Tussin

Kód 0094859 ( )
Registrační číslo 36/ 220/90-C
Název TUSSIN
Režim prodeje bez lékařského předpisu
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace TEVA Czech Industries s.r.o., Opava-Komárov, Česká republika
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0094859 POR GTT SOL 1X10ML Perorální kapky, roztok, Perorální podání
0014725 POR GTT SOL 1X25ML Perorální kapky, roztok, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak TUSSIN

Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn.sukls257709/2012

Příbalová informace - VP Informace pro použití, čtěte pozorně! TUSSIN Perorální kapky, roztok. Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce Teva Czech Industries s.r.o., Opava-Komárov, Česká republika Složení: Léčivé látky Butamirati dihydrogenocitras 46,2 mg v 10 ml. (1 ml = 34 kapek). Pomocné látky Ethanol 96%, propylenglykol, polysorbát 80, aroma alpských květin, tekutý lékořicový extrakt, čištěná voda. Indikační skupina: Antitusikum. Charakteristika: Přípravek tlumí dráždění ke kašli. Na rozdíl od přípravků, obsahujících kodein, nepůsobí útlum dechového centra a nevyvolává návyk při dlouhodobém užívání. Indikace: Přípravek mohou používat dospělí, děti i mladiství. Přípravek se používá k léčbě suchého, dráždivého a obtížně ztišitelného kašle při virových infekcích horních a dolních dýchacích cest, při zánětech horních cest dýchacích, při zánětu hltanu, hrtanu, průdušek a průdušnice, kde je možné ho po omezenou dobu užívat bez porady s lékařem. Na doporučení lékaře lze použít i u astmatu, při astmatickém zánětu průdušek, kašli při tuberkulóze, zaprášení a zánětu plic. Tussin lze podat i k utišení kašle před a po operaci. Kontraindikace: Neužívat při známé přecitlivělosti na léčivé látky nebo kteroukoli pomocnou látku. Přípravek se nesmí podávat dětem do 2 měsíců věku. V těhotenství a v období kojení je možné přípravek užívat pouze po poradě s lékařem. Nežádoucí účinky: Nežádoucí účinky přípravku nejsou známy. Při případném výskytu nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí se o dalším užívání přípravku poraďte se svým lékařem. Interakce: Interakce nejsou dosud známy. Dávkování: Pokud lékař neurčí jinak, dávkuje se podle hmotnosti pacienta:

.

hmotnost

počet dávek na den

počet kapek v jedné dávce

do 7 kg

3-4

7

8-12 kg

3-4

8

13-20 kg

3-4

10

21-30 kg

3-4

12

31-40 kg

3-4

14

41-50 kg

3

20

51-70 kg

3

30

nad 70 kg

3

35

Pokud si zapomenete vzít svou dávku ve stanovenou dobu, užijte ji, jakmile si vzpomenete, a dále pak pokračujte při užívání přípravku ve svých pravidelných časových intervalech, avšak nikdy neužívejte dvě dávky současně. Způsob podání: Dávka se odkape z lahvičky ve svislé poloze, dnem vzhůru, a to do vody, čaje nebo ovocné šťávy. Minimální příjem tekutiny by měl být při každém podání kapek asi 100 ml. Užívá se po jídle. Upozornění: Pokud nedojde k ústupu nebo zmírnění příznaků choroby do 3 dnů nebo se stav zhorší, popř. dojde-li k výskytu neobvyklých reakcí, vyhledejte lékaře. O vhodnosti současného užívání Tussinu s jinými léky se poraďte s lékařem. Bude-li Vám lékař předepisovat jiné léky, oznamte mu, že užíváte Tussin. Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem. Přípravek obsahuje 28% ethanolu. Uchovávání: Uchovávejte při teplotě do 25 0C. Chraňte před chladem a mrazem. Uchovávejte v původním vnitřním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. Doba použitelnosti po prvním otevření: maximálně 12 měsíců. Varování: Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. Balení: 10 ml a 25 ml Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu. Datum revize textu: 19.12.2012


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Příloha č. 2 ke sdělení sp.zn.sukls257709/2012

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Tussin 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Butamirati dihydrogenocitras 4,62 mg v 1 ml (= 34 kapek) roztoku. Pomocné látky viz 6.1 3. LÉKOVÁ FORMA Perorální kapky, roztok. Čirá žlutá až žlutohnědá kapalina, nasládlé, mírně hořké chuti. 4. KLINICKÉ ÚDAJE 4. 1 Terapeutické indikace Dráždivý suchý kašel při chřipkovém onemocnění, při katarálních infektech horních cest dýchacích, zánětu průdušek, zánětu hltanu, zánětu hrtanu, zánětu průdušnice, kašel při tuberkulóze a při zaprášení plic, utišení kašle před operací i po ní. 4. 2 Dávkování a způsob podání Dávkuje se podle hmotnosti pacienta. Děti:

do 7 kg

0,98 mg (7 kapek) 3 - 4krát denně

8 - 12 kg

1,12 mg (8 kapek) 3 - 4krát denně

13 - 20 kg

1,4 mg (10 kapek) 3 - 4krát denně

21 - 30 kg

1,68 mg (12 kapek) 3 - 4krát denně

31 - 40 kg

1,96 mg (14 kapek) 3 - 4krát denně.

Dospělí a děti větších hmotností:

41 - 50 kg

2,8 mg (20 kapek) 3krát denně

51 - 70 kg

4,2 mg (30 kapek) 3krát denně

nad 70 kg

4,9 mg (35 kapek) 3krát denně

Kapky se užívají s čajem, vodou nebo ovocnou šťávou po jídle. 4. 3 Kontraindikace Přípravek se nesmí podávat dětem do 2 měsíců věku, ženám v prvním trimestru těhotenství a pacientům při známé přecitlivělosti na léčivou látku nebo kteroukoli pomocnou látku. S opatrností je nutno podávat ženám v druhém a třetím trimestru těhotenství. 4. 4 Zvláštní upozornění a zvláštní opatření pro použití V případě výskytu exantému, průjmu nebo závratí se doporučuje redukce dávky. Po snížení dávky většinou dochází k ústupu těchto nežádoucích projevů. Přípravek obsahuje 28 % ethanolu. 4. 5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce Interakce nejsou dosud známy. 4. 6 Těhotenství a kojení Těhotenství Při subkutánní a perorální aplikaci butamirátu citrátu krysím a myším samicím nebyly pozorovány žádné známky poškození plodu. Rovněž při p.o. podávání butamirátu citrátu králíkům nebyly zaznamenány teratogenní ani embryotoxické účinky.

Zkušenosti s podáváním butamirátu citrátu u těhotných žen nejsou, proto by se v prvním trimestru těhotenství neměl užívat vůbec. V dalších 2 trimestrech by se měla dodržovat obecná ustanovení o podávání léčiv v těhotenství. Kojení Butamirát-citrát nepřechází do mateřského mléka. Může být proto užíván v období kojení. 4. 7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje Butamirát-citrát nesnižuje pozornost ani schopnost koncentrace. 4. 8 Nežádoucí účinky Přípravek je pacienty dobře snášen. Na rozdíl od kodeinových preparátů nevyvolává útlum dechového centra, mánii, nevyvíjí se na něj návyk a nepůsobí obstipaci. Vzácně se vyskytovaly exantémy, nauzea, průjem, závratě, které vymizely po redukci dávky nebo po vysazení přípravku. 4. 9 Předávkování Předávkování se projevuje ospalostí, žaludeční nevolností, zvracením, průjmy, poruchami rovnováhy a snížením krevního tlaku. Při léčbě se postupuje dle obecných metod, používaných při předávkování léčiv (podávání živočišného uhlí, výplach žaludku, atd. ). Specifické antidotum neexistuje. 5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI 5. 1 Farmakodynamické vlastnosti Farmakoterapeutická skupina Antitusikum. ATC kód: R05DB13 Mechanismus účinku Butamirát-citrát působí na CNS, kde tlumí kašlací reflex. Farmakodynamické účinky Butamirát-citrát rychle a účinně tlumí dráždění ke kašli, neovlivňuje dechové centrum, nezpůsobuje ospalost a nevyvolává návyk. Kromě antitusického účinku má tendenci ke snižování odporu v dýchacích cestách. 5. 2 Farmakokinetické vlastnosti Butamirát-citrát se po perorálním podání rychle a plně absorbuje. V krvi se 94% resorbované látky váže na plazmatické bílkoviny. Distribuuje se přibližně rovnoměrně do celého organismu. Je metabolizován na dva antitusicky účinné metabolity, které jsou vylučovány z více než 90 % renální cestou. Jen malá část se vylučuje stolicí. Plazmatický poločas je přibližně 6 hodin. 6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE 6. 1 Seznam pomocných látek Polysorbát 80, aroma alpských květin, tekutý lékořicový extrakt, čištěná voda, ethanol 96%, propylenglykol. 6. 2 Inkompatibility Fyzikální ani chemické inkompatibility nejsou známy. 6. 3 Doba použitelnosti 3 roky. Doba použitelnosti po prvním otevření: maximálně 12 měsíců.

6. 4 Zvláštní opatření pro uchovávání Uchovávejte při teplotě do 25 0C. Chraňte před chladem a mrazem. Uchovávejte v původním vnitřním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. 6. 5 Druh obalu a velikost balení Lékovka z hnědého skla s HDPE šroubovacím uzávěrem a LDPE kapací vložkou, krabička Velikost balení: 10 ml a 25 ml 6. 6 Návod k použití přípravku, zacházení s ním Kapky se užívají s čajem, vodou nebo ovocnou šťávou po jídle. 7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI Teva Czech Industries s.r.o., Ostravská 29, 747 70 Opava-Komárov, Česká republika 8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO 36/ 220/ 90 - C 9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE 10.9.1990 / 15.4. 2009 10. DATUM REVIZE TEXTU 19.12.2012


nahoru

Informace na obalu

1

NÁVRH TEXTU KRABIČKY

TUSSIN (Butamirati dihydrogenocitras) Perorální kapky, roztok 10 ml Butamirati dihydrogenocitras 4,62 mg v 1 ml (1ml = 34 kapek) Pomocné látky: Propylenglykol, 28% ethanolu K vnitřnímu užití. Přípravek se nakape do menšího množství čaje, vody nebo ovocné šťávy a užívá se (podává dítěti) po jídle Dávkování: dospělí obvykle užívají 3krát denně 30 kapek, děti podle hmotnosti 3 – 4krát denně 7 – 20 kapek. Čtěte pozorně přiloženou příbalovou informaci. Kapejte z lahvičky ve svislé poloze, dnem vzhůru. Uchovávejte při teplotě do 25 0C, v původním vnitřním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. Chraňte před chladem a mrazem. Doba použitelnosti po prvním otevření: maximálně 12 měsíců. Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny. Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

Teva Czech Industries s.r.o., Opava - Komárov, Česká republika Reg. č.: 36/220/90-C Č. šarže: Použitelné do: Uvedení názvu léčivého přípravku na obalu Braillovým písmem.

NÁVRH TEXTU PRO ŠTÍTEK

TUSSIN (Butamirati dihydrogenocitras ) Perorální kapky, roztok 10 ml logo Teva Č. šarže: Použitelné do:

2

NÁVRH TEXTU KRABIČKY

TUSSIN (Butamirati dihydrogenocitras) Perorální kapky, roztok 25 ml Butamirati dihydrogenocitras 4,62 mg v 1 ml (1ml = 34 kapek) Pomocné látky: Propylenglykol, 28% ethanolu K vnitřnímu užití. Přípravek se nakape do menšího množství čaje, vody nebo ovocné šťávy a užívá se (podává dítěti) po jídle Dávkování: dospělí obvykle užívají 3krát denně 30 kapek, děti podle hmotnosti 3 – 4krát denně 7 – 20 kapek. Čtěte pozorně přiloženou příbalovou informaci. Kapejte z lahvičky ve svislé poloze, dnem vzhůru. Uchovávejte při teplotě do 25 0C, v původním vnitřním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. Chraňte před chladem a mrazem. Doba použitelnosti po prvním otevření: maximálně 12 měsíců. Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny. Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

Teva Czech Industries s.r.o., Opava - Komárov, Česká republika Reg. č.: 36/220/90-C Č. šarže: Použitelné do: Uvedení názvu léčivého přípravku na obalu Braillovým písmem.

NÁVRH TEXTU PRO ŠTÍTEK

TUSSIN (Butamirati dihydrogenocitras ) Perorální kapky, roztok 25 ml logo Teva Č. šarže: Použitelné do:

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.