Ulprix 40 Mg Enterosolventní Tablety

Kód 0140996 ( )
Registrační číslo 09/ 263/10-C
Název ULPRIX 40 MG ENTEROSOLVENTNÍ TABLETY
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Praha, Česká republika
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0141006 POR TBL ENT 100X40MG Enterosolventní tableta, Perorální podání
0141003 POR TBL ENT 100X40MG Enterosolventní tableta, Perorální podání
0141004 POR TBL ENT 14X40MG Enterosolventní tableta, Perorální podání
0140994 POR TBL ENT 14X40MG Enterosolventní tableta, Perorální podání
0140995 POR TBL ENT 15X40MG Enterosolventní tableta, Perorální podání
0140996 POR TBL ENT 20X40MG Enterosolventní tableta, Perorální podání
0141005 POR TBL ENT 28X40MG Enterosolventní tableta, Perorální podání
0140997 POR TBL ENT 28X40MG Enterosolventní tableta, Perorální podání
0140998 POR TBL ENT 30X40MG Enterosolventní tableta, Perorální podání
0140999 POR TBL ENT 50X40MG Enterosolventní tableta, Perorální podání
0141000 POR TBL ENT 56X40MG Enterosolventní tableta, Perorální podání
0141001 POR TBL ENT 60X40MG Enterosolventní tableta, Perorální podání
0140993 POR TBL ENT 7X40MG Enterosolventní tableta, Perorální podání
0141002 POR TBL ENT 98X40MG Enterosolventní tableta, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak ULPRIX 40 MG ENTEROSOLVENTNÍ TABLETY

Příloha č. 1 b) k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls204475/2010 a příloha k sp.zn. sukls204476/2010

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

ULPRIX 40 mg enterosolventní tablety

pantoprazolum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

-

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

-

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:

1.

Co je ULPRIX a k čemu se používá

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete ULPRIX užívat

3.

Jak se ULPRIX užívá

4.

Možné nežádoucí účinky

5

Jak ULPRIX uchovávat

6.

Další informace

1.

CO JE ULPRIX A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

ULPRIX se používá k léčbě refluxu žaludeční kyseliny (typ pálení žáhy) a žaludečních vředů nebo vředů v horní části tenkého střeva (dvanáctníkových vředů).ULPRIX je také používán k dlouhodobé léčbě pacientů, kteří vyměšují příliš mnoho žaludeční kyseliny při nemocích, jako je Zollingerův-Ellisonův syndrom.ULPRIX může být také použit společně s antibiotiky k léčbě infekce Helicobacter pylori. To je bakteriální infekce, která může způsobit zánět žaludku. Může také způsobit vznik vředů v žaludku nebo dvanáctníku. Léčba infekcí Helicobacter pylori pomáhá zlepšovat tyto potíže a brání jejich návratu.

2.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE ULPRIX UŽÍVAT

Neužívejte ULPRIX:

jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivou látku nebo na kteroukoli jinou složku přípravku ULPRIX

jestliže současně užíváte atazanavir (lék k léčbě infekcí HIV)

při kombinované léčbě Helicobacter pylori, pokud trpíte středně závažně nebo závažně sníženou funkcí ledvin nebo jater.

Zvláštní opatrnosti při používání přípravku ULPRIX je zapotřebí:

Poraďte se s lékařem dříve, než začnete užívat ULPRIX:

jestliže trpíte závažnou poruchou jater, řekněte to svému lékaři, který rozhodne, zda je potřeba Vám dávku léku upravovat

jestliže v současné době užíváte doplněk stravy s vitamínem B12

jestliže právě užíváte léky na snížení kyselosti, jako jsou omeprazol a ranitidin

jestliže jste v nedávné době značně zhubnul/a nebo trpíte opakujícím se zvracením, bolestí při polykání nebo zvracením krve, nebo jestliže jste měl/a krev ve stolici nebo velmi tmavou stolici, řekněte to svému lékaři

Lékař Vám možná nechá provést další diagnostická vyšetření (např. endoskopii = vizuální prohlídku jícnu), aby stanovil diagnózu onemocnění a/nebo vyloučil maligní onemocnění.

ULPRIX se nedoporučuje podávat dětem.

Sdělte, prosím, také svému lékaři, pokud příznaky i přes odpovídající léčbu přetrvávají.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Okamžitě informujte lékaře, jestliže právě užíváte následující léky:–

léky obsahující ketokonazol nebo itrakonazol, které se používají na léčbu plísňových infekcí kůže a nehtů, nebo jiné léky, o kterých je známo, že jejich hladiny v krvi závisí na vylučování žaludeční kyseliny

léky k ředění krve, jako jsou warfarin, fenprokumon nebo acenokumarol

léky obsahující atazanavir na léčbu infekcí HIV, které nesmíte brát současně s přípravkem ULPRIX.

Užívání přípravku ULPRIX s jídlem a pitím

ULPRIX by měl být užíván jednu hodinu před jídlem a zapíjen vodou. Tabletu nedrťte, nelámejte ani nežvýkejte.

Těhotenství a kojení

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

ULPRIX smíte v těhotenství nebo při kojení užívat pouze tehdy, jestliže to výslovně doporučil Váš lékař.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

ULPRIX neovlivňuje schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.Mohou se vyskytnout nežádoucí účinky léku, jako jsou závratě a poruchy vidění. Za těchto podmínek se může schopnost reakce snížit.

3.

JAK SE ULPRIX UŽÍVÁ

Vždy ULPRIX užívejte přesně podle pokynů lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Tablety ULPRIX se nemají žvýkat ani drtit, mají se polykat celé a zapíjet tekutinou. Užívají se hodinu před jídlem.

Obvyklá dávka je:

Dospělí a dospívající ve věku od 12 let:

Obvyklá dávka při léčbě kyselého refluxu, žaludečního nebo dvanáctníkového vředu je jedna tableta užívaná ráno a zapíjená vodou.

Dospělí:

Obvyklá počáteční dávka při léčbě Zollingerova-Ellisonova syndromu je jedna tableta užívaná dvakrát denně. První tabletu si vezměte ráno a druhou tabletu před večerním jídlem. Lékař Vám může poté upravit dávkování podle toho, kolik léku je potřeba pro Vaši léčbu.

Obvyklá dávka při léčbě infekce Helicobacter pylori je jedna tableta ULPRIX užívaná dvakrát denně, po dobu jednoho týdne. První tabletu si vezměte ráno a druhou tabletu před večerním jídlem. Lékař Vám také předepíše antibiotika, jako je amoxicilin, metronidazol nebo

klaritromycin k současnému užívání s tabletami ULPRIX. Pečlivě dodržujte pokyny pro užívání každého z předepsaných léků.

Pokud si nebudete čímkoli jistý/á, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Starší pacienti:Dávkování není potřeba upravovat, avšak denní dávka 40 mg pantoprazolu by neměla být překročena. Výjimkou je kombinovaná terapie za účelem vyhubení Helicobacter pylori, kdy starší pacienti mají užívat obvyklé dávky pantoprazolu (2 × 40 mg) během 1 týdne léčby.

Pacienti s poškozenou funkcí ledvin:Dávkování není potřeba upravovat. Dennní dávka 40 mg pantoprazolu by však neměla být překročena. Z tohoto důvodu není léčba infekce H. pylori trojkombinací u těchto pacientů vhodná.

Pacienti s cirhózou jaterDávka by měla být snížena na jednu tabletu obden. Z tohoto důvodu není léčba infekce H. pyloritrojkombinací u těchto pacientů vhodná.

Jestliže jste užil/a více přípravku ULPRIX, než jste měl/a:

Jestliže jste užil/a více přípravku ULPRIX než je uvedeno v této příbalové informaci, nebo více přípravku, než Vám lékař předepsal, vyhledejte lékaře, pohotovostní službu nebo lékárníka.

Jestliže jste zapomněl/a užít ULPRIX:

Nezdvojujte následující dávku, abyste doplnil/a vynechanou dávku.Jestliže jste zapomněl/a užít dávku, vezměte si ji, jakmile si vzpomenete, pokud však již není čas na další dávku. Pokud je, neužívejte zameškanou dávku vůbec.

Jestliže jste přestal/a užívat ULPRIX:

Nepřestávejte užívat tablety do určeného konce léčby, nebo dokud Vám lékař neřekne, abyste přestal/a. Nepřestávejte užívat lék, protože se cítíte lépe. Jestliže přestanete užívat tablety příliš brzy, příznaky se Vám mohou vrátit.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i ULPRIX nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Jestliže některý nežádoucí účinek bude závažný nebo jestliže zaznamenáte jakýkoliv nežádoucí účinek, který není uveden v této příbalové informaci, oznamte to, prosím, svému lékaři nebo lékárníkovi.

Přestaňte užívat ULPRIX a vyhledejte ihned svého lékaře, jestliže se u Vás objeví příznaky angioedému, jako jsou:

oteklý obličej, jazyk nebo hrdlo

obtíže při polykání

kopřivka a dýchací obtíže

Časté - vyskytují se u méně než 1 z 10, ale více než u 1 ze 100 pacientů:-

bolest žaludku

-

průjem

-

zácpa

-

plynatost (větry)

-

bolest hlavy

Méně časté - vyskytují se u méně než 1 ze 100, ale u více než 1 z 1 000 pacientů:-

nutkání na zvracení, zvracení

-

závratě

-

poruchy vidění (rozmazané vidění)

-

alergické reakce, jako jsou svědění a kožní vyrážka

Vzácné - vyskytují se u méně než 1 z 1 000, ale u více než 1 z 10 000 pacientů:-

sucho v ústech

-

bolest kloubů

-

deprese

-

halucinace

-

dezorientace a zmatenost, zvláště u náchylných pacientů, a rovněž zhoršení těchto příznaků, pokud se již projevily

Velmi vzácné - vyskytují se u méně než 1 z 10 000 pacientů:-

nedostatek bílých krvinek, nedostatek krevních destiček (zvýšená náchylnost ke krvácení, stálá bolest v krku nebo časté infekce)

-

periferní edém (otoky rukou a nohou)

-

závažné poškození jaterních buněk vedoucí ke žloutence s nebo bez selhání jater

-

anafylaktické reakce včetně anafylaktického šoku (kožní vyrážka, svědění, otoky obličeje, rtů, jazyka, rukou a nohou, dýchací potíže, mdloby, vysoká teplota)

-

zvýšené hodnoty jaterních testů (transaminázy, -GT), zvýšené hladiny triglyceridů (toto může zjistit pouze lékař)

-

zvýšená tělesná teplota

-

bolest svalů

-

duševní deprese

-

intersticiální nefritida (zvýšené nebo snížené vylučování moči nebo stopy krve v moči)

-

kopřivka, otoky obličeje

-

závažné kožní reakce s tvorbou puchýřů a/nebo vředů, jako je Stevensův-Johnsonův syndrom, multiformní erytém, Lyellův syndrom; fotosenzitivita

5.

JAK ULPRIX UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nepoužívejte ULPRIX po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na blistru a krabičce za zkratkou EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.

DALŠÍ INFORMACE

Co ULPRIX obsahuje:

-

Léčivou látkou je pantoprazolum (ve formě pantoprazoli natrium sesquihydricum). Jedna tableta obsahuje 40 mg pantoprazolum.

-

Pomocnými látkami přípravku jsou:Jádro tablety: Mannitol (E421), uhličitan sodný , sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A), základní butylovaný methakrylátový kopolymer, kalcium-stearát, potahová soustava Opadry OY-D-7233 bílá (hypromelosa, oxid titaničitý E171, mastek, makrogol 400, natrium-lauryl-sulfát)Obal tablety: Potahová soustava Kollicoat MAE 30 DP žlutá (disperze kopolymeru MA/EA 1:1), propylenglykol, žlutý oxid železitý (E172), oxid titaničitý (E171) a mastek.

Jak ULPRIX vypadá a co obsahuje toto balení:

Oválná, po obou stranách vypouklá, tmavě žlutá enterosolventní tableta

Velikost balení:Lahvička: 14, 28 a 100 tabletBlistr: 7, 14, 15, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 98 a 100 tablet

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, Česká republika.

Výrobce:

Actavis hf, Reykjavíkurvegur 78, 220 Hafnarfjörður, IslandActavis Ltd., BLB016 Bulebel Industrial Estate, Zejtun ZTN 3000, MaltaGlenmark Pharmaceuticals s.r.o., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, Česká republikaBalkanpharma – Dupnitsa AD, 3 Samokovsko Schosse Str., Dupnitsa 2600, Bulharsko

Tento léčivý přípravek byl schválen v členských zemích Evropského společenství pod následujícími názvy:

Dánsko

ULPRIX 40 mg enterotabletter

Bulharsko

ULPRIX 40 mg

Česká republika

ULPRIX 40 mg

Estonsko

ULPRIX 40 mg

Maďarsko

ULPRIX

Litva

ULPRIX 40 mg skrandyje neirios tabletès

Lotyšsko

ULPRIX 40 mg zarnãs šķīstošãs tabletes

Polsko

PANGLEN

Portugalsko

ULPRIX 40 mg

Rumunsko

PANGLEN 40 mg

Slovensko

ULPRIX 40 mg

Slovinsko

ULPRIX 40 mg gastrorezistentne tablete

Tato příbalová informace byla schválena:

31.1.2011


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Příloha č. 1b) k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls161734/2012

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

ULPRIX 40 mg enterosolventní tablety

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Pantoprazolum 40 mg (jako pantoprazolum natricum sesquihydricum 45,16 mg) v jedné enterosolventní

tabletě.

Úplný seznam pomocných látek viz 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Enterosolventní tableta.ULPRIX 40 mg: Oválná, bikonvexní, tmavě žlutá enterosolventní tableta.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Pro zlepšení příznaků a léčbu nemocí gastrointestinálního traktu, které vyžadují snížení sekrece žaludeční kyseliny:-

dvanáctníkový vřed

-

žaludeční vřed

-

mírná a těžká refluxní ezofagitida

-

Zollingerův-Ellisonův syndrom a jiné patologické stavy nadměrné sekrece

-

eradikace Helicobacter pylori, u pacientů s dvanáctníkovým nebo žaludečním vředem v kombinaci s antibiotiky

V případě kombinované terapie za účelem eradikace Helicobacter pylori je třeba se řídit souhrny údajů o přípravku pro příslušná antibiotika.

4.2

Dávkování a způsob podání

Tablety ULPRIX se nemají žvýkat nebo drtit, mají se polykat celé a zapíjet vodou, a to jednu hodinu před jídlem.

Doporučené dávkování:

Dospělí a děti od 12 let věku:

Léčba středně těžké a těžké refluxní ezofagitidyJedna tableta ULPRIX 40 mg denně.

Dospělí:

Léčba dvanáctníkového a žaludečního vředu:Jedna tableta ULPRIX 40 mg denně.

Při kombinované léčbě za účelem eradikace Helicobacter pylori je doporučenou dávkou jedna tableta dvakrát denně. Druhá tableta ULPRIX by se měla užívat jednu hodinu před večerním jídlem. Pacientovi má být nasazena kombinovaná terapie po dobu 7 dnů. Na konci sedmidenního období se pokračuje v podávání pantoprazolu, aby se zajistilo zahojení vředu. V případě duodenálních vředů se vyžaduje podávat po dobu dalších 1 až 3 týdnů.Bezpečnost dlouhodobého podávání je obecně dobře stanovena. Dlouhodobé podávání pantoprazolu má bezpečnostní profil podobný profilu při krátkodobém podávání, a je dobře tolerováno.U většiny pacientů je dosaženo rychlé úlevy od příznaků. V několika málo případech může být pro pacienty

prospěšná prodloužená léčba k zajištění hojení trvající déle než 8 týdnů.

Duodenální vřed:Duodenální vředy se obvykle zahojí během 2 týdnů. Pokud dvoutýdenní léčba nepostačuje, je během dalších 2 týdnů téměř ve všech případech dosaženo zahojení.

Žaludeční vřed:Léčba gastrických vředů obvykle vyžaduje podávat přípravek po dobu 4 týdnů. Pokud čtyřtýdenní léčba nepostačuje, zahojení je obvykle dosaženo za další 4 týdny.

Gastroezofageální reflux:Léčba gastroezofageálního refluxu obvykle vyžaduje podávat přípravek po dobu 4 týdnů. Pokud čtyřtýdenní léčba nepostačuje, zahojení je obvykle dosaženo za další 4 týdny.

Dlouhodobá léčba Zollingerova-Ellisonova syndromu a jiných patologických stavů nadměrné sekrece:Pacienti by měli zahajovat léčbu denní dávkou 80 mg (2 tablety ULPRIX 40 mg). Poté může být dávka titrována směrem nahoru nebo dolů podle potřeby, přičemž vodítkem mají být změřené hodnoty sekrece žaludeční kyseliny. Při podávání dávek vyšších než 80 mg denně by denní dávka měla být rozdělena do dvou dílčích dávek. Je možné podávat dočasně zvýšené dávky nad 160 mg pantoprazolu, ale takové dávky by neměly být aplikovány déle než je nutné k přiměřené kontrole sekrece kyseliny. Doba trvání léčby Zollingerova-Ellisonova syndromu a jiných patologických stavů nadměrné sekrece není omezena a může být přizpůsobena klinickým potřebám.

Eradikace Helicobacter pylori (H. pylori):Doporučená dávka je 40 mg pantoprazolu dvakrát denně v kombinaci s jedním z následujících tří léčebnýchrežimů:

a) amoxicilin 1 g dvakrát denně + klaritromycin 500 mg dvakrát denněb) klaritromycin 500 mg dvakrát denně + metronidazol 500 mg dvakrát denněc) amoxicilin 1 g dvakrát denně + metronidazol 500 mg dvakrát denně

Druhá tableta ULPRIX 40 mg by měla být užívána před večerním jídlem. Kombinovaná terapie má být aplikována po dobu 7 dnů. Na konci tohoto sedmi-denního období kombinované léčby se může pokračovat s podáváním pantoprazolu, aby se zajistilo zahojení vředu. V případě duodenálních vředů se může vyžadovat podávání po dobu dalších 1 až 3 týdnů. U gastrických vředů může být tato doba 3 až 7 týdnů.

Starší pacienti:Denní dávka 40 mg pantoprazolu by neměla být překračována. Výjimkou je kombinovaná terapie za účelem eradikace H. pylori, při níž by měli starší pacienti dostávat obvyklou dávku pantoprazolu (2 × 40 mg denně) po dobu 1 týdne.

Pacienti s poškozenou renální funkcí:Denní dávka 40 mg pantoprazolu by neměla být překračována. Z tohoto důvodu není u těchto pacientů trojnásobena místě k eradikaci H. pylori léčba trojkombinací (viz bod 4.3).

Pacienti s cirhózou jater:Pacienti se závažným poškozením jaterních funkcí by měli dostávat 40 mg pantoprazolu obden (viz body 4.3 a 4.4). U těchto pacientů je třeba během léčby sledovat hodnoty jaterních enzymů. Pokud dojde ke zvýšení hladin jaterních enzymů, měl by se pantoprazol vysadit. Z tohoto důvodu není u těchto pacientů na místě k eradikaci H. pylori léčba trojkombinací (viz bod 4.3).

Děti:O použití pantoprazolu u dětí nejsou žádné informace. Proto tablety pantoprazolu nemají být podávány dětem.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo kteroukoli pomocnou látku tohoto přípravku.

Pantoprazol, stejně jako jiné inhibitory protonové pumpy, se nemá podávat současně s atazanavirem (viz bod 4.5).

Přípravek nemá být používán ke kombinované terapii za účelem eradikace Helicobacter pylori u pacientů se středně závažným nebo závažným poškozením jater nebo ledvin, protože nejsou u těchto pacientů dosud k dispozici žádné údaje o účinnosti a bezpečnosti pantoprazolu v kombinované terapii.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

U pacientů se závažným poškozením jaterních enzymů by měly být při léčbě pantoprazolem , zvláště při dlouhodobém podávání, pravidelně sledovány hladiny jaterních enzymů. V případě, že budou zjištěny zvýšené hodnoty jaterních testů, ULPRIX by měl být vysazen.

Kyselost žaludku snížená jakýmikoli prostředky (včetně inhibitorů protonové pumpy) způsobuje zvýšení počtu bakterií v žaludku, které jsou v gastrointestinálním traktu normálně přítomny. Podávání léčiv snižujících kyselost může vést k lehce zvýšenému riziku infekcí trávicího traktu, například bakteriemi rodu Salmonellanebo Campylobacter.

U pacientů se Zolllingerovým-Ellisonovým syndromem a jinými patologickými stavy nadměrné sekrecevyžadujících dlouhodobou léčbu může pantoprazol, stejně jako jiné blokátory tvorby kyseliny, snižovat absorpci vitamínu B12 (kyanokobalaminu) v důsledku hypochlorhydrie nebo achlorhydrie. Toto je potřeba zvážit, objeví-li se příslušné klinické příznaky.

Před započetím léčby se má vyloučit maligní onemocnění jícnu nebo žaludku, jelikož léčba pantoprazolem může zmírňovat příznaky těchto maligních chorob a tak zpozdit jejich diagnózu.

S léčbou dětí nejsou dosud žádné zkušenosti.

Při dlouhodobém podávání, zejména pokud léčba trvá déle než 1 rok, by měli pacienti být pod pravidelným lékařským dohledem.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Atazanavir: Studie s jinými inhibitory protonové pumpy ukázaly značně sníženou expozici atazanaviru během souběžného podávání inhibitorů protonové pumpy. Při léčbě atazanavirem je použití inhibitorů protonové pumpy kontraindikováno.

ULPRIX může snížit nebo zvýšit absorpci léčiv, jejichž biologická dostupnost je závislá na pH (např. ketokonazolu, itrakonazolu, atazanaviru).

Pantoprazol je metabolizován v játrech prostřednictvím enzymového systému cytochromu P450. Interakce pantoprazolu s jinými léčivy nebo sloučeninami, které jsou metabolizovány prostřednictvím stejného enzymového systému nemůže být vyloučena. Při specifických testech s řadou takových léčiv nebo sloučenin, jako jsou karbamazepin, kofein, diazepam, diklofenak, digoxin, ethanol, glibenklamid, metoprolol, naproxen, nifedipin, fenytoin, piroxikam, teofylin a orální kontraceptivum, nebyly však pozorovány žádné klinicky významné interakce.

Třebaže během současného podávání fenprokumonu nebo warfarinu při klinických farmakokinetických studií nebyly pozorovány žádné interakce, bylo během postmarketinkového období hlášeno několik jednotlivých případů změn INR (hodnota Quickova testu). Z tohoto důvodu se doporučuje u pacientů léčených kumarinovými antikoagulancii sledovat protrombinový čas / INR a to po započetí léčby, ukončení léčby nebo při nepravidelném podávání pantoprazolu.

Žádné interakce nebyly zaznamenány při současném podávání antacid.

4.6

Těhotenství a kojení

Klinické zkušenosti s podáváním těhotným ženám jsou omezené. Při studiích reprodukční toxicity na zvířatech byly pozorovány známky reprodukční toxicity při dávkách nad 5 mg/kg. Nejsou k dispozici žádné informace o tom, zda je pantoprazol vylučován do mateřského mléka. Tablety pantoprazolu by měly být podávány pouze v případě, že prospěch matky převáží nad potenciálním rizikem pro plod / dítě.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Nejsou známy žádné účinky na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Mohou se vyskytnout nežádoucí reakce, jako jsou závratě a poruchy vidění (viz bod 4.8). Za těchto okolností může být schopnost reakce snížena.

4.8

Nežádoucí účinky

Četnost výskytuOrgánový systém

Časté(≥ 1/100 až < 1/10)

Méně

časté

(≥

1/1 000

< 1/100)

Vzácné(≥

1/10 000

< 1/1 000)

Velmi

vzácné

(< 1/10 000)

Poruchy krve a lymfatického systému

leukopenie, trombocytopenie

Gastrointestinální poruchy

bolest v nadbřišku, průjem, konstipace, flatulence

nauzea / zvracení

sucho v ústech

Celkové poruchy a reakce

v

místě

podání

periferní edém

Poruchy

jater

a žlučových cest

závažné hepatocelulární poškození vedoucí ke žloutence s nebo bez selhání jater

Poruchy imunitního systému

anafylaktické reakce

včetně

anafylaktického šoku

Vyšetření

zvýšené

hladiny

jaterních

enzymů

(transaminas, -GT);

zvýšené

hladiny triglyceridů; zvýšená

tělesná

teplota

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

artralgie

myalgie

Poruchy nervového systému

bolest hlavy

závratě,

poruchy

vidění

(nejasné

vidění)

Psychiatrické poruchy

deprese, halucinace, dezorientace

a

zmatenost, zvláště upredisponovaných pacientů,

rovněž

zhoršení

těchto

příznaků, pokud se již vyskytly

mentální deprese

Poruchy ledvin a močových cest

intersticiální nefritida

Poruchy kůže a podkožní tkáně

alergické

reakce

jako

pruritus

a

urtikárie,angioedém,

kožní vyrážka

závažné

kožní

reakce, jako jsou Stevensův-Johnsonův

syndrom,

multiformní erytém, Lyellův

syndrom,

fotosenzitivita

4.9

Předávkování

U lidí nejsou známy žádné příznaky předávkování. Dávky až do 240 mg byly aplikovány intravenózně během 2 minut a byly dobře snášeny.V případě předávkování s klinickými příznaky intoxikace je třeba se řídit obvyklými pravidly pro terapii intoxikací. Jelikož je pantoprazol z velké míry vázán na proteiny, nebude rychle dialyzovatelný.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Inhibitory protonové pumpyATC kód: A02BC02

Pantoprazol je substituovaný benzimidazol inhibující sekreci kyseliny chlorovodíkové v žaludku specifickým účinkem na protonovou pumpu parietálních buněk.

Pantoprazol se v kyselých kanálcích parietálních buněk konvertuje na aktivní formu, kde inhibuje enzym H

+,

K

+-ATPasu , tedy finální stupeň produkce kyseliny chlorovodíkové v žaludku. Inhibice je závislá na dávce a

zahrnuje jak bazální, tak stimulovanou sekreci této kyseliny. U většiny pacientů je dosaženo úlevy od symptomů do 2 týdnů. Stejně jako u jiných inhibitorů protonové pumpy a inhibitorů H2 receptorů, způsobuje léčba pantoprazolem snížení kyselosti v žaludku a tím zvýšení hladiny gastrinu úměrně snížení acidity. Zvýšení hladiny gastrinu je reverzibilní. Jelikož se pantoprazol váže na enzym distálně vzhledem k úrovnireceptorů parietálních buněk, může inhibovat sekreci kyseliny chlorovodíkové nezávisle na stimulaci jinými substancemi (acetylcholin, histamin, gastrin). Účinek léčiva podaného perorálně a intravenózně se neliší.Působením pantoprazolu se při hladovění zvyšují hodnoty gastrinu. Při krátkodobém použití ve většině případů nepřekračují normální horní limit. Při dlouhodobé léčbě se hladiny gastrinu ve většině případů zdvojnásobí. K nadměrnému zvýšení však dochází pouze v izolovaných případech. Následkem toho je při dlouhodobé terapii vzácně pozorováno mírné až střední zvýšení počtu specifických endokrinních buněk (ECL) v žaludku (jednoduchá až adenomatoidní hyperplazie). Avšak podle dosud provedených studií může být při léčbě trvající 1 rok tvorba karcinoidních prekurzorů (atypická hyperplazie) nebo gastrických karcinoidů,zjištěných při experimentech na zvířatech (viz bod 5.3), u člověka vyloučena.Na základě experimentů na zvířatech nelze vyloučit vliv dlouhodobé léčby pantoprazolem, která je delší než 1 rok, na endokrinní parametry thyroidálních a jaterních enzymů.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Obecná farmakokinetika

Pantoprazol je rychle absorbován. Maximálních koncentrací v plazmě je dosaženo i po jednorázové perorální dávce 20 mg. Maximálních sérových koncentrací kolem 1 – 1,5 µg/ml je dosaženo v průměru za 2 až 2,5 hodiny po podání, tyto hodnoty zůstávají konstantní i po vícenásobném podání. Distribuční objem je asi 0,15 l/kg a clearance se pohybuje okolo 0,1 l/hod/kg. Terminální poločas eliminace je přibližně 1 hod. Vyskytlo se i několik případů subjektů se zpožděnou eliminací. Kvůli specifické vazbě pantoprazolu na protonovou pumpu parietálních buněk nekoreluje eliminační poločas s mnohem delší dobou trvání účinku (inhibice sekrece kyseliny).Farmakokinetika se neliší po jednorázovém nebo opakovaném podání. V dávkovém rozmezí 10 až 80 mg je plazmatická kinetika pantoprazolu lineární jak po perorálním, tak po intravenózním podání.Vazba pantoprazolu na sérové proteiny je asi 98%. Léčivá látka je téměř výhradně metabolizována v játrech. Renální eliminace představuje hlavní cestu exkrece (asi 80 %) metabolitů pantoprazolu, zbytek se vylučuje

stolicí. Hlavním metabolitem v séru i v moči je desmethylpantoprazol, který je konjugován se sulfátem. Poločas hlavního metabolitu (asi 1,5 hod) není o mnoho delší než poločas pantoprazolu.

Biologická dostupnost

Pantoprazol je po perorálním podání kompletně absorbován. Zjištěná absolutní biologická dostupnost z tablet je kolem 77 %. Současný příjem potravy či antacid nemá vliv na hodnotu AUC, maximální sérové koncentrace, a tím ani na biologickou dostupnost. Pouze variabilita lag fáze může být zvýšena současným příjmem potravy.

Vlastnosti u pacientů/zvláštních skupin subjektů

Při podávání pantoprazolu pacientům s omezenou funkcí ledvin (včetně dialyzovaných pacientů) není nutné snížení dávky. Stejně jako u zdravých subjektů je poločas pantoprazolu krátký. Jen velmi malé množství pantoprazolu může být dialyzováno. Ačkoli hlavní metabolit má mírně opožděný poločas (2 – 3 hod), exkrece je přesto rychlá, a tudíž nedochází ke kumulaci.Hodnota poločasu u pacientů s jaterní cirhózou (skóre A a B podle Childa a Pugha) se zvyšuje na 3 až 6 hod a hodnoty AUC se zvyšují o faktor 3 až 5. Maximální sérové koncentrace se však zvyšují jen mírně o faktor 1,3ve srovnání se zdravými subjekty.Mírné zvýšení hodnot AUC a Cmax u starších subjektů ve srovnání s mladšími není rovněž klinicky relevantní.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Předklinické údaje získané na základě konvenčních farmakologických studií bezpečnosti, toxicity po opakovaném podávání a genotoxicity neodhalily žádné zvláštní riziko pro člověka.Ve dvouleté studii karcinogenity (odpovídající celoživotnímu podávání) prováděné na potkanech byla zjištěnaneuroendokrinní neoplazmata. Navíc byly v předžaludku potkanů nalezeny dlaždicové papilomatózní buňky. Mechanismus vedoucí k tvorbě gastrických karcinoidů vyvolané substituovanými benzimidazoly byl pečlivě studován a ze zkoumání lze vyvodit závěr, že se jedná o sekundární reakci na výrazně zvýšenou sérovou hladinu gastrinu vyskytující se u potkanů během chronického podávání vysokých dávek.Během dvouleté studie na hlodavcích byl pozorován u potkanů a myších samiček zvýšený počet jaterních tumorů. Tyto nálezy byly interpretovány jako důsledek vysoké rychlosti metabolismu pantoprazolu v játrech.Ve skupině potkanů dostávajících nejvyšší dávky (200 mg/kg) byl pozorován mírně zvýšený výskyt neoplastických změn štítné žlázy. Výskyt těchto neoplazmat je spojen se změnami v rozkladu tyroxinu v játrech potkanů vyvolanými pantoprazolem. Vzhledem k nízké terapeutické dávce užívané k léčbě u lidí se nežádoucí účinky na štítnou žlázu nepředpokládají.Na základě studií mutagenity, transformace buněk a vazby DNA je vyvozen závěr, že pantoprazol nemá žádnýgenotoxický potenciál.Výzkumy neprokázaly výskyt poruch fertility nebo teratogenní účinky.Schopnost pantoprazolu procházet placentou byla zkoumána u potkanů a bylo zjištěno její zvyšování při pokročilém stupni gestace. V důsledku toho je koncentrace pantoprazolu v plodu zvýšena krátce před porodem.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Jádro tablety:Mannitol (E421), uhličitan sodný , sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A), základní butylovaný

methakrylátový kopolymer, kalcium-stearát, potahová soustava Opadry OY-D-7233 bílá (hypromelosa, oxid titaničitý E171, mastek, makrogol 400, natrium-lauryl-sulfát)

Potahová vrstva tablety:

Potahová soustava Kollicoat MAE 30 DP žlutá, skládající se z disperze kopolymeru MA/EA 1:1, propylenglykolu, žlutého oxidu železitého (E172), oxidu titaničitého (E171) a mastku.

6.2

Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3

Doba použitelnosti

4 roky

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

6.5

Druh obalu a velikost balení

Lahvička s tabletami (HDPE) s plastovým uzávěrem (LDPE) a vysoušecí látkouBlistr OPA/Al/PVC-Al

Velikost balení:Lahvička: 14, 28 a 100 tabletBlistr: 7, 14, 15, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 98 a 100 tablet

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Žádné zvláštní požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, Česká republika.

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

09/263/10-C

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE / DATUM PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

24.3.2010

10.

DATUM REVIZE TEXTU

23.8.2012


Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.