Sumamed 500 Mg

Kód 0014871 ( )
Registrační číslo 15/ 351/92-B/C
Název SUMAMED 500 MG
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace léčivý přípravek po provedené změně registrace může být uváděn na trh po dobu 6 měsíců a používán do uplynutí doby použitelnosti, nejdéle po dobu platnosti registrace
Držitel registrace PLIVA - Lachema a.s., Brno-Řečkovice (v likvidaci), Česká republika
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0014871 POR TBL FLM 2X500MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0155860 POR TBL FLM 2X500MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0014870 POR TBL FLM 3X500MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0155859 POR TBL FLM 3X500MG Potahovaná tableta, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak SUMAMED 500 MG


Příbalová informace: informace pro uživatele

SUMAMED 500 mg

azithromycinum

2 potahované tablety

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

 • Ponechte si příbalovou informaci. Možná, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

 • Máte-li případně další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

 • Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádným dalším osobám. Mohl by jim ublížit, a to i tehdy, mají-li stejné příznaky jako Vy.

 • Pokud se kterýkoliv z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:

1. Co je SUMAMED 500 mg a k čemu se používá

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete užívat SUMAMED 500 mg

3. Jak se SUMAMED 500 mg užívá

4. Možné nežádoucí účinky

 • Jak uchovávat SUMAMED 500 mg

6. Další informace

1. Co je SUMAMED 500 mg a k čemu se používá ?

Léčivou látkou přípravku SUMAMED 500 mg tablety je azithromycin. Azithromycin patří do skupiny makrolidových antibiotik. Má široké spektrum účinnosti a prokázal se jako účinný proti velkému množství kmenů mikroorganismů.

Sumamed 500 mg je indikován na léčbu pohlavně přenosných chorob.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete SUMAMED 500 mg užívat?

SUMAMED 500 mg neužívejte :

 • jestliže jste alergický(á) (přecitlivělý/á) na azithromycin nebo na jiné makrolidové antibiotikum a nebo na nějakou pomocnou látku přípravku

 • jestliže užíváte nějaký derivát ergotaminu


Kdy je třeba zvláštní opatrnosti při užívání SUMAMEDU 500 mg

 • jestliže trpíte onemocněním jater nebo ledvin

Užívání s dalšími léčivými přípravky

SUMAMED 500 mg může reagovat s některými jinými léky. Je důležité oznámit svému lékaři, zda užíváte nějaký jiný lék, zvláště některý z následujících:

- léky, které snižují kyselost v žaludku (antacida)

- léky ze skupiny námelových alkaloidů (ergotamin)

- kumarinová antikoagulancia a warfarin (léky užívané na ředění krve)

- léky na posílení srdeční činnosti (digoxin)

- ciclosporin (lék užívaný k ovlivnění imunitního systému)

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo

jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského

předpisu.

Užívání SUMAMEDU 500 mg s jídlem a pitím

Sumamed 500 mg tablety se užívají v jedné denní dávce. Tablety se polykají celé.

Sumamed tablety 500 mg mohou být užívány s jídlem nebo bez jídla.

Těhotenství a kojení

O užívání přípravku SUMAMED 500 mg během těhotenství a v období kojení rozhodne vždy lékař.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení motorových vozidel a obsluha strojů

Nebylo prokázáno, že by SUMAMED 500 mg ovlivňoval schopnost řídit motorová vozidla nebo obsluhovat stroje.

3. Jak se SUMAMED 500 mg užívá ?

Vždy užívejte SUMAMED 500 mg přesně tak, jak Vám řekl Váš lékař. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dospělí, včetně starších pacientů a děti s tělesnou hmotností nad 45 kg

Při léčení pohlavně přenosných chorob je dávka 1000 mg podávaná v jedné perorální dávce.

Porucha ledvin

U pacientů s mírně porušenou funkcí ledvin není nutná úprava dávky. Opatrnosti je třeba při podávání SUMAMEDU 500 mg pacientům se závažnou poruchou ledvin.

Porucha jater

SUMAMED 500 mg by neměl být podáván pacientům se závažným jaterním onemocněním.

Máte-li nějaké další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i SUMAMED 500 mg nežádoucí účinky, které se ale nemusí objevit u každého.

SUMAMED 500 mg je obvykle dobře snášen. Mohou se objevit tyto nežádoucí účinky:

Poruchy krve a lymfatického systému

Vzácné (objevující se u 1 až 10 pacientů z 10 000)

Přechodné zvýšení hodnot eosinofilů

Psychiatrické poruchy

- Vzácné (objevující se u 1 až 10 pacientů z 10 000)

Agresivita, neklid, úzkost a nervozita

Poruchy nervového systému

- Méně časté (objevující se u 1 až 10 pacientů z 1000)

Motání hlavy/závratě, ospalost, bolest hlavy, křeče, změny chuti

- Vzácné (objevující se u 1 až 10 pacientů z 10 000)

Parestézie (porucha čití, projevující se jako mravenčení, brnění, svědění), tělesná slabost, nespavost a hyperaktivita

Ušní poruchy

- Vzácné (objevující se u 1 až 10 pacientů z 10 000)

poškození sluchu, hluchota a zvonění v uších, které bývají ve většině případů přechodné

Srdeční poruchy

- Vzácné (objevující se u 1 až 10 pacientů z 10 000)

Bušení srdce, poruchy srdečního rytmu

Gastrointestinální poruchy

- Časté (objevující se u 1 až 10 pacientů ze 100)

Nevolnost, zvracení, průjem, břišní problémy (bolest/křeče)

 • Méně časté (objevující se u 1 až 10 pacientů z 1000 )

Řídká stolice, nadýmání, trávicí poruchy, nechutenství

- Vzácné (objevující se u 1 až 10 pacientů z 10 000)

Zácpa, změna barvy jazyka, zánět tlustého střeva

Poruchy jater a žlučových cest

- Vzácné (objevující se u 1 až 10 pacientů z 10 000)

Zánět jater, žloutenka, včetně abnormálních hodnot testů jaterních funkcí, rozpad jaterní tkáně a poruchy jaterních funkcí, které v ojedinělých případech měly za následek smrt.

Poruchy kůže a podkoží

- Méně časté (objevující se u 1 až 10 pacientů z 1000 )

Alergické reakce zahrnující svědění a vyrážku

- Vzácné (objevující se u 1 až 10 pacientů z 10 000)

Alergické reakce zahrnující angioneurotický edém (otok jazyka, krku a obličeje), kopřivku a citlivost na světlo, závažné kožní reakce jako erythema multiforme, Stevens-Johnsonům syndrom a toxickou epidermální nekrolýzu.

Poruchy pohybového systému a pojivové tkáně

- Méně časté (objevující se u 1 až 10 pacientů z 1000 )

Bolesti kloubů

Poruchy ledvin a močových cest

- Vzácné (objevující se u 1 až 10 pacientů z 10 000)

Zánět ledvin a selhání ledvin

Poruchy reprodukčního systému a choroby prsů

- Méně časté (objevující se u 1 až 10 pacientů z 1000 )

Zánět pochvy

Celkové a jinde nezařazené poruchy

- Vzácné (objevující se u 1 až 10 pacientů z 10 000)

Závažné celkové alergické reakce (vedoucí v ojedinělých případech ke smrti)

Kandidóza (infekce vyvolaná kvasinkou)

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. Jak přípravek SUMAMED 500 mg uchovávat

 • Uchovávejte při teplotě do 25°C.

 • Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

 • Nepoužívejte přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Další informace

Co SUMAMED 500 mg obsahuje

 • Léčivou látkou je azithromycinum. Jedna potahovaná tableta obsahuje azithromycinum 500 mg.

 • Pomocnými látkami jsou: hydrogenfosforečnan vápenatý, hyproxypropylmethylcelulosa, kukuřičný škrob, předbobtnalý škrob, mikrokrystalická celulosa, natrium-lauryl-sulfát, magnesium-stearát, indigokarmín, oxid titaničitý (E171), polysorbát 80, mastek.

Jak SUMAMED 500 mg vypadá a co obsahuje toto balení

SUMAMED 500 mg tablety jsou světlemodré, oválné potahované tablety, na jedné straně s označením PLIVA, na druhé 500.

Jsou dostupné v blistrech, které obsahují 2 potahované tablety.

Držitel rozhodnutí o registraci:

PLIVA-Lachema a.s., Karásek 1, 621 33 Brno, Česká republika

Výrobce:

PLIVA-Lachema a.s., Karásek 1, 621 33 Brno, Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy schválena

6.8. 2008

2/5


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)


SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU (SPC)

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

SUMAMED 500 mg

Potahované tablety

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna potahovaná tableta obsahuje azithromycinum dihydricum 524,1 mg, odpovídající azithromycinum 500 mg.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Potahované tablety

Popis přípravku:

Světle modré, oválné potahované tablety, na jedné straně s označením PLIVA, na druhé 500.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

  1. Terapeutické indikace

Sumamed je indikován na léčbu následujících infekcí, u nichž je známo nebo jsou pravděpodobně vyvolány jedním nebo více citlivými mikroorganismy (viz bod 5.1):

- Infekce horních cest dýchacích zahrnující faryngitidu, tonsilitidu, sinusitidu a otitis media.

- Infekce dolních cest dýchacích zahrnující bronchitidu a komunitně získanou pneumonii.

- Infekce kůže a měkkých tkání zahrnující migrující erytém (první stádium Lymeské borreliózy), erysipel, impetigo a sekundární pyodermii.

- Pohlavně přenosné choroby: nekomplikované genitální infekce vyvolané Chlamydií trachomatis.

- Gastroduodenální infekce způsobené Helicobacter pylori.

V úvahu by mělo být vzato oficiální doporučení týkající se vhodného používání antibakteriálních léků.

4.2 Dávkování a způsob podání

Dospělí, včetně starších pacientů a děti s tělesnou hmotností nad 45 kg

Při léčení infekcí horních a dolních cest dýchacích a infekcí kůže a měkkých tkání (kromě migrujícího erytému) je celková dávka azithromycinu 1500 mg, která by měla být užita během 3 dnů (500 mg jednou denně).

Při léčení migrujícího erytému je celková dávka azithromycinu 3 g, která by se měla podávat následovně: 1 g (dvě tablety 500 mg v jednotlivé dávce) první den a dále 500 mg jednou denně od druhého do pátého dne.

Při léčení nekomplikované genitální infekce vyvolané Chlamydií trachomatis je dávka 1000 mg podávaná v jedné perorální dávce.

Při léčení gastroduodenálních infekcí způsobených Helicobacter pylori se podává dávka 1 g denně v kombinaci s antisekrečními a jinými léky dle rozhodnutí lékaře.

Azithromycin 500 mg tablety jsou vhodné pouze pro děti s tělesnou hmotností nejméně 45 kg, kterým se podávají stejné dávky jako dospělým.

Porucha ledvin

U pacientů s mírně porušenou funkcí ledvin (clearance kreatininu > 40 ml/min) není nutná úprava dávky. Nebyly provedeny studie u pacientů s kreatininovou clearance < 40 ml/min. Proto je třeba opatrnosti při podávání azithromycinu těmto pacientům.

Porucha jater

Protože je azithromycin metabolizován játry a vylučován žlučí, lék by neměl být podáván pacientům se závažným jaterním onemocněním. Nebyly provedeny studie týkající se léčby těchto pacientů azithromycinem.

Způsob podávání

Sumamed tablety se užívají v jedné denní dávce. Tablety se polykají celé.

Sumamed tablety 500 mg mohou být užívány s jídlem nebo bez jídla.

4.3 Kontraindikace

Azithromycin je kontraindikován u pacientů s přecitlivělostí na azithromycin, jiné makrolidové antibiotikum a nebo na nějakou pomocnou látku.

Protože je tu teoretická možnost vzniku ergotismu, azithromycin by neměl být podáván současně s deriváty ergotaminu.

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Alergické reakce: V ojedinělých případech byly hlášeny po podávání azithromycinu závažné alergické (vzácně fatální) reakce, jako angioneurotický edém a anafylaxe. Některé z těchto reakcí přivodily opakující se symptomy a vyžadovaly delší pozorování a léčbu.

Streptokokové infekce: Penicilin je obvykle prvním lékem volby v léčbě faryngitidy/tonsilitidy vyvolané Streptokokem pyogenes a také v profylaxi akutní revmatické horečky. Azithromycin je všeobecně účinný proti streptokoku v orofaryngu, ale nejsou dostupná data, která by demonstrovala účinnost azithromycinu v prevenci revmatické horečky.

Superinfekce: Jako u jiných antibakteriálních léků, je zde možnost, že se mohou objevit superinfekce (např. plísňové infekce).

Zvlášť opatrně je nutno postupovat při podávání azithromycinu pacientům s nedostatečnou funkcí jater.

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Antacida: Při studování účinku současně podávaných anacid na farmakokinetiku azithromycinu nebyly celkově pozorovány změny v bioavailabilitě, ačkoliv vrcholové koncentrace azithromycinu měřené v plazmě poklesly o 30%. Azithromycin by měl být podáván nejméně 1 hodinu před a 2 hodiny po podání antacida.

Carbamazepin: Ve farmakokinetické studii na interakce vedené se zdravými dobrovolníky neměl azithromycin signifikantní účinek na plazmatické hladiny carbamazepinu nebo jeho aktivních metabolitů.

Ciclosporin: Některá příbuzná makrolidová antibiotika interferují s metabolismem ciclosporinu. Přestože nebyly provedeny farmakokinetické a klinické studie možného kombinovaného účinku azithromycinu a ciclosporinu, měla by být před současným podáváním těchto léků pečlivě zvážena terapeutická situace. Je-li kombinovaná léčba uznána za vhodnou, hladiny ciclosporinu by měly být důkladně monitorovány a podle toho by měla být upravena dávka.

Kumarinová antikoagulancia: Při současném podávání azithromycinu a warfarinu nebo kumarinových perorálních antikoagulancií byla hlášena zvýšená tendence ke krvácení. Je třeba věnovat pozornost sledování rychlosti protrombinového času.

Digoxin: Bylo hlášeno, že u některých pacientů narušují určitá makrolidová antibiotika metabolismus digoxinu ve střevě. Proto by měla být u pacientů užívajících azithromycin a digoxin brána v úvahu možnost zvýšené koncentrace digoxinu a hladiny digoxinu monitorovány.

Ergotamin: Kombinované podávání ergotaminu a azithromycinu může teoreticky navodit ergotismus a tudíž jejich současné podávání není doporučeno.

Methylprednisolon: Ve farmakokinetické studii na interakce vedené se zdravými dobrovolníky neovlivňoval azithromycin signifikantně farmakokinetiku methylprednisolonu.

Terfenadin: Protože se u pacientů užívajících jiné antiinfektívum spolu s terfenadinem objevila závažná dysrytmie sekundárně vyvolaná prodloužením QTc intervalu, byly provedeny interakční studie. Ve farmakokinetických studiích nebyly hlášeny interakce mezi azithromycinem a terfenadinem. Možnost interakce nebylo možné v některých případech zcela vyloučit. Avšak nebyly žádné specifické důkazy o výskytu této interakce. Jako jiné makrolidy, azithromycin by měl být podáván v kombinaci s terfenadinem s opatrností.

Theophyllin: U zdravých dobrovolníků, kteří užívali současně azithromycin a theophyllin, neovlivňoval azithromycin farmakokinetiku theophyllinu. Kombinované užívání theophyllinu a jiných makrolidových antibiotik někdy vedlo ke zvýšení sérové hladiny theophyllinu.

Zidovudin: Jednotlivé dávky 1 000 mg azithromycinu nebo vícenásobné dávky

1 200 mg nebo 600 mg azithromycinu neměly žádný vliv na farmakokinetiku nebo urinární exkreci zidovudinu nebo jeho glukuronidových metabolitů. Podávání azithromycinu ale zvyšuje koncentrace fosforylovaného zidovudinu, klinicky aktivního metabolitu v mononukleárních buňkách v periferní cirkulaci. Klinická signifikance těchto nálezů je nejasná, ale může být přínosem pro pacienty.

Didanosin: Nezdálo se, že by denní dávky 1 200 mg azithromycinu podávaného s didanosidem šesti subjektům ovlivnily farmakokinetiku didanosidu ve srovnání s placebem.

Rifabutin: Současné podávání azithromycinu s rifabutinem neovlivnilo sérové koncentrace některého z léků. U subjektů užívajících současně azithromycin a rifabutin byla pozorována neutropenie. Přestože byla neutropenie spojována s užíváním rifabutinu, přímá souvislost se současným podáváním s azithromycinem nebyla prokázána.

Je známo, že makrolidová antibiotika reagují s astemizolem, triazolamem, midazolamem či alfentanylem. Ačkoli neexistují žádné údaje o interakci azithromycinu a výše uvedených léků, doporučuje se pečlivé monitorování pacientů při současném podávání těchto léků.

4.6 Těhotenství a kojení

Užívání v těhotenství

Studie provedeny na zvířatech prokázaly, že azithromycin prochází placentou do plodu, ale nebyly zjištěny žádné důkazy o poškození plodu lékem. Neexistují adekvátní a náležitě řízené studie na těhotných ženách. Jelikož reprodukční studie provedené na zvířatech nejsou vždy relevantní z hlediska reakce lidského organizmu, azithromycin by měl být podáván během těhotenství jen tehdy, nejsou-li dostupné adekvátní alternativy léčby.

Užívání během kojení

Nejsou provedeny studie, které by prokázaly, zda lék přestupuje do mateřského mléka, proto by měl být azithromycin podáván kojícím matkám jen tehdy, nejsou-li dostupné adekvátní alternativy léčby.

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Nebylo prokázáno, že by azithromycin ovlivňoval schopnost řídit motorová vozidla nebo obsluhovat stroje.

4.8 Nežádoucí účinky

Azithromycin je dobře tolerován s nízkou incidencí nežádoucích účinků.

Poruchy krve a lymfatického systému

- Vzácné (>1/10000, <1/1000)

Lze pozorovat přechodné zvýšení hodnot eosinofilů. Zvýšené hodnoty se navracejí k normálu během dvou až třech týdnů po ukončení terapie.

Psychiatrické poruchy

- Vzácné (>1/10000, <1/1000)

Agresivita, neklid, úzkost a nervozita

Poruchy nervového systému

 • Méně časté (>1/1000, <1/100)

Motání hlavy/závratě, ospalost, bolest hlavy, křeče (které, jak se ukázalo, se také objevily i po jiných makrolidech), změny chuti

- Vzácné (>1/10000, <1/1000)

Parestézie a asténie

Nespavost a hyperaktivita

Ušní poruchy

- Vzácné (>1/10000, <1/1000)

Je známo, že makrolidová antibiotika vyvolávají poškození sluchu. U některých pacientů užívajících azithromycin bylo hlášeno poškození sluchu, hluchota a zvonění v uších. Mnoho z těchto případů souviselo s experimentálními studiemi, kde byl azithromycin užíván ve vysokých dávkách delší dobu. Podle dostupných následných hlášení byla ale většina těchto problémů reverzibilní.

Srdeční poruchy

- Vzácné (>1/10000, <1/1000)

Byly hlášeny palpitace, arytmie spojené s ventrikulární tachykardií (kterou, jak bylo prokázáno, vyvolávají jiné makrolidy také).

Gastrointestinální poruchy

- Časté (>1/100, <1/10)

Nevolnost, zvracení, průjem, břišní problémy (bolest/křeče)

 • Méně časté (>1/1000, <1/100)

Řídká stolice, nadýmání, trávicí poruchy, anorexie

- Vzácné (>1/10000, <1/1000)

Zácpa, změna barvy jazyka

Byla hlášena pseudomembranózní kolitida

Poruchy jater a žlučových cest

- Vzácné (>1/10000, <1/1000)

Byla hlášena hepatitida a cholestatická žloutenka, včetně abnormálních hodnot testů jaterních funkcí, jakož i vzácné případy jaterní nekrózy a jaterní dysfunkce, které v ojedinělých případech měly za následek smrt.

Poruchy kůže a podkoží

 • Méně časté (>1/1000, <1/100)

Alergické reakce zahrnující svědění a vyrážku

- Vzácné (>1/10000, <1/1000)

Alergické reakce zahrnující angioneurotický edém, kopřivku a fotosenzitivitu; závažné kožní reakce jako erythema multiforme, Stevens-Johnsonům syndrom a toxickou epidermální nekrolýzu.

Poruchy pohybového systému a pojivové tkáně

 • Méně časté (>1/1000, <1/100)

Arthralgie

Poruchy ledvin a močových cest

- Vzácné (>1/10000, <1/1000)

Intersticiální nefritida a akutní renální selhání

Poruchy reprodukčního systému a choroby prsů

 • Méně časté (>1/1000, <1/100)

Vaginitida

Celkové a jinde nezařazené poruchy

- Vzácné (>1/10000, <1/1000)

Anafylaxe zahrnující edém (vedoucí v ojedinělých případech ke smrti)

Kandidiáza

4.9 Předávkování

Nežádoucí účinky, které je možno pozorovat po podání dávek překračujících dávky doporučené, byly podobné těm, které se vyskytují po běžných dávkách. Typické příznaky předávkování makrolidovými antibiotiky zahrnují přechodnou ztrátou sluchu, silnou nauseu, zvracení a průjem. Tam, kde je to nutné, je v případech předávkování, indikováno podávání živočišného uhlí a všeobecná symptomatická léčba, stejně jako podpora životních funkcí.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

  1. Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: makrolidové antibiotikum

ATC kód: J01FA10

Mechanismus účinku:

Azithromycin je makrolidové antibiotikum patřící do skupiny azalidů. Molekula je sestavena přidáním atomu dusíku k laktonovému kruhu erythromycinu A. Chemický název azithromycinu je 9-deoxy-9a-aza-9a-methyl-9a-homoerythromycin A. Molekulová hmotnost je 749,0.

Mechanismus účinku azithromycinu je založen na supresi syntézy bakteriální bílkoviny prostřednictvím vazby na ribozómovou podjednotku 50S a inhibici translokace peptidů.

Mechanismus rezistence:

Rezistence na azithromycin může být základní nebo získaná. Jsou tři základní mechanismy rezistence bakterií: alterace cílového místa, alterace transportu antibiotika a modifikace antibiotika.

U kmenů Streptococcus pneumoniae, beta-henolytický streptococcus skupiny A, Enterococcus faecalis a Staphylococcus aureus, včetně na methicillin rezistentní (MRSA) S. aureus existuje kompletní cross-rezistence na erythromycin, azithromycin, jiné makrolidy a linkosamidy.

Hraniční hodnoty

Hraniční hodnoty citlivosti na azithromycin u typických patogenů jsou:

NCCLS:

 • citlivé ≤ 2 mg/l, rezistentní ≥ 8 mg/l

 • Haemophilus spp.: citlivé ≤ 4 mg/l

 • Streptococcus pneumoniaeStreptococcus pyogenes:

citlivé ≤ 0,5 mg/l, rezistentní ≥ 2 mg/l

Citlivost

Prevalence získané rezistence pro vybrané druhy se může lišit geograficky a časem a je potřebná místní informace o rezistenci, především při léčbě závažných infekcí. Je-li to nezbytné, měla by být vyžadována rada experta, jestliže je lokální prevalence rezistence taková, že prospěšnost léku je přinejmenším u některých typů infekcí nejistá.

Antibakteriální spektrum azithromycinu

Druhy běžně citlivé

Aerobní gram-pozitivní mikroorganismy

Staphylococcus aureus

Citlivý na meticilin

Streptococcus pneumoniae

Citlivý na penicilin

Streptococcus pyogenes

Aerobní gram-negativní mikroorganismy

Haemophilus influenzae

Haemophilus parainfluenzae

Legionella pneumophila

Moraxella catarrhalis

Pasteurella multocida

Anaerobní mikroorganismy

Clostridium perfringens

Fusobacterium spp.

Prevotella spp.

Porphyriomonas spp.

Další mikroorganismy

Chlamydia trachomatis

Druhy, pro které může být problémem získaná rezistence

Aerobní gram-pozitivní mikroorganismy

Streptococcus pneumoniae

Intermediární rezistence na penicilin

Rezistentní na penicilin

Z podstaty rezistentní organismy

Aerobní gram-pozitivní mikroorganismy


Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.