Ultracod

Kód 0109797 ( )
Registrační číslo 07/ 444/07-C
Název ULTRACOD
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Zentiva, k.s., Praha, Česká republika
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0109797 POR TBL NOB 10 Tableta, Perorální podání
0109801 POR TBL NOB 100 Tableta, Perorální podání
0109798 POR TBL NOB 20 Tableta, Perorální podání
0109799 POR TBL NOB 30 Tableta, Perorální podání
0109800 POR TBL NOB 60 Tableta, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak ULTRACOD

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls sukls126452/2011

PŘÍBALOVÁ INFORMACE – INFORMACE PRO UŽIVATELE

ULTRACOD

500 mg/30 mg

tablety

Paracetamolum/codeini phosphas hemihydricus

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. -

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

-

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebolékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Co naleznete v této příbalové informaci:

1. Co je přípravek Ultracod a k čemu se používá2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ultracod užívat3. Jak se přípravek Ultracod užívá4. Možné nežádoucí účinky5. Jak přípravek Ultracod uchovávat6. Obsah balení a další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK ULTRACOD A K ČEMU SE POUŽÍVÁ?

Ultracod je složený přípravek, který obsahuje dvě léčivé látky – paracetamol a hemihydrát kodein fosfát (= kodein), který náleží do skupiny léčivých přípravků nazývaných analgetika (léky proti bolesti).

Ultracod je určen k léčbě středně silných až silných bolestí a mohou ho užívat dospělí a mladiství nad 12 let při bolestech různého původu, např. při bolestech hlavy, zubů, pohybového ústrojí nebo při bolestivé menstruaci.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK ULTRACOD UŽÍVAT?

Neužívejte přípravek Ultracod

-

jestliže jste alergický(á) na paracetamol a/nebo kodein (léčivé látky přípravku Ultracod) nebo na kteroukoli další složku přípravku (viz. bod 6);

-

jestliže trpíte astmatickými záchvaty nebo závažnými dýchacími obtížemi;

-

při poranění hlavy a při zvýšeném nitrolebním tlaku (např. v důsledku mozkového krvácení či nádoru);

-

při akutním selhání jater a při závažném poškození jater;

-

jestliže jste nedávno prodělal(a) operaci jater, žlučníku nebo žlučovodu (žlučových cest);

-

jestliže užíváte lék proti depresi patřící do skupiny inhibitorů MAO (inhibitorů monoaminooxidázy – jde o léky k léčbě deprese), nebo jestliže jste takové léky užíval(a) v minulých dvou týdnech;

-

jestliže jste postižen paralytickým ileem (stav, při němž střevní svalovina nedovoluje průchod potravy, což vede k zablokování střev);

-

jestliže máte nedostatek enzymu glukózo-6-fosfát-dehydrogenázy.

Přípravek se nesmí podávat dětem do 12 let.Dlouhodobá léčba přípravkem Ultracod není vhodná.

Upozornění a opatřeníPřed užitím přípravku Ultracod se poraďte se svým lékařem nebo lékarníkem, pokud:-

máte akutní postižení jater;

-

máte závažné postižení ledvin;

-

pokud nadměrné konzumujete alkohol, užíváte narkotika a psychotropní látky, nebo jste závislý(á) na opiátech (morfinu, kodeinu). U pacientů se závislostí na alkoholu může v případě souběžné léčby přípravkem Ultracod docházet k poškození jater;

-

pokud trpíte poruchami vědomí.

Opatrnost je nutná,-

jestliže trpíte chronickou zácpou, zánětlivým nebo obstrukčním onemocněním střev, těžkým průjmem, nadměrnou potivostí nebo silným krvácením, při nepravidelnémsrdečním rytmu, u myastenie gravis (autoimunitní onemocnění vyvolávající svalovou slabost), jestliže máte žlučníkové kameny, při nezhoubném zbytnění prostaty a při akutní příhodě břišní.

Při poruše funkce jater nebo ledvin a u dialyzovaných pacientů je potřeba snížit dávku nebo prodloužit interval mezi jednotlivými dávkami.Ultracod by neměl být podáván současně s dalšími léky obsahujícími paracetamol a kodein.Při nutnosti dlouhodobého užívání Ultracodu je zapotřebí sledovat jaterní enzymy.

Při delším užívání vysokých dávek přípravku Ultracod, které neodpovídá doporučením lékaře, se mohou vyskytnout bolesti hlavy. V tom případě nezvyšujte dávky léku. Lék vysaďte a vyhledejte lékaře.

Užívání vyšších než doporučených dávek může vést k riziku závažného poškození jater. Při déletrvajícím užívání vyšších dávek je možný rozvoj závislosti.

Další léčivé přípravky a přípravek UltracodProsím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době nebo které možná budete užívat, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.- Přípravek Ultracod může zvyšovat účinky jiných léků, které tlumí nervový systém, např.

léků na spaní, na uklidnění, léků proti alergii, depresi, jiných léků proti bolesti.

- Současné užívání přípravku Ultracod a některých léků na spaní, léků proti epilepsii nebo

rifampicinu (antibiotikum) může způsobit poškození jater.

- Při současném podávání přípravku Ultracod a lamotriginu (lék proti epilepsii) může dojít ke

snížení účinnosti lamotriginu.

- Užívání přípravku Ultracod spolu s chloramfenikolem (antibiotikum) může vést

k hromadění antibiotika v organismu a zvýšení jeho škodlivosti.

- Při souběžném užívání látek zpomalujících vyprazdňování žaludku (např. propanthelinium)

nebo látek snižujících hladinu cholesterolu (kolestyramin) se může nástup účinku přípravku Ultracod opozdit. Naproti tomu se může účinek přípravku Ultracod zrychlit při souběžném užití látek zrychlujících vyprazdňování žaludku (např. metoklopramidu nebo domperidonu).

- Účinek paracetamolu se může snížit při podání perorální antikoncepce.- Souběžné užívání kodeinu s látkami na odkašlávání (např. ambroxol) není vhodné, protože

kodein může blokovat kašlací reflex.

- Současné užívání paracetamolu (účinná látka přípravku Ultracod) a zidovudinu (protivirový

lék) může vést ke snížení počtu bílých krvinek a k poškození jater.

- Při současném dlouhodobém užívání přípravku Ultracod ve vyšších dávkách (více než 4 tbl

denně) současně s některými léky snižujícími krevní srážlivost (warfarin nebo kumarinové deriváty) může docházet ke zvýšení krvácivosti. Proto je při takovéto současné léčbě vhodné častěji kontrolovat srážlivost krve.

Užívání přípravku Ultracod s jídlem, pitím a alkoholemPřípravek užívejte před jídlem nebo v jeho průběhu. Při užívání přípravku Ultracod se nesmí pít alkoholické nápoje. Závislost na alkoholu spolu s užíváním přípravku Ultracod může vést až k poškození jater. Největší riziko poškození jater nastává u chronických konzumentů alkoholu, užijí-li přípravek po krátkodobé abstinenci (12 hod).

Těhotenství a kojeníPokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Během těhotenství se může přípravek Ultracod užívat pouze v nezbytně nutných případech a až poté, kdy ošetřující lékař důkladně posoudí poměr mezi přínosem léčby a jejími riziky.

Látka přechází do mateřského mléka a v ojedinělých případech došlo k ovlivnění kojence. Léčba má být vždy prováděna pod dohledem lékaře. Má se užívat co nejmenší dávka přípravku Ultracod po co nejkratší dobu (maximálně 1 týden). Jestliže se u vašeho dítěte objeví symptomy jako netečnost, zmenšené zornice, potíže s krmením, ochablé svaly nebo dýchací potíže, nebo jestliže se u vás samotných objeví stejné příznaky či nevolnost, zvracení či zácpa, léčbu okamžitě ukončete a obraťte se na nejbližší zdravotnické zařízení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojůPřípravek Ultracod může nepříznivě ovlivnit schopnost řízení auta či obsluhy strojů, snižuje totiž schopnost rychle reagovat. To platí zvláště při současném užívání přípravku Ultracod s léky, které tlumí nervový systém (např. léky na spaní).

3. JAK SE PŘÍPRAVEK ULTRACOD UŽÍVÁ?

Vždy užívejte přípravek Ultracod přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dospělí a dospívající nad 12 let:

1 – 2 tablety až 4krát denně (dle potřeby), odstup mezi jednotlivými dávkami by měl být 4 – 8 hodin. Maximální denní dávka je 8 tablet. Tablety se polykají celé a zapíjejí se dostatečným množstvím tekutiny.

Starší osoby:Stejně jako dospělí, pokud Váš lékař nerozhodne o snížení dávek.

Pacienti se sníženou funkcí jater a ledvin: Dávkování se řídí pokyny lékaře. U těchto pacientů je obvykle nutné snížit dávku nebo prodloužit interval mezi jednotlivými dávkami. Při snížené funkci ledvin lze podat maximálně 1 tabletu s odstupem od předešlé dávky nejméně 6 - 8 hodin.

Jestliže jste užil(a) více přípravku ULTRACOD, než jste měl(a)V případě předávkování nebo náhodného požití dítětem okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.Předávkování se může projevovat útlumem dechu, ospalostí, zúžením zornic, nevolností, zvracením, bolestí hlavy, zadržování moče a stolice, namodralým zbarvením kůže a sliznic, chladnou kůží, pocením, žloutenkou.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek ULTRACODZapomenutou dávku užijte, jakmile si vzpomenete. Pokud se blíží čas následující dávky, vynechte dávku předchozí a vyčkejte na další dávku. Vždy dodržujte odstup alespoň 4 hodiny mezi jednotlivými dávkami.Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek ULTRACODV případě náhlého vysazení po delším užívání vyšších než doporučených dávek přípravku Ultracod se mohou objevit bolesti hlavy a únava, bolesti svalů, nervozita, poruchy trávení. Po vysazení potíže odeznívají během několika dnů. Poté lze přípravek Ultracod užívat pouze se souhlasem lékaře.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Pokud se u Vás objeví otok obličeje, kůže a sliznic nebo dušnost, lék okamžitě vysaďte a vyhledejte lékaře.

Při užívání paracetamolu a kodeinu (léčivé látky přípravku Ultracod) se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky (seřazeny dle četnosti výskytu):Časté (možnost výskytu u 1 - 10 pacientů ze 100):

 únava, mdloby, závrať, lehké bolesti hlavy, pokles krevního tlaku, zácpa a zejména

zpočátku nevolnost a zvracení.

Méně časté (možnost výskytu u 1 - 10 pacientů z 1 000):

 poruchy spánku, svědění, zarudnutí kůže, kopřivka.

Vzácné (možnost výskytu u 1 - 10 pacientů z 10 000):

ušní šelest, dušnost, sucho v ústech, alergická vyrážka.

Velmi vzácné (možnost výskytu u méně než 1 pacienta z 10 000):

snížení počtu bílých a červených krvinek, krevních destiček, přecitlivělost (s otokem hrtanu, dušností, návaly potu, nevolností, poklesem krevního tlaku), zúžení průdušek (astma).

Při užívání vyšších než doporučených dávek přípravku Ultracod se mohou vyskytnout krátké ztráty vědomí, poruchy vidění, zúžení zornic, zhoršení pohybových schopností, změny nálady.Při užívání vyšších dávek nebo u pacientů se zvýšeným nitrolebním tlakem nebo poraněním hlavy se může vyskytnout útlum dechu.

Při užívání vysokých dávek a zejména u pacientů s poruchami funkce plic může dojít k otoku

plic.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebolékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

5. JAK PŘÍPRAVEK ULTRACOD UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.Přípravek Ultracod nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.Nevyhazujte léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Ultracod obsahujeLéčivou látkou je paracetamol a hemihydrát kodein-fosfátu. Jedna tableta obsahuje paracetamolum 500 mg a codeini phosphas hemihydricus 30 mg. Pomocnými látkami jsou: mikrokrystalická celulosa, předbobtnalý kukuřičný škrob, sodná sůl kroskarmelosy, Povidon 30, kyselina stearová, koloidní bezvodý oxid křemičitý.

Jak přípravek Ultracod vypadá a co obsahuje toto baleníTéměř bílé podlouhlé bikonvexní tablety v PVC/PVDC/Al blistru.Balení obsahuje 10, 20, 30, 60 nebo 100 tablet.Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraciZentiva, k. s., Praha, Česká republika

Výrobce

Zentiva, k. s., Praha, Česká republikaZentiva, a. s., Hlohovec, Slovenská republika

Tento přípravek je registrován v těchto členských státech EU pod následujícími názvy:

CZ: UltracodEE: AlgocalmLV: Ultracod 500 mg/30 mg tabletesLT: Ultracod 500 mg/30 mg tabletesPL: UltracodRO: Ultracod

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 22.2.2012


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls sukls126452/2011

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

ULTRACOD500 mg/30 mgTablety

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna tableta obsahuje 500 mg paracetamolum a 30 mg codeini phosphas hemihydricus.Úplný seznam pomocných látek, viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

TabletaPopis přípravku: Téměř bílé podlouhlé bikonvexní tablety.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1. Terapeutické indikace

Středně silné až silné bolesti.

4.2. Dávkování a způsob podání

Dospělí a dospívající starší 12 let užívají v jedné dávce 1 - 2 tablety Ultracodu, maximálně 4krát denně (zpravidla s odstupem 4 - 8 hodin). Mezi jednotlivými dávkami musí být dodržován minimální interval 4 hodiny. Maximální denní dávka činí 4 g paracetamolu plus 240 mg kodein-fosfátu.Přípravek není určen pro děti mladší 12 let.

Starší osoby: stejně jako dospělí, dávku lze snížit, je-li to vyžadováno (viz bod 4.4).Při poruchách funkce jater a ledvin je nutno snížit dávku nebo prodloužit interval mezi jednotlivými dávkami. Při snížené funkci ledvin lze podat maximálně 1 tabletu s odstupem od předešlé dávky nejméně 6 - 8 hodin.

Způsob podání:Tablety se užívají celé, nerozkousané a zapíjejí se dostatečným množstvím tekutiny.

Užití po jídle může vést k opožděnému nástupu účinku.

Dlouhodobá léčba Ultracodem se nedoporučuje (viz bod 5.3).

4.3. Kontraindikace

Tento přípravek nesmí být používán:

-

při přecitlivělosti na paracetamol a/nebo kodein nebo na kteroukoli pomocnou látku tohoto přípravku

-

při akutním jaterním selhání

-

u závažné poruchy funkce jater

-

u onemocnění, u nichž je nutno zamezit útlumu dechového centra

-

při akutním astmatu

-

při poraněních hlavy

-

při zvýšeném nitrolebním tlaku

-

v případě následného chirurgického zásahu v oblasti žlučových cest

-

při deficitu glukózo-6-fosfát-dehydrogenázy

-

při paralytickém ileu

-

společně s inhibitory MAO nebo do 14 dní po jejich podání

Opioidní analgetika by se neměla používat u komatózních pacientů.

4.4. Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Tato kombinace by neměla být používána:

- při akutním jaterním onemocnění - při závažné renální insuficienci (clearance kreatininu  10 ml/min)- při alkoholismu a abúzu omamných a psychotropních látek- při závislosti na opiátech- u poruch vědomí- u kraniocerebrálních poranění a stavů se zvýšeným intrakraniálním tlakem

Snížení dávky nebo prodloužení intervalu mezi dávkami je nutné u:–poruch jaterních funkcí (např. při chronickém onemocnění jater, dlouhodobé konzumaci

alkoholu). U pacientů s Gilbertovým syndromem může za určitých okolností docházet ke sníženému metabolismu paracetamolu. V takovém případě je třeba snížit dávku.

– poruchy funkce ledvin a dialyzovaných pacientů.

Opatrnost při podávání tohoto přípravku je nutná u pacientů, jejichž stav se může opioidy zhoršit, a to zvláště u starších jedinců, kteří mohou být citliví na jejich vliv v oblasti centrální nervové soustavy nebo na jejich gastrointestinální účinky, u pacientů užívajících souběžně léky tlumící CNS, u pacientů s hypertrofií prostaty a pacientů se zánětlivými onemocněními nebo střevní obstrukcí.

Paracetamol je ve vysokých dávkách (nad 6 g denně) hepatotoxický. Jaterní poškození se však může vyvinout i při mnohem nižších dávkách, pokud spolupůsobí alkohol, induktory jaterních enzymů nebo jiné hepatotoxické léky (viz. bod 4.5). Dlouhodobá konzumace alkoholu významně zvyšuje riziko hepatotoxicity paracetamolu, nejvyšší riziko nastává u chronických alkoholiků, kteří krátkodobě abstinují (12 h). Během léčby přípravkem Ultracod se nesmí konzumovat alkohol.

Při nutnosti dlouhodobé léčby je vhodné monitorovat jaterní enzymy.

Pacienty je třeba upozornit, aby současně neužívali jiné přípravky obsahující paracetamol a kodein.

V pokusech na zvířatech vedly vysoké dávky paracetamolu k testikulární atrofii a inhibici spermatogeneze. Proto je třeba zvážit vhodnost léčby Ultracodem u mužů léčených pro sníženou plodnost.

Opatrnosti je třeba u hypovolemických stavů, srdeční arytmie, myastenie gravis, náhlé příhody břišní, cholelitiázy a chronické zácpy.Při delším užívání vysokých dávek paracetamolu, které neodpovídá doporučením, se mohou vyskytnout bolesti hlavy, které nesmí být léčeny zvýšenými dávkami léku. V těchto případech nesmí být analgetikum bez konzultace s lékařem dále užíváno.

Osoby s ultrarychlým metabolizmem a intoxikace morfinem Asi u 5,5 % kavkazské populace mohou i v případě terapeutických dávek vznikat aktivní metabolity kodeinu - morfinu ve větším množství. Příčinou této skutečnosti je vysoká aktivita enzymu CYP2D6 (ultrarychlý metabolizmus) (viz bod 5.2). U terapeutických dávek kodeinu se v jednom případě vyskytla u takového pacienta intoxikace morfinem. Tento fakt je důležité zohlednit zvláště u pacientů se sníženou funkcí ledvin (viz bod 5.2). Symptomy/příznaky předávkování morfinem a jejich zvládání v případě výskytu jsou popsány v bodu 4.9. Hlášen byl i jeden případ smrtelné intoxikace morfinem u kojence, který byl morfinu vystaven přes mateřské mléko, kdy matka patřila k osobám s ultrarychlým metabolizmem a užívala terapeutické dávky kodeinu (viz bod 4.6).

Při náhlém vysazení po delším užívání vysokých dávek analgetik, které nebylo v souladu s doporučením, se mohou objevit bolesti hlavy a únava, bolesti svalů, nervozita a vegetativní příznaky. Tyto příznaky odeznějí během několika dnů po vysazení. Do té doby by analgetika neměla být znovu užívána, a lék by neměl být znovu užíván bez konzultace s lékařem.

4.5. Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Při užívání současně s jinými léky způsobujícími centrální útlum (např. sedativy nebo hypnotiky, zčásti také jinými analgetiky, antihistaminiky, neuroleptiky, antidepresivy) a konzumací alkoholu může dojít k zesílení sedativního účinku nebo útlumu dechových funkcí.

Při užívání současně s léky, které indukují jaterní enzymy, např. určitými hypnotiky a antiepileptiky (mimo jiné glutethimid, fenobarbital, fenytoin, karbamazepin), a rifampicinem mohou dávky paracetamolu, které jsou jinak neškodné, způsobit jaterní poruchy. Totéž platí pro zneužívání alkoholu.

Při kombinaci s chloramfenikolem může dojít k zřetelnému zpomalení vylučování chloramfenikolu spojenému se zvýšením toxicity. Při současném dlouhodobém podávání warfarinu nebo kumarinových derivátů s paracetamolem ve vyšších dávkávh (nad 2 g denně) může docházet ke zvýšení antikoagulačního účinku s projevy krvácení. Proto je při takovéto konkomitantní léčbě vhodné častěji monitorovat protrombinový čas.

Při současném užívání léků nebo prostředků, které vedou k zpomalenému vyprazdňování žaludku, např. propanthelinia, může dojít k zpomalení resorpce a opožděnému nástupu účinku paracetamolu.

Při současném podávání paracetamolu a lamotriginu bylo zjištěno snížení účinnosti lamotriginu při zvýšení jeho jaterní clearance.Současné dlouhodobé podávání paracetamolu a NSA (především acetylsalicylové kyseliny) ve vyšších dávkách zvyšuje riziko analgetické nefropatie a dalších renálních nežádoucích účinků.

Perorální antikoncepce může zrychlovat clearance paracetamolu.Vzhledem k tomu, že kodein může inhibovat kašlací reflex, je nutné vyvarovat se souběžného užití kodeinu s látkami usnadňujícími odkašlávání.Rychlost vstřebávání paracetamolu se může zvyšovat podáním metoklopramidu nebo domperidonu, zatímco podáním kolestyraminu se může tato rychlost zpomalovat.

Při současném užívání paracetamolu a zidovudinu se pozoruje zvýšený sklon k rozvoji neutropenie a hepatotoxicity. Tento lék by proto měl být současně se zidovudinem užíván pouze po pečlivém zvážení přínosu a rizika léčby.

4.6. Fertilita, těhotenství a kojeníNebyla prokázána bezpečnost užívání kombinace paracetamolu a kodeinu v těhotenství u lidí. V této souvislosti nejsou k dispozici žádné údaje z pokusů u zvířat.

Paracetamol a kodein procházejí placentární barierou.

Studie provedené u dvojic matka - dítě nezjistily žádné známky případné souvislosti mezi použitím paracetamolu v průběhu prvních 3 až 4 měsíců těhotenství a výskytem vývojových anomálií.

Při použití u lidí však bylo zjištěno spojení mezi malformacemi respiračního traktu a užíváním kodeinu v prvních 3 měsících těhotenství.

Při delším užívání kodeinu v posledním trimestru těhotenství se mohou u novorozence objevit abstinenční příznaky. Při užívání kodeinu v době porodu může u novorozence dojít k útlumu dechových funkcí.

V průběhu těhotenství by kombinace paracetamolu a kodeinu měla být použita pouze po přísném zvážení poměru přínosu a rizika. Nejsou dostupné údaje o užívání kombinace paracetamolu a kodeinu během kojení. Samotný paracetamol lze během kojení užívat v běžně doporučovaných dávkách. Kojenci dostávají v mléce jen velmi malé dávky. Až dosud je znám jen jediný případ nežádoucího účinku u kojence - výskyt vyrážky.Kodein přestupuje do mléka v malých dávkách. Novorozenci, nedonošenci a zdravotně oslabené děti mohou být citlivější a při vyšších dávkách se u nich může objevit apnoe nebo dechový útlum.

Avšak aktivní metabolity, např. morfin, vznikají z kodeinu se značnou individuální variabilitou (viz bod 4.4 a 5.2). Hlášen byl i jeden případ smrtelné intoxikace morfinem u kojence, který byl morfinu vystaven přes mateřské mléko, kdy matka patřila k osobám s ultra-rychlým metabolizmem a užívala terapeutické dávky kodeinu. Kojící matky by tedy měly užívat co nejnižší dávky kodeinu po co nejkratší dobu a měly by být informovány o nutnosti pečlivě své dítě sledovat z hlediska potenciálních symptomů / příznaků předávkování morfinem (jako je spavost, zvracení, zácpa, zmenšení zornic, potíže

při kojení, netečnost a potíže s dýcháním). Jestliže se takové symptomy u matky nebo u kojence objeví, je nutné léčbu okamžitě vysadit a vyhledat lékařskou pomoc kvůli podezření z intoxikace.

Užívání Ultracodu během období kojení je možné pouze krátkodobě, při užívání nejnižší možné dávky a v případě, že dítě je starší a zdravé. Léčba má nicméně vždy být prováděna pod dozorem lékaře a po informování matky o možném riziku intoxikace morfinem a jejích příznacích.

4.7. Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Ultracod může, i při užívání podle doporučení, vést k takovému ovlivnění reakční schopnosti, že dojde k nepříznivému ovlivnění schopnosti řídit nebo obsluhovat stroje. Platí to zvýšenou měrou při současné konzumaci alkoholu nebo současném užívání léků s centrálními účinky.

4.8. Nežádoucí účinky

Podávání přípravků obsahujících kombinaci paracetamolu s kodeinem může způsobit následující nežádoucí účinky (rozdělené do skupin podle terminologie MedDRA s uvedením frekvence výskytu: velmi časté (≥ 1/10), časté (≥ 1/100 až < 1/10), méně časté (≥ 1/1 000 až < 1/100), vzácné (≥ 1/10 000 až < 1/1 000), velmi vzácné ( 1/10 000), není známo (z dostupných údajů nelze určit).

MedDRA třídy orgánových systémů

Frekvence

Nežádoucí účinky

Poruchy krve a lymfatického systému

velmi vzácné

alergická trombocytopenie, leukocytopenie,agranulocytóza, pancytopenie (ojedinělé případy)

Poruchy imunitního systému

velmi vzácné

reakce z přecitlivělosti jako Quinckeho edém, dušnost, výrony (návaly) potu, nevolnost, pokles krevního tlaku až šok (ojedinělé případy)

Poruchy nervového systému

časté

únava, závrať, lehké bolesti hlavy

méně časté

poruchy spánku

velmi vzácné

útlum dechových funkcí (při vyšších dávkách nebo u pacientů se zvýšeným nitrolebním tlakem nebo poraněním hlavy)euforie/dysforie (při vysokých dávkách)zhoršení vizuálně motorické koordinace (u vyšších dávek)

Oční poruchy

vzácné

poruchy vidění/miosa (při vysokých dávkách)

Ušní poruchy

vzácné

tinnitus

Cévní poruchy

časté

pokles krevního tlaku, synkopy (při užití vysokých dávek)

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

vzácné

dušnost

velmi vzácné

bronchospazmus (analgetické astma)edém plic (při vysokých dávkách, zejména u osob s porušenými plicními funkcemi)

Gastrointestinální poruchy

časté

nevolnost, zvracení (zejména zpočátku), zácpa

vzácné

sucho v ústech

Poruchy kůže a podkoží

méně časté

pruritus, zarudnutí kůže, kopřivka (urticaria)

vzácné

alergické exantémy

POZOR!Při déletrvajícím užívání vyšších dávek je možný rozvoj závislosti.

Upozornění:Pacienta je třeba upozornit, aby při prvních náznacích reakce z přecitlivělosti lék vysadil a obrátil se okamžitě na lékaře. Nejsou žádné známky toho, že by užívání fixní kombinace vedlo při dodržení odpovídajících pokynů ke kvantitativní nebo kvalitativní změně účinků obou složek známých při jejich samostatném užívání, nebo k rozšíření jejich spektra.

4.9. Předávkování

Příznaky a léčba předávkování paracetamolu a kodeinu odpovídají situaci spojení jednotlivých příznaků a léčebných možností při intoxikaci samotnými složkovými látkami.

Paracetamol:a) Příznaky intoxikaceProjevy intoxikace po užití nadměrně vysokých dávek paracetamolu se objevují s latencí 24 -

48 hodin. Může dojít k rozvoji poruchy jaterních funkcí v důsledku jaterní nekrózy až

k jaternímu komatu, s možností letálního zakončení. Nezávisle na těchto poruchách bylo popsáno také poškození ledvin v důsledku tubulárních nekróz.

V 1. fázi (1. den) se mohou jako příznaky intoxikace paracetamolem objevit nevolnost, zvracení, pocení, somnolence a celkový pocit nemoci; v 2. fázi (2. den) dochází k zlepšení subjektivního stavu, objevují se však lehké bolesti břicha, zvětšení jater, vzestup transamináz a bilirubinu, prodloužení tromboplastinového času (zvýšené hodnoty Quickova testu), snížené vylučování moče; v 3. fázi (od 3. dne) vysoké hodnoty transamináz, ikterus, poruchy koagulace, hypoglykémie, přechod do jaterního komatu.

b) terapie intoxikací

– Během prvních šesti hodin se doporučuje provést celkově zaměřená opatření, např.

podání aktivního uhlí, výplach žaludku.

– Je vhodné provádět opakovaná stanovení plasmatické koncentrace paracetamolu a

opakované vyšetření jaterních testů.

– Dialýza může vést k snížení plasmatické koncentrace paracetamolu.– Nitrožilní podání donátorů SH-skupin, např. merkaptaminu nebo N-acetylcysteinu,

pokud možno v prvních 8 hodinách po intoxikaci, může vázat cytotoxické metabolity.

Další možnosti terapie intoxikace paracetamolem se řídí rozsahem, stadiem a klinickými příznaky v souladu s běžnými opatřeními intenzivní péče.

Kodein:a) Příznaky intoxikaceTypickým příznakem předávkování kodeinu je extrémní deprese dechových funkcí. Příznaky jsou do značné míry shodné s příznaky otravy morfinem, s extrémní somnolencí až komatem,

a většinou jsou spojené s miosou, často se zvracením, bolestmi hlavy, retencí moče a stolice. Vyskytuje se cyanóza, hypoxie, chladná kůže, ztráta svalového tonusu kosterního svalstva a areflexie, někdy bradykardie a pokles krevního tlaku; příležitostně cerebrální křeče, především u dětí.

b) terapie intoxikacíPři dávkách vyšších než 2 mg kodeinu/kg tělesné hmotnosti a rozvoji klinických příznaků by mělo být až do odeznění příznaků prováděno monitorování dechových funkcí s připraveností provádět resuscitaci, při chybění příznaků nejméně po dobu 5 hodin od požití.

Zrušení účinku kodeinu při manifestní depresi dýchání je možno dosáhnout opioidním antagonistou, např. naloxonem (dávkování u dospělých: 0,4 - 2 mg i.v., v případě nutnosti opakování dávky každé 2 - 3 min). Trvání účinku kodeinu je delší než trvání účinku naloxonu. Pokud nevede podání dávky 10 mg naloxonu k žádnému účinku, je třeba zvážit, zda je diagnóza intoxikace opioidy správná.

Není-li možno použít naloxon, jsou indikována symptomatická opatření, především uvedení do stabilizované polohy na boku, umělé dýchání a léčba šoku.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1. Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Kodein, kombinace kromě psycholeptik ATC kód: N02AA59

Paracetamol je analgeticky a antipyreticky účinná látka. Mechanismus účinku není jednoznačně objasněn. Bylo prokázáno, že paracetamol vede k zřetelně vyššímu útlumu centrální než periferní syntézy prostaglandinů. Dalším účinkem je útlum účinku endogenních pyrogenů na hypotalamické centrum termoregulace, tedy ve smyslu korelace a antipyretického účinku.

Kodein je opiát s centrálním analgetickým působením. Jeho účinek závisí na dávce.

Kombinace paracetamolu a kodeinu byla v klinických studiích porovnávána s různými analgetiky a placebem. Fixní kombinace byla ve všech případech statisticky významně účinnější než placebo. Některé studie naznačují, že analgetická účinnost kombinace je při zvýšení dávek obou složkových léků vyšší než analgetická účinnost samotných látek, za předpokladu že není překročena rozumná mez rizika.

5.2. Farmakokinetické vlastnosti

Paracetamol:U lidí dochází po perorálním podání paracetamolu k jeho rychlé (maximální koncentrace v séru jsou dosaženy za 0,5 - 1,5 hodiny) a úplné absorpci. Absolutní biologická dostupnost je mezi 65 a 89 %. To ukazuje na 20 % až 40 % efekt prvního průchodu. Užívání nalačno je spojeno se zvýšeným vstřebáváním, nemá však žádný vliv na biologickou dostupnost. Při současném příjmu potravy dochází ke sníženému vstřebávání paracetamolu a významnému

poklesu plazmatických hladin. Vazba na bílkoviny plasmy je nízká, může se však zvýšit při předávkování, zcela výjimečně však na více než 50 %. Enzymatický metabolismus probíhá převážně v játrech, především přímou konjugací s kyselinou glukuronovou a sírovou (55 %, resp. 35 %). Vzniká malé množství p-aminofenolu a N-hydroxiderivátu, které přecházejí na chinoniminy netoxické pro tkáně. Tyto se v závislosti na dávce váží na glutathion.

Metabolity se vylučují ledvinami. Méně než 5 % dávky se vyloučí v nezměněné formě. Celková clearance je přibližně 350 ml/min. Poločas eliminace z plasmy činí 1,5 - 2,5 hodiny. K úplnému vyloučení dojde během 24 hodin. Maximum účinku a průměrné trvání účinku (4 -

6 hodin) zhruba korelují s plasmatickou koncentrací. Paracetamol prochází placentou a

přechází do mateřského mléka. Při podání jedné dávky 650 mg byla v mléku naměřena průměrná koncentrace 11 g/ml. U jedinců starších 65 let dochází k významnému snížení hodnoty plazmatické clearance kreatininu.

Kodein:Perorálně podaný kodein se rychle absorbuje. Relativní biologická dostupnost po perorálním podání (ve srovnání s dávkou podanou i.m.) je na základě výrazného efektu první pasáže v játrech pouze cca 54 %. Maximální plasmatické koncentrace jsou dosaženy po přibližně 1 hodině. Vazba na bílkoviny plasmy je 25 - 30 %.

Kodein přestupuje do krevního oběhu plodu. V mateřském mléce je po užití vysokých dávek dosaženo farmakologicky významné koncentrace. Metabolismus probíhá v játrech (značná inter-individuální variabilita).

Hlavními metabolity jsou morfin, norkodein a také konjugáty morfinu a kodeinu (konjugáty jsou koncové metabolity). Poločas eliminace 3 - 5 hodin se při renální insuficienci prodlužuje na 9 - 18 hodin, a je pomalejší také u starších osob. Vylučování probíhá převážně ledvinami, přibližně 10 % kodeinu se vyloučí v nezměněné formě.

Zvláštní skupiny pacientůOsoby s pomalým nebo ultrarychlým metabolizmem souvisejícím s CYP2D6.Metabolizmus kodeinu probíhá hlavně cestou glukuronidace, ale v menší míře se mění na morfin i cestou O-demetylace. Katalyzátorem tohoto metabolického kroku je enzym CYP2D6. Vzhledem ke genetické variaci kavkazské populace nemá asi 7 % z ní enzym CYP2D6 funkční a hovoří se u nich o pomalém metabolizmu. U těchto jedinců může být vzhledem k absentující tvorbě morfinu účinek nižší. Asi 5,5 % kavkazské populace patří k osobám s ultrarychlým metabolizmem. Tito jedinci s ultrarychlým metabolizmem mají jeden až několik duplikátů svých genů kódovaných CYP2D6 a jejich aktivita CYP2D6 je tedy výrazně vyšší. Budou proto vykazovat zvýšené plazmatické koncentrace morfinu - a tím i zvýšené riziko nežádoucích reakcí souvisejících s morfinem (viz též odstavce 4.4 a 4.6). Ještě důležitější je zvážit tuto skutečnost u pacienta se sníženou ledvinovou funkcí, která může vést ke zvýšeným koncentracím aktivního metabolitu morfin-6-glukuronidu. Genetická variace CYP2D6 se může stanovit určením genotypu.

Paracetamol a kodein mají srovnatelné rychlosti vstřebávání a časy dosažení maximální plasmatické koncentrace, přibližně stejné trvání účinku, odlišné, vzájemně se doplňující mechanismy účinku, kroky jejich biologické transformace se navzájem nenarušují a nedochází k žádnému vzájemnému omezení při vylučování ledvinami. V různých zvířecích modelech byl prokázán aditivní analgetický účinek.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti přípravku

Paracetamol a kodein-fosfát jsou hojně užívané složky léčivých přípravků a jejich bezpečnostní profil je dobře znám. Výsledky předklinických sledování nepřinášejí z terapeutického hlediska žádné nové poznatky.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1. Seznam pomocných látek

Mikrokrystalická celulosaPředbobtnalý kukuřičný škrobSodná sůl kroskarmelosyPovidon 30Kyselina stearováKoloidní bezvodý oxid křemičitý

6.2. Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3. Doba použitelnosti

2 roky

6.4. Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

6.5. Druh obalu a velikost balení

Bílý neprůhledný PVC/PVDC/Al blistr, krabička.Velikost balení: 10, 20, 30, 60, 100 tablet.Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6. Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Žádné zvláštní požadavky.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Zentiva, k. s., Praha, Česká republika

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

07/444/07-C

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE25.7.2007/15.1.2012

10. DATUM REVIZE TEXTU22.2.2012


nahoru

Informace na obalu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU – KRABIČCE

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

ULTRACOD

500 mg/30 mg

tablety

paracetamolum/codeini phosphas hemihydricus

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna tableta obsahuje 500 mg paracetamolum a 30 mg codeini phosphashemihydricus.

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

10 tablet20 tablet30 tablet60 tablet100 tablet

5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání.Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Přípravek může nepříznivě ovlivnit činnosti vyžadující zvýšenou pozornost jako je např. řízení motorových vozidel nebo obsluha strojů.

Užívání vyšších než doporučených dávek může vést k riziku závažného poškození jater. Neužívejte tento přípravek bez doporučení lékaře, pokud máte problémy s požíváním alkoholu a/nebo trpíte jaterním onemocněním a/nebo užíváte jakákoliv léčiva obsahující paracetamol.

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do:

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH

LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Zentiva, k. s., Praha, Česká republika

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Č. reg.: 07/444/07-C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

Č. š.:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Ultracod

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRU

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

ULTRACOD

500 mg/30 mg

tablety

paracetamolum/codeini phosphas hemihydricus

2.

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Logo Zentiva

3.

POUŽITELNOST

EXP:

4.

ČÍSLO ŠARŽE

Č. š. :

5.

JINÉ

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.