Tachyben I.v. 50 Mg Injekční Roztok

Kód 0171616 ( )
Registrační číslo 58/ 243/12-C
Název TACHYBEN I.V. 50 MG INJEKČNÍ ROZTOK
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace EVER Neuro Pharma GmbH, Unterach, Rakousko
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0171616 INJ SOL 5X10ML/50MG Injekční roztok, Injekce

nahoru

Příbalový létak TACHYBEN I.V. 50 MG INJEKČNÍ ROZTOK

Příloha č. 2 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls172933/2010, sukls172934/2010 a sukls172937/2010

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Tachyben i.v. 25 mg injekční roztokTachyben i.v. 50 mg injekční roztok

Tachyben i.v. 100 mg koncentrát pro přípravu infuzního roztoku

(Urapidilum)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje důležité informace.

- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře.- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

V příbalové informaci naleznete:1. Co je Tachyben i.v. a k čemu se používá2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Tachyben i.v. používat3. Jak se Tachyben i.v. používá4. Možné nežádoucí účinky5 Jak Tachyben i.v. uchovávat6. Další informace

1. CO JE TACHYBEN i.v. A K ČEMU SE POUŽÍVÁTachyben i.v. obsahuje léčivou látku urapidil. Tachyben i.v. patří do skupiny látek označovaných alfa blokátory. Tyto látky působí na periferní cévy (tepny a žíly). Snižuje krevní tlak prostřednictvím uvolnění stěny cév.

Tachyben i.v. se používá k léčbě těžkých forem vysokého krevního tlaku:

-

V případě takzvané hypertenzní krize (s krátkodobým ohrožením životně důležitých orgánů),

-

Během operačních výkonů nebo v pooperačním období.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE TACHYBEN i.v.POUŽÍVATNepoužívejte Tachyben i.v.

-

Jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivou látku urapidil nebo na kteroukoliv jinou

složku přípravku Tachyben i.v. (vyjmenovaných v bodě 6)

-

Pokud trpíte srdeční abnormalitou nazývanou aortální stenóza (zúžení aorty) nebo

atrioventrikulárním (síňokomorovým) zkratem, netýká se to umělých zkratů používaných u dialyzovaných pacientů

Varování a Zvláštní opatrnost:Před použitím přípravku Tachyben i.v. Váš lékař musí zkontrolovat:

-

zda netrpíte průjmem nebo zvracením (nebo dalšími příčinami zmenšení objemu tekutin ve Vašem těle)

-

zda nemáte sníženou hladinu sodíku v krvi

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravkyProsím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Prosím, upozorněte svého lékaře před tím, než je vám přípravek podán, jestliže užíváte kterýkoliv z následujících léků, protože mohou změnit účinnost přípravku nebo zvýšit pravděpodobnost výskytu nežádoucích účinků:

-

Alfa blokátory (léky užívané pro léčbu nezhoubného zvětšení prostaty)

-

Jakýkoliv lék, který snižuje krevní tlak

-

Baclofen (lék užívaný k odstranění svalových stahů)

-

Cimetidin (užívaný pro snížení tvorby žaludeční kyseliny)

-

Imipramin a neuroleptika (léky pro léčení depresí)

-

Kortikoidy (protizánětlivé látky někdy nazývané steroidy)

Užívání Tachybenu a alkoholPři léčbě Tachyben i.v. byste měli být velice opatrní (nepít alkohol), protože může zvýšit účinky urapidilu.

Těhotenství a kojeníTachyben i.v. se nedoporučuje v průběhu těhotenství. Dosud nejsou příslušné údaje pro posouzení bezpečnosti s použitím u těhotných žen.

Pokud se objeví vysoký tlak v těhotenství a musí být léčen tímto přípravkem, snižování krevního tlaku musí být postupné a vždy monitorováno lékařem.

Nejsou žádné údaje o přestupu tohoto léku do mateřského mléka. Z bezpečnostních důvodů se kojení v průběhu léčby urapidilem nedoporučuje.

Pokud jste těhotná nebo kojíte, myslíte, že byste mohla být těhotná nebo plánujete otěhotnění, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete užívat tento lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojůUžívání Tachybenu i.v. může ovlivnit vaši schopnost řídit auto a obsluhovat těžké stroje zvláště:

-

při zahájení léčby, nebo při změně dávky či při změně přípravku

-

v kombinaci s alkoholem.

Pokud se necítíte dobře, neřiďte ani neobsluhujte stroje, dokud obtíže nepominou.

Tachyben obsahuje propylen-glykol, tato látka může způsobit příznaky podobné opilosti.

Tachyben i.v. obsahuje méně než 23 mg sodíku v jedné ampuli, je tedy v podstatě bez sodíku. To znamená, že jej můžete užívat i v případě neslané diety.

3. JAK SE TACHYBEN i.v. POUŽÍVÁ

Tachyben může být předpisován a podáván pouze zdravotnickým profesionálem.

DávkováníLékař rozhodne o správném dávkování v závislosti na Vašem zdravotním stavu.

Zvláštní skupiny pacientů

-

Tachyben i.v. se nedoporučuje u dětí do 18 let věku pro nedostatek údajů o bezpečnosti a účinnosti

-

Během léčby starších pacientů (starších 65 let) může být nutné snížení dávky přípravku Tachyben i.v.

-

Při poruše funkce jater (jaterní selhání) může být nutné snížení dávky Tachyben i.v.

-

Při poruše funkce ledvin (ledvinné selhání) může být nutné snížení dávky Tachyben i.v.

-

Pokud trpíte onemocněním ledvin, může lékař provést některé laboratorní testy, aby ověřil funkci vašeho oběhového aparátu.

-

Pokud trpíte srdeční nedostatečností způsobenou funkčním postižením je nutné při léčbě Tachybenem i.v. zvláštní opatrnosti.

Způsob podání.Tachyben i.v. se podává nitrožilně.

Délka podáváníDélka léčby přípravkem Tachyben i.v. by neměla přesáhnout 7 dní.

Jestliže Vám bylo podáno více přípravku Tachyben i.v., než měloHlavní příhodou v případě předávkování je náhlý pokles krevního tlaku při vztyčení, který způsobuje závratě, pocit na omdlení nebo mdloby (ortostatická hypotenze). V tom případě uložte pacienta na záda s nohama zdviženýma. Pokud příznaky přetrvávají, ihned kontaktujte lékaře.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i Tachyben i.v. nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Během léčby se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky. Upozorněte na ně svého lékaře, který rozhodne, zda se má v léčbě pokračovat nebo ji přeruší.

Časté: Postihují méně než 1 z 10, ale více než 1 ze 100 léčených pacientů:Nevolnost, závratě a bolesti hlavy

Méně časté: Postihují méně než 1 ze 100, ale více než 1 z 1000 léčených pacientů: Bušení srdce, změny srdečního rytmu (zrychlení nebo zpomalení), pocit tlaku na hrudi a dechové obtíže, zvracení, únava, pocení.

Vzácné: Postihují méně než 1 z 1000, ale více než 1 z 10000 léčených pacientů: Prodloužená nebo bolestivá erekce, překrvení nosní sliznice, kožní alergická reakce (svědění, neobvyklé zčervenání kůže, vyrážka)

Velmi vzácné: Postihují méně než 1 z 10000 léčených pacientů, včetně ojedinělých případů: snížení počtu krevních destiček (porucha srážení krve), slabost, neklid.

Pokud se projeví některý z uvedených nežádoucích účinků nebo pokud zaznamenáte jiný nežádoucí účinek, prosím, sdělte to svému lékaři. To se týká i nežádoucích účinků nevyjmenovaných v tomto letáku.

5. JAK PŘÍPRAVEK TACHYBEN i.v. UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Tachyben i.v. nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a vnitřním obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 30°C.

Po prvním otevření:Chemická a fyzikální stabilita byla prokázána po 50 hodinách při 15-25°C. Z mikrobiologického hlediska by měl být přípravek použit okamžitě. Není-li použit okamžitě, doba a podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou v odpovědnosti uživatele a normálně by doba neměla být

delší než 24 hodin při 2 až 8

oC, pokud rekonstituce/ředění neproběhlo za kontrolovaných a

validovaných aseptických podmínek.

Pro jednorázové použití

Použijte okamžitě po otevření ampule.Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Co Tachyben i.v. obsahuje

Léčivá látka je Urapidilum.

Jedna ampule 5 ml injekčního roztoku obsahuje 25 mg Urapidilum. Jedna ampule 10 ml injekčního roztoku obsahuje 50 mg Urapidilum. Jedna ampule 20 ml injekčního roztoku obsahuje 100 mg Urapidilum.

Pomocné látkypropylenglykol, dihydrát hydrogenfosforečnanu sodného, dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, kyselina chlorovodíková 35%hydroxid sodný 4%, Kyselina chlorovodíková 3,7%voda na injekci.

Jak Tachyben i.v. vypadá a co obsahuje baleníTachyben i.v. 25 mg je injekční roztok v ampuliTachyben i.v. 50 mg je injekční roztok v ampuliTachyben i.v. 100 mg je koncentrát pro přípravu infuzního roztoku v ampuli.Kartón obsahuje 5 ampulí.

Držitel rozhodnutí o registraci EVER Neuro Pharma GmbHOberburgau 3, A-4866 Unterach, RakouskoTelefon: +43 7665 2055 0Telefax: +43 7665 2055 910

VýrobceCENEXI SAS, Fontenay-Sous-Bois, FrancieEVER Neuro Pharma GmbH, Oberburgau 3, A-4866 Unterach, Rakousko

Tento přípravek je registrován ve státech Evropské Unie pod následujícími názvyStát

Název přípravku

Rakousko :

Tachyben 25 mg InjektionslösungTachyben 25 mg InjektionslösungTachyben 100 mg Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung

Německo:

Urapidil Stragen i.v. 25 mg InjektionslösungUrapidil Stragen i.v. 50 mg InjektionslösungUrapidil Stragen i.v. 100 mg Konzentrat zur Herstellung einer Injektionslösung

Itálie:

Urapidil Stragen i.v., 25 mg, Soluzione iniettabileUrapidil Stragen i.v., 50 mg, Soluzione iniettabileUrapidil Stragen i.v., 100 mg, Concentrato per soluzione per infusion

Polsko:

Tachyben 25 mg/ml roztwór do wstrzykiwańTachyben 50 mg/ml roztwór do wstrzykiwańTachyben 100 mg/ml koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji

Rumunsko:

Tachyben, 25 mg, Soluţie injectabilăTachyben, 50 mg, Soluţie injectabilăTachyben, 100 mg, Concentrat pentru soluţie perfuzabilă

Maďarsko:

Uratens i.v., 25 mg, Oldatos injekcióUratens i.v., 50 mg, Oldatos injekcióUratens i.v., 100 mg, Koncentrátum oldatos infúzióhoz

Tato příbalová informace byla naposledy schválena4.4.2012

___________________________________________________________________

Následující informace je určena jen pro lékaře a zdravotnické pracovníky:

InkompatibilityTento přípravek nesmí být míchán s jinými přípravky s výjimkou kompatibilních roztoků uvedených níže:

Následující aktivní sloučeniny (nebo roztoky pro rekonstituci/rozpouštění) by neměly být podávány současně:Alkalické injekční a infuzní roztoky

.

Mohou způsobit zákal nebo vyvločkování.

Zvláštní opatření pro použití

Ampule 100 mg mohou být použity pro stabilizaci krevního tlaku pouze ve formě infuzí. Pro počáteční léčbu jsou k dispozici ampule obsahující 25 mg a 50 mg urapidilu. Tyto lékové síly mohou být také použity po naředění pro intravenozní infuzi.

Ředění musí být provedeno za aseptických podmínek.

Roztok musí být před podáním vizuálně zkontrolován na nepřítomnost částic a barvu. Smí být použit pouze bezbarvý a čirý roztok.

Příprava zředěného roztoku:

- Intravenozní infuze:

Přidejte 250 mg urapidilu (2 ampule 100 mg a 1 ampuli 50 mg) do 500 ml jednoho z kompatibilních roztoků.

- Infuzní pumpa:

100 mg urapidilu se natáhne do injekční stříkačky infúzní pumpy a rozředí do 50 ml pomocí jednoho

z kompatibilních roztoků.

Kompatibilní roztoky pro ředění:

- Chlorid sodný 9 mg/ml (0.9%) infúzní roztok - Glukóza 50 mg/ml (5%) infúzní roztok - Glukóza 100 mg/ml (10%) infúzní roztok Pouze pro jednorázové použití.

Nepoužitý roztok a infuzní sety musí být likvidovány v souladu s místními požadavky.


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Příloha č. 3 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls172933/2010, sukls172934/2010 a sukls172937/2010

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. Název přípravkuTachyben i.v. 25 mg injekční roztokTachyben i.v. 50 mg injekční roztokTachyben i.v. 100 mg koncentrát pro přípravu infuzního roztoku

2. Kvalitativní a kvantitativní složeníTachyben i.v. 25 mg injekční roztok5 ml injekčního roztoku obsahuje 25 mg urapidilumTachyben i.v. 50 mg injekční roztok10 ml injekčního roztoku obsahuje 50 mg urapidilumTachyben i.v. 100 mg koncentrát pro přípravu infuzního roztoku20 ml injekčního roztoku obsahuje 100 mg urapidilumÚplný seznam pomocných látek viz bod 6.1

3. Léková formaTachyben i.v. 25 mg injekční roztokInjekční roztok. Po naředění může být použit jako infuzní roztok.Tachyben i.v. 50 mg injekční roztokInjekční roztok. Po naředění může být použit jako infuzní roztok.Tachyben i.v. 100 mg koncentrát pro přípravu infuzního roztokuKoncentrát pro přípravu infuzního roztokuPopis přípravku: čirý, bezbarvý roztok bez viditelných částic. pH 5,6 – 6,6

4. Klinické údaje4.1 Terapeutické indikaceHypertenzní krize (tj. kritický vzestup krevního tlaku), těžké a velmi těžké formy hypertenze, hypertenze rezistentní na běžnou terapii.Kontrolované snižování krevního tlaku u hypertenzních pacientů při operaci nebo v pooperačním údobí.

4.2 Dávkování a způsob podání-Hypertenzní krize, těžké, respektive velmi těžké formy hypertenze a hypertenze rezistentní na běžnou terapii:

1. intravenózní injekceInjekčně se podává zvolna 10-50 mg urapidilu i.v. za stálé kontroly krevního tlaku. Antihypertenzní účinek je možno očekávat během 5 minut po podání. Podání přípravku urapidil i.v. 25 nebo urapidil i.v. 50 lze podle výše krevního tlaku zopakovat.

2. Pomalá intravenózní infúze nebo kontinuální infúze pomocí perfúzoru.Infúze se používá k udržení poklesu krevního tlaku dosaženého podáním injekce urapidilu, Pokyny k ředění přípravku před použitím viz 6.6.Nejvyšší kompatibilní množství jsou 4 mg urapidilu na 1 ml infúzního roztoku.Rychlost podáváníRychlost podávání volíme podle individuální reakce krevního tlaku. Počáteční doporučená rychlost je 2 mg/min.Udržovací dávkaPrůměrně 9 mg/hod, vztaženo na 250 mg urapidilu v 500 ml infúzního roztoku odpovídá 1 mg = 44 kapek = 2,2 ml infúzního roztoku.- Kontrolované snižování krevního tlaku u hypertenzních pacientů při operaci nebo po níIntravenozní infúze nebo perfúzor se používá k udržování krevního tlaku dosaženého injekcí

Dávkovací schéma:

PoznámkaTachyben i.v. se podávají ležícímu pacientovi intravenózně formou injekce nebo infúze. Přípravek se aplikuje formou jednorázové nebo opakované injekce nebo pomalé intravenózní infúze. Injekce lze kombinovat s následnou infúzí.

Starší pacienti U starších pacientů je třeba přistupovat k podávání antihypertenziv se zvýšenou opatrností a na počátku léčby je podávat v nižších dávkách, protože citlivost vůči těmto přípravkům bývá v těchto případech často změněná.

Pacienti s ledvinnými nebo jaterními funkčními poruchamiU pacientů s renálními a/nebo jaterními poruchami může být potřebné snížení dávky urapidilu.

DětiBezpečnost a účinnost intravenózního urapidilu u dětí ve věku mezi 0 a 18 lety nebyla stanovena. Proto nemůže být doporučeno podávání ani příslušné dávkování.

Délka léčby

Z toxikologického hlediska je délka léčby 7 dní považována za bezpečnou; obecně tato doba nemá být pro parenterální léčbu intravenózními antihypertenzivy překročena. Parenterální léčbu je při opětovném vzestupu tlaku možné zopakovat. Z parenterální akutní terapie je možné přejít na jiné perorálně podávané antihypertenzivum.

4.3 KontraindikaceTachyben i.v. se nesmí podávat při přecitlivělosti na urapidil nebo pomocné látky obsažené v přípravku, Tachyben i.v. se nesmí podávat u stenózy aortálního istmu a AV zkratu (vyjma dialyzačního zkratu, který je hemodynamicky neúčinný).

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použitíZvláště pečlivý dohled je nutný u pacientů:-

se srdečním selháním způsobeným funkčním poškozením mechanického původu, např.

stenózou aortální či mitrální chlopně, pulmonální embolií, nebo poruchou srdeční akcez důvodu onemocnění perikardu

i.v. injekce 25 mg urapidilu (=5 ml injekčního roztoku)

Krevní tlak stabilizován infuzí

Zpočátku až 6 mg během 1-2 min., potom snížit dávku

Intravenozní injekce 25 mg urapidilu

(= 5 ml solution for injection)

Pomalá intravenozní injekce 50 mg urapidilu (= 10 ml injekčního roztoku)

při poklesu TK po 2 min.

Pokles krevního tlaku po 2 minutách

Pokles krevního tlaku po 2 minutách

Po 2 min.

Po 2 min.

Žádná reakce TK

Žádná reakce TK

-

u pacientů s poruchami jaterních funkcí

-

u pacientů se středně těžkou až těžkou poruchou funkce ledvin

-

u starších pacientů

-

u pacientů, kteří jsou současně léčeni cimetidinem (viz bod 4.5).

Jestliže před přípravky Tachyben i.v. bylo podáváno jiné antihypertenzivum, jetřeba vyčkat dostatečně dlouho na nástup jeho účinku. Dávkování přípravku Tachyben i.v. je třeba odpovídajícím způsobem zredukovat.Prudký pokles krevního tlaku by mohl vyvolat bradykardii nebo zástavu srdce.

Protože v přípravku je obsažen propylen glykol, mohou být po podání přípravku Tachyben i.v. pozorovány příznaky podobné opilosti.

Tento přípravek obsahuje méně než 1 mmol sodíku (23 mg) na jednu dávku, je tedy v podstatě bez obsahu sodíku.

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Antihypertenzní účinek Tachyben i.v. může být zesílen současným užívánímblokátorů alfa-adrenergních receptorů včetně těch, které se podávají v urologických indikacích, vasodilatancií a jiných antihypertenziv, a v případech způsobených hypovolemií (např. při průjmu, zvracení) a alkoholem.

Při současném podávání baclofenu je třeba opatrnosti, protože baclofen může zvýšit antihypertenzní účinky.

Cimetidin podávaný současně inhibuje metabolismus urapidilu. Při současném podávání cimetidinu je možné zvýšení sérového maxima urapidilu o 15%, a proto je nutno zvažovat snížení dávky urapidilu.

Pozornost je třeba věnovat současnému podávání:

-

imipraminu (má antihypertenzivní účinek a je riziko ortostatické hypotenze)

-

neuroleptik (mají antihypertenzivní účinek a je riziko ortostatické hypotenze)

-

kortikoidů (mohou způsobit snížení antihypertenzivní účinnosti retencí sodíku)

Jelikož dosud neexistují dostatečné údaje o kombinované léčbě s ACE inhibitory, tatoléčba se v současné době nedoporučuje.

4.6 Fertilita, těhotenství a kojení

TěhotenstvíUrapidil i.v. se nedoporučuje, protože doposud nejsou k dispozici zkušenosti týkající se podávání u těhotných žen. Studie na zvířecích modelech prokázaly reprodukční toxicitu bez teratogenního potenciálu. Možné riziko u lidské populace není známo, protože přenos výsledků studií na lidskou populaci je limitován,

KojeníÚdaje o vylučování urapidilu do mléka nejsou známy a proto při léčbě urapidilem nelze kojení doporučit.

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Tento přípravek má malý vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat těžké stroje. Odpověď na léčbu je individuální. Týká se to hlavně období začátku léčby, změny dávkování, a v kombinaci s alkoholem.

4.8 Nežádoucí účinky

Většina nežádoucích účinků je způsobena náhlým poklesem krevního tlaku, ale dle zkušeností vymizí během několika minut i během dlouhodobé infúze; ukončení léčby musí být uváženo v závislosti na závažnosti nežádoucích účinků.

Frekvence

Třídy

Orgánových

systémů

velmi časté (≥1/10)

časté

(≥1/100 ,

<1/10)

méně časté

(≥ 1/1,000 ,

< 1/100)

vzácné

(≥ 1/10,000 , < 1/1,1000

Velmi vzácné (<1/10,000)

neznámé (z dostupných dat nelze určit

Poruchy krve a lymfatického systému

Trombocytopenie

Srdeční poruchy

palpitace, tachykardie, bradykardie, pocit tlaku na hrudi,respirační tíseň, srdeční dysrytmie

Gastrointestinální poruchy

Nausea

zvracení.

Celkové a jinde nezařazené poruchy a lokální reakce po podání

únava

astenie

Poruchy nervového systému

závratě, bolesti hlavy.

Psychiatrické poruchy

neklid

Poruchy reprodukčního systému a choroby prsů

priapismus

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

nasální kongesce

Poruchy kůže a podkoží

profuzní pocení

alergické reakce jako svědění, vyrážky, exanthém

4.9 Předávkování

Symptomy předávkováníPříznaky předávkování jsou závratě, posturální snížení krevního tlaku a kolaps únava a snížení reakční rychlosti.

Léčba v případě předávkováníNadměrný pokles krevního tlaku může být zmírněn zvednutím nohou a doplňováním objemu. Pokud jsou tyto prostředky nedostatečné, mohou být podány pomalou i.v. injekcí vazokonstrikční látky při monitorování krevního tlaku. Ve velmi vzácných případech je nutná intravenózní injekce katecholaminů (např. adrenalin, 0.5-1.0 mg naředěný 10 ml fyziologického roztoku).

5. Farmakologické vlastnosti

5.1 Farmakodynamické vlastnostiFarmakoterapeutická skupina: ANTIADRENERGNÍ LÁTKY S PERIFERNÍM ÚČINKEM, ALFA-ADRENERGNÍ receptoroví antagonisté.ATC kód: C02C A06

Urapidil vyvolává vyvážený pokles systolického a diastolického krevního tlaku na základě snížení periferního odporu.Srdeční frekvence zůstává konstantní.Srdeční objem se nemění. Následkem vyššího afterload se může snížený srdeční objem zvýšit.

Mechanizmus účinkuUrapidil má centrální i periferní účinek.

-

Na periferii: Urapidil blokuje převážně postsynaptické alfa-receptory a inhibuje tak vazokonstrikční působení katecholaminů.

-

Centrálně: Urapidil má také centrální účinky. Moduluje aktivitu oběhových regulačních center; na základě toho je blokován reflexní vzestup tonu sympatiku nebo dochází k jeho celkovému snižování.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Po intravenózním podání 25 mg urapidilu je pozorován dvojfázový průběh (iniciální distribuční fáze, terminální eliminační fáze) koncentrace v séru. Distribuční fáze má poločas asi 35 minut. Distribuční objem je 0,8 l/kg (0,6-1,2 l/kg).

Urapidil je metabolizován především v játrech. Hlavním metabolitem je urapidilhydroxylovaný na 4. pozici fenylového jádra, který nemá významnou antihypertenzní účinnost. O-demethylovaný metabolit urapidilu má stejnou biologickou aktivitu jako urapidil, ale vyskytuje se jen ve velmi malých množstvích.

Eliminace urapidilu a jeho metabolitů u lidí je až z 50-70% renální cestou, z čehož asi 15% podané dávky činí farmakologicky aktivní urapidil, zbytek se vylučuje stolicí převážně jako para-hydroxylovaný metabolit urapidilu, který nemá antihypertenzní účinky. Sérový poločas po

intravenózní bolusové injekci je 2,7 h (1,8-3,9 hod). Vazba urapidilu (v lidském séru) na proteiny krevní plazmy je asi 80%. Tato relativně nízká vazba na proteiny by mohla objasňovat, proč dosud nebyly zaznamenány interakce urapidilu s léky, které mají vysokou vazbu na proteiny krevní plazmy.

U starších pacientů a pacientů s pokročilým selháním jater a/nebo ledvin se snižuje distribuční objem a clearance a plazmatický poločas je delší.

Látka prostupuje hemato-encefalickou bariérou a prochází placentou.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Akutní toxicitaStudie akutní toxicity urapidil hydrochloridu byly provedeny na myších a potkanech. Hodnoty LD50 (vztažené k urapidil bázi) byly mezi 508 a 750 mg/kg tělesné hmotnosti po perorálním podání a mezi 140 a 260 mg/kg tělesné hmotnosti po intravenózním podání. Hlavními toxickými symptomy byly: sedace, ptóza, snížení motility, ztráta obranných reflexů,hypothermie, dyspnoe, cyanóza, tremor a křeče vedoucí ke smrti.

Chronická toxicita/Subchronická toxicitaChronická toxicita byla studována na potkanech po perorálním podání s krmivem po dobu 6 a 12 měsíců s dávkami až 250 mg/kg tělesné hmotnosti/den. Byly pozorovány následujícíúčinky: sedace, ptóza, snížení váhového přírůstku, prodloužení cyklů mezi říjemi a snížení hmotnosti dělohy.

Chronická toxicita byla studována u psů po dobu 6 a 12 měsíců s dávkami až 64 mg/kg tělesné hmotnosti. Dávky 30 mg/kg tělesné hmotnosti/den a vyšší způsobily sedaci, nadměrné slinění a tremor. U psů nebyly pozorovány žádné klinické či histopatologické změny.

Mutagenní a tumorigenní potenciálUrapidil neprokázal žádné mutagenní vlastnosti ve studiích na bakteriích (Amesův test, host-mediated assay), s lidskými lymfocyty a v kostní dřeni při metafázovém testu na myších. Test na opravy DNA na potkaních hepatocytech byl negativní.

Studie karcinogenity u myší a potkanů trvající 18 a 24 měsíců nepřinesly žádné informace otumorigenním potenciálů s významem pro člověka. Speciální studie na myších a potkanech ukázaly, že urapidil zvyšuje hladinu prolaktinu a u hlodavců zvýšený prolaktin stimuluje růst prsní tkáně. Na základě dostupných informací se výskyt tohoto účinku u člověka po podání terapeutických dávek neočekává a v klinických studiích nebyl pozorován.

Reprodukční toxicitaStudie reprodukční toxicity na potkanech, myších a králících nepřinesly žádné důkazy o teratogenním účinku.Studie na laboratorních potkanech a králících prokázaly reprodukční toxicitu urapidilu. Nežádoucí účinky spočívaly ve snížené frekvenci zabřeznutí u potkanů, sníženém přírůstku tělesné hmotnosti a příjmu potravy a tekutin u březích ramlic, sníženém přežívání potkaních plodů a sníženém přežívání novorozených laboratorních potkanů a jejich sníženém váhovém přírůstku.

Prodloužení cyklu říje u samic potkanů bylo pozorováno v reprodukčních studiích i ve studiích chronické toxicity. Tento účinek, spolu se snížením hmotnosti dělohy pozorovaným v chronických studiích, je považován za důsledek zvýšení prolaktinu, ke kterému dochází u hlodavců po léčbě urapidilem. Plodnost samic potkanů nebyla poškozena.

Vzhledem k podstatným rozdílům mezi zvířecími druhy však neexistují důkazy, že by tato zjištění měla význam pro člověka. V dlouhodobých klinických studiích nebyl zaznamenán žádný vliv na ženský hypofyzárně-gonádový systém.

6. Farmaceutické údaje

6.1 Seznam pomocných látek

PropylenglykolDihydrát dihydrogenfosforečnanu sodnéhoDihydrát hydrogenfosforečnanu sodnéhoKyselina chlorovodíková 35%Hydroxid sodný 4%, Kyselina chlorovodíková 3,7%Voda na injekci

6.2 Inkompatibility

Tento přípravek se nesmí mísit s jinými přípravky s výjimkou těch, které jsou zmíněny v 6.6. S tímto přípravkem nesmí být současně podávány následující substance (nebo roztoky pro přípravu infuze):alkalické injekční a infúzní roztoky- vzhledem ke kyselé povaze injekčního roztoku by mohlo dojít kevzniku zákalu nebo k vyvločkování

6.3 Doba použitelnosti

3 rokyPo prvním otevření:Chemická a fyzikální stabilita byla prokázána po 50 hodinách při 15-25°C. Z mikrobiologického hlediska by měl být přípravek použit okamžitě. Není-li použit okamžitě, doba a podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou v odpovědnosti uživatele a normálně by doba neměla být delší než 24 hodin při 2 až 8

oC, pokud rekonstituce/ředění neproběhlo za kontrolovaných a

validovaných aseptických podmínek.

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 30°C.Podmínky uchovávání naředěného přípravku viz 6.3.

6.5 Druh obalu a velikost balení

Ampule z bezbarvého skla (typ I Ph. Eur.).Velikost balení: 5 amp.

6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Ampule 100 mg mohou být použity pouze pro stabilizaci krevního tlaku infuzí.Pro zahajovací léčbu jsou k dispozici ampule o obsahu 25 mg a 50 mg urapidilu. Toto dávkování může být také použito po naředění pro intravenozní infuzi.

Ředění musí být provedeno za aseptických podmínek.

Před aplikací musí být zkontrolována vizuálně barva roztoku a nepřítomnost částic. Smí být použit pouze čirý a bezbarvý roztok.

Příprava naředěného roztoku

Intravenozní infuzeK 500 ml jednoho z kompatibilních roztoků přidejte 250 mg urapidilu (2 ampule 100 mg urapidilu a 1 ampuli 50 mg urapidilu).

Perfúzor100 mg urapidilu je nataženo do perfúzoru a rozpuštěno v 50 ml jednoho z kompatibilních roztoků.

Kompatibilní roztoky pro ředění:- chlorid sodný 9 mg/ml (0.9%) infuzní roztok - Glukóza 50 mg/ml (5%) infuzní roztok - Glukóza 100 mg/ml (10%) infuzní roztok

Pro jednorázové použití.

Nepoužitý roztok a infuzní sety musí být likvidovány v souladu s místními požadavky.

7. Držitel rozhodnutí o registraci

EVER Neuro Pharma GmbHOberburgau 3, A-4866 UnterachRakouskoTelefon: +43 7665 2055 0Telefax: +43 7665 2055 910

8. Registrační číslo(a)

Tachyben i.v. 25 mg injekční roztok : 58/242/12-CTachyben i.v. 50 mg injekční roztok : 58/243/12-CTachyben i.v. 100 mg koncentrát pro přípravu infuzního roztoku : 58/244/12-C

9. Datum první registrace/Prodloužení registrace

4.4.2012

10. Datum revize textu

4.4.2012


nahoru

Informace na obalu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

{KARTON/KRABIČKA}

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Tachyben i.v. 25 mg injekční roztokTachyben i.v. 50 mg injekční roztokTachyben i.v. 100 mg koncentrát pro přípravu infuzního roztoku

Urapidilum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÁTEK

1 ml obsahuje 5 mg urapidilum.5 ml/10 ml/20 ml ampule obsahuje 25 mg/50 mg/100 mg urapidilum

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Pomocné látky: propylenglykol, dihydrát hydrogenfosforečnanu sodného, dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, kyselina chlorovodíková 35%, hydroxid sodný 4%, kyselina chlorovodíková 3,7%, voda na injekci.

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

Injekční roztokInjekční roztokKoncentrát pro přípravu infúzního roztoku

5 ampulí po 5 ml 5 ampulí po 10 ml 5 ampulí po 20 ml

5.

ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Intravenózní podání.Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

EXP.:Pro podmínky a dobu uchovávání rekonstituovaného/zředěného roztoku čtěte příbalovou informaci.

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 30°C.

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH

PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

EVER Neuro Pharma GmbHOberburgau 3, A-4866 UnterachRakousko

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Tachyben i.v. 25 mg injekční roztok : 58/242/12-CTachyben i.v. 50 mg injekční roztok : 58/243/12-CTachyben i.v. 100 mg koncentrát pro přípravu infuzního roztoku : 58/244/12-C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

Lot

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

Před použitím nařeďte.Návod k použití přípravku viz přiložená příbalová informace.

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Nevyžaduje se – odůvodnění přijato.

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU

{AMPULE/SKLO}

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Tachyben i.v. 25 mg injekční roztokTachyben i.v. 50 mg injekční roztokTachyben i.v. 100 mg koncentrát pro přípravu infúzního roztoku

UrapidilumIntravenózní podání.

2.

ZPŮSOB PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

3.

POUŽITELNOST

EXP

4.

ČÍSLO ŠARŽE

Lot

5.

OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

5 ml = 25 mg urapidilum.10 ml = 50 mg urapidilum. 20 ml = 100 mg urapidilum.

6.

JINÉ

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.