Sumamed Std

Kód 0155863 ( )
Registrační číslo 15/ 249/02-C
Název SUMAMED STD
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Praha, Česká republika
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0155863 POR TBL FLM 2X500MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0014952 POR TBL FLM 2X500MG Potahovaná tableta, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak SUMAMED STD

Příloha č. 1 ke sdělení sp. zn. sukls246572/2011

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

SUMAMED STD

potahované tablety

(azithromycinum)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

-

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i

tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

-

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete ja-

kýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:1.

Co je SUMAMED STD a k čemu se používá

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete SUMAMED STD užívat

3.

Jak se SUMAMED STD užívá

4.

Možné nežádoucí účinky

5.

Jak SUMAMED STD uchovávat

6.

Další informace

1.

Co je SUMAMED STD a k čemu se používá

Léčivou látkou přípravku SUMAMED STD tablety je azithromycin. Azithromycin patří do skupiny makrolidových antibiotik. Má široké spektrum účinnosti a prokázal se jako účinný proti velkému množství kmenů mikroorganismů.

SUMAMED STD je indikován na léčbu pohlavně přenosných chorob.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete SUMAMED STD užívat

Neužívejte SUMAMED STD

-

jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na azithromycin nebo na jiné makrolidové antibiotikum

a nebo na kteroukoli další složku přípravku

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku SUMAMED STD je zapotřebí

-

jestliže trpíte závažným onemocněním jater nebo ledvin

-

jestliže trpíte poruchou srdečního rytmu

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravkySUMAMED STD může reagovat s některými jinými léky. Je důležité oznámit svému lékaři, zda uží-váte nějaký jiný lék, zvláště některý z následujících:

-

léky, které snižují kyselost v žaludku (antacida)

-

léky ze skupiny námelových alkaloidů (ergotamin)

-

kumarinová antikoagulancia a warfarin (léky užívané na ředění krve)

-

léky na posílení srdeční činnosti (digoxin)

-

cyklosporin (lék užívaný k ovlivnění imunitního systému)

Vzhledem k možnosti interakce přípravku SUMAMED STD i s jinými, zde neuvedenýmiléčivými přípravky, prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Užívání přípravku SUMAMED STD s jídlem a pitímSUMAMED STD tablety se užívají v jedné denní dávce. Tablety se polykají celé.SUMAMED STD tablety mohou být užívány s jídlem nebo bez jídla.

Těhotenství a kojeníO užívání přípravku SUMAMED STD během těhotenství a v období kojení rozhodne vždy lékař.Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojůNebylo prokázáno, že by SUMAMED STD ovlivňoval schopnost řídit motorová vozidla nebo obslu-hovat stroje.

3.

Jak se SUMAMED STD užívá

Vždy užívejte SUMAMED STD přesně tak, jak Vám řekl Váš lékař. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dospělí, včetně starších pacientů, a děti s tělesnou hmotností nad 45 kgPři léčení pohlavně přenosných chorob je dávka 1 000 mg podávaná v jedné perorální dávce.

Pacienti s poruchou ledvinU pacientů s mírně porušenou funkcí ledvin není nutná úprava dávky. Opatrnosti je třeba při podávání přípravku SUMAMED STD pacientům se závažnou poruchou ledvin.

Pacienti s poruchou jaterSUMAMED STD by neměl být podáván pacientům se závažným jaterním onemocněním.

Jestliže jste užil/a více přípravku SUMAMED STD, než jste měl/aJestliže jste užil/a více tablet než jste měl/a, ihned kontaktujte svého lékaře.

Jestliže jste zapomněl/a užít SUMAMED STDUžijte dávku, jakmile si to uvědomíte a dále pokračujte dle předpisu. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou dávku..

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékár-níka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i SUMAMED STD nežádoucí účinky, které se ale nemusí obje-vit u každého.

SUMAMED STD je obvykle dobře snášen.

K vyjádření, jak často byly nežádoucí účinky pozorovány, se používají následující termíny:

-

velmi časté: vyskytují se u 1 a více z 10 léčených pacientů

-

časté: vyskytují se u 1 až 10 ze 100 léčených pacientů

-

méně časté: vyskytují se u 1 až 10 z 1 000 léčených pacientů

-

vzácné: vyskytují se u 1 až 10 z 10 000 léčených pacientů

-

velmi vzácné: vyskytující se u méně než 1 z 10 000 léčených pacientů

-

není známo: z dostupných údajů nelze určit

Infekce a infestaceméně časté:

kandidóza (kvasinkové infekční onemocnění), kandidóza du-tiny ústní, poševní infekce

není známo:

zánět tlustého střeva

Poruchy krve a lymfatického systémuméně časté:

snížení počtu bílých krvinek

není známo:

snížení počtu krevních destiček, hemolytická anémie (chudo-krevnost)

Poruchy imunitního systémuméně časté:

angioedém (alergická reakce organismu, která způsobuje zú-žení dýchacích cest), hypersenzitivita (přecitlivělost na někte-ré látky)

není známo:

anafylaktická reakce (akutní alergická reakce)

Poruchy metabolismu a výživyčasté:

anorexie (ztráta chuti k jídlu)

Psychiatrické poruchyméně časté:

nervozita

vzácné:

neklid

není známo:

agresivita, úzkost

Poruchy nervového systémučasté:

závratě, bolesti hlavy, parestézie (porucha čití – mravenčení, brnění, svědění), porucha chuti

méně časté:

snížená citlivost, ospalost, nespavost

není známo:

krátkodobá ztráta vědomí, křeče, psychomotorická hyperakti-vita, ztráta a porucha čichu, myasthenia gravis (narušení ner-vosvalového přenosu – porucha hybnosti, svalová únava)

Poruchy okačasté:

poškození zraku

Poruchy ucha a labyrintučasté:

hluchota

méně časté:

poškození sluchu, ušní šelest

vzácné:

závratě

Srdeční poruchyméně časté:

bušení srdce

není známo:

poruchy srdečního rytmu, ventrikulární tachykardie (komoro-vá tachykardie), torsade de pointes (druh komorové polymorf-ní tachykardie)

Cévní poruchynení známo:

nízký tlak

Gastrointestinální poruchyvelmi časté:

průjem, bolest břicha, nevolnost, nadýmání

časté:

zvracení, poruchy trávení

méně časté:

zánět žaludku, zácpa

není známo:

zánět slinivky břišní, zbarvení jazyka

Poruchy jater a žlučových cestméně časté:

zánět jater

vzácné:

abnormální funkce jater

není známo:

zánět jater, žloutenka, rozpad jaterní tkáně a poruchy jaterních funkcí, které vedly v ojedinělých případech k úmrtí

Poruchy kůže a podkožní tkáněčasté:

vyrážka, svědění

méně časté:

Stevens-Johnsonův syndrom (těžká kožní reakce), citlivost na světlo, kopřivka

není známo:

toxická epidermální nekrolýza a erythema multiforme (odumí-rání a olupování kůže)

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáněčasté:

bolest kloubů

Poruchy ledvin a močového ústrojínení známo:

akutní selhání ledvin, zánět ledvin

Všeobecné poruchyčasté:

únava

méně časté:

bolest na hrudi, otok, nevolnost, astenie (celková tělesná sla-bost)

Vyšetřeníčasté:

snížený počet bílých krvinek, zvýšený počet eozinofilů (druh bílých krvinek, které se uplatňují v obraně proti parazitům a při alergii), snížená hladina hydrogenuhličitanů v krvi

méně časté:

zvýšené hladiny enzymů, které poukazují na onemocnění ja-ter, stejně tak zvýšené hladiny bilirubinu (žlučového barviva) v krvi, zvýšené hladiny dusíku močoviny a kreatininu v krvi, abnormální hladiny draslíku v krvi (poukazují na funkci led-vin)

není známo:

prodloužený interval QT (ukazatel délky trvání komorové repolarizace, souvisí tedy se změnami srdeční frekvence) na EKG

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5.

Jak přípravek SUMAMED STD uchovávat

Uchovávejte při teplotě do 25

C.

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Nepoužívejte přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za „EXP“. Doba použitel-nosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit život-ní prostředí.

6.

Další informace

Co SUMAMED STD obsahuje

-

Léčivou látkou je azithromycinum. Jedna potahovaná tableta obsahuje azithromycinum

500 mg.

-

Pomocnými látkami jsou: hydrogenfosforečnan vápenatý, hypromelosa, kukuřičný škrob,

předbobtnalý škrob, mikrokrystalická celulosa, natrium-lauryl-sulfát, magnesium-stearát, in-digokarmín, oxid titaničitý (E171), polysorbát 80, mastek.

Jak SUMAMED STD vypadá a co obsahuje toto baleníSUMAMED STD tablety jsou světle modré, oválné potahované tablety, na jedné straně s označením PLIVA, na druhé 500.Tablety jsou dostupné v blistrech, které obsahují 2 potahované tablety.

Držitel rozhodnutí o registraciTeva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Praha, Česká republika

VýrobceTeva Operations Poland Sp. z o.o., Kraków, Polsko

Tato příbalová informace byla naposledy schválena:8.12.2011


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

1 / 10

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.: sukls173549/2010

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

SUMAMED STD

potahované tablety

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna potahovaná tableta obsahuje azithromycinum 500 mg ve formě azithromycinum dihydricum.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Potahované tablety

Popis přípravku:Světle modré oválné potahované tablety, na jedné straně s označením PLIVA, na druhé 500.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Pohlavně přenosné choroby: nekomplikované genitální infekce vyvolané Chlamydií trachomatis.

4.2

Dávkování a způsob podání

Dospělí, včetně starších pacientů a děti s tělesnou hmotností nad 45 kgPři léčení nekomplikované genitální infekce vyvolané Chlamydií trachomatis je dávka 1000 mg podá-vána v jedné perorální dávce.

Pacienti s poruchou ledvinU pacientů s mírně porušenou funkcí ledvin (clearance kreatininu  40 ml/min) není nutná úprava dávky. Je třeba opatrnosti při podávání azithromycinu pacientům s kreatininovou clearance  40 ml/min.

Pacienti s poruchou jaterProtože je azithromycin metabolizován játry a vylučován žlučí, lék by neměl být podáván pacientům se závažným jaterním onemocněním. Nebyly provedeny studie týkající se léčby těchto pacientů azi-thromycinem.

Způsob podáváníSumamed STD tablety se užívají v jedné denní dávce. Tablety se polykají celé.Sumamed STD tablety mohou být užívány s jídlem nebo bez jídla.

4.3

Kontraindikace

2 / 10

Azithromycin je kontraindikován u pacientů s přecitlivělostí na azithromycin, erythromycin, či jiná makrolidová nebo ketolidová antibiotika nebo na kteroukoli pomocnou látku přípravku (viz bod 6.1).

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Alergické reakce: Tak jako po podání erythromycinu a jiných makrolidů, byly v ojedinělých případech hlášeny závažné alergické reakce, jako angioneurotický edém a anafylaxe (vzácně fatální). Některé z těchto reakcí přivodily opakující se symptomy a vyžadovaly delší pozorování a léčbu.

Poškození jater: Azithromycin se eliminuje z organizmu hlavně játry, proto je třeba opatrnosti při užívání azithromycinu u pacientů se závažnou chorobou jater. Po užití azithromycinu byly popsány případy fulminantní hepatitidy, které mohou vést k selhání jater a ohrožení života pacienta (viz bod 4.8). Někteří z pacientů mohli již dříve trpět poruchou jater nebo mohli užívat jiné hepatotoxické léči-vé přípravky.

Vyskytnou-li se známky a symptomy dysfunkce jater, např. rychle se rozvíjející astenie spojená se žloutenkou, tmavá moč, krvácivost nebo hepatická encefalopatie, je třeba stanovit hladiny jaterních enzymů nebo provést funkční vyšetření jater. Objeví-li se dysfunkce jater, musí být podávání azithro-mycinu zastaveno.

Námelové alkaloidy: U pacientů, kterým jsou podávány námelové alkaloidy, dochází ke vzniku ergo-tismu způsobeného současným podáváním některých makrolidových antibiotik. Nejsou zaznamenány žádné údaje o možnosti vzájemného působení námelových alkaloidů a azithromycinu. Vzhledem k teoretické možnosti ergotismu však azithromycin a námelové alkaloidy nesmí být současně podává-ny.

Superinfekce: Doporučuje se stejně jako u všech ostatních antibiotik sledovat, zda se neobjeví známky superinfekce mikroorganismy, na něž přípravek neúčinkuje, např. houbami.

Při užívání téměř všech antibakteriálních přípravků, např. azithromycinu, je popsán průjem související s bakterií Clostridium difficile (CDAD), který může mít různě silné projevy od lehkého průjmu až po smrtelnou kolitidu. Léčba antibakteriálními přípravky mění běžnou flóru tlustého střeva, což vede k přemnožení C. difficile.

C. difficile produkuje toxiny A a B, které přispívají k rozvoji CDAD. Kmeny C. difficile produkující hypertoxin mohou být odolné vůči antimikrobiální léčbě, zvyšují morbiditu i mortalitu pacientů a mo-hou si vyžádat až operativní řešení (kolektomie). CDAD se musí zvažovat u všech pacientů, kteří se k lékaři dostaví s průjmem po užití antibiotik. Je nutné pečlivě vést lékařské záznamy o antimikrobiál-ní léčbě, protože komplikace spojené s CDAD se mohou projevit i více než dva měsíce po terapii.

Poškození ledvin: U pacientů se závažným poškozením ledvin (GFR < 10 ml/min) bylo pozorováno zvýšení systémové expozice azithromycinu až o 33 %.

Při léčbě ostatními makrolidy bylo pozorováno prodloužení doby srdeční repolarizace a intervalu QT, navozující riziko srdeční arytmie a torsade de pointes. Podobný účinek nelze zcela vyloučit ani u azi-thromycinu. Při léčbě azithromycinem u pacientů se zvýšeným rizikem prodloužené srdeční repolari-zace je nutné dbát zvýšené pozornosti (viz bod 4.8).

Zvýšenému riziku srdeční arytmie a torsade de pointes mohou být vystaveni pacienti:

s kongenitální nebo zaznamenanou prolongací QT

kteří v současnosti podstupují léčbu jinými léčivými látkami, o kterých je známo, že prodlužu-

jí interval QT (např. antiarytmika třídy IA a III, cisaprid a terfenadin)

s narušenou rovnováhou elektrolytů, zejména v případě hypokalemie a hypomagnesemie

s klinicky relevantní bradykardií, srdeční arytmií nebo závažnou srdeční nedostatečností

3 / 10

Myasthenia gravis: U pacientů prodělávajících léčbu azithromycinem byly popsány exacerbace sym-ptomů myasthenia gravis a nový výskyt myasthenie (viz bod 4.8).

Streptokokové infekce: Penicilin je obvykle prvním lékem volby v léčbě faryngitidy/tonzilitidy vyvo-lané Streptokokem pyogenes a také v profylaxi akutní revmatické horečky. Azithromycin je všeobecně účinný proti streptokoku v orofaryngu, ale nejsou dostupná data, která by demonstrovala účinnost azithromycinu v prevenci revmatické horečky.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Je třeba opatrnosti při podávání azithromycinu pacientům léčeným jinými léky, které mohou prodlu-žovat QT interval (viz bod 4.4).

Antacida: Při studování účinku současně podávaných antacid na farmakokinetiku azithromycinu neby-ly celkově pozorovány změny v jeho bioavailabilitě, ačkoliv maximální koncentrace azithromycinu měřené v plazmě poklesly o 25 %. Pacienti léčeni jak azithromycinem, tak antacidy, nemají užívat tyto léky ve stejnou dobu. Azithromycin nemá být podáván nejméně 1 hodinu před a 2 hodiny po podání antacida.

Cetirizin: Současné absolvování pětidenní léčby azithromycinem a 20 mg cetirizinu u zdravých dob-rovolníků v ustáleném stavu nezpůsobilo žádnou farmakokinetickou interakci a nedošlo k výrazným změnám intervalu QT.

Didanosin: Současné podávání denní dávky 1200 mg azithromycinu s didanosinem u 6 HIV pozitiv-ních osob se ve srovnání s placebem neprojevilo účinkem na farmakokinetiku didanosinu.

Digoxin: Bylo hlášeno, že u některých pacientů narušují určitá makrolidová antibiotika metabolizmus digoxinu ve střevě. Proto má být u pacientů užívajících azithromycin a digoxin brána v úvahu možnost zvýšené koncentrace digoxinu a hladiny digoxinu.

Zidovudin: Jednotlivé dávky 1 000 mg azithromycinu nebo vícenásobné dávky 1 200 mg nebo 600 mg azithromycinu měly malý vliv na plazmatickou farmakokinetiku nebo urinární exkreci zidovudinu nebo jeho glukuronidových metabolitů. Podávání azithromycinu ale zvyšuje koncentrace fosforylova-ného zidovudinu, klinicky aktivního metabolitu v mononukleárních buňkách v periferní cirkulaci. Klinická signifikance těchto nálezů je nejasná, ale může být k užitku pacientů.

Azithromycin nevykazuje výrazné vzájemné působení na jaterní systém cytochromu P450. Předpoklá-dá se, že u azithromycinu neprobíhají farmakokinetické interakce léčiv, které byly pozorovány u ery-thromycinu a jiných makrolid. Indukce nebo inaktivace jaterního cytochromu P450 prostřednictvím komplexu metabolitů cytochromu se u azithromycinu nevyskytuje.

Námelové alkaloidy: Kvůli teoretické možnosti ergotismu, není doporučováno současné podávání azithromycinu a námelových alkaloidů.

U azithromycinu a níže uvedených léčiv, o kterých je známo, že u nich probíhá výrazný metabolismus zprostředkovaný cytochromem P450, byly provedeny farmakokinetické studie.

Atorvastatin: Současné podávání atorvastatinu (10 mg denně) a azithromycinu (500 mg denně) nezpů-sobilo změnu koncentrací atorvastatinu v plazmě (na základě analýzy inhibice HMG CoA-reduktázy).

Karbamazepin: V rámci farmakokinetické studie zaměřené na vzájemné působení, která byla prove-dena na zdravých dobrovolnících, neměl azithromycin výrazný účinek na hladinu karbamazepinu ani jeho aktivního metabolitu v plazmě.

4 / 10

Cimetidin: Ve farmakokinetické studii zkoumající účinky jedné dávky cimetidinu podané 2 hodiny před azithromycinem na farmakokinetiku azithromycinu nebyly pozorovány žádné změny farmakoki-netiky azithromycinu.

Kumarinová perorální antikoagulancia: Ve farmakokinetické studii interakce nezměnil azithromycin antikoagulační účinek jedné dávky 15 mg warfarinu podané zdravým dobrovolníkům. V období po uvedení přípravku na trh se objevily zprávy o potencovaném potlačení koagulance následně po sou-časném podání azithromycinu a kumarinových perorálních antikoagulancií. Nebyla sice prokázána kauzalita, má se však dbát na frekvenci sledování protrombinového času, užívají-li azithromycin paci-enti, jimž jsou podávána kumarinová perorální antikoagulancia.

Cyklosporin: Ve farmakokinetické studii na zdravých dobrovolnících, jimž byla podávána perorální dávka azithromycinu 500 mg denně po dobu 3 dnů a následně byla podána jedna perorální dávka cyk-losporinu 10 mg/kg, bylo zjištěno, že výsledná hladina cyklosporinu Cmax a AUC0-5 byla výrazně zvý-šena. Při zvažování současného podávání těchto léků se tedy má postupovat velmi opatrně. Je-li sou-časné podávání těchto léků nezbytné, musí se sledovat hladina cyklosporinu a odpovídajícím způso-bem upravit dávka.

Efavirenz: Současné podávání jedné dávky 600 mg azithromycinu a 400 mg efavirenzu denně po dobu 7 dnů nemělo za následek žádné klinicky významné farmakokinetické interakce.

Flukonazol: Současné podávání jedné dávky 1 200 mg azithromycinu nezměnilo farmakokinetiku jedné dávky 800 mg flukonazolu. Celková expozice a poločas azithromycinu nebyly současným podá-ním flukonazolu změněny, byl však pozorován klinicky nevýznamný pokles Cmax (18 %) azithromyci-nu.

Indinavir: Současné podávání jedné dávky 1200 mg azithromycinu nemělo statisticky významný úči-nek na farmakokinetiku indinaviru, který byl podáván jako dávka 800 mg třikrát denně po dobu 5 dnů.

Methylprednisolon: Ve farmakokinetické interakční studii provedené na zdravých dobrovolnících neměl azithromycin významný účinek na farmakokinetiku methylprednisolonu.

Midazolam: U zdravých dobrovolníků nemělo současné podávání dávky 500 mg azithromycinu denně po dobu 3 dnů za následek klinicky významné změny farmakokinetiky a farmakodynamiky jedné dáv-ky 15 mg midazolamu.

Nelfinavir: Současné podávání azithromycinu (1 200 mg) a nelfinaviru ve steady state (750 mg 3x denně) mělo za následek zvýšení koncentrací azithromycinu. Nebyly pozorovány žádné klinicky vý-znamné nežádoucí účinky a není třeba upravovat dávku.

Rifabutin: Současné podávání azithromycinu s rifabutinem neovlivnilo sérové koncentrace některého z léků. U subjektů užívajících současně azithromycin a rifabutin byla pozorována neutropenie. Přesto-že byla neutropenie spojována s užíváním rifabutinu, přímá souvislost se současným podáváním s azithromycinem nebyla prokázána (viz bod 4.8).

Sildenafil: U normálních zdravých dobrovolníků mužského pohlaví nebyl prokázán účinek azithro-mycinu (500 mg denně po dobu 3 dnů) na AUC a Cmax sildenafilu ani jeho hlavního cirkulujícího me-tabolitu.

Terfenadin: Během farmakokinetických studií nebyl pozorován žádný důkaz interakcí mezi azithro-mycinem a terfenadinem. V ojedinělých případech bylo hlášeno, že riziko takových interakcí nelze zcela vyloučit, ale chybí důkazy.

Theofylin: Neexistuje důkaz klinicky významné farmakokinetické interakce při současném podání azithromycinu a theofylinu.

5 / 10

Triazolam: U 14 zdravých dobrovolníků nemělo současné podávání 500 mg azithromycinu 1. den a 250 mg 2. den a dávky 0,125 mg triazolamu 2. den výrazný účinek na žádné farmakokinetické para-metry triazolamu ve srovnání s triazolamem a placebem.

Trimethoprim/sulfamethoxazol:

Současné

podávání

trimethoprimu/sulfamethoxazolu

DS

(160 mg/800 mg) po dobu 7 dnů a 1 200 mg azithromycinu 7. den nemělo výrazný účinek na maxi-mální koncentrace, celkovou expozici ani vylučování močí, a to jak u trimethoprimu, tak sulfametho-xazolu. Sérové koncentrace azithromycinu byly podobné jako u jiných studií.

4.6

Těhotenství a kojení

TěhotenstvíByly provedeny studie reprodukce zvířat za použití dávek až na úrovni koncentrace dávky mírně to-xické pro matku. V těchto studiích nebylo prokázáno poškození plodu v důsledku azithromycinu. Ne-byly však provedeny žádné odpovídající a řádně monitorované studie na těhotných ženách. Vzhledem k tomu, že ze studií reprodukce u zvířat nelze vždy usuzovat na reakci člověka, může se azithromycin užívat v těhotenství jen tehdy, je-li to jednoznačně nezbytné.

KojeníNejsou informace, zda azithromycin přestupuje do mateřského mléka.Stejně jako jiné léčivé přípravky vylučované v mateřském mléce nemá být azithromycin používán k léčbě kojících žen, pokud lékař neočekává významný potenciální užitek proti možným rizikům pro dítě.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Nebylo prokázáno, že by azithromycin ovlivňoval schopnost řídit motorová vozidla nebo obsluhovat stroje.

4.8

Nežádoucí účinky

V tabulce jsou podle soustavy, orgánu a třídy a četnosti uvedeny nežádoucí reakce zjištěné v rámci klinických zkoušek a kontrol po uvedení výrobku na trh. Nežádoucí reakce zjištěné po uvedení výrob-ku na trh jsou uvedeny kurzívou.

Skupiny podle četnosti jsou definovány pomocí této konvence: velmi časté (≥ 1/10), časté (≥ 1/100 až < 1/10), málo časté (≥ 1/1 000 až < 1/100), vzácné (≥ 1/10 000 až < 1/1 000), velmi vzácné (< 1/10 000) a není známo (z dostupných údajů nelze určit).

Soustava, orgán, třída

Nežádoucí reakce

Četnost

Kandidóza, orální kandidóza, vaginální infekce

Méně časté

Infekce a infestace

Pseudomembranózní

kolitida

(viz bod 4.4)

Není známo

Leukopenie, neutropenie

Méně časté

Poruchy krve a lymfatického systému

Trombocytopenie, hemolytická anémie

Není známo

Angioedém, hypersenzitivita

Méně časté

Poruchy imunitního systému

Anafylaktická

reakce

(viz

bod 4.4)

Není známo

Poruchy metabolismu a výživy Anorexie

Časté

Nervozita

Méně časté

Psychiatrické poruchy

Agitace

Vzácné

6 / 10

Agresivita, úzkost

Není známo

Závratě, bolesti hlavy, pareste-zie, dysgeuzie

Časté

Hypestezie, somnolence, in-somnie

Méně časté

Poruchy nervového systému

Synkopa, konvulze, psychomoto-rická hyperaktivita, anosmie, ageuzie, parosmie, myasthenia gravis (viz bod 4.4)

Není známo

Poruchy oka

Poškození zraku

Časté

Hluchota

Časté

Poškození sluchu, tinitus

Méně časté

Poruchy ucha a labyrintu

Závratě

Vzácné

Palpitace

Méně časté

Srdeční poruchy

Torsade de pointes (viz bod 4.4), arytmie (viz bod 4.4) a ventriku-lární tachykardie

Není známo

Cévní poruchy

Hypotenze

Není známo

Průjem, bolest břicha, nauzea, flatulence

Velmi časté

Zvracení, dyspepsie

Časté

Gastritida, zácpa

Méně časté

Gastrointestinální poruchy

Pankreatitida, diskolorace jazy-ka

Není známo

Hepatitida

Méně časté

Abnormální funkce jater

Vzácné

Poruchy jater a žlučových cest

Selhání jater (viz bod 4.4), ful-minantní hepatitida, nekróza jater, cholestatická žloutenka

Není známo

Vyrážka, pruritus

Časté

Stevens-Johnsonův

syndrom,

fotosenzitivní reakce, kopřivka

Méně časté

Poruchy kůže a podkožní tká-ně

Toxická epidermální nekrolýza, erythema multiforme

Není známo

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

Artralgie

Časté

Poruchy ledvin a močových cest

Akutní selhání ledvin, interstici-ální nefritida

Není známo

Únava

Časté

Celkové poruchy a reakcev místě aplikace

Bolest na hrudi, otoky, malát-nost, astenie

Méně časté

Vyšetření

Snížený počet lymfocytů, zvýše-ný počet eozinofilů, snížený obsah hydrogenuhličitanů v krvi

Časté

Zvýšená hladina aspartátamino-transferázy, alaninaminotransfe-rázy, bilirubinu v krvi, dusíku močoviny, zvýšená hladina krea-tininu v krvi, abnormální hladinadraslíku v krvi

Méně časté

Prodloužený interval QT na EKG (viz bod 4.4)

Není známo

4.9

Předávkování

7 / 10

Nežádoucí účinky, které je možno pozorovat po podání dávek překračujících dávky doporučené, byly podobné těm, které se vyskytují po běžných dávkách. Typické příznaky předávkování makrolidovými antibiotiky zahrnují přechodnou ztrátou sluchu, silnou nauzeu, zvracení a průjem. Tam, kde je to nut-né, je v případech předávkování, indikováno podávání živočišného uhlí a všeobecná symptomatická léčba, stejně jako podpora životních funkcí.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Antibakteriální léčiva pro systémovou aplikaci, makrolidy

ATC kód: J01FA10

Mechanismus účinku:Azithromycin je makrolidové antibiotikum patřící do skupiny azalidů. Molekula je sestavena přidáním atomu dusíku k laktonovému kruhu erythromycinu A. Chemický název azithromycinu je 9-deoxy-9a-aza-9a-methyl-9a-homoerythromycin A. Molekulová hmotnost je 749,0.Mechanismus účinku azithromycinu je založen na supresi syntézy bakteriální bílkoviny prostřednic-tvím vazby na ribozómovou podjednotku 50S a inhibici translokace peptidů.

Mechanismus rezistence:Rezistence na azithromycin může být základní nebo získaná. Jsou tři základní mechanismy rezistence bakterií: alterace cílového místa, alterace transportu antibiotika a modifikace antibiotika.U kmenů Streptococcus pneumoniae, beta-henolytický streptococcus skupiny A, Enterococcus faeca-lis a Staphylococcus aureus, včetně na methicillin rezistentní S. aureus (MRSA) existuje kompletní cross-rezistence na erythromycin, azithromycin, jiné makrolidy a linkosamidy.

Limitní hodnotyKlinické limitní hodnoty MIC podle Evropského výboru pro testování antimikrobiální citlivosti EUCAST (verze 1.4, 2009):

Limitní hodnoty podle druhů (S /R >)

1

Patogen

Malá odolnost

Rezistence

Staphylococcus

≤ 1 mg/l

> 2 mg/l

Streptococcus A, B, C, G

≤ 0,25 mg/l

> 0,5 mg/l

Streptococcus pneumoniae

≤ 0,25 mg/l

> 0,5 mg/l

Haemophilus influenzae

2

≤ 0,12 mg/l

> 4 mg/l

Moraxella catarrhalis

≤ 0,5 mg/l

> 0,5 mg/l

Neisseria gonorrhoeae

≤ 0,25 mg/l

> 0,5 mg/l

1Ke stanovení odolnosti uvedených bakterií vůči jiným makrolidům (azithromycinu, klarithromycinu a roxithromycinu) lze použít erythromycin. Makrolidy podávané intravenózně jsou aktivní vůči Legio-nella pneumophila (erythromycin MIC ≤ 1 mg/l u „divokých“ izolátů). Makrolidy se používají při léčbě infekcí způsobených Campylobacter jejuni (erythromycin MIC ≤ 4 mg/l u „divokých“ izolátů). Azithromycin se používá při léčbě infekcí S. typhi (MIC ≤ 16 mg/l u „divokých“ izolátů) a Shigella spp.

2Korelace mezi MIC makrolidů H. influenzae a klinickými výsledky je slabá. Limitní hodnoty pro makrolidy a související antibiotika byly proto stanoveny tak, že „divoký“ typ H. influenzae je zařazen do střední kategorie.Citlivost

8 / 10

Prevalence získané rezistence pro vybrané druhy se může lišit geograficky a časem a je potřebná míst-ní informace o rezistenci, především při léčbě závažných infekcí. Je-li to nezbytné, měla by být vyža-dována rada experta, je-li lokální prevalence rezistence taková, že prospěšnost léku je přinejmenším u některých typů infekcí nejistá.

Antibakteriální spektrum azithromycinu:

Druhy běžně citlivé

Aerobní gram-pozitivní mikroorganismyStaphylococcus aureus citlivý na meticilinStreptococcus pneumoniae citlivý na penicilinStreptococcus pyogenesAerobní gram-negativní mikroorganismyHaemophilus influenzaeHaemophilus parainfluenzaeLegionella pneumophilaMoraxella catarrhalisPasteurella multocidaANAEROBNÍ MIKROORGANISMYClostridium perfringensFusobacterium spp.Prevotella spp.Porphyriomonas spp.DALŠÍ MIKROORGANISMYChlamydia trachomatisDRUHY, PRO KTERÉ MŮŽE BÝT PROBLÉMEM ZÍSKANÁ REZISTENCE Aerobní gram-pozitivní mikroorganismyStreptococcus pneumoniae intermediární rezistence na penicilin rezistentní na penicilinZ PODSTATY REZISTENTNÍ ORGANISMYAerobní gram-pozitivní mikroorganismyEnterococcus faecalisStaphylococci MRSA, MRSE*Anaerobní mikroorganismySkupina Bacteroides fragilis

*Stafylokoky rezistentní na methicillin mají velmi vysokou prevalenci získané rezistence na makroli-dy a jsou zde zařazeny, přestože jsou zřídka citlivé na azithromycin.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

AbsorpceBiologická dostupnost po perorálním podání je přibližně 37%. Vrcholových koncentrací v plazmě je dosaženo za 2-3 hodiny po užití léčivého přípravku.

DistribucePerorálně podaný azithromycin je z velké části distribuován do celého těla. Farmakokinetické studie prokázaly, že koncentrace azithromycinu naměřená ve tkáních je očividně vyšší (až 50x) než koncent-race naměřená v plazmě, což ukazuje, že se látka silně váže ve tkáních.

9 / 10

Vazba na sérové proteiny se liší v závislosti na koncentraci v plazmě a je v rozmezí od 12 % při 0,5 g/ml až do 52 % při 0,05 g/ml séra. Průměrný distribuční objem ve steady-state (VVss) je 31,1 l/kg.

VylučováníTerminální plazmatický eliminační poločas těsně odráží eliminační poločas ze tkání 2-4 dny.Přibližně 12 % intravenózně podané dávky azithromycinu je vylučováno nezměněno močí během následujících tří dní. Zejména v lidské žluči byly nalezeny vysoké koncentrace nezměněného azithro-mycinu. Ve žluči byly také detekovány metabolity, které jsou tvořeny N- a O-demetylací, hydroxylací desosaminu a aglykonových kruhů a štěpením cladinosového konjugátu. Srovnání výsledků kapalné chromatografie a mikrobiologické analýzy prokázalo, že metabolity azithromycinu nejsou mikrobiolo-gicky aktivní.V testech na zvířatech byly nalezeny vysoké koncentrace azithromycinu ve fagocytech. Bylo také prokázáno, že během aktivní fagocytózy jsou uvolněny vyšší koncentrace azithromycinu než při inak-tivní fagocytóze. Proto byly v testech se zvířaty naměřeny v zánětlivých ložiskách vysoké koncentrace azithromycinu.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

V testech na zvířatech, kdy byly podávány dávky 40x vyšší než klinické terapeutické dávky, vyvolal azithromycin reverzibilní fosfolipidózu, ale jako obvykle, v souvislosti s ní nebyly pozorovány žádné toxikologické následky. Nebylo zjištěno, že by azithromycin, je-li podáván v souladu s doporučeními, vyvolal u pacientů toxické reakce.

Karcinogenní potenciál:Protože je azithromycin určen pouze pro krátkodobou léčbu, nebyly provedeny dlouhodobé studie se zvířaty, které by vyhodnotily karcinogenní potenciál. Nebyly nalezeny žádné známky naznačující kar-cinogenní aktivitu.

Mutagenní potenciál:V modelech in-vivo a in-vitro testů nebyly známky možných genetických a chromozomálních mutací.

Reprodukční toxicita:Ve studiích se zvířaty, kde byl sledován embryotoxický účinek látky, nebyl u myší a potkanů sledován žádný teratogenní efekt. U potkanů azithromycin podávaný v dávkách 100 a 200 mg/kg tělesné hmot-nosti/den vedl k mírné retardaci fetální osifikace a těhotenského nárůstu hmotnosti. V peri-a postnatál-ních studiích byla pozorována u potkanů mírná retardace po léčbě azithromycinem dávkou 50 mg/kg/den a vyšší.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Jádro tablety:hydrogenfosforečnan vápenatý, hypromelosa, kukuřičný škrob, předbobtnalý škrob, mikrokrystalická celulosa, natrium-lauryl-sulfát, magnesium-stearát.

Potahová vrstva:indigokarmín, oxid titaničitý, polysorbát 80, mastek.

6.2

Inkompatibility

Neuplatňuje se.

10 / 10

6.3

Doba použitelnosti

3 roky

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

6.5

Druh obalu a velikost balení

PVC/Al blistr, krabička.Velikost balení: 2 tablety.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Žádné zvláštní požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Praha, Česká republika

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

15/249/02-C

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

25.9.2002/16.4.2008

10. DATUM REVIZE TEXTU

29.6. 2011


nahoru

Informace na obalu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Krabička

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

SUMAMED STD

potahované tabletyazithromycinum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna potahovaná tableta obsahuje azithromycinum 500 mg ve formě azithromycinum dihydricum.

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Seznam pomocných látek viz příbalová informace.

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

2 potahované tablety

5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání.Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

EXP:

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Praha, Česká republika

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Reg.č.: 15/249/02-C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

SUMAMED STD

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU

Blistr

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

SUMAMED STD

potahované tabletyazithromycinum

2.

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.

3.

POUŽITELNOST

EXP:

4.

ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.:

5.

JINÉ

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.