Sertralin-Ratiopharm 100 Mg

Kód 0001232 ( )
Registrační číslo 30/ 170/04-C
Název SERTRALIN-RATIOPHARM 100 MG
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace ratiopharm GmbH, Ulm, Německo
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0000907 POR TBL FLM 10X100MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0001205 POR TBL FLM 100X100MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0016248 POR TBL FLM 100X100MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0001232 POR TBL FLM 100X1 Potahovaná tableta, Perorální podání
0000908 POR TBL FLM 14X100MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0000919 POR TBL FLM 15X100MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0001013 POR TBL FLM 20X100MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0001245 POR TBL FLM 250X100MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0001023 POR TBL FLM 28X100MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0001030 POR TBL FLM 28X1X100MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0016218 POR TBL FLM 30X100MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0001032 POR TBL FLM 30X1X100MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0001074 POR TBL FLM 50X100MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0001256 POR TBL FLM 500X100MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0001091 POR TBL FLM 50X1X100MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0001189 POR TBL FLM 60X100MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0000838 POR TBL FLM 7X100MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0001193 POR TBL FLM 98X100MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0001204 POR TBL FLM 98X1 Potahovaná tableta, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak SERTRALIN-RATIOPHARM 100 MG

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls165605/2012

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

SERTRALIN-RATIOPHARM 100 mg

potahované tablety

(sertralinum)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. -

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-

Máte-li případně další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka.

-

Tento přípravek byl předepsán Vám, a proto jej nedávejte žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

-

Jestliže se některý nežádoucí účinek stane závažným nebo zaznamenáte jakýkoliv nežádoucí účinek, který není uveden v této příbalové informaci, oznamte to prosím svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete: 1.

Co je Sertralin-ratiopharm a k čemu se používá

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Sertralin-ratiopharm užívat

3.

Jak se Sertralin-ratiopharm užívá

4.

Možné nežádoucí účinky

5.

Uchovávání přípravku Sertralin-ratiopharm

6.

Další informace

1.

CO JE SERTRALIN-RATIOPHARM A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Sertralin-ratiopharm obsahuje léčivou látku sertralinum (sertralin). Sertralin patří do skupiny léků nazývaných inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI); tyto léky se používají k léčbě deprese a nebo úzkostných poruch. Sertralin-ratiopharm se užívá k léčbě: -

Deprese a k prevenci opakování deprese (u dospělých).

-

Sociální úzkostné poruchy (u dospělých).

-

Posttraumatické stresové poruchy (PTSD) (u dospělých).

-

Panické poruchy (u dospělých).

-

Obsedantně kompulzivní poruchy (OCD) ( u dospělých a dětí a dospívajících ve věku 6-17 let).

-

Deprese je klinické onemocnění s příznaky jako je pocit smutku, neschopnost dobrého spánku nebo se těšit ze života jako dříve. OCD a panická porucha jsou choroby spojené s úzkostí, charakterizované příznaky jako je trvalé strádání přítomností vtíravých myšlenek (obsese), které vás nutí dělat opakované rituály (kompulze). PTSD je stav, který se může rozvinout po velmi silném emočním traumatu (náhlý a velmi stresující zážitek s psychickými následky), a má některé příznaky podobné jako deprese nebo úzkostná porucha. Sociální úzkostná porucha (sociální fobie) je onemocnění spojené s úzkostí. Je charakterizovaná pocity silné úzkosti nebo tísně v sociální situaci (např. hovořit s neznámými osobami, hovořit před skupinami lidí, jíst nebo pít před jinými osobami nebo mít obavu, že se můžete chovat trapným způsobem). Váš lékař rozhodl, že tento lék je vhodný k léčbě Vašeho onemocnění. Pokud si nejste jistý(á), zeptejte se svého lékaře, proč Vám předepsal Sertralin-ratiopharm. 2.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE SERTRALIN-RATIOPHARM UŽÍVAT

Neužívejte Sertralin-ratiopharm: -

jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivou látku nebo na kteroukoliv pomocnou látku přípravku;

-

jestliže užíváte nebo jste užíval(a) léky nazývané inhibitory monoaminooxidázy (známé pod zkratkou MAOI, jako je selegilin, moklobemid) nebo léky podobné MAOI (jako je linezolid). Jestliže ukončíte léčbu sertralinem, musíte čekat alespoň jeden týden, než můžete začít užívat MAOI. Po ukončení léčby MAOI musíte počkat alespoň dva týdny než můžete začít léčbu sertralinem;

-

jestliže užíváte pimozid (lék užívaný k léčbě jiných duševních chorob).

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Sertralin-ratiopharm je zapotřebí: Léčivé přípravky nejsou vždy vhodné pro každého. Před tím, než začnete Sertralin-ratiopharm užívat, informujte svého lékaře o tom, že trpíte nebo jste v minulosti prodělal některé z následujících onemocnění: -

Serotoninový syndrom. Tento syndrom se může ve vzácných případech objevit, když užíváte určité léky současně se sertralinem (příznaky viz bod 4. Možné nežádoucí účinky). Váš lékař Vám řekne, jestli jste tento stav v minulosti prodělal(a).

-

Jestliže máte nízkou hladinu sodíku v krvi, protože ta může být důsledkem léčby přípravkem Sertralin-ratiopharm. Také byste měl(a) informovat svého lékaře, jestliže užíváte určité léky k léčbě vysokého krevního tlaku, protože tyto léky mohou změnit hladinu sodíku v krvi.

-

Zvláštní opatrnosti je zapotřebí, pokud jste starší osoba, protože můžete mít větší riziko nízké hladiny sodíku v krvi (viz výše).

-

Onemocnění jater. Váš lékař rozhodne o možném snížení dávek přípravku Sertralin-ratiopharm.

-

Diabetes (cukrovka). Hladina cukru v krvi se může při užívání přípravku Sertralin-ratiopharm změnit a může být potřeba upravit dávky léků, které na cukrovku užíváte.

-

Epilepsie nebo výskyt záchvatů v minulosti. Jestliže se u Vás objeví záchvaty (křeče), ihned vyhledejte lékaře.

-

Jestliže jste se léčil(a) pro manio-depresivní onemocnění (bipolární porucha) nebo schizofrenii. Jestliže jste v manické fázi, ihned vyhledejte lékaře.

-

Pokud máte nebo jste měl(a) v minulosti myšlenky na sebevraždu (viz níže- Sebevražedné myšlenky a zhoršení Vaší deprese nebo úzkosti).

-

Jestliže trpíte nebo jste v minulosti trpěl(a) poruchou krvácení nebo jste užíval(a) léky snižující srážlivost krve (např. kyselinu acetylsalicylovou nebo warfarin) nebo léky, které mohou zvýšit riziko krvácení.

-

Jestliže jste dítě nebo dospívající osoba do 18 let věku. Sertralin-ratiopharm se může použít pouze k léčbě dětí a dospívajících ve věku 6-17 let, které trpí obsedantně kompulzivní poruchou. V případě, že se léčíte pro tuto poruchu, lékař Vás bude chtít pečlivě sledovat (viz níže Použití u dětí a dospívajících).

-

Jestliže podstupujete elektro-konvulzivní léčbu (elektrošoky).

Neklid/akatizie: Užívání sertralinu je spojováno s rozvojem akatizie, charakterizované nepříjemným nebo obtěžujícím neklidem a potřebou pohybu často spojeného s neschopností v klidu sedět nebo stát. Větší pravděpodobnost výskytu je během několika prvních týdnů léčby. Pacientům, u kterých se vyvinuly tyto příznaky, může být škodlivé zvyšovat dávku. Reakce z vysazení: Reakce z vysazení léčby jsou při ukončení léčby časté, zejména, když je léčba ukončena náhle (viz bod 4. Možné nežádoucí účinky). Riziko příznaků z vysazení závisí na délce léčby, dávkování a rychlosti snižování dávky. Takové příznaky jsou většinou mírné až středně silné. U některých pacientů však mohou být závažné. Obvykle se vyskytují během několika prvních týdnů po ukončení léčby. Tyto příznaky většinou samy vymizí během 2 týdnů. U některých pacientů však mohou přetrvávat déle (2-3 měsíce nebo déle). Při ukončování léčby sertralinem se doporučuje snižovat dávky postupně po dobu několika týdnů nebo měsíců v závislosti na potřebě pacienta.

Sebevražedné myšlenky a zhoršení Vaší deprese nebo úzkosti Jestliže trpíte depresí či úzkostnými stavy, můžete někdy uvažovat o sebepoškození nebo sebevraždě. Tyto myšlenky se mohou projevit častěji v době, kdy poprvé začínáte užívat antidpresiva. Trvá totiž určitou dobu, než tyto přípravky začnou působit, obvykle přibližně dva týdny, ale někdy i déle. Může být pravděpodobnější, že začnete takto uvažovat: -

Jestliže se již v minulosti u Vás vyskytly myšlenky na sebepoškození nebo sebevraždu.

-

Jestliže jste mladý dospělý. Informace z klinických studií ukazují na zvýšené riziko sebevražedného chování u mladých dospělých (mladších 25 let) s psychiatrickými onemocněními, kteří byli léčeni antidepresivy.

Pokud se u Vás kdykoli vyskytnou myšlenky na sebepoškození nebo na sebevraždu, vyhledejte ihned svého lékaře nebo nejbližší nemocnici. Možná bude užitečné, když řeknete blízkému příteli nebo příbuznému, že máte deprese nebo úzkostnou poruchu a požádáte ho, aby si přečetl tuto příbalovou informaci. Možná byste je mohl(a) požádat, aby Vám řekli, pokud si budou myslet, že se Vaše deprese nebo úzkost zhoršuje nebo budou-li znepokojení změnami ve Vašem chování. Použití u dětí a dospívajících do 18 let Sertralin-ratiopharm by neměli běžně užívat děti a dospívající do 18 let, s výjimkou pacientů s obsedantně kompulzivní poruchou . Měli byste také vědět, že u pacientů do 18 let, kteří se léčí některým z této skupiny přípravků, je zvýšené riziko výskytu nežádoucích účinků, jako jsou pokusy o sebevraždu, sebevražedné myšlenky a nepřátelské jednání (převážně agresivita, vzdorovité chování a hněv). Váš lékař přesto může Sertralin-ratiopharm pacientů do 18 let předepsat, pokud usoudí, že to je v jejich nejlepším zájmu. Pokud lékař předepsal Sertralin-ratiopharm pacientovi do 18 let a chcete se o tom poradit, navštivte, prosím, znovu svého lékaře. Jestliže se u pacientů do 18 let, kteří jsou léčeni přípravkem Sertralin-ratiopharm, rozvine nebo zhorší některý z výše uvedených příznaků, měli byste o tom informovat svého lékaře. Rovněž dlouhodobé bezpečnostní účinky přípravku Sertralin-ratiopharm ve vztahu k dalšímu růstu, dospívání a rozvoji poznání a chování nebyly dosud v této věkové skupině prokázány. Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky: Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Některé léky mohou ovlivnit způsob působení přípravku Sertralin-ratiopharm, nebo Sertralin-ratiopharm může snížit účinnost jiných léků užívaných současně. Užívání přípravku Sertralin-ratiopharm současně s následujícími přípravky může způsobit závažné nežádoucí účinky: -

léčivé přípravky nazývané inhibitory monoaminooxidázy (MAOI), jako moklobemid (k léčbě deprese) a selegilin (k léčbě Parkinsonovy nemoci) a antibiotikum linezolid. Neužívejte Sertralin-ratiopharm současně s MAOI;

-

léčivé přípravky k léčbě duševních chorob (pimozid). Neužívejte Sertralin-ratiopharm současně s pimozidem.

Informujte svého lékaře, jestliže užíváte následující léky: -

Rostlinné přípravky obsahující třezalku tečkovanou (Hypericum perforatum). Účinky třezalky tečkované mohou trvat 1-2 týdny. Informujte svého lékaře.

-

Přípravky obsahující aminokyselinu tryptofan.

-

Léky k léčbě silné bolesti (např. tramadol).

-

Léky k léčbě migrény (např. sumatriptan).

-

Léky snižující srážlivost krve (warfarin).

-

Léky k léčbě bolesti/artritidy (nesteroidní protizánětlivé léky (NSAID) jako je ibuprofen, kyselina acetylsalicylová).

-

Sedativa (zklidňující léky, např. diazepam).

-

Diuretika (léky podporující tvorbu moči, používané k odvodnění)

-

Léky k léčbě epilepsie (fenytoin).

-

Léky k léčbě cukrovky (tolbutamid).

-

Léky k léčbě nadměrného množství žaludeční kyseliny a žaludečních vředů (cimetidin).

-

Léky k léčbě mánie a deprese (lithium).

-

Další léky k léčbě deprese (jako je amitryptylin, nortriptylin).

-

Léky k léčbě schizofrenie a jiných duševních poruch (jako perfenazin, levomepromazin a olanzapin).

Užívání přípravku Sertralin-ratiopharm s jídlem a pitím: Přípravek Sertralin-ratiopharm se užívá s jídlem nebo nezávisle na jídle. Během léčby přípravkem by neměly být konzumovány alkoholické nápoje. Těhotenství, kojení a fertilita: Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. Bezpečnost sertralinu nebyla úplně stanovena u těhotných žen. Sertralin by měl být podáván těhotným ženám pouze v případě, že lékař usoudí, že prospěšnost pro matku převažuje jakékoliv možné riziko pro plod. Ženy, které jsou schopné otěhotnět a užívají sertralin, by měly používat vhodný způsob antikoncepce. Ubezpečte se, že Váš gynekolog (popř. i porodní asistentka) ví, že užíváte Sertralin-ratiopharm. Užívání látek podobných přípravku Sertralin-ratiopharm během těhotenství, zvláště v posledních 3 měsících, může u dětí zvýšit riziko výskytu závažného zdravotního stavu, tzv. perzistující plicní hypertenze novorozenců, který se projevuje zrychleným dýcháním a promodráním. Tyto příznaky se obvykle projeví během prvních 24 hodin po porodu. Pokud tyto příznaky zpozorujete u svého dítěte, okamžitě kontaktujte dětského lékaře. Existují důkazy o tom, že se sertralin vylučuje do mateřského mléka. Sertralin by měl být podáván kojícím ženám pouze v případě, že lékař zváží, že prospěšnost pro matku převažuje jakékoliv možné riziko pro kojence. Některé léky, jako je sertralin, mohou ve studiích na zvířatech snižovat kvalitu spermií. Teoreticky by to mohlo ovlivnit plodnost, ale vliv na lidskou plodnost zatím nebyl pozorován. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů: Psychotropní léky jako sertralin, mohou ovlivnit Vaši schopnost řídit motorová vozidla a obsluhovat stroje. Proto byste neměl(a) řídit nebo obsluhovat stroje, dokud nezjistíte, jak tato léčba ovlivňuje schopnost provádět tyto činnosti. Důležité informace o některých složkách přípravku Sertralin-ratiopharm: Pokud Vám lékař řekl, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, kontaktujte svého lékaře dříve, než začnete tento přípravek užívat. 3.

JAK SE SERTRALIN-RATIOPHARM UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Sertralin-ratiopharm se může užívat s jídlem i na lačno. Užívejte lék jednou denně, buď ráno nebo večer. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Obvyklá dávka je: Dospělí: Deprese a obsedantně kompulzivní porucha Obvyklá účinná dávka u deprese a OCD je 50 mg/den. Denní dávka může být zvyšována v 50 mg dávkách a v intervalech alespoň jednoho týdne v průběhu několika týdnů. Maximální doporučená denní dávka je 200 mg/den.

Panická porucha, sociální úzkostná porucha a posttraumatická stresová porucha: Léčba panické poruchy, sociální úzkostné poruchy a posttraumatické stresové poruchy by měla začít dávkou 25 mg/den a po jednom týdnu by měla být zvýšena na dávku 50 mg/den. Denní dávka může být poté zvyšována v 50 mg dávkách v průběhu několika týdnů. Maximální denní doporučená dávka je 200 mg/den. Děti a dospívající: Sertralin-ratiopharm musí být užíván pouze k léčbě dětí a dospívajících s obsedantně kompulzivní poruchou ve věku 6-17 let. Obsedantně kompulzivní porucha: Děti 6-12 let: doporučená úvodní denní dávka je 25 mg. Po jednom týdnu lékař může zvýšit dávku na 50 mg/den. Maximální denní dávka je 200 mg. Dospívající ve věku 13-17 let: doporučená úvodní denní dávka je 50 mg. Maximální denní dávka je 200 mg/den. Pro dávkovací režimy neuskutečnitelné s přípravkem Sertralin-ratiopharm 100 mg (25 mg/den) jsou k dispozici jiné přípravky s léčivou látkou sertralinum (sertralin). Jestliže máte problémy s játry nebo ledvinami, informujte o tom svého lékaře a dodržujte jeho doporučení. Lékař určí, jak dlouho budete tento lék užívat. Bude to záviset na povaze Vašeho onemocnění a na tom, jak budete na léčbu reagovat. Může to trvat několik týdnů, než se příznaky začnou zlepšovat. Jestliže jste užil(a) více tablet přípravku Sertralin-ratiopharm, než jste měl(a) Jestliže jste náhodně užil(a) větší množství přípravku Sertralin-ratiopharm, kontaktujte neprodleně svého lékaře nebo nejbližší zdravotnické zařízení. Vždy s sebou vezměte obal od přípravku (i když už nezbývají žádné tablety), aby lékař věděl, co jste užil(a). Příznaky předávkování jsou ospalost, nevolnost a zvracení, rychlý srdeční tep, chvění, neklid, závratě a ve vzácných případech bezvědomí. Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Sertralin-ratiopharm Jestliže jste si zapomněl(a) vzít dávku, neberte si zmeškanou dávku. Vezměte si následující dávku v obvyklém čase. Nezdvojujte následující dávku, abyste doplnil(a) vynechanou dávku. Jestliže jste přestal(a) užívat Sertralin-ratiopharm Nepřestávejte užívat Sertralin-ratiopharm, pokud tak neurčil Váš lékař. Lékař Vám bude postupně snižovat dávky přípravku Sertralin-ratiopharm v průběhu několika týdnů před tím, než zcela přestanete užívat tento léčivý přípravek. Pokud se přípravek vysadí příliš rychle, mohou se objevit nežádoucí účinky jako závratě, otupělost, poruchy spánku, neklid nebo úzkost, bolesti hlavy, nevolnost a/nebo zvracení a třes. Pokud se u Vás při ukončení léčby přípravkem Sertralin-ratiopharm objeví tyto nežádoucí účinky nebo jiné nežádoucí účinky, poraďte se s lékařem. Pokud máte jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem 4.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i Sertralin-ratiopharm nežádoucí účinky, které se však nemusí vyskytnout u každého. Jestliže zaznamenáte některý z těchto nežádoucích účinků nebo jakýkoliv jiný nežádoucí účinek, který není uveden v této příbalové informaci, oznamte to prosím svému lékaři nebo lékárníkovi. Nejčastější nežádoucí účinek je nevolnost. Nežádoucí účinky závisejí na dávce a při pokračování léčby jsou často jen přechodného rázu.

Informujte ihned svého lékaře: Pokud se u Vás vyskytne některý z následujících příznaků po užití tohoto přípravku, může se jednat o příznaky závažné. -

Jestliže se u vás objeví kožní vyrážka, která způsobuje tvorbu puchýřů (erythema multiforme), (může se vyskytnout v ústech a na jazyku). Tyto mohou být příznakem stavu známého jako Stevens-Johnsonův syndrom nebo toxická epidermální nekrolýza (TEN). V těchto případech Vám lékař ukončí léčbu.

-

Alergická reakce nebo alergie, k jejímž příznakům patří svědící kožní vyrážka, problémy s dýcháním, sípání, otok očních víček, obličeje nebo rtů.

-

Jestliže pociťujete neklid, zmatenost, máte průjem, horečku a vysoký krevní tlak, výrazné pocení a rychlý srdeční tep. Tyto příznaky svědčí pro serotoninový syndrom. Ve vzácných případech se tento syndrom objeví, když užíváte určité léky současně se sertralinem. Váš lékař může ukončit léčbu.

-

Jestliže se objeví žluté zbarvení kůže a očí, což může znamenat poškození jater.

-

Jestliže máte příznaky deprese s myšlenkami na sebevraždu.

-

Jestliže začnete pociťovat neklid a nejste schopni sedět nebo stát v klidu po začátku užívání přípravku Sertralin-ratiopharm. Jestliže začnete pociťovat neklid, měli byste to sdělit svému lékaři.

Následující nežádoucí účinky byly pozorovány během klinických studií u dospělých. Velmi časté nežádoucí účinky (vyskytují se u více než 1 z 10 pacientů): Nespavost, závratě, ospalost, bolest hlavy, průjem, nevolnost, sucho v ústech, neschopnost ejakulace, únava. Časté nežádoucí účinky (vyskytují se u 1 až 10 ze 100 pacientů): Bolest v krku, nechutenství, zvýšená chuť k jídlu, deprese, neobvyklé pocity, noční můry, úzkost, neklid, nervozita, snížený sexuální zájem, skřípání zuby, snížená citlivost a brnění, chvění, svalové napětí, abnormální chuť, snížená pozornost, poruchy vidění, zvonění v uších, bušení srdce, návaly horka, zívání, bolesti břicha, zvracení, zácpa, žaludeční nevolnost, plynatost, vyrážka, zvýšené pocení, bolest svalů, poruchy sexuálních funkcí, porucha erekce, bolest na hrudi. Méně časté nežádoucí účinky ( vyskytují se u 1 až 10 z 1 000 pacientů): Mrazení na hrudníku, tekutá rýma, halucinace, pocit přílišného štěstí, lhostejnost, abnormální myšlení, křeče, bezděčné svalové kontrakce, abnormální koordinace, nadměrná pohyblivost, amnézie, snížené čití, poruchy řeči, závratě při vstávání, migréna, bolest v uchu, rychlý srdeční tep, vysoký krevní tlak, zčervenání, obtížné dýchání, možné sípání, krátký dech, krvácení z nosu, poruchy jícnu, polykací obtíže, hemoroidy, zvýšené slinění, poruchy jazyka, říhání, otok očí, červené skvrny na kůži, ztráta vlasů, studený pot, suchost kůže, kopřivka, osteoartritida (bolestivé onemocnění kloubů a přilehlých kostí), svalová slabost, bolest v zádech, svalové záškuby, noční močení, neschopnost močit, zvýšené močení, častější frekvence močení, problémy s močením, krvácení do pochvy, sexuální dysfunkce u žen, malátnost, zimnice, horečka, slabost, žízeň, snížená hmotnost, zvýšená hmotnost. Vzácné nežádoucí účinky (vyskytují se u 1 až 10 z 10 000 pacientů): Střevní obtíže, ušní infekce, nádorové onemocnění, zduřelé uzliny, vysoký cholesterol, nízká hladina cukru v krvi, fyzické příznaky způsobené stresem nebo emocemi, léková závislost, psychotické poruchy, agrese, paranoia, sebevražedné myšlenky, náměsíčnost, předčasná ejakulace, koma (bezvědomí), abnormální pohyby, obtíže při pohybu, zvýšené smyslové vnímání, smyslové poruchy, glaukom (tzv „zelený zákal“ - zvýšený nitrooční tlak), porucha tvorby slz, skvrny před očima, dvojité vidění, světloplachost, zčervenání očí, rozšířené zornice, srdeční záchvat, pomalý tep srdce, srdeční problémy, špatný oběh krve v rukách a nohách, svírání hrdla, rychlé dýchání, pomalé dýchání, obtížné mluvení, škytavka, krev ve stolici, bolest v ústech, vředy na jazyku, porucha zubu, porucha jazyka, vředy v ústech, jaterní problémy, kožní projevy s puchýři, vyrážka ve vlasech, abnormální struktura vlasů, abnormální zápach kůže, poruchy kostí, snížené močení, nedobrovolný únik moči, zadržování močení, nadměrné vaginální krvácení, vaginální suchost, červený bolestivý penis a předkožka, výtok z genitálu, prodloužená erekce, výtok z prsu, kýla, snížená léková tolerance, obtížná chůze, abnormální laboratorní hodnoty, abnormality spermatu, poranění, rozšíření krevních cév. Nežádoucí účinky zaznamenané po uvedení sertralinu na trh:

Snížený počet bílých krvinek, snížení počtu krevních destiček, nízké hladiny hormonů štítné žlázy, endokrinní problémy, nízká hodnota sodíku v krvi, děsivé sny, sebevražedné chování, problémy se svalovými pohyby (zvýšené pohyby, napětí svalů a obtížná chůze), omdlévání, abnormální vidění, krvácení (jako krvácení z nosu, ze žaludku, krev v moči), zánět slinivky břišní, závažné poruchy funkce jater, žloutenka, otok kůže, reakce kůže na sluneční záření, svědění, bolesti kloubů, svalové křeče, zvětšení prsů, nepravidelná menstruace, otok nohou, poruchy srážení krve, závažné alergické reakce. U pacientů užívajících tento typ antidepresiv byl pozorován zvýšený výskyt zlomenin kostí. Nežádoucí účinky u dětí a dospívajících V klinických studiích provedených u dětí a dospívajících byly nežádoucí účinky většinou podobné nežádoucím účinkům u dospělých (viz výše). Nejčastější nežádoucí účinky u dětí a dospívajících byly bolest hlavy, nespavost, průjem a žaludeční nevolnost. 5.

UCHOVÁVÁNÍ PŘÍPRAVKU SERTRALIN-RATIOPHARM

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. Nepoužívejte přípravek po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat nepoužitelné léky. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 6.

DALŠÍ INFORMACE

Co Sertralin-ratiopharm obsahuje Léčivou látkou je sertralinum (sertralin). Jedna potahovaná tableta obsahuje 100 mg sertralinu (jako hydrochlorid). Pomocné látky jsou: Jádro tablety: monohydrát laktosy, mikrokrystalická celulosa, povidon 40, sodná sůl kroskarmelosy, magnesium-stearát. Potahová vrstva: hypromelosa 2910/6, hypromelosa 2910/15, mastek, propylenglykol, oxid titaničitý (E171). Jak Sertralin-ratiopharm vypadá a co obsahuje toto balení Sertralin-ratiopharm 100 mg jsou bílé kulaté potahované tablety s půlicí rýhou na jedné straně a označením „C“ na straně druhé. Velikost balení: Blistr: 7, 10, 14, 15, 20, 28, 30, 50, 60, 98, 100 potahovaných tablet. Jednodávkový blistr: 28x1, 30x1, 50x1, 98x1 a 100x1 potahovaných tablet Lahvička: 100, 250, 500 potahovaných tablet. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce Držitel rozhodnutí o registraci: ratiopharm GmbH, Ulm, Německo

Výrobce: Merckle GmbH, Blaubeuren, Německo Actavis hf., Hafnarfjordur, Island Actavis Ltd., Zejtung, Malta Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy: Česká republika: Sertalin-ratiopharm 100 mg Dánsko:

Sertralin ratiopharm 100 mg filmovertrukket tablet

Finsko:

Sertralin ratiopharm 100 mg tabletti kalvopäällysteinen

Itálie:

Sertralina ratiopharm 100 mg compresse rivestite con film

Norsko:

SERTRALIN RATIOPHARM tablett, filmdrasjert 100 mg

Rakousko:

Sertralin "ratiopharm" 100 mg-Filmtabletten

Švédsko:

Sertralin ratiopharm 100 mg film-coated tablets

Velká Británie:

Sertraline 100 mg Tablets

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 16.11.2012


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls165605/2012

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

SERTRALIN-RATIOPHARM 100 mg potahované tablety 2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna potahovaná tableta obsahuje sertralinum 100 mg (ve formě sertralini hydrochloridum). Pomocná látka: monohydrát laktosy. Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. 3.

LÉKOVÁ FORMA

Potahované tablety. Bílé kulaté potahované tablety o průměru 10 mm s půlicí rýhou na jedné straně a označením „C“ na straně druhé. Tabletu lze rozdělit na dvě stejné poloviny. 4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikace Sertralin je určen k léčbě následujících stavů: -

Depresivní epizody. Prevence relapsu depresivních epizod.

-

Panická porucha s agorafobií nebo bez ní.

-

Obsedantně-kompulzivní porucha (OCD) u dospělých a pediatrických pacientů ve věku 6 až 17 let.

-

Sociální úzkostná porucha.

-

Posttraumatické stresové poruchy (PTSD).

4.2 Dávkování a způsob podání Sertralin-ratiopharm by měl být podáván jedenkrát denně, a to buď ráno nebo večer. Tablety se mohou podávat s jídlem, ale i nezávisle na jídle. Počáteční léčba Deprese a obsedantně-kompulzivní porucha Léčba sertralinem by měla začít dávkou 50 mg/den. Panická porucha, posttraumatická stresová porucha a sociální úzkostná porucha Léčba by měla začít dávkou 25 mg/den. Po týdnu by měla být dávka zvýšena na 50 mg/kg jednou denně. Ukázalo se, že tento dávkovací režim může snížit množství nežádoucích účinků spojených s nasazením léčby u panických poruch. Titrace Deprese, obsedantně-kompulzivní porucha, panická porucha, sociální úzkostná porucha a posttraumatické stresové poruchy Pacient, který neodpovídá na léčbu dávkou 50 mg, může reagovat na zvyšující se dávky. Změny dávkování by se měly dělat postupně přidáním 50 mg v intervalech alespoň jeden týden až na maximální dávku 200 mg/den. Změny dávkování by se neměly dělat častěji než jedenkrát týdně vzhledem k 24 hodinovému eliminačnímu intervalu sertralinu.

Nástup terapeutického účinku lze pozorovat během 7 dnů. K dosažení plného terapeutického účinku je obvykle zapotřebí delší doby, zejména u obsedantně-kompulzivní poruchy. Udržovací dávky V průběhu dlouhodobé léčby je třeba dávky udržovat na co nejnižší, ještě účinné výši s následnými úpravami v závislosti na terapeutické odpovědi. Deprese Dlouhodobá léčba může být rovněž vhodná pro prevenci relapsů depresivních epizod (MDE). Ve většině případů je dávka doporučená k prevenci relapsu deprese stejná jako dávka použitá k léčbě probíhající depresivní epizody. Pacienti s depresí by měli být léčeni po dostačující dobu alespoň 6 měsíců, aby bylo zajištěno vymizení příznaků. Panická porucha a obsedantně-kompulzivní porucha Během léčby panické poruchy a obsedantně-kompulzivní poruchy by se měla pravidelně kontrolovat potřeba další léčby, protože u těchto poruch nebyla prokázána prevence relapsu. Pediatričtí pacienti Děti a dospívající s obsedantně-kompulzivní poruchou. Věk 13-17 let: Úvodní dávka 50 mg jednou denně. Věk 6-12 let: Úvodní dávka 25 mg jednou denně. Dávka může být po týdnu zvýšena na 50 mg

jednou denně.

Následující dávky mohou být zvyšovány v případě menší než požadované odpovědi vždy po 50 mg během období několika týdnů podle potřeby. Maximální denní dávka je 200 mg. Je třeba vzít v úvahu celkově nižší tělesnou hmotnost dětí ve srovnání s dospělými při zvyšování dávky nad 50 mg. Změny dávkování by se neměly dělat v intervalech kratších než jeden týden. Účinnost u pediatrických depresivních poruch nebyla prokázána. Nejsou dostupné údaje pro děti do 6 let (viz bod 4.4). Použití u starších pacientů Dávkování u starších pacientů by mělo být prováděno s opatrností, protože starší pacienti mají vyšší riziko vzniku hyponatrémie (viz bod 4.4). Použití při poruše funkce jater U pacientů s onemocněním jater je třeba přistupovat k léčbě sertralinem s opatrností. Doporučuje se snížit dávku nebo prodloužit dávkovací intervaly (viz bod 4.4). Protože nejsou k dispozici žádné klinické údaje, sertralin by neměl být užíván v případě závažného poškození jater (viz bod 4.4). Použití při poruše funkce ledvin U pacientů se sníženou funkcí ledvin není nutné dávky upravovat (viz bod 4.4). Příznaky pozorované při přerušení léčby Mělo by být zabráněno náhlému ukončení léčby. Při ukončování léčby sertralinem by měla být dávka postupně snižována během alespoň 1-2 týdnů, aby se snížilo riziko reakce z vysazení (viz bod 4.4 a 4.8). Pokud se během snižování dávky nebo po ukončení léčby objeví závažné příznaky, může být zváženo pokračování v dříve předepsaném dávkování. Lékař může poté pokračovat ve snižování dávky pomalejším tempem. 4.3 Kontraindikace Známá přecitlivělost na sertralin nebo kteroukoli pomocnou látku přípravku. Současná léčba ireverzibilními inhibitory MAO (MAOI), je kontraindikována vzhledem k riziku serotoninového syndromu s příznaky jako je agitovanost, tremor a hypertermie. Léčba sertralinem nesmí být zahájena dříve než za 14 po přerušení léčby ireverzibilními inhibitory MAO. Léčba

sertralinem musí být přerušena alespoň 7 dní před zahájením léčby ireverzibilními inhibitory MAO (viz bod 4.5). Současná léčba pimozidem je kontraindikována (viz bod 4.5). 4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití Přechod z jiného selektivního inhibitoru zpětného vychytávání serotoninu (SSRI), jiného antidepresiva nebo léku proti obsesím Pro vhodné načasování přechodu z jiného SSRI, antidepresiva nebo léku proti obsesím na sertralin jsou k dispozici jen omezené kontrolované zkušenosti. Zvláštní opatrnosti a rozvážného posouzení je třeba zvláště při přechodu z dlouhodobě působících léků, jako je fluoxetin. Ostatní serotoninergní léky, např. tryptofan, fenfluramin a 5-HT agonisté Současné podávání sertralinu s jinými léky, které zvyšují účinky serotoninergní transmise jako jsou tryptofan nebo fenfluramin nebo agonisté 5-HT, nebo rostlinné přípravky s obsahem Hypericum perforatum (třezalka tečkovaná) by mělo probíhat s opatrností, a je třeba se mu vyhnout kdykoli je to možné, vzhledem k potenciálním farmakodynamickým interakcím. Aktivace mánie nebo hypománie Příznaky mánie/hypománie byly zaznamenány u malé části pacientů léčených dostupnými antidepresivy a léky proti obsesím, včetně sertralinu. Z tohoto důvodu by měl sertralin podáván s opatrností u pacientů s mánií/hypománií v anamnéze. Je třeba, aby lékař pacienta pečlivě sledoval. Léčbu sertralinem je třeba přerušit u každého pacienta, který vstupuje do manické fáze. Schizofrenie U schizofrenických pacientů se mohou během léčby sertralinem zhoršit psychotické symptomy. Epileptické záchvaty Během léčby sertralinem se mohou vyskytnout záchvaty: je třeba se vyvarovat podávání sertralinu u nemocných s nestabilní epilepsií a pacienty s kontrolovanou epilepsií je třeba pečlivě monitorovat. Léčbu sertralinem je třeba přerušit u každého pacienta, u kterého se objeví záchvaty. Sebevražda / myšlenky na sebevraždu / sebevražedné pokusy nebo klinické zhoršení Deprese je spojena se zvýšeným rizikem myšlenek na sebevraždu, sebepoškozování a sebevraždy (příhody související se sebevraždou). Toto riziko přetrvává, dokud se nedosáhne významné remise onemocnění. Protože se zlepšení nemusí objevit během několika prvních nebo i více týdnů léčby, pacient musí být pečlivě sledován, dokud takové zlepšení nenastane. Je obecnou klinickou zkušeností, že se riziko sebevraždy může zvýšit v časných stádiích uzdravování. Také další psychiatrická onemocnění, u nichž je sertralin předepisován, mohou být spojena se zvýšeným rizikem příhod souvisejících se sebevraždou. Navíc tato onemocnění mohou probíhat současně s depresivní epizodou. Při léčbě pacientů s jinými psychiatrickými onemocněními musí být proto zachována stejná opatření jako při léčbě pacientů s depresivní epizodou. Pacienti, kteří mají v anamnéze před zahájením léčby příhody související se sebevraždou, nebo ti kteří vykazují významný stupeň sebevražedné představivosti před zahájením léčby, mají vyšší riziko sebevražedných myšlenek nebo pokusů o sebevraždu a musí být během léčby pečlivě sledováni. Meta-analýza placebem kontrolovaných klinických studií prováděných na dospělých trpících psychiatrickými poruchami prokázala ve srovnání s placebem vyšší riziko sebevražedného chování u mladých dospělých do 25 let léčených antidepresivy. Pacienti, zvláště ti, kteří mají zvýšené riziko, by měli být během léčby pečlivě sledováni, a to především na začátku léčby a po změně dávkování. Pacienti (a jejich ošetřovatelé) by měli být upozorněni na to, že je nutné sledovat jakékoliv zhoršení jejich stavu, vznik sebevražedného chování nebo myšlenek a neobvyklých změn chování a na to, že pokud se tyto příznaky objeví, musí okamžitě vyhledat lékařskou pomoc. Použití u dětí a dospívajících do 18 let Sertralin-ratiopharm by neměl být použit k terapii dětí a dospívajících do 18 let, s výjimkou pacientů s obsedantně-kompulzivní poruchou ve věku 6-17 let. Sebevražedné chování (pokus o sebevraždu a

sebevražedné myšlenky) a hostilita (převážně agresivita, opoziční chování a hněv) byly v klinických studiích mnohem častěji pozorovány u dětí a dospívajících léčených antidepresivy v porovnání s těmi, kteří byli léčeni placebem. Nicméně, jestliže je na základě klinické potřeby přesto rozhodnuto o léčbě, pak by měl být pacient pečlivě sledován pro výskyt sebevražedných symptomů. Navíc nejsou k dispozici dostačující údaje o dlouhodobé bezpečnosti použití u dětí a dospívajících týkající se růstu, dospívání a rozvoje kognitivních a behaviorálních funkcí. Lékaři musí monitorovat dlouhodobě léčené pediatrické pacienty z hlediska abnormalit v těchto tělesných systémech. Abnormální krvácení/hemoragie Při podávání SSRI byly popsány kožní krvácivé projevy, jako jsou ekchymóza a purpura a další krvácivé příhody jako je gastrointestinální nebo gynekologické krvácení. Antidepresiva ze skupiny SSRI by proto měla být užívána se zvýšenou opatrností, zvláště u pacientů současně užívajících léky látky, o nichž je známo, že ovlivňují funkci krevních destiček (např. antikoagulancia, atypická antipsychotika a fenothiaziny, většina tricyklických antidepresiv, kyselina acetylsalicylová a nesteroidní antiflogistika) a u pacientů s krvácivými projevy v anamnéze (viz bod 4.5). Hyponatrémie Hyponatrémie se může objevit jako důsledek léčby SSRI nebo SNRI včetně sertralinu. V mnoha případech se zdá být hyponatrémie důsledkem nepřiměřené sekrece antidiuretického hormonu (SIADH). Byly zaznamenány případy, kdy byly hodnoty sodíku v séru nižší než 110 mmol/l. Starší pacienti mají vyšší riziko vývoje hyponatrémie při léčbě SSRI a SNRI. Vyšší riziko mají také pacienti užívající diuretika, nebo ti, kteří mají snížený objem tekutin z jiného důvodu (viz bod Užití u starších pacientů). U pacientů se symptomatickou hyponatrémií je třeba zvážit přerušení léčby sertralinem a zahájení odpovídajících lékařských opatření. K příznakům hyponatrémie patří bolest hlavy, neschopnost koncentrace, poruchy paměti, zmatenost, slabost a nestabilita, která může vést k pádům. K příznakům závažné/nebo akutní hyponatrémie patří halucinace, synkopa, záchvaty, kóma, zástava dýchání a smrt. Příznaky z vysazení pozorované při přerušení léčby sertralinem Pokud je léčba přerušena, zvláště pokud je ukončení léčby náhlé, často se mohou vyskytnout příznaky z vysazení (viz bod 4.8). V klinických studiích u pacientů léčených sertralinem byla incidence hlášených reakcí z vysazení 23% u těch, kteří přerušili léčbu ve srovnání s 12% u těch, kteří pokračovali v léčbě sertralinem. Riziko výskytu příznaků z vysazení může záviset na různých faktorech, včetně délky terapie, výše dávky a stupně redukce dávky. Velmi časté hlášené reakce byly závratě, poruchy smyslového vnímání (včetně parestézie), poruchy spánku (zahrnující nespavost a intenzivní sny), agitovanost nebo úzkost, nevolnost a/nebo zvracení, tremor a bolest hlavy. Tyto příznaky jsou obvykle mírné až středně závažné, u některých pacientů však mohou dosáhnout silné intenzity. Obvykle se objevují v prvních dnech po ukončení léčby, ale byly velmi vzácně hlášeny i u pacientů, kteří si zapomněli vzít pravidelnou dávku léku. Tyto příznaky obvykle samy odezní do 2 týdnů, i když u některých pacientů mohou přetrvávat déle (2-3 měsíce a více). Proto se doporučuje při ukončování léčby sertralin postupně vysazovat během několika týdnů až měsíců podle potřeb pacienta (viz bod 4.2). Akatizie/psychomotorický neklid Užívání sertralinu je spojováno s rozvojem akatizie, charakterizované nepříjemným nebo obtěžujícím neklidem a potřebou pohybu často spojeného s neschopností delší dobu sedět nebo stát. Větší pravděpodobnost výskytu je během několika prvních týdnů léčby. Pacientům, u kterých se vyvinuly tyto příznaky, může být škodlivé zvyšovat dávku. Zhoršená funkce jater Sertralin je z velké části metabolizován v játrech. Farmakokinetická studie s opakovanými dávkami u osob s mírnou a stabilní cirhózou prokázaly ve srovnání se zdravými jedinci prodloužený eliminační poločas a přibližně trojnásobnou plochu pod křivkou (AUC) a Cmax ve srovnání s osobami s normální funkcí jater. Nebyly pozorovány žádné rozdíly ve vazbě na bílkoviny mezi oběma skupinami.

U pacientů se sníženou funkcí jater, kteří dostávají sertralin je třeba zvážit snížení dávky nebo prodloužení dávkovacích intervalů. Sertralin by neměli užívat pacienti s vážným jaterním poškozením (viz bod 4.2). Zhoršená renální funkce Vzhledem k tomu, že sertralin je z velké části metabolizován, tvoří jeho exkrece v nezměněné podobě močí méně významný způsob vylučování. U pacientů s mírným až středně závažným (clearance kreatininu 30-60 ml/min) nebo středně závažným až těžkým (clearance kreatininu 10-29 ml/min) zhoršením renální funkce nebyly farmakokinetické parametry (AUC0-24 nebo Cmax) při podání opakované dávky léku významně odlišné od pacientů s normální renální funkcí. Dávka sertralinu nemusí být s ohledem na stupeň poškození ledvin upravována. Starší pacienti Více než 700 starších pacientů (> 65 let) bylo zařazeno do klinických studií. Charakter a incidence nežádoucích účinků u starších osob byly podobné jako u mladších pacientů. SSRI nebo SNRI včetně sertralinu byly však spojeny s případy klinicky signifikantní hyponatrémie u starších pacientů, kteří mohou mít vyšší riziko pro výskyt tohoto nežádoucího účinku (viz bod 4.4 Hyponatrémie). Diabetes U pacientů s diabetem může léčba SSRI ovlivnit kontrolu glykémie, pravděpodobně vzhledem ke zlepšení příznaků deprese. Hladiny glukózy v krvi by měly být pravidelně kontrolovány. Dávky inzulinu a /nebo perorálních antidiabetik mohou vyžadovat úpravu. Elektrokonvulzivní léčba Klinické studie posuzující riziko nebo prospěšnost kombinované elektrokonvulzivní léčby se sertralinem nebyly provedeny. Laktózová intolerance Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí galaktózy, vrozeným nedostatkem laktázy nebo malabsorpcí glukózy a galaktózy by tento přípravek neměli užívat. 4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce Kontraindikace Inhibitory MAO -

Ireverzibilní (neselektivní) inhibitory MAO (selegilin)

Sertralin nesmí být užíván současně s ireverzibilními (neselektivními) inhibitory MAO, jako je selegilin. Podávání sertralinu nesmí začít dříve než za 14 dní po přerušení léčby s ireverzibilními (neselektivními) inhibitory MAO. Léčba sertralinem musí být přerušena alespoň 7 dní před začátkem léčby ireverzibilními (neselektivními) inhibitory MAO (viz bod 4.3). -

Reverzibilní, selektivní inhibitor MAO (moklobemid)

Vzhledem k riziku serotoninového syndromu se nedoporučuje kombinace sertralinu s reverzibilním a selektivním inhibitorem MAO, jako je moklobemid. Po léčbě reverzibilním inhibitorem MAO by neměla následovat kratší doba než 14 dnů před zahájením léčby sertralinem. Doporučuje se přerušit léčbu sertralinem alespoň 7 dnů před začátkem léčby reverzibilním inhibitorem MAO (viz bod 4.3). -

Reverzibilní, neselektivní inhibitor MAO (linezolid)

Antibiotikum linezolid je slabý reverzibilní a neselektivní inhibitor MAO a neměl by se podávat pacientům léčeným sertralinem (viz bod 4.3). Závažné nežádoucí účinky byly popsány u pacientů, kteří v nedávné době přerušili léčbu inhibitorem MAO a začali léčbu sertralinem, nebo v nedávné době ukončili léčbu sertralinem před začátkem léčby inhibitorem MAO. Tyto reakce zahrnovaly tremor, myoklonus, diaforézu, nevolnost, zvracení, zčervenání, závratě a hypertermii s příznaky připomínajícími neuroleptický maligní syndrom, záchvaty a smrt. Pimozid

Ve studii s jednorázovou nízkou dávkou pimozidu (2 mg) podávaného společně se sertralinem došlo ke zvýšení hladin pimozidu zhruba o 35%. Tyto zvýšené hladiny však nebyly spojovány se změnami na EKG. Přesto, že mechanismus této interakce není znám, je vzhledem k úzkému terapeutickému indexu pimozidu současné užívání sertralinu a pimozidu kontraindikováno (viz bod 4.3). Nedoporučené kombinace Látky s tlumivým účinkem na CNS a alkohol Současné podávání sertralinu v dávce 200 mg denně nepotencovalo účinky alkoholu, karbamazepinu, haloperidolu nebo fenytoinu na kognitivní a psychomotorické schopnosti u zdravých osob; nicméně, současné současné užívání sertralinu a alkoholu se nedoporučuje. Jiné serotonergní látky Viz bod 4.4. Upozornění Lithium V placebem kontrolovaných studiích u zdravých dobrovolníků se při současném podávání lithia a sertralinu farmakokinetika lithia významně neměnila, avšak v porovnání s placebem docházelo k vzestupu výskytu tremoru, což nasvědčuje možné farmakodynamické interakci. Pacienti užívající sertralin současně s lithiem, by měli být pečlivě monitorováni. Fenytoin Placebem kontrolovaná studie u zdravých dobrovolníků svědčí pro to, že chronické podávání sertralinu 200 mg denně nevede ke klinicky významné inhibici metabolizmu fenytoinu. Přesto se doporučuje během léčby sertralinem monitorování plazmatických hladin fenytoinu a příslušná úprava dávek fenytoinu. Současné užívání fenytoinu a sertralinu může snížit plazmatickou hladinu sertralinu. Triptany Při současném užívání sertralinu a sumatriptanu byly pacienty vzácně hlášeny případy slabosti, hyperreflexie, nekoordinovanosti pohybů, zmatenost, úzkost a agitovanost. Příznaky serotoninového syndromu se mohou vyskytnout i s jinými přípravky stejné třídy (triptany). Pokud je současné podávání sertralinu se sumatriptanem nezbytné, je nutné provádět pečlivé monitorování pacienta (viz bod 4.4). Warfarin Současné podávání sertralinu v dávce 200 mg s warfarinem mělo za následek malé, ale statisticky významné prodloužení protrombinového času, které může vzácně změnit hodnotu INR. V návaznosti na to je třeba při léčbě warfarinem pečlivě monitorovat protrombinový čas jak při zahajování, tak i při ukončování léčby sertralinem. Jiné lékové interakce, digoxin, atenolol, cimetidin Současné podávání s cimetidinem vedlo k podstatnému snížení clearance sertralinu. Klinický význam těchto změn není znám. Sertralin neměl žádný efekt na schopnost atenololu blokovat beta-adrenergní receptory. Nebyla pozorována interakce sertralinu v denní dávce 200 mg s digoxinem. Léky ovlivňující funkci krevních destiček Riziko krvácení může být zvýšené, když jsou léky působící na funkci krevních destiček (např. NSAID, kyselina acetylsalicylová a tiklopidin) nebo jiné léky, které mohou zvýšit riziko krvácení současně podávány s SSRI, včetně sertralinu (viz bod 4.4). Přípravky metabolizované za účasti cytochromu P450 Sertralin může působit jako mírný až střední inhibitor CYP 2D6. Chronické dávky 50 mg sertralinu denně vedly k mírnému zvýšení (23-37 %) ustálených plazmatických hladin desipraminu. Desipramin je marker aktivity izoenzymu CYP2D6. Klinicky relevantní interakce se mohou vyskytnout s jinými substráty CYP 2D6 s úzkým terapeutickým indexem jako je třída antiarytmik 1C, do níž patří propafenon a flekainid, TCA a typická antipsychotika, zejména při vyšších dávkách sertralinu.

Sertralin nepůsobí jako klinicky významný inhibitor CYP 3A4, CYP 2C9, CYP 2C19 A CYP 1A2. Toto bylo potvrzeno v in vivo interakčních studiích se substráty CYP 3A4 (endogenní kortizol, karbamazepin, terfenadin, alprazolam), CYP 2C19 diazepamem, CYP 2C9 tolbutamidem, glibenklamidem a fenytoinem. Studie in vitro ukazují, že sertralin má minimální nebo žádnou schopnost inhibovat CYP1A2. 4.6 Fertilita, těhotenství a kojení Těhotenství Žádné dobře kontrolované studie u těhotných žen zatím neexistují. Přesto, značné množství údajů neodhalilo průkaz o indukci kongenitálních malformací sertalinem. Studie provedené na zvířatech prokázaly vliv na reprodukci, pravděpodobně způsobené mateřskou toxicitou zapříčiněnou farmakodynamickým působením látky a/nebo přímým farmakodynamickým působením látky na plod (viz bod 5.3). Bylo zaznamenáno, že podávání sertralinu během těhotenství vyvolalo u některých novorozenců, jejichž matky užívaly sertralin, příznaky odpovídající reakci z vysazení. Tento jev byl rovněž pozorován u jiných SSRI antidepresiv. Podávání sertralinu během těhotenství se nedoporučuje, ledaže klinický stav matky je takový, že se očekává převaha prospěšnosti léčby nad potenciálním rizikem pro plod. Pokud matka pokračovala v užívání sertralinu v pozdní fázi těhotenství, zvláště pak ve třetím trimestru, je nutné novorozence sledovat. U novorozence se mohou objevit následující příznaky: respirační tíseň, cyanóza, apnoe, záchvaty, nestabilní tělesná teplota, potíže při krmení, zvracení, hypoglykémie, hypertonie, hypotonie, hyperreflexie, tremor, nervozita, iritabilita, letargie, soustavný pláč, somnolence a potíže se spánkem. Tyto projevy jsou buď následky serotonergního působení nebo příznaky z vysazení. Ve většině případů se komplikace objevují ihned nebo do 24 hodin po porodu. Epidemiologické údaje naznačují, že užívání SSRI během těhotenství, zvláště v jeho pozdním stádiu, může zvýšit riziko vzniku perzistující plicní hypertenze novorozenců (PPHN). Zjištěné riziko je přibližně 5 případů na 1000 těhotenství. V běžné populaci se objevují 1 až 2 případy PPHN na 1000 těhotenství. Kojení Publikované údaje týkající se hladin sertralinu v mateřském mléce ukazují, že malé množství sertralinu a jeho metabolitu N-desmethylsertralinu prostupuje do mateřského mléka. U novorozenců kojených mateřským mlékem byly většinou zjištěny velmi nízké nebo nedetekovatelné hladiny sertralinu v séru, s jednou výjimkou, kdy hladina v séru dítěte byla asi 50% hladiny u matky (ale bez zaznamenatelných účinků u tohoto dítěte). Doposud nebyly zaznamenány žádné nežádoucí účinky na zdraví dětí, jejichž matky užívaly sertralin, avšak riziko nelze zcela vyloučit. Sertralin by měl být během kojení užíván pouze v případech, kdy očekávaný prospěch pro matku převáží rizika pro novorozence. Fertilita Studie na zvířatech neprokázaly vliv sertralinu na parametry fertility (viz bod 5.3). Spontánní hlášení u některých SSRI prokázala, že vliv na kvalitu spermií je reverzibilní. Vliv na lidskou fertilitu zatím nebyl pozorován. 4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje Klinické farmakologické studie prokázaly, že sertralin neovlivňuje psychomotorické funkce. Nicméně, protože psychotropní léky mohou snížit mentální anebo fyzické schopnosti potřebné pro výkon potenciálně rizikových činností jako je řízení motorových vozidel nebo obsluha strojů, je třeba na to pacienta upozornit. 4.8 Nežádoucí účinky Nejčastější nežádoucí účinek je nevolnost. Při léčbě sociální úzkostné poruchy se vyskytla sexuální dysfunkce (porucha ejakulace) u mužů ve 14% ve skupině se sertralinem ve srovnání s 0% u placeba. Tyto nežádoucí účinky jsou závislé na dávce a jsou často přechodného rázu v průběhu pokračující léčby.

Profil nežádoucích účinků často pozorovaných v dvojitě zaslepených, placebem kontrolovaných studiích s OCD, panickou poruchou, PTSD a sociální úzkostnou poruchou byl podobný nežádoucím účinkům pozorovaným v klinických studiích u pacientů s depresí. Tabulka 1 zobrazuje nežádoucí účinky pozorované v období po uvedení přípravku na trh (frekvence není známo) a v placebem kontrolovaných klinických studiích (porovnávajících 2542 pacientů užívajících sertralin a 2145 pacientů s placebem) u deprese, OCD, panické poruchy, PTSD a sociální úzkostné poruchy. Některé nežádoucí účinky uvedené v Tabulce 1 mohou ztrácet na intenzitě a frekvenci výskytu s pokračující léčbou a obvykle nevedou k ukončení léčby. Tabulka 1: Nežádoucí účinky Frekvence nežádoucích účinků pozorovaných v placebem kontrolovaných klinických studiích u deprese, OCD, panické poruchy, PTSD a sociální úzkostné poruchy. Spojená analýza a zkušenost po uvedení na trh (frekvence není známo).

Velmi časté (≥1/10)

Časté (≥1/100 a <1/10)

Méně časté (≥1/1000 a<1/100)

Vzácné (≥1/10000 a <1/1000)

Není známo

Infekce a infestace

faryngitida

infekce horních cest dýchacích, rinitida

divertikulitida, gastroenteritida, zánět středního ucha

Novotvary benigní, maligní (zahrnující cysty a polypy)

novotvar+

Poruchy krve a lymfatického systému

lymfadenopatie

leukopenie, trombocytopenie

Poruchy imunitního systému

anafylaktoidní reakce, alergická reakce, alergie

Endokrinní poruchy

hyperprolaktine-mie, hypothyroidismus, syndrom inadekvátní sekrece ADH

Poruchy metabolismu a výživy

anorexie, zvýšená chuť k jídlu*

hypercholesterolemie, hypoglykemie

hyponatremie

Psychiatrické poruchy Nespavost (19%)

deprese*, depersonalizace, noční můry,úzkost*, agitovanost*, nervozita, snížené libido*, skřípání zubů

halucinace*, euforie*, apatie, abnormální myšlení

konverzní poruchy, léková závislost, psychotické poruchy*, agresivita*, paranoia, sebevražedné představy, náměsíčnost, předčasná

děsivé sny, sebevražedné představy/chování***

ejakulace

Poruchy nervového systému závratě (11%), somnolence (13%), bolest hlavy (21%)*

parestezie*, tremor, hypertonie, porucha chuti, poruchy pozornosti

křeče*, bezděčné svalové kontrakce *, abnormální koordinace, hyperkineze, amnézie, hypestezie*, poruchy řeči, posturální závratě, migréna*

kóma*, choreoatetóza, diskineze, hyperestezie, poruchy čití

pohybové poruchy (vč. extrapyrami-dových příznaků jako hyperkineze, hypertonie, skřípání zuby nebo abnormální chůze), synkopa, zaznamenány též příznaky spojené se serotoninovým syndromem: v některých případech spojené se současným užíváním serotoninergních léků, jako je agitovanost, zmatenost, diaforéza, průjem, horečka, hypertenze, rigidita a tachykardie. Akatizie a psychomotorický neklid (viz bod 4.4).

Poruchy oka

poruchy vidění

glaukom, poruchy tvorby slz, skotom, diplopie, fotofobie, hyféma, mydriáza*

abnormální vidění

Poruchy ucha a labyrintu

tinnitus*

bolest ucha

Srdeční poruchy

palpitace*

tachykardie

infarkt myokardu, bradykardie, srdeční poruchy

Cévní poruchy

návaly horka*

hypertenze*, zčervenání

periferní ischémie

abnormální krvácení (jako epistaxe, do zažívacího traktu nebo hematurie)

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

zívání*

bronchospazmus*,dyspnoe,epistaxe

laryngospazmus, hyperventilace, hypoventilace, stridor, dysfonie, škytavka

Gastrointestinální poruchy průjem (18%), nevolnost (24%), sucho v ústech (14%)

bolest břicha*, zvracení*, zácpa*, dyspepsie, plynatost

ezofagitida, dysfagie, hemoro-idy, hypersalivace, poruchy jazyka, říhání

melena, hematochezie, stomatitida, ulcerace jazyka, poruchy zubů, glositida, ulcerace v ústech

pankreatitida

Poruchy jater a žlučových cest

abnormální funkce jater

závažné jaterní příhody (včetně hepatitidy, žloutenky a selhání jater)

Poruchy kůže a podkožní tkáně

vyrážka*, hyperhidróza

periorbitální edém*, purpura*, alopecie*, studený pot, suchost kůže, kopřivka*

dermatitida, bulózní dermatitida, folikulární vyrážka, abnormální struktura vlasů, abnormální zápach kůže

Byly zaznamenány vzácné případy závažných kožních nežádoucích účinků (SCAR): např. Stevens-Johnsonův syndrom a epidermální nekrolýza, angioedém, otok obličeje, fotosenzitivita, kožní reakce, svědění

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

myalgie

osteoartritida, svalová slabost, bolesti v zádech, svalové záškuby

poruchy kostí

artralgie, svalové křeče

Poruchy ledvin a močových cest

nokturie, retence moči*, polyurie, polakisurie, poruchy močení

oligurie, inkontinence moči*, zadržení moči

Poruchy reprodukčního systému a prsu** porucha ejakulace (14%)

sexuální dysfunkce, poruchy erekce

vaginální hemoragie, sexuální dysfunkce u žen

menoragie, atrofická vulvovaginitida, balanopostitida, výtok, priapizmus*, galaktorea*

gynekomastie, nepravidelná menstruace

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace únava (10%)* bolest na

hrudníku*

malátnost*, zimnice, horečka*, astenie*, žízeň

hernie, fibróza v místě injekce, snížená tolerance léku, poruchy chůze, nevyhodnotitelné

periferní otok

příhody

Vyšetření

pokles tělesné hmotnosti*, zvýšení tělesné hmotnosti*

zvýšení ALT*, zvýšení AST*, abnormality spermatu

abnormální klinické laboratorní výsledky, změna funkce krevních destiček, zvýšený cholesterol v séru

Poranění, otravy a procedurální komplikace

poranění

Chirurgické a léčebné postupy

vasodilatační procedura

Jestliže se nežádoucí účinek vyskytl u deprese, OCD, panické poruchy, PTSD a sociální úzkostné poruchy, byl reklasifikován na studie u deprese. +

Jeden případ novotvaru byl zaznamenán u jednoho pacienta, který dostával sertralin ve srovnání s placebem, kde nebyl žádný případ.

*

Tyto nežádoucí účinky se vyskytly také po uvedení přípravku na trh.

**

Standardně byly použity počty v těchto kombinovaných skupinách dle pohlaví: sertralin (1118 mužů, 1424 žen), placebo (926 mužů, 1219 žen).

Pro OCD byly provedeny pouze krátkodobé studie trvající 1-12 týdnů. *** Případy suicidálních představ a suicidálního chování byly zaznamenány během léčby

sertralinem nebo časně po přerušení léčby (viz bod 4.4).

Účinky skupiny léčiv

Epidemiologické studie - především ty, které byly provedené u pacientů ve věku 50 let a výše - ukázaly zvýšené riziko fraktur kostí u těch pacientů, kteří užívají selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI) nebo tricyklická (TCA) antidepresiva. Mechanismus vzniku tohoto rizika není znám. Příznaky z vysazení pozorované při přerušení léčby sertralinem Přerušení léčby sertralinem (zvláště náhlé) obecně vede k příznakům z vysazení léku. Nejčastěji byly hlášeny závratě, smyslové poruchy (včetně parestezie), poruchy spánku (včetně nespavosti a intenzivních snů), agitovanost nebo úzkost, nevolnost a/nebo zvracení, třes a bolesti hlavy. Obvykle jsou tyto příznaky mírné až středně závažné a mizí samy od sebe, i když u některých nemocných mohou být závažné a/nebo prodloužené. Pokud tedy již léčba sertralinem není potřeba, doporučuje se postupné přerušení léčby snižováním dávky (viz body 4.2 a 4.4). Starší populace Podávání SSRI nebo SNRI včetně sertralinu bylo spojeno s případy klinicky významné hyponatrémie u starších pacientů, kteří mohou mít větší riziko tohoto nežádoucího účinku (viz bod 4.4). Pediatrická populace U více než 600 dětských pacientů léčených sertralinem byl celkový profil nežádoucích účinků většinou podobný profilu pozorovanému ve studiích u dospělých. Následující nežádoucí účinky byly zaznamenány v kontrolovaných studiích (n=281 pacientů léčených sertralinem): Velmi časté (≥ 1/10): bolest hlavy (22%), nespavost (21%), průjem (11%) a nevolnost (15%). Časté (≥ 1/100 a <1/10): bolest na hrudi, mánie, horečka, zvracení, anorexie, afektivní labilita, agresivita, agitovanost, nervozita, poruchy pozornosti, závratě, hyperkineze, migréna, somnolence, tremor, poruchy vidění, sucho v ústech, dyspepsie, noční můry, únava, inkontinence moči, vyrážka, akné, epistaxe, plynatost.

Méně časté (≥ 1/1000 a < 1/100): prodloužený interval QT na EKG, pokus o sebevraždu, křeče, extrapyramidové poruchy, parestezie, deprese, halucinace, purpura, hyperventilace, anémie, abnormální funkce jater, zvýšená ALT, cystitida, herpes simplex, zánět zevního ucha, bolest v uších, bolest očí, mydriáza, malátnost, hematurie, pustulózní vyrážka, rinitida, zranění, pokles tělesné hmotnosti, svalové záškuby, abnormální sny, apatie, albuminurie, polakisurie, polyurie, bolest na hrudníku, poruchy menstruace, alopecie, detrmatitida, poruchy kůže, abnormální zápach kůže, kopřivka, skřípání zuby, zčervenání. 4.9 Předávkování Toxicita Dostupná data ukazují, že sertralin má široký bezpečnostní index při předávkování. Existují zprávy o požití dávky až 13,5 g samotného sertralinu. Byly hlášeny fatální případy zahrnující předávkování sertralinem, zejména po intoxikaci sertralinem současně s jinými léky a/nebo alkoholem. Proto je vhodné přistupovat k léčbě předávkování velmi rázně. Příznaky předávkování K příznakům předávkování sertralinem patří nežádoucí příhody zprostředkované serotoninem jako je somnolence, gastrointestinální poruchy (např. nevolnost a zvracení), tachykardie, třes, agitovanost a závratě. Vzácněji bylo hlášeno kóma. Léčba Neexistují specifická antidota pro sertralin. Doporučuje se zajistit průchodnost dýchacích cest, adekvátní ventilaci a oxygenaci. Podání aktivního uhlí, které lze užít společně s projímadlem, může být přinejmenším stejně účinné jako výplach žaludku. Vyvolání zvracení se nedoporučuje. Doporučuje se monitorování srdečních a dalších životních funkcí, spolu s obecnými podpůrnými opatřeními. Forsírovaná diuréza, dialýza, hemoperfuze a výměnná transfuze jsou vzhledem k velkému distribučnímu objemu sertralinu málo účinné. 5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti Farmakoterapeutická skupina: Antidepresiva, selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI), ATC kód: N06AB06. Sertralin je in vitro velmi účinným a specifickým inhibitorem zpětného vychytávání serotoninu (5-hydroxytryptaminu čili 5HT) na presynaptických nervových zakončeních, což v pokusech na zvířatech potencuje účinky 5-HT. Zpětné vychytávání noradrenalinu a dopaminu na presynaptických nervových zakončeních ovlivňuje sertralin jen velmi nevýznamně. V klinických dávkách blokuje sertralin vychytávání serotoninu v lidských trombocytech. V pokusech na zvířatech se nezjistily jakékoli stimulační, sedativní nebo anticholinergní účinky ani kardiotoxicita. V kontrolovaných studiích u zdravých dobrovolníků nepůsobil sertralin sedaci ani neinterferoval s psychomotorickou výkonností. V souladu se selektivní inhibicí vychytávání 5-HT nezvyšuje sertralin katecholaminergní aktivitu. Nevyznačuje se jakoukoli specifickou afinitou k muskarinovým (cholinergním), serotonergním, dopaminergním, adrenergním, histaminergním, GABA nebo benzodiazepinovým receptorům. Dlouhodobé podávání sertralinu u zvířat bylo spojeno s down regulací noradrenalinových receptorů mozku, podobně jako je tomu při použití jiných klinicky účinných antidepresiv a léků pro léčbu obsedantně-kompulzivních poruch. Během studií se neprokázalo, že by sertralin mohl vést ke zneužívání. Ve dvojitě zaslepených, placebem kontrolovaných randomizovaných studiích srovnávajících náchylnost ke zneužívání sertralinu, alprazolamu a d-amfetaminu u lidí sertralin neprokazoval pozitivní subjektivní účinky ukazující na potenciál ke zneužívání. Navíc se při porovnávání jak alprazolamu, tak i d-amfetaminu s placebem ukazuje, že u těchto látek je potenciální zneužití, stavy euforie a "obliba léku" u pokusných subjektů výrazně větší. Sertralin nepůsobil ani stimulaci ani pocity strachu spojené s užívání d-amfetaminu či sedaci a psychomotorické zhoršení spojené s alprazolamem. U opic makaků

trénovaných k samopodávání kokainu sertralin nezvyšoval příjem kokainu, ani nebyl rozlišujícím podnětem pro d-amfetamin nebo pentobarbital. Klinické studie Velká depresivní porucha Byla provedena studie, do které byli zařazeni ambulantní pacienti s depresí, kteří reagovali na léčbu na konci úvodní 8-týdenní otevřené léčebné fáze se sertralinem 50 – 200 mg denně. Tito pacienti (n=295) byli randomizováni k pokračování dvojitě zaslepeným způsobem v léčbě sertralinem v dávce 50 – 200 mg denně nebo placebem po dobu 44 týdnů. U pacientů léčených sertralinem byl v porovnání s placebem pozorován statisticky významně nižší poměr relapsů. Průměrná dávka sertralinu u pacientů, kteří ukončili studii, byla 70 mg denně. Procento respondérů (pacienti, u nich nedošlo k relapsu) v rameni sertralinu a placeba bylo 83,4% resp. 60,8%. PosttraumatickáPosttraumatická stresová porucha (PTSD) Sloučené údaje ze 3 studií u PTSD v běžné populaci ukázaly nižší odpověď u mužů ve srovnání s ženami. Ve dvou studiích u běžné pozitivní populace byl poměr respondérů u mužů a žen užívajících sertralin ve srovnání s placebem podobný (ženy:57,2% proti 34,5%; muži: 53,9% proti 38,2%). Počet mužů a žen ve sloučených studiích v běžné populaci byl 184 resp. 430, proto výsledky u žen jsou významnější a u mužů byly spojeny s jinými základními proměnnými veličinami (zneužívání více látek, delší trvání, zdroj traumatu, atd.), které mají vztah ke sníženému účinku. Obsedantně kompulzivní porucha u pediatrických pacientů Bezpečnost a účinnost sertralinu (50-200 mg/den) byla sledována při ambulantní léčbě dětí (6-12 let) a dospívajících (13-17 let) bez deprese a s obsedantně kompulzivní poruchou (OCD). Po jednotýdenní jednoduše zaslepené úvodní studii byli pacienti náhodně zařazeni do dvanáct týdnů trvající léčby buď sertralinem nebo placebem. Děti (6-12 let) dostávaly úvodní dávku 25 mg. Pacienti zařazení do skupiny sertralinu prokázali významně větší zlepšení než pacienti zařazení do skupiny placeba na Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale CY-BOCS (p=0,005) NIMH Global Obsessive Compulsive Scale (p=0,019), a CGI Improvement (p=0,002) podle těchto stupnic. Navíc, tendence k většímu zlepšení ve skupině sertralinu než u skupiny placeba byla pozorována na stupnici závažnosti CGI. U CY-BOC byly průměrné základní hodnoty a změny od nich ve skupině placeba 22,25±6,15 resp.-3,4±0,82, zatímco ve skupině sertralinu byly průměrné základní hodnoty a změny od nich 23,36±4,56 resp. -6,8±0, 87. V následných analýzách tvořili respondéři (definovaní jako pacienti s 25% nebo vyšším snížením v CY-BOC (stupnice účinnosti) od základní hodnoty ke konečné), 53% u pacientů léčených sertralinem ve srovnání s 37% u pacientů, kteří dostávali placebo (p=0.03). Dlouhodobé studie bezpečnosti a účinnosti pro tuto pediatrickou populaci nejsou k dispozici. Pro děti do 6 let nejsou dostupné údaje. 5.2 Farmakokinetické vlastnosti Absorpce Farmakokinetický profil sertralinu je proporcionální k dávce v rozmezí 50-200 mg. Po podávání jednotlivé denní perorální dávky 50-200 mg sertralinu po dobu 14 dnů bylo dosaženo vrcholu plazmatické koncentrace za 4,5-8,4 hodin. Současné požití jídla signifikantně neovlivňuje biologickou dostupnost sertralinu v tabletách. Distribuce Sertralin se váže na plazmatické proteiny přibližně z 98 %. Biotransformace Sertralin podléhá rozsáhlému metabolizmu při prvním průchodu játry. Eliminace Průměrný terminální eliminační poločas sertralinu je přibližně 26 hodin (22-36 hodin). V souladu terminálním eliminačním poločasem, existuje dvojnásobná akumulace k ustáleným koncentracím, kterých je dosaženo po jednom týdnu při podávání jednou denně. Poločas N-desmethylsertralinu je v rozmezí 62-104 hodin. Sertralin i N-desmethylsertralin jsou u lidí extenzivně metabolizovány a výsledné metabolity jsou vylučovány ve stejném poměru stolicí a močí. Pouze malé procento (méně než 0,2 %) nezměněného sertralinu je vylučováno močí.

Farmakokinetika u zvláštních skupin pacientů Pediatričtí pacienti s OCD Farmakokinetika sertralinu byla studována u 29 pediatrických pacientů ve věku 6-12 let a 32 dospívajících ve věku 13-17 let. Pacienti byli postupně titrováni až do dávky 200 mg denně během 32 dnů, buď s úvodní dávkou 25 mg nebo 50 mg a postupným zvyšováním dávky. Dávky v režimu 25 mg a 50 mg byly tolerovány stejně. V ustáleném stavu pro dávku 200 mg byly hladiny sertralinu ve skupině 6-12 let zhruba o 35% vyšší ve srovnání se skupinou 13-17 let, a o 21% vyšší ve srovnání s referenční skupinou dospělých. Mezi chlapci a dívkami nebyly signifikantní rozdíly týkající se clearance. Nízká úvodní dávka a následná titrace po 25 mg se proto doporučuje u dětí, zejména při nízké tělesné hmotnosti. Dospívajícím mohou být podány stejné dávky jako dospělým osobám. Dospívající a starší pacienti Farmakokinetický profil sertralinu u dospívajících nebo starších osob se významně neliší od profilu u dospělých ve věku 18-65 let. Porucha funkce jater U pacientů se sníženou funkcí jater je prodloužen poločas sertralinu a AUC (plocha pod křivkou) je třikrát zvýšená (viz body 4.2 a 4.4). Porucha funkce ledvin U pacientů se středním až závažným snížením funkce jater nebyla zaznamenána signifikantní akumulace sertralinu. 5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti Konvenční preklinické farmakologické studie, studie opakované toxicity, genotoxicity a karcinogeneze neprokázaly žádné zvláštní riziko sertralinu pro lidi. Ve studiích reprodukční toxicity na zvířatech nebyla prokázána teratogenicita. Studie na hlodavcích a jiných zvířecích druzích neodhalily účinky na fertilitu. Pozorovaná fetotoxicita pravděpodobně souvisela s mateřskou toxicitou. Postnatální přežívání a tělesná hmotnost byly snížené pouze během prvních dnů po porodu. Byly nalezeny důkazy, že nižší míra přežívání potomků je důsledkem intrauterinní expozice po 15. dnu těhotenství. Zpomalení postnatálního vývoje nalezené u potomků léčených samic bylo pravděpodobně způsobené účinky na samice, a proto není relevantní pro riziko u lidí. 6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek Jádro tablety: monohydrát laktosy, mikrokrystalická celulosa, povidon 40, sodná sůl kroskarmelosy, magnesium-stearát. Potahová vrstva: hypromelosa 2910/6, hypromelosa 2910/15, mastek, propylenglykol, oxid titaničitý (E171). 6.2 Inkompatibility Neuplatňuje se. 6.3 Doba použitelnosti 4 roky. 6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 6.5 Druh obalu a velikost balení PVC/PVDC/Al blistr, krabička. Velikost balení: 7, 10, 14, 15, 20, 28, 30, 50, 60, 98 a 100 potahovaných tablet. PVC/PVDC/Al jednodávkový blistr, krabička. Velikost balení: 28x1, 30x1, 50x1, 98x1 a 100x1 potahovaná tableta. Bílá HDPE nádobka s LDPE víčkem opatřeným pojistným kroužkem, krabička. Velikost balení: 100, 250 a 500 tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku Žádné zvláštní požadavky. 7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

ratiopharm GmbH, Ulm, Německo 8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

30/170/04-C 9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE / PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

3.11.2004 / 13.2.2009 10. DATUM REVIZE TEXTU 16.11.2012


Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.