Tramal Čípky 100 Mg

Kód 0097445 ( )
Registrační číslo 65/ 076/91-S/C
Název TRAMAL ČÍPKY 100 MG
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Grünenthal GmbH, Aachen, Německo
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0097444 RCT SUP 10X100MG Čípek, Rektální podání
0097445 RCT SUP 20X100MG Čípek, Rektální podání
0006201 RCT SUP 5X100MG Čípek, Rektální podání

nahoru

Příbalový létak TRAMAL ČÍPKY 100 MG

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls84045/2011

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

TRAMAL čípky 100 mg

Tramadoli hydrochloridum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy,

má-li stejné příznaky jako Vy.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete

jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete: 1.

Co je přípravek TRAMAL čípky a k čemu se používá?

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TRAMAL čípky užívat?

3.

Jak se užívá přípravek TRAMAL čípky?

4.

Možné nežádoucí účinky

5.

Jak uchovávat přípravek TRAMAL čípky

6.

Další informace

1.

CO JE PŘÍPRAVEK TRAMAL ČÍPKY A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Tramadol – léčivá látka přípravku TRAMAL čípky – je lék proti bolesti, který patří do skupiny opioidů, ovlivňujících centrální nervový systém. Zmírňuje bolest působením na zvláštní nervové buňky v míše a v mozku. Přípravek TRAMAL čípky se používá k léčbě středně silné až silné bolesti. 2.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE TRAMAL ČÍPKY

UŽÍVAT?

Neužívejte TRAMAL čípky, -

jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku přípravku TRAMAL čípky

-

při akutní otravě alkoholem, užíváte-li léky na spaní, léky proti bolesti nebo jiné psychotropní léky (léky ovlivňující náladu a emoce)

-

jestliže současně užíváte inhibitory MAO (určité léky proti depresi) a nebo pokud jste je užíval(a) v posledních dvou týdnech před léčbou přípravkem TRAMAL čípky (viz "Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky ")

- jestliže jste epileptik a léčba dostatečně nepotlačuje vznik záchvatů -

jako náhradu při léčbě drogové závislosti.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku TRAMAL čípky je zapotřebí: -

jestliže se domníváte, že jste závislý(á) na jiných lécích proti bolesti (opioidech);

-

jestliže trpíte poruchami vědomí (jestliže je Vám na omdlení);

-

jestliže jste v šoku (jehož příznakem může být například studený pot);

-

jestliže trpíte zvýšeným nitrolebním tlakem (což je možné po poranění hlavy a nebo při onemocněních mozku);

-

jestliže máte potíže s dýcháním;

-

jestliže máte epilepsii nebo jste náchylní záchvatům, protože riziko vzniku záchvatů může být zvýšeno;

-

jestliže trpíte chorobou jater nebo ledvin.

V těchto případech se před užitím tohoto léčivého přípravku poraďte se svým lékařem. Byly hlášeny epileptické záchvaty u pacientů, kteří užívali tramadol v doporučených dávkách. Riziko se zvyšuje, když dávky tramadolu překračují doporučenou horní hranici denní dávky (400 mg). Věnujte prosím pozornost tomu, že přípravek TRAMAL čípky může vést ke vzniku tělesné nebo psychické závislosti. Užívá-li se přípravek TRAMAL čípky dlouhodobě, může jeho účinek slábnout (vznik tolerance) a může být potřebné zvyšování dávek. U nemocných se sklonem ke zneužívání léků anebo u pacientů závislých na lécích se doporučuje pouze krátkodobá léčba přípravkem TRAMAL čípky a pacient musí být během léčby pečlivě sledován. Pokud se u Vás v průběhu léčby přípravkem TRAMAL čípky vyskytne a nebo se v minulosti vyskytl některý z těchto problémů, informujte o něm prosím svého lékaře. Tento léčivý přípravek nepodléhá zákonným omezením o omamných látkách.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Neužívejte přípravek TRAMAL čípky současně s léky zvanými inhibitory MAO (určité léky na depresi). Neužívejte TRAMAL čípky ani tehdy, jestliže jste výše uvedené inhibitory MAO užíval(a) v posledních 14 dnech.

Analgetický účinek přípravku TRAMAL čípky může být snížen a doba působení může být zkrácena, užíváte-li léky, které obsahují - karbamazepin ( na epileptické záchvaty); - pentazocin, nalbufin nebo buprenorfin (proti bolesti); - ondansetron (proti žaludeční nevolnosti). Váš lékař Vám řekne, zda byste měl(a) přípravek TRAMAL čípky užívat a v jaké dávce. Riziko nežádoucích účinků stoupá, -

jestliže současně s přípravkem TRAMAL čípky užíváte léky na uklidnění, na spaní a jiná analgetika jako je morfin nebo kodein (také se užívá proti kašli) a alkohol. Můžete se cítit malátný(á) nebo je Vám na omdlení. Když se tyto příznaky objeví, oznamte to svému lékaři.

-

jestliže současně s přípravkem TRAMAL čípky užíváte léky, které mohou vyvolat křeče, jako jsou určitá antidepresiva. Při současném užívání s přípravkem TRAMAL čípky se může zvýšit riziko křečí. Zda je

přípravek TRAMAL čípky pro Vás vhodný, posoudí Váš lékař.

-

jestliže současně s přípravkem TRAMAL čípky užíváte inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (často označované jako SSRI), nebo inhibitory MAO (léky proti depresi). Může dojít k vzájemnému ovlivnění přípravku TRAMAL čípky s těmito přípravky, a u Vás se mohou objevit příznaky jako zmatenost, neklid, horečka, pocení, nekoordinované pohyby končetin nebo očí, mimovolní svalové záškuby nebo průjem.

- jestliže užíváte současně s přípravkem TRAMAL čípky kumarinové přípravky proti krevní srážlivosti

(léky pro zředění krve), např. warfarin. Účinek těchto léků může být zesílen a může se projevit krvácení.

Užívání přípravku TRAMAL čípky s jídlem a pitím V průběhu léčby přípravkem TRAMAL čípky nepijte alkohol, protože účinky přípravku TRAMAL čípky a alkoholu se mohou navzájem zesilovat. Jídlo neovlivňuje účinek přípravku TRAMAL čípky. Těhotenství a kojení Poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. Jelikož o bezpečnosti tramadolu u těhotných žen není dostatek informací, TRAMAL čípky byste neměla

užívat jestliže jste těhotná. Dlouhodobá léčba během těhotenství může vést u novorozence ke vzniku příznaků z vysazení. Obecně se podávání tramadolu kojícím matkám nedoporučuje. Malá množství tramadolu jsou vylučována do mateřského mléka. Po jedné dávce obvykle není nutné kojení přerušit. Požádejte o radu svého lékaře. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů: Přípravek TRAMAL čípky může způsobit ospalost, závratě a rozmazané vidění a může tak ovlivnit Vaše reakce. Máte-li dojem, že Vaše reakce jsou ovlivněny, neřiďte automobil ani jiný dopravní prostředek, nepoužívejte elektrické přístroje a neobsluhujte stroje. 3. JAK SE PŘÍPRAVEK TRAMAL ČÍPKY UŽÍVÁ? Vždy užívejte přípravek TRAMAL čípky přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Dávka by měla být stanovena podle intenzity bolesti a Vaší individuální odpovědi na bolest. Obecně by měla být užívána nejnižší účinná dávka. Neurčí-li lékař jinak, je obvyklá dávka přípravku: Dospělí a mladiství od 12 let Jeden čípek přípravku TRAMAL čípky (odpovídá 100 mg tramadoli hydrochloridum). V závislosti na bolesti účinek trvá až 8 hodin. Neužívejte více než čtyři čípky přípravku TRAMAL čípky denně (odpovídá 400 mg tramadoli hydrochloridum), pokud Vám lékař nedoporučil jinak. Děti Přípravek TRAMAL čípky není vhodný pro děti mladší 12 let. Starší pacienti U starších pacientů (nad 75 let) může být vylučování tramadolu zpomaleno. Je-li to Váš případ, lékař Vám může doporučit prodloužení intervalu mezi jednotlivými dávkami. Postižení jater nebo ledvin (selhání) / dialyzovaní pacienti Vylučování tramadolu může být prodlouženo, trpíte-li postižením jater a/nebo ledvin.V těchto případech Váš lékař může doporučit prodloužení intervalu mezi dávkami. Jak a kdy by se měl přípravek TRAMAL čípky užívat? TRAMAL čípky je určen k zavedení do konečníku. Zaveďte 1 čípek do konečníku, nejlépe po vyprázdnění. Zahřátí čípku v ruce usnadní jeho zavedení. Jak dlouho by se měl přípravek TRAMAL čípky užívat? Neužívejte TRAMAL čípky déle, než je nezbytné. Je-li z důvodu povahy a závažnosti onemocnění nezbytná dlouhodobá léčba bolesti, Váš lékař Vás bude kontrolovat v pravidelných a krátkých časových intervalech, (v případě potřeby i léčbu přeruší), aby zjistil zda byste měl(a) v léčbě přípravkem TRAMAL čípky pokračovat a s jakou dávkou. Jestliže máte pocit, že účinek přípravku TRAMAL čípky je příliš silný nebo příliš slabý, řekněte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Jestliže jste použil(a) více přípravku TRAMAL čípky, než jste měl(a): Jestliže jste omylem užil(a) jednu dávku navíc, nejspíše žádné negativní účinky nenastanou. Měl(a) byste užít další dávku tak, jak máte předepsáno. Po velmi vysokých dávkách se mohou objevit velmi úzké zorničky, zvracení, pokles krevního tlaku, bušení srdce, mdloby, porucha vědomí až koma (hluboké bezvědomí), epileptické záchvaty, poruchy dýchání až

zástava dechu. V těchto případech ihned volejte lékaře! Jestliže jste zapomněl(a) užít TRAMAL čípky: Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek TRAMAL čípky, pravděpodobně se opět objeví bolest. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) zapomenutou dávku, pokračujte v užívání čípků jako předtím.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek TRAMAL čípky: Pokud přerušíte nebo ukončíte léčbu přípravkem TRAMAL čípky předčasně, nejspíše se opět objeví bolest. Pokud chcete ukončit léčbu z důvodu nepříjemných nežádoucích účinků, poraďte se se svým lékařem. Ukončení léčby přípravkem TRAMAL čípky je obvykle bez příznaků z vysazení. Avšak ve vzácných případech, se mohou někteří lidé, kteří užívali nějakou dobu TRAMAL čípky, po náhlém přerušení léčby cítit ne zcela dobře. Mohou cítit neklid, úzkost, nervozitu nebo se cítit nejistí. Mohou být hyperaktivní, mít potíže se spaním nebo potíže žaludeční a střevní. U velmi malého počtu lidí mohou nastat panické záchvaty, halucinace, neobvyklé pocity, jako jsou svědění, brnění a snížená citlivost, a hučení v uších (tinnitus). Velmi vzácně byly zaznamenány další neobvyklé účinky na CNS, jako je zmatenost, bludy, změny vnímání vlastní osobnosti (depersonalizace), změny vnímání skutečnosti (derealizace) a bludy z pronásledování (paranoia). Pokud se po vysazení přípravku TRAMAL čípky vyskytne u Vás některý z těchto příznaků, poraďte se prosím se svým lékařem. Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 4.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek TRAMAL čípky nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Obvykle se četnost nežádoucích účinků třídí následujícím způsobem: -

velmi časté (u více než 1 z 10 osob),

-

časté (u více než 1 ze 100 osob a méně než 1 z 10 osob),

-

méně časté (u více než 1 z 1000 osob a méně než 1 z 100 osob),

-

vzácné (u více než 1 z 10 000 osob a méně než 1 z 1000 osob),

-

velmi vzácné (u méně než 1 z 10 000 osob)

- není známo (z dostupných údajů nelze určit) Ihned vyhledejte lékařskou pomoc, pokud zaznamenáte příznaky alergické reakce, jako je otok obličeje, jazyka a/nebo hrdla, a/nebo potíže s polykáním nebo kopřivku spolu s dýchacími potížemi. Nejčastějším nežádoucím účinkem léčby přípravkem TRAMAL kapky je pocit na zvracení a závratě, které se vyskytují u více než 1 pacienta z 10. Srdeční poruchy Méně časté : účinky na srdce (bušení srdce, rychlá srdeční akce). Tyto nežádoucí účinky se mohou vyskytnout především u pacientů, kteří stojí nebo při fyzické zátěži. Vzácné : pomalá srdeční akce. Vyšetření Vzácné: vzestup krevního tlaku Poruchy krevního oběhu Méně časté: účinky na krevní oběh (pocit na omdlení nebo kolaps) Tyto nežádoucí účinky se mohou vyskytnout především u pacientů, kteří stojí nebo při fyzické zátěži. Poruchy metabolismu a výživy Vzácné: změny chuti k jídlu.

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy: Vzácné: pomalé dýchání, dušnost. Při překročení doporučených dávek nebo při současném užívání jiných léků, které působí tlumivě na mozkové funkce, může dojít ke zpomalení dýchání. Bylo popsáno zhoršení projevů astmatu, nebylo však prokázáno, že byly způsobeny tramadolem. Poruchy nervového systému Velmi časté : závratě. Časté : bolesti hlavy, ospalost. Vzácné : abnormální vjemy (např. svědění, mravenčení, znecitlivění), chvění, epileptické záchvaty, svalové záškuby, nekoordinované pohyby, přechodná ztráta vědomí (synkopa). Epileptické záchvaty se objevily hlavně po užívání vysokých dávek tramadolu nebo při současném užívání jiných léčivých přípravků, které mohou záchvaty vyvolat. Není známo: poruchy řeči Psychiatrické poruchy Vzácné : halucinace, zmatenost, poruchy spánku, úzkost a noční děsy. Po léčbě přípravkem TRAMAL čípky se mohou vyskytnout psychiatrické poruchy. Jejich intenzita a povaha může být různá (v závislosti na osobnosti pacienta a délce léčby). Tyto obtíže mohou spočívat ve změnách nálady (obvykle povznesená nálada, vzácněji podrážděnost), změnách aktivity (obvykle snížení, vzácněji zvýšení) a ve snížení poznávacího a smyslového vnímání (změny pocitů a rozpoznávání, které mohou vést k chybným rozhodnutím). Je možný vznik závislosti. Jestliže je přípravek TRAMAL čípky užíván dlouhodobě, může vzniknout závislost, ačkoli je riziko vzniku závislosti velmi nízké. Po náhlém ukončení léčby se mohou objevit příznaky z vysazení (viz. ”Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek TRAMAL čípky ”). Poruchy oka Vzácné : rozmazané vidění. Není známo: rozšíření zornic (mydriáza). Žaludeční a střevní obtíže Velmi časté : pocit na zvracení. Časté : zvracení, zácpa, sucho v ústech. Méně časté : nucení na zvracení (zvedání žaludku), žaludeční nevolnost (např. pocity tlaku v žaludku, nadýmání), průjem. Poruchy kůže a podkožní tkáně Časté : pocení Méně časté : kožní reakce (např. svědění, vyrážka). Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně Vzácné : svalová slabost. Poruchy jater a žlučových cest Velmi vzácné: zvýšení hodnot jaterních enzymů Poruchy močových cest Vzácné : ztížený nebo bolestivý odtok moči, menší množství moči oproti normálu. Poruchy imunitního systému Vzácné: alergické reakce (např. ztížené dýchání, dušnost, otoky kůže) a šok (náhlé oběhové selhání) se vyskytly ve velmi vzácných případech. Celkové poruchy a reakce v místě podání Časté : únava

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 5.

JAK PŘÍPRAVEK TRAMAL ČÍPKY UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí Uchovávejte při teplotě do 30°C. Přípravek TRAMAL čípky nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 6.

DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek TRAMAL čípky 100 mg obsahuje Léčivou látkou je tramadoli hydrochloridum. Jeden čípek obsahuje 100 mg tramadoli hydrochloridum. Pomocnou látkou je ztužený tuk. Jak přípravek TRAMAL čípky 100 mg vypadá a co obsahuje toto balení TRAMAL čípky jsou bílé až světle žluté voskovité homogenní čípky TRAMAL čípky jsou dodávány v balení, které obsahuje 5,10 nebo 20 čípků. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce GRÜNENTHAL GmbH, Aachen, Německo Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 6.6.2012


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls85393/2009 a příloha ke sp. zn. sukls175815/2010

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKUTRAMAL čípky 100 mg

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍJeden čípek obsahuje tramadoli hydrochloridum 100 mg.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMAČípky.Popis přípravku: Bílé až světle žluté voskovité homogenní čípky.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikaceLéčba středně silné až silné bolesti.

4.2 Dávkování a způsob podáníRektální podání

TRAMAL čípky 100 mgDávkování by mělo být nastaveno individuálně podle intenzity bolesti a individuální odpovědi pacienta. Obecně by měla být zvolena nejnižší účinná analgetická dávka.

Pokud není předepsáno jinak, měl by být přípravek TRAMAL čípky podáván následujícím způsobem:

Dospělí a mladiství od 12-ti let věku:100 mg tramadoli hydrochloridum po 4-6 hodinách, přičemž celková

denní dávka 400 mg tramadoli

hydrochloridum by neměla být překročena, kromě případů mimořádných klinických situací.

Vzhledem k velikosti dávky v čípkách nejsou čípky určeny dětem mladším 12-ti let.

Starší pacienti: Úprava dávkování u starších pacientů (až do 75 let) bez klinicky manifestní jaterní nebo renální insuficience není obvykle nutná. U pacientů starších 75 let může být eliminace prodloužena. V případě potřeby se proto intervaly mezi jednotlivými dávkami podle stavu pacienta prodlužují.

Insuficience jater a ledvin / dialýzaU pacientů s postižením jater a/nebo ledvin může být eliminace tramadolu zpomalena. U těchto pacientů se doporučuje pečlivě zvážit prodloužení intervalu mezi dávkami podle potřeb pacienta.

DětiTRAMAL čípky 100 mg nejsou určeny k léčbě bolesti u dětí do 12 let.

Způsob podáníČípky se zavádějí do konečníku, nejlépe po vyprázdnění.

Délka podávání:Přípravek TRAMAL čípky by neměl být za žádných okolností podáván déle než je absolutně nezbytné.Jestliže je vzhledem k povaze a tíži onemocnění třeba dlouhodobá léčba bolesti přípravkem TRAMAL čípky, pak by mělo být pečlivě a pravidelně vyhodnocováno (s přestávkami v léčbě, je-li třeba) zda a v jakém rozsahu je další léčba potřebná.

4.3 KontraindikacePřípravek TRAMAL čípky je kontraindikován:

-

při hypersenzitivitě na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku tohoto přípravku

(viz bod 6.1),-

při akutní otravě alkoholem, hypnotiky, analgetiky, opioidy nebo jinými psychotropními léčivýni přípravky,

-

u pacientů, kterým jsou podávány inhibitory MAO nebo je užívali během posledních dvou týdnů (viz bod 4.5),

-

u pacientů s epilepsií, která není léčbou dostatečně kontrolována,

-

k substituční léčbě drogové závislosti.

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použitíTRAMAL čípky lze podávat jen s mimořádnou opatrností v případě závislosti na opioidech, připoranění hlavy, v šoku, při sníženém stupni vědomí nejasného původu, pacientům s poruchami dýchacího centra nebo dýchacích funkcí a pacientům se zvýšeným nitrolebním tlakem.Podávání přípravku TRAMAL čípky pacientům senzitivním k opioidům vyžaduje opatrnost.

U některých pacientů užívajících TRAMAL čípky v doporučeném dávkování byly hlášeny křeče.Riziko jejich výskytu může být zvýšeno při překročení doporučených denních dávek (400 mg). Navíc současné podávání s léky snižujícími práh citlivosti ke vzniku záchvatů může zvýšit riziko jejich vzniku (viz bod 4.5). Pacienti s epilepsií nebo s náchylností k záchvatům by měli být léčeni tramadolem jen v závažných případech.

Tramadol má nízký potenciál vzniku závislosti. Při dlouhodobém užívání může dojít ke vzniku tolerancea rozvoji psychické i fyzické závislosti. Nemocní se sklonem k zneužívání léků nebo se závislostí na ně by měli být tramadolem léčeni jen krátkodobě a pod pečlivým lékařským dohledem.

Tramadol není vhodný k substituční léčbě pacientů závislých na opioidech. I když je tramadol agonistou opioidů, nepotlačuje po vysazení morfinu abstinenční příznaky.

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakceTRAMAL čípky se nesmí podávat současně s inhibitory MAO (viz bod 4.3).

U pacientů, léčených inhibitory MAO 14 dnů před podáním opioidu pethidinu, byly pozorovány život ohrožující interakce postihující CNS, respirační a kardiovaskulární funkce. Stejné interakce s inhibitory MAO nelze vyloučit během léčby přípravkem TRAMAL čípky.

Současné podávání přípravku TRAMAL čípky s jinými léky tlumícími CNS včetně alkoholu může zesilovat účinky na CNS (viz bod 4.8).

Výsledky dosud provedených farmakokinetických studií ukazují, že vznik klinicky relevantních interakcí při současném nebo předchozím podávání cimetidinu (enzymatický inhibitor) není pravděpodobný. Současné nebo předchozí podávání karbamazepinu (enzymatického induktoru) může snížit analgetický účinek a zkrátit dobu působení.

Kombinace tramadolu se smíšenými agonisty/antagonisty opiodních receptorů (např. buprenorfinem, nalbufinem, pentazocinem) se nedoporučuje, protože analgetický účinek čistých agonistů jako tramadol může být teoreticky za těchto okolností snížený.

Tramadol může zesílit působení selektivních inhibitorů zpětného vychytávání serotoninu (SSRI), tricyklických antidepresiv, antipsychotik a ostatních léků, které snižují práh vzniku záchvatů, a vyvolat křeče.

V ojedinělých případech byl při léčbě tramadolem zaznamenán vznik serotoninového syndromu v časové souvislosti s kombinací s jinými serotoninergními léčivými přípravky, jako jsou např. SSRI, tryptanynebo inhibitory MAO. Příznaky serotoninového syndromu mohou být např. zmatenost, agitovanost, horečka, pocení, ataxie, hyperreflexie, myoklonus a průjem. Vysazení serotoninergních přípravků obvykle vede k rychlému zlepšení. Léčba závisí na povaze a závažnosti příznaků.

Při současném podávání tramadolu a kumarinových derivátů (např. warfarinu)je třeba opatrnosti, protože u několika pacientů bylo hlášeno zvýšení INR s velkým krvácením a vznikem ekchymóz.

Ostatní léčivé látky inhibující CYP3A4, jako ketokonazol a erythromycin, mohou potlačovat metabolizmus tramadolu (N-demethylaci) a pravděpodobně také jeho aktivního O-demethylovaného metabolitu. Klinický význam této interakce nebyl hodnocen (viz bod 4.8).

V omezeném počtu klinických hodnocení s před- a pooperačním podáním antiemetika 5-HT3 antagonisty ondansetronu, byla u pacientů s pooperační bolestí zvýšená potřeba tramadolu.

4.6 Těhotenství a kojeníStudie na zvířatech prokázaly, že velmi vysoké dávky tramadolu ovlivňují vývoj orgánů, osifikaci a novorozeneckou mortalitu. Tramadol prochází placentou. Pro použití tramadolu u těhotných žen nejsou k dispozici dostatečné údaje. TRAMAL čípky by neměly být podávány těhotným ženám.

Je-li tramadol podán před a nebo v průběhu porodu, neovlivňuje kontraktilitu dělohy. U novorozenců může vést ke změnám dechové frekvence, které obvykle nejsou klinicky významné. Dlouhodobé užívání v těhotenství může u novorozence vést ke vzniku abstinenčních příznaků.

Do mléka se v průběhu kojení vyloučí přibližně 0,1% dávky tramadolu podané matce. Podávat přípravek TRAMAL čípky kojícím ženám se nedoporučuje. Po jedné dávce tramadolu obvykle není nutné kojení přerušit.

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat strojeI při užívání podle návodu, může tramadol vyvolat reakce jako spavost a závratě, a narušit tak schopnost bezpečně řídit a obsluhovat stroje. To platí zejména ve spojení s jinými psychotropními látkami, hlavně s alkoholem.

4.8 Nežádoucí účinkyNejčastěji hlášenými nežádoucími účinky jsou nauzea a závratě, obojí se vyskytuje u více než 10 % pacientů.

Hodnocení četnosti nežádoucích účinků je následující:velmi časté (≥1/10) časté (1/100, <1/10)méně časté (1/1000, <1/100)vzácné (1/10000, <1/1000)velmi vzácné (≤1/10000)není známo (z dostupných údajů nelze určit)

Srdeční a cévní poruchy:Méně časté: ovlivnění kardiovaskulárního systému (palpitace, tachykardie). Tyto nežádoucí účinky se mohou vyskytnout především po intravenózním podání a u nemocných vystavených zvýšené tělesné zátěži.Vzácné: bradykardie

Vyšetření:Vzácné: vzestup krevního tlaku

Poruchy krevního oběhu:Méně časté: ovlivnění kardiovaskulárního systému (posturální hypotenze nebo kardiovaskulární kolaps). Tyto nežádoucí účinky se mohou vyskytnout především po intravenózním podání a u nemocných vystavených zvýšené tělesné zátěži.

Poruchy metabolismu a výživy:Vzácné: změny chuti k jídlu.

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy:Vzácné: útlum dýchání, dyspnoe

Při významném překročení doporučených dávek a současném podávání jiných centrálně tlumivých látek (viz bod 4.5) může dojít k útlumu dýchání. Bylo popsáno zhoršení projevů astmatu, kauzální vztah však nebyl prokázán.

Poruchy nervového systému:Velmi časté: závratěČasté: bolesti hlavy, ospalostVzácné: parestézie, třes, epileptiformní křeče , mimovolní svalové kontrakce, abnormální koordinace, synkopa..Epileptiformní křeče se objevily hlavně po podání vysokých dávek tramadolu nebo po současné léčbě přípravky, které mohou snižovat práh pro vznik záchvatů (viz. body 4.4 a 4.5 ).Není známo: poruchy řeči

Psychiatrické poruchy:Vzácné: halucinace, zmatenost, poruchy spánku, úzkost a noční děsy. Psychické nežádoucí účinky po podání tramadolu se u jednotlivých pacientů mohou lišit v intenzitě a charakteru (v závislosti na osobnosti pacienta a délce léčby). Patří sem změny nálad (obvykle euforie, vzácněji dysforie), změny aktivity (obvykle snížení, vzácněji zvýšení) a změny kognitivní a senzorické kapacity (např. způsobu rozhodování, percepční poruchy). Může dojít ke vzniku závislosti.Mohou se objevit abstinenční příznaky, podobné příznakům z vysazení u opioidů: agitace, úzkost, nervozita, nespavost, hyperkineze, tremor a gastrointestinální příznaky. Velmi vzácně byly zaznamenány další příznaky po vysazení tramadolu, jako jsou: záchvaty paniky, závážná úzkost, halucinace, parestezie, tinnitus a neobvyklé CNS příznaky (např.zmatenost, bludy, depersonalizace, derealizace a paranoia).

Poruchy oka:Vzácné: neostré vidění.Není známo: mydriáza

Gastrointestinální poruchy: Velmi časté: nauzeaČasté: zácpa, sucho v ústech, zvracení,Méně časté: říhání; podráždění gastrointestinálního traktu (pocit tlaku v žaludku, nadýmání), průjem.

Poruchy kůže a podkožní tkáně:Časté: pocení Méně časté: kožní reakce (např. svědění, rash, kopřivka).

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně:Vzácné: motorická slabost.

Poruchy jater a žlučových cest:V několika ojedinělých případech byla v časové souvislosti s terapií tramadolem popsána přechodná zvýšení jaterních testů.

Poruchy ledvin a močových cest:Vzácné: poruchy mikce (obtíže při močení, dysurie a retence moči).

Poruchy imunitního systému:Vzácné: alergické reakce (např.dyspnoe, bronchospasmus, dušnost, angioneurotický edém) a anafylaxe

Celkové poruchy a reakce v místě podání:Časté : únava

4.9 PředávkováníPříznakyPo intoxikaci tramadolem lze očekávat v zásadě stejné příznaky, jako po předávkování jinými centrálně působícími analgetiky (opioidy). Ty zahrnují hlavně miózu, zvracení, kardiovaskulární kolaps, poruchy vědomí až koma, křeče, útlum dýchání až zástava dechu.LéčbaJsou nutná rychlá naléhavá opatření: udržení volných dýchacích cest (riziko aspirace!), udržení dýchání a krevního oběhu v závislosti na symptomech. Antidotem při útlumu dýchání je naloxon. V pokusech na zvířatech naloxon neovlivnil křeče. V takových případech se musí podat intravenózně diazepam.

Hemodialýza nebo hemofiltrace odstraní tramadol ze séra jen minimálně. Proto léčba akutní intoxikace samotnou hemodialýzou nebo hemofiltrací není vhodná k detoxikaci.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnostiFarmakoterapeutická skupina: Analgetika, jiné opioidyATC kód N02AX02

Tramadol je centrálně působící opioidní analgetikum. Je to neselektivní čistý agonista opioidních receptorů µ, δ a κ, s vyšší afinitou k receptoru μ. Další mechanizmy, které přispívají k analgetickému účinku, jsou inhibice zpětného vychytávání noradrenalinu v neuronech a zvyšování uvolňování serotoninu.

Tramadol má antitusický účinek. Na rozdíl od morfinu nepůsobí analgetické dávky tramadolu v širokém rozmezí útlum dechového centra. Také je méně ovlivněna gastrointestinální motilita. Účinkyna kardiovaskulární systém jsou spíše mírné. Účinnost tramadolu je uváděna jako 1/10 až 1/6 účinnosti morfinu.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Absolutní biologická dostupnost přípravku TRAMAL čípky 100 mg je 78±10%.

Tramadol má vysokou tkáňovou afinitu (V d,ß = 203 ± 40 l). Vazba na plazmatické proteiny činí přibližně 20 %.

Tramadol prochází hematoencefalickou i placentární bariérou. Velmi malá množství léčivé látky a jejího O-desmethyl derivátu jsou přítomna v mateřském mléce (0,1 % resp. 0,02% podané dávky).

Plazmatická koncentrace tramadolu nebo jeho aktivních metabolitů může být ovlivněna inhibicí jednoho a nebo obou izoenzymů CYP3A4 a CYP2D6, účastnících se biotransformace tramadolu. Klinicky významné interakce nebyly dosud hlášeny.

Tramadol a jeho metabolity jsou téměř úplně vylučovány ledvinami. Kumulativní močová exkrece činí 90 % celkové radioaktivity podané dávky. Eliminační poločas

t1/2,ß je přibližně 6 hodin, bez

ohledu na způsob podání. U pacientů starších 75-ti let může být prodloužen přibližně 1,4násobně. U pacientů s jaterní cirhózou byl zjištěn eliminační poločas 13,3 + 4,9 hod (tramadol) a 18,5 ± 9,4 hod (O-desmethyltramadol); v extrémních případech dosáhl 22,3 resp. 36 hodin. U nemocných s renálnímpostižením (clearance kreatininu < 5 ml/min) byly hodnoty eliminačního poločasu 11 ± 3,2 hod a 16,9 ± 3 hod, extrémní hodnoty dosáhly 19,5 hod resp. 43,2 hod.

Tramadol se v lidském organizmu metabolizuje především prostřednictvím N- a O-demethylací a konjugací O-demethylačních produktů s kyselinou glukuronovou. Farmakologicky aktivní je pouze O-desmethyltramadol. Mezi dalšími metabolity existují značné kvantitativní interindividuální rozdíly. Doposud bylo v moči nalezeno jedenáct metabolitů. V pokusech na zvířatech bylo zjištěno, že O-desmethyltramadol je 2-4krát účinnější než původní látka. Jeho poločas t1/2,ß (u 6-ti zdravých dobrovolníků) je 7,9 hodiny (rozmezí 5,4 – 9,6 hodiny) a je v podstatě podobný tramadolu.

Tramadol má v terapeutickém dávkovacím rozmezí lineární farmakokinetický profil.

Vztah mezi sérovými koncentracemi a analgetickým účinkem je závislý na dávce, avšak v ojedinělých případech se podstatně liší. Obvykle je účinná sérová koncentrace 100-300 ng/ml.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnostiPo opakovaném perorálním a parenterálním podávání tramadolu potkanům a psům po dobu 6-26 týdnů a po perorálním podávání tramadolu psům po dobu 12 měsíců nebyly při hematologických, biochemických a histologických vyšetřeních popsány žádné změny související s podávanou látkou.Pouze po vysokých dávkách, zřetelně převyšujících terapeutické rozmezí se vyskytly projevy z ovlivnění centrálního nervového systému: neklid, slinění, křeče a úbytek hmotnosti. Bez jakýchkoliv reakcí tolerovali potkani a psi perorální dávky 20 mg/kg, resp. 10 mg/kg tělesné hmotnosti, a psi rektální dávku 20 mg/kg tělesné hmotnosti.

Dávky tramadolu od 50 mg/kg/den výše měly toxické účinky na potkaní samice a zvyšovaly neonatální mortalitu. U potomstva se projevila retardace ve formě poruchy osifikace a opožděnéhootevírání vagíny a očí. Fertilita samců nebyla ovlivněna. Po vyšších dávkách (od 50 mg/kg/den výše) se u samic snižovala četnost březosti. U králíků se toxické účinky na samice a skeletální abnormality u jejich potomstva vyskytly po dávkách od 125 mg/kg výše.

V některých in-vitro testovacích systémech byly prokázány mutagenní účinky. Studie in-vivo takové účinky neprokázaly. Dle současných poznatků lze tramadol klasifikovat jako nemutagenní.

Studie na kancerogenitu tramadol hydrochloridu byly prováděny na potkanech a myších. Studie na potkanech neprokázala v souvislosti s podáváním látky zvýšený výskyt nádorů. Ve studii na myších byl prokázán zvýšený výskyt hepatocelulárních adenomů u samců (nesignifikantní zvýšení u dávek 15 mg/kg výše, závislé na dávce) a nárůst plicních nádorů u samic ve všech dávkovacích skupinách (signifikantní, ale nezávislé na dávce).

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látekZtužený tuk.

6.2 InkompatibilityNeuplatňuje se.

6.3 Doba použitelnosti5 let

6.4 Zvláštní opatření pro uchováváníUchovávejte při teplotě do 30°C.

6.5 Druh obalu a velikost baleníLaminovaná Al folie (PP/Al/PE), krabičkaVelikost balení: 5, 10 nebo 20 čípkůNa trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním Všechen nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACIGrünenthal GmbH, Aachen, Německo

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)65/076/91-S/C

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE / PRODLOUŽENÍ REGISTRACE11. 10. 1991/17.10.2007

10. DATUM REVIZE TEXTU3.11.2010


nahoru

Informace na obalu

1

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

krabička

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

TRAMAL čípky 100 mgTramadoli hydrochloridum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÁTEK

Jeden čípek obsahuje tramadoli hydrochloridum 100 mg

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Pomocné látky: ztužený tuk.

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

ČípkyVelikost balení: 5, (10,20) čípků

5.

ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Rektální podáníPřed použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Přípravek může ovlivnit Vaši pozornost při řízení motorových vozidel nebo obsluze strojů.

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do:

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 30C.

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

2

Grünenthal GmbH, Aachen, Německo

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

65/076/91-S/C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

TRAMAL čípky 100 mg

3

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH

Laminovaná Al folie

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

TRAMAL čípky 100 mgTramadoli hydrochloridum

2.

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Grünenthal GmbH, Aachen, Německo

3.

POUŽITELNOST

EXP

4.

ČÍSLO ŠARŽE

Lot:

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.