Taflotan 15 Mikrogramů/ml Oční Kapky, Roztok, Jednodávkový Obal

Kód 0136003 ( )
Registrační číslo 64/ 314/08-C
Název TAFLOTAN 15 MIKROGRAMŮ/ML OČNÍ KAPKY, ROZTOK, JEDNODÁVKOVÝ OBAL
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Santen OY, Tampere, Finsko
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0136004 OPH GTT SOL 30X0.3ML Oční kapky, roztok, Oční podání
0136003 OPH GTT SOL 90X0.3ML Oční kapky, roztok, Oční podání

nahoru

Příbalový létak TAFLOTAN 15 MIKROGRAMŮ/ML OČNÍ KAPKY, ROZTOK, JEDNODÁVKOVÝ OBAL

Příloha č.1 k rozhodnutí o změně registrace k sp.zn. sukls10881/2011a přílohy k sp. zn.; sukls56095/2010 ; sukls104565/2009

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

TAFLOTAN 15 mikrogramů/ml OČNÍ KAPKY,

ROZTOK, JEDNODÁVKOVÝ OBAL

Tafluprostum

Přečtěte si, prosím, pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoliv další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:1.

Co je TAFLOTAN a k čemu se používá

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete TAFLOTAN používat

3.

Jak se TAFLOTAN používá

4.

Možné nežádoucí účinky

5.

Jak TAFLOTAN uchovávat

6.

Další informace

1.

CO JE TAFLOTAN A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Jaký druh léku to je a jak působí?TAFLOTAN oční kapky obsahuje tafluprost, který patří do skupiny léčivých přípravků známých jako analogy prostaglandinu. TAFLOTAN snižuje tlak v oku. Používá se, když je tlak v oku příliš vysoký.

K čemu se lék používá?TAFLOTAN se používá k léčení typu glaukomu, který se nazývá glaukom s otevřeným úhlem, a onemocnění, které se nazývá oční hypertenze. Obě tato onemocnění souvisí se zvýšením tlaku v oku a mohou nakonec nepříznivě ovlivnit zrak.

2.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE TAFLOTAN POUŽÍVAT

Nepoužívejte TAFLOTAN

jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na tafluprost nebo na kteroukoliv další složku přípravku TAFLOTAN (viz bod 6 Další informace).

Zvláštní opatrnost při použití přípravku TAFLOTAN je zapotřebí Prosím, nezapomeňte, že TAFLOTAN může mít následující účinky a že některé z nich mohou být trvalé:

TAFLOTAN může zvyšovat délku, tloušťku, barvu a/nebo počet očních řas a může způsobit neobvyklý růst vlasů na víčkách.

TAFLOTAN může způsobit ztmavnutí barvy kůže okolo očí. Odstraňte z kůže otřením jakýkoliv přebytečný roztok. Tím se sníží riziko ztmavnutí kůže.

TAFLOTAN může změnit barvu duhovky (barevná část oka). Jestliže se TAFLOTAN používá pouze v jediném oku, barva léčeného oka se může trvale odlišovat od barvy oka druhého.

Oznamte svému lékaři,

jestliže trpíte ledvinovými obtížemi,

jestliže trpíte jaterními obtížemi,

jestliže máte astma,

jestliže máte jiná oční onemocnění.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravkyProsím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.Jestliže používáte v oku jiná léčiva, dodržujte mezi podáním TAFLOTANu a jiného léčiva interval nejméně 5 minut.

Těhotenství a kojeníPokud jste ženou v plodném věku, musíte během léčby TAFLOTANem používat účinnou metodu antikoncepce. Nepoužívejte TAFLOTAN, pokud jste těhotná. Pokud kojíte, neměla byste TAFLOTAN používat. Poraďte se se svým lékařem.

Děti a dospívajícíPodávání TAFLOTANu dětem a dospívajícím mladším 18 let se vzhledem k chybějícím údajům o bezpečnosti a účinnosti nedoporučuje.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojůTAFLOTAN nemá žádný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje. Může se stát, že budete mít po určitou dobu rozostřené vidění bezprostředně poté, co si dáte TAFLOTAN do oka. Neřiďte dopravní prostředek ani neobsluhujte žádné stroje, dokud nebudete mít ostré vidění.

3.

JAK SE TAFLOTAN POUŽÍVÁ

Vždy používejte TAFLOTAN přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Obvyklá dávka přípravku je jedna kapka TAFLOTANu do oka nebo očí jednou denně večer.Nevkapávejte více kapek ani nepoužívejte častěji, než Vám ošetřující lékař určil. Může to způsobit menší účinnost TAFLOTANu.TAFLOTAN používejte v obou očích pouze v případě, že Vám to lékař určil.

Pouze pro použití jako oční kapky. Nepolykejte.

Návod k použití:

Když začínáte nový vak: Nepoužívejte jednodávkové obaly, jestliže je vak porušen. Otevřete vak podél čárkované čáry. Zapište si datum, kdy jste vak otevřeli, do prostoru vyhrazeného na vaku pro datum.

Při každém použití TAFLOTANu:1.

Umyjte si ruce.

2.

Vyjměte strip obalů z vaku.

3.

Oddělte ze stripu jeden jednodávkový obal.

4.

Vložte zbývající strip zpět do vaku a přeložte okraj, aby se vak uzavřel.

5.

Přesvědčete se, zda-li je ve spodní části jednodávkového obalu roztok.

6.

Při otevírání obalu odlomte kroucením konec.

7.

Zakloňte hlavu dozadu.

8.

Umístěte hrot obalu do blízkosti oka.

9.

Stáhněte dolní víčko dolů a podívejte se vzhůru.

10.

Lehce zmáčkněte obal a nechte jednu kapku spadnout do prostoru mezi spodním víčkem a okem.

11.

Zavřete na chvíli oko a stlačte vnitřní roh oka prstem asi na jednu minutu. Tím můžete zabránit odtoku oční kapky do slzných kanálků.

12.

Otřete jakýkoliv přebytečný roztok z kůže okolo oka.

Jestliže kapka oko mine, zkuste to znovu.

Jestliže Vám lékař určí, abyste používali kapky v obou očích, opakujte kroky 7 až 12 u druhého oka.Obsah jednoho jednodávkového obalu dostačuje pro obě oči. Zlikvidujte otevřený obal s jakýmkoliv zbývajícím roztokem bezprostředně po použití.

Jestliže používáte v oku jiné léky, dodržujte mezi podáním TAFLOTANu a jiného léku interval nejméně 5 minut.

Jestliže jste použil(a) více TAFLOTANu, než jste měl(a), je nepravděpodobné, že Vám to způsobí jakoukoliv vážnou újmu. Pokračujte v podání další dávky přípravku podle normálního rozpisu.

Jestliže náhodou dojde ke spolknutí přípravku, obraťte se, prosím, na svého lékaře s žádostí o radu.

Jestliže jste zapomněl(a) použít TAFLOTAN, použijte jednu kapku ihned, jakmile si vzpomenete a poté se vraťte ke svému pravidelnému používání. Nepoužívejte dvojitou dávku ve snaze nahradit jakékoliv zapomenuté dávky.

Neukončujte léčbu TAFLOTANem, aniž byste uvědomili svého lékaře. Jestliže přestaneteTAFLOTAN používat, tlak v oku se opět zvýší. To může způsobit trvalé poranění oka.

Máte-li jakékoliv další otázky k používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i TAFLOTAN nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Většina nežádoucích účinků není závažných.

Velmi časté nežádoucí účinkyNásledující účinky se mohou vyskytovat se u více než 1 pacienta z 10:Účinky na oko: zarudnutí oka.

Časté nežádoucí účinkyNásledující účinky se mohou vyskytovat u méně než 1 pacienta z 10, ale u více než 1 ze 100:Účinky na oko: svědění oka, podráždění v oku, bolest oka, suché oko, citlivost na světlo, rozmazané vidění, změny v délce, tloušťce a počtu očních řas, odbarvení očních řas, pocit přítomnosti cizího tělíska v oku, slzení očí, výtok z oka, opuchlá oční víčka, zarudnutí očních víček, změna barvy kůže okolo očí, změna barvy duhovky (může být trvalá), snížení schopnosti oka vidět detaily.Účinky na nervový systém: bolest hlavy.

Méně časté nežádoucí účinkyNásledující účinky se mohou vyskytovat u méně než 1 pacienta ze 100, ale u více než 1 ze 1000:Účinky na oko: unavené oči, diskomfort v oku, abnormální pocit v oku, otok povrchových očních membrán, zánět očních víček, folikuly na povrchových membránách oka, alergický zánět nebo malé plochy zánětu podobné skvrnám na povrchu oka, známky zánětu uvnitř oka, pigmentace povrchových očních membrán.Účinky na kůži a podkožní tkáň: neobvyklý růst vlasů na očních víčkách.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5.

JAK TAFLOTAN UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Nepoužívejte TAFLOTAN po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na jednodávkovém obalu, vaku a vnějším obalu za EXP: Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte neotevřené fóliové vaky v chladničce (2°C – 8°C). Vak neotevírejte, dokud nezačnete oční kapky používat, protože obaly v otevřeném vaku musí být zlikvidovány za 28 dnů po jeho prvním otevření.

Po otevření fóliového vaku:

 uchovávejte jednodávkové obaly v původním fóliovém vaku. uchovávejte při teplotě do 25 °C zlikvidujte nepoužité jednodávkové obaly po 28 dnech od datumu prvního otevření fóliového

vaku

 zlikvidujte otevřený jednodávkový obal s jakýmkoliv zbývajícím roztokem bezprostředně po

použití.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomohou chránit životní prostředí.

6.

DALŠÍ INFORMACE

Co TAFLOTAN obsahuje- Léčivou látkou je tafluprostum. Jeden ml roztoku obsahuje 15 mikrogramů tafluprostu. Jeden jednodávkový obal (0,3 ml) obsahuje 4,5 mikrogramů tafluprostu.- Pomocnými látkami jsou glycerol, dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, dihydrát dinatriumedetátu , polysorbát 80 a voda na injekci. Kyselina chlorovodíková a/nebo hydroxid sodný se přidávají pro úpravu pH.

Jak TAFLOTAN vypadá a co obsahuje toto baleníTAFLOTAN je čirá, bezbarvá tekutina (roztok) dodávaná v jednodávkových plastových obalech, kdy každý obsahuje 0,3 ml roztoku. V jednom vaku je dodáváno deset jednodávkových obalů.TAFLOTAN je dodáván v baleních obsahujících 30 nebo 90 jednodávkových obalů. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobceSanten OyNiittyhaankatu 2033720 TampereFINSKO

Tento léčivý přípravek je zaregistrován ve členských zemích EHP pod následujícími názvy:Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Island, Litva, Lotyšsko, Mad’arsko, Norsko,Polsko, Švédsko, Slovenská republika: TAFLOTANBelgie, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Lucembursko, Malta, Nizozemsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Rumunsko, Slovinsko, Španělsko, Spojené království: SAFLUTANNěmecko: TAFLOTAN sine

Datum poslední revize textu22.2.2011

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou uveřejněny na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

1

Příloha k sp.zn. sukls78945/2009

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

TAFLOTAN15 mikrogramů/ml oční kapky, roztok, jednodávkový obal

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jeden ml očních kapek, roztok, obsahuje 15 mikrogramů tafluprostum.

Jeden jednodávkový obal (0,3 ml) očních kapek, roztok, obsahuje 4,5 mikrogramů tafluprostu.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Oční kapky, roztok, jednodávkový obal (oční kapky).

Čirý, bezbarvý roztok.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Snížení zvýšeného nitroočního tlaku u pacientů, kteří trpí glaukomem s otevřeným úhlem a okulární hypertenzí.

Jako monoterapie u pacientů:o kteří by měli prospěch z očních kapek neobsahujících konzervační prostředek,o kteří nedostatečně reagují na terapii první linie,o u nichž je terapie první linie kontraindikována nebo ji nesnášejí.

Jako adjunktivní terapie k beta blokátorům.

4.2

Dávkování a způsob podání

DávkováníDoporučená dávka je jedna kapka TAFLOTANu do spojivkového vaku postiženého oka(očí) jednou denně večer.

Frekvence podávání by neměla být vyšší než jedenkrát denně, protože častější aplikace má za následek menší účinnost při snížení nitroočního tlaku.

Pouze k jednorázovému použití, jeden obal dostačuje na léčbu obou očí. Jakýkoliv nepoužitý roztok je nutno zlikvidovat ihned po použití.

Použití u starších pacientůU starších pacientů není zapotřebí žádné úpravy dávkování.

2

Použití u dětí a dospívajících Podávání Tafluprostu dětem mladším 18 let nebo dospívajícím mladším 18 let se vzhledem k chybějícím údajům o bezpečnosti a účinnosti nedoporučuje.

Použití při poškození ledvin/jaterTafluprost nebyl zkoumán u pacientů s poškozením funkce ledvin/jater, a proto by se u těchto pacientů měl používat s opatrností.

Způsob podáníPro snížení rizika ztmavnutí kůže očních víček je zapotřebí, aby pacienti odstranili otřením z kůže jakýkoliv nadbytečný roztok. Jako u jiných očních kapek se doporučuje po podání nasolakrimální okluze nebo jemně zavřít oční víčka. Tím se může snížit systémová absorpce léčivých přípravků podávaných oční cestou.

Jestliže se používá více než jeden lokálně aplikovaný oftalmologický léčivý přípravek, je zapotřebí je podávat jednotlivě v rozpětí nejméně 5 minut po sobě.

4.3

Kontraindikace

Hypersensitivita na tafluprost nebo na kteroukoliv pomocnou látku.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Před začátkem léčby by měli být pacienti informováni o možnosti růstu očních řas, ztmavnutí kůže očních víček a zvýšení pigmentace duhovky. Některé z těchto změn mohou být trvalé a mohou způsobit rozdíl ve vzhledu očí v případě, že se léčí pouze jedno oko.

Změna pigmentace duhovky nastává pomalu a nemusí být několik měsíců patrná. Změna barvy očí byla převážně pozorována u pacientů se smíšenou barvou duhovky, tj. modrohnědou, šedohnědou, zelenohnědou nebo žlutohnědou. Riziko celoživotní heterochromie u jednotlivých očí v případech jednostranné léčby je zřejmé.

Nejsou žádné zkušenosti s použitím tafluprostu u glaukomu s uzavřeným úhlem, glaukomu s úzkým úhlem nebo u kongenitálního glaukomu. Zkušenosti s použitím tafluprostu u afakických pacientů a u pigmentového nebo pseudoexfoliativního glaukomu jsou pouze omezené.

Opatrnost se doporučuje při podávání tafluprostu pacientům s afakií, pacientům s pseudofakií s natrženým zadním pouzdrem čočky nebo předněkomorovou čočkou nebo u pacientů se známými rizikovými faktory pro cystoidní makulární edém nebo iritidou/uveitidou.

Nejsou žádné zkušenosti u pacientů se závažným astmatem. Takové pacienty je proto nutné léčit s opatrností.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

U lidí se neočekávají žádné interakce, protože systémové koncentrace tafluprostu jsou po očním podání mimořádně nízké. Proto nebyly prováděny specifické interakční studie s tafluprostem a jinými léčivými přípravky.V klinických studiích byl tafluprost používán souběžně s timololem, aniž by se prokázala interakce.

4.6

Těhotenství a kojení

Ženy v reprodukčním věku/ženy používající antikoncepci.

3

TAFLOTAN se nesmí používat u žen v plodném věku, pokud se nepoužijí odpovídající antikoncepční prostředky (viz bod 5.3).

TěhotenstvíAdekvátní údaje o podávání tafluprostu těhotným ženám nejsou k dispozici. Tafluprost může mít škodlivý farmakologický účinek na těhotenství a/nebo na plod/novorozence. Studie na zvířatech prokázaly reprodukční toxicitu (viz bod 5.3). Proto by neměl být podáván TAFLOTAN v těhotenství, pokud to není nezbytně nutné (v případě, že nejsou k dispozici žádné další možnosti léčby).

KojeníNení známo, zda se tafluprost vylučuje do mateřského mléka. Studie na potkanech prokázala vylučování tafluprostu do mateřského mléka po lokálním podání (viz bod 5.3). Proto by se tafluprost neměl používat v období kojení.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Tafluprost nemá žádný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje. Stejně jako u jakékoliv jiné oční léčby, jestliže při používání dojde k přechodnému vyvolání rozmazaného vidění, pacient by měl počkat před řízením nebo obsluhou strojů, dokud se vidění nevrátí do původního stavu.

4.8

Nežádoucí účinky

V klinických studiích bylo více než 1200 pacientů léčeno tafluprostem buď jako monoterapií nebo jako adjunktivní terapií k timololu 0,5 %. Nejčastěji hlášenou nežádoucí příhodou související s léčbou byla oční hyperémie. Vyskytovala se přibližně u 13 % pacientů účastnících se klinických studií s tafluprostem v Evropě a v USA. Ve většině případů byla mírná a vedla k ukončení průměrně u 0,4 % pacientů účastnících se pivotních studií.

Následující nežádoucí účinky související s léčbou byly hlášeny během klinických hodnocení prováděných s tafluprostem v Evropě a v USA po maximální sledovací období 12 měsíců:

V každé skupině četností jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající frekvence výskytu.

Poruchy oka

Velmi časté (≥ 1/10): konjunktivální/oční hyperémie

Časté (≥1/100 až < 1/10): oční pruritus, podráždění oka, bolest oka, změny očních řas (zvětšená délka, tloušťka a počet řas), suché oko, odbarvení očních řas, pocit cizího tělesa v očích, erytém očního víčka, rozmazané vidění, zvýšené slzení, pigmentace víček, výtok z očí, snížená ostrost vidění, fotofobie, edém očních víček a zvýšená pigmentace duhovky.

Méně časté (≥1/1000 až <1/100): superficiální tečkovaná keratitida (SPK), astenopie, konjunktivální edém, blefaritida, oční diskomfort, zarudnutí přední komory, spojivkové folikuly, alergická konjunktivitida, buňky v přední komoře, pigmentace spojivky a abnormální pocit v oku.

Poruchy nervového systému

Časté (≥1/100 až < 1/10): bolest hlavy

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Méně časté (≥1/1000 až <1/100): hypertrichóza očních víček

4

4.9

Předávkování

Nebyl hlášen žádný případ předávkování. Po očním podání je nepravděpodobné, že by došlo k předávkování.Jestliže dojde k předávkování, léčba by měla být symptomatická.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: antiglaukomové přípravky a miotika, analogy prostaglandinů

ATC kód: S01EE05

Mechanismus účinkuTafluprost je fluorovaným analogem prostaglandinu F2α. Kyselina tafluprostu, biologicky aktivní metabolit tafluprostu, je vysoce účinným a selektivním agonistou receptoru humánního prostanoidu FP. Kyselina tafluprostu má 12 krát vyšší afinitu k FP receptoru než latanoprost. Farmakodynamické studie u opic naznačují, že tafluprost snižuje nitrooční tlak zvýšením uveosklerálního odtoku komorové vody.

Klinické účinky na nitrooční tlakSnížení nitroočního tlaku začíná po 2 až 4 hodinách po prvním podání a maximálního účinku je dosaženo přibližně za 12 hodin po nakapání. Doba trvání účinku se udržuje nejméně po 24 hodin.Pivotní studie s tafluprostovým preparátem obsahujícím konzervační látku benzalkonium chlorid prokázaly, že tafluprost je účinný jako monoterapie a má aditivní účinek při podávání jakožto adjunktivní terapie k timololu: V 6měsíční studii prokázal tafluprost významný účinek při snížení nitroočního tlaku o 6 až 8 mmHg v různých časových bodech dne při porovnání s 7 až 9 mmHg u latanoprostu. V druhé 6měsíční klinické studii snížil tafluprost nitrooční tlak o 5 až 7 mmHg v porovnání o 4 až 6 mmHg u timololu. Účinek snížení nitroočního tlaku tafluprostem se udržoval prodloužením těchto studií až po 12 měsíců. V 6týdenní studii byl účinek talufrostu na snížení nitroočního tlaku porovnáván s jeho vehikulem při adjunktivním použití s timololem. Při porovnání s výchozími hodnotami (měřeno po 4týdenním podávání timololu) byly dodatečné učinky na snížení nitroočního tlaku 5 až 6 mmHg ve skupině timololu-tafluprost a 3 až 4 mmHg ve skupině timololu-vehikulum. Preparáty tafluprostu s konzervační látkou a bez ní prokázaly podobný účinek na snížení nitroočního tlaku o více než 5 mmHg v malé zkřížené studii se 4týdenní dobou léčby.

Sekundární farmakodynamikaKdyž byli léčeni králíci 0,0015% oftalmologickým roztokem tafluprostu jednou denně po 4 týdny,došlo k významnému zvýšení průtoku krve hlavou optického nervu v porovnání s výchozím stavem při měření metodou laser speckle flowgraphy v den 14 a 28.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Po jednorázovém denním očním podávání jedné kapky 0,0015% očních kapek tafluprostu bez konzervačního prostředku v jednodávkovém obalu po dobu 8 dnů byly plazmové koncentrace nízké a měly podobné profily ve dnech 1 a 8. Plazmové koncentrace dosahovaly vrcholových hodnot za 10 minut po podání a poklesly pod dolní mez detekce (10 pg/ml) do jedné hodiny po podání. Průměrné hodnoty Cmax (26,2 a 26,6 pg/ml) a AUC0-last (394,3 a 431,9 pg*min/ml) byly podobné v den 1 a 8, což naznačuje, že bylo během prvního týdne očního podávání dosaženo ustálené koncentrace léčiva.Nebyly zjištěny žádné statisticky významné rozdíly v systémové biologické dostupnosti mezi preparátem s konzervační látkou a preparátem bez ní.

5

Ve studií na králících byla absorpce tafluprostu do komorové vody srovnatelná po jednom očním podání v kapkách 0,0015% očního roztoku tafluprostu s konzervační látkou a bez ní.

U opic nedošlo k žádné specifické distribuci radioaktivně značeného tafluprostu do oblasti duhovky, ciliárního tělíska či cévnatky a ani do pigmentového epitelu sítnice, což by naznačovalo na nízkou afinitu k pigmentu melaninu.

Hlavní metabolickou cestou tafluprostu u lidí je hydrolýza kyseliny tafluprostu a další beta oxidace farmakologicky inaktivní 1,2-dinor a 1,2,3,4-tetranor kyseliny tafluprostu, která může být podrobena glukuronaci nebo hydroxylaci. Enzym systému cytochromu P450 (CYP) se na metabolismu kyseliny tafluprostu nepodílí.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Neklinické údaje získané na základě konvenčních studií farmakologie bezpečnosti, systémové toxicity po opakovaném podávání, genotoxicity a hodnocení kancerogenního potenciálu neodhalily žádné zvláštní riziko pro člověka. Jako u jiných agonistů PGF2 opakované lokální oční podání dávky tafluprostu opicím vedlo k ireverzibilním účinkům na pigmentaci duhovky a reverzibilnímu zvětšení oční štěrbiny.

Zvýšená koncentrace in vitro v dělohách potkanů a králíků byla pozorována u koncentrací kyseliny tafluprostu, která překročila 4 krát v prvním a 40 krát v druhém případě maximální plazmatické koncentrace kyseliny tafluprostu u lidí. Uterotonické působení tafluprostu nebylo testováno na preparátech z lidských děloh.

Studie reprodukční toxicity byly prováděny na potkanech a králících při intravenózním podání. U potkanů nebyly pozorovány žádné nežádoucí účinky na plodnost nebo ranný vývoj embryí při systémové expozici překračující 12 000 krát maximální klinickou expozici založenou na Cmax nebo větší než 75 násobek na základě AUC.

V konvenčních studiích vývoje embrya a plodu způsoboval tafluprost snížení tělesné hmotnosti plodu a zvyšoval postimplantační ztráty. Tafluprost zvyšoval výskyt kosterních abnormalit u potkanů a stejně tak výskyt malformací lebky, mozku a páteře u králíků. Ve studiích s králíky byly plazmatické hladiny tafluprostu a jeho metabolitů pod úrovní kvantifikace.

V prenatální a postnatální vývojové studii u potkanů byla pozorována zvýšená mortalita nově narozených mláďat, snížená tělesná hmotnost a opožděný rozvoj slechů u mláďat při dávkách tafluprostu vyšších než 20násobek klinické dávky.

Experimenty u potkanů s radioaktivně značeným tafluprostem ukázaly, že přibližně 0,1 % lokálně aplikované dávky do očí bylo převedeno do mléka. Protože je poločas aktivního metabolitu (kyselina tafluprostu) v plazmě velmi krátký (není detekovatelný u lidí po 30 minutách), většina radioaktivity pravděpodobně zastupovala metabolity s malou nebo žádnou farmakologickou aktivitou. Na základě metabolismu léčiva a přirozených prostaglandinů se očekává, že perorální biologická dostupnost bude velmi nízká.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

GlycerolDihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného

6

Dihydrát dinatrium-edetátu Polysorbát 80Kyselina chlorovodíková a/nebo hydroxid sodný k úpravě pHVoda na injekci.

6.2

Inkompatibility

Neuplatňuje se

6.3

Doba použitelnosti

3 roky.Po prvním otevření fóliového vaku: 28 dnů.

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte v chladničce (2°C - 8°C).Po otevření fóliového vaku:

uchovávejte jednodávkové obaly v původním fóliovém vaku.

uchovávejte při teplotě do 25°C

zlikvidujte otevřený jednodávkový obal s jakýmkoliv zbývajícím roztokem bezprostředně po použití.

6.5

Druh obalu a velikost balení

Jednodávkové obaly z polyethylenu o nízké hustotě (LDPE) zabalené ve fóliovém vaku.Jednodávkový obal má objem plnění 0,3 ml a v každém fóliovém vaku je deset obalů.

K dispozici jsou následující velikosti balení: 30 x 0,3 ml jednodávkových obalů a 90 x 0,3 ml jednodávkových obalů.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Žádné zvláštní požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Santen OyNiittyhaankatu 2033720 TampereFinsko

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

64/314/08-C

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

4.6.2008

10.

DATUM REVIZE TEXTU

29.2.2012


Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.