Tanatril 5 Mg

Kód 0176467 ( )
Registrační číslo 58/ 086/03-C
Název TANATRIL 5 MG
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace ABBOTT S.P.A., CAMPOVERDE DI APRILIA, LATINA, Česká republika
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0176467 POR TBL NOB 10X5MG Tableta, Perorální podání
0040167 POR TBL NOB 10X5MG Tableta, Perorální podání
0176472 POR TBL NOB 100X5MG Tableta, Perorální podání
0040187 POR TBL NOB 100X5MG Tableta, Perorální podání
0176475 POR TBL NOB 14X5MG Tableta, Perorální podání
0032165 POR TBL NOB 14X5MG Tableta, Perorální podání
0040188 POR TBL NOB 15X5MG Tableta, Perorální podání
0176473 POR TBL NOB 15X5MG Tableta, Perorální podání
0040170 POR TBL NOB 20X5MG Tableta, Perorální podání
0176468 POR TBL NOB 20X5MG Tableta, Perorální podání
0176476 POR TBL NOB 28X5MG Tableta, Perorální podání
0032166 POR TBL NOB 28X5MG Tableta, Perorální podání
0176477 POR TBL NOB 30X5MG Tableta, Perorální podání
0064703 POR TBL NOB 30X5MG Tableta, Perorální podání
0176469 POR TBL NOB 50X5MG Tableta, Perorální podání
0040181 POR TBL NOB 50X5MG Tableta, Perorální podání
0176470 POR TBL NOB 56X5MG Tableta, Perorální podání
0040182 POR TBL NOB 56X5MG Tableta, Perorální podání
0176471 POR TBL NOB 60X5MG Tableta, Perorální podání
0040184 POR TBL NOB 60X5MG Tableta, Perorální podání
0176474 POR TBL NOB 7X5MG Tableta, Perorální podání
0032164 POR TBL NOB 7X5MG Tableta, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak TANATRIL 5 MG

Příloha č. 2 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn.sukls236740/2010, sukls236746/2010

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Tanatril 5 mg, tablety

Tanatril 10 mg, tablety

Léčivá látka: imidaprili hydrochloridum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.-

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

-

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete: 1.

Co je přípravek Tanatril a k čemu se používá

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Tanatril užívat

3.

Jak se přípravek Tanatril užívá

4.

Možné nežádoucí účinky

5

Jak přípravek Tanatril uchovávat

6.

Další informace

1.

CO JE PŘÍPRAVEK TANATRIL A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek Tanatril 5 mg/Tanatril 10 mg se užívá k léčbě vysokého krevního tlaku (hypertenze) a chronického srdečního selhání. Tanatril patří do skupiny přípravků zvaných ACE inhibitory (inhibitory angiotensin-konvertujícího enzymu).

Máte-li vysoký krevní tlak, rozšiřuje přípravek Tanatril Vaše cévy, takže krev jimi prochází snadněji. Krevní tlak závisí na průměru cév, a proto Tanatril sníží váš tlak. Vaše srdce bude také snadněji vhánět krev do cév celého těla. Rovněž se zvyšuje zátěž, kterou jste schopni tolerovat a zvyšuje se doba, po kterou tuto zátěž tolerujete.

2.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEKTANATRIL UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Tanatril-

jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na imidapril, jiné ACE inhibitory nebo na kteroukoli další složku přípravku Tanatril. Ostatní složky jsou uvedeny v bodě 6. „Další informace“

-

jestliže jste v minulosti měl/a angioedém (závažná alergická reakce, která způsobuje otok rukou, chodidel nebo kotníků, obličeje, rtů, jazyka a hrdla a může mít za následek obtíže s polykáním nebo dýcháním) po užití léku podobného imidaprilu (ACE inhibitor)

- jestliže jste Vy nebo Váš blízký příbuzný měl/a v minulosti angioedém- jestliže máte jakékoli potíže s ledvinami nebo potřebujete dialýzu

- jestliže jste těhotná déle než 3 měsíce (Je však lépe přípravek neužívat ani na počátku těhotenství – viz bod Těhotenství )

Jestliže se Vás některý z výše uvedených bodů týká, neužívejte přípravek Tanatril.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Tanatril je zapotřebí-

jestliže jste dehydrovaný/á v důsledku léčby diuretiky („odvodňovací tablety“), dialýzy, diety s nízkým obsahem soli nebo jestliže jste měl/a silné a dlouho trvající zvracení nebo průjem. V těchto případech je více pravděpodobné , že jakmile začnete užívat přípravek Tanatril, budete trpět velkým poklesem krevního tlaku (hypotenzí) a můžete pocítit mdlobu nebo závrať.

-

jestliže Vám bylo řečeno, že máte srdeční obtíže. Pokud si nejste jistý/á, zda se Vás to týká, poraďte se s lékařem.

-

máte-li nějaké jaterní obtíže

- jestliže trpíte diabetem- užíváte-li doplňky draslíku nebo náhražky soli obsahující draslík- jestliže jste léčen/a alopurinolem k prevenci dny, pro výskyt ledvinových kamenů

nebo pro vysokou hladinu kyseliny močové

- jestliže jste léčen/a prokainamidem k úpravě nepravidelného srdečního rytmu a ke

zpomalení rychlého srdečního rytmu

- užíváte-li přípravek s lithiem k léčbě manie nebo deprese- jestliže jste alergický/á na bodnutí hmyzem a podstupujete desenzibilizační léčbu- užíváte-li léky k léčbě imunitního systému, například po transplantaci- jestliže jste nedávno postoupili transplantaci ledviny- máte-li speciální léčbu zvanou „LDL aferéza“ ke snížení hladin cholesterolu v krvi- jestliže trpíte stavem zvaným „cerebrovaskulární onemocnění“ (zúžení krevních cév

v mozku)

- máte-li onemocnění zvané „kolagenové cévní onemocnění“ jako je reumatoidní

artritida

- jestliže se podrobujete nějaké operaci nebo dostáváte anestetika, řekněte svému lékaři

nebo zubnímu lékaři, že užíváte Tanatril

- není-li Váš krevní tlak dostatečně snížen. Zdá se, že léky tohoto typu jsou u osob černé

pleti méně účinné.

- trpíte-li náhlým otokem rtů a obličeje, jazyka a hrdla, krku, pravděpodobně i

rukou a chodidel, obtížemi s polykáním nebo s dýcháním, kopřivkou nebo chrapotem („angioedém“). Tyto příznaly se mohou objevit kdykoli během léčby. Osoby čené pleti mohou mít vyšší riziko vzniku těchto obtíží. Jestliže se u Vás tyto příznaky objeví, měl/a byste ihned informovat svého lékaře.

Informujte svého lékaře, pokud se domníváte, že jste těhotná nebo byste mohla otěhotnět. Užívání přípravku Tanatril 5 mg/Tanatril 10 mg není vhodné na počátku těhotenství. Ve druhé a třetí třetině těhotenství se přípravek Tanatril 5 mg/Tanatril 10 mg nesmí užívat, protože by mohl způsobit závažné poškození plodu – viz bod Těhotenství a kojení.

Užívání přípravku Tanatril tablety není vhodné pro děti.

Při užívání přípravku TanatrilJestliže se u Vás objeví některý z následujících příznaků, měl/a byste okamžitě informovat svého lékaře:

Cítíte po první dávce závrať. Někteří lidé reagují na svou první dávku nebo na zvýšení dávky tak, že pociťují závtať, slabost, mdlobu nebo nevolnost.Horečka, bolest v krku nebo vznik vředů v ústech (toto mohou být příznaky infekce vyvolané poklesem počtu bílých krvinek).Zežloutnutí kůže a bělma očí (žloutenka), což může být příznakem jaterního onemocnění.

Při užívání přípravku Tanatril budete potřebovat pravidelné kontroly, které mohou zahrnovat ipravidelné krevní testy. Na začátku léčby a při změně dávkování budete pečlivě sledováni. Lékař Vám řekne, jak často budou kontroly potřeba.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravkyProsím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Léky:

Užívané např. k léčbě:

Diuretika šetřící draslík (odvodňovací tablety) (spironolakton, triamteren nebo amilorid)

srdečního selhání, onemocnění jater, určitých druhů onemocnění ledvin

Tablety nebo tekutiny s draslíkem nebo náhražky soli obsahující draslík

nízkých hladin draslíku v krvi

Diuretika nešetřící draslík (odvodňovací tablety) (thiazid, furosemid)

vysokého krevního tlaku, edému (otok prstů na rukou, otok nohou, prstů na nohou a obličeje)

Lithium

manie nebo deprese

Nesteroidní protizánětlivé léky (NSAIDs) (indometacin, diflunisal nebo diclofenac, celecoxib nebo valdecoxib a acetylsalicylová kyselina)

léčbě svalové bolesti, ztuhlosti a zánětu (artritida)

Injekce zlata

bolesti, ztuhlosti a zánětu (artritida)

Antihypertenziva (jako methyldopa, clonidin, moxonidin)

vysokého krevního tlaku

Nitroglycerin a ostatní nitráty

srdečního onemocnění, bolesti na hrudníku

Antidiabetika (insulin), perorální antidiabetika (metformin,pioglitazon)

diabetu

Trombolytika (clopidogrel); betablokátory (bisoprolol, metoprolol)

srdečního infarktu, vysokého krevního tlaku

Tricyklická antidepresiva (jako amitriptylin); neuroleptika (jako fenothiaziny nebo butyrofenony)

deprese a psychických onemocnění

Rifampicin

tuberkulózy (známé jako TBC) a ostatní mykobakteriální infekce

Antacida (ranitidin, pantoprazol)

pálení žáhy, překyselení žaludku a požití kyselin

Sympatomimetika (léky, které stimulují centrální nervový systém) jako je efedrin, salbutamol (kterémohou být také obsaženy v některých lécích proti kašli a nachlazení) a noradrenalin nebo adrenalin

nízkého krevního tlaku, šoku, srdečního selhání, astmatu nebo alergií

Alopurinol

prevenci dny, léčbě ledvinových kamenů nebo vysoké hladiny kyseliny močové

Prokainamid

nepravidelného srdečního rytmu a ke zpomalení rychlého srdečního rytmu

Anestetika (léky tlumící nervové impulzy)

užívané při chirurgických zákrocích, a to i u zubního lékaře

Imunosupresiva (léky, které potlačují imunitní odpověď těla)

užívané např. při nedávné transplantaci orgánu

Těhotenství a kojeníTěhotenstvíInformujte svého lékaře, pokud se domníváte, že jste těhotná, nebo byste mohla otěhotnět. Lékař vám doporučí vysazení přípravku Tanatril 5 mg/Tanatril 10 mg ještě dříve, než otěhotníte, nebo jakmile zjistíte, že jste těhotná, a převede vás na jinou léčbu. Užívání přípravku Tanatril 5 mg/Tanatril 10 mg není vhodné na počátku těhotenství. Od třetího měsíce těhotenství se přípravek Tanatril 5 mg/Tanatril 10 mg nesmí užívat, protože během druhé a třetí třetiny těhotenství by mohl způsobit závažné poškození plodu.

KojeníInformujte svého lékaře, pokud kojíte nebo se chystáte kojit. Přípravek Tanatril 5 mg/Tanatril 10 mg není doporučen kojícím matkám a váš lékař může zvolit jinou léčbu po dobu kojení, zejména pokud kojíte novorozené nebo nedonošené dítě.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojůTanatril u Vás může vyvolat pocit závratě nebo ospalosti. Neřiďte dopravní prostředek ani neobsluhujte žádné přístroje nebo stroje, dokud nezjistíte, jak na Vás přípravek Tanatril působí.

Důležité informace o některých složkách přípravku TanatrilTanatril obsahuje laktosu. Pokud Vám lékař řekl, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, poraďte se před užitím přípravku se svým lékařem.

3.

JAK SE PŘÍPRAVEK TANATRIL UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek Tanatril přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Návod:● Užívejte tablety asi 15 minut před jídlem● Polykejte tablety s dostatečným množstvím vody● Užívejte tablety vždy ve stejnou denní dobu

Dávkování (dospělí):Obvyklá úvodní dávka je 5 mg denně. Po 3 týdnech bude opět potřeba změřit Váš krevní tlak, aby bylo možné zhodnotit léčbu. Váš lékař může zvýšit denní dávku na 10 mg nebo až na 20 mg.

Léčba chronického srdečního selhání se zahajuje pod pečlivým lékařským dohledem v úvodní dávce 2,5 mg ráno. Tato dávka může být zvýšena přidáním 2,5 mg v nejméně 2-týdenních intervalech až na 10 mg jednou denně. Maximální denní dávka je 10 mg jednou denně.

Lékař může zahájit léčbu 2,5 mg jednou denně,● jestliže máte mírné potíže s ledvinami nebo s játry,● jestliže máte srdeční potíže, bolest na hrudníku, obtíže související s krevními cévami

v mozku, nízkou hladinu soli nebo tekutin nebo

● jestliže u Vás hrozí riziko náhlého poklesu krevního tlaku.

Pacienti starší 65 let:Váš lékař zahájí léčbu dávkou 2,5 mg jednou denně a podle potřeby ji zvýší až na 10 mg.

Užívání přípravku Tanatril tablety není vhodné pro děti.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Tanatril, než jste měl(a)

Jestliže jste náhodou užil/a větší než předepsanou dávku, kontaktujte okamžitě lékaře.Vezměte balení a zbývající tablety k lékaři s sebou. Nejběžnějšími příznaky předávkování je pokles krevního tlaku, šok a stupor (stav téměř úplné ztráty vědomí), pomalejší srdeční rytmus, poruchy hladin draslíku nebo jiných elektrolytů a selhání ledvin. To může vyústit v pocit celkové nepohody, bušení srdce nebo otok prstů na rukou i nohou a otok nohou (edém).

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek TanatrilVynechte zapomenutou dávku a pak si vezměte svou další dávku v obvyklou dobu. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek TanatrilPokud Vám lékař neřekl jinak, nepřestávejte přípravek Tanatril užívat. Jestliže přestanete svůj lék užívat, Váš krevní tlak se může zvýšit. Zvýší-li se Váš krevní tlak příliš, může to ovlivnit funkci Vašeho srdce a ledvin.Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání přípravku Tanatril, zeptejte se svého lékařenebo lékárníka.

4.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Tanatril nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Je velmi důležité, abyste okamžitě kontaktoval/a svého lékaře a přestal/a užívat přípravek Tanatril, jestliže se u Vás objeví některé z následujících příznaků:● bolest hlavy; závratě; pocit nejistoty, případně spolu se zhoršeným viděním. To je zvláště

důležité na začátku léčby nebo při zvýšení dávky

dýchací obtíževyrážka nebo svěděnízávažná alergická reakce, která Vám způsobí otok obličeje nebo hrdla (angioedém)puchýře na kůži, v ústech, očích a genitáliích (toxická epidermální nekrolýza, Stevens-

Johnsonův syndrom)

zežloutnutí kůže nebo bělma očí vyvolané problémy s játry nebo krví (žloutenka)

Informujte svého lékaře nebo lékárníka, pokud se u Vás objeví některé z následujících nežádoucích účinků:

Časté nežádoucí účinky (postihují méně než 1 osobu z 10):-

únava/ospalost

-

kašel

-

nevolnost (nauzea).

Méně časté nežádoucí účinky (postihují méně než 1 osobu z 100):-

pocit bušení srdce (palpitace)

-

zúžení krevních cév v mozku (cerebrovaskulární onemocnění)

-

mdloba

-

brnění nebo necitlivost rukou nebo chodidel

-

otok a dráždění v nose

-

zvracení

-

bolest v horní části břicha

-

trávicí potíže (žaludeční nevolnost)

-

bronchitida

-

virová infekce

-

infekce horních cest dýchacích

-

bolest na hrudníku

-

bolest končetin

-

otok prstů rukou a nohou, otok nohou (edém).

Vzácné nežádoucí účinky (postihují méně než 1 osobu z 1000):-

redukce (snížení počtu) bílých krvinek, což zvýší náchylnost k infekci

-

redukce (snížení počtu) červených krvinek, což může vyvolat bledost kůže, slabost a dušnost.

Vliv na výsledky krevních testůTanatril může také způsobit změny složení Vaší krve. Váš lékař bude provádět pravidelné kontroly krevních testů a vysvětlí Vám jejich výsledky.

Následující nežádoucí účinky byly také hlášeny s tímto druhem léku:-

zastřené vidění

-

porucha rovnováhy; zmatenost; zvonění v uších

-

malátnost; deprese; poruchy spánku; impotence

-

porucha chuti

-

změny srdečního rytmu (rychlejší, nepravidelný); srdeční infarkt; příznaky jako při mrtvici bez trvalého poškození

-

zvýšené riziko krvácení nebo modřin

-

kopřivka; zarudnutí kůže

-

padání vlasů

-

dušnost; chropot

-

záněty – například nosních dutin (sinusitida), jazyka (glossitida), jater (hepatitida), slinivky břišní (pankreatitida) nebo žaludeční sliznice (gastritida)

-

průjem; zácpa; sucho v ústech

-

střevní neprůchodnost; otok střev způsobující křeče

-

ledvinové obtíže

-

horečka

-

bolest svalů; bolest kloubů.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5.

JAK PŘÍPRAVEK TANATRIL UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Uchovávejte při teplotě do 30°C.Přípravek Tanatril nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a blistru. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.

DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Tanatril obsahuje

-

Léčivou látkou je imidapril (jako hydrochlorid). Jedna tableta přípravku Tanatril 5 mg obsahuje 5 mg imidaprili hydrochloridum. Jedna tableta přípravku Tanatril 10 mg obsahuje 10 mg imidaprili hydrochloridum.

-

Pomocnými látkami jsou hydrogenfosforečnan vápenatý, předbobtnalý kukuřičný škrob, monohydrát laktosy, sodná sůl kroskarmelosy a glycerol-distearát.

Jak přípravek Tanatril vypadá a co obsahuje toto balení

Tablety přípravku Tanatril 5 mg/Tanatril 10 mg jsou téměř bílé, podlouhlé, bikonvexní a půlicí rýhou na obou stranách.Tablety jsou na trhu v balení v blistrech. Velikost balení je 7, 10, 14, 15, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 100 tablet.Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci:Abbott Laboratories s.r.o., Praha, Česká republika,

Výrobce: Recipharm Fontaine, Fontaine-les-Dijon, Francie

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 22.12.2010

Logo firmy


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn.sukls236740/2010, sp.zn.sukls236746/2010

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

TANATRIL 5 mg, tabletyTANATRIL 10 mg, tablety

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

1 tableta obsahuje: Imidaprili hydrochloridum 5 mg nebo 10 mg (odpovídá 4,6 mg nebo 9,2 mg imidaprilu )Pomocné látky : monohydrát laktosy.Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Tablety.Popis přípravku:Tanatril 5 mg : téměř bílé podlouhlé bikonvexní tablety s půlicí rýhou na obou stranách Tanatril 10 mg : téměř bílé podlouhlé bikonvexní tablety s půlicí rýhou na obou stranáchTabletu lze dělit na dvě stejné poloviny.

4. KLINICKÉ ÚDAJE4.1. Terapeutické indikace

Léčba esenciální hypertenze.Léčba chronického srdečního selhání.

4.2. Dávkování a způsob podání

Hypertenze

Dospělí

Léčba se zahajuje dávkou 5 mg jednou denně.Jestliže není během 3 týdnů dosaženo optimální kontroly krevního tlaku, má být denní dávka zvýšena na 10 mg. Tato dávka byla definována jako nejúčinnější denní dávka.

Přesto u malého počtu pacientů může být nutné zvýšit denní dávku na 20 mg (maximální doporučená denní dávka), nebo raději zvážit kombinační léčbu s diuretiky.

Nebylo stanoveno, zda hypertoničtí pacienti mohou profitovat z kombinační léčby imidaprilu s jiným antihypertenzivem.

Doporučuje se užívat tablety vždy ve stejnou denní dobu přibližně 15 minut před jídlem. Za těchto podmínek byla prokázána účinnost.

Chronické srdeční selhání

Doporučuje se, aby byla léčba imidaprilem, obvykle v kombinaci s kalium-nešetřícími diuretiky a/nebo digoxinem a/nebo betablokátorem, zahájena pod pečlivým lékařským dohledem v doporučené úvodní dávce 2,5 mg ráno. Tato dávka může být zvýšena přidáním 2,5 mg v nejméně 2-týdenních intervalech až na 10 mg jednou denně, pokud je tato dávka tolerována. Doporučená maximální denní dávka je 10 mg jednou denně.Úprava dávkování by měla být založena na klinické odpovědi individuálního pacienta. U závažného srdečního selhání a u dalších pacientů považovaných za vysoce rizikové (pacienti s poruchou funkce ledvin a tendencí k elektrolytové nerovnováze, pacienti souběžně užívající diuretika a/nebo vazodilatancia) by léčba měla být zahájena pod pečlivým lékařským dohledem (viz 4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití). Pacienti s vysokým rizikem symptomatické hypotenze, např. pacienti s deplecí solí s nebo bez hyponatrémie, pacienti s hypovolémií nebo pacienti, kteří užívali intenzivní diuretickou léčbu, by měli být stabilizováni pokud možno před zahájením léčby imidaprilem. Měl by být pečlivě sledován krevní tlak, renální funkce a sérová hladina draslíku, a to před a během léčby imidaprilem (viz 4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití).

Starší pacienti (nad 65 let)Iniciační dávka je 2,5 mg jednou denně. Dávka by měla být titrována v závislosti na vývoji poklesu krevního tlaku. Doporučená maximální denní dávka je 10 mg jednou denně.

Porucha renálních funkcíImidapril a jeho farmakologicky účinný metabolit imidaprilát jsou přednostně vylučovány ledvinami.U pacientů s podezřením na selhávání ledvin by před zahájením léčby měly být vyhodnoceny renální funkce.

Dříve než bude zahájena léčba, může být stanovena clearance kreatininu podle Cockroftova a Gaultova vzorce (Nephron 1976; 16: 31-41):

(140 – věk /roky/) x tělesná hmotnost /kg/

ClCrea = --------------------------------------------------

72 x hladina kreatininu v séru (mg/dl)

(Pro ženy bude výsledná hodnota násobena číslem 0,85. Jestliže jsou místo mg/dl použity jednotky μmol/l, číslo 72 bude nahrazeno číslem 0,813.)

Clearance kreatininu 30 - 80 ml/min (viz bod 4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití)U těchto pacientů je nezbytné snížit dávku, a proto se léčba zahajuje dávkou 2,5 mg.

Clearance kreatininu 10 - 29 ml/min (viz bod 4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití)Vzhledem k omezeným zkušenostem, které ukázaly, že dochází ke zvýšení AUC imidaprilátu (viz bod 5.2 Farmakokinetické vlastnosti), imidapril se těmto pacientům nepodává.

Clearance kreatininu pod 10 ml/min (renální selhání s nebo bez hemodialýzy)U těchto pacientů je imidapril kontraindikován (viz bod 4.3 Kontraindikace).

Poruchy funkce jaterU pacientů s onemocněním jater je doporučená zahajovací dávka 2,5 mg jednou denně. Těmto pacientům se imidapril podává se zvýšenou opatrností.

Pacienti se zvýšeným rizikem hypotenze po první dávceU vysoce rizikových pacientů se může po podání první dávky vyskytnout hypotenze (viz bod4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití). Pokud je to možné, při zahájení léčby

imidaprilem je vhodné provést korekci deficitu solí nebo tekutin a 2-3 dny před podáním ACE inhibitorů je rovněž vhodné přerušit terapii diuretiky. Pokud to není možné, úvodní dávka imidaprilu má být 2,5 mg. U hypertenzních pacientů se současným srdečním selháváním by po zahájení léčby ACE inhibitory měly být sledovány příznaky symptomatické hypotenze.

U těchto pacientů by měla být úvodní dávka 2,5 mg imidaprilu jednou denně podána pod přísným lékařským dohledem. Pacienti s vysokým rizikem těžké hypotenze po první dávce by měli být po podání první dávky a vždy při zvýšení dávky imidaprilu nebo současně podávaných diuretik po dobu 6-8 hodin sledováni lékařem, nejlépe v nemocnici. Úvodní dávka by měla být 2,5 mg. Toto doporučení se také týká pacientů s anginou pectoris a cerebrovaskulárním onemocněním. Tito pacienti jsou při neočekávaně vysokém poklesu krevního tlaku ve zvýšeném riziku vzniku infarktu myokardu nebo cerebrovaskulární příhody.

DětiS podáváním přípravku dětem nejsou zkušenosti (viz bod 4.4. Zvláštní upozornění a opatření pro použití).

4.3. Kontraindikace

Přípravek se nesmí podávat v těchto případech:

Hypersenzitivita na imidapril nebo jiné ACE inhibitory či na pomocné látky přípravku.

Angioneurotický edém v anamnéze spojený s předchozím podáváním ACE inhibitorů.

Hereditární / idiopatický angioedém.

Druhý a třetí trimestr těhotenství (viz bod 4.4 a 4.6).

Renovaskulární hypertenze.

Selhání ledvin s nebo bez hemodialýzy (clearance kreatininu < 10 ml/min).

4.4. Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Těhotenství Podávání ACE inhibitorů by nemělo být zahájeno během těhotenství. S výjimkou pacientek, pro které je dlouhodobá léčba ACE inhibitory nezbytná, by všechny ostatní pacientky měly být v případě plánovaného těhotenství převedeny na jinou antihypertenzní léčbu s lépe ověřenou bezpečností pro těhotenství a plod. Pokud došlo k otěhotnění, je třeba ihned ukončit podávání ACE inhibitorů a v případě nutnosti další léčby zahájit jinou léčbu (viz bod 4.3, 4.6).

Transplantace ledvinS podáváním imidaprilu pacientům po nedávné transplantaci ledvin nejsou zkušenosti.

PsoriázaImidapril má být, stejně jako jiné ACE inhibitory, podáván s opatrností pacientům s psoriázou.

HypotenzeImidapril, stejně jako jiné ACE inhibitory, může způsobit vážný pokles krevního tlaku, a to zejména po první podané dávce. U nekomplikované hypertenze je symptomatická hypotenze vzácná. Je více pravděpodobné, že hypotenze se vyvine u pacientů, kteří mají snížený objem tělních tekutin způsobený diuretickou léčbou, dietním omezením solí, dialýzou, průjmem nebo zvracením.

Hypotenze byla zaznamenána převážně u pacientů s těžkým srdečním selháním s nebo bez renální insuficience. Je více pravděpodobná také u pacientů užívajících vysoké dávky kličkových diuretik, u pacientů s hyponatrémií nebo poruchou funkce ledvin. U těchto pacientů se léčba zahajuje dávkou 2,5 mg pod velmi přísným lékařským dohledem, přednostně v nemocnici. Přechod na vyšší dávky musí být pečlivě titrován. Pokud je to možné, měla by být diuretická léčba přechodně přerušena. Stejná opatření se také vztahují na pacienty s ischemickou chorobou srdeční nebo cerebrovaskulárním onemocněním, při nichž může mít těžká hypotenze za následek infarkt myokardu nebo cévní mozkovou příhodu.

Při vzniku hypotenze, by měl být pacient položen na znak. Může být požadováno doplnění objemu tekutin intravenózně podáním fyziologického roztoku. Výskyt hypotenze po první dávce nevylučuje pozdější pečlivou titraci imidaprilu k dosažení účinné kontroly krevního tlaku.

Pacienti s renovaskulární hypertenzíÚdaje o použití imidaprilu u pacientů s renovaskulární hypertenzí nejsou dostupné. Léčba těchto pacientů je proto kontraindikována (viz bod 4.3 Kontraindikace). V případě podání imidaprilu pacientovi s renovaskulární hypertenzí a již existující bilaterální stenózou renálních arterí nebo se stenózou artérie zásobující solitární ledvinu existuje zvýšené riziko vzniku těžké hypotenze a renálního selhání. Ke zhoršení stavu může navíc přispět i léčba diuretiky. Pokles renálních funkcí, provázený jen malými změnami sérového kreatininu, může vzniknout dokonce i u pacientů s jednostrannou stenózou renální artérie.

Pacienti s renální insuficiencíU citlivých pacientů je možné očekávat změny renálních funkcí způsobené inhibicí systému renin – angiotensin – aldosteron. Proto má být imidapril u pacientů s renální insuficiencí používán se stejnou opatrností jako ostatní ACE inhibitory. U pacientů s clearance kreatininu 30-80 ml/min je požadována redukce dávky (viz bod 4.2 Dávkování a způsob podání).Vzhledem k omezeným zkušenostem nemá být imidapril podáván pacientům s clearance kreatininu nižší než 30 ml/min (viz bod 4.2 Dávkování a způsob podání a bod 5.2 Farmakokinetické vlastnosti).Pokud je to nutné, mělo by být během léčby prováděno pečlivé monitorování renálních funkcí.

V souvislosti s ACE inhibitory bylo hlášeno renální selhání, které se vyskytlo převážně u pacientů s těžkým srdečním selháním nebo se základním renálním onemocněním, včetně stenózy renální artérie. Pokud jsou současně podávána diuretika, může se u některých pacientů, kteří doposud neměli zjevné již existující onemocnění ledvin, objevit zvýšení hladiny kreatininu a urey v krvi. V tomto případě může být nutné snížit dávku ACE inhibitorů nebo přerušit podávání diuretik. Během prvních týdnů léčby je doporučeno renální funkce monitorovat.

Hemodialyzovaní pacientiPoužití imidaprilu u hemodialyzovaných pacientů je v současné době, vzhledem k nedostatku zkušeností, kontraindikováno (viz bod 4.3 Kontraindikace). V případě, že je u pacientů již léčených imidaprilem hemodialýza nutná, měli bychom se vzhledem k riziku anafylaktoidníreakce provázené otokem obličeje, zčervenáním, hypotenzí a dyspnoí vyhnout vysoce-permeabilní polyakrylonitrilové membráně. Příznaky se obvykle objeví během několika minut po zahájení hemodialýzy. Proto je doporučeno použít buď jinou membránu nebo přípravky patřící do jiné skupiny antihypertenziv.

Pacienti s LDL lipidovou aferézouPacienti, kteří užívají ACE inhibitory a jsou zároveň léčeni LDL lipidovou aferézou sulfátem dextranu, mohou prodělat podobnou anafylaktoidní reakci jako pacienti hemodialyzovaní

vysoce-permeabilní membránou (viz výše). U těchto pacientů je doporučeno použít antihypertenzivum z jiné skupiny.

Hypersenzitivita na hmyzí toxiny a bodnutí hmyzemU pacientů, kteří jsou hypersenzitivní na hmyzí toxiny a podstupují desenzibilizační léčbu, je při léčbě ACE inhibitory zvýšené riziko vzniku těžké anafylaktoidní reakce. Před zahájením desenzibilizace by měla být ukončena léčba imidaprilem. Podobné reakce mohou vzniknout po bodnutí hmyzem i u pacientů bez známé hypersenzitivity na hmyzí toxiny.

Angioneurotický edémU pacientů léčených imidaprilem se může vyvinout angioneurotický edém obličeje, končetin, rtů, sliznic, jazyka, hlasivky nebo hrtanu. Příznaky obvykle vznikají během prvních týdnůléčby. Ojediněle se však případy těžkého angioneurotického edému mohou vyvinout i po dlouhodobé léčbě imidaprilem. Léčba má být ihned přerušena a nahrazena přípravky z jiné skupiny. Angioneurotický edém jazyka, hlasivky nebo hrtanu může být fatální. Neodkladná léčba by měla zahrnovat okamžité s.c. podání roztoku adrenalinu (epinefrin) 1:1000 (0,3-0,5 ml) nebo pomalé i.v. podání 1 mg/ml adrenalinu (dodržuj návod k ředění) s kontrolou krevního tlaku a EKG. Pacient by měl být hospitalizován a sledován nejméně 12 až 24 hodin a neměl by být propuštěn, dokud jsou některé ze symptomů přítomné. Pacienti, u kterých se dříve objevil angioneurotický edém nesouvisející s podáním ACE inhibitorů, mohou mít po podání ACE inhibitorů zvýšené riziko rozvoje angioneurotického edému.U černochů léčených ACE inhibitory byla hlášena vyšší incidence angioedému ve srovnání s pacienty jiné barvy pleti.

KašelBěhem léčby imidaprilem může vzniknou suchý a neproduktivní kašel, který po přerušení léčby mizí.

Starší pacientiNěkteří, zvláště velmi staří pacienti, mohou být více citliví na imidapril než ti mladší. Pro pacienty starší než 65 let je doporučena iniciační dávka 2,5 mg denně. Na začátku léčby je doporučeno zkontrolovat renální funkce.

DětiDokud nebude stanovena účinnost a bezpečnost, imidapril se dětem nesmí podávat.

HyperkalémieBěhem léčby imidaprilem může zřídka vzniknout hyperkalémie, zvláště při renální insuficienci nebo srdečním selhání. Obecně se nedoporučuje podávat suplementaci kalia nebo kalium šetřící diuretika, protože mohou může vést k signifikantnímu vzestupu kalia v séru. Pokud se však lékař domnívá, že je použití výše uvedených látek vhodné, mělo by být prováděno pravidelné monitorování hladiny kalia v séru.

Chirurgie / AnestézieÚdaje o použití imidaprilu při chirurgickém zákroku nebo během celkové anestézie nejsou dostupné. Nicméně imidapril může, stejně jako jiné ACE inhibitory, u pacientů během velkého chirurgického zákroku nebo během anestézie způsobit hypotenzi nebo dokonce hypotenzní šok. Tato reakce je vyvolána zvýšením ostatních hypotenzních potenciálů. Pokud není možné přerušit podávání imidaprilu, měla by být věnována zvýšená pozornost udržovánístavu hydratace pacientů.

Stenóza aorty / Hypertofická kardiomyopatieImidapril by měl být užíván s opatrností u pacientů s obstrukcí výtokové části levé komory.

Neutropenie / AgranulocytózaPři léčbě imidaprilem byla zřídka pozorována neutropenie. Údaje o jiných ACE inhibitorech naznačují, že neutropenie může vzniknout u pacientů s určitým stupněm renálního selhání, zvláště pokud je spojeno s onemocněním vaskulárního kolagenu, např. systémovým lupus erythematodes, sklerodermií a léčbou imunosupresivními látkami. Po přerušení léčby ACE inhibitory je stav reverzibilní.

ProteinuriePři léčbě imidaprilem byla zřídka pozorována proteinurie. Může vzniknout zvláště u pacientů s již existující poruchou renálních funkcí, ale byla také pozorována při poměrně vysokých dávkách jiných ACE inhibitorů.

Etnické rozdílyACE inhibitory jsou méně efektivní ve snižování krevního tlaku u pacientů černé pleti ve srovnání s pacienty jiné barvy pleti, pravděpodobně kvůli převažujícím stavům s nízkou hladinou reninu u hypertoniků černé pleti.

LaktosaTanatril obsahuje laktosu. Pacienti se vzácnou vrozenou nesnášenlivostí galaktosy, Lappovou laktázovou nedostatečností nebo malabsorpcí glukosy-galaktosy nesmějí tento přípravek užívat.

4.5. Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Kalium šetřící diuretika nebo suplementace kaliemImidapril, stejně jako ostatní ACE inhibitory, snižuje ztrátu draslíku vyvolanou diuretiky. Kalium šetřící diuretika, jako je spironolakton, triamteren nebo amilorid, suplementace kaliem nebo náhražky soli obsahující draslík, mohou vést k signifikantnímu zvýšení draslíku v séru. Pokud je vzhledem k manifestované hypokalémii indikováno jejich současné podávání, měly by být užívány s opatrností a za současného pravidelného sledování hladiny draslíku v séru.

DiuretikaU pacientů, kteří užívají diuretika a zvláště pak ta, která snižují objem nebo obsah soli, může na začátku léčby imidaprilem dojít k prudkému poklesu krevního tlaku. Hypotenzní účinek může být snížen přerušením podávání diuretik, zvyšováním příjmu tekutin nebo solí před podáním a zahájením léčby nižšími dávkami imidaprilu. Další zvyšování dávky by mělo být prováděno s opatrností.

LithiumSoučasné podání imidaprilu a lithia může snižovat vylučování lithia. Hladina lithia by měla být pravidelně monitorována.

AnestetikaImidapril, stejně jako ostatní ACE inhibitory, může zvýšit hypotenzní účinek určitých anestetik.

Narkotika / AntipsychotikaMůže dojít ke vzniku posturální hypotenze.

AntihypertenzivaZvýšení hypotenzního účinku ACE inhibitorů.

AlopurinolÚdaje získané z podávání jiných ACE inhibitorů ukazují na zvýšené riziko vzniku leukopenie.

Cytostatika nebo imunosupresivní látky, systémové kortikoidy nebo prokainamidSoučasné podání s imidaprilem (podobně jako s jinými ACE inhibitory) může vést ke zvýšenému riziku vzniku leukopenie.

Nesteroidní protizánětlivé léčivé přípravky (NSAID)Údaje získané z podávání jiných ACE inhibitorů dokládají, že současné podání s nesteroidními protizánětlivými látkami snižuje antihypertenzní účinek ACE inhibitorů, zvyšuje hladinu draslíku v séru a snižuje renální funkce. Je pravděpodobnější, že tyto účinky se projeví u pacientů se sníženými renálními funkcemi.

RifampicinPodání rifampicinu snižuje plazmatickou hladinu imidaprilátu, účinného metabolitu imidaprilu. Proto by mohl být antihypertenzní účinek imidaprilu redukován.

AntidiabetikaACE inhibitory mohou zvyšovat insulinovou senzitivitu. U pacientů současně užívajících imidapril a insulin nebo perorální antidiabetika se může vyskytnout symptomatická hypoglykémie.

AntacidaMohou snižovat biologickou dostupnost imidaprilu.

SympatomimetikaMohou snižovat antihypertenzní účinek ACE inhibitorů. Pacienti by měli být pečlivě monitorováni, aby se potvrdilo, že je dosaženo požadovaného účinku.

AlkoholMůže zvyšovat hypotenzní účinek ACE inhibitorů.

4.6. Těhotenství a kojení

Těhotenství:Podávání ACE inhibitorů během prvního trimestru těhotenství není doporučeno (viz bod 4.4). Podávání ACE inhibitorů v druhém a třetím trimestru těhotenství je kontraindikováno (viz bod 4.3, 4.4).

Epidemiologické údaje o riziku teratogenity po podávání ACE inhibitorů během prvního trimestru těhotenství nejsou konzistentní, avšak mírně zvýšené riziko nelze vyloučit. Pokudnení další léčba ACE inhibitory pro pacientku nezbytná, měly by být všechny ženy, které plánují těhotenství, převedeny na jinou antihypertenzivní léčbu s lépe ověřenou bezpečností pro těhotenství. Je-li zjištěno těhotenství, je nutno ihned ukončit podávání ACE inhibitorů a v případě potřeby je nahradit jinou léčbou.Jsou-li ACE inhibitory podávány během druhého a třetího trimestru těhotenství, působí fetotoxicitu (snížení renálních funkcí, oligohydramnion, opoždění osifikace lebky) a neonatální toxicitu (renální selhání, hypotenzi, hyperkalémii). (Viz bod 5.3) Pokud došlo k expozici ACE inhibitorům po druhém trimestru těhotenství, doporučuje se ultrazvukové vyšetření ledvin a lebky. Děti matek, které užívaly v těhotenství ACE inhibitory, musí být sledovány pro možnou hypotenzi.Kojení:Podávání přípravku Tanatril 5 mg/Tanatril 10 mg během kojení se nedoporučuje, protože nejsou dostupné žádné údaje. Je vhodnější používat jinou léčbu, která má lépe doložený

bezpečnostní profil během kojení, obzvláště u matek kojících novorozence nebo nedonošené děti.

4.7. Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Je třeba vzít v úvahu, že při řízení motorových vozidel a obsluze strojů se může občas vyskytnout únava a závrať.Studie hodnotící účinky na schopnost řídit motorová vozidla nebyly provedeny.

4.8. Nežádoucí účinky

Výskyt nežádoucích účinků u pacientů s hypertenzí, kteří užívali imidapril, byl 34%, u placeba 36%. V imidaprilové skupině se častěji objevoval kašel, závratě, únava/spavost, dyspepsie a zvracení.V následujících odstavcích jsou nežádoucí účinky spojené s podáváním imidaprilu nebo jiných ACE inhibitorů uvedeny podrobněji.

Abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jindeVzestup urey a kreatininu v krvi, reversibilní po přerušení podávání, se může vyskytnout, a to zvláště v případě renální insuficience.Může se objevit zvýšení hladiny draslíku v krvi, protože imidapril snižuje sekreci aldosteronu.

Poruchy krve a lymfatického systémuU několika pacientů bylo hlášeno snížení hemoglobinu, hematokritu, destiček i leukocytů, stejně jako zvýšení jaterních enzymů, sérového bilirubinu a kreatinfosfokinázy. V individuálních případech může vzniknout agranulocytóza a pancytopenie. U pacientů s vrozeným deficitem glukózo-6-fosfát-dehydrogenázy (G-6-PDH) byla po podání jiných ACE inhibitorů v ojedinělých případech hlášena hemolytická anémie.

Poruchy nervového systémuPříležitostně byly hlášeny závratě a vyčerpanost. Vzácně mohou vzniknout deprese, poruchy spánku, parestesie, erektilní dysfunkce, poruchy rovnováhy, stavy zmatenosti, tinitus, poruchy vidění (rozmazané vidění), bolest hlavy a poruchy chuti.

Respirační, hrudní a mediastinální poruchyU značné části pacientů ACE inhibitory vyvolávají kašel. Vzácně se může objevit dušnost, sinusitida, rýma, glositida, bronchitida, bronchospasmus a angioneurotický edém postihující horní cesty dýchací a velmi vzácně alergická alveolitida/eosinofilní pneumonie.

Gastrointestinální poruchyOjediněle byl hlášen průjem a nausea. Vzácně zvracení, gastritida, bolest břicha, zácpa, sucho v ústech, cholestatická žloutenka, hepatitida, pankreatitida a ileus.

Poruchy ledvin a močových cestVzácně může vzniknout nebo být zvýrazněno renální selhání. Po podání jiných ACE inhibitorů bylo hlášeno akutní renální selhání.

Poruchy kůže a podkožíVzácně byly hlášeny alergické a hypersenzitivní reakce, jako vyrážka (rash), pruritus a kopřivka. U ACE inhibitorů byly hlášeny případy erythema multiforme, Stevens-Johnsonovasyndromu, toxické epidermální nekrolýzy, psoriaziformní dermatitidy a alopecie. Kožní příznaky mohou být doprovázeny horečkou, myalgií, arthralgií, eosinofilií nebo vzestupem antinukleárních protilátek. Imidapril, stejně jako ostatní ACE inhibitory, může být spojován se vznikem angioneurotického edému zahrnujícího obličej a orofaryngeální tkáně.

Cévní poruchyPři zahájení léčby nebo při zvyšování dávky může u určitých rizikových skupin pacientů vzniknout těžká hypotenze. Spolu s hypotenzí se mohou objevit příznaky jako závratě, pocit slabosti, poruchy vidění, vzácně krátkodobá ztráta vědomí (synkopa). V individuálních případech byla ve spojení s ACE inhibitory a hypotenzí pozorována tachykardie, palpitace, arytmie, angina pectoris, infarkt myokardu, přechodná ischemická ataka a cerebrální hemorhagie.

4.9. Předávkování

Příznaky předávkování jsou těžká hypotenze, šok, stupor, bradykardie, porucha elektrolytové rovnováhy a renální selhání. Po předávkování by měl být pacient pečlivě sledován, přednostně na jednotce intenzivní péče. Pravidelně je třeba sledovat sérové elektrolyty a kreatinin. Léčebný zákrok závisí na povaze a závažnosti příznaků. Opatření k omezení absorpce a urychlení eliminace, jako jsou výplach žaludku, podání adsorbentů a síranu sodného, by mělo být provedeno do 30ti minut po předávkování. Jestliže vznikne hypotenze, je třeba pacienta uložit do protišokové polohy a rychle zajistit náhradu solí a tekutin. Měla by být zvážena léčba angiotenzinem II. Bradykardie a rozsáhlá vagová reakce by měla být léčena podáním atropinu. Je možné zvážit použití pacemakeru. Imidapril a imidaprilát mohou být z cirkulace odstraněny hemodialýzou. Je třeba se vyhnout použití vysoce-permeabilních polyakrylonitrilových membrán.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI5.1. Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: ACE inhibitoryATC kód: C09A A16Hypotenzní účinek imidaprilu u hypertenze v první řadě vyplývá ze suprese plazmatického sytému renin-angiotensin-aldosteron. Renin je endogenní enzym syntetizovaný ledvinami a po uvolnění do cirkulace konvertuje angiotensinogen na angiotensin I, relativně neaktivní dekapeptid. Angiotensin I je potom angiotensinkonvertázou (peptidylpeptidázou)konvertován na angiotensin II. Angiotensin II je látka se silným vazokonstrikčním účinkem, která je odpovědná za arteriální vazokonstrikci a zvýšení krevního tlaku, stejně jako za stimulaci sekrece aldosteronu v nadledvinách. Inhibice ACE má za následek pokles plasmatické hladiny angiotensinu II, což vede k poklesu vazopresorické aktivity a k redukci sekrece aldosteronu.

Ačkoliv pozdější pokles je malý, může se objevit malé zvýšení koncentrace draslíku v séruspolu se ztrátami tekutin a sodíku. Přerušení negativní zpětné vazby angiotensinu II na sekreci reninu má za následek zvýšení plazmatické aktivity reninu.

Další funkcí konvertujícího enzymu je přeměna silně vazodilatačně působícího peptidubradykininu na neaktivní metabolity. Proto inhibice ACE vede ke zvýšení aktivity cirkulujícího i lokálně působícího kalikrein-kininového systému, což může vést k periferní vazodilataci způsobené aktivací prostaglandinů. Tento mechanizmus je pravděpodobně zodpovědný za hypotenzní účinek ACE inhibitorů i za některé nežádoucí účinky.

Podání imidaprilu pacientům s hypertenzí vede ke stejnému snížení krevního tlaku vsedě, vleže a vstoje v rozsahu, který nevede ke zvýšení tepové frekvence. Vrchol hypotenzního účinku byl pozorován za 6-8 hodin po podání přípravku. Dosažení optimálních hodnot snížení krevního tlaku může u některých pacientů vyžadovat několikatýdenní terapii. Antihypertenzní účinek je během dlouhodobé terapie udržován. Náhlé přerušení léčby nebývá spojeno s prudkým zvýšením krevního tlaku.

Nastává zvýšení průtoku krve ledvinami, glomerulární filtrace se obvykle nemění.

ACE inhibitory jsou účinné i u hypertenzních pacientů s nízkou hladinou reninu. Ačkoli antihypertenzní účinky při studiích s různými rasami byly prokázány, odpověď hypertoniků s černou pletí (obvykle hypertenzní populace s nízkou hladinou reninu) na monoterapii ACE inhibitory byla v průměru menší než u pacientů jiné barvy pleti. Tento rozdíl při přidání diuretika mizí.

Imidapril snižuje srdeční práci snížením preloadu a afterloadu. Studie u pacientů se srdečním selháním prokázaly: -

snížení hmotnosti hypertrofické levé komory srdeční

-

zvýšení doby a tolerance zátěže v závislosti na dávce

-

zlepšení kvality života.

5.2. Farmakokinetické vlastnosti

Po perorálním podání je imidapril rychle absorbován z gastrointestinálního traktu a maximální plazmatické koncentrace dosahuje za 2 hodiny. Plazmatická koncentrace klesá monofázicky s poločasem zhruba 2 hodiny. Absorpce imidaprilu je zhruba 70%. Tučné jídlo výrazně snižuje absorpci imidaprilu.

Imidapril je převážně hydrolyzován na farmakologicky aktivní metabolit imidaprilát. Maximální plazmatické koncentrace imidaprilátu je dosaženo za 7 hodin. Plazmatická koncentrace imidaprilátu klesá bifázicky s iniciálním poločasem zhruba 7-9 hodin a terminálním poločasem více než 24 hodin. Absolutní biologická dostupnost imidaprilátu je přibližně 42 %.

Vazba imidaprilu a imidaprilátu na plazmatické bílkoviny je mírná (85 % resp. 53 %).

Na základě plazmatických koncentrací a koncentrací v moči se zdá, že absorpce imidaprilu po perorálním podání jednotlivé dávky v rozsahu 10 až 240 mg je lineární. Po perorálním podání radioaktivně označené dávky je okolo 40% celkové radioaktivity vyloučeno močí a okolo 50% stolicí.

Při opakovaném podávání bylo rovnovážného stavu imidaprilátu dosaženo přibližně za 5 dní po první dávce imidaprilu. U pacientů s poškozením renálních funkcí byla pozorována zvýšená plazmatická hladina i hodnoty AUC imidaprilu a imidaprilátu. U pacientů s clearance kreatininu 30-80ml/min bylo pozorováno dvojnásobné zvýšení AUC u imidaprilátu a téměř desetinásobné zvýšení u pacientů s clearance kreatininu 10-29 ml/min. U všech stupňů poškození ledvin jsou zkušenosti s podáváním imidaprilu velmi omezené, s dávkou 20 mg pak žádné.

U pacientů s onemocněním jater byla AUC imidaprilu a imidaprilátu mírně zvýšená proti zdravým jedincům, ale tmax byla v obou skupinách stejná. Dále u pacientů s onemocněním jater bylo významně zvýšeno t1/2 imidaprilátu, ale ne imidaprilu.

5.3. Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Z krátkodobých studií (včetně mutagenity) ani z dlouhodobých studií (včetně kancerogenity) nebyla zjištěna žádná nová data, která by poskytla nové údaje, dosud neznámé z podávání imidaprilu lidem.

V reprodukčních studiích prováděných na zvířatech, v nichž byl imidapril podáván v dávce 1500 mg/kg, nebyla fetotoxicita jasně prokázána, přestože u potkaních mláďat byla pozorována prenatální růstová retardace a redukce tělesné hmotnosti. Fertilita samců i samic

potkanů nebyla poškozena. Teratogenní studie u potkanů a králíků neodhalily teratogenní riziko.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE6.1. Seznam pomocných látek

Hydrogenfosforečnan vápenatý, předbobtnalý kukuřičný škrob, monohydrát laktosy, sodnásůl kroskarmelosy a glycerol-distearát.

6.2. Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3. Doba použitelnosti

3 roky.

6.4. Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 30°C.

6.5. Druh obalu a velikost balení

OPA-ALU-PVC/ALU blistr , krabička.Transparentní PVC-PVDC/ALU blistr, krabička.

Velikost balení: 7, 10, 14, 15, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 100 tabletNa trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6. Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Žádné zvláštní požadavky.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Abbott Laboratories s.r.o., Praha, Česká republika

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

TANATRIL 5 mg: 58/086/03-CTANATRIL 10 mg: 58/087/03-C

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/ PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

5.3.2003 / 29.4.2009

10. DATUM REVIZE TEXTU22.12.2010


nahoru

Informace na obalu

Vnější obal - TANATRIL 5 mg

TANATRIL 5 mgtabletyImidaprili hydrochloridum

1 tableta obsahuje: Imidaprili hydrochloridum 5 mg (odp. 4,6 mg imidaprilum )

Pomocné látky : monohydrát laktosy aj.

Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

7 (10, 14, 15, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 100) tablet

Držitel rozhodnutí o registraci: Abbott Laboratories s.r.o., Praha, Česká republika logo firmy

Registrační číslo: 58/086/03-C

Uchovávejte při teplotě do 30ºC.

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

Batch No. Číslo šarže:

Exp. Date Použitelné do:

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.Informace v Braillově písmu: Tanatril 5 mg

Vnitřní obal - TANATRIL 5 mg

TANATRIL 5 mgtabletyImidaprili hydrochloridum

Abbott Laboratories s.r.o.

Datum použitelnosti a číslo šarže budou uvedeny jako číselné údaje.

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.