdánlivá clearance gancikloviru 8,46 ± 1,67 l/h (CrCl mezi 40 až 60 ml/min) a 7,00 ± 1,08 l/h (CrCl mezi 25 až 40 ml/min).

Poločas gancikloviru z valgancikloviru je u HIV a CMV seropozitivních pacientů 4,1  0,9 hodin.

Farmakokinetika ve zvláštních klinických situacích

Pacienti s poruchou funkce ledvinSnižující se funkce ledvin vede ke snížení clearance gancikloviru z valgancikloviru s odpovídajícím prodloužením eliminačního poločasu. Proto je u pacientů se sníženou funkcí ledvin nutná úprava dávkování (viz body 4.2 a bod 4.4).

Pacienti na hemodialýzePro pacienty léčené hemodialýzou se doporučuje individuálně přizpůsobit dávkování přípravku VALCYTE ve formě prášku pro přípravu perorálního roztoku (viz body 4.2 a bod 4.4).

Pacienti s poruchou funkce jaterBezpečnost a účinnost přípravku VALCYTE nebyla u pacientů se sníženou funkcí jater studována. Vzhledem k tomu, že je ganciklovir je eliminován ledvinami, neměla by porucha funkce jater farmakokinetiku gancikloviru ovlivnit, a proto není doporučováno žádné zvláštní dávkování.

Pediatričtí pacientiVe farmakokinetické studii fáze II hodnotící bezpečnost u pediatrických pacientů po transplantaci solidního orgánu (ve věku 4 měsíce až 16 let, n = 63) se valganciklovir podával jednou denně po dobu až 100 dnů. Farmakokinetické parametry byly podobné u všech typů orgánů a pro všechna věková rozmezí a byly srovnatelné s dospělými. Modelování famakokinetiky populace prokázalo, že biologická dostupnost byla přibližně 60 %. Clearance byla pozitivně ovlivněna jak tělesným povrchem, tak renálními funkcemi. U pacientů s clearance kreatininu 70,4 ml/min byla průměrná celková clearance 5,3 l/h (88,3 ml/min). Následující tabulka ukazuje průměrné hodnoty Cmax, t½ a AUC včetně standardních odchylek u příslušných pediatrických věkových skupin ve srovnání s údaji od dospělých pacientů:

PK parametr

Dospělí*

Pediatričtí pacienti

≥ 18 let

(n=160)

≤ 2 roky

(n=17)

> 2 - < 12 let

(n=21)

≥ 12 let

(n=25)

AUC0-24h (g

.h/ml)

46,3  15,2

64,3 ± 29,2

59,2 ± 15,1

50,3 ± 15,0

Cmax (g/ml)

5,3  1,5

10,3 ± 3,3

9,4 ± 2,7

8,0 ± 2,4

Clearance (l/h)

12,7 ± 4,5

2,5 ± 2,4

4,5 ± 2,9

6,4 ± 2,9

t1/2 (h)

6,5 ± 1,4

3,1 ±1,4

4,1 ± 1,3

5,5 ± 1,1

* Výňatek z hlášení ze studie PV 16000

Jednodenní dávkování přípravku Valcyte bylo založeno na velikosti tělesného povrchu (BSA) a clearance kreatininu (CrCl) odvozené z modifikovaného Schwartzova vzorce a bylo vypočítáno za použití následující rovnice:

15

Pediatrická dávka (mg) = 7 x BSA x CrCl (vypočítaná za použití modifikovaného Schwartzova vzorce), kde

3600

)

(

)

(

)

(

2

kg

Hmotnost

x

cm

Výška

m

BSA

Mosteller

)

/

(

)

(

)

73

,

1

/

min

/

(

2

dl

mg

kreatinin

Sérový

cm

Výška

x

k

m

ml

kreatininu

Clearance

Schwartz

kde k = 0,45 u pacientů ve věku < 2 roky, 0,55 pro chlapce ve věku 2 až < 13 let a dívky ve věku 2 až 16 let a 0,7 pro chlapce ve věku 13 až 16 let.

Dávka nesmí překročit dávku pro dospělé 900 mg. Pokud při výpočtu clearance kreatininu podle Schwartze překročí výsledné hodnoty 150 ml/min/1,73 m

2, pak se v rovnici použije maximální hodnota

150 ml/min/1,73 m

2. Je nutné poznamenat, že dávkovací algoritmus u pediatrických pacientů byl vyvinut

pouze na základě farmakokinetických údajů a nebyl ověřen ve studiích účinnosti a bezpečnosti (viz bod 5.1).

Farmakokinetika gancikloviru byla rovněž hodnocena u 24 novorozenců ve věku 8 až 34 dnů se symptomatickým kongenitálním onemocněním CMV. Všichni pacienti dostávali ganciklovir intravenózně v dávce 6 mg/kg dvakrát denně. Pacienti byli poté léčeni perorálním valganciklovirem, kdy se dávky valgancikloviru prášku pro přípravu perorálního roztoku pohybovaly v rozmezí 14 mg/kg až 20 mg/kg dvakrát denně. Valganciklovir prášek pro přípravu perorálního roztoku v dávce 16 mg/kg dvakrát denně poskytuje u novorozenců srovnatelnou expozici gancikloviru jako ganciklovir v dávce 6 mg/kg podaný intravenózně dvakrát denně a rovněž se dosahuje podobné expozice gancikloviru, jako je účinná intravenózní dávka u dospělých, tedy 5 mg/kg. Následující tabulka ukazuje průměrné hodnoty AUC, Cmaxa t½ včetně standardních odchylek ve srovnání s údaji od dospělých pacientů:

PK Parametr

Dospělí

Novorozenci

5 mg/kg GAN

Jednorázová dávka

(n=8)

6 mg/kg GAN

Dvakrát denně

(n=19)

16 mg/kg VAL

Dvakrát denně

(n=19)

AUC0-∞ (mg.h/l)

25,4 ± 4,32

-

-

AUC12h (mg

.h/l)

-

38,2 ± 42,7

30,1 ± 15,1

Cmax (g/ml)

9,03± 1,26

12,9 ± 21,5

5,44 ± 4,04

t1/2 (h)

3,32 ± 0,47

2,52 ± 0,55

2,98 ± 1,26

GAN = Ganciklovir, i.v.VAL = Valganciklovir, perorálně

Farmakokinetické modelování prokázalo, že u novorozenců byla typická hodnota clearance (l/h) 0,146 x tělesná hmotnost

1,68, distribuční objem (l) 1,15 x tělesná hmotnost a biologická dostupnost gancikloviru

54 %. Tyto údaje jsou příliš omezené, aby umožnily udělat závěry týkající se účinnosti nebo doporučení pro dávkování u pediatrických pacientů s kongenitální infekcí CMV.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Valganciklovir je proléčivo gancikloviru, a proto je možno účinky pozorované u gancikloviru vztáhnout i na používání valgancikloviru. Toxicita valgancikloviru v předklinických studiích bezpečnosti byla stejná jako u gancikloviru a byla způsobena expozicí gancikloviru v hladinách obdobných či nižších než jaké jsou dosahovány při indukčních dávkách u lidí.

16

Mezi ireverzibilní toxické účinky patří toxicita vůči gonádám (ztráta testikulárních buněk) a nefrotoxicita (uremie, buněčná degenerace), mezi reverzibilní patří myelotoxicita (anémie, neutropenie, lymfocytopenie) a gastrointestinální toxicita (nekróza slizničních buněk).

V dalších studiích s ganciklovirem byla prokázána mutagenita, kancerogenita, teratogenita, embryotoxicita, aspermatogenita (tj. porucha mužské plodnosti) a snížení plodnosti u žen.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

povidon kyselina fumarovánatrium-benzoát (E211)sodná sůl sacharinu mannitol

ovocné aroma:maltodextriny (kukuřice)propylenglykolarabská guma E414 a přírodně identické příchutě převážně obsahující banánovou, ananasovou, broskvovou příchuť

6.2

Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3

Doba použitelnosti

Prášek pro přípravu perorálního roztoku: 2 rokyRoztok po rekonstituci: 49 dní. Uchovávejte v chladničce (2 °C - 8 °C).

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. Podmínky uchovávání rekonstituovaného léčivého přípravku viz bod 6.3.

6.5

Druh obalu a velikost balení

Papírová krabička obsahující 100 ml lahvičku z jantarově zbarveného skla s plastovým dětským bezpečnostním šroubovacím uzávěrem, plastový adaptér na lahvičku a plastový sáček obsahující 2 plastové dávkovače pro přípravu perorálního roztoku kalibrované do 500 mg s dělením po 25 mg.

Jedna lahvička obsahuje 12 g prášku pro přípravu perorálního roztoku. Po rekonstituci je objem roztoku 100 ml, což poskytuje minimální využitelný objem 88 ml.

17

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Vzhledem k tomu, že přípravek VALCYTE je u lidí považován za potenciální teratogen a karcinogen, musí být při zacházení s práškem a rekonstituovaným roztokem postupováno se zvýšenou opatrností (viz bod 4.4). Vyvarujte se vdechnutí a přímého kontaktu prášku nebo roztoku s pokožkou a sliznicemi. Pokud ke kontaktu dojde, omyjte postižené místo důkladně vodou a mýdlem. Dojde-li ke kontaktu prášku nebo roztoku s očima, vymyjte oči důkladně vodou.

Doporučuje se, aby rekonstituci VALCYTE prášku pro přípravu perorálního roztoku provedl lékárník před vydáním přípravku pacientovi.

Příprava roztoku1.

V kalibrovaném odměrném válci odměřte 91 ml vody.

2.

Odstraňte dětský bezpečnostní uzávěr a přidejte vodu do lahvičky. Uzavřenou lahvičku dětským bezpečnostním uzávěrem protřepejte, dokud se prášek nerozpustí, vznikne čirý, bezbarvý až hnědý roztok.

3.

Odstraňte dětský bezpečnostní uzávěr a nasaďte adaptér na hrdlo lahvičky.

4.

Pevně lahvičku uzavřete dětským bezpečnostním uzávěrem. Tento postup zaručí správné nasednutí adaptéru na lahvičku a bezpečnostní funkci uzávěru.

5.

Na štítek lahvičky napište datum exspirace rekonstituovaného roztoku (viz bod 6.3).

Všechen nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Roche s. r. o., Praha, Česká republika

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

42/302/08-C

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

4. 6. 2008

10.

DATUM REVIZE TEXTU

7.11.2011


nahoru

Informace na obalu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Krabička

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

VALCYTE 50 mg/ml, prášek pro přípravu perorálního roztoku

valganciclovirum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Po doporučené rekonstituci obsahuje 1 ml roztoku valganciclovirum 50 mg (ve formě valgancicloviri hydrochloridum)

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje sodík – další informace naleznete v příbalové informaci

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

1 lahvička obsahuje 12 g prášku pro přípravu perorálního roztoku 1 adaptér na lahvičku 2 perorální dávkovače Využitelný objem roztoku po rekonstituci je 88 ml

5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaciRekonstituce před použitím – viz příbalová informaceDoporučuje se, aby rekonstituci prášku pro přípravu perorálního roztoku provedl lékárník Pouze pro perorální podání po rekonstituci

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Zabraňte vdechnutí a přímému kontaktu s práškem a roztokem

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do:

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchováváníRoztok po rekonstituci: Uchovávejte v chladničce (2 °C – 8 °C)Doba použitelnosti rekonstituovaného roztoku je 49 dní

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Roche s. r. o., Praha, Česká republika

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

42/302/08-C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej přípravku pouze na lékařský předpis

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

valcyte 50 mg/ml

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU

Štítek lahvičky

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

VALCYTE 50 mg/ml, prášek pro přípravu perorálního roztokuvalganciclovirum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Po doporučené rekonstituci obsahuje 1 ml roztoku valganciclovirum 50 mg (ve formě valgancicloviri hydrochloridum)

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje sodík – další informace viz příbalová informace

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

1 lahvička obsahuje 12 g prášku pro přípravu perorálního roztoku, 1 adaptér na lahvičku a 2 perorální dávkovače. Využitelný objem roztoku po rekonstituci je 88 ml

5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaciRekonstituce před použitím – viz příbalová informaceDoporučuje se, aby rekonstituci prášku pro přípravu perorálního roztoku provedl lékárník Pouze pro perorální podání po rekonstituci

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Zabraňte vdechnutí a přímému kontaktu s práškem i roztokem

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do:

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchováváníRoztok po rekonstituci: Uchovávejte v chladničce (2 °C – 8 °C)Doba použitelnosti rekonstituovaného roztoku je 49 dníPoužitelné do

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Roche s. r. o., Praha, Česká republika

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

13.

ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.