Tagren

Kód 0066938 ( )
Registrační číslo 16/ 348/98-C
Název TAGREN
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Krka, d.d., Novo mesto, Novo mesto, Slovinsko
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0066938 POR TBL FLM 30X250MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0100208 POR TBL FLM 90X250MG Potahovaná tableta, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak TAGREN

Příloha č.1 k rozhodnutí o opravě prodloužení registrace sp.zn.sukls46704/2008 a příloha k sp.zn.: sukls185059/2011

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

TAGREN

ticlopidini hydrochloridum

potahované tablety

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. -

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

-

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete: 1.

Co je Tagren a k čemu se používá

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Tagren užívat

3.

Jak se přípravek Tagren užívá

4.

Možné nežádoucí účinky

5.

Jak přípravek Tagren uchovávat

6.

Další informace

1.

CO JE TAGREN A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Tento lék se užívá k předcházení tromboembolických příhod (vmetnutí krevní sraženiny z krevního oběhu do plic). Přípravek potlačuje shlukování destiček a snižuje jejich přilnavost. Léčebný účinek se dosahuje po 3 až 5 dnech užívání. Přípravek se užívá k předcházení tromboembolických příhod (vmetnutí krevní sraženiny), tedy při přechodných cévních mozkových příhodách, po přestálé cévní mozkové příhodě, při ischemické srdeční nemoci (nedostatečném prokrvování srdečního svalu), při chorobách spojených s ucpáváním periferních tepen; k předcházení tromboembolických příhod při chirurgických operacích na srdečních tepnách; předcházení trombózy (srážení krve) během hemodialýzy (léčebná metoda nahrazující základní funkci ledvin) a k předcházení tromboembolických příhod během chirurgických výkonů s mimotělním oběhem. Přípravek je určený pro dospělé. 2.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK TAGREN UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Tagren -

jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na tiklopidin nebo ostatní složky přípravku, nesmí být užíván nemocnými s hemoragickými (krvácivými) onemocněními (jako je hemofilie, trombocytopenie, von Willebrandova choroba), nemocnými se současným onemocněním, při kterém dochází k patologickému krvácení (jako je peptický vřed, krvácení z nosu, děložní krvácení nezávislé na menstruaci), nemocnými s poruchami krvetvorby (jako je leukopenie, závažná anémie, agranulocytóza, trombocytopnie), nemocnými v akutní fázi cévní mozkové příhody (mozkového krvácení), nemocnými se závažným poškozením jater.

- Tiklopidin by neměl být užíván během těhotenství a kojení. Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Tagren je zapotřebí Na počátku léčby přípravkem Tagren byste měl být sledován lékařem a zván k laboratorním krevním testům každých 14 dnů během prvních tří měsíců, později pouze objeví-li se známky infekce. Nemocní se zvýšeným nebezpečím krvácení z traumatických poranění (např. sportovci) by měli být lékařem poučeni o možnosti vnitřního krvácení. Léčba přípravkem Tagren by měla být přerušena nejméně 10 dnů před plánovaným chirurgickým výkonem. Bezpečnost přípravku Tagren u dětí nebyla sledována, a proto jim nesmí být podáván. Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Účinky přípravku Tagren a jiných současně užívaných léků se mohou navzájem ovlivňovat. Lékař by měl být proto informován o všech současně užívaných lécích a to na lékařský předpis i bez něj nebo o lécích, jejichž užívání zamýšlíte. Potrava neovlivňuje vstřebávání tiklopidinu. Jestliže lék užíváte současně s jídlem nebo po jídle, snížíte tím žaludeční a střevní obtíže. Současné užívání přípravku Tagren s nesteroidními protizánětlivými léky, antikoagulačními (protisrážlivými) přípravky nebo heparinem prodlužuje čas krvácivosti a vzrůstá riziko krvácení. Kortikosteroidy (protizánětlivé léky) zkracují dobu krvácivosti. Tagren zvyšuje výskyt nežádoucích účinků teofylinu (přípravku při dechových obtížích). Tagren zvyšuje účinek fenytoinu (chorobná spavost), a proto by během současné léčby měly být sledovány koncentrace fenytoinu v krvi. Antacida (léky snižující žaludeční kyselost) snižují vstřebávání přípravku Tagren. Užívání přípravku Tagren s jídlem a pitím Lék by měl být užíván během jídel nebo po jídlech. Těhotenství a kojení Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. Těhotné ženy a kojící matky nesmí přípravek užívat. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů Tiklopidin neovlivňuje pozornost při řízení motorových vozidel a obsluze strojů. 3.

JAK SE PŘÍPRAVEK TAGREN UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek Tagren přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Přesné dávkování vždy určí lékař. Tagren je určen pro dlouhodobou léčbu. Obvyklá dávka ve všech indikacích je 1 tableta 2x denně užívaná během jídla nebo po jídle. Vysoké dávky, až 4 tablety denně, mohou být užívány pouze po krátké časové období pod přísným dohledem lékaře. Nemocní podrobující se dialýze obvykle užívají 1 tabletu denně, dávku určuje lékař. Jestliže jste užil/a více přípravku Tagren, než jste měl/a V případě předávkování nebo náhodného požití přípravku dítětem se obraťte ihned na svého lékaře. Známky předávkování jsou: akutní žaludeční a střevní účinky (bolest břicha, zvracení, průjem) a krvácení (krvácení z nosu, krvácení z dělohy, podkožní krvácení), v závažnějších případech též žloutenka.

Léčba je symptomatická (je třeba okamžitě vyprázdnit obsah žaludku, tj vyvolat zvracení, výplach žaludku nebo podat živočišné uhlí). Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek Tygrem Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou dávku. Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 4.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Tagren nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. V případě výskytu jakýchkoli nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcích informujte svého ošetřujícího lékaře. Nežádoucí účinky se mohou projevit na počátku léčby, a proto byste měli být během několika prvních týdnů léčby sledováni. Velmi vzácné nežádoucí účinky (vyskytují se u více, než 10 z každých 100 léčených pacientů) zahrnují: průjem (obvykle se vyskytuje během prvních třech měsíců léčby a spontánně odezní během jednoho až dvou týdnů; pokud je průjem závažný nebo dlouhodobý, poraďte se s lékařem), zvýšená aktivita jaterních enzymů. Časté nežádoucí účinky (vyskytují se u 1 až 10 z každých 100 léčených pacientů) zahrnují: snížení počtu některých krvinek (neutropenie, agranulocytóza), různé gastrointestinální problémy (zvracení, bolest břicha, nadmutí břicha, větry). Méně časté nežádoucí účinky (vyskytují se u méně než 1 z každých 100 léčených pacientů) zahrnují: bolest hlavy, závratě, spontánní krvácení (z dásní, z nosu, krev ve sputu, zvracení krve, těžké a dlouhotrvající menstruační krvácení nebo krvácení z pochvy, červená nebo tmavě hnědá moč, tmavá stolice nebo stolice pokrytá čerstvou krví), snížená chuť k jídlu, žaludeční vředy, kožní vyrážka, svědění, puchýře na kůži. Vzácné nežádoucí účinky (vyskytují se u méně než 1 z každých 1 000 léčených pacientů) zahrnují: vnitřní krvácení (v mozku, hrudníku, kloubech, osrdečníku), červeně zbarvené malé skvrnky nebo tečky na kůži (purpura), zánět jater, žloutenka, slabost, brnění, zánět nervů, bolest svalů nebo kloubů, zvonění v uších. Velmi vzácné nežádoucí účinky (vyskytují se u méně než 1 z každých 10 000 léčených pacientů) zahrnují: šok, selhání jater, selhání ledvin, zánět ledvin (akutní intersticiální nefritida, nefrotický syndrom), snížení nebo zvýšení počtu některých krvinek (anémie, trombocytopenie, pancytopenie, trombocytóza, eosinofilie, leukemie), silná imunitní odpověď na těžkou infekci (sepse), reakce z přecitlivělosti (angioedém, alergický zánět plic, sérová nemoc), chronická autoimunitní choroba, která může postihnout různé orgány, zejména kůži, klouby, krvinky a ledviny (systémový lupus), kožní choroby (Stevens-Johnsonův syndrom, erythema multiforme, exfoliativní dermatitida), zánět žil, snížený krevní tlak, onemocnění kloubů (artropatie), zánět svalů, abnormálně nízká hladina sodíku (hyponatrémie). Ihned sdělte svému lékaři: -

jestliže si během léčby přípravkem Tagren všimnete náhle zvýšené tělesné teploty, slabosti, bledosti nebo malých červených teček na kůži, tmavě zbarvené moči, žloutenky, problémů při řeči nebo křečí;

-

jestliže máte hlubší ránu s vydatným krvácením nebo závažnější zranění (zvýšené riziko vnitřního krvácení) způsobující modřiny, náhlé otoky kloubů, bolest na hrudi nebo bolest břicha, tepající bolest hlavy, slabost nebo obtížné dýchání (dušnost).

Jestliže se u Vás projeví několik výše uvedených nežádoucích účinků současně, přestaňte ihned přípravek Tagren užívat a kontaktujte lékaře nebo jděte na nejbližší pohotovostní oddělení nemocnice. Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 5.

JAK PŘÍPRAVEK TAGREN UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. Tagren nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za Použitelné do. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 6.

DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Tagren obsahuje - Léčivou látkou je: Ticlopidini hydrochloridum 250 mg v 1 tabletě - Pomocnými látkami jsou: mikrokrystalická celulosa, kukuřičný škrob, povidon, kyselina citronová, magnesium-stearát, kyselina stearová Potahová vrstva: hypromelosa, mastek, oxid titaničitý, propylenglykol. Jak přípravek Tagren vypadá a co obsahuje toto balení Popis tablety: kulaté, lehce bikonvexní potahované tablety se zkosenými hranami, téměř bílé barvy. Velikost balení: 30 a 90 tablet Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce KRKA, d.d., Novo mesto, Slovinsko Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: KRKA ČR, s.r.o. Sokolovská 79 186 00 Praha 8 Tel: 221 115 150 info@krka.cz Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 25.1. 2012 Podrobné informace o tomto přípravku jsou uveřejněny na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv.


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Příloha č.3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.sukls46704/2008 a příloha k sp.zn.: sukls185059/2011

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Tagren 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Ticlopidini hydrochloridum 250 mg v 1 potahované tabletě Přípravek obsahuje propylenglykol. Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1 3. LÉKOVÁ FORMA Potahovaná tableta. Popis potahované tablety: kulaté, lehce bikonvexní tablety se zkosenými hranami, téměř bílé barvy. 4. KLINICKÉ ÚDAJE 4.1 Terapeutické indikace Prevence tromboembolických příhod u nemocných s přechodnými ischemickými záchvaty, cerebrovaskulárními příhodami, ischemickou chorobou srdeční, obliterující chorobou periferních arterií. Prevence tromboembolických příhod při rekanalizaci a rekonstrukci zákroků na arteriích (koronární bypass, koronární stent), při hemodialýze a extrakorporálním oběhu. 4.2 Dávkování a způsob podání Obvyklou dávkou tiklopidinu při všech indikacích je 500 mg denně rozdělené ve dvou denních dávkách užívaná během jídla nebo po jídle. Vysoké dávky až 1 000 mg denně je možno brát pouze po krátké časové období za přísného dohledu lékaře. Nemocní podrobující se dialýze obvykle užívají 250 mg denně, dávka je určena lékařem, který zváží klinický stav nemocného a dávku heparinu. Tiklopidin je určen pro dlouhodobou léčbu. 4.3 Kontraindikace Tiklopidin je kontraindikován u nemocných přecitlivělých na léčivou látku nebo kteroukoli složku přípravku, u nemocných s hemoragickou diatézou (jako je hemofilie, trombocytopenie, von Willebrandova choroba), u nemocných s existujícím onemocněním provázeném aktivním patologickým krvácením (jako je peptický vřed, epistaxe, metrorhagie), u nemocných s poruchami krvetvorby (jako je leukopénie, závažná anémie, agranulocytóza, trombocytopénie), u nemocných s akutní fází hemoragické cévní mozkové příhody, u nemocných se závažným poškozením jater a v průběhu těhotenství a kojení.

4.4 Zvláštní upozornění a zvláštní opatření pro použití Aby byly hematologické nežádoucí účinky (neutropenie, agranulocytóza, trombocytopenie, trombotická trombocytopenická purpura nebo aplastická anemie) včas odhaleny, doporučuje se monitorovat krevní obraz před zahájením léčby a každých 14 dnů během prvních třech měsíců léčby. Pokud pacient léčbu přeruší před koncem třetího měsíce, doporučuje se zkontrolovat celkový krevní obraz 14 dnů po přerušení léčby. Častější monitorování krevního obrazu během prvních třech měsíců léčby a monitorování krevního obrazu po třech měsících léčby se doporučuje jen pokud se objeví následující příznaky: klinické známky infekce, horečka, slabost, bledost, petechie, purpura, tmavá moč, žloutenka, neurologické změny nebo laboratorní příznaky začínajících hematologických nežádoucích účinků (např. leukopenie, snížené hodnoty hematokritu, trombocytopenie). Léčbu je třeba přerušit pokud je počet neutrofilů snížen pod 1,2 x 109/l, počet krevních destiček pod 80 x 109/l, nebo se objeví trombotická trombocytopenická purpura nebo aplastická anemie. Současné užívání tiklopidinu a antikoagulačních léků nebo nesteroidních protizánětlivých léků se nedoporučuje. Jestliže jsou současně podávány tiklopidin a nesteroidní protizánětlivé léky pro dosažení maximálního antiagregačního účinku, měly by být užívány za přísného lékařského dohledu a s častým sledováním krvácivosti. U nemocných se zvýšeným rizikem krvácení z traumatických poranění, chirurgických výkonů (včetně extrakce zubů) nebo s patologickými stavy by měl být tiklopidin užíván s opatrností. Pacienti by měli být vždy varováni o možnosti krvácení (též vnitřního krvácení). Léčba tiklopidinem musí být přerušena nejméně 10 dnů před plánovaným chirurgickým výkonem, v naléhavých případech se prodloužená krvácivost normalizuje 1 až 2 hodiny po intravenózní injekci 20 mg metylprednizolonu. Bezpečnost a účinnost tiklopidinu u novorozenců a dětí nebyla dostatečně zkoumána. 4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce Potrava neinhibuje absorpci tiklopidinu. Jestliže je lék užíván s jídlem nebo po jídle, jeho biologická dostupnost se zvýší a výskyt nežádoucích účinků na gastrointestinální trakt je snížen. Tiklopidin působí synergicky s nesteroidními protizánětlivými léky. Když jsou tyto léky užívány současně, prodlužuje se krvácivost a zvyšuje se riziko hemoragie. Současné užívání perorálních antikoagulantů nebo heparinu a tiklopidinu nezvyšuje účinek každého jednotlivého léku, avšak zvyšuje riziko hemoragie. Kortikosteroidy snižují krvácivost, avšak neinhibují antiagregační účinek tiklopidinu. Tiklopidin prodlužuje poločas eliminace a snižuje sérovou clearance teofylinu (zvýšená toxicita), prodlužuje poločas antipyrinu a snižuje sérovou koncentraci digoxinu a cyklosporinu. Antacida redukují absorpci tiklopidinu. Cimetidin snižuje sérovou clearance tiklopidinu zhruba o 50%. Tiklopidin zvyšuje plazmatické hladiny fenytoinu. Opatrnost je nutná při současném podávání fenytoinu s tiklopidinem; může být užitečné opakované měření koncentrací fenytoinu v krvi. V různých klinických studiích tiklopidinu nebyly zaznamenány žádné klinicky významné interakce s beta blokátory, antagonisty vápníku, diuretiky a pentoxifylinem. 4.6 Těhotenství a kojení Tiklopidin prochází placentou. Teratologické studie u zvířat prokázaly fetotoxický účinek tiklopidinu. U lidí nebyly žádné podobné studie provedeny. Proto je tiklopidin během těhotenství kontraindikován. Studie na zvířatech prokázaly, že je tiklopidin vylučován mateřským mlékem. U lidí nebyly provedeny žádné podobné studie. Vzhledem k možnosti výskytu závažných nežádoucích účinků na tiklopidin při výživě kojenců je kojení během léčby tiklopidinem kontraindikováno. Je třeba zvážit, zda přerušit kojení nebo přerušit podávání léku při úvaze důležitosti léku pro matku.

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje Tiklopidin neovlivňuje pozornost při řízení motorových vozidel a obsluze strojů. Nemocní se zvýšeným rizikem krvácení z traumatických poranění (při práci či sportech) by měli být vždy poučeni o možnosti vnitřního krvácení. 4.8 Nežádoucí účinky Nežádoucí účinky tiklopidinu se obvykle objeví na začátku léčby, a proto musí být pacient během prvních týdnů léčby pod lékařských dohledem. Nežádoucí účinky, které se mohou během užívání tiklopidinu vyskytnout jsou klasifikovány do následujících skupin podle četnosti: -

velmi časté ( 1/10)

-

časté ( 1/100 až <1/10)

-

méně časté ( 1/1 000 až <1/100)

-

vzácné ( 1/10 000 až <1/1 000)

-

velmi vzácné (<1/10 000)

-

není známo (z dostupných údajů nelze určit)

Velmi časté

Časté

Méně časté

Vzácné

Velmi vzácné

Poruchy krve a lymfatického systému

agranulocy-tóza, neutropenie s klinickými příznaky jako je zimnice, horečka, bolest v krku a ulcerace v ústech (vyskytnou se nejčastěji po 4 až 8 týdnech léčby a jsou obvykle reverzibilní)

trombotická trombocytopenická purpura1

aplastická anémie2, izolovaná trombocytope-nie, trombocytope-nie s neutropenií, hemolytická anemie s retikulocytózou, pancytopenie, trombocytóza, eozinofilie a leukémie

Poruchy imunitního systému

sepse, imunní trombocytope-nie, angioedém, alergická pneumonitida, systémový lupus (s pozitivní ANA), sérová nemoc

Poruchy nervového

bolest hlavy, závratě

paralýza, periferní neuropatie,

systému

parestezie, slabost, bolest na hrudi, bolest břicha, kloubů nebo svalů

Poruchy ucha a labyrintu

tinitus

Cévní poruchy

krvácení (epistaxe, ekchymóza, petechie, podspojivkovénebo podkožní hematomy, hemoptýza, hematemeze, meléna, hematurie, metroragie, dlouhotrvající krvácení nebo prosakování krve ze zranění a poranění)

vnitřní krvácení (krvácení do mozku, hemothorax, krvácení do kloubů, retroperitoneální-ho prostoru nebo perikardia)

vaskulitida, hypotenze, neobjasněný šok

Gastrointesti-nální poruchy

průjem3

zvracení, bolest břicha, nadmutí břicha, plynatost a dyspepsie

nechutenství, žaludeční vřed

Poruchy jater a žlučových cest

hepatitida, žloutenka

jaterní nekróza, selhání jater

Poruchy kůže a podkožní tkáně

kožní vyrážka (makulopa-pulární nebo urtikariární)4

purpura

Stevens-Johnsonův syndrom, erythema multiforme, exfoliativní dermatitida

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

artropatie, myositida

Poruchy ledvin

selhání ledvin,

a močových cest

akutní intersticiální nefritida, nefrotický syndrom

Vyšetření

zvýšená aktivita jaterních enzymů

hyponatrémie

Sérové hladiny cholesterolu a triglyceridů se mohou zvýšit o 10 %. Poměr HDL/LDL cholesterolu je obvykle nezměněn. V současnosti neexistuje důkaz, že tyto změny by mohly znamenat další kardiovaskulární riziko. Zvýšené hladiny bilirubinu byly pozorovány vzácně. 1 Nejzávažnějším nežádoucím účinkem tiklopidinu (někdy s fatálním koncem) je trombotická trombocytopenická purpura. Vyskytuje se hlavně během prvních třech měsíců léčby a nejčastěji po 3 až 4 týdnech léčby. Klinicky se manifestuje jako horečka, bledost, petechie, purpura, tmavá moč, žloutenka a neurologické poruchy (neschopnost mluvit, křeče, paréza, poruchy vědomí až koma). Klinické příznaky obvykle předcházejí laboratorním nálezům (trombocytopenie, anémie a objevení se schistocyt v periferní krvi). Léčba tiklopidinem musí být ihned přerušena a pacient musí dostat infuzi plazmy a pokud je to nutné transfuzi krevních destiček nebo náhradu plazmy (plazmaferéza). Transfuze krevních destiček není doporučena, protože může zhoršit nebo uspíšit trombózu. Pokud je léčba včasná, většina pacientů se bez následků zotaví. 2

Aplastická anémie se objevuje ještě vzácněji a je velmi závažným nežádoucím účinkem tiklopidinu.

Vyskytuje se hlavně během prvních třech měsíců léčby, nejčastěji po 4 až 8 týdnech léčby. Její klinické projevy jsou horečka, bledost kůže a sliznic, petechie, někdy také krvácení dásní a zánět a ulcerace sliznic. Krevní obraz ukazuje pancytopenii; cytologické a histologické vyšetření kostní dřeně odhalí snížený počet myeloidních a lymfatických kmenových buněk. Léčba tiklopidinem musí být ihned přerušena. Včasná vhodná léčba (transfuze koncentrátu erytrocytů a trombocytů, léčba antibiotiky, imunosupresivními léky, transplantace kostní dřeně a léky stimulující kostní dřeň) mohou snížit mortalitu pacientů. 3 Nejčastějším nežádoucím účinkem je průjem, který se vyskytuje u 20 % pacientů a je závažný u 2 % pacientů. Vyskytuje se obvykle během prvních třech měsíců léčby a spontánně odezní během 1 až 2 týdnů. Jestliže je průjem závažný nebo dlouhotrvající, musí se léčba přerušit. 4 Kožní vyrážka se obvykle vyskytne během prvních třech měsíců léčby (v průměru po 11 dnech). Po přerušení léčby vymizí během několika dnů. Obvykle se po obnovení léčby znovu nevrátí. Pokud se vyskytnou závažné nežádoucí účinky, léčba se musí přerušit. 4.9 Předávkování Jednotlivé perorální dávky tiklopidinu 1 600 mg/kg a 500 mg/kg byly letální pro potkany respektive myši. Symptomy akutní toxicity byly gastrointestinální hemoragie, křeče, hypotermie, dušnost, ztráta rovnováhy a abnormální způsob chůze. V postmarketingovém klinickém sledování byl popsán jeden případ záměrného předávkování tiklopidinem. Muž stáří 38 let požil jednorázově 24 tablet (ekvivalentní 6 000 mg tiklopidinu). Byl uváděn pouze prodloužený čas krvácivosti a zvýšená hodnota S-ALT (S-GPT). Nemocný se uzdravil bez následků a bez jakékoliv léčby.

Léčba předávkování Při akutním předávkování se doporučuje okamžité odstranění tablet z gastrointestinálního traktu (indukce zvracení nebo výplach žaludku). Nemocný musí být sledován a v případě potřeby symptomaticky léčen. Prodloužený čas krvácivosti se normalizuje po intravenózní injekci 20 mg metylprednisolonu; antiagregační účinek tiklopidinu může být částečně zpomalen transfuzí čerstvých destiček. 5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI Farmakoterapeutická skupina: Antiagregans ATC kód: B01A C05 5.1 Farmakodynamické vlastnosti Tiklopidin inhibuje agregaci destiček indukovanou ADP a rovněž slabě inhibuje účinky trombinu, kolagenu, kyseliny arachidonové, adrenalinu a agregaci indukovanou PAF. Tiklopidin inhibuje obě fáze destičkové agregace a vykazuje účinek závislý na dávce i čase. Inhibuje vazbu na GP IIb/IIIa na membráně trombocytu a následné interakce mezi destičkami. Rovněž inhibuje vazbu Willebrandova faktoru, fibronektinu a trombospondinu na výše zmíněný komplex a přímou aktivaci koagulační kaskády. Farmakologické účinky tiklopidinu jsou: snížená agregace destiček a ukládání na ateromatózních plátech, poškozeném endotelu arterií a umělých površích, normalizace času přežívání trombocytů, vzrůst viskozity červených krvinek a pokles agregability červených krvinek, snížení koncentrace fibrinogenu, snížení krevní viskozity a vzrůst filtrovatelnosti krve, inhibice uvolňování TxB2, TG a PF4 a mírné prodloužení krvácivosti. Maximální účinek na agregaci destiček je dosažen po 3 až 5 dnech. Aktivita tiklopidinu na membráně trombocytu je trvalá, mizí současně s vytvářením nových destiček. Jeho účinek na agregaci destiček je přerušen po 3 až 5 dnech od skončení léčby a účinek na krvácivost po 7 až 10 dnech. 5.2 Farmakokinetické vlastnosti Zhruba 80 až 90 % perorální dávky tiklopidinu se rychle absorbuje. Maximální hladiny v krevní plazmě jsou dosaženy zhruba 3 až 4 hodiny po podání, koncentrace odpovídající ustálenému stavu po opakovaných dávkách po 3 až 5 dnech. Distribuční studie u lidí nebyly prováděny. Studie na zvířatech prokázaly vysoké koncentrace tiklopidinu v játrech, ledvinách, duodenu a tukových tkáních. Koncentrace ve zvířecích plodech, placentách a amniotické tekutině nejsou zanedbatelné. Distribuční objem nebyl přesně stanovován, avšak vzhledem ke zkouškám na zvířatech je pravděpodobně malý. Více než 95 % tiklopidinu je reverzibilně vázáno na plazmatické bílkoviny. Poločas distribuce je zhruba 4 hodiny. Tiklopidin je značnou měrou metabolizován v játrech cytochromoxidázou. Hlavní metabolické pochody jsou N-dealkylace a N-oxidace s otevřením tiofenového kruhu. U zvířat bylo zjištěno 13 metabolitů a u lidí 4 neaktivní stabilní metabolity. Okolo 60 % tiklopidinu se vylučuje močí a zhruba 25 až 30 % stolicí, většinou ve formě metabolitů. Méně než 1 % je vyloučeno v nezměněné formě. Poločas eliminace po jednorázovém podání tiklopidinu je 24±7,5 hodin, po 14ti denním podávání je 33,2±3,8 hodin. Bylo zjištěno, že se tiklopidin vylučuje mateřským mlékem zvířat, přičemž poměr koncentrací tiklopidinu v mléce a v krevním séru je >1. Clearance tiklopidinu klesá se stářím. U zdravých dobrovolníků ve stáří 65 až 76 let byla AUC0-48 po jednorázových a vícenásobných dávkách tiklopidinu 250 mg 2 až 3x vyšší a poločas eliminace byl delší než u populace zdravých dobrovolníků. U nemocných s dekompenzovanou jaterní cirhózou byly zjištěny trojnásobné koncentrace tiklopidinu v krevním séru v ustáleném stavu při srovnání se zdravými dobrovolníky nebo nemocnými s nepoškozenými játry.

Hodnoty AUC tiklopidinu byly zvýšeny u nemocných s mírným a středním zhoršením funkce ledvin a plazmatická clearance byla snížena, avšak v agregaci destiček indukované ADP nebyly žádné významné rozdíly. Významné prodloužení času krvácivosti bylo nalezeno pouze u nemocných se středním poškozením ledvin. 5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti Předklinické údaje u zvířat prokázaly, že tiklopidin v terapeutických dávkách není toxický. V dávkách odpovídajících 14ti násobku až 40ti násobku doporučené denní dávky nemá žádné karcinogenní, mutagenní ani teratogenní účinky, ani žádný účinek na fertilitu. Tiklopidin nezpůsoboval u zvířat žádnou sensibilizaci. Teratologické studie byly provedeny u myší, potkanů a králíků. Dávky 400 mg/kg/den u potkanů, 200 mg/kg/den u myší a 100 mg/kg/den u králíků vedly k toxicitě pro matku stejně tak jako pro plod, avšak nebyl zde žádný důkaz teratogenního potenciálu tiklopidinu. 6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE 6.1 Seznam pomocných látek Mikrokrystalická celulosa, kukuřičný škrob, povidon, kyselina citronová, magnesium-stearát, kyselina stearová Potahová vrstva: hypromelosa, mastek, oxid titaničitý, propylenglykol. 6.2 Inkompatibility Nejsou známy. 6.3 Doba použitelnosti 5 let 6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 6.5 Druh obalu a velikost balení Druh obalu: Al/PVC blistr, krabička. Velikost balení: 30 a 90 potahovaných tablet Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 6.6 Návod k použití přípravku, zacházení s ním Lék by měl být užíván během jídel nebo po jídlech. Všechen nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky. 7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI KRKA, d.d., Novo mesto, Slovinsko

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO 16/348/98-C 9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE 9.12.1998 / 4.1. 2012 10. DATUM REVIZE TEXTU 4.1. 2012


nahoru

Informace na obalu

1

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU KRABIČKA 1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Tagren potahované tablety Ticlopidini hydrochloridum 2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

1 potahovaná tableta obsahuje: Ticlopidini hydrochloridum 250 mg 3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Pomocné látky: mikrokrystalická celulosa, hypromelosa, propylenglykol a jiné 4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

30 potahovaných tablet 90 potahovaných tablet 5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání. Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. 7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

Použit. do: 9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

2

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny. 11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

KRKA, d.d., Novo mesto, Slovinsko 12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Reg. č.: 16/348/98-C 13.

ČÍSLO ŠARŽE

Č. šarže: 14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

tagren

3

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH BLISTR 1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Tagren Ticlopidini hydrochloridum 2.

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

KRKA 3.

POUŽITELNOST

Doba použitelnosti bude vyražena během výroby. 4.

ČÍSLO ŠARŽE

Číslo šarže bude vyraženo během výroby. 5.

JINÉ

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.