Tobradex

Kód 0057866 ( )
Registrační číslo 64/ 706/99-C
Název TOBRADEX
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace ALCON-COUVREUR, INC., Belgie
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0057866 OPH GTT SUS 1X5ML Oční kapky, suspenze, Oční podání

nahoru

Příbalový létak TOBRADEX

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.:sukls97367/2009a příloha k sp.zn.: sukls98119/2009

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

TOBRADEX,3mg/ml + 1mg/ml, oční kapky, suspenze

(

tobramycinum/dexamethasonum )

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat.-

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že ji budete potřebovat přečíst znovu.

-

Máte-li případné další otázky, zeptejte se prosím svého lékaře nebo lékárníka.

-

Tento přípravek byl předepsán Vám, a proto jej nedávejte žádné další osobě. Mohl by jí ublížit a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

V příbalové informaci naleznete: 1.

Co je TOBRADEX a k čemu se používá

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete TOBRADEX používat

3.

Jak se TOBRADEX používá

4.

Možné nežádoucí účinky

5

Uchovávání přípravku TOBRADEX

6.

Další informace

1.

CO JE TOBRADEX A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

TOBRADEX se používá pro léčbu zánětu a možné infekce ve Vašem oku (očích). Tento zánět může být vyvolán infekcí či cizím tělískem, které Vám vniklo do oka nebo oko poranilo.TOBRADEX mohou používat dospělí, mladiství a děti od 1 roku.

TOBRADEX je kombinací kortikosteroidu a látky působící proti infekci. Kortikosteroidy (v tomto případě dexamethason) pomáhají preventivně působit proti vzniku zánětu nebo zánět minimalizují. Látka působící proti infekcím (v tomto případě tobramycin) působí na celou řadu mikroorganismů, které mohou oko (oči) infikovat.

2.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE TOBRADEX POUŽÍVAT

Nepoužívejte TOBRADEX:

Jste-li alergický(-á) na dexamethason, tobramycin nebo některou jinou složku přípravku TOBRADEX.

Jestliže máte:

o Virovou infekci oka (epiteliální herpes simplex keratitidu, což je povrchová oční

infekce, charakterizovaná větvičkovitými vředy na povrchu oka).

o Virovou infekci kravskými neštovicemi nebo planými neštovicemi nebo jinou virovou

infekci oka (kromě herpes zoster keratitidy).

o Houbové onemocnění očních struktur.o Mykobakteriální infekci oka (oční tuberkulózu).

Zvláštní pozornosti při použití přípravku TOBRADEX je zapotřebí:

TOBRADEX se má aplikovat do oka. Nesmí se podávat injekčně nebo polykat.

Stejně jako u všech antibakteriálních přípravků může delší doba používání vést k přerůstání necitlivých bakteriálních kmenů nebo hub. Dojde-li k superinfekci, je třeba zahájit odpovídající léčbu.

U některých pacientů se může objevit citlivost na lokálně aplikované aminoglykosidy (antibiotika). Může se také vyskytnout zkřížená citlivost na jiné aminoglykosidy. Objeví-li se známky závažných alergických reakcí, používání přípravku TOBRADEX přerušte.

Je-li TOBRADEX používán v kombinaci s léčbou systémovými aminoglykosidy (antibiotiky), je třeba uvážit možnost kumulativní toxicity.

V případě dlouhodobého používání očních kortikosteroidů:

-

U některých lidí může dojít ke zvýšení tlaku v oku nad obvyklou hodnotu. Delší používání očních kortikosteroidů může vyvolat glaukom (zvýšený tlak v oku) s poškozením optického nervu a snížené schopnosti vidění nebo tvorbu šedého zákalu. Oční tlak je třeba během léčby pravidelně měřit.

-

Vaše imunitní reakce může být potlačena a může se zvýšit riziko vývoje další infekce oka, včetně houbové a virové infekce.

-

U pacientů s přetrvávajícím zvředovatěním povrchu oka, kteří používali nebo používají tyto léky, je třeba mít podezření na houbovou infekci a pokud k ní skutečně dojde, je třeba léčbu kortikosteroidy přerušit.

Máte-li poruchu, způsobující zeslabení očních tkání (rohovky nebo skléry), lokální používání kortikosteroidů může vést k perforaci oční koule.

V průběhu léčby oční infekce se obecně nedoporučuje nošení kontaktních čoček.

Přípravek TOBRADEX , oční kapky, obsahuje benzalkonium-chlorid, který může vyvolávat podráždění oka a je známo, že měkké kontaktní čočky zbarvuje. Pokud přesto kontaktní čočkypoužíváte, y je třeba, abyste před aplikací přípravku TOBRADEX vyjmuli kontaktní čočky a po nakapání dávky vyčkali před opětovným nasazením 15 minut.

Užíváte-li jiné léky. Přečtěte si prosím také část „Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky“.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravkyProsím informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Souběžné a/nebo následné používání aminoglykosidového antibiotika (jako je tobramycin) a jiných systémových, perorálních nebo lokálních léčiv, jež mají toxický (škodlivý) účinek na nervový systém, sluch nebo ledviny, může vést k další toxicitě a je-li to možné, je třeba se mu vyhnout.

Těhotenství a kojeníPoraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.Jste-li v jiném stavu nebo můžete-li otěhotnět nebo když kojíte dítě, oznamte to svému lékaři ještě před tím, než začnete tento lék používat.TOBRADEX se v průběhu těhotenství nebo kojení nedoporučuje.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojůStejně jako u jiných očních kapek se může po nakapání přípravku TOBRADEX dočasně zhoršit vidění. Neřiďte dopravní prostředek ani neobsluhujte žádné přístroje nebo zařízení, dokud tento účinek neodezní.

Důležité informace o některých složkách přípravku TOBRADEX Nosíte-li kontaktní čočky, nepoužívejte tento přípravek, když je máte nasazeny. Po použití očních kapek vyčkejte 15 minut a pak si čočky opět nasaďte. Konzervační látka v přípravku TOBRADEX (benzalkonium-chlorid) může na měkké čočky působit.

3.

JAK SE TOBRADEX POUŽÍVÁ

TOBRADEX používejte vždy přesně podle pokynu lékaře. Nejste-li si jist(a), ověřte si pokyny pro užívání u svého lékaře nebo lékárníka.

Obvyklá dávka je jedna nebo dvě kapky do oka nebo do očí každé čtyři až šest hodin. Váš lékař Vám může podle závažnosti onemocnění dávkování upravit. Léčba nesmí být přerušena nebo ukončena předčasně. Váš lékař Vám sdělí, jak dlouho bude Vaše léčba trvat.

TOBRADEX používejte pouze do očí.

1 2 3 4

1. Připravte si lahvičku s přípravkem TOBRADEX a zrcátko.2. Umyjte si ruce.3. Lahvičku dobře protřepejte.4. Odšroubujte uzávěr.5. Lahvičku uchopte mezi palec a prostředníček tak, aby směřovala kapátkem dolů (obrázek 1).6. Zakloňte hlavu. Stáhněte si víčko čistým prstem dolů tak, aby se mezi víčkem a okem vytvořila

jakási „kapsa”. Do této kapsy se pak přípravek nakape (obrázek 2).

7. Přibližte se ústím lahvičky k oku. Pomůže-li Vám to, použijte zrcátko.8. Nedotýkejte se kapátkem lahvičky oka, okolních tkání nebo jiných povrchů. Kapky by se mohly

kontaminovat.

9. Lehkým stlačením dna otočené lahvičky pomocí ukazováčku se uvolní vždy po jedné kapce

(obrázek 3).

10. Po použití přípravku TOBRADEX uvolněte spodní víčko, zavřete oko a lehce zatlačte koutek oka u

nosu (obrázek 4). Tím se pomůže zabránit proniknutí přípravku TOBRADEX do jiných částí těla.

11. Pokud máte nakapat přípravek do obou očí, opakujte postup i pro druhé oko.12. Okamžitě po použití nasaďte na lahvičku pevně uzávěr.13. Vždy používejte jen jednu lahvičku.

Když se Vám nepodaří umístit kapku do oka, zkuste to znovu.

Pokud zapomenete na aplikaci přípravku TOBRADEX v pravidelnou dobu, nakapejte do oka jednu dávku ihned jakmile si vzpomenete. Je-li to téměř v době další dávky, tak zapomenutou dávku úplně přeskočte a pokračujte pravidelným dávkováním. Nezdvojujte následující dávku, abyste doplnil(a) vynechanou dávku.

Pokud použijete větší množství přípravku TOBRADEX, než jste měl(a): vypláchněte všechen vlažnou vodou. Neaplikujte žádné další kapky do doby další pravidelné dávkyPoužíváte-li ještě jiný oční lék, je třeba, abyste mezi jednotlivými aplikacemi zachovali interval deset až patnáct minut.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se lékaře nebo lékárníka.

4.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek TOBRADEX nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

U přípravku TOBRADEX byly pozorovány následující nežádoucí účinky:

Časté nežádoucí účinky(postihují 1 až 10 pacientů ze 100)

Poruchy oka: bolest oka, podráždění oka, nepříjemné pocity v oku

Méně časté nežádoucí účinky(postihují 1 až 10 pacientů z 1000)

Poruchy oka: oční alergie, zvýšený tlak v oku, zánět oka, zánět povrchu oka s poškozením povrchu, zčervenání oka, svědění oka, svědění očního víčka, zčervenání očního víčka, rozmazané vidění, abnormální pocit v oku, otok oka, suché oko, otok očního víčka, zvýšená produkce slz.

Celkové nežádoucí účinky: špatná nebo hořká chuť, bolest hlavy, spasmy hlasivek, nosní sekrece.

Není známo(nelze stanovit z dostupných dat)Poruchy oka: glaukom, šedý zákal (zakalení povrchu oka), snížené vidění, zvětšení zornice, citlivost na světlo.

Celkové nežádoucí účinky: závrať, zvracení, nevolnost, podrážděný žaludek, vyrážka, otok tváře, svědění, zčervenání kůže.

Pokud se některý z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5.

UCHOVÁVÁNÍ PŘÍPRAVKU TOBRADEX

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25°C.

Chraňte před mrazem.

4 týdny po prvním otevření lahvičky je třeba její obsah zlikvidovat, aby se zamezilo infekci. Zapište si proto do níže uvedeného místa datum otevření lahvičky.Otevřeno:

Lahvičku uchovávejte ve vzpřímené pozici.

Lahvičku uchovávejte pevně uzavřenou

Kapky nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na lahvičce a na krabičce (Exp).

6.

DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Tobradex obsahuje

-

Léčivé látky jsou tobramycinum 3 mg a dexamethasonum 1 mg/1 ml.

-

Pomocné látky jsou benzalkonium-chlorid, dihydrát dinatrium-edetátu, chlorid sodný, síran sodný (E514), tyloxapol, hyetelóza a čištěná voda. Pro udržení hodnot kyselosti (úrovně pH) jsou přidána malá množství roztoku kyseliny sírové a/nebo roztoku hydroxidu sodného

-

.

Jak přípravek Tobradex vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek TOBRADEX, oční kapky, je dodáván v 5 ml kapací lahvičce (DROP-TAINER) z plastické

hmoty s bílým šroubovacím polypropylenovým uzávěrem.

Držitel rozhodnutí o registraci ALCON-COUVREUR n.v.Rijksweg 14, B-2870 Puurs, Belgie.

Výrobci ALCON-COUVREUR n.v.Rijksweg 14, B-2870 Puurs, Belgie

nebo

Alcon Cusí S.A.Camil Fabra, 58, El MasnouBarcelona, Španělsko

Způsob výdeje : Pouze na lékařský předpis

Datum poslední revize textu :29.12. 2010


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.:sukls97367/2009a příloha k sp.zn.: sukls98119/2009

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

TOBRADEX, 3mg/ml + 1mg/ml, oční kapky, suspenze

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

1 ml suspenze obsahuje tobramycinum 3 mg a dexamethasonum 1 mg.

Pomocné látky: 1 ml suspenze obsahuje 0,1 mg benzalkonium-chloridu

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Oční kapky, suspenze.

Popis přípravku: bílá až téměř bílá suspenze.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Zánětlivá oční onemocnění, reagující na léčbu steroidy, pro která jsou indikovány kortikosteroidy a při kterých hrozí povrchová bakteriální infekce nebo riziko bakteriální oční infekce.

Při předepisování přípravku TOBRADEX je nezbytné vzít v úvahu oficiální doporučení o správném používání antibakteriálních látek.

4.2

Dávkování a způsob podání

Oční podání.

Použití pro dospívající a dospělé včetně starších pacientů a dětí od 1 rokuJedna nebo dvě kapky, aplikované do spojivkového vaku postiženého oka (postižených očí) 4-5 krátdenně. Během počátečních 24-48 hodin je možno dávku zvýšit na jednu až dvě kapky každé dvě hodiny. Podle klinických projevů by měla četnost aplikace postupně klesat.

U závažného onemocnění se nakapává jedna nebo dvě kapky každou hodinu, dokud se zánět nedostane pod kontrolu, poté je třeba četnost postupně snižovat na jednu nebo dvě kapky každé dvě hodiny po dobu 3 dnů; poté se podává jedna nebo dvě kapky každé 4 hodiny po dalších 5 až 8 dnů a nakonec jedna nebo dvě kapky každý den po dobu posledních 5 až 8 dnů, je-li to považováno za nezbytné.

Je třeba dbát na to, aby se léčba neukončila předčasně. Obvykle léčba trvá jeden až dva týdny.

Je třeba pravidelně monitorovat nitrooční tlak.

Po aplikaci se doporučuje zlehka zavřít víčko a uzavřít slzný kanálek. Tím se sníží systémová absorpce přípravků podávaných do oka, což povede ke snížení systémových nežádoucích účinků.

V případě souběžné léčby jinými očními přípravky pro lokální použití má být mezi jednotlivými aplikacemi zachován interval deset až patnáct minut.

Použití při zhoršené funkci jater a ledvinÚčinky přípravku TOBRADEX nebyly u těchto pacientů hodnoceny. Vzhledem k nízké systémové absorpci tobramycinu a dexamethasonu po lokálním podání přípravku však není úprava dávkování nutná.

Způsob podáníLahvičku je třeba před použitím důkladně protřepat.

Aby se zabránilo kontaminaci ústí lahvičky a suspenze, je třeba dbát na to, aby se ústí lahvičky nedostalo do kontaktu s očním víčkem, přilehlými tkáněmi nebo jinými povrchy.

4.3

Kontraindikace

Přecitlivělost na léčivé látky nebo kteroukoli pomocnou látku.

Akutní herpes simplex keratitida (dendritická keratitida).

Kravské neštovice, plané neštovice nebo jiné virové choroby rohovky a spojivky (kromě herpes zoster keratitidy).

Houbová onemocnění očních struktur.

Mykobakteriální infekce oka.

4.4

Zvláštní upozornění a zvláštní opatření pro použití

Pouze pro oční podání. Není určeno pro injekční aplikaci a požití.

Může se objevit zkřížená přecitlivělost s jinými aminoglykosidy, především kanamycinem, gentamicinem a neomycinem. Možnost senzibilizace vzrůstá s opakovanou léčbou. Pokud se přecitlivělost vyvine během používání tohoto přípravku, musí se léčba přerušit a použít jiné léky.

Je-li TOBRADEX používán souběžně se systémovými aminoglykosidovými antibiotiky, musí se pečlivě monitorovat jejich celková koncentrace v séru.

Dlouhodobé užívání nebo zvýšená frekvence podávání může vést k nitrooční hypertenzi a/nebo glaukomu s poškozením optického nervu, snížené ostrosti vidění nebo zorného pole a tvorbě subkapsulární katarakty. U pacientů léčených delší dobu očními kortikosteroidy je třeba pravidelně a často kontrolovat nitrooční tlak.

Kortikosteroidy mohou snižovat odolnost vůči bakteriálním, virovým nebo houbovým infekcím a pomáhat jejich rozvoji. Lokálně používané kortikosteroidy mohou zamaskovat klinické známky infekce tím, že brání rozpoznání neúčinnosti antibiotika, nebo mohou potlačit reakce přecitlivělosti na látky v přípravku. U pacientů s přetrvávající ulcerací rohovky, kteří byli nebo jsou léčení lokálně podávanými

kortikosteroidy, by se mohlo objevit podezření na houbovou infekci. Objeví-li se houbová infekce, je třeba léčbu přerušit a zavést odpovídající terapii.

Stejně jako u jiných antibiotických přípravků může dlouhodobé používání přípravku TOBRADEX mít za následek přerůstání necitlivých mikroorganismů včetně hub.

Pokud to vyžaduje klinické posouzení nebo při nutnosti použití více léků, má být pacient vyšetřen za pomoci postupů umožňujících zvětšení, jako je biomikroskopie štěrbinovou lampou a kde je to nutné pomocí fluoresceinového barvení.

U onemocnění způsobujících ztenčení rohovky nebo skléry byly zaznamenány při použití lokálně podávaných kortikosteroidů perforace.

TOBRADEX obsahuje benzalkonium-chlorid, který může způsobovat podráždění a je o něm známo, že zbarvuje měkké kontaktní čočky. Kromě toho se nošení kontraktních čoček v průběhu léčby oční infekce nedoporučuje. Proto mají být pacienti poučeni, aby v průběhu léčby přípravkem TOBRADEX kontaktníčočky nenosili. Je třeba zabránit kontaktu s měkkými očními čočkami. Pokud přesto pacienti během léčby kontaktní čočky používají, musí být poučeni, aby si před aplikací přípravku TOBRADEX kontaktní čočky vyjmuli a vyčkali před nasazením čoček po nakapání přípravku 15 minut.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Žádné studie na interakce nebyly provedeny.

Souběžné nebo následné používání aminoglykosidů (tobramycin) a dalších systémových, perorálních nebo lokálně podávaných léčiv, jež mají neurotoxické, ototoxické nebo nefrotoxické účinky, může vést ke zvýšené toxicitě a je třeba se mu kdykoli je to možné vyhnout.

Je- li použito více lokálních očních přípravků, je třeba, aby byl mezi jednotlivými přípravky zachován interval alespoň 5 minut.

4.6

Těhotenství a kojení

TěhotenstvíO použití přípravku TOBRADEX u těhotných žen neexistují žádná data nebo jsou jen omezená. Studie na zvířatech prokázala reprodukční toxicitu (viz bod 5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti). TOBRADEX není během těhotenství doporučován.

KojeníSystémově podávané kortikosteroidy se objevují v mateřském mléku v množstvích, jež by mohla kojené dítě ovlivňovat. Jsou-li však podávány lokálně, je systémová expozice nízká.Není známo, zda je TOBRADEX vylučován do mateřského mléka. Riziko pro kojence však nelze vyloučit. Je třeba učinit rozhodnutí zda pokračovat v kojení nebo přerušit/vzdát se léčby přípravkem TOBRADEX, při němž se vezme v úvahu přínos kojení pro dítě a přínos léčby pro ženu.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

TOBRADEX nemá žádný nebo pouze zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Stejně jako u jiných očních kapek může dočasně rozmazané vidění nebo jiná porucha vidění ovlivnit schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Pokud dojde po aplikaci k rozmazanému vidění, pacient musí vyčkat do doby, než se vidění projasní.

4.8

Nežádoucí účinky

Souhrn profilu bezpečnostiV klinických studiích, jichž se zúčastnilo 1765 pacientů, byl TOBRADEX podáván až šestkrát denně. V klinických studiích nebyly hlášeny žádné závažné oční nežádoucí účinky, spojené s přípravkem TOBRADEX nebo složkami kombinace. Nejčastěji hlášenými nežádoucími účinky byly takové, jež byly spojeny s lokalizovanou oční snášenlivostí včetně přecitlivělosti, jež se vyskytovala u méně než 4 % pacientů, zahrnující nepříjemné pocity v oku, podráždění oka, bolest oka, hyperemii, svědění oka, svědění očního víčka, otok očního víčka a pocit cizího tělíska v oku.

Tabulka souhrnu nežádoucích účinkůNíže uvedené nežádoucí účinky byly hodnoceny jako spojené s použitím přípravku TOBRADEX během klinických studií nebo na základě zkušeností po uvedení přípravku na trh a byly roztříděny podle následující klasifikace: velmi časté (≥1/10), časté (≥1/100 až <1/10), méně časté (≥1/1000 až <1/100), vzácné (≥1/10 000 až <1/1000), velmi vzácné (<1/10 000), nebo není známo (z dostupných údajů nelze stanovit). V každé skupině četnosti jsou nežádoucí účinky uvedeny v pořadí klesající závažnosti.

Klasifikace dle orgánových systémů

Nežádoucí účinky

Poruchy nervového systému

Méně časté: dysgeusie (špatná nebo hořká chuť), bolest hlavyNení známo: závratě

Porucha oka

Časté: nepříjemné pocity v oku, bolest oka, podráždění oka Méně časté: oční alergie (přecitlivělost), oční hypertenze, keratitida, tečkovaná keratitida, oční hyperemie, svědění oka, svědění očního víčka, erytém očního víčka, rozmazané vidění, pocit cizího tělíska v očích, edém spojivek, suché oko, edém očního víčka, zvýšená tvorba slzNení známo: glaukom, katarakta, snížení ostrosti vidění, mydriáza, fotofobie.

Respirační poruchy, poruchy hrudníku a mediastina

Méně časté: laryngospasmus, výtok z nosu

Gastrointestinállní poruchy

Není známo: zvracení, nauzea

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Není známo: vyrážka, otok tváře, svědění, erytém.

Popis vybraných nežádoucích příhodK nežádoucím příhodám docházelo u léků, představujících kombinaci steroidů a protiinfekčních látek. Nežádoucí příhody mohou být připsány steroidní složce, protiinfekční složce nebo jejich kombinaci. Přípravek TOBRADEX obsahuje tobramycin a dexamethason. Nežádoucí příhody, spojené s používáním jednotlivých složek, pozorované při klinickém hodnocení, jež se mohou potenciálně objevit u přípravku

TOBRADEX, zahrnují:

Tobramycin 3 mg/ml

Dexamethason 1 mg/ml

Klasifikace dle orgánových systémů

Nežádoucí účinky

Poruchy nervového systému

Časté: bolest hlavy

Poruchy oka

Časté: hyperemie oka, bolest okaMéně časté: svědění oka, nepříjemné pocity v oku, oční alergie, edém očního víčka, konjunktivitida, oslnění, zvýšené slzení, keratitida

Časté: podráždění oka, oční hypere mie, erytém očního víčka, nepřirozený pocit v oku

Respirační poruchy, poruchy hrudníku a mediastina

Časté:nazální sekrece

Podává-li se lokálně tobramycin do oka společně se systémovými aminoglykosidovými antibiotiky, je třeba dbát na monitorování celkové koncentrace v séru.

Vzhledem ke steroidní složce existuje u onemocnění způsobujících zeslabení rohovky nebo skléry vyšší riziko perforace, především po delší léčbě.

Po používání kombinací, obsahujících steroidy a antimikrobiální látky, docházelo k vývoji sekundární infekce. K houbovým infekcím rohovky bývá náhodný sklon především u dlouhodobé aplikace steroidů. Možnost houbové invaze se musí brát v úvahu při jakékoli přetrvávající ulceraci rohovky, kde se využívala léčba steroidy. Dochází také k sekundární oční infekci.

4.9

Předávkování

Dosud nebyl hlášen žádný případ předávkování. Lokálně podanou vyšší dávku přípravku TOBRADEX lze z oka (očí) vypláchnout vlažnou vodou.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: protizánětlivá léčiva a antiinfektiva v kombinaci; kortikosteroidy a antiinfektiva v kombinaci

ATC kód: S01C A01

Přípravek Tobradex oční kapky má dvojí účinek: potlačuje zánětlivé příznaky silným účinkemkortikosteroidové složky dexamethasonem a vykazuje protiinfekční účinek díky antibiotiku tobramycinu.

Způsob účinkuTobramycin je rychle působící baktericidní aminoglykosidové antibiotikum. Jeho primární účinek působí na bakteriální buňky inhibicí tvorby polypeptidu a syntézy na ribozómu.

Mechanismus rezistenceRezistence na tobramycin se vyskytuje v důsledku několika různých mechanismů: (1) změnami ribozómové podjednotky v bakteriální buňce; (2) interferencí s transportem tobramycinu do buňky a (3) inaktivací tobramycinu velkým počtem adenylačních, fosforylačních a acetylačních enzymů. Genetické informace pro tvorbu inaktivujících enzymů se mohou přenášet na bakteriálním chromozómu nebo na plasmidech. Může se vyskytnout i zkřížená rezistence na jiné aminoglykosidy.

Zlomové hodnotyAktivita tobramycinu je obecně popsána in vitro minimální inhibiční koncentrací (minimal inhibitory concentration, MIC) antibiotika, což je měřítko síly určitého antibiotika proti každému bakteriálnímu druhu. Byly definovány zlomové hodnoty MIC, klasifikující bakteriální izolát, citlivý nebo rezistentní na určité antibiotikum. Skutečná zlomová hodnota MIC pro tobramycin, zvolená pro určitý druh, bere v úvahu vnitřní citlivost určitého druhu i farmakokinetické hodnoty Cmax a AUC, naměřené v séru po perorálním podání. Tyto zlomové hodnoty, klasifikující izoláty jako citlivé nebo rezistentní, jsou užitečné pro předpověď klinické účinnosti antibiotik, podávaných systémově. Níže uvedená zlomová hodnota a spektrum in vitro jsou založeny na systémovém použití. Tyto zlomové hodnoty však nemusíplatit při lokálním použití léčivého přípravku do oka, protože při lokálním použití je dosaženo vyšších koncentrací a aktivita přípravu v místě podání může být ovlivněna místními fyzikálními či chemickými okolnostmi. Navrženy jsou následující zlomové body MIC, oddělující citlivé (S) mikroorganismy od rezistentních (R):

Enterobacteriaceae

S ≤ 2 mg/l, R > 4 mg/l

Pseudomonas spp.

S ≤ 4 mg/l, R > 4 mg/l

Acinetobacter spp.

S ≤ 4 mg/l, R > 4 mg/l

Staphylococcus spp.

S ≤ 1 mg/l, R > 1 mg/l

Nevztahující se k žádnému druhu S ≤ 2 mg/l, R > 4 mg/l

CitlivostNíže uvedená informace dává pouze přibližné vodítko o pravděpodobnostech, zda budou mikroorganismy citlivé na tobramycin v přípravku TOBRADEX. Jsou zde uvedeny bakteriální druhy, jež byly izolovány z vnějších očních infekcí oka, jako byly například druhy pozorované při konjunktivitidě.

Rozšíření získané rezistence se může geograficky a s časem pro vybrané druhy lišit a je žádoucí místní informace o rezistenci, především při léčbě závažných infekcí. Je-li to nezbytné, je třeba si vyžádat odbornou radu, když je lokální rozšíření rezistence takové, že je přinos tobramycinu u minimálně některých typů infekcí pochybná.

BĚŽNĚ CITLIVÉ DRUHY

Aerobní grampozitivní mikroorganismyBacillus cereusBacillus megateriumBacillus pumilusBacillus thuringiensisCorynebacterium accolensCorynebacterium bovisCorynebacterium macginleyiCorynebacterium pseudodiphtheriticumKocuria kristinaeKocuria rhizophilaStaphylococcus aureus (citlivé na methicilin - MSSA)Staphylococcus epidermidis (citlivé na methicilin - MSSE)Staphylococcus haemolyticus (citlivé na methicilin - MSSH)Staphylococcus, jiné koaguláza-negativní spp. (citlivé na methicilin - CONS)

Aerobní gramnegativní mikroorganismyAcinetobacter baumaniiAcinetobacter juniiAcinetobacter ursingii

Citrobacter koseriEscherichia coliKlebsiella oxytocaKlebsiella pneumoniaeMoraxella catarrhalisMoraxella oslonensisMorganella morganiiNeisseria perflavaProteus mirabilisPseudomonas aeruginosaSerratia liquifaciensDRUHY, U NICHŽ MŮŽE BÝT PROBLÉMEM ZÍSKANÁ REZISTENCEStaphylococcus aureus (methicilin-rezistentní – MRSA)Staphylococcus epidermidis (methicilin rezistentní e - MRSE)Staphylococcus haemolyticus (methicilin rezistentní – MRSH)Staphylococcus, jiné koaguláza-negativní druhy (methicilin rezistentní-CONS)Serratia marcescens

Z PODSTATY REZISTENTNÍ MIKROORGANISMYAerobní grampozitivní mikroorganismyEnterococci faecalisStreptococcus mitisStreptococcus pneumoniaeStreptococcus pyogenesStreptococcus sanguis

Aerobní gramnegativní mikroorganismyChryseobacterium indologenesHaemophilus influenzaeStenotrophomonas maltophilia

Anaerobní baktériePropionibacterium acnes

Dexamethason je středně silný kortikosteroid, který dobře proniká do oční tkáně. Kortikosteroidy mají protizánětlivý a vasokonstrikční účinek. Potlačují zánětlivou odpověď a symptomy u různých poruch, aniž by v zásadě tyto poruchy léčily.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

DexamethasonPo lokálním podání přípravku TOBRADEX do oka je systémová expozice dexamethasonem nízká. Nejvyšší hladiny v plazmě se po podání jedné kapky TOBRADEXu do každého oka čtyřikrát denně po dobu dvou po sobě jdoucích dnů pohybovaly od 220 do 888 pg/ml (s průměrem 555 ± 217 pg/ml).

Dexamethason je vylučován ve formě metabolitů. Zhruba 60 % dávky se objeví v moči jako 6-β-hydrohydexamethason. Nezměněný dexamethason nelze v moči najít. Poločas vylučování z plazmy je relativně krátký, zhruba 3-4 hodiny. Dexamethason je vázán na sérový albumin zhruba ze 77 %-84 %. Hodnoty clearance kolísají od 0,111 do 0,225 l/hod./kg a distribuční objem od 0,576 do 1,15 l/kg. Biologická dostupnost dexamethasonu po perorálním podání je zhruba 70 %.

TobramycinSystémová expozice tobramycinem je při lokálním očním podání přípravku TOBRADEX nízká. U devíti z dvanácti subjektů, kterým byla podávána jedna kapka přípravku TOBRADEX do každého oka čtyřikrát

denně po dobu dvou po sobě následujících dnů, nebyly hladiny v plazmě kvantifikovatelné. Nejvyšší měřitelná hladina byla 0,25 g/ml, což je osmkrát méně než koncentrace 2 g/ml, o níž je známo, že je pod prahovou hodnotou, spojovanou s rizikem nefrotoxicity.

Tobramycin je vylučován rychle a ve velkém rozsahu močí pomocí glomerulární filtrace, především v nezměněné podobě. Poločas v plazmě je zhruba dvě hodiny s clearance 0,04 l/hod/kg a distribuční objem je 0,26 l/kg. Tobramycin se váže na plazmatické proteiny jenom omezeně, méně než z 10 %. Biologická dostupnost tobramycinu po perorálním podání je nízká (<1 %).

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Data týkající se bezpečnostiProfil systémové toxicity jednotlivých léčivých látek je dobře stanoven. Systémová expozice tobramycinem při toxických dávkách, podstatně vyšších než jsou dávky, se kterými se setkáváme při lokálním podání do oka, může být spojena s nefrotoxicitou a ototoxicitou. Systémová expozice dexamethasonem může být spojena s účinky vztahujícími se k nerovnováze glukokortikosteroidů. Studie toxicity při opakovaných dávkách s přípravkem TOBRADEX odhalily systémové účinky glukokortikosteroidů na králíky, ale při dávkách podstatně vyšších než je expozice člověka, takže mají jen malý klinický význam. Takové účinky jsou při doporučeném použití přípravku TOBRADEX považovány za nepravděpodobné.

MutagenitaAni in vitro ani in vivo studie s oběma léčivými látkami nezaznamenaly potenciál mutagenity.

TeratogenitaTobramycin prochází placentou do oběhu plodu a do amniotické tekutiny. Studie na zvířatech se systémovým podáváním vysokých dávek tobramycinu matkám v průběhu organogenese udávají, že docházelo k toxicitě na ledviny a ototoxicitě u plodů. Ostatní studie, provedené s tobramycinem v dávkách až 100 mg/kg/den, podávaných potkanům a králíkům parenterálně (což je více než 400krát více než maximální klinická dávka) neprokázaly žádné případy poškození plodnosti nebo poškození plodu.

Ve studiích na zvířatech bylo prokázáno, že kortikosteroidy jsou teratogenní. Oční podání přípravku s 0,1% dexamethasonu březím králičím samicím vedlo ke zvýšenému výskytu anomálií plodu a retardaci intrauterinního růstu. Retardace růstu plodu a zvýšený podíl mortality byly rovněž pozorovány při chronické léčbě dexamethasonem na potkanech.

TOBRADEX by se v těhotenství měl používat pouze tehdy, převáží-li jeho potenciální přínos pro matku potenciální riziko pro plod.

Pro vyhodnocení karcinogenního potenciálu přípravku TOBRADEX nebyly provedeny žádné studie.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

benzalkonium-chlorid dihydrát dinatrium-edetátuchlorid sodnýsíran sodný tyloxapolhyetelózaroztok kyseliny sírové a/nebo hydroxidu sodného (na úpravu pH)čištěná voda

6.2

Inkompatibility

Nebyly provedeny žádné detailní studie inkompatibility.

6.3

Doba použitelnosti

2 roky

Po prvním otevření: 4 týdny

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25 C. Chraňte před mrazem.

Lahvičku uchovávejte ve vzpřímené poloze.

Lahvičku uchovávejte pevně uzavřenou.Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

6.5

Druh obalu a velikost balení

Přípravek TOBRADEX, oční kapky, je dodáván v 5 ml kapací lahvičce (DROP-TAINER) z plastické hmoty s bílým šroubovacím polypropylenovým uzávěrem.

6.6

Návod k použití přípravku, zacházení s ním

Žádné zvláštní požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

ALCON-COUVREUR n.v., Rijksweg 14, 2870 Puurs, Belgie

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

64/706/99-C

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE / PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

20. 10.1999 / 29.12. 2010

10.

DATUM REVIZE TEXTU

29.12. 2010


nahoru

Informace na obalu

1

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU Krabička 1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

TOBRADEX , 3mg/ml + 1mg/ml, oční kapky, suspenze

(

tobramycinum/dexamethasonum )

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

1 ml suspenze obsahuje tobramycinum 3 mg a dexamethasonum 1 mg 3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

benzalkonium-chlorid , dihydrát dinatrium-edetátu, chlorid sodný, síran sodný , tyloxapol, hyetelóza, roztok kyseliny sírové a/nebo roztok hydroxidu sodného (na úpravu pH), čištěná voda

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

Oční kapky, suspenze 1 x 5 ml 5.

ZPŮSOB A CESTA /CESTY PODÁNÍ

Oční podání. Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. Dávkování vždy určí lékař 6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

EXP: 9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25°C.

Chraňte před mrazem.

2

Lahvičku uchovávejte pevně uzavřenou.

Zlikvidujte 4 týdny po prvním otevření. 10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny. 11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Alcon-Couvreur n. v., Rijksweg 14, B-2870 Puurs, Belgie 12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA 64/706/99-C 13. ČÍSLO ŠARŽE Č.š.: 14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 15. NÁVOD K POUŽITÍ 16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU Tobradex oční kapky

3

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU lahvička 1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

TOBRADEX, 3mg/ml + 1mg/ml, oční kapky, suspenze

(

tobramycinum/dexamethasonum )

2.

ZPŮSOB PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Uchovávejte při teplotě do 25°C. Chraňte před mrazem. 3.

POUŽITELNOST

EXP: 4.

ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.: 5.

OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

Oční kapky, suspenze 1 x 5 ml 6.

JINÉ

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.