Tramal Kapky 100 Mg/1 Ml

Kód 0004311 ( )
Registrační číslo 65/ 077/91-S/C
Název TRAMAL KAPKY 100 MG/1 ML
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Grünenthal GmbH, Aachen, Německo
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0004311 POR GTT SOL 1X10ML Perorální kapky, roztok, Perorální podání
0057793 POR GTT SOL 1X96ML Perorální kapky, roztok, Perorální podání
0097443 POR GTT SOL 3X10ML Perorální kapky, roztok, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak TRAMAL KAPKY 100 MG/1 ML

Příloha č.1a k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls84052/2011

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

TRAMAL kapky 100 mg/1 ml,

Perorální kapky, roztok v lahvičce s kapací vložkou

(Tramadoli hydrochloridum)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

• Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. V příbalové informaci naleznete: 1.

Co je přípravek TRAMAL kapky a k čemu se používá

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete TRAMAL kapky užívat

3.

Jak se užívá přípravek TRAMAL kapky v lahvičce s kapací vložkou

4.

Možné nežádoucí účinky

5.

Jak uchovávat přípravek TRAMAL kapky v lahvičce s kapací vložkou

6.

Další informace

1.

CO JE PŘÍPRAVEK TRAMAL KAPKY A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Tramadol – léčivá látka přípravku TRAMAL kapky – je lék proti bolesti, který patří do skupiny opioidů, ovlivňujících centrální nervový systém. Zmírňuje bolest působením na zvláštní nervové buňky v míše a v mozku. Přípravek TRAMAL kapky se používá k léčbě středně silné až silné bolesti. 2.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE TRAMAL KAPKY UŽÍVAT

Neužívejte TRAMAL kapky - jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku přípravku TRAMAL kapky -

při akutní otravě alkoholem, užíváte-li léky na spaní, léky proti bolesti nebo jiné psychotropní léky

(léky ovlivňujícími náladu a emoce) -

jestliže současně užíváte inhibitory MAO (určité léky proti depresi) a nebo pokud jste je užíval(a) v posledních dvou týdnech před léčbou přípravkem TRAMAL kapky (viz "Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky ").

- jestliže jste epileptik a léčba dostatečně nepotlačuje vznik záchvatů -

jako náhradu při léčbě drogové závislosti.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku TRAMAL kapky je zapotřebí: -

jestliže se domníváte, že jste závislý(á) na jiných lécích proti bolesti (opioidech);

-

jestliže trpíte poruchami vědomí (jestliže je Vám na omdlení);

-

jestliže jste v šoku (jehož příznakem může být například studený pot);

-

jestliže trpíte zvýšeným nitrolebním tlakem (což je možné po poranění hlavy a nebo při onemocněních mozku);

-

jestliže máte potíže s dýcháním;

-

jestliže máte epilepsii nebo jste náchylní záchvatům, protože riziko vzniku záchvatů může být zvýšeno;

-

jestliže trpíte chorobou jater nebo ledvin.

V těchto případech se před užitím tohoto léčivého přípravku poraďte se svým lékařem. Byly hlášeny epileptické záchvaty u pacientů, kteří užívali tramadol v doporučených dávkách. Riziko se zvyšuje, když dávky tramadolu překračují doporučenou horní hranici denní dávky (400 mg). Přípravek TRAMAL kapky není určen k léčbě dětí mladších než 1 rok. Věnujte prosím pozornost tomu, že přípravek TRAMAL kapky může vést ke vzniku tělesné nebo psychické závislosti. Užívá-li se přípravek TRAMAL kapky dlouhodobě, může jeho účinek slábnout (vznik tolerance) a může být potřebné zvyšování dávek. U nemocných se sklonem ke zneužívání léků anebo u pacientů závislých na lécích se doporučuje pouze krátkodobá léčba přípravkem TRAMAL kapky a pacient musí být během léčby pečlivě sledován. Pokud se u Vás v průběhu léčby přípravkem TRAMAL kapky vyskytne nebo se v minulosti vyskytl některý z těchto problémů, informujte o něm prosím svého lékaře. Tento léčivý přípravek nepodléhá zákonným omezením o omamných látkách. Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky: Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Neužívejte přípravek TRAMAL kapky současně s léky zvanými inhibitory MAO (určité léky na léčbu deprese). Neužívejte TRAMAL kapky ani tehdy, jestliže jste výše uvedené inhibitory MAO užíval(a) v posledních 14 dnech.

Analgetický účinek přípravku

TRAMAL kapky může být snížen a doba působení může být zkrácena,

užíváte-li léky, které obsahují - karbamazepin ( na epileptické záchvaty); - pentazocin, nalbufin nebo buprenorfin (proti bolesti); - ondansetron (proti žaludeční nevolnosti). Váš lékař Vám řekne, zda byste měl(a) přípravek TRAMAL kapky užívat a v jaké dávce. Riziko nežádoucích účinků stoupá, -

jestliže současně s přípravkem TRAMAL kapky užíváte léky na uklidnění, na spaní a jiná analgetika jako je morfin nebo kodein (také se užívá proti kašli) a alkohol. Můžete se cítit malátný(á) nebo je Vám na omdlení. Když se tyto příznaky objeví, oznamte to svému lékaři.

-

jestliže současně s přípravkem TRAMAL kapky užíváte léky, které mohou vyvolat křeče, jako jsou určitá antidepresiva. Při současném užívání s přípravkem TRAMAL kapky se může zvýšit riziko křečí. Zda je

přípravek TRAMAL kapky pro Vás vhodný, posoudí Váš lékař.

-

jestliže současně s přípravkem TRAMAL kapky užíváte inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (často označované jako SSRI), nebo inhibitory MAO (léky proti depresi). Může dojít k vzájemnému ovlivnění přípravku TRAMAL kapky s těmito přípravky a mohou se objevit příznaky jako zmatenost, neklid, horečka, pocení, nekoordinované pohyby končetin nebo očí, mimovolní svalové záškuby nebo průjem.

- jestliže užíváte současně s přípravkem TRAMAL kapky kumarinové přípravky proti krevní srážlivosti

(léky pro zředění krve), např. warfarin. Účinek těchto léků může být zesílen, a může se projevit krvácení.

Užívání přípravku TRAMAL kapky s jídlem a pitím V průběhu léčby přípravkem TRAMAL kapky nepijte alkohol, protože zesiluje účinky přípravku TRAMAL kapky. Jídlo neovlivňuje účinek přípravku TRAMAL kapky. Těhotenství a kojení Poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Jelikož o bezpečnosti tramadolu u těhotných žen není dostatek informací, TRAMAL kapky, byste neměla užívat pokud jste těhotná. Dlouhodobá léčba během těhotenství může vést u novorozence ke vzniku příznaků z vysazení. Obecně se podávání tramadolu kojícím matkám nedoporučuje. Malá množství tramadolu jsou vylučována do mateřského mléka. Po jedné dávce obvykle není nutné kojení přerušit. Požádejte o radu svého lékaře. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů: Přípravek TRAMAL kapky může způsobit ospalost, závratě a rozmazané vidění a může tak ovlivnit Vaše reakce. Máte-li dojem, že Vaše reakce jsou ovlivněny, neřiďte automobil ani jiný dopravní prostředek, nepoužívejte elektrické přístroje, neobsluhujte stroje. Důležité informace o některých složkách přípravku TRAMAL kapky: Přípravek TRAMAL kapky obsahuje sacharosu. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento léčivý přípravek užívat. Pokud je přípravek TRAMAL kapky podáván dlouhodobě (např. 2 týdny a více) může mít škodlivý vliv na chrup.

Přípravek TRAMAL kapky obsahuje glyceromakrogol-hydroxystearát (odvozenina ricinového oleje), který může vyvolat žaludeční nevolnost a průjem. 3.

JAK SE UŽÍVÁ PŘÍPRAVEK TRAMAL KAPKY, ROZTOK V LAHVIČCE S KAPACÍ

VLOŽKOU ? Vždy užívejte přípravek TRAMAL kapky přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. TRAMAL kapky je dodáván buď v lahvičce s kapací vložkou nebo v lahvičce s dávkovací pumpou. Prosím, uvědomte si, že jedno stlačení lahvičky s dávkovací pumpou neodpovídá 1 kapce v lahvičce s kapací vložkou. Viz poznámky na konci této příbalové informace pro další podrobnosti. Dávka by měla být stanovena podle intenzity bolesti a Vaší individuální odpovědi na bolest. Obecně by měla být užívána nejnižší účinná dávka. Neurčí-li lékař jinak, je obvyklá dávka přípravku: Dospělí a mladiství od 12 let 20 – 40 kapek (odpovídá 50 – 100 mg tramadoli hydrochloridum) V závislosti na Vaší bolesti účinek přetrvává 4 – 8 hodin. Neužívejte více než 160 kapek (tj. 4dávky po 40 kapkách) což odpovídá 400 mg tramadoli hydrochloridum. Výjimečně, v případě klinické potřeby, může lékař nařídit podání vyšší denní dávky.

Děti TRAMAL kapky (lahvička s kapací vložkou): pro děti od 1 roku věku je obvyklá jednotlivá dávka 4-8 kapek / 10 kg (1-2 mg tramadoli hydrochloridum/1 kg tělesné hmotnosti). Podrobné informace o dávce vztahující se k tělesné hmotnosti najdete na konci této příbalové informace.

Obecně by měla být zvolena nejnižší možná analgeticky účinná dávka. Nesmí být překročena celková denní dávka 8 mg tramadoli hydrochloridum na kg tělesné hmotnosti, maximálně však 400 mg tramadoli hydrochloridum.

. U dětí se doporučuje podávat přípravek TRAMAL kapky přednostně z lahvičky s kapací vložkou než z lahvičky s dávkovací pumpou, protože umožňuje přesné dávkování podle dané tělesné hmotnosti.

Starší pacienti U starších pacientů (nad 75 let) může být vylučování tramadolu zpomaleno. Je-li to Váš případ, lékař Vám může doporučit prodloužení intervalu mezi jednotlivými dávkami. Postižení jater nebo ledvin (selhání) / dialyzovaní pacienti Vylučování tramadolu může být prodlouženo, trpíte-li postižením jater a/nebo ledvin.V těchto případech Váš lékař může doporučit prodloužení intervalu mezi dávkami. Jak a kdy by se měl přípravek TRAMAL kapky užívat? TRAMAL kapky, roztok pro perorální podání (k vnitřnímu užití). TRAMAL kapky: Kapky se užívají s malým množstvím tekutiny nebo na kostce cukru a lze je užívat nezávisle na jídle. Podrobné informace o použití lahvičky s kapací vložkou nebo s dávkovací pumpou najdete na konci této příbalové informace. Jak dlouho by se měl přípravek TRAMAL kapky užívat? Neužívejte TRAMAL kapky déle, než je nezbytné. Je-li z důvodu povahy a závažnosti onemocnění nezbytná dlouhodobá léčba bolesti, Váš lékař Vás bude kontrolovat v pravidelných a krátkých časových intervalech, (v případě potřeby i léčbu přeruší), aby zjistil zda byste měl(a) v léčbě přípravkem TRAMAL kapky pokračovat a s jakou dávkou. Jestliže máte pocit, že účinek přípravku TRAMAL kapky je příliš silný nebo příliš slabý, řekněte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Jestliže jste užil(a) více přípravku TRAMAL kapky, než jste měl(a): Jestliže jste omylem užil(a) dávku navíc, nejspíše žádné negativní účinky nenastanou. Měl(a) byste užít další dávku tak, jak máte předepsáno. Po velmi vysokých dávkách se mohou objevit velmi úzké zorničky, zvracení, pokles krevního tlaku, bušení srdce, mdloby, porucha vědomí až koma (hluboké bezvědomí), epileptické záchvaty, poruchy dýchání až zástava dechu. V těchto případech ihned volejte lékaře! Jestliže jste zapomněl(a) užít TRAMAL kapky: Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek TRAMAL kapky, pravděpodobně se opět objeví bolest. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) zapomenutou dávku, prostě pokračujte v užívání kapek jako předtím. Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek TRAMAL kapky: Pokud přerušíte nebo ukončíte léčbu přípravkem TRAMAL kapky předčasně, nejspíše se opět objeví bolest. Pokud chcete ukončit léčbu z důvodu nepříjemných nežádoucích účinků, poraďte se se svým lékařem. Ukončení léčby přípravkem TRAMAL kapky je obvykle bez příznaků z vysazení. Avšak ve vzácných případech, se mohou někteří lidé, kteří užívali nějakou dobu TRAMAL kapky, po náhlém přerušení léčby cítit ne zcela dobře. Mohou cítit neklid, úzkost, nervozitu nebo se cítit nejistí. Mohou být hyperaktivní, mít potíže se spaním nebo potíže žaludeční a střevní. U velmi malého počtu lidí mohou nastat panické záchvaty, halucinace, neobvyklé pocity jako jsou svědění, brnění a snížená citlivost, a hučení v uších (tinnitus). Velmi vzácně byly zaznamenány další neobvyklé účinky na CNS, jako je zmatenost, bludy, změny vnímání vlastní osobnosti (depersonalizace), změny vnímání skutečnosti (derealizace) a bludy z pronásledování (paranoia). Pokud se po vysazení přípravku TRAMAL kapky vyskytne u Vás některý z těchto příznaků, poraďte se prosím se svým lékařem. Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 4.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek TRAMAL kapky nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Obvykle se četnost nežádoucích účinků třídí následujícím způsobem: -

velmi časté (u více než 1 z 10 osob),

-

časté (u více než 1 ze 100 osob a méně než 1 z 10 osob),

-

méně časté (u více než 1 z 1000 osob a méně než 1 z 100 osob),

-

vzácné (u více než 1 z 10 000 osob a méně než 1 z 1000 osob),

-

velmi vzácné (u méně než 1 z 10 000 osob)

- není známo (z dostupných údajů nelze určit) Ihned vyhledejte lékařskou pomoc, pokud zaznamenáte příznaky alergické reakce, jako je otok obličeje, jazyka a/nebo hrdla, a/nebo potíže s polykáním nebo kopřivku spolu s dýchacími potížemi. Nejčastějším nežádoucím účinkem léčby přípravkem TRAMAL kapky je pocit na zvracení a závratě, které se vyskytují u více než 1 pacienta z 10. Srdeční poruchy Méně časté : účinky na srdce (bušení srdce, rychlá srdeční akce). Tyto nežádoucí účinky se mohou vyskytnout především u pacientů, kteří stojí nebo při fyzické zátěži. Vzácné : pomalá srdeční akce. Vyšetření Vzácné: vzestup krevního tlaku Poruchy krevního oběhu Méně časté: účinky na krevní oběh (pocit na omdlení nebo kolaps) Tyto nežádoucí účinky se mohou vyskytnout především u pacientů, kteří stojí nebo při fyzické zátěži. Poruchy metabolismu a výživy Vzácné: změny chuti k jídlu. Respirační, hrudní a mediastinální poruchy: Vzácné: pomalé dýchání, dušnost. Při překročení doporučených dávek nebo při současném užívání jiných léků, které působí tlumivě na mozkové funkce, může dojít ke zpomalení dýchání. Bylo popsáno zhoršení projevů astmatu, nebylo však prokázáno, že byly způsobeny tramadolem. Poruchy nervového systému Velmi časté : závratě. Časté : bolesti hlavy, ospalost. Vzácné : abnormální vjemy (např. svědění, mravenčení, znecitlivění), chvění, epileptické záchvaty, svalové záškuby, nekoordinované pohyby, přechodná ztráta vědomí (synkopa). Epileptické záchvaty se objevily hlavně po užívání vysokých dávek tramadolu nebo při současném užívání jiných léčivých přípravků, které mohou záchvaty vyvolat. Není známo: poruchy řeči Psychiatrické poruchy Vzácné : halucinace, zmatenost, poruchy spánku, úzkost a noční děsy. Po léčbě přípravkem TRAMAL kapky se mohou vyskytnout psychiatrické poruchy. Jejich intenzita a povaha může být různá (v závislosti na osobnosti pacienta a délce léčby). Tyto obtíže mohou spočívat ve změnách nálady (obvykle povznesená nálada, vzácněji podrážděnost), změnách aktivity (obvykle snížení, vzácněji zvýšení) a ve snížení poznávacího a smyslového vnímání (změny pocitů a rozpoznávání, které mohou vést k chybným rozhodnutím). Je možný vznik závislosti. Jestliže je přípravek TRAMAL kapky užíván dlouhodobě, může vzniknout závislost, ačkoli je riziko vzniku závislosti velmi nízké. Po náhlém ukončení léčby se mohou objevit příznaky z vysazení (viz. ”Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek TRAMAL kapky”).

Poruchy oka Vzácné : rozmazané vidění. Není známo: rozšíření zornic (mydriáza). Žaludeční a střevní obtíže Velmi časté : pocit na zvracení. Časté : zvracení, zácpa, sucho v ústech. Méně časté : nucení na zvracení (zvedání žaludku), žaludeční nevolnost (např. pocity tlaku v žaludku, nadýmání), průjem. Poruchy kůže a podkožní tkáně Časté : pocení Méně časté : kožní reakce (např. svědění, vyrážka). Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně Vzácné : svalová slabost. Poruchy jater a žlučových cest Velmi vzácné: zvýšení hodnot jaterních enzymů Poruchy močových cest Vzácné : ztížený nebo bolestivý odtok moči, menší množství moči oproti normálu. Poruchy imunitního systému Vzácné: alergické reakce (např. ztížené dýchání, dušnost, otoky kůže) a šok (náhlé oběhové selhání) se vyskytly ve velmi vzácných případech. Celkové poruchy a reakce v místě podání Časté : únava Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 5.

JAK UCHOVÁVAT PŘÍPRAVEK TRAMAL KAPKY, ROZTOK V LAHVIČCE S KAPACÍ

VLOŽKOU? Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Přípravek TRAMAL kapky nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. . 6.

DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek TRAMAL kapky 100 mg/1 ml obsahuje Léčivou látkou je tramadoli hydrochloridum. Jeden ml perorálních kapek, roztoku obsahuje tramadoli hydrochloridum 100 mg (jedna kapka obsahuje 2,5 mg tramadoli hydrochloridum). Pomocnými látkami jsou glycerol 85%, kalium-sorbát, glyceromakrogol-hydroxystearát, propylenglykol,

natrium-cyklamát, dihydrát sodné soli sacharinu, sacharosa, čištěná voda, silice máty rolní, anýzové aroma. Jak přípravek TRAMAL kapky 100 mg/1 ml vypadá a co obsahuje toto balení

Tramal kapky je čirá, slabě viskosní, bezbarvá až slabě nahnědlá tekutina.

TRAMAL kapky je dodáván v balení: 1x 10 ml a 3x 10 ml (lahvička z tmavého skla s kapací vložkou z bílého LDPE, bílý PP, šroubovací bezpečnostní uzávěr, krabička) Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce GRÜNENTHAL GmbH, Aachen, Německo Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 6.6.2012 Návod k použití přípravku TRAMAL kapky v lahvičce s kapací vložkou: Poznámka k balení Bezpečnost balení přípravku TRAMAL kapky je výrobcem zajištěna dodávkou lahviček v zalepené krabičce. Pouze nepoškozený obal a neporušená perforace

zaručuje, že s obsahem nebylo manipulováno.

Lahvička s kapací vložkou má bezpečnostní kroužek. Pouze neporušený kroužek zaručuje, že s obsahem nebylo manipulováno. Je-li balení poškozeno, informujte o tom lékárníka. Poznámka k hladině obsahu Ve výšce hladiny tekutiny v originálně zabalené lahvičce přípravku TRAMAL kapky může být rozdíl i několik mm. Je to dáno rozdílnou tloušťkou stěny ve spodní části skleněné lahvičky. Poznámka k užití Lahvička obsahující roztok přípravku TRAMAL kapky má bezpečnostní šroubovací víčko proti možnému otevření dětmi. Při otevření pevně stiskněte víčko dolů a odšroubujte. Po použití, pevně víčko zašroubujte.

Pictogram lahvičku držte dnem vzhůru a jemně poklepejte prstem na její dno, dokud

se neobjeví první kapky. Dávkování najdete v oddíle 3 „JAK SE PŘÍPRAVEK TRAMAL KAPKY UŽÍVÁ?“ Obsah tramadoli hydrochloridum v jednotlivých počtech kapek perorálního roztoku:

Počet kapek

Tramadoli hydrochloridum

1 kapka

2.5 mg

5 kapek

12.5 mg

10 kapek

25 mg

15 kapek

37.5 mg

20 kapek

50 mg

25 kapek

62.5 mg

30 kapek

75 mg

35 kapek

87.5 mg

40 kapek

100 mg

Poznámka k dávkování přípravku TRAMAL kapky u dětí starších než 1 rok Návod k dávkování podle tělesné hmotnosti u dětí (viz také oddíl 3 „JAK SE PŘÍPRAVEK TRAMAL KAPKY UŽÍVÁ?“

Přibližný věk

Tělesná hmotnost Počet kapek v jednotlivé

dávce (1-2 mg/kg)

1 rok

10 kg

4 - 8

3 roky

15 kg

6 - 12

6 roků

20 kg

8 - 16

9 roků

30 kg

12 - 24

11 roků

40 kg

16 - 32


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Stránka 1 z 9

Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn.sukls125707/2012

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU TRAMAL kapky 100 mg/1 ml Perorální kapky 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Perorální kapky, roztok v lahvičce s dávkovací pumpou :50 mg na 0,5ml (≙ 4 stisky dávkovací pumpy) Jeden ml perorálních kapek, roztoku obsahuje tramadoli hydrochloridum 100 mg (1 ml ≙ 8 stisků dávkovací pumpy). Perorální kapky, roztok v lahvičce s kapací vložkou: Jeden ml (40 kapek) perorálních kapek, roztoku obsahuje tramadoli hydrochloridum 100 mg (jedna kapka obsahuje 2,5 mg tramadoli hydrochloridum). Pomocné látky: 1 ml roztoku perorálních kapek obsahuje 200 mg sacharosy (viz bod 4.4) , 1 mg glyceromakrogol-hydroxystearátu aj. Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. 3. LÉKOVÁ FORMA Perorální kapky, roztok Popis přípravku: čirá, slabě viskosní bezbarvá až slabě nahnědlá tekutina. 4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikace Léčba středně silné až silné bolesti.

4.2 Dávkování a způsob podání

Dávkování by mělo být nastaveno individuálně podle intenzity bolesti a individuální odpovědi pacienta. Obecně by měla být zvolena nejnižší účinná analgetická dávka. Pokud není předepsáno jinak, měl by být přípravek TRAMAL kapky podáván následujícím způsobem: Dospělí a mladiství od 12-ti let věku: 50 - 100 mg tramadoli hydrochloridum po 4 – 6 hodinách, přičemž celková

denní dávka 400 mg tramadol

hydrochloridum by neměla být překročena, kromě případů mimořádných klinických situací. Jednotlivá dávka je 20-40 kapek z kapátka nebo 4-8 stlačení dávkovače. Děti od 1 roku věku: Jednotlivá dávka: 1-2 mg/kg tělesné hmotnosti. Nesmí být překročena celková denní dávka 8 mg tramadoli hydrochloridum na kg tělesné hmotnosti, maximálně však 400 mg tramadoli hydrochloridum. Přípravek TRAMAL kapky není určen pro děti do 1 roku.

Stránka 2 z 9

TRAMAL kapky s kapcí vložkou je pro podání u dětí doporučen spíše, nežli TRAMAL kapky v lahvičce s dávkovací pumpou, kvůli přesnému dávkování v závislosti na tělesné hmotnosti. TRAMAL kapky 100mg/1ml roztok v lahvičce s kapací vložkou V následující tabulce je uvedený návod pro dávkování podle tělesné hmotnosti u dětí od 1 roku:

Věk

Tělesná hmotnost Počet kapek v jednotlivé

dávce (1-2 mg/kg)

1 rok

10 kg

4 - 8

3 roky

15 kg

6 - 12

6 roků

20 kg

8 - 16

9 roků

30 kg

12 - 24

11 roků

40 kg

16 - 32

Starší pacienti: Úprava dávkování u starších pacientů (do 75 let) bez klinicky manifestní jaterní nebo renální insuficience není obvykle nutná. U pacientů starších 75 let může být eliminace prodloužena. V případě potřeby se proto intervaly mezi jednotlivými dávkami podle stavu pacienta prodlužují. Insuficience jater a ledvin / dialýza U pacientů s postižením jater a/nebo ledvin může být eliminace tramadolu zpomalena. U těchto pacientů se doporučuje pečlivě zvážit prodloužení intervalu mezi dávkami podle potřeb pacienta. Způsob podání TRAMAL kapky, roztok se užívají s malým množstvím tekutiny nebo na kostce cukru a lze je užívat nezávisle na jídle. TRAMAL kapky v lahvičce s kapací vložkou Obsah tramadoli hydrochloridum v jednotlivých počtech kapek perorálního roztoku:

Počet kapek

Tramadoli hydrochloridum

1 kapka

2.5 mg

5 kapek

12.5 mg

10 kapek

25 mg

15 kapek

37.5 mg

20 kapek

50 mg

25 kapek

62.5 mg

30 kapek

75 mg

35 kapek

87.5 mg

40 kapek

100 mg

TRAMAL kapky je dodáván buď v lahvičce s kapací vložkou nebo v lahvičce s dávkovací pumpou. Uvědomte si prosím, že jedno stlačení lahvičky s dávkovací pumpou neodpovídá 1 kapce z lahvičky s kapací vložkou. Viz tabulka pro podrobnější informace:

Plné stlačení dávkovací pumpy

Množství tramal

hydrochloridum

Odpovídající počet kapek

1 stlačení

12,5 mg

5 kapek

2 stlačení

25 mg

10 kapek

3 stlačení

37,5 mg

15 kapek

4 stlačení

50 mg

20 kapek

5 stlačení

62,5 mg

25 kapek

Stránka 3 z 9

6 stlačení

75 mg

30 kapek

7 stlačení

87,5 mg

35 kapek

8 stlačení

100mg

40 kapek

Délka podávání: Přípravek TRAMAL kapky by neměl být za žádných okolností podáván déle, než je absolutně nezbytné. Jestliže je vzhledem k povaze a tíži onemocnění třeba dlouhodobá léčba bolesti přípravkem TRAMAL kapky, pak by měla být pečlivě a pravidelně vyhodnocována (s přestávkami v léčbě, je-li třeba) ke stanovení zda a v jakém rozsahu je další léčba potřebná.

4.3 Kontraindikace Přípravek TRAMAL kapky je kontraidikován:

- při hypersenzitivitě na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku tohoto přípravku

(viz bod 6.1),

- při akutní otravě alkoholem, hypnotiky, analgetiky, opioidy nebo jinými psychotropními

léčivými přípravky,

- u pacientů, kterým jsou podávány inhibitory MAO nebo je užívali během posledních dvou

týdnů (viz bod 4.5),

- u pacientů s epilepsií, která není léčbou dostatečně kontrolována, - k substituční léčbě drogové závislosti.

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití TRAMAL kapky podávat jen s mimořádnou opatrností v případě závislosti na opioidech, při poranění hlavy, v šoku, při sníženém stupni vědomí nejasného původu, pacientům s poruchami dýchacího centra nebo dýchacích funkcí a pacientům se zvýšeným nitrolebním tlakem. Podávání přípravku TRAMAL kapky pacientům senzitivním k opioidům vyžaduje opatrnost. U některých pacientů užívajících TRAMAL kapky v doporučeném dávkování byly hlášeny křeče. Riziko jejich výskytu může být zvýšeno při překročení doporučených denních dávek (400 mg). Navíc současné podávání s léky snižujícími práh citlivosti ke vzniku záchvatů může zvýšit riziko jejich vzniku (viz bod 4.5). Pacienti s epilepsií nebo s náchylností k záchvatům by měli být léčeni tramadolem jen v závažných případech. Tramadol má nízký potenciál vzniku závislosti. Při dlouhodobém užívání může dojít ke vzniku tolerance a rozvoji psychické i fyzické závislosti. Nemocní se sklonem k zneužívání léků nebo se závislostí na ně by měli být tramadolem léčeni jen krátkodobě a pod pečlivým lékařským dohledem. Tramadol není vhodný k substituční léčbě pacientů závislých na opioidech. I když je tramadol agonistou opioidů, nepotlačuje po vysazení morfinu abstinenční příznaky. Přípravek TRAMAL kapky, roztok obsahuje sacharosu. Pacienti se vzácnou dědičnou intolerancí fruktosy, malabsorpcí glukosy a galaktosy nebo insuficiencí sacharoso-isomaltázy by tento přípravek neměli užívat.

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce TRAMAL kapky se nesmí podávat současně s inhibitory MAO (viz bod 4.3). U pacientů, léčených inhibitory MAO 14 dnů před podáním opioidu pethidinu, byly pozorovány život ohrožující interakce postihující CNS, respirační a kardiovaskulární funkce. Stejné interakce s inhibitory MAO nelze vyloučit během léčby přípravkem TRAMAL kapky. Současné podávání přípravku TRAMAL kapky s jinými léky tlumícími CNS včetně alkoholu může zesilovat účinky na CNS (viz bod 4.8). Výsledky dosud provedených farmakokinetických studií ukazují, že vznik klinicky relevantních

Stránka 4 z 9

interakcí při současném nebo předchozím podávání cimetidinu (enzymatický inhibitor) není pravděpodobný. Současné nebo předchozí podávání karbamazepinu (enzymatického induktoru) může snížit analgetický účinek a zkrátit dobu působení. Kombinace tramadolu se smíšenými agonisty/antagonisty opiodních receptorů (např. buprenorfinem, nalbufinem, pentazocinem) se nedoporučuje, protože analgetický účinek čistých agonistů jako tramadol může být teoreticky za těchto okolností snížený. Tramadol může může zesílit působení selektivních inhibitorů zpětného vychytávání serotoninu (SSRI), tricyklických antidepresiv, antipsychotik a ostatních léků, které snižují práh vzniku záchvatů, a vyvolat křeče. V ojedinělých případech byl při léčbě tramadolem zaznamenán vznik serotoninového syndromu v časové souvislosti s kombinací s jinými serotoninergními léčivými přípravky, jako jsou např. SSRI, tryptany nebo inhibitory MAO. Příznaky serotoninového syndromu mohou být např. zmatenost, agitovanost, horečka, pocení, ataxie, hyperreflexie, myoklonus a průjem. Vysazení serotoninergních přípravků obvykle vede k rychlému zlepšení.Léčba závisí na povaze a závažnosti příznaků.

Při současném podávání tramadolu a kumarinových derivátů (např. warfarinu) je třeba opatrnosti, protože u několika pacientů bylo hlášeno zvýšení INR s velkým krvácením a vznikem ekchymóz. Ostatní léčivé látky inhibující CYP3A4, jako ketokonazol a erythromycin, mohou potlačovat metabolismus tramadolu (N-demethylaci) a pravděpodobně také jeho aktivního O-demethylovaného metabolitu. Klinický význam této interakce nebyl hodnocen (viz bod 4.8). V omezeném počtu klinických hodnocení s před- a pooperačním podáním antiemetika 5-HT3 antagonisty ondansetronu, byla u pacientů s pooperační bolestí zvýšená potřeba tramadolu. 4.5 Těhotenství a kojení Studie na zvířatech prokázaly, že velmi vysoké dávky tramadolu ovlivňují vývoj orgánů, osifikaci a novorozeneckou mortalitu. Tramadol prochází placentou. Pro použití tramadolu u těhotných žen nejsou k dispozici dostatečné údaje. TRAMAL kapky by neměly být podávány těhotným ženám. Je-li tramadol podán před a nebo v průběhu porodu, neovlivňuje kontraktilitu dělohy. U novorozenců může vést ke změnám dechové frekvence, které obvykle nejsou klinicky významné. Dlouhodobé užívání v těhotenství může u novorozence vést ke vzniku abstinenčních příznaků. Do mléka se v průběhu kojení vyloučí přibližně 0,1% dávky tramadolu podané matce. Podávat přípravek TRAMAL kapky kojícím ženám se nedoporučuje. Po jedné dávce tramadolu obvykle není nutné kojení přerušit. 4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje I při užívání podle návodu, může tramadol vyvolat reakce jako spavost a závratě, a narušit tak schopnost bezpečně řídit a obsluhovat stroje. To platí zejména ve spojení s jinými psychotropními látkami, hlavně s alkoholem. 4.8 Nežádoucí účinky Nejčastěji hlášenými nežádoucími účinky jsou nauzea a závratě, obojí se vyskytuje u více než 10 % pacientů. Hodnocení četnosti nežádoucích účinků je následující: velmi časté (≥1/10) časté ( 1/100, <1/10)

Stránka 5 z 9

méně časté ( 1/1000, <1/100) vzácné ( 1/10000, <1/1000) velmi vzácné (≤1/10000) není známo (z dostupných údajů nelze určit) Srdeční poruchy: Méně časté:

ovlivnění kardiovaskulárního systému (palpitace, tachykardie). Tyto nežádoucí účinky se

mohou vyskytnout především po intravenózním podání a u nemocných vystavených zvýšené tělesné zátěži. Vzácné:

bradykardie

Vyšetření: Vzácné: vzestup krevního tlaku Cévní poruchy: Méně časté: ovlivnění kardiovaskulárního systému (posturální hypotenze nebo kardiovaskulární kolaps). Tyto nežádoucí účinky se mohou vyskytnout především po intravenózním podání a u nemocných vystavených zvýšené tělesné zátěži. Poruchy metabolismu a výživy: Vzácné: změny chuti k jídlu. Respirační, hrudní a mediastinální poruchy: Vzácné: útlum dýchání, dyspnoe Při významném překročení doporučených dávek a současném podávání jiných centrálně tlumivých látek (viz bod 4.5) může dojít k útlumu dýchání. Bylo popsáno zhoršení projevů astmatu, kauzální vztah však nebyl prokázán. Poruchy nervového systému: Velmi časté:

závratě

Časté: bolesti hlavy, ospalost Vzácné: parestézie, třes, epileptiformní křeče, mimovolní svalové kontrakce, abnormální koordinace, synkopa. Epileptiformní křeče se objevily hlavně po podání vysokých dávek tramadolu nebo po současné léčbě přípravky, které mohou snižovat práh pro vznik záchvatů (viz. body 4.4 a 4.5 ). Není známo: poruchy řeči Psychiatrické poruchy: Vzácné: halucinace, zmatenost, poruchy spánku, úzkost a noční děsy. Psychické nežádoucí účinky po podání přípravku tramadolu se u jednotlivých pacientů mohou lišit v intenzitě a charakteru (v závislosti na osobnosti pacienta a délce léčby). Patří sem změny nálad (obvykle euforie, vzácněji dysforie), změny aktivity (obvykle snížení, vzácněji zvýšení) a změny kognitivní a senzorické kapacity (např. způsobu rozhodování, percepční poruchy). Může dojít ke vzniku závislosti. Mohou se objevit příznaky z vysazení, podobné příznakům z vysazení u opioidů: agitace, úzkost, nervozita, nespavost, hyperkineze, tremor a gastrointestinální příznaky. Velmi vzácně byly zaznamenány další příznaky po vysazení tramadolu, jako jsou: záchvaty paniky, závážná úzkost, halucinace, parestezie, tinnitus a neobvyklé CNS příznaky (např. zmatenost, bludy, depersonalizace, derealizace a paranoia). Poruchy oka: Vzácné: neostré vidění Není známo: mydriáza Gastrointestinální poruchy:

Stránka 6 z 9

Velmi časté: nauzea Časté: zácpa, sucho v ústech, zvracení Méně časté: říhání; podráždění gastrointestinálního traktu (pocit tlaku v žaludku, nadýmání), průjem Poruchy kůže a podkožní tkáně: Časté: pocení Méně časté: kožní reakce (např. svědění, vyrážka, kopřivka) Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně: Vzácné: motorická slabost Poruchy jater a žlučových cest: V několika ojedinělých případech byla v časové souvislosti s terapií tramadolem popsána přechodná zvýšení jaterních testů Poruchy ledvin a močových cest: Vzácné: poruchy mikce (obtíže při močení, dysurie a retence moči) Poruchy imunitního systému: Vzácné: alergické reakce (např.dyspnoe, bronchospasmus, dušnost, angioneurotický edém) a anafylaxe Celkové poruchy a reakce v místě podání: Časté : únava 4.9 Předávkování Příznaky Po intoxikaci tramadolem lze očekávat v zásadě stejné příznaky, jako po předávkování jinými centrálně působícími analgetiky (opioidy). Ty zahrnují hlavně miózu, zvracení, kardiovaskulární kolaps, poruchy vědomí až koma, křeče, útlum dýchání až zástava dechu. Léčba Jsou nutná rychlá naléhavá opatření: udržení volných dýchacích cest (riziko aspirace!), udržení dýchání a krevního oběhu v závislosti na symptomech. Antidotem při útlumu dýchání je naloxon. V pokusech na zvířatech naloxon neovlivnil křeče. V takových případech se musí podat intravenózně diazepam. V případě intoxikace perorálními formami, gastrointestinální detoxikace aktivním uhlím nebo gastrickou laváží je doporučena pouze do dvou hodin po požití tramadolu. Gastrointestinální detoxikace v pozdějším časovém úseku může být prospěšná pouze v případech intoxikace mimořádně velkým množstvím nebo u lékových forem s prodlouženým uvolňováním. Hemodialýza nebo hemofiltrace odstraní tramadol ze séra jen minimálně. Proto léčba akutní intoxikace samotnou hemodialýzou nebo hemofiltrací není vhodná k detoxikaci. 5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti Farmakoterapeutická skupina : Analgetika, jiné opioidy. ATC kód N02AX02. Tramadol je centrálně působící opioidní analgetikum. Je to neselektivní čistý agonista opioidních receptorů µ, δ a κ, s vyšší afinitou k receptoru μ. Další mechanizmy, které přispívají k analgetickému účinku, jsou inhibice zpětného vychytávání noradrenalinu v neuronech a zvyšování uvolňování serotoninu.

Stránka 7 z 9

Tramadol má antitusický účinek. Na rozdíl od morfinu nepůsobí analgetické dávky tramadolu v širokém rozmezí útlum dechového centra. Také je méně ovlivněna gastrointestinální motilita. Účinky na kardiovaskulární systém jsou spíše mírné. Účinnost tramadolu je uváděna jako 1/10 až 1/6 účinnosti morfinu.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti Farmakokinetika přípravku TRAMAL tablety a perorálních kapek se zásadně neliší od farmakokinetiky tobolek s ohledem na biologickou dostupnost měřenou pomocí AUC. Existuje 10% rozdíl Cmax mezi tobolkami a tabletami. Doba pro dosažení Cmax je u kapek

1 hodina, 1,5 hodiny pro tablety a 2,2 hodiny pro tobolky, což ukazuje na rychlou absorpci perorálních tekutých forem. Tramadol má vysokou tkáňovou afinitu (V d,ß = 203 ± 40 l). Vazba na plazmatické proteiny činí

přibližně 20 %. Tramadol prochází hematoencefalickou i placentární bariérou. Velmi malá množství léčivé látky a jejího O-desmethyl derivátu jsou přítomna v mateřském mléce (0,1 % resp. 0,02% podané dávky). Plazmatická koncentrace tramadolu nebo jeho aktivních metabolitů může být ovlivněna inhibicí jednoho a nebo obou izoenzymů CYP3A4 a CYP2D6, účastnících se biotransformace tramadolu. Klinicky významné interakce nebyly dosud hlášeny. Tramadol a jeho metabolity jsou téměř úplně vylučovány ledvinami. Kumulativní močová exkrece činí 90 % celkové radioaktivity podané dávky. Eliminační poločas

t1/2,ß je přibližně 6 hodin, bez

ohledu na způsob podání. U pacientů starších 75-ti let může být prodloužen přibližně 1,4násobně. U pacientů s jaterní cirhózou byl zjištěn eliminační poločas 13,3 + 4,9 hod (tramadol) a 18,5 + 9,4 hod (O-desmethyltramadol); v extrémních případech dosáhl hodnot 22,3 resp. 36 hodin. U nemocných s renálním postižením (clearance kreatininu < 5 ml/min) byly hodnoty eliminačního poločasu 11 + 3,2 hod a 16,9 + 3 hod, extrémní hodnoty dosáhly19,5 hod resp. 43,2 hod. Tramadol se v lidském organizmu metabolizuje především prostřednictvím N- a O-demethylací a konjugací O-demethylačních produktů s kyselinou glukuronovou. Farmakologicky aktivní je pouze O-desmethyltramadol. Mezi dalšími metabolity existují značné kvantitativní interindividuální rozdíly. Doposud bylo v moči nalezeno jedenáct metabolitů. V pokusech na zvířatech bylo zjištěno, že O-desmethyltramadol je 2-4krát účinnější než původní látka. Jeho poločas t1/2,ß (u 6-ti zdravých

dobrovolníků) je 7,9 hodiny (rozmezí 5,4 – 9,6 hodiny) a je v podstatě podobný tramadolu. Tramadol má v terapeutickém dávkovacím rozmezí lineární farmakokinetický profil. Vztah mezi sérovými koncentracemi a analgetickým účinkem je závislý na dávce, avšak v ojedinělých případech se podstatně liší. Obvykle je účinná sérová koncentrace 100-300 ng/ml.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti Po opakovaném perorálním a parenterálním podávání tramadolu potkanům a psům po dobu 6-26 týdnů a po perorálním podávání tramadolu psům po dobu 12 měsíců nebyly při hematologických, biochemických a histologických vyšetřeních popsány žádné změny související s podávanou látkou. Pouze po vysokých dávkách, zřetelně převyšujících terapeutické rozmezí, se vyskytly projevy z ovlivnění centrálního nervového systému: neklid, slinění, křeče a úbytek hmotnosti. Bez jakýchkoliv reakcí tolerovali potkani a psi perorální dávky 20 mg/kg, resp. 10 mg/kg tělesné hmotnosti., a psi rektální dávku 20 mg/kg tělesné hmotnosti. Dávky tramadolu od 50 mg/kg/den výše měly toxické účinky na potkaní samice a zvyšovaly neonatální mortalitu. U potomstva se projevila retardace ve formě poruchy osifikace a opožděného otevírání vagíny a očí. Fertilita samců nebyla ovlivněna. Po vyšších dávkách (od 50 mg/kg/den výše) se u samic snižovala četnost březosti. U králíků se toxické účinky na samice a skeletální abnormality u jejich potomstva vyskytly po dávkách od 125 mg/kg výše.

Stránka 8 z 9

V některých in-vitro testovacích systémech byly prokázány mutagenní účinky. Studie in-vivo takové účinky neprokázaly. Dle současných poznatků lze tramadol klasifikovat jako nemutagenní. Studie na kancerogenitu tramadol-hydrochloridu byly prováděny na potkanech a myších. Studie na potkanech neprokázala v souvislosti s podáváním látky zvýšený výskyt nádorů. Ve studii na myších byl prokázán zvýšený výskyt hepatocelulárních adenomů u samců ( nesignifikantní zvýšení u dávek 15 mg/kg výše, závislé na dávce) a nárůst plicních nádorů u samic ve všech dávkovacích skupinách (signifikantní, ale nezávislé na dávce ). 6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek Glycerol 85% Kalium-sorbát Glyceromakrogol-hydroxystearát Propylenglykol Natrium-cyklamát Dihydrát sodné soli sacharinu Sacharosa Čištěná voda Silice máty rolní Anýzové aroma

6.2 Inkompatibility Neuplatňuje se

6.3 Doba použitelnosti 4 roky

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

6.5 Druh obalu a velikost balení Lahvička z tmavého skla s kapací vložkou z bílého LDPE, bílý šroubovací bezpečnostní uzávěr, krabička Velikost balení: 1 x 10 ml a 3 x 10 ml nebo Lahvička z tmavého skla s dávkovací pumpou (PE,PP), krabička Velikost balení: 1 x 96 ml Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním. TRAMAL kapky 100 mg/1 ml, roztok v lahvičce s dávkovací pumpou. Lahvička 96ml má mechanickou dávkovací pumpu. Před prvním použitím stiskněte několikrát dávkovač, dokud se neobjeví tekutina. Přidržte nádobku (lžíci, kelímek) pod otvorem dávkovací pumpy a stiskněte podle návodu k dávkování (1 stisk dávkovače = 0,125 ml = 12,5 mg tramadol hydrochloridum.) TRAMAL kapky 100 mg/1 ml, roztok v lahvičce s kapací vložkou Přípravek TRAMAL kapky 100 mg/1 ml, je dodáván v lahvičce s bezpečnostním uzávěrem na ochranu před dětmi. Lahvičku lze otevřít pevným stiskem směrem dolů a následným odšroubováním. Po použití opět pevně zašroubujte. Kapky získáme tak, že otočíme lahvičku dnem vzhůru a lehce poklepeme prstem na dno až se objeví první kapka.

Stránka 9 z 9

Všechen nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky. 7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI Grünenthal GmbH, Aachen, Německo 8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A) 65/077/91-S/C 9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE / PRODLOUŽENÍ REGISTRACE 11. 10. 1991/17.10.2007 10. DATUM REVIZE TEXTU 27.6.2012


nahoru

Informace na obalu

1

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Krabička (kapací vložka)

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

TRAMAL kapky 100 mg/1 mlPerorální kapky, roztokTramadoli hydrochloridum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÁTEK

Jeden ml (40 kapek) perorálních kapek, roztoku obsahuje tramadoli hydrochloridum 100 mg.

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje sacharosu, aj. Více naleznete v příbalové informaci.

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

Perorální kapky, roztokKapací vložkaVelikost balení: 1 x 10 ml, 3 x 10 ml,

5.

ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Perorální podáníPřed použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Přípravek může ovlivnit Vaši pozornost při řízení motorových vozidel nebo obsluze strojů.

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do:

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

2

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Grünenthal GmbH, Aachen, Německo

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

65/077/91-S/C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

TRAMAL kapky 100 mg/1 ml

3

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU

Lahvička (kapací vložka)

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA(Y) PODÁNÍ

TRAMAL kapky 100 mg/1 mlPerorální kapky, roztokTramadoli hydrochloridum

2.

ZPŮSOB PODÁNÍ

Perorální podání

3.

POUŽITELNOST

Použitelné do:

4.

ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

5.

OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET DÁVEK

10 ml

Jeden ml (40 kapek) perorálních kapek, roztoku obsahuje tramadoli hydrochloridum 100 mg.

4

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Krabička (dávkovací pumpa)

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

TRAMAL kapky 100 mg/1 mlPerorální kapky, roztokTramadoli hydrochloridum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÁTEK

Jeden ml (8 stlačení dávkovače) perorálních kapek, roztoku obsahuje tramadoli hydrochloridum 100 mg.

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje sacharosu aj. Více naleznete v příbalové informaci.

4.

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH

Perorální kapky, roztokDávkovací pumpa

Velikost balení: 1 x 96 ml

5.

ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Perorální podáníPřed použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Prosím, uvědomte si, že jedno stlačení dávkovací pumpy neodpovídá 1 kapce v lahvičces kapátkem.Přípravek může ovlivnit Vaši pozornost při řízení motorových vozidel nebo obsluze strojů.

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do:

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

5

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Grünenthal GmbH, Aachen, Německo

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

65/ 077/91-S/C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

TRAMAL kapky 100 mg/1 ml

6

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU

Lahvička (dávkovací pumpa)

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA(Y) PODÁNÍ

TRAMAL kapkyPerorální roztok, kapkyTramadoli hydrochloridum

2.

ZPŮSOB PODÁNÍ

Perorální podání

3.

POUŽITELNOST

Použitelné do:

4.

ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

5.

OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET DÁVEK

96 ml

Jeden ml (8 stlačení dávkovače) perorálních kapek, roztoku obsahuje tramadoli hydrochloridum 100 mg.

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.