Sumamed Sirup

Kód 0155867 ( )
Registrační číslo 15/ 352/92-A/C
Název SUMAMED SIRUP
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Praha, Česká republika
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0155867 POR PLV SUS 1X20ML Prášek pro perorální suspenzi, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak SUMAMED SIRUP

Příloha č. 1 k opravě rozhodnutí o změně registrace sp.zn.: sukls136117/2011

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

SUMAMED sirup

prášek pro přípravu perorální suspenze

(azithromycinum)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

-

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i

tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

-

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete ja-

kýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:1.

Co je SUMAMED sirup a k čemu se používá

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete SUMAMED sirup užívat

3.

Jak se SUMAMED sirup užívá

4.

Možné nežádoucí účinky

5.

Jak SUMAMED sirup uchovávat

6.

Další informace

1.

Co je SUMAMED sirup a k čemu se používá

Léčivou látkou přípravku SUMAMED sirup je azithromycin. Azithromycin patří do skupiny makroli-dových antibiotik. Má široké spektrum účinnosti a prokázal se jako účinný proti velkému množství kmenů mikroorganismů.

SUMAMED sirup je indikován k léčbě následujících infekčních onemocnění:

-

Infekce horních cest dýchacích: bakteriální zánět hltanu, mandlí, vedlejších dutin nosních a

středního ucha

-

Infekce dolních cest dýchacích: bakteriální zánět průdušek, akutní zhoršení chronického záně-

tu průdušek, zápal plic

-

Infekce kůže a měkkých tkání: migrující erytém – zarudnutí (první stádium Lymeské borrelió-

zy – možná infekce po kousnutí infikovaným klíštětem), růže, bakteriální puchýřovitá one-mocnění kůže a sekundární hnisavé záněty kůže

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete SUMAMED sirup užívat

Neužívejte SUMAMED sirup

-

jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na azithromycin nebo na jiné makrolidové antibiotikum

a nebo kteroukoli další složku přípravku

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku SUMAMED sirup je zapotřebí

-

jestliže trpíte závažným onemocněním jater nebo ledvin

-

jestliže trpíte poruchou srdečního rytmu

Z důvodu nedostatku klinických údajů je třeba věnovat zvýšenou pozornost při podávání tohoto pří-pravku novorozencům.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravkySUMAMED sirup může reagovat s některými jinými léky. Je důležité oznámit svému lékaři, zda užíváte nějaký jiný lék, zvláště některý z následujících:-

léky, které snižují kyselost v žaludku (antacida)

-

léky ze skupiny námelových alkaloidů (ergotamin)

-

kumarinová antikoagulancia a warfarin (léky užívané na ředění krve)

-

léky na posílení srdeční činnosti (digoxin)

-

cyklosporin (lék užívaný k ovlivnění imunitního systému)

Vzhledem k možnosti interakce přípravku SUMAMED sirup i s jinými, zde neuvedenýmiléčivými přípravky, prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Užívání přípravku SUMAMED sirup s jídlem a pitímSUMAMED sirup perorální suspenze se užívá v jedné denní dávce, nejméně jednu hodinu před, nebo dvě hodiny po jídle.

Těhotenství a kojeníO užívání přípravku SUMAMED sirup během těhotenství a v období kojení rozhodne vždy lékař.Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojůNebylo prokázáno, že by SUMAMED sirup ovlivňoval schopnost řídit motorová vozidla nebo obslu-hovat stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku SUMAMED sirupTento léčivý přípravek obsahuje sacharosu. Pokud víte, že nesnášíte některé cukry, poraďte se o podá-ní léčivého přípravku s Vaším lékařem.

3.

Jak se SUMAMED sirup užívá

Vždy užívejte SUMAMED sirup přesně tak, jak Vám řekl Váš lékař. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Při léčení infekcí horních a dolních cest dýchacích a infekcí kůže a měkkých tkání (kromě migrujícího erytému) je vhodné podávat SUMAMED sirup v celkové dávce 30 mg/kg rozdělené do tří dnů (10 mg/kg jednou denně) podle následující tabulky:

Tělesná hmotnost (kg)

SUMAMED sirup, prášek pro přípravu perorální suspenze 100 mg/5 ml

5

2,5 ml (50 mg)

6

3 ml (60 mg)

7

3,5 ml (70 mg)

8

4 ml (80 mg)

9

4,5 ml (90 mg)

10-14

5 ml (100 mg)

SUMAMED sirup se ukázal být účinný v léčbě zánětu hltanu vyvolaného streptokoky podávaný dě-tem v jednotlivé dávce 10 mg/kg nebo 20 mg/kg po dobu tří dní.

Při léčení migrujícího erytému se podává celková dávka 60 mg/kg, která je podávána následovně: 20 mg/kg první den, a dále 10 mg/kg druhý až pátý den, vždy v jediné denní dávce.

Způsob podáváníSUMAMED sirup perorální suspenze se užívá ústy, v jedné denní dávce, nejméně jednu hodinu před nebo dvě hodiny po jídle. Dávka by měla být stanovena pomocí přiložené perorální dávkovací stříkač-ky.

Před použitím je nutno suspenzi protřepat!

Ihned po perorálním podání suspenze je vhodné dítěti podat čaj nebo šťávu, aby se z úst do žaludku dostal všechen sirup.

Pacienti s poruchou ledvinU pacientů s mírně porušenou funkcí ledvin není nutná úprava dávky. Opatrnosti je třeba při podávání přípravku SUMAMED sirup pacientům se závažnou poruchou ledvin.

Pacienti s poruchou jaterSUMAMED sirup by neměl být podáván pacientům se závažným jaterním onemocněním.

Jestliže jste užil/a více přípravku SUMAMED sirup, než jste měl/aJestliže jste užil/a více přípravku SUMAMED sirup, než jste měl/a, ihned kontaktujte svého lékaře.

Jestliže jste zapomněl/a užít SUMAMED sirupVynechanou dávku je nutno vzít co nejdříve a následující dávky ve 24 hodinovém intervalu. Nezdvo-jujte následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékár-níka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i SUMAMED sirup nežádoucí účinky, které se ale nemusí ob-jevit u každého.

SUMAMED sirup je obvykle dobře snášen.

K vyjádření, jak často byly nežádoucí účinky pozorovány, se používají následující termíny:

-

velmi časté: vyskytují se u 1 a více z 10 léčených pacientů

-

časté: vyskytují se u 1 až 10 ze 100 léčených pacientů

-

méně časté: vyskytují se u 1 až 10 z 1 000 léčených pacientů

-

vzácné: vyskytují se u 1 až 10 z 10 000 léčených pacientů

-

velmi vzácné: vyskytující se u méně než 1 z 10 000 léčených pacientů

-

není známo: z dostupných údajů nelze určit

Infekce a infestaceméně časté:

kandidóza (kvasinkové infekční onemocnění), kandidóza du-tiny ústní, poševní infekce

není známo:

zánět tlustého střeva

Poruchy krve a lymfatického systémuméně časté:

snížení počtu bílých krvinek

není známo:

snížení počtu krevních destiček, hemolytická anémie (chudo-krevnost)

Poruchy imunitního systémuméně časté:

angioedém (alergická reakce organismu, která způsobuje zú-žení dýchacích cest), hypersenzitivita (přecitlivělost na někte-ré látky)

není známo:

anafylaktická reakce (akutní alergická reakce)

Poruchy metabolismu a výživyčasté:

anorexie (ztráta chuti k jídlu)

Psychiatrické poruchyméně časté:

nervozita

vzácné:

neklid

není známo:

agresivita, úzkost

Poruchy nervového systémučasté:

závratě, bolesti hlavy, parestézie (porucha čití – mravenčení, brnění, svědění), porucha chuti

méně časté:

snížená citlivost, ospalost, nespavost

není známo:

krátkodobá ztráta vědomí, křeče, psychomotorická hyperakti-vita, ztráta a porucha čichu, myasthenia gravis (narušení ner-vosvalového přenosu – porucha hybnosti, svalová únava)

Poruchy okačasté:

poškození zraku

Poruchy ucha a labyrintučasté:

hluchota

méně časté:

poškození sluchu, ušní šelest

vzácné:

závratě

Srdeční poruchyméně časté:

bušení srdce

není známo:

poruchy srdečního rytmu, ventrikulární tachykardie (komoro-vá tachykardie), torsades de pointes (druh komorové poly-morfní tachykardie)

Cévní poruchynení známo:

nízký tlak

Gastrointestinální poruchyvelmi časté:

průjem, bolest břicha, nevolnost, nadýmání

časté:

zvracení, poruchy trávení

méně časté:

zánět žaludku, zácpa

není známo:

zánět slinivky břišní, zbarvení jazyka

Poruchy jater a žlučových cestméně časté:

zánět jater

vzácné:

abnormální funkce jater

není známo:

zánět jater, žloutenka, rozpad jaterní tkáně a poruchy jaterních funkcí, které vedly v ojedinělých případech k úmrtí

Poruchy kůže a podkožní tkáněčasté:

vyrážka, svědění

méně časté:

Stevens-Johnsonův syndrom (těžká kožní reakce), citlivost na světlo, kopřivka

není známo:

toxická epidermální nekrolýza a erythema multiforme (odumí-rání a olupování kůže)

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáněčasté:

bolest kloubů

Poruchy ledvin a močového ústrojínení známo:

akutní selhání ledvin, zánět ledvin

Všeobecné poruchyčasté:

únava

méně časté:

bolest na hrudi, otok, nevolnost, astenie (celková tělesná sla-bost)

Vyšetřeníčasté:

snížený počet bílých krvinek, zvýšený počet eozinofilů (druh bílých krvinek, které se uplatňují v obraně proti parazitům a při alergii), snížená hladina hydrogenuhličitanů v krvi

méně časté:

zvýšené hladiny enzymů, které poukazují na onemocnění ja-ter, stejně tak zvýšené hladiny bilirubinu (žlučového barviva) v krvi, zvýšené hladiny dusíku močoviny a kreatininu v krvi, abnormální hladiny draslíku v krvi (poukazují na funkci led-vin)

není známo:

prodloužený interval QT (ukazatel délky trvání komorovérepolarizace, souvisí tedy se změnami srdeční frekvence) na EKG

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5.

Jak přípravek SUMAMED sirup uchovávat

Prášek pro přípravu perorální suspenze:Uchovávejte při teplotě do 25 °C.Připravená suspenze:Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Nepoužívejte přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za „EXP“. Doba použitel-nosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.Připravenou perorální suspenzi spotřebujte do 5 dnů.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit život-ní prostředí.

6.

Další informace

Co SUMAMED sirup obsahuje

-

Léčivou látkou je azithromycinum. Jeden ml připravené suspenze obsahuje azithromycinum

20 mg.

-

Pomocnými látkami jsou sacharosa, hydrogenfosforečnan sodný, koloidní bezvodý oxid kře-

mičitý, hyprolosa, xanthanová klovatina, třešňové aroma, banánové aroma, vanilkové aroma.

Jak SUMAMED sirup vypadá a co obsahuje toto baleníSUMAMED sirup, prášek pro přípravu perorální suspenze je bílá až nažloutlá směs.Naředěná suspenze je bílá až nažloutlá homogenní suspenze s charakteristickou vůní po třeš-ních/banánu.Do lahvičky obsahující 400 mg azithromycinu v prášku pro přípravu perorální suspenze je třeba přidat 12 ml čištěné vody, a připravit tak 25 ml perorální homogenní suspenze.

Držitel rozhodnutí o registraciTeva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Praha, Česká republika

VýrobceTeva Operations Poland Sp. z o.o., Kraków, Polsko

Tato příbalová informace byla naposledy schválena:21.9.2011

Naformátováno: Písmo: (výchozí)Times New Roman, 11 b., není Tučné


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.: sukls136117/2011

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

SUMAMED sirup

prášek pro přípravu perorální suspenze

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

5 ml naředěné perorální suspenze obsahuje azithromycinum 100 mg ve formě azithromycinum dihydricum.

Pomocné látky: sacharosa.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Prášek pro přípravu perorální suspenze

Popis přípravku:SUMAMED sirup, prášek pro přípravu perorální suspenze je bílý až nažloutlý prášek charakteristické vůně po třešních/banánech.Naředěná suspenze je bílá až nažloutlá homogenní suspenze s charakteristickou vůní po třešních/banánech.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

SUMAMED sirup je indikován k léčbě následujících infekčních onemocnění, u nichž je známo nebo jsou prav-děpodobně vyvolány jedním nebo více citlivými mikroorganismy (viz bod 5.1):

-

Infekce horních cest dýchacích zahrnující faryngitidu/tonsilitidu, sinusitidu a otitis media

-

Infekce dolních cest dýchacích zahrnující bronchitidu a komunitní pneumonii

-

Infekce kůže a měkkých tkání zahrnující migrující erytém (první stádium Lymeské borreliózy), erysipel,

impetigo a sekundární pyodermii

V úvahu má být vzato oficiální doporučení týkající se vhodného používání antibakteriálních léků.

4.2

Dávkování a způsob podání

Při léčení infekcí horních a dolních cest dýchacích a infekcí kůže a měkkých tkání (kromě migrujícího erytému) je vhodné podávat azithromycin v celkové dávce 30 mg/kg rozdělené do tří dnů (10 mg/kg jednou denně) podle následující tabulky:

Tělesná hmot-nost (kg)

SUMAMED sirup, prášek pro přípravu perorální sus-penze 100 mg/5 ml

SUMAMED forte sirup, prášek pro přípravu

perorální

suspenze

200 mg/5 ml

5

2,5 ml (50 mg)

/

6

3 ml (60 mg)

/

7

3,5 ml (70 mg)

/

8

4 ml (80 mg)

/

9

4,5 ml (90 mg)

/

10-14

5 ml (100 mg)

2,5 ml (100 mg)

15-24

/

5 ml (200 mg)

25-34

/

7,5 ml (300 mg)

35-44

/

10 ml (400 mg)

≥ 45

/

Dospělá dávka

Azithromycin se ukázal být účinný v léčbě streptokokové faryngitidy podávaný dětem v jednotlivé dávce 10 mg/kg nebo 20 mg/kg po dobu tří dní. Když byly tyto dvě dávky porovnány v klinických studiích, byl pozo-rován podobný klinický účinek, ačkoliv eradikace bakterií byla význačnější při denní dávce 20 mg/kg. Avšak lékem volby v profylaxi faryngitidy vyvolané Streptokokem pyogenes a revmatické horečky, která se objeví jako sekundární onemocnění, je obvykle penicilin.

Při léčení migrujícího erytému se podává celková dávka 60 mg/kg, která je podávaná následovně: 20 mg/kg první den, a dále 10 mg/kg druhý až pátý den, vždy v jediné denní dávce.

Pacienti s poruchou ledvinU pacientů s mírně porušenou funkcí ledvin (clearance kreatininu  40 ml/min) není nutná úprava dávky. Je třeba opatrnosti při podávání azithromycinu pacientům s kreatininovou clearance  40 ml/min.

Pacienti s poruchou jaterProtože je azithromycin metabolizován játry a vylučován žlučí, lék by neměl být podáván pacientům se závaž-ným jaterním onemocněním. Nebyly provedeny studie týkající se léčby těchto pacientů azithromycinem.

Způsob podáváníSUMAMED perorální suspenze se užívá v jedné denní dávce, nejméně jednu hodinu před nebo dvě hodiny po jídle. Dávka by měla být stanovena pomocí přiložené perorální dávkovací stříkačky nebo lžičky (do 15 kg –perorální dávkovací stříkačka, nad 15 kg – lžička).

4.3

Kontraindikace

Azithromycin je kontraindikován u pacientů s přecitlivělostí na azithromycin, erythromycin, či jiná makrolidová nebo ketolidová antibiotika nebo na kteroukoli pomocnou látku přípravku (viz bod 6.1).

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Alergické reakce: Tak jako po podání erythromycinu a jiných makrolidů, byly v ojedinělých případech hlášeny závažné alergické reakce, jako angioneurotický edém a anafylaxe (vzácně fatální). Některé z těchto reakcí při-vodily opakující se symptomy a vyžadovaly delší pozorování a léčbu.

Poškození jater: Azithromycin se eliminuje z organizmu hlavně játry, proto je třeba opatrnosti při užívání azi-thromycinu u pacientů se závažnou chorobou jater. Po užití azithromycinu byly popsány případy fulminantní hepatitidy, které mohou vést k selhání jater a ohrožení života pacienta (viz bod 4.8). Někteří z pacientů mohli již dříve trpět poruchou jater nebo mohli užívat jiné hepatotoxické léčivé přípravky.

Vyskytnou-li se známky a symptomy dysfunkce jater, např. rychle se rozvíjející astenie spojená se žloutenkou, tmavá moč, krvácivost nebo hepatická encefalopatie, je třeba stanovit hladiny jaterních enzymů nebo provést funkční vyšetření jater. Objeví-li se dysfunkce jater, musí být podávání azithromycinu zastaveno.

Námelové alkaloidy: U pacientů, kterým jsou podávány námelové alkaloidy, dochází ke vzniku ergotismu způ-sobeného současným podáváním některých makrolidových antibiotik. Nejsou zaznamenány žádné údaje o mož-nosti vzájemného působení námelových alkaloidů a azithromycinu. Vzhledem k teoretické možnosti ergotismu však azithromycin a námelové alkaloidy nesmí být současně podávány.

Superinfekce: Doporučuje se stejně jako u všech ostatních antibiotik sledovat, zda se neobjeví známky superin-fekce mikroorganismy, na něž přípravek neúčinkuje, např. houbami.

Při užívání téměř všech antibakteriálních přípravků, např. azithromycinu, je popsán průjem související s bakterií Clostridium difficile (CDAD), který může mít různě silné projevy od lehkého průjmu až po smrtelnou kolitidu. Léčba antibakteriálními přípravky mění běžnou flóru tlustého střeva, což vede k přemnožení C. difficile.

C. difficile produkuje toxiny A a B, které přispívají k rozvoji CDAD. Kmeny C. difficile produkující hypertoxin mohou být odolné vůči antimikrobiální léčbě, zvyšují morbiditu i mortalitu pacientů a mohou si vyžádat až ope-rativní řešení (kolektomie). CDAD se musí zvažovat u všech pacientů, kteří se k lékaři dostaví s průjmem po užití antibiotik. Je nutné pečlivě vést lékařské záznamy o antimikrobiální léčbě, protože komplikace spojené s CDAD se mohou projevit i více než dva měsíce po terapii.

Poškození ledvin: U pacientů se závažným poškozením ledvin (GFR < 10 ml/min) bylo pozorováno zvýšení systémové expozice azithromycinu až o 33 %.

Při léčbě ostatními makrolidy bylo pozorováno prodloužení doby srdeční repolarizace a intervalu QT, navozují-cí riziko srdeční arytmie a torsade de pointes. Podobný účinek nelze zcela vyloučit ani u azithromycinu. Při léčbě azithromycinem u pacientů se zvýšeným rizikem prodloužené srdeční repolarizace je nutné dbát zvýšené pozornosti (viz bod 4.8).

Zvýšenému riziku srdeční arytmie a torsade de pointes mohou být vystaveni pacienti:

s kongenitální nebo zaznamenanou prolongací QT

kteří v současnosti podstupují léčbu jinými léčivými látkami, o kterých je známo, že prodlužují interval

QT (např. antiarytmika třídy IA a III, cisaprid a terfenadin)

s narušenou rovnováhou elektrolytů, zejména v případě hypokalemie a hypomagnesemie

s klinicky relevantní bradykardií, srdeční arytmií nebo závažnou srdeční nedostatečností

Myasthenia gravis: U pacientů prodělávajících léčbu azithromycinem byly popsány exacerbace symptomů myasthenia gravis a nový výskyt myasthenie (viz bod 4.8).

Streptokokové infekce: Penicilin je obvykle prvním lékem volby v léčbě faryngitidy/tonzilitidy vyvolané Strep-tokokem pyogenes a také v profylaxi akutní revmatické horečky. Azithromycin je všeobecně účinný proti strep-tokoku v orofaryngu, ale nejsou dostupná data, která by demonstrovala účinnost azithromycinu v prevenci rev-matické horečky.

SUMAMED sirup, prášek pro přípravu perorální suspenze obsahuje sacharosu. Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí fruktosy, malabsorpcí glukosy a galaktosy nebo sacharoso-izomaltasovou deficiencí by tento přípravek neměli užívat.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Je třeba opatrnosti při podávání azithromycinu pacientům léčeným jinými léky, které mohou prodlužovat QT interval (viz bod 4.4).

Antacida: Při studování účinku současně podávaných antacid na farmakokinetiku azithromycinu nebyly celkově pozorovány změny v jeho bioavailabilitě, ačkoliv maximální koncentrace azithromycinu měřené v plazmě po-klesly o 25 %. Pacienti léčeni jak azithromycinem, tak antacidy, nemají užívat tyto léky ve stejnou dobu. Azi-thromycin nemá být podáván nejméně 1 hodinu před a 2 hodiny po podání antacida.

Cetirizin: Současné absolvování pětidenní léčby azithromycinem a 20 mg cetirizinu u zdravých dobrovolníků v ustáleném stavu nezpůsobilo žádnou farmakokinetickou interakci a nedošlo k výrazným změnám intervalu QT.

Didanosin: Současné podávání denní dávky 1200 mg azithromycinu s didanosinem u 6 HIV pozitivních osob se ve srovnání s placebem neprojevilo účinkem na farmakokinetiku didanosinu.

Digoxin: Bylo hlášeno, že u některých pacientů narušují určitá makrolidová antibiotika metabolizmus digoxinu ve střevě. Proto má být u pacientů užívajících azithromycin a digoxin brána v úvahu možnost zvýšené koncent-race digoxinu a hladiny digoxinu.

Zidovudin: Jednotlivé dávky 1 000 mg azithromycinu nebo vícenásobné dávky 1 200 mg nebo 600 mg azithro-mycinu měly malý vliv na plazmatickou farmakokinetiku nebo urinární exkreci zidovudinu nebo jeho glukuro-nidových metabolitů. Podávání azithromycinu ale zvyšuje koncentrace fosforylovaného zidovudinu, klinicky aktivního metabolitu v mononukleárních buňkách v periferní cirkulaci. Klinická signifikance těchto nálezů je nejasná, ale může být k užitku pacientů.

Azithromycin nevykazuje výrazné vzájemné působení na jaterní systém cytochromu P450. Předpokládá se, že u azithromycinu neprobíhají farmakokinetické interakce léčiv, které byly pozorovány u erythromycinu a jiných makrolid. Indukce nebo inaktivace jaterního cytochromu P450 prostřednictvím komplexu metabolitů cytochro-mu se u azithromycinu nevyskytuje.

Námelové alkaloidy: Kvůli teoretické možnosti ergotismu, není doporučováno současné podávání azithromyci-nu a námelových alkaloidů.

U azithromycinu a níže uvedených léčiv, o kterých je známo, že u nich probíhá výrazný metabolismus zpro-středkovaný cytochromem P450, byly provedeny farmakokinetické studie.

Atorvastatin: Současné podávání atorvastatinu (10 mg denně) a azithromycinu (500 mg denně) nezpůsobilo změnu koncentrací atorvastatinu v plazmě (na základě analýzy inhibice HMG CoA-reduktázy).

Karbamazepin: V rámci farmakokinetické studie zaměřené na vzájemné působení, která byla provedena na zdravých dobrovolnících, neměl azithromycin výrazný účinek na hladinu karbamazepinu ani jeho aktivního metabolitu v plazmě.

Cimetidin: Ve farmakokinetické studii zkoumající účinky jedné dávky cimetidinu podané 2 hodiny před azi-thromycinem na farmakokinetiku azithromycinu nebyly pozorovány žádné změny farmakokinetiky azithro-mycinu.

Kumarinová perorální antikoagulancia: Ve farmakokinetické studii interakce nezměnil azithromycin antikoa-gulační účinek jedné dávky 15 mg warfarinu podané zdravým dobrovolníkům. V období po uvedení přípravkuna trh se objevily zprávy o potencovaném potlačení koagulance následně po současném podání azithromycinu a kumarinových perorálních antikoagulancií. Nebyla sice prokázána kauzalita, má se však dbát na frekvenci sle-dování protrombinového času, užívají-li azithromycin pacienti, jimž jsou podávána kumarinová perorální anti-koagulancia.

Cyklosporin: Ve farmakokinetické studii na zdravých dobrovolnících, jimž byla podávána perorální dávka azi-thromycinu 500 mg denně po dobu 3 dnů a následně byla podána jedna perorální dávka cyklosporinu 10 mg/kg, bylo zjištěno, že výsledná hladina cyklosporinu Cmax a AUC0-5 byla výrazně zvýšena. Při zvažování současného podávání těchto léků se tedy má postupovat velmi opatrně. Je-li současné podávání těchto léků nezbytné, musí se sledovat hladina cyklosporinu a odpovídajícím způsobem upravit dávka.

Efavirenz: Současné podávání jedné dávky 600 mg azithromycinu a 400 mg efavirenzu denně po dobu 7 dnů nemělo za následek žádné klinicky významné farmakokinetické interakce.

Flukonazol: Současné podávání jedné dávky 1 200 mg azithromycinu nezměnilo farmakokinetiku jedné dávky 800 mg flukonazolu. Celková expozice a poločas azithromycinu nebyly současným podáním flukonazolu změ-něny, byl však pozorován klinicky nevýznamný pokles Cmax (18 %) azithromycinu.

Indinavir: Současné podávání jedné dávky 1 200 mg azithromycinu nemělo statisticky významný účinek na farmakokinetiku indinaviru, který byl podáván jako dávka 800 mg třikrát denně po dobu 5 dnů.

Methylprednisolon: Ve farmakokinetické interakční studii provedené na zdravých dobrovolnících neměl azi-thromycin významný účinek na farmakokinetiku methylprednisolonu.

Midazolam: U zdravých dobrovolníků nemělo současné podávání dávky 500 mg azithromycinu denně po dobu 3 dnů za následek klinicky významné změny farmakokinetiky a farmakodynamiky jedné dávky 15 mg midazo-lamu.

Nelfinavir: Současné podávání azithromycinu (1 200 mg) a nelfinaviru ve steady state (750 mg 3x denně) mělo za následek zvýšení koncentrací azithromycinu. Nebyly pozorovány žádné klinicky významné nežádoucí účinky a není třeba upravovat dávku.

Rifabutin: Současné podávání azithromycinu s rifabutinem neovlivnilo sérové koncentrace některého z léků. U subjektů užívajících současně azithromycin a rifabutin byla pozorována neutropenie. Přestože byla neutropenie spojována s užíváním rifabutinu, přímá souvislost se současným podáváním s azithromycinem nebyla prokázána (viz bod 4.8).

Sildenafil: U normálních zdravých dobrovolníků mužského pohlaví nebyl prokázán účinek azithromycinu (500 mg denně po dobu 3 dnů) na AUC a Cmax sildenafilu ani jeho hlavního cirkulujícího metabolitu.

Terfenadin: Během farmakokinetických studií nebyl pozorován žádný důkaz interakcí mezi azithromycinem a terfenadinem. V ojedinělých případech bylo hlášeno, že riziko takových interakcí nelze zcela vyloučit, ale chybí důkazy.

Theofylin: Neexistuje důkaz klinicky významné farmakokinetické interakce při současném podání azithromyci-nu a theofylinu.

Triazolam: U 14 zdravých dobrovolníků nemělo současné podávání 500 mg azithromycinu 1. den a 250 mg 2. den a dávky 0,125 mg triazolamu 2. den výrazný účinek na žádné farmakokinetické parametry triazolamu ve srovnání s triazolamem a placebem.

Trimethoprim/sulfamethoxazol: Současné podávání trimethoprimu/sulfamethoxazolu DS (160 mg/800 mg) po dobu 7 dnů a 1 200 mg azithromycinu 7. den nemělo výrazný účinek na maximální koncentrace, celkovou ex-pozici ani vylučování močí, a to jak u trimethoprimu, tak sulfamethoxazolu. Sérové koncentrace azithromycinu byly podobné jako u jiných studií.

4.6

Těhotenství a kojení

TěhotenstvíByly provedeny studie reprodukce zvířat za použití dávek až na úrovni koncentrace dávky mírně toxické pro matku. V těchto studiích nebylo prokázáno poškození plodu v důsledku azithromycinu. Nebyly však provedeny žádné odpovídající a řádně monitorované studie na těhotných ženách. Vzhledem k tomu, že ze studií reprodukce u zvířat nelze vždy usuzovat na reakci člověka, může se azithromycin užívat v těhotenství jen tehdy, je-li to jednoznačně nezbytné.

KojeníNejsou informace, zda azithromycin přestupuje do mateřského mléka.Stejně jako jiné léčivé přípravky vylučované v mateřském mléce nemá být azithromycin používán k léčbě kojí-cích žen, pokud lékař neočekává významný potenciální užitek proti možným rizikům pro dítě.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Nebylo prokázáno, že by azithromycin ovlivňoval schopnost řídit motorová vozidla nebo obsluhovat stroje.

4.8

Nežádoucí účinky

V tabulce jsou podle soustavy, orgánu a třídy a četnosti uvedeny nežádoucí reakce zjištěné v rámci klinických zkoušek a kontrol po uvedení výrobku na trh. Nežádoucí reakce zjištěné po uvedení výrobku na trh jsou uvede-ny kurzívou.

Skupiny podle četnosti jsou definovány pomocí této konvence: velmi časté (≥ 1/10), časté (≥ 1/100 až < 1/10), málo časté (≥ 1/1 000 až < 1/100), vzácné (≥ 1/10 000 až < 1/1 000), velmi vzácné (< 1/10 000) a není známo (z dostupných údajů nelze určit).

Soustava, orgán, třída

Nežádoucí reakce

Četnost

Kandidóza, orální kandidóza, vaginální infekce

Méně časté

Infekce a infestace

Pseudomembranózní

kolitida

(viz bod 4.4)

Není známo

Leukopenie, neutropenie

Méně časté

Poruchy krve a lymfatického systému

Trombocytopenie, hemolytická anémie

Není známo

Angioedém, hypersenzitivita

Méně časté

Poruchy imunitního systému

Anafylaktická

reakce

(viz

bod 4.4)

Není známo

Poruchy metabolismu a výživy Anorexie

Časté

Nervozita

Méně časté

Psychiatrické poruchy

Agitace

Vzácné

Agresivita, úzkost

Není známo

Závratě, bolesti hlavy, pareste-zie, dysgeuzie

Časté

Hypestezie, somnolence, in-somnie

Méně časté

Poruchy nervového systému

Synkopa, konvulze, psychomoto-rická hyperaktivita, anosmie, ageuzie, parosmie, myasthenia gravis (viz bod 4.4)

Není známo

Poruchy oka

Poškození zraku

Časté

Hluchota

Časté

Poškození sluchu, tinitus

Méně časté

Poruchy ucha a labyrintu

Závratě

Vzácné

Palpitace

Méně časté

Srdeční poruchy

Torsade de pointes (viz bod 4.4), arytmie (viz bod 4.4) a ventriku-lární tachykardie

Není známo

Cévní poruchy

Hypotenze

Není známo

Průjem, bolest břicha, nauzea, flatulence

Velmi časté

Zvracení, dyspepsie

Časté

Gastritida, zácpa

Méně časté

Gastrointestinální poruchy

Pankreatitida, diskolorace jazy-ka

Není známo

Hepatitida

Méně časté

Abnormální funkce jater

Vzácné

Poruchy jater a žlučových cest

Selhání jater (viz bod 4.4), ful-minantní hepatitida, nekróza jater, cholestatická žloutenka

Není známo

Vyrážka, pruritus

Časté

Stevens-Johnsonův

syndrom,

fotosenzitivní reakce, kopřivka

Méně časté

Poruchy kůže a podkožní tká-ně

Toxická epidermální nekrolýza, erythema multiforme

Není známo

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

Artralgie

Časté

Poruchy ledvin a močových cest

Akutní selhání ledvin, interstici-ální nefritida

Není známo

Únava

Časté

Celkové poruchy a reakcev místě aplikace

Bolest na hrudi, otoky, malát-nost, astenie

Méně časté

Vyšetření

Snížený počet lymfocytů, zvýše-ný počet eozinofilů, snížený obsah hydrogenuhličitanů v krvi

Časté

Zvýšená hladina aspartátamino-transferázy, alaninaminotransfe-rázy, bilirubinu v krvi, dusíku močoviny, zvýšená hladina krea-tininu v krvi, abnormální hladina draslíku v krvi

Méně časté

Prodloužený interval QT na EKG (viz bod 4.4)

Není známo

4.9

Předávkování

Nežádoucí účinky, které je možno pozorovat po podání dávek překračujících dávky doporučené, byly podobné těm, které se vyskytují po běžných dávkách. Typické příznaky předávkování makrolidovými antibiotiky zahrnu-jí přechodnou ztrátou sluchu, silnou nauzeu, zvracení a průjem. Tam, kde je to nutné, je v případech předávko-vání, indikováno podávání živočišného uhlí a všeobecná symptomatická léčba, stejně jako podpora životních funkcí.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Antibakteriální léčiva pro systémovou aplikaci, makrolidy

ATC kód: J01FA10

Mechanismus účinku:Azithromycin je makrolidové antibiotikum patřící do skupiny azalidů. Molekula je sestavena přidáním atomu dusíku k laktonovému kruhu erythromycinu A. Chemický název azithromycinu je 9-deoxy-9a-aza-9a-methyl-9a-homoerythromycin A. Molekulová hmotnost je 749,0.Mechanismus účinku azithromycinu je založen na supresi syntézy bakteriální bílkoviny prostřednictvím vazby na ribozomovou podjednotku 50S a inhibici translokace peptidů.

Mechanismus rezistence:Rezistence na azithromycin může být základní nebo získaná. Jsou tři základní mechanismy rezistence na bakte-rie: alterace cílového místa, alterace transportu antibiotika a modifikace antibiotika.U kmenů Streptococcus pneumoniae, beta-hemolytický streptococcus skupiny A, Enterococcus faecalis a Sta-phylococcus aureus, včetně na methicillin rezistentního S. aureus (MRSA) existuje kompletní cross-rezistence na erythromycin, azithromycin, jiné makrolidy a linkosamidy.

Limitní hodnotyKlinické limitní hodnoty MIC podle Evropského výboru pro testování antimikrobiální citlivosti EUCAST (verze 1.4, 2009):

Limitní hodnoty podle druhů (S /R >)

1

Patogen

Malá odolnost

Rezistence

Staphylococcus

≤ 1 mg/l

> 2 mg/l

Streptococcus A, B, C, G

≤ 0,25 mg/l

> 0,5 mg/l

Streptococcus pneumoniae

≤ 0,25 mg/l

> 0,5 mg/l

Haemophilus influenzae

2

≤ 0,12 mg/l

> 4 mg/l

Moraxella catarrhalis

≤ 0,5 mg/l

> 0,5 mg/l

Neisseria gonorrhoeae

≤ 0,25 mg/l

> 0,5 mg/l

1Ke stanovení odolnosti uvedených bakterií vůči jiným makrolidům (azithromycinu, klarithromycinu a roxi-thromycinu) lze použít erythromycin. Makrolidy podávané intravenózně jsou aktivní vůči Legionella pneumo-phila (erythromycin MIC ≤ 1 mg/l u „divokých“ izolátů). Makrolidy se používají při léčbě infekcí způsobených Campylobacter jejuni (erythromycin MIC ≤ 4 mg/l u „divokých“ izolátů). Azithromycin se používá při léčbě infekcí S. typhi (MIC ≤ 16 mg/l u „divokých“ izolátů) a Shigella spp.

2Korelace mezi MIC makrolidů H. influenzae a klinickými výsledky je slabá. Limitní hodnoty pro makrolidy a související antibiotika byly proto stanoveny tak, že „divoký“ typ H. influenzae je zařazen do střední kategorie.

Citlivost

Prevalence získané rezistence pro vybrané druhy se může lišit geograficky a časem a je potřebná místní infor-mace o rezistenci, především při léčbě závažných infekcí. Je-li to nezbytné, měla by být vyžadována rada exper-ta, jestliže je lokální prevalence rezistence taková, že prospěšnost léku je přinejmenším u některých typů infekcí nejistá.

Antibakteriální spektrum azithromycinu:

Druhy běžně citlivé

Aerobní gram-pozitivní mikroorganismyStaphylococcus aureus citlivý na meticilinStreptococcus pneumoniae citlivý na penicilinStreptococcus pyogenesAerobní gram-negativní mikroorganismyHaemophilus influenzaeHaemophilus parainfluenzaeLegionella pneumophilaMoraxella catarrhalisPasteurella multocidaANAEROBNÍ MIKROORGANISMYClostridium perfringensFusobacterium spp.Prevotella spp.Porphyriomonas spp.DALŠÍ MIKROORGANISMYChlamydia trachomatisDRUHY, PRO KTERÉ MŮŽE BÝT PROBLÉMEM ZÍSKANÁ REZISTENCE Aerobní gram-pozitivní mikroorganismyStreptococcus pneumoniae intermediární rezistence na penicilin rezistentní na penicilinZ PODSTATY REZISTENTNÍ ORGANISMYAerobní gram-pozitivní mikroorganismyEnterococcus faecalisStaphylococci MRSA, MRSE*Anaerobní mikroorganismySkupina Bacteroides fragilis

*Stafylokoky rezistentní na methicillin mají velmi vysokou prevalenci získané rezistence na makrolidy a jsou zde zařazeny, přestože jsou zřídka citlivé na azithromycin.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

AbsorpceBiologická dostupnost po perorálním podání je přibližně 37%. Vrcholových koncentrací v plazmě je dosaženo za 2-3 hodiny po užití léčivého přípravku.

DistribucePerorálně podaný azithromycin je z velké části distribuován do celého těla. Farmakokinetické studie prokázaly, že koncentrace azithromycinu naměřená ve tkáních je očividně vyšší (až 50x) než koncentrace naměřená v plazmě, což ukazuje, že se látka silně váže ve tkáních.

Vazba na sérové proteiny se liší v závislosti na koncentraci v plazmě a je v rozmezí od 12 % při 0,5 g/ml až do 52 % při 0,05 g/ml séra. Průměrný distribuční objem ve steady-state (VVss) je 31,1 l/kg.

VylučováníTerminální plazmatický eliminační poločas těsně odráží tkáňový eliminační poločas 2-4 dny.Přibližně 12 % intravenózně podané dávky azithromycinu je vylučováno nezměněno žlučí během následujících tří dní. Zejména v lidské žluči byly nalezeny vysoké koncentrace nezměněného azithromycinu. Ve žluči byly také detekovány metabolity, které jsou tvořeny N- a O-demetylací, hydroxylací desosaminu a aglykonových kruhů a štěpením cladinosového konjugátu. Srovnání výsledků kapalné chromatografie a mikrobiologické ana-lýzy prokázalo, že metabolity azithromycinu nejsou mikrobiologicky aktivní.V testech na zvířatech byly nalezeny vysoké koncentrace azithromycinu ve fagocytech. Bylo také prokázáno, že během aktivní fagocytózy jsou uvolněny vyšší koncentrace azithromycinu než při inaktivní fagocytóze. Proto byly v testech se zvířaty naměřeny v zánětlivých ložiskách vysoké koncentrace azithromycinu.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

V testech na zvířatech, kdy byly podávány dávky 40x vyšší než klinické terapeutické dávky, vyvolal azithro-mycin reverzibilní fosfolipidózu, ale jako obvykle, v souvislosti s ní nebyly pozorovány žádné toxikologické následky. Nebylo zjištěno, že by azithromycin, je-li podáván v souladu s doporučeními, vyvolal u pacientů to-xické reakce.

Karcinogenní potenciál:Protože je azithromycin určen pouze pro krátkodobou léčbu, nebyly provedeny dlouhodobé studie se zvířaty, které by vyhodnotily karcinogenní potenciál. Nebyly nalezeny žádné známky naznačující karcinogenní aktivitu.

Mutagenní potenciál:V modelech in-vivo a in-vitro testů nebyly známky možných genetických a chromozomálních mutací.

Reprodukční toxicita:Ve studiích se zvířaty, kde byl sledován embryotoxický účinek látky, nebyl u myší a potkanů sledován žádný teratogenní efekt. U potkanů azithromycin podávaný v dávkách 100 a 200 mg/kg tělesné hmotnosti/den vedl k mírné retardaci fetální osifikace a těhotenského nárůstu hmotnosti. V peri-a postnatálních studiích byla pozo-rována u potkanů mírná retardace po léčbě azithromycinem dávkou 50 mg/kg/den a vyšší.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

SacharosaHydrogenfosforečnan sodnýKoloidní bezvodý oxid křemičitýHyprolosaXanthanová klovatinaTřešňové aromaBanánové aromaVanilkové aroma

6.2

Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3

Doba použitelnosti

Prášek pro přípravu perorální suspenze: 2 roky.

Připravená perorální suspenze: 5 dnů.

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Prášek pro přípravu perorální suspenze: uchovávejte při teplotě do 25 °C.Připravená perorální suspenze: uchovávejte při teplotě do 25 °C.

6.5

Druh obalu a velikost balení

Druh obalu:HDPE lahvička, PP bezpečnostní uzávěr, odměrná lžička oboustranná, odměrná stříkačka, krabička

Velikost balení:SUMAMED sirup, prášek pro přípravu perorální suspenze 100 mg/5 ml: 20 ml.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Do lahvičky obsahující 400 mg azithromycinu v prášku pro přípravu perorální suspenze je třeba přidat 12 ml purifikované vody, a připravit tak 25 ml perorální homogenní suspenze.

Před použitím je nutno suspenzi protřepat! Dávka má být stanovena pomocí přiložené perorální dávkovací stří-kačky nebo lžičky.Ihned po perorálním podání suspenze je vhodné dítěti podat čaj nebo šťávu, aby se z úst do žaludku dostal vše-chen sirup.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Praha, Česká republika

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

15/352/92-A/C

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

30.4.2003/16.1.2008

10.

DATUM REVIZE TEXTU

21.9.2011


nahoru

Informace na obalu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Krabička

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

SUMAMED sirupPrášek pro přípravu perorální suspenzeAzithromycinum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

5 ml připravené suspenze obsahuje azithromycinum 100 mg ve formě azithromycinum dihydricum

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Pomocné látky: sacharosa aj.

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

Prášek pro přípravu perorální suspenze100 mg/5 ml, 20 ml

5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání.Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Přípravek obsahuje sacharosu.

8.

POUŽITELNOST

EXP:

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Prášek pro přípravu perorální suspenze: Uchovávejte při teplotě do 25 ºC.

Připravená suspenze: Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Praha, Česká republika

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Reg.č.: 15/352/92-A/C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

Lahvičku s práškem protřepte, přidejte 12 ml destilované vody a třepte tak dlouho, až vznikne stejnoměrná suspenze.Před každým použitím protřepte.Po naředění spotřebujte do 5 dnů.

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

SUMAMED sirup

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU

Štítek lahvičky

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

SUMAMED sirupPrášek pro přípravu perorální suspenzeAzithromycinum

2.

ZPŮSOB PODÁNÍ

Perorální podání.Po naředění spotřebujte do 5 dnů.

3.

POUŽITELNOST

EXP:

4.

ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.:

5.

OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

Prášek pro přípravu perorální suspenze100 mg/5 ml, 20 ml

6.

JINÉ

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Praha, Česká republika

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.