Timdolux 20 Mg + 5 Mg/ml Oční Kapky, Roztok

Kód 0184091 ( )
Registrační číslo 64/ 348/11-C
Název TIMDOLUX 20 MG + 5 MG/ML OČNÍ KAPKY, ROZTOK
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Jelfa S.A., Jelenia Góra, Polsko
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0157772 OPH GTT SOL 1X5ML Oční kapky, roztok, Oční podání
0157773 OPH GTT SOL 3X5ML Oční kapky, roztok, Oční podání
0184091 OPH GTT SOL 6X5ML Oční kapky, roztok, Oční podání

nahoru

Příbalový létak TIMDOLUX 20 MG + 5 MG/ML OČNÍ KAPKY, ROZTOK

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls220584/2011a příloha k sp. zn.sukls258555/2011

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA

Timdolux 20 mg/ml + 5 mg/ml oční kapky, roztok

(dorzolamidum / timololum)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to tehdy má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Co naleznete v této příbalové informaci

1.

Co je Timdolux 20 mg/ml + 5 mg/ml oční kapky, roztok a k čemu se používá

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete používat Timdolux 20 mg/ml + 5 mg/ml oční kapky, roztok

3.

Jak se Timdolux 20 mg/ml + 5 mg/ml oční kapky, roztok používá

4.

Možné nežádoucí účinky

5.

Jak Timdolux 20 mg/ml + 5 mg/ml oční kapky, roztok uchovávat

6.

Obsah balení a další informace

1. Co je Timdolux 20 mg/ml + 5 mg/ml oční kapky, roztok a k čemu se používá

Timdolux 20 mg/ml + 5 mg/ml oční kapky, roztok obsahuje dvě léčivé látky: dorzolamid a timolol.

Dorzolamid patří do skupiny léčivých látek nazývaných "inhibitory karbonanhydrázy".

Timolol patří do skupiny léčivých látek nazývaných "betablokátory".

Timdolux 20 mg/ml + 5 mg/ml oční kapky, roztok se předepisuje ke snížení zvýšeného očního tlaku při léčbě glaukomu v případech, kdy aplikace samotného beta-blokátoru v očních kapkách nestačí.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete používat Timdolux 20 mg/ml + 5 mg/ml oční kapky, roztok

Nepoužívejte Timdolux 20 mg/ml + 5 mg/ml oční kapky, roztok:

Jestliže jste alergický/á na dorzolamid, timolol, beta-blokátory nebo na jakoukoli jinou složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Jestliže máte v současnosti nebo jste měl(a) v minulosti dýchací potíže, jako astma nebo těžký chronický obstrukční zánět průdušek (závažné plicní onemocnění, které může způsobitdýchavičnost, potíže s dýcháním a / nebo dlouhotrvající kašel).

Pokud trpíte závažným onemocněním nebo postižením ledvin nebo máte v anamnéze ledvinové kameny.

Pokud máte poruchu pH v krvi (acidobazická rovnováha).

Pokud trpíte pomalým srdečním rytmem, poruchu srdečního rytmu (nepravidelný srdeční tep) nebo srdeční selhání.

Pokud si nejste jisti, zda můžete Timdolux 20 mg/ml + 5 mg/ml oční kapky, roztok používat, poraďte se se svým lékařem.

Upozornění a opatření

Předtím než budete používat tento léčivý přípravek, informujte prosím svého lékaře, jestliže jste měl(a) v minulosti nebo máte v současnosti

koronární onemocnění srdce – příznaky mohou zahrnovat bolest na hrudi, svírání, dušnost nebo dušení, srdeční selhání, nízký krevní tlak (hypotenze),

dýchací potíže, astma, chronickou obstrukční plicní nemoc (plicní onemocnění, které může způsobit dýchavičnost, potíže s dýcháním a / nebo dlouhotrvající kašel),

špatný krevní oběh (onemocnění periferních tepen, jako např. Raynaudova nemoc nebo Raynaudův syndrom),

cukrovku, protože timolol může maskovat projevy a známky nízké hladiny cukru v krvi,

zvýšenou činnost štítné žlázy, protože timolol může maskovat projevy a známky této zvýšenéčinnosti.

Pokud máte v anamnéze srdeční onemocnění, může chtít lékař během užívání přípravku Timdolux 20 mg/ml + 5 mg/ml oční kapky, roztok sledovat Váš puls a ostatní příznaky tohoto onemocnění.

Informujte svého lékaře, pokud máte nebo jste měl(a) problémy s játry, máte svalovou slabost nebo u Vás byla diagnostikována myasthenia gravis.

Pokud se u Vás objeví zánět spojivek (zarudnutí a podráždění oka), otoky očí nebo očních víček, kožní vyrážky nebo svědění v okolí očí, okamžitě kontaktujte svého lékaře. Tyto příznaky mohou být způsobeny alergickou reakcí, nebo to může být nežádoucí účinek přípravku Timdolux 20 mg/ml + 5 mg/ml oční kapky, roztok (viz bod 4 Možné nežádoucí účinky).

Sdělte svému lékaři, pokud u Vás dojde k rozvoji oční infekce, poranění oka, operaci oka nebo došlo k reakci včetně rozvoje nových nebo ke zhoršení současných příznaků.

Pokud nosíte měkké kontaktní čočky, je důležité čočky vyjmout z očí před použitím a nenasazovat jezpět do očí dříve než 15 minut po aplikaci očních kapek. Přípravek totiž obsahuje konzervační látku benzalkonium-chlorid, který může kontaktní čočky zabarvit.

Informujte svého lékaře, že používáte Timdolux 20 mg/ml + 5 mg/ml oční kapky, roztok před chirurgickou anestezií, protože timolol může změnit účinek některých léků používaných v průběhu anestezie.

Použití u starších osob

Ve studiích s přípravkem obsahujícím dorzolamid/timolol ve formě očních kapek, roztoku byly účinky u starších i mladších pacientů podobné.

Děti a dospívající

Zkušenosti s přípravkem Timdolux 20 mg/ml + 5 mg/ml oční kapky, roztok u kojenců a dětí jsou omezené.

Další léčivé přípravky a Timdolux 20 mg/ml + 5 mg/ml oční kapky, roztok Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které používáte, které jste v nedávné době používal (a) nebo, které budete používat.

Timdolux 20 mg/ml + 5 mg/ml oční kapky, roztok může ovlivňovat nebo být ovlivněn jinými léky, které užíváte, včetně jiných očních kapek pro léčbu zeleného zákalu. Informujte svého lékaře, pokudužíváte nebo se chystáte užívat:

léky určené ke snížení krevního tlaku (blokátory kalciových kanálků, beta-blokátory, guanetidin)

léky k léčbě onemocnění srdce (včetně chinidinu, který se také užívá k léčbě některých typů malárie, nebo digoxinu)

léky k léčbě cukrovky.

jiný inhibitor karboanhydrázy, jako acetazolamid. Tyto léky se mohou užívat ústy, jako oční kapky nebo jinou cestou podání.

léky k léčbě deprese nebo jiných psychiatrických onemocnění (fluoxetin, paroxetin, inhibitory monoaminooxydasy – MAO).

parasympatomimetické léky, které mohou být předepsány k usnadnění odvodu moče nebo k

obnovení normální funkce střev.

narkotika jako morfin používá k tišení středně těžké až těžké bolesti.

vysoké dávky aspirinu.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat tento přípravek.

Nepoužívejte Timdolux 20 mg/ml + 5 mg/ml oční kapky, roztok když jste těhotná, pokud to nepovažuje Váš lékař za nezbytné.

Nepoužívejte Timdolux 20 mg//ml + 5 mg/ml oční kapky, roztok, pokud kojíte. Léčivé látky můžoupřecházet do mateřského mléka.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

U některých pacientů vyvolává přípravek Timdolux 20 mg/ml + 5 mg/ml oční kapky, roztok nežádoucí účinky, jako je rozmazané vidění. Po použití neřiďte a neobsluhujte přístroje nebo stroje, dokud příznaky neodezní.

Timdolux 20 mg/ml + 5 mg/ml oční kapky, roztok obsahuje konzervační látku benzalkonium-chlorid.

benzalkonium-chlorid může způsobit podráždění očí

o benzalkonium-chloridu je známo, že obarvuje měkké kontaktní čočky. Vyhněte se tudíž kontaktu s měkkými kontaktními čočkami. Před použitím přípravku oční čočky vyjměte a počkejte minimálně 15 minut, než je znovu do očí vložíte.

3. Jak se Timdolux 20 mg/ml + 5 mg/ml oční kapky, roztok používá

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Vhodnou dávku a délku léčby stanoví Váš lékař.

Doporučená dávka je 1 kapka do postiženého oka (postižených očí) dvakrát denně, například ráno a večer.

Po použití Timdolux 20 mg/ml + 5 mg/ml oční kapky, roztok, stiskněte prstem vnitřní oční koutek okaproti nosu (obrázek 1) po dobu 2 minut. To pomáhá zabránit průniku účinné látky do zbytku těla.

Obrázek 1

Jestliže používáte Timdolux 20 mg/ml + 5 mg/ml oční kapky, roztok spolu s jinými očními kapkami, je nutno kapky aplikovat s odstupem nejméně 10 minut.

Bez porady se svým lékařem dávkování neměňte. Pokud musíte ukončit léčbu, ihned kontaktujte svého lékaře.

Dbejte na to, aby se špička kapátka nedotkla oka ani okolí oka. Mohlo by dojít ke kontaminaci bakteriemi, které vyvolávají oční infekce, což by mohlo vést k těžkému poškození oka a případně i ke ztrátě zraku. Aby se zamezilo možné kontaminaci kapátka, vyhýbejte se kontaktu špičky kapátka s jakýmkoli povrchem.

Aby bylo zajištěno správné dávkování nesmí se konec kapacího uzávěru zvětšovat.

Návod k použití:

Před použitím očních kapek se doporučuje umytí rukou. Může být jednodušší aplikovat oční kapky před zrcadlem.

Obrázek 2

1. Před prvním použitím léku se ujistěte, zda nebylo manipulováno s bezpečnostní plombou na

lahvičce a zda je neporušená. Mezera mezi lahvičkou a víčkem je normální u neotevřených lahviček.

2. Sejměte víčko z lahvičky.

3. Zakloňte hlavu a stáhněte si mírně dolní víčko tak, aby mezi víčkem a okem vznikla malá

kapsa.

4. Obraťte a zmačkněte lahvičku a do oka aplikujte podle pokynů svého lékaře 1 kapku.

NEDOTÝKEJTE SE OKA NEBO OČNÍHO VÍČKA ŠPIČKOU KAPÁTKA.

5. Opakujte kroky 3 a 4 také u druhého oka, jestliže Vám to lékař doporučil.

6. Ihned po použití nasaďte uzávěr a lahvičku zavřete.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Timdolux 20 mg/ml + 5 mg/ml oční kapky, roztok než jste měl(a)

Je důležité dodržet dávkování předepsané ošetřujícím lékařem. Pokud jste do oka aplikoval(a) příliš mnoho kapek nebo spolkl(a) část obsahu lahvičky, můžete se cítit špatně; můžete například pociťovat,že se Vám točí hlava, můžete mít potíže s dýcháním nebo můžete mít pocit, že se Vám zpomalila srdeční frekvence. Pokud pociťujete některý z výše uvedených účinků, vyhledejte ihned lékařskou pomoc.

Jestliže jste zapomněl(a) použít Timdolux 20 mg/ml + 5 mg/ml oční kapky, roztok

Je důležité, abyste Timdolux 20 mg/ml + 5 mg/ml oční kapky, roztok používal(a) tak, jak Vám předepsal Váš lékař.

Pokud dávku vynecháte, vezměte si ji co nejdříve. Pokud je však už téměř čas na další dávku, vynechanou dávku vypusťte a vraťte se k původnímu dávkováni.

Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) používat Timdolux 20 mg/ml + 5 mg/ml oční kapky, roztok

Jestliže chcete ukončit používání tohoto léčivého přípravku, poraďte se nejprve se svým lékařem.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, lékárníkanebo zdravotní sestry.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Obvykle můžete pokračovat v léčbě, když nežádoucí účinky nejsou závažné. Jestli Vás některé nežádoucí účinky znepokojují, řekněte o tom lékaři nebo lékárníkovi. Neukončujte léčbu, aniž byste se poradil(a) s lékařem.

Pokud se objeví alergické reakce včetně kopřivky, otoků obličeje, rtů a jazyka anebo hrdla, které mohou způsobit potíže při dýchání nebo polykání, přestaňte přípravek Timdolux 20 mg/ml + 5 mg/ml oční kapky, roztok používat a ihned se poraďte s lékařem.

Při užívání přípravku Timdolux 20 mg/ml + 5 mg/ml oční kapky, roztok se mohou objevit následující nežádoucí účinky:

Velmi časté (vyskytující se u více než 1 z 10 pacientů):

Pálení a bodání v očích, změny chuti.

Časté (vyskytující se u 1 až 10 ze 100 pacientů):

Zarudnutí a/nebo otok očí a kolem oka (očí), slzení a svědění oka (očí), podráždění a/nebo svědění oka a okolí, pocit, že máme něco v oku (eroze rohovky), snížená citlivost rohovky (vůbec necítíme, že nám něco spadlo do oka, vůbec nepociťujeme bolest), suché oči, rozostřené vidění, bolest hlavy, zánět vedlejších nosních dutin (pocit tlaku v nose nebo pocit ucpaného nosu), nevolnost a únava.

Méně časté (vyskytující se u 1 až 10 z 1 000 pacientů):

Závratě, upadání do bezvědomí, deprese, zánět duhovky, rozmazané vidění po vysazení medikace za účelem rozšíření oční zornice, zpomalený srdeční tep, dýchavičnost (dechová nedostatečnost), trávicí potíže a ledvinové kameny (které se projevují náhlým nástupem nesnesitelných křečí, bolest se objevuje v dolní části zad anebo z boku, v tříslech nebo v břiše).

Vzácné (vyskytující se 1 až 10 z 10 000 pacientů):

Systémový lupus erythematodes (onemocnění imunitního systému, které může způsobit zánět vnitřních orgánů), brnění nebo snížená citlivost rukou nebo nohou, nespavost, noční můry, ztráta paměti, zvýšené známky a symptomy myasthenia gravis (onemocnění svalů), snížené libido, dočasná krátkozrakost ustupující potenciálně po ukončení léčby, bolest oka, vznik tekutiny pod sítnicí

(odchlípnutí cévnatky po filtračních operacích), pokleslá víčka, dvojité vidění, tvorba krust na očních víčkách, otok rohovky (s příznaky poruch vidění), nízký tlak v oku, ušní šelest, snížený krevní tlak, nepravidelná srdeční frekvence, bolest na hrudi, palpitace (rychlejší nebo nepravidelný srdeční rytmus), otok, srdeční záchvat (zástava srdce), mozková příhoda, snížení průtoku krve do mozku(mozková ischémie), otoky nebo pocit studených rukou a nohou a snížený krevní oběh rukou a nohou, křeče nohou a/nebo bolest nohou při chůzi (kulhání), změny v EKG (atriovertikulární blok), srdeční selhání nebo respirační selhání (se symptomy jako zkrácený dech, pocit, že nemůžeme popadnout dech), rýma nebo ucpaný nos, krvácení z nosu, bronchospasmus (náhlé dýchací obtíže), kašel, podráždění hrdla, sucho v ústech, průjem, kontaktní dermatitida, vypadávání vlasů, lupénka jako vyrážka nebo zhoršující se lupénka, Peyronieho choroba (která může způsobit zakřivení penisu), reakce alergického typu jako vyrážka, kopřivka, svědění, ve vzácných případech otok obličeje, rtů, očí a úst, jazyka nebo hrdla , který může způsobit potíže s polykáním nebo dýcháním (angioedém a anafylaxie), sípání

Neznámé (frekvence nebyla stanovena z dostupných dat):

nízké hladina cukru v krvi (hypoglykémie), změněné vnímání chuti, bolest břicha, zvracení, bolest svalů, která není způsobena cvičením (myalgie), sexuální dysfunkce

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Zvláště pokud se u Vás objeví změny/poruchy vidění při použití přípravkuTimdolux 20 mg/ml + 5 mg/ml oční kapky, roztok po oční operaci sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. Jak Timdolux 20 mg/ml + 5 mg/ml oční kapky, roztok uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené za EXP: na štítku lahvičky a na krabičce. Datum doby použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání.

Timdolux 20 mg/ml + 5 mg/ml oční kapky, roztok má být spotřebován do 28 dní od prvního otevření lahvičky. Proto je nutné vyhodit lahvičku po 28 dnech od jejího prvního otevření, a to i v případě, že je v ní nějaký roztok. Pro zapamatování si zapište datum otevření na krabičku.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co Timdolux 20 mg/ml + 5 mg/ml oční kapky, roztok obsahuje

Léčivými látkami jsou dorzolamid a timolol. 1 ml obsahuje 20 mg dorzolamidu (ve formě 22,26 mg dorzolamid-hydrochloridu) a 5 mg timololu (ve formě 6,83 mg timolol-maleinátu).

Pomocné látky: mannitol (E421), hyetelosa, benzalkonium-chlorid (jako konzervační přísada), dihydrát natrium-citrátu (E331), hydroxid sodný (E524) k úpravě pH a voda na injekci.

Jak Timdolux 20 mg/ml + 5 mg/ml oční kapky, roztok vypadá a co obsahuje toto baleníVáš lék je v podobě sterilního, čirého, mírně viskózního, bezbarvého vodného roztoku očních kapek.

Přípravek Timdolux 20 mg/ml + 5 mg/ml oční kapky, roztok se dodává v bílá neprůhledné lahvičce z polyethylenu střední hustoty s kapací koncovkou se zatavenou LDPE špičkou a HDPE šroubovacím uzávěrem s pojistným kroužkem. Lahvička obsahuje 5 ml očních kapek.

Velikosti balení:

1, 3 nebo 6 lahviček každá s obsahem 5 ml

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobceJelfa S.A.21 Wincentego Pola Str., 58-500 Jelenia GóraPolsko

Výrobci

Pharmathen S.A.6 Dervenakion str., 15351 Pallini, AttikisŘeckoaFamar S.A., Plant A63 Agiou Dimitriou Street, 174 56 Alimos, AthényŘecko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EEA registrován pod těmito názvyVelká Británie:

Oftidorix 20 mg/ml + 5 mg/ml eye drops, solution

Bulharsko:

Oftidorix 20 mg + 5 mg/ml eye drops, solution

Česká republika:

Timdolux 20 mg/ml + 5 mg/ml oční kapky, roztok 20 mg/ml + 5mg/ml, oční kapky, roztok.

Litva:

Oftidorix 20 mg/5mg/ml akių lašai, tirpalas

Lotyšsko:

Oftidorix 20 mg + 5 mg/ml eye drops, solution

Maďarsko:

Timdolux 20 mg/m l+ 5 mg/ml oldatos szemcsepp

Polsko:

Oftidorix

Tato příbalová informace byla naposledy revidována:28.5.2012


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls220584/2011

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Timdolux 20 mg/ml + 5 mg/ml oční kapky, roztok

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

1 ml obsahuje dorzolamidum 20 mg (jako dorzolamidi hydrochloridum) a timololum 5 mg (jako timololi maleas).

Pomocné látky se známým účinkem: 1ml roztoku očních kapek obsahuje 0,075 mgbenzalkonium-chloridu.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Oční kapky, roztok.

Popis přípravku: čirý, mírně viskózní, bezbarvý vodný roztok.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Timdolux 20 mg/ml + 5 mg/ml oční kapky, roztok je indikován k léčbě zvýšeného nitroočního tlaku (IOP) u pacientů s glaukomem s otevřeným úhlem nebo s pseudoexfoliativním glaukomem, pokud je monoterapie místním betablokátorem nedostatečná.

4.2

Dávkování a způsob podání

Dávka je jedna kapka přípravku Timdolux 20 mg/ml + 5 mg/ml oční kapky, roztok do (spojivkového vaku) postiženého oka (postižených očí) dvakrát denně.

Systémovou absorbci lze snížit použitím nasolakrimální okluze nebo zavřením víček po aplikaci po dobu 2 minut. Toto opatření vede ke snížení systémových nežádoucích účinků a ke zvýšení místního účinku léčiva.

Používá-li se více než jeden lokálně podávaný oční lék, je nutné podávat léky minimálně s odstupem deseti minut.

Použití u dětí:Účinnost u dětských pacientů nebyla hodnocena.

Bezpečnost u dětských pacientů ve věku do 2 let nebyla hodnocena. (Informace ohledně bezpečnosti u dětských pacientů ve věku ≥ 2 a < 6 let viz bod 5.1.)

Pacienti mají být poučeni, aby si před použitím umyli ruce a aby se špička kapátka nedostala do kontaktu s okem nebo okolními tkáněmi.Aby bylo zajištěno správné dávkování, nesmí se konec kapacího uzávěru zvětšovat.

Pacienti musí být rovněž poučeni o tom, že oční roztoky mohou být při nesprávném zacházení kontaminovány běžnými bakteriemi, o kterých je známo, že způsobují oční infekce. Důsledkem použití znečištěných roztoků může být závažné poškození očí s následnou ztrátou zraku.

Pacienti mají být informováni o správném zacházení s přípravkem Timdolux 20 mg/ml + 5 mg/ml oční kapky, roztok

Návod k použití:

1. Před prvním použitím přípravku se ujistí, zda nebylo manipulováno s pojistným

kroužkem na lahvičce a zda je neporušená. Mezera mezi lahvičkou a víčkem je u neotevřených lahviček normální.

2. Sejme víčko z lahvičky.3. Pacient zakloní hlavu a stáhne si mírně dolní víčko tak, aby mezi víčkem a okem

vznikla malá kapsa.

4. Obrátí a zmáčkne lahvičku a do oka aplikuje podle pokynů svého lékaře 1 kapku.

NESMÍ SE DOTÝKAT OKA NEBO OČNÍHO VÍČKA ŠPIČKOU KAPÁTKA.

5. Opakuje kroky 3 a 4 také u druhého oka, jestliže je to nutné.6. Ihned po použití nasadí uzávěr a lahvičku uzavře.

4.3

Kontraindikace

Timdolux 20 mg/ml + 5 mg/ml oční kapky, roztok je kontraindikován u pacientů s:

hypersenzitivitou na léčivou látku (látky) nebo na pomocné látky uvedené v bodě 6.1,

reaktivním onemocněním dýchacích cest včetně bronchiálního astmatu nebo

s bronchiálním astmatem v anamnéze nebo se závažnou chronickou obstrukční bronchopulmonální chorobou,

sinusovou bradykardií, sick sinus syndromem, sinoatriální blokádou, atrioventrikulární

blokádou druhého nebo třetího stupně nekontrolovanou pacemakerem, s klinicky zjevným srdečním selháním, kardiogenním šokem,

těžkou poruchou funkce ledvin (CrCl < 30 ml/min) nebo s hyperchloremickou

acidózou.

Výše uvedené kontraindikace vycházejí z jednotlivých složek a nejsou specifické pro jejich kombinaci.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Podobně jako u jiných lokálně aplikovaných přípravků používaných v oftalmologii může u tohoto léčivého přípravku docházet k systémovému vstřebávání.

Vzhledem k adrenergnímu účinku timololu se mohou vyskytnout stejné typy kardiovaskulárních,plicních a ostatních nežádoucích účinků jako u systémových betablokátorů. Incidence systémových účinků v souvislosti s lokálním očním podáním je nižší než u systémového podání. Opatření ke snížení systémové absorpce (viz bod 4.2).

Srdeční poruchy:U pacientů s kardiovaskulárním onemocněním (např. koronární onemocnění srdce, Prinzmetalovaangina a srdeční selhání) a s antihypertenzní terapií systémovými betablokátory má být kriticky

posouzena nutnost léčby očními betablokátory a má být zvážena terapie jinou léčivou látkou. U pacientů s kardiovaskulárním onemocněním by měly být sledovány projevy zhoršení onemocnění avýskyt nežádoucích účinků. Kvůli nežádoucímu vlivu betablokátorů na převodní čas se pacientům s AV blokem 1.stupně mají podávat betablokátory vždy s opatrností.

Cévní poruchyPacienti s těžkou periferní cirkulační poruchou/nemocí (např. těžká forma Raynaudovy nemoci anebo Raynaudova syndromu) mají být léčeni s opatrností.

Respirační poruchy:U pacientů s astmatem byly v souvislosti s používáním některých očních betablokátorů hlášeny respirační nežádoucí účinky včetně úmrtí při bronchospasmu.U pacientů s mírnou nebo středně těžkou formou chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN) má být Timdolux 20 mg/ml + 5 mg/ml oční kapky, roztok používán s opatrností a pouze v případě, že potenciální prospěšnost léčby převyšuje její možné rizika.

Hypoglykémie/DiabetesPacientům se spontánní hypoglykemií nebo pacientům s labilním diabetem mají být podávány oční betablokátory s opatrností, protože mohou maskovat příznaky a známky akutníhypoglykémie.Betablokátory mohou rovněž maskovat příznaky hyperthyroidismu.

Korneální poruchyOční betablokátory mohou vyvolat suchost očí. Pacienti s korneálním onemocněním mají být léčeni s opatrností.

Jaterní poškozeníPřípravek obsahující dorzolamid/timolol ve formě očních kapek, roztoku nebyl hodnocen u pacientů s jaterním poškozením, a proto musí být u takových pacientů používán s opatrností.

Imunologie a hypersenzitivitaPodobně jako u jiných lokálně aplikovaných přípravků používaných v oftalmologii může u tohoto léku docházet k systémovému vstřebávání. Dorzolamid-hydrochlorid obsahuje sulfonamidovou skupinu, která se také objevuje v sulfonamidech. Proto se mohou při lokálním použití vyskytnout stejné typy nežádoucích reakcí jako při systémovém podání sulfonamidů. Pokud by se objevily příznaky závažných reakcí nebo hypersenzitivity, je nutno užívání přípravku přerušit.

Lokální nežádoucí účinky postihující oči, které se podobaly účinkům uváděným po použití očních kapek obsahujících dorzolamid-hydrochlorid, které byly pozorovány i u očních kapek obsahující dorzolamid/timolol, roztok. Jestliže se takové reakce objeví, je nutno zvážit vysazení přípravku Timdolux 20 mg/ml + 5 mg/ml oční kapky, roztok.

Anafylaktické reakcePacienti s atopií v anamnéze nebo těžkou formou anafylaktické reakce na různé alergeny v anamnéze, kterým byly podány betablokátory, mohou být zvýšeně reaktivní při opakovanémvystavení působení těchto alergenů a nemusí odpovídat na obvyklou léčbu anafylaktické reakce adrenalinem.

Další betablokátoryVliv na nitrooční tlak nebo známé účinky na systémovou beta-blokádu mohou být zesíleny v případě, že se timolol podá pacientům, kteří již užívají systémové betablokátory. Klinická odpověď u těchto pacientů má být důkladně sledována. Používání dvou topických betablokátorů současně senedoporučuje (viz bod 4.5).

Vysazení léčbyPodobně jako u systémových betablokátorů je nutno v případě oftalmického timololu u pacientů s ischemickou chorobou srdeční ukončovat léčbu postupně.Léčba betablokátory může zhoršit příznaky myasthenia gravis.

Další účinky inhibice karboanhydrázyLéčba perorálními inhibitory karboanhydrázy byla dávána do souvislosti s urolitiázou v důsledku poruchy acidobazické rovnováhy, zvláště u pacientů s konkrementy ledviny v anamnéze. Přestože při užívání přípravku obsahující dorzolamid/timolol ve formě očních kapek, roztoku nebyly pozorovány žádné poruchy acidobazické rovnováhy, občas se objevily zprávy o urolitiáze. Protože Timdolux 20 mg/ml + 5 mg/ml oční kapky, roztok obsahuje lokální inhibitor karboanhydrázy, který se vstřebává systémově, může u pacientů s konkrementy ledvin v anamnéze při užívání přípravku Timdolux 20 mg/ml + 5 mg/ml oční kapky, roztok existovat nebezpečí rozvoje urolitiázy.

JinéPéče o pacienty s akutním glaukomem s uzavřeným úhlem vyžaduje kromě použití očních hypotenziv i další léčebné zásahy. Přípravek obsahující dorzolamid/timolol ve formě očních kapek, roztoku nebyl u pacientů s akutním glaukomem s uzavřeným úhlem hodnocen.

Edém rohovky a ireverzibilní dekompenzace rohovky byly popsány u pacientů s již dříve přítomnými chronickými vadami rohovky a/nebo s anamnézou nitrooční operace během užívání dorzolamidu. Lokální dorzolamid je u těchto pacientů nutno aplikovat s opatrností.

Odchlípení chorioideyBylo hlášeno odchlípení chorioidey po filtračním zákroku při současném podání léků potlačujících tvorbu komorové tekutiny (např.timolol a acetazolamid).

Chirurgická anestezieOční betablokátory mohou blokovat systémový účinek beta agonistů (např. adrenalinu). Anesteziolog má být informován, jestli pacient používá timolol.

Podobně jako při použití jiných antiglaukomatózních léků byla u některých pacientů po delší léčbě uváděna snížená reakce na oftalmický timolol-maleinát. V klinických studiích sledujících 164 pacientů po dobu minimálně tří let však nebyly po počáteční stabilizaci zjištěny žádné statisticky významné rozdíly v průměrném nitroočním tlaku.

Používání kontaktních čočekTimdolux 20 mg/ml + 5 mg/ml oční kapky, roztok obsahuje konzervační látku benzalkonium chlorid,který může způsobit podráždění očí. O benzalkonium-chloridu je známo, že obarvuje měkké kontaktní čočky. Vyhněte se tudíž kontaktu s měkkými kontaktními čočkami. Před použitím přípravku oční čočky vyjměte a počkejte minimálně 15 minut, než je znovu do očí nasadíte.

Použití u dětíViz bod 5.1.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Žádné specifické klinické studie zaměřené na interakce s přípravkem obsahující dorzolamid/timolol ve formě očních kapek, roztoku nebyly provedeny.

V klinické studii byl přípravek obsahující dorzolamid/timolol ve formě očních kapek, roztoku používán současně s následujícími systémově působícími léky bez důkazu nežádoucích interakcí: ACE inhibitory, blokátory kalciových kanálů, diuretika, nesteroidní antirevmatika včetně kyseliny acetylsalicylové a hormony (např. estrogen, insulin, thyroxin).

Existuje možnost vzniku aditivního účinku vedoucího k hypotenzi a/nebo k výraznébradykardii v případě současného podávání očních betablokátorů a perorálníchblokátorů kalciových kanálů, beta blokátorů, antiarytmik (včetně amiodaronu), digitalisových glykosidů, parasympatomimetik,guanethidinu.

Byla hlášena zesílená betablokáda (tj. snížená tepová frekvence, myokardiální*deprese) při současné léčběCYP2D6 inhibitory (tjquinidine, fluoxetine, paroxetine) a timololDorzolamidová složka v přípravku Timdolux 20 mg/ml + 5 mg/ml oční kapky, roztok je inhibitor karboanhydrázy a ačkoli je podávána lokálně, je absorbována systematicky. V klinických studiích s očním roztokem dorzolamid hydrochloridu nejsou hlášeny poruchy acidobazické rovnováhy. Tyto poruchy však byly hlášeny u perorálních inhibitorů karboanhydrázy a v některých případech měly za následek lékové interakce (např. toxicita spojená s léčbou vysokými dávkami salicylátů). Proto se u pacientů užívajících Timdolux 20 mg/ml + 5 mg/ml oční kapky, roztok mají tyto lékové interakce zohlednit.

Příležitostně byly hlášeny případy mydriázy, když byly oční betablokátory používány spolu s adrenalinem.

Betablokátory mohou zesílit hypoglykemický účinek antidiabetik.

Perorální beta-adrenergní blokátory mohou zesílit „rebound“ hypertenzi, která se může objevit po vysazení klonidinu.

4.6

Fertilita,těhotenství a kojení

TěhotenstvíTimdolux 20 mg/ml + 5 mg/ml oční kapky, roztok se nesmí během těhotenství používat.

DorzolamidNejsou k dispozici klinické údaje o podávání během těhotenství. U králíků vyvolal dorzolamid v maternotoxických dávkách teratogenní účinek (viz bod 5.3).

Timolol

Nejsou k dispozici dostatečné údaje o podávání timololu těhotným ženám. Timolol nemá být podáván v těhotenství, pokud to není nezbytně nutné. Opatření ke snížení systémové absorpce, viz bod 4.2Epidemiologické studie s perorálně podávanými betablokátory neprokázaly malformativní účinky, ale bylo pozorováno riziko zpomalení intrauterinního růstu v případě perorálního podání betablokátorů. Navíc byly symptomy systémové blokády (tj bradykardie, hypotenze, respirační tíseň, hypoglykemie) pozorovány u novorozenců, když byly betablokátory podávány matce až do doby porodu. Pokud je Timdolux 20 mg/ml + 5 mg/ml oční kapky, roztok podáván před porodem, musí být novorozenci během prvních dnů života pečlivě monitorováni.

KojeníNení známo, zda se dorzolamid vylučuje do mateřského mléka. U kojících potkaních samic, jimž byl podáván dorzolamid, byl pozorován menší přírůstek tělesné hmotnosti potomků. Betablokátory se vylučují do mateřského mléka. Avšak, při terapeutických dávkách timololu v očních kapkách je nepravděpodobné, že by bylo v mateřském mléce přítomno takové množství účinné látky, aby vyvolalo klinické projevy systémové beta blokády u kojence. Opatření ke snížení systémové absorpce, viz bod 4.2

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Studie hodnotící účinky na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje nebyly provedeny. Možné nežádoucí účinky, jako rozmazané vidění, mohou ovlivnit schopnost řídit vozidla a/nebo obsluhovat stroje.

4.8

Nežádoucí účinky

V klinické studii nebyly pozorovány žádné nežádoucí příhody specifické pro dorzolamid/timolol; nežádoucí účinky se omezily na ty, které byly již dříve uváděné v souvislosti s dorzolamid-hydrochloridem a/nebo timolol-maleinátem. Obecně platí, že společné nežádoucí účinky byly mírné a nezpůsobily přerušení léčby.

Během klinických studií bylo přípravkem obsahující dorzolamid/timolol ve formě očních kapek, roztoku léčeno celkem 1 035 pacientů. Přibližně 2,4 % všech pacientů léčbu očním roztokemdorzolamid/timolol ukončilo kvůli lokálním očním nežádoucím reakcím; přibližně 1,2 % všech pacientů léčbu ukončilo kvůli lokálním nežádoucím reakcím připomínající alergii nebo hypersenzitivitu (jako je zánět víčka a konjuktivitida).

Stejně jako ostatní lokálně aplikované látky používané v oftalmologii, i dorzolamid/timolol ve formě očních kapek, roztoku je absorbován do systémového oběhu. Proto může působit podobné nežádoucí účinky, jako byly zaznamenány u systémových betablokátorů. Incidence systémových nežádoucíchúčinků v souvislosti s lokálním očním podáním je nižší než u systémového podání. Mezi očekávanénežádoucí účinky patří nežádoucí účinky pozorované u celé třídy očních betablokátorů.Další nežádoucí účinky byly pozorovány u očních betablokátorů a mohou se vyskytnout po podání Timdolux 20 mg/ml + 5 mg/ml oční kapky, roztok:

[velmi časté (≥ 1/10), časté (≥1/100 až <1/10), méně časté (≥ 1/1 000 až <1/100),vzácné: (≥ 1/10 000, < 1/1 000) velmi vzácné (<1/10 000) není známo (z dostupných údajů nelze určit)

].

Poruchy imunitního systémuDorzolamid- hydrochlorid, oční roztok:Vzácné: příznaky systémové alergické reakce, včetně angioedému, kopřivky, svědění, vyrážky, anafylaxe, vzácně bronchospasmus

Timolol-maleinát, oční roztok:Není známo: Systémové alergické reakce, včetně angioedému, urtikarie, lokalizovaného nebo generalizovaného exantému, pruritu, anafylaktické reakce

Poruchy metabolismu a výživy:Timolol-maleinát, oční roztok:Není známo: hypoglykemie

Poruchy nervového systému:Dorzolamid- hydrochlorid, oční roztok:Časté: bolesti hlavy*Vzácné: závratě*, parestezie*

Timolol-maleinát, oční roztok:Časté: bolesti hlavy*Méně časté: závratě*, synkopaVzácné: parestezie*, zvýšený výskyt známek a příznaků myasthenia gravis*, cerebrovaskulárnípříhoda, mozková ischemie*

Psychiatrické poruchy:Timolol-maleinát, oční roztok:Méně časté: deprese*Vzácné: nespavost*, noční můry*, ztráta paměti*

Poruchy oka:

Dorzolamid/timolol,oční roztok:

Velmi časté: pálení a bodáníČasté: injekce spojivky, rozmazané vidění, eroze rohovky, svědění očí, slzení

Dorzolamid-hydrochlorid, oční roztok:Časté: zánět očního víčka*, iritace očního víčka*Méně časté: iridocyklitida*Vzácné: iritace včetně zarudnutí*, bolest*, krusty na víčku*, tranzitorní myopie (která vymizela po vysazení léčby), edém rohovky*, oční hypotonie*, odchlípnutí cévnatky (po filtrační operaci)*

Timolol-maleinát,oční roztok:Časté: známky a příznaky iritace očí včetně blefaritidy (pálení, píchání, svědění, slzení, zarudnutí),keratitidy*, snížení citlivosti rohovky a suché oči*Méně časté: poruchy zraku včetně refrakčních změn (v některých případech v důsledku vysazení miotické léčby)*Vzácné: ptóza, diplopie, odchlípnutí cévnatky po filtrační operaci (viz bod 4.4.)*Není známo: eroze rohovky

Poruchy ucha a labyrintu:Timolol-maleinát, oční roztok:Vzácné: tinitus*

Srdeční poruchy:Timolol-maleinát, oční roztok:Méně časté: bradykardie*Vzácné: bolest na hrudi*, palpitace*, edémy*, arytmie*, kongestivní srdeční selhání*,atrioventrikulární blokáda*, srdeční zástava*,

Cévní poruchy:Vzácné: hypotenze, klaudikace, Raynaudův fenomén, studené ruce a nohy

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy:Dorzolamid/timolol, oční roztok:Časté: sinusitidaVzácné: dušnost, respirační selhání, rýma

Dorzolamid-hydrochlorid, oční roztok:Vzácné: epistaxe*

Timolol-maleinát,oční roztok:Méně časté: dyspnoe*Vzácné:

bronchospazmus

(převážně

u nemocných

s již

přítomným

bronchospastickým

onemocněním)*, kašel*

Gastrointestinální poruchy:Dorzolamid/timolol, oční roztok:Velmi časté: poruchy vnímání chuti

Dorzolamid-hydrochlorid, oční roztok:Časté: nauzea*Vzácné: podráždění hrdla, sucho v ústech*

Timolol-maleinát, oční roztok:Méně časté: nauzea*, dyspepsie*Vzácné: průjem, sucho v ústech*Není známo: dysgeuzie, bolest břicha, zvracení

Poruchy kůže a podkožní tkáně:Dorzolamid/timolol, oční roztok:Vzácné: kontaktní dermatitida

Dorzolamid-hydrochlorid, oční roztok:Vzácné: vyrážka*

Timolol-maleinát, oční roztok:Vzácné: alopecie*, psoriáziformní vyrážka nebo exacerbace psoriázy*Není známo: kožní vyrážka

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně:Timolol-maleinát, oční roztok:Vzácné: systémový lupus erythematodesNení známo: myalgie

Poruchy ledvin a močových cest:Dorzolamid/timolol, oční roztok:Méně časté: urolitiáza

Poruchy reprodukčního systému a prsu: Timolol-maleinát, oční roztok:Vzácné: snížené libido, Peyronieho choroba*Není známo: sexuální dysfunkce

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace:Dorzolamid-hydrochlorid, oční roztok:Časté: astenie/únava*

Timolol-maleinát, oční roztok:Málo časté: astenie/únava*

*Tyto nežádoucí reakce byly pozorovány také po uvedení přípravku obsahující dorzolamid/timolol ve formě očních kapek, roztoku na trh.

VyšetřeníV klinických studiích nesouvisel přípravek obsahující dorzolamid/timolol ve formě očních kapek, roztoku s žádnými klinicky významnými poruchami koncentrací elektrolytů.

4.9

Předávkování

U lidí nejsou k dispozici žádné údaje ohledně předávkování náhodným nebo úmyslným požitím přípravku obsahující dorzolamid/timolol ve formě očních kapek, roztoku:Objevily se zprávy o neúmyslném předávkování očním roztokem timolol-maleinátu s výslednými systémovými účinky podobnými účinkům, pozorovaným po systémovém podání beta-adrenergních blokátorů, jako jsou závratě, bolest hlavy, dušnost, bradykardie, bronchospazmus a srdeční zástava.

Nejčastějšími známkami a příznaky, které lze očekávat po předávkování dorzolamidem, jsou porucha elektrolytové rovnováhy, rozvoj acidózy, případně účinky na centrální nervovou soustavu.

K dispozici je pouze omezené množství informací ohledně předávkování u člověka náhodným nebo úmyslným požitím dorzolamid-hydrochloridu. Při perorálním podání byla uváděna ospalost. Při lokální aplikaci byly popsány následující účinky: nauzea, závratě, bolesti hlavy, únava, abnormální sny a dysfagie.

Předávkování je nutno řešit symptomaticky a podpůrnou léčbou. Je třeba sledovat koncentrace elektrolytů (zvláště draslíku) v séru a hodnoty pH krve. Studie prokázaly, že timolol se snadno nedialyzuje.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Antiglaukomatika a miotika, betablokátory, timolol, kombinace.ATC kód: S01ED51

Mechanismus účinkuTimdolux 20 mg/ml + 5 mg/ml oční kapky, roztok sestává ze dvou složek: dorzolamid-hydrochloridu a timolol-maleinátu. Obě tyto složky snižují zvýšený nitrooční tlak omezením tvorby komorového moku; ale dochází k tomu různým mechanismem účinku.Dorzolamid-hydrochlorid je účinný inhibitor lidské karbonanhydrázy-II. Inhibice karboanhydrázy v ciliárních procesech oka snižuje sekreci komorového moku, pravděpodobně zpomalením tvorby hydrogenuhličitanových iontů s následným snížením transportu sodíku a vody. Timolol-maleinát je neselektivním blokátor beta–adrenergních receptorů. Přesný mechanismus účinku timolol-maleinátu při snižování nitroočního tlaku nebyl dosud stanoven, i když studie s použitím fluoresceinu a tonografické studie naznačují, že hlavním účinkem by mohla být omezená tvorba komorové vody. V některých studiích však bylo však pozorováno i mírné zvýšení odtoku komorových tekutin. Kombinovaný účinek těchto dvou látek vede k většímu snížení nitroočního tlaku než při samostatné aplikaci každé složky.Po lokální aplikaci snižuje přípravek obsahující dorzolamid/timolol ve formě očních kapek, roztoku zvýšený nitrooční tlak bez ohledu na to, zda souvisí nebo nesouvisí s glaukomem. Zvýšený nitrooční tlak je hlavním rizikovým faktorem v patogenezi postižení očních nervů a glaukomatózní ztráty zorného pole. Přípravek obsahující dorzolamid/timolol ve formě očních kapek, roztoku snižuje nitrooční tlak bez běžných nežádoucích účinků miotik, jako jsou noční slepota, spasmus akomodace a pupilární konstrikce.

Farmakodynamické účinky

Klinické účinky:Použití u dospělýchByly provedeny klinické studie v délce až 15 měsíců s cílem srovnat účinek na snížení IOP přípravkuobsahujícího dorzolamid/timolol ve formě očních kapek, roztoku v dávkování ráno a před spaním a samostatného a kombinovaného podávání 0,5% timololu a 2,0% dorzolamidu pacientům s očním glaukomem nebo oční hypertenzí, kteří byli shledáni vhodnými k účasti v těchto studiích. To zahrnovalo jak neléčené pacienty, tak i pacienty nedostatečně léčené timololem v monoterapii. Před zařazením do studie byla většina pacientů léčena místními beta-blokátory v monoterapii. V analýze kombinovaných studií byl účinek přípravku obsahujícího dorzolamid/timolol ve formě očních kapek, roztoku 2 denně na snižování IOP větší než při monoterapii buď 2% dorzolamidem 3 denně nebo 0,5% timololem 2  denně. Účinek přípravku obsahujícího dorzolamid/timolol ve formě očních kapek, roztoku 2 denně na snižování IOP se rovnal účinku současné aplikace dorzolamidu 2 denně a timololu 2 denně. Účinek přípravku

obsahující dorzolamid/timolol ve formě očních kapek, roztoku

2 denně na snižování IOP byl prokázán v průběhu celého dne a; tento účinek se zachoval v průběhu dlouhodobého podávání.

Pediatrická populaceByla provedena 3 měsíční kontrolovaná studie s hlavním cílem prokázat bezpečnost 2% očního roztoku dorzolamid-hydrochloridu u dětí ve věku do 6 let. V této studii 30 pacientů ve věku < 6 let a ≥ 2 roky, jejichž IOP nebyl dostatečně kontrolován monoterapií dorzolamidem nebo timololem, dostávalo přípravek obsahující dorzolamid/timolol ve formě očních kapek, roztoku v otevřené fázi studie. Účinnost nebyla u těchto pacientů hodnocena. V této malé skupině pacientů byl přípravek obsahující dorzolamid/timolol ve formě očních kapek, roztoku, podávaný dvakrát denně, obecně dobře snášen u 19 pacientů, kteří dokončili léčbu, a 11 pacientů, kteří přerušili léčbu z důvodu chirurgického zákroku, změny medikace nebo z jiných důvodů.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Dorzolamid hydrochlorid:

Na rozdíl od perorálních inhibitorů karboanhydrázy umožňuje lokální aplikace dorzolamid-hydrochloridu, aby léčivá látka účinkovala přímo v oku při podstatně nižších dávkách, a proto s menší systémovou expozicí. V klinických studiích to vedlo ke snížení IOP bez poruch acidobazické rovnováhy nebo změn v koncentracích elektrolytů, které jsou charakteristické pro perorální inhibitory karboanhydrázy.

Při lokální aplikaci se dorzolamid dostává do systémového oběhu. K posouzení možnosti systémové inhibice karboanhydrázy po místní aplikaci byly měřeny koncentrace léčivé látky a metabolitů v erytrocytech a v plazmě a inhibice karboanhydrázy v erytrocytech. Při dlouhodobé aplikaci se dorzolamid hromadí v erytrocytech v důsledku selektivní vazby na karboanhydrázu II při současném zachování extrémně nízkých koncentrací léčivé látky. Mateřská léčivá látka vytváří jediný metabolit, N-desethyl, který inhibuje karboanhydrázu II méně účinně než mateřská léčivá látka, ale inhibuje i méně aktivní izoenzym (karboanhydrázu I). Metabolit se také hromadí v erytrocytech, kde se primárně váže na karboanhydrázu I. Dorzolamid se váže se střední intenzitou na proteiny v plazmě (přibližně z 33 %). Dorzolamid se primárně vylučuje v nezměněné podobě močí; stejně jako jeho metabolit. Po ukončení léčby se dorzolamid vylučuje z červených krvinek nelineárním způsobem; výsledkem je rychlý počáteční pokles koncentrace léčivé látky s následnou pomalejší fází vylučování s poločasem přibližně čtyř měsíců.

Pokud byl dorzolamid podáván perorálně ve snaze napodobit maximální systémovou expozici po dlouhodobém očním podání, bylo ustáleného stavu dosaženo do 13 týdnů. V ustáleném stavu nebyla v plazmě prakticky žádná volná léčivá látka ani metabolit; inhibice karboanhydrázy v červených krvinkách byla nižší, než se předpokládalo, že je nutná k farmakologickému účinku na funkci ledvin nebo dýchání. Podobné farmakokinetické účinky byly pozorovány po chronické místní aplikaci dorzolamid-hydrochloridu. Někteří starší pacienti s poruchou ledvinové funkce (clearance kreatininu přibližně 30–60 ml/min) vykazovali vyšší koncentrace metabolitů v erytrocytech, tomuto nálezu však nebylo možno připisovat žádné významné rozdíly v inhibici karboanhydrázy a z klinického hlediska významné systémové nežádoucí účinky.

Timolol-maleinát

Ve studii plazmatických koncentrací léčivé látky u šesti jedinců byla systémová expozice timololu stanovena po lokální aplikaci očního roztoku timolol-maleinátu 0,5% dvakrát denně. Průměrná maximální plazmatická koncentrace po ranní aplikaci byla 0,46 ng/ml a po odpolední aplikaci činila 0,35 ng/ml.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Bezpečnostní profil lokálně i systémově podaných jednotlivých složek je dobře doložen.

DorzolamidU králíků, kteří dostávali maternotoxické dávky dorzolamidu spojené s metabolickou acidózou, byly pozorovány malformace těl obratlů.

TimololStudie na zvířatech neprokázaly teratogenní účinek.

Navíc nebyly u zvířat léčených lokálně dorzolamid-hydrochloridem a timolol-maleinátem v očním roztoku, ani se současně aplikovaným dorzolamid-hydrochloridem a timolol-maleinátem pozorovány žádné nežádoucí účinky na oči. Studie in vitro a in vivo s každou ze složek neprokázaly mutagenní účinky. Při terapeutických dávkách přípravku obsahující dorzolamid/timolol ve formě očních kapek, roztoku se proto nepředpokládá významné riziko pro bezpečnost člověka.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Mannitol (E421)HyetelosaDihydrát natrium-citrátu (E331)Hydroxid sodný (E524) (pro úpravu pH)Benzalkonium-chloridVoda na injekci

6.2

Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3

Doba použitelnosti

2 roky

Po prvním otevření: 28 dní

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání.

6.5

Druh obalu a velikost balení

Bílá neprůhledná lahvička z polyethylenu střední hustoty s kapací koncovkou se zatavenou LDPE špičkou a HDPE šroubovacím uzávěrem s pojistným kroužkem, krabička.

Velikosti balení: 1, 3 nebo 6 lahviček; každá s obsahem 5 ml

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Žádné zvláštní požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Jelfa S.A.21 Wincentego Pola Str., 58-500 Jelenia GóraPolsko

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

64/348/11-C

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

15.6.2011

10.

DATUM REVIZE TEXTU

5.3.2012


nahoru

Informace na obalu

1

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Krabička

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Timdolux 20 mg/ml + 5 mg/ml oční kapky, roztokDorzolamidumum /timololum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

1 ml obsahuje dorzolamidum 20 mg (jako dorzolamidi hydrochloridum) a timololum (5 mg jako timololi maleas).

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Pomocné látky: mannitol (E421), hyetelosa, benzalkonium-chlorid, dihydrát natrium-citrátu, hydroxid sodný (E524) k úpravě pH a voda na injekci.

Další informace viz příbalová informace

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

Oční kapky, roztok

1 x 5 ml3 x 5 ml6 x 5 ml

5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Oční podání.Pouze pro zevní podání.Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁNMIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Před použitím odstraňte kontaktní čočky.Sterilní až do otevření.

8.

POUŽITELNOST

EXPPo prvním otevření lahvičky spotřebujte roztok do 28 dní..Otevřeno dne:

2

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

10.

ZVLÁŠTNÍ

OPATŘENÍ

PRO LIKVIDACI

NEPOUŽITÝCH

LÉČIVÝCH

PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TOVHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Jelfa S.A.21 Wincentego Pola Str., 58-500 Jelenia Góra, Polsko

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

64/348/11-C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

Lot:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Timdolux

3

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU lahvička

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Timdolux 20 mg/ml + 5 mg/ml oční kapky, roztokDorzolamidum /timololum

2.

ZPŮSOB PODÁNÍ

Oční podání

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

3.

POUŽITELNOST

EXP:Po prvním otevření spotřebujte do 1 měsíce.

4.

ČÍSLO ŠARŽE

Lot:

5.

OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

5 ml

6.

JINÉ

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.