Tamoxifen "ebewe" 20 Mg

Kód 0044057 ( )
Registrační číslo 44/ 553/96-B/C
Název TAMOXIFEN "EBEWE" 20 MG
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Ebewe Pharma Ges.m.b.H Nfg. KG, Unterach, Rakousko
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0058702 POR TBL NOB 100X20MG Tableta, Perorální podání
0044057 POR TBL NOB 30X20MG Tableta, Perorální podání
0032001 POR TBL NOB 40X20MG Tableta, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak TAMOXIFEN "EBEWE" 20 MG

Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn.sukls270387/2012 a sukls270395/2012

Příbalová informace: informace pro uživatele

Tamoxifen „Ebewe“ 10 mg

Tamoxifen „Ebewe“ 20 mg

tablety

tamoxifeni citras

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje

- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i

tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Co naleznete v této příbalové informaci: 1.

Co je přípravek Tamoxifen „Ebewe“ a k čemu se používá

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Tamoxifen „Ebewe“ užívat

3.

Jak se přípravek Tamoxifen „Ebewe“ užívá

4.

Možné nežádoucí účinky

5

Jak přípravek Tamoxifen „Ebewe“ uchovávat

6.

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek Tamoxifen „Ebewe“ a k čemu se používá

Tento přípravek se používá pro léčbu některých typů rakoviny prsu. 2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Tamoxifen „Ebewe“ používat

Neužívejte přípravek Tamoxifen „Ebewe“

- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na tamoxifen nebo na kteroukoli další složku přípravku

Tamoxifen „Ebewe“.

- jestliže jste těhotná, nebo jestliže kojíte.

Přípravek nesmí být podáván dětem.

Upozornění a opatření

-

jestliže trpíte onemocněním jater a ledvin, cukrovkou.

-

jestliže se u vás již vyskytlo zúžení nebo ucpání cév (tromboembolie).

-

jestliže máte poruchu vidění.

Riziko vzniku problémů s dělohou (zvětšení, polypy a rakovina) se může při užívání přípravku

Tamoxifen "Ebewe" zvýšit. Proto musíte na kontrolu ke gynekologovi před léčbou, pravidelně každých šest měsíců a po skončení léčby.

Pokud se u Vás objeví vaginální (poševní) krvácení, nepravidelná menstruace, vaginální výtok nebo

bolesti vaginy, obraťte se prosím ihned na svého gynekologa.

Na základě vyšetření Váš ošetřující lékař může rozhodnout o ukončení léčby přípravkem Tamoxifen

"Ebewe"; rovněž s Vámi může probrat případné vynětí dělohy.

Mohou se objevit problémy se zrakem, jako je rozmazané vidění a zhoršení zraku, doporučují se

pravidelná oční vyšetření, zvláště při výskytu problémů.

Váš lékař bude provádět pravidelné krevní testy s cílem kontrolovat krevní destičky, funkce jater a

ledvin, hladiny vápníku a krevního cukru. Rovněž může rozhodnout o pravidelných rentgenových vyšetřeních. Další léčivé přípravky a přípravek Tamoxifen „Ebewe“

Prosím, informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Při současné léčbě s jinými léčivými přípravky obsahujícími estrogen (jeden z typů ženských pohlavních hormonů) může dojít ke snížení účinku obou léčivých přípravků (např. nespolehlivý účinek antikoncepční „pilulky“). Současné užívání tamoxifenu a některých přípravků snižujících srážlivost krve může vyvolat snížení jejich účinku. Vaše krevní srážlivost proto bude během léčby častěji sledována. V případě, že jste léčen/a ještě jinými cytotoxickými přípravky, může dojít ke zvýšení výskytu některých nežádoucích účinků (například ucpání cévy). Současná léčba bromokriptinem (léčivo používané při léčbě gynekologických poruch a spolu s jinými léčivy také k léčbě některých forem Parkinsonovy choroby) zvyšuje hodnoty tamoxifenu i jeho aktivního metabolitu v krevním séru.

Přívravek Tamoxifen „Ebewe“ s jídlem a pitím

Jídlo nemá na přípravek Tamoxifen "Ebewe" vliv. Tablety se mají zapíjet malým množstvím tekutiny. Těhotenství ,kojení a fertilita

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. Tamoxifen se nesmí používat během těhotenství. Předtím, než začnete přípravek Tamoxifen "Ebewe" užívat, musíte se přesvědčit, že nejste těhotná. Během užívání přípravku se nedoporučuje kojit, neboť není známo, zda se přípravek vylučuje do mateřského mléka. Před zahájením léčby je nutné kojení přerušit. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Je nepravděpodobné, že by léčba tamoxifenem negativně ovlivňovala schopnost řídit motorová vozidla nebo schopnost obsluhovat stroje. Přípravek Tamoxifen „Ebewe“ obsahuje monohydrát laktosy

Tento přípravek obsahuje monohydrát laktosy. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento přípravek užívat. 3.

Jak se přípravek Tamoxifen „Ebewe“ užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Obvyklá dávka přípravku je 20 mg/den. Dávky 30 nebo 40 mg se používají u pacientů (pacientek) s pokročilejším onemocněním. Trvání léčby závisí na závažnosti choroby. U starších pacientů nebo u pacientů s poruchou funkce ledvin nebo jater není zapotřebí dávkování upravovat.

Použití u dětí

Pro podávání přípravku Tamoxifen „Ebewe“ u dětí nebylo stanoveno žádné dávkovací schéma.

Maximální denní dávka Tamoxifenu je 40 mg. Odezvu na léčbu lze obvykle pozorovat za 4 až 10 týdnů léčby, ale u pacientů s metastázami v kostech může trvat až několik měsíců. Tablety se mají zapít tekutinou. Jestliže je nezbytné užívat více než jednu tabletu tamoxifenu denně, potom je možné brát tablety jednou nebo dvakrát denně. Doba trvání léčby je závislá na stupni závažnosti onemocnění, obyčejně se jedná o dlouhodobou léčbu, která se ukončuje teprve tehdy, když dojde k relapsu (znovuobjevení nemoci). Jestliže jste užil(a) více přípravku Tamoxifen „Ebewe“, než jste měl(a)

Jestliže jste užil(a) více přípravku Tamoxifen „Ebewe“, než jste měl(a), nebo při náhodném požití přípravku dítětem, poraďte se co nejdříve se svým lékařem nebo lékárníkem. Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Tamoxifen „Ebewe“

Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Velmi časté: postihují více než 1 z 10 léčených pacientů Časté:

postihují více než 1 až 10 léčených pacientů ze 100

Méně časté:

postihují více než 1 až 100 léčených pacientů z 1 000

Vzácné:

postihují více než 1 až 1 000 léčených pacientů z 10 000

Velmi vzácné: postihují méně než léčeného pacienta z 10 000 Není známo: četnost nelze z dostupných údajů určit Mohou se vyskytnout následující nežádoucí účinky:

Velmi časté (postihují více než 1 z 10 léčených pacientů) Pocit nevolnosti, zvracení, pocit horka, krvácení nebo výtok z vaginy, nepravidelná menstruace, zadržování tekutin.

Méně časté (postihují více než 1 až 100 léčených pacientů z 1 000) Zesílení bolesti v kostech a nádorové bolesti, zarudnutí okolo ran. Stávající rány se mohou zvětšit nebo se mohou objevit nové. Možnost výskytu polypů nebo rakoviny v děloze; toto riziko se zvyšuje, pokud přípravek Tamoxifen „Ebewe“ užíváte delší dobu. Bolesti hlavy, pocit točení hlavy, vyrážka, vypadávání vlasů, trombóza (tvorba krevních sraženin), pocit únavy. Otok vaječníků u žen před přechodem. Problémy se zrakem (rozostřené vidění, zhoršený zrak).

Vzácné (postihují více než 1 až 1 000 léčených pacientů z 10 000) Poškození jater, zánět jater, nízké počty krevních destiček a bílých krvinek. Zhoršení vnímání chutí. Spasmy v nohou. Zácpa, průjem, zánět slinivky břišní. Zesílený růst vlasů, závažná kožní vyrážka a olupování kůže. Ztráta chuti k jídlu. Puchýře pod kůží. Alergické reakce, otoky. Svědění okolo vagíny, impotence a ztráta libida u mužů. U žen před přechodem se může zastavit menstruace. Zvýšení rizika změn endometria (což je vnitřní výstelka dělohy). Deprese.

Velmi vzácné (postihují méně než léčeného pacienta z 10 000) Velmi nízké počty krvinek (neutropenie, pancytopenie). Krevní sraženiny v plicích. Vysoké hladiny triglyceridů a vápníku v krvi (zvláště pokud máte kostní metastázy).

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 5.

Jak přípravek Tamoxifen „Ebewe“ uchovávat

Uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. Přípravek Tamoxifen „Ebewe“ nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce či štítku lahvičky za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Nepoužívejte přípravek Tamoxifen „Ebewe“, pokud si všimnete jakékoliv změny barvy tablet. Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Tamoxifen „Ebewe“ obsahuje

- Léčivou látkou je tamoxifeni citras.

- Pomocnými látkami jsou: monohydrát laktosy, kukuřičný škrob, mikrokrystalická celulosa,

magnesium-stearát, koloidní bezvodý oxid křemičitý.

Jak přípravek Tamoxifen „Ebewe“ vypadá a co obsahuje toto balení

Popis přípravku: Tamoxifen „Ebewe“ 10 mg : téměř bílé, kulaté, ploché tablety se zkosenými hranami a se čtvrticím křížem na jedné straně. Tamoxifen „Ebewe“ 20 mg: téměř bílé, kulaté, ploché tablety se zkosenými hranami a s půlicí rýhou na jedné straně.

Balení: bílý PP kontejner, odklápěcí bílý PE uzávěr, krabička Velikost balení: Tamoxifen „Ebewe“ 10 mg (20 mg) v 1 balení 30, 40 a 100 tablet Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

EBEWE Pharma Ges.m.b.H. Nfg. KG, A-4866 Unterach, Rakousko Výrobci: Ebewe Pharma GmbH NFG.KG, Unterach, Rakousko Salutas Pharma GmbH, Barleben, Německo Lek Pharmaceuticals d.d., Ljubljana, Slovinsko Tato příbalová informace byla naposledy schválena:

21.12.2012

Document Outlinenahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.: sukls58437/2011, sukls58481/2011

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Tamoxifen „Ebewe“ 10 mg Tamoxifen „Ebewe“ 20 mg Tablety

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna tableta obsahuje tamoxifeni citras 15,2 mg, což odpovídá tamoxifenum 10 mg nebo tamoxifeni citras 30,4 mg, což odpovídá tamoxifenum 20 mg. Pomocné látky se známým účinkem: monohydrát laktosy 69,6 mg (Tamoxifen „Ebewe” 10 mg) a 139,2 mg (Tamoxifen „Ebewe” 20 mg). Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. 3.

LÉKOVÁ FORMA

Tableta Popis přípravku: Tamoxifen „Ebewe“ 10mg : téměř bílé kulaté ploché tablety se zkosenými hranami a se čtvrtícím křížem na jedné straně Tamoxifen „Ebewe“ 20mg: téměř bílé kulaté ploché tablety se zkosenými hranami a s půlicí rýhou na jedné straně Čtvrticí kříž nebo půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tablety pro snazší polykání, nikoliv její rozdělení na stejné dávky 4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Léčba karcinomu prsu Jako adjuvantní léčba u žen s karcinomem prsu a nálezem metastáz v axilárních uzlinách a také jako léčba metastazujícího karcinomu prsu u mužů a žen. Ženy, které mají pozitivní nález estrogenových receptorů, a ženy po menopauze budou s mnohem větší pravděpodobností odpovídat na léčbu tamoxifenem. Tamoxifen může být podáván s jinými cytostatiky a při ozařování. 4.2

Dávkování a způsob podání

Dávkování Doporučená denní dávka tamoxifenu činí 20 mg. Denní dávky 30 mg nebo 40 mg se používají u pacientů s pokročilým onemocněním. Maximální denní dávka Tamoxifenu je 40 mg. Objektivní odezvu na léčbu lze obvykle pozorovat za 4 až 10 týdnů léčby, ale u pacientů s metastázami v kostech může trvat až několik měsíců. Tablety se mají zapít tekutinou. Jestliže je nezbytné užívat více než jednu tabletu tamoxifenu denně, potom je možné brát tablety jednou nebo dvakrát denně. Doba trvání léčby je závislá na stupni závažnosti onemocnění, obyčejně se jedná o dlouhodobou léčbu, která se ukončuje teprve tehdy, když dojde k relapsu. Starší pacienti a pacienti s poruchou funkce jater a ledvin U starších pacientů nebo u pacientů s ledvinnou nebo jaterní dysfunkcí není zapotřebí dávkování upravovat. Pediatrická populace Pro podávání přípravku Tamoxifen „Ebewe“ u dětí nebylo stanoveno žádné dávkovací schéma. 4.3

Kontraindikace

Přecitlivělost na léčivou látku tamoxifen nebo na kteroukoliv pomocnou látku obsaženou v přípravku. Těhotenství a kojení. Přípravek nesmí být podáván dětem. 4.4

Zvláštní upozornění a zvláštní opatření pro použití

Zvláštní péče, včetně sledování, má být věnována pacientům s: onemocněním jater a ledvin, diabetes mellitus, tromboembolickým onemocněním v anamnéze a s poruchami vidění. V souvislosti s léčbou tamoxifenem byl hlášen zvýšený výskyt změn endometria, včetně hyperplazie, polypů, karcinomu a sarkomu dělohy (většinou maligní smíšený Müllerův tumor). Výskyt těchto změn a jejich struktura naznačují, že základní mechanismus se týká estrogenních vlastností tamoxifenu. Před zahájením léčby tamoxifenem se musí provést celkové vyšetření, u žen zvláště gynekologické a musí být vyloučeno těhotenství. Ženy, které užívají tamoxifen jako profylaxi karcinomu prsu, mají být pečlivě sledovány z hlediska možného vzniku hyperplasie endometria. Jestliže se vyvine atypická hyperplazie, léčba tamoxifenem má být přerušena, a během léčby hyperplazie má být zvážena možnost provedení hysterektomie ještě předtím, než se znovu zahájí léčba tamoxifenem.

Výsledky klinických studií podaly zprávy o výskytu několika duplicitních primárních nádorů, které se vyskytovaly na jiných místech než v endometriu a na protilehlém prsu po léčbě tamoxifenem u pacientů

s karcinomem prsu. Nezjistila se žádná kauzální příčina a klinický význam výsledků těchto pozorování zůstává nejasný.

Popsány byly poruchy vidění, včetně snížené zrakové ostrosti, zákalů rohovky, očních zákalů a retinopatie. Proto se doporučuje provést oftalmologické vyšetření před zahájením léčby a pravidelná vyšetření během léčby a také tehdy, když se vyskytnou zrakové poruchy (oslabení zraku). Vyšetření může odhalit časné léze rohovky nebo sítnice, které mohou být reverzibilní, když se léčba zastaví.

V případě již dříve existujících jaterních onemocnění se musí pečlivě sledovat stav jater. Během léčby tamoxifenem je třeba pravidelně kontrolovat krevní tlak a hladinu krevního cukru, protože může po podávání tamoxifenu dojít ke vzniku hypertenze nebo diabetu mellitu. Krevní obraz (obzvláště trombocyty, leukocyty), jaterní a ledvinné funkce, obsah kalcia v séru a glykemie mají být pravidelně kontrolovány. V případě výskytu tromboembolických příhod v anamnéze pacienta, při těžké trombocytopenii nebo leukopenii, a při těžké hyperkalcemii má být Tamoxifen „Ebewe“ podáván pouze po pečlivém zvážení poměru rizika a přínosu terapie. Aby se včas zachytily metastatické procesy, doporučují se další pravidelné kontroly (1x ročně rentgenové snímky plic a kostí, vyšetření jater ultrazvukem).

Jelikož přípravek obsahuje monohydrát laktosy, pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí galaktosy, hereditárním deficiten laktázy nebo malabsorbcí glukosy a galaktosy by tento přípravek neměli užívat. 4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

- Při současné léčbě s léčivými přípravky obsahujícími estrogeny je možné snížení účinku obou léčivých

přípravků (např. nespolehlivý účinek antikoncepční „pilulky“).

- Současné užívání tamoxifenu s antikoagulancii kumarinového typu může mít za následek zvýšení

antikoagulačního účinku (významné prodloužení protrombinových časů).

- Současné užívání tamoxifenu s inhibitory agregace trombocytů může zvýšit sklon ke krvácení během

možné trombocytopenické fáze. Doporučuje se pečlivé sledování stavu koagulace.

- Při podávání tamoxifenu v kombinaci s cytotoxickými látkami byly zaznamenány častěji

tromboembolické příhody.

- Ukázalo se, že současná léčba bromokriptinem zvyšuje hodnoty tamoxifenu v séru a jeho aktivního

metabolitu N-demethyl tamoxifenu.

- Vliv potravy na absorpci tamoxifenu nebyl prozkoumán. Nicméně je nepravděpodobné, že by ovlivnil

stálý stav kinetických parametrů.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství Tamoxifen se nesmí používat během těhotenství (viz bod 4.3.). Objevil se malý počet zpráv o spontánních potratech, vrozených vadách a narození mrtvého plodu poté, co ženy užívaly tamoxifen, přestože se nepodařilo nalézt nějakou příčinnou souvislost. Před zahájením léčby se musí vyloučit těhotenství. Antikoncepční opatření by se měla používat nejméně 3 měsíce po skončení léčby. Antikoncepční „pilulky“ nesmí být použity z důvodu možných interakcí (viz bod 4.5).

Kojení Před zahájením léčby se doporučuje přestat kojit. Není známo, zda se tamoxifen dostává do mateřského mléka. Kojení se během léčby tamoxifenem nedoporučuje.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Tamoxifen „Ebewe“ nemá žádný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje. 4.8

Nežádoucí účinky

Systémově řazené nežádoucí účinky ve vztahu k léčbě:

Velmi časté ( 1/10) Časté ( 1/100 až <1/10) Méně časté ( 1/1000 až <1/100) Vzácné ( 1/10000 až < 1/1000) Velmi vzácné (<1/10000) není známo (z dostupných údajů nelze určit)

Infekční a infestace Vzácné Bulózní pemfigoid. Novotvary benigní a maligní a blíže neurčené (zahrnující cysty a polypy) Méně časté Tumour flare (zhoršení ve smyslu subjektivních příznaků). U malého počtu pacientů s kostními metastázami se na počátku léčby vyvinula hyperkalcemie. Je možné, že dojde k počátečnímu zvětšení bolestí kostí a nádorů a že se zvětší erytém kolem kožních lézí, což se může považovat za indikátor odpovědi na léčbu. Také je možné, že se zvětší již existující kožní léze nebo vzniknou nové.

Tamoxifen je spojován se zvýšeným rizikem vývoje proliferativních změn endometria, jako je tvorba polypů a karcinomu endometria. Riziko karcinomu endometria se zvyšuje s dobou trvání léčby a odhaduje se, že je 2 krát až 3 krát vyšší u pacientů léčených tamoxifenem v porovnání s neléčenými ženami. V souvislosti s léčbou tamoxifenem byl také zaznamenán zvýšený výskyt sarkomu dělohy (většinou maligní smíšený Müllerův nádor). Avšak klinický prospěch z této léčby u žen s karcinomem prsu převažuje jakékoliv zvýšené riziko vzniku endometriálních novotvarů.

Poruchy krve a lymfatického systému Vzácné Přechodná leukopenie, trombocytopenie (počet trombocytů je obvykle mezi 80 000 a 90 000/mm3).

Velmi vzácné Neutropenie, pancytopenie. Poruchy imunitního systému Vzácné Reakce přecitlivělosti, angioedém.

Poruchy metabolismu a výživy Velmi časté Retence tekutin. Vzácné Anorexie. Velmi vzácné Hypertriglyceridemie Hyperkalcemie u pacientů s kostními metastázami. Psychiatrické poruchy Vzácné Deprese, u mužů ztráta libida. Poruchy nervového systému Méně časté Lehká otupělost, bolesti hlavy. Vzácné Poškození chuťových smyslů, křeče v nohách. Poruchy oka Méně časté Snížená ostrost vidění, zakalení rohovky, katarakta, retinopatie: Tyto účinky jsou pravděpodobně závislé na dávkování a době trvání léčby a mohou se zlepšit, jakmile se léčba tamoxifenem přeruší.

Cévní poruchy Velmi časté Návaly horka. Časté Trombóza. Současné užívání tamoxifenu a cytotoxických látek může zvýšit riziko tromboembolických příhod. Respirační, hrudní a mediastinální poruchy Velmi vzácné Plicní embolie. Gastrointestinální poruchy Velmi časté Nauzea, zvracení. Vzácné Obstipace, průjem, pankreatitida. Poruchy jater a žlučových cest

Vzácné Steatóza jater, cholestáza, hepatitida. Poruchy kůže a podkožní tkáně Méně časté Kožní vyrážka, alopecie. Vzácné Intenzivnější růst vlasů, kožní vyrážky, multiformní erytém, Stevens-Johnsonův syndrom. Poruchy reprodukčního systému a prsu Velmi časté Abnormální vaginální krvácení, nepravidelná menstruace, vaginální výtok. Méně časté U žen užívajících tamoxifen v období před menopauzou byly pozorovány reverzibilní cystické nádory vaječníků. Vzácné Svědění pochvy, impotence u mužů. U žen v období před menopauzou může být potlačena menstruace.

Tamoxifen je spojován se zvýšeným rizikem vývoje proliferativních změn endometria, jako je vznik endometriální hyperplazie a endometriózy. Celkové poruchy a reakce v místě aplikace Méně časté Únava. Vyšetření Vzácné Účinek na profily lipidů v séru, zvýšené hodnoty jaterních enzymů. Většina z těchto nežádoucích účinků je reverzibilní a může být léčena omezením léčebné dávky.

4.9

Předávkování

Vysoké dávky tamoxifenu mohou u zvířat vyvolávat estrogenní účinky. O akutním předávkování u lidí nejsou k dispozici žádné zprávy. 5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: cytostatika, antiestrogeny ATC skupina: L02BA01

Tamoxifen je syntetický nesteroidní antagonista estrogenu. Vykazuje také z části či plně agonistické vlastnosti, a to v závislosti na cílové tkáni a studovaném živočišném druhu. U lidí vykazuje převážně antiestrogenní účinky. U lidí vykazuje tamoxifen antiestrogenní aktivitu vazbou na cytoplazmatický estrogenní receptor, čímž je blokován účinek estradiolu. 5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Tamoxifen se snadno absorbuje po perorálním podání s vrcholovými koncentracemi v plazmě naměřenými po 4 až 7 hodinách a s ustáleným stavem hodnot dosažených v průběhu 4 až 6 týdnů. U dobrovolníků mužů jednotlivá dávka tamoxifenu podaná jako roztok měla za následek vrcholové koncentrace tamoxifenu v plazmě 42 µg/l a jeho metabolitu, N-demethyl tamoxifenu, 12 µg/l. Poločasy rozpadu léčivého přípravku a jeho metabolitu byly přibližně 4 a 9 dní. Zdá se, že poměr N-demethyl tamoxifenu k tamoxifenu se zvyšuje z 20% po první dávce na přibližně 200% v ustáleném stavu, možná vlivem delší eliminace během poločasu rozpadu metabolitu. Po podání 20 mg tamoxifenu byly hlášeny průměrné hladiny tamoxifenu v ustáleném stavu 310 µg/l (164-494) a jeho metabolitu 481 µg/l (300-851).

Po podání denní dávky tamoxifenu 40 mg obsahovaly bioptické vzorky nádoru následující koncentrace tamoxifenu a N-demethyl tamoxifenu: Tamoxifen 5,4 až 117 (průměrně 25.1) ng/mg proteinu; a N-demethyl tamoxifenu 7,8 až 210 (průměrně 52) ng/mg proteinu. Plazmatické koncentrace činily 27 až 520 (průměrně 300) ng/ml a 210 až 761 (průměrně 462) ng/ml. Zdá se, že tamoxifen je více než z 99% vázán na plazmatický protein. Tamoxifen je z významné části metabolizován játry s následnou biliární exkrecí, která je hlavní cestou eliminace u lidí. Vylučuje se převážně stolicí, eliminace močí nezměněného léčivého přípravku je zanedbatelná. Demethylace do formy aktivního metabolitu N-demethyl tamoxifenu je základní metabolickou cestou u lidí, s další N-demethylací do formy metabolitu N-dedimethylu. Zdá se, že eliminace tamoxifenu je dvoufázová, s počáteční fází probíhající u pacientek kolem 7 až 14 hodin a s terminální fází (t1/2 ) trvající kolem 7 dnů. Zdá se, že eliminační poločas rozpadu N-demethyl metabolitu je 14 dní. Hladiny tamoxifenu v plazmě > 70 µg/l měly souvislost s klinickou odpovědí. Nebyly provedeny studie farmakokinetiky tamoxifenu a jeho hlavních metabolitů u starších lidí, u pacientů s jaterní dysfunkcí nebo při hladovění. 5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Tamoxifen nevykázal mutagenní účinek ve studiích mutagenity provedených in vitro a in vivo. V některých studiích genotoxicity provedených in vitro a in vivo na hlodavcích měl tamoxifen genotoxické účinky. V dlouhodobých studiích byl zaznamenán výskyt tumorů gonád u myší a tumorů jater u potkanů. Klinická relevance těchto nálezů nebyla prokázána.

Na modelech vývoje reprodukčního ústrojí plodu potkanů, v dávkách 0,3 až 2,4 krát převyšující maximální doporučenou dávku u lidí, způsobil tamoxifen změny u obou pohlaví, které byly podobné změnám způsobeným estradiolem a diethylstilbestrolem: vaginální adenózu podobnou té, která byla

zjištěna u mladých žen vystavených vlivu diethylstilbestrolu in utero, a které měly riziko 1 k 1000, že se u nich vyvine clear cell adenokarcinom vaginy nebo děložního hrdla. Reprodukční toxikologické studie u potkanů, králíků a opic neprokázaly teratogenní potenciál. 6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Monohydrát laktosy, kukuřičný škrob, mikrokrystalická celulosa, magnesium-stearát, koloidní bezvodý oxid křemičitý. 6.2

Inkompatibility

Neuplatňuje se. 6.3

Doba použitelnosti

3 roky 6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

6.5

Druh obalu a velikost balení

Obal: bílý PP kontejner, odklápěcí bílý PE uzávěr, krabička Velikost balení: Tamoxifen „Ebewe“ 10mg a Tamoxifen „Ebewe“ 20mg 30, 40 nebo 100 tablet v 1 balení. Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení. 6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Žádné zvláštní požadavky pro likvidaci. Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky. 7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

EBEWE Pharma Ges.m.b.H. Nfg. KG A-4866 Unterach Rakousko 8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

Tamoxifen „Ebewe“ 10 mg:

44/553/96-A/C

Tamoxifen „Ebewe“ 20 mg:

44/553/96-B/C

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE 4.9.1996 / 21.11.2012

9. DATUM REVIZE TEXTU 10.

21.11.2012


nahoru

Informace na obalu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU KRABIČKA 1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Tamoxifen „Ebewe” 20 mg tablety tamoxifeni citras 2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Léčivá látka: 1 tableta obsahuje tamoxifeni citras 30,4 mg, což odpovídá tamoxifenum 20 mg. 3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Pomocné látky: Obsahuje monohydrát laktosy a další pomocné látky. 4.

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Tablety 30 (40, 100) tablet 5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání. Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do: 9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. 10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny. 11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

EBEWE Pharma Ges.m.b.H.Nfg.KG, 4866

Unterach, Rakousko

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA Reg.číslo: 44/553/96-B/C 13. ČÍSLO ŠARŽE Č. š.: 14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 15. NÁVOD K POUŽITÍ 16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU Tamoxifen „Ebewe” 20 mg

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU Štítek 1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Tamoxifen „Ebewe” 20 mg tablety tamoxifeni citras

2.

ZPŮSOB PODÁNÍ

Perorální podání 3.

POUŽITELNOST

EXP: 4.

ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.: 5.

OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

1 tableta obsahuje tamoxifeni citras 30,4 mg, což odpovídá tamoxifenum 20 mg. 6.

JINÉ

30 (40, 100) tablet

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.