Razylan 60 Mg Potahované Tablety

Kód 0143607 ( )
Registrační číslo 34/ 639/11-C
Název RAZYLAN 60 MG POTAHOVANÉ TABLETY
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Pharmathen S.A., Pallini, Řecko
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0143607 POR TBL FLM 14X60MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0143608 POR TBL FLM 28X60MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0143609 POR TBL FLM 30X60MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0143610 POR TBL FLM 84X60MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0143611 POR TBL FLM 90X60MG Potahovaná tableta, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak RAZYLAN 60 MG POTAHOVANÉ TABLETY

Příloha č. 1 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls128214/2008

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Razylan 60 mg potahované tablety

raloxifeni hydrochloridum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.-

Ponechte si tuto příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-

Tento přípravek byl předepsaný Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

-

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:1.

Co je přípravek Razylan a k čemu se používá

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Razylan užívat

3.

Jak se přípravek Razylan užívá

4.

Možné nežádoucí účinky

5.

Jak přípravek Razylan uchovávat

6.

Další informace

1.

CO JE PŘÍPRAVEK RAZYLAN A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Razylan patří do skupiny nehormonálních přípravků, které se nazývají selektivní modulátory estrogenních receptorů (SERM). Když žena dosáhne menopauzy, sníží se hladina ženského pohlavního hormonu estrogenu. Razylan napodobuje některé důležité účinky estrogenu po menopauze.

Razylan se používá k léčbě a prevenci osteoporózy u žen po menopauze. Razylan snižuje riziko zlomenin obratlů u žen s osteoporózou po menopauze. Snížení rizika zlomenin kyčle nebyloprokázáno.

Osteoporóza je nemoc, která způsobuje řídnutí a křehnutí kostí – touto nemocí nejčastěji trpí ženy po menopauze. I když se osteoporóza ze začátku nijak neprojevuje, způsobuje, že kosti se mohou snadnozlomit, především v oblasti páteře, kyčlí a zápěstí, a může způsobovat bolesti zad, snížení tělesné výšky a zakřivení páteře.

2.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK RAZYLANUŽÍVAT

Neužívejte Razylan

jestliže jste alergická (přecitlivělá) na raloxifen nebo na kteroukoli další složku přípravku Razylan.

jestliže je možné, že můžete otěhotnět, Razylan může poškodit vaše nenarozené dítě.

jestliže se léčíte nebo jste byla léčena kvůli krevním sraženinám (hluboká žilní trombóza, plicní embolie nebo trombóza sítnicové žíly).

jestliže trpíte onemocněním jater (například cirhóza, mírná porucha funkce jater nebo cholestatická žloutenka).

jestliže máte jakékoliv neobjasněné krvácení z pochvy. Tento stav musí být vyšetřen lékařem.

jestliže máte rakovinu dělohy, protože nejsou dostatečné zkušenosti s podáváním přípravku Razylan ženám s tímto onemocněním.

jestliže máte závažné problémy s ledvinami.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Razylan je zapotřebíNíže jsou uvedeny důvody, proč by pro vás tento produkt nemusel být vhodný. Jestliže se vás kterýkoliv z nich týká, poraďte se před začátkem užívání tohoto přípravku s lékařem.

jestliže jste dočasně imobilní, například upoutaná na invalidní vozíček, budete v dohledné době přijata k hospitalizaci, jste upoutána na lůžko z důvodu rekonvalescence po operaci nebo neočekávané nemoci.

jestliže užíváte perorálně (ústy) přípravky obsahující estrogeny.

jestliže máte rakovinu prsu, protože nejsou dostatečné zkušenosti s užíváním přípravku Razylanženami s tímto onemocněním.

jestliže jste prodělala cévní mozkovou příhodu (např. mozkovou mrtvici) nebo Vás lékař upozornil, že je u Vás vysoké riziko této příhody.

Je nepravděpodobné, že Razylan způsobuje krvácení z pochvy. Proto jakékoli krvácení z pochvy během léčby přípravkem Razylan je neočekávané a mělo by být důkladně vyšetřeno Vaším lékařem.

Razylan neléčí příznaky období po menopauze, jako například návaly horka.

Razylan snižuje hladinu celkového cholesterolu a LDL („špatného“) cholesterolu. Obecně nemění hladinu tuků (triglyceridů) nebo HDL („dobrého“) cholesterolu. Pokud jste však v minulosti užívala estrogen a došlo k nadměrnému zvýšení hladiny triglyceridů, měla byste se poradit se svým lékařem před užíváním přípravku Razylan.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravkyProsím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užívala v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Jestliže užíváte digitalisové přípravky na srdce nebo antikoagulancia jako například warfarin proti srážlivosti krve, Váš lékař by měl přizpůsobit dávkování těchto přípravků.

Informujte svého lékaře o užívání kolestyraminu, který se užívá především na snížení hladiny tuků.

Těhotenství a kojeníRazylan je určen pouze pro ženy po menopauze a nesmí být užíván ženami, které mohou otěhotnět.Razylan může poškodit Vaše nenarozené dítě.

Neužívejte Razylan, jestliže kojíte, protože se může vylučovat do mateřského mléka.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojůRazylan nemá vliv na schopnost řídit motorová vozidla nebo obsluhovat stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku RazylanTento léčivý přípravek obsahuje monohydrát laktosy. Jestliže Vám lékař řekl, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, poraďte se s lékařem, než začnete tento přípravek užívat.

3.

JAK SE PŘÍPRAVEK RAZYLAN UŽÍVÁ

Přípravek užívejte vždy přesně podle pokynů Vašeho lékaře. Jestliže máte pochybnosti, konzultujte užívání s lékařem nebo lékárníkem.

Užívá se jedna tableta denně. Není důležité, v kterou denní dobu svou tabletu užijete, ale užívání tablety ve stejnou dobu Vám pomůže na dávku nezapomenout. Tablety můžete užívat nezávisle na jídle.

Tablety jsou určeny k perorálnímu podání. Spolkněte tabletu celou. Můžete ji zapít sklenicí vody.

Lékař stanoví, jak dlouho máte přípravek Razylan užívat. Lékař Vám může rovněž doporučit užívání doplňků stravy s obsahem vápníku a vitamínu D.

Jestli jste přestala užívat přípravek RazylanMěla byste nejprve informovat lékaře.

Jestli máte pocit, že účinek přípravku je příliš silný nebo příliš slabý, konzultujte tuto skutečnosts lékařem nebo lékárníkem.

Jestliže jste zapomněla užít přípravek RazylanTabletu užijte okamžitě, jakmile si na to vzpomenete, a dále pokračujte v užívání jako předtím.

Jestliže jste užila více přípravku Razylan, než jste mělaInformujte svého lékaře nebo lékárníka.

4.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Razylan nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Většina nežádoucích účinků pozorovaných při užívání raloxifenu byla mírná.

Velmi časté nežádoucí účinky (postihují více než 1 uživatele z 10):

 návaly horka (vasodilatace) chřipkové příznaky

Časté nežádoucí účinky (postihují 1 až 10 uživatelů ze 100):

 křeče v nohou otoky rukou, chodidel a nohou (periferní edém) žlučové kameny

Méně časté nežádoucí účinky (postihují 1 až 10 uživatelů z 1 000):

 zvýšené riziko vzniku krevních sraženin v nohou (hluboká žilní trombóza) zvýšené riziko vzniku krevních sraženin v plicích (plicní embolie) zvýšené riziko vzniku krevních sraženin v očích (trombóza sítnicové žíly) červená a bolestivá pokožka v okolí žíly (tromboflebitida povrchových žil)

Velmi vzácné nežádoucí účinky (postihují méně než 1 uživatele z 10 000):

 vyrážka zažívací potíže jako například nevolnost, zvracení, bolesti břicha a žaludeční potíže zvýšený krevní tlak snížení počtu krevních destiček

 krevní sraženina v tepně (např. mozková mrtvice) bolesti hlavy, včetně migrény mírné příznaky týkající se prsou, jako např. bolest, zvětšení nebo citlivost

Vzácně může v průběhu léčby přípravkem Razylan dojít ke zvýšení hladiny jaterních enzymů v krvi.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5.

JAK PŘÍPRAVEK RAZYLAN UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, která je uvedena na obalu.

Uchovávejte blistr v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí. Chraňte před mrazem.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.

DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Razylan obsahuje

Léčivou látkou je raloxifeni hydrochloridum. Každá tableta obsahuje 60 mg raloxifeni hydrochloridum, což odpovídá 56 mg raloxifenum.

Pomocnými látkami tablety Razylan jsou: Jádro tablety: sodná sůl karboxymethylškrobu, monohydrát kyseliny citronové, mikrokrystalickácelulosa, dihydrát hydrogenfosforečnanu vápenatého, poloxamer 407, magnesium-stearát.Obal tablety: hypromelosa, monohydrát laktosy, makrogol, oxid titaničitý (E171), makrogol 400.

Jak přípravek Razylan vypadá a co obsahuje toto baleníPřípravek Razylan 60 mg potahované tablety jsou bílé potahované tablety eliptického tvaru.Jsou baleny v blistrech. Krabička s blistry obsahuje 14, 28, 30, 84 nebo 90 tablet.Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobcePharmathen S.A., Pallini, Attikis,

Řecko

Tento přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Velká Británie:

Razylan 60 mg film-coated tablets

Belgie:

Razylan 60 mg film-coated tablets

Česká republika:

Razylan 60 mg potahované tablety

Řecko:

Razylan 60 mg film-coated tablets

Slovensko:

Razylan 60 mg filmom obalené tablety

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 15.2.2012


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Příloha č. 2 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls128214/2008

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Razylan 60 mg potahované tablety

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Každá potahovaná tableta obsahuje 60 mg raloxifeni hydrochloridum, což odpovídá 56 mg raloxifenum.

Pomocná látka: jedna tableta obsahuje monohydrát laktosy 1,5 mg.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Potahovaná tableta.

Bílé potahované tablety eliptického tvaru.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Razylan je indikován pro léčbu a prevenci osteoporózy u žen po menopauze. Prokázalo se významné snížení výskytu vertebrálních zlomenin, ne však zlomenin kyčle.

U jednotlivých žen po menopauze se musí při výběru přípravku Razylan nebo jiné terapie včetně estrogenů přihlížet k přítomnosti symptomů menopauzy, k účinkům na tkáň dělohy a prsu a kekardiovaskulárnímu riziku a přínosu (viz bod 5.1).

4.2

Dávkování a způsob podání

Doporučená dávka je jedna tableta denně podaná perorálně, která se může užívat kdykoli během dne bez ohledu na jídlo. Úprava dávky u starších pacientek není nutná. Vzhledem k charakteruonemocnění je přípravek Razylan určen k dlouhodobému užívání.

Doplňky s vápníkem a vitamínem D se zpravidla doporučují ženám s nízkým příjmem těchto složek ze stravy.

Používání při poškození funkce ledvin:Razylan se nemá používat u pacientek se závažným poškozením funkce ledvin (viz bod 4.3). U pacientek se středně závažným a mírným poškozením funkce ledvin by měl být přípravek Razylanpoužíván se zvýšenou opatrností.

Používání při poškození funkce jater:Razylan by neměl být používán u pacientek s poškozením funkce jater (viz bod 4.3).

4.3

Kontraindikace

 Přecitlivělost na léčivou látku nebo na kteroukoli z pomocných látek přípravku. Přípravek nesmí být užíván ženami v reprodukčním věku. Výskyt venózních tromboembolických příhod v současnosti nebo anamnéze, včetně hluboké žilní

trombózy, plicní embólie a trombózy sítnicové žíly.

 Poškození funkce jater, včetně cholestázy. Závažné poškození funkce ledvin. Krvácení z dělohy nejasného původu.

Razylan by neměl být podáván pacientkám s projevy nebo příznaky karcinomu endometria, jelikož bezpečnost užití přípravku u těchto pacientek nebyla dostatečně studována.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Užívání raloxifenu je spojeno se zvýšeným rizikem vzniku venózních tromboembolických příhod, které je srovnatelné s rizikem spojeným se současným užíváním hormonální substituční léčby. U pacientek s rizikem venózních tromboembolických příhod jakéhokoli původu by se mělo zvážit riziko a přínos podávání přípravku. Podávání přípravku Razylan by mělo být přerušeno v případě onemocnění nebo stavu vedoucího k dlouhodobé imobilizaci. Léčba by měla být v případě onemocnění přerušena co nejdříve nebo 3 dny před začátkem imobilizace. Neměla by být znovu zahájena, dokud se nevyřeší příčina stavu imobilizace a pacientka není plně mobilní.

Ve studii žen po menopauze s prokázanou ischemickou chorobou srdeční nebo se zvýšeným rizikem koronárních příhod raloxifen ve srovnání s placebem neovlivnil incidenci infarktu myokardu, hospitalizace z důvodu akutního koronárního syndromu, celkové mortality včetně celkové kardiovaskulární mortality nebo mozkové příhody. U žen, které byly léčeny raloxifenem, se však zvýšil výskyt úmrtí v důsledku mozkové příhody. Incidence mortality v důsledku mozkové příhody byla 1,5 na 1 000 žen za rok pro placebo oproti 2,2 na 1 000 žen za rok pro raloxifen. Toto zjištění je nutno zohlednit při předepisování raloxifenu ženám po menopauze s mozkovou příhodou v anamnézenebo s jinými závažnými rizikovými faktory pro mozkovou příhodu, jako je transitorní ischemická ataka nebo fibrilace síní.

Nejsou žádné důkazy proliferace endometria. Jakékoliv krvácení z uteru během užívání přípravku Razylan je neočekávané a mělo by být pečlivě vyšetřeno specialistou. Dvě nejčastější diagnózy spojené s krvácením z uteru během léčby raloxifenem byly atrofie endometria a nezhoubné polypy endometria. U žen po menopauze, kterým byl po dobu 4 let podáván raloxifen, byly hlášeny nezhoubné polypy endometria u 0,9 % žen ve srovnání s 0,3 % žen, které užívaly placebo.

Raloxifen se primárně metabolizuje v játrech. Jednotlivé dávky raloxifenu podané pacientkám s cirhózou a mírným poškozením jater (třída A Child-Pughova skóre) vedly přibližně k 2,5násobněvyšším plazmatickým koncentracím raloxifenu než u kontrolních pacientů. Tento vzestup koreloval s koncentrací celkového bilirubinu. Až do dalšího zhodnocení bezpečnosti a účinnosti se použití přípravku Razylan u pacientek s hepatální insuficiencí nedoporučuje. Jsou-li pozorovány zvýšené hodnoty celkového sérového bilirubinu, gama-glutamyltransferázy, alkalické fosfatázy, ALT a AST, měly by být tyto parametry během léčby pečlivě sledovány.

Omezená klinická data naznačují, že u pacientek s anamnézou hypertriglyceridémie (> 5,6 mmol/l) způsobené orálními estrogeny může být užívání raloxifenu spojené s výrazným zvýšením hladiny

triglyceridů v séru. U pacientek s touto anamnézou se má při užívání raloxifenu kontrolovat hladina sérových triglyceridů.

Bezpečnost užívání raloxifenu u pacientek s rakovinou prsu nebyla dostatečně zkoumána. Nejsou k dispozici žádné údaje o současném užívaní raloxifenu a léků používaných pro léčbu časné nebo pokročilé rakoviny prsu. Proto by se měl Razylan používat k léčbě a prevenci osteoporózy pouze po ukončení léčby rakoviny prsu, včetně adjuvantní terapie.

Jelikož údaje o bezpečnosti současného podávání raloxifenu se systémově podávanými estrogeny nejsou dostatečné, tato kombinace se nedoporučuje.

Razylan nesnižuje výskyt vazodilatací (návaly horka) nebo jiných symptomů menopauzy souvisejících s deficitem estrogenů.

Razylan obsahuje monohydrát laktosy. Pacientky se vzácnými dědičnými poruchami tolerance galaktosy, vrozeným deficitem laktázy nebo malabsorpcí glukózy a galaktózy nesmí tento léčivý přípravek užívat.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Současné podávání antacid s obsahem uhličitanu vápenatého nebo hydroxidu hlinitého a hořečnatého neovlivňuje systémovou expozici raloxifenu.

Současné podávání raloxifenu a warfarinu nemění farmakokinetiku ani jednoho z těchto léčiv. Byl však zpozorován mírný pokles protrombinového času, proto se má při současném podávání raloxifenu s warfarinem nebo jinými kumarinovými deriváty kontrolovat protrombinový čas. V případě, že se léčba raloxifenem začala u pacientek, které již podstupují antikoagulační léčbu kumarinovými deriváty, může se vliv na protrombinový čas vyvíjet několik týdnů.

Raloxifen nemá žádný vliv na farmakokinetiku methylprednizolonu podaného v jednorázové dávce.

Raloxifen nemá vliv na rovnovážný stav AUC digoxinu. Cmax digoxinu je zvýšena o méně než 5 %.

Vliv současného podávání léků na plazmatickou koncentraci raloxifenu byl posuzován ve studiích zaměřených na prevenci a léčbu. Často se současně podávaly tyto léky: paracetamol, nesteroidní antirevmatika (jako kyselina acetylsalicylová, ibuprofen a naproxen), perorální antibiotika, antagonisté H1 a H2 receptorů a benzodiazepiny. Při současném podání těchto léků se nezjistil žádný klinicky významný vliv na plazmatické koncentrace raloxifenu.

Pro nezbytnou léčbu příznaků vaginální atrofie bylo v klinických studiích povoleno současné používání estrogenových přípravků pro vaginální aplikaci. Ve srovnání s placebem nebyla u pacientek léčených raloxifenem potřeba jejich použití vyšší.

In vitro raloxifen vzájemně nereagoval s vazbou warfarinu, fenytoinu nebo tamoxifenu.Raloxifen by neměl být podávat současně s kolestyraminem (nebo jinými anionovými pryskyřičnými měniči), který výrazně snižuje absorpci a enterohepatální oběh raloxifenu.

Maximální koncentrace raloxifenu jsou sníženy při současném podávání ampicilinu. Ampicilin však neovlivňuje celkovou míru absorpce a rychlost eliminace raloxifenu, proto může být podáván současně s raloxifenem.

Raloxifen mírně zvyšuje koncentrace globulinů vázajících hormony, včetně globulinů vázajícíchpohlavní hormony (sex steroid binding globulins, SHBG), globulinu vázajícího tyroxin (thyroxinebinding globulin, TBG) a globulinu vázajícího kortikosteroidy (corticosteroid binding globulin, CBG),

s odpovídajícím vzestupem celkových hormonálních koncentrací. Tyto změny nemají vliv na koncentrace volných hormonů.

4.6

Těhotenství a kojení

Razylan je určen pouze pro ženy po menopauze.

Razylan nesmí být podáván ženám v reprodukčním věku. Raloxifen podávaný těhotné ženě může způsobit poškození plodu. Pokud je tento přípravek omylem podáván během těhotenství nebo pacientka otěhotní při jeho užívání, měla by být informována o potenciálním riziku pro plod (viz bod5.3).

Není známo, zda se raloxifen vylučuje do mateřského mléka. Jeho klinické použití proto nelze u kojících žen doporučit. Razylan může ovlivnit vývoj dítěte.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Raloxifen nemá žádný vliv na schopnost řídit vozidla nebo obsluhovat stroje.

4.8

Nežádoucí účinky

Nežádoucí účinky byly zaznamenány ve studiích zaměřených na léčbu a prevenci osteoporózy zahrnujících více než 13 000 žen po menopauze. Délka léčby se v těchto studiích pohybovala od 6 do 60 měsíců. Většina nežádoucích účinků obvykle nevyžadovala přerušení léčby.

V populaci zaměřené na prevenci osteoporózy se ukončení léčby z důvodu nežádoucího účinkuvyskytlo u 10,7 % z 581 pacientek léčených raloxifenem a u 11,1 % z 584 pacientek léčených placebem. V populaci zaměřené na léčbu osteoporózy se ukončení léčby z důvodu jakékoli klinické nežádoucí události vyskytlo u 12,8 % z 2 557 pacientek léčených raloxifenem a u 11,1 % z 2 576 pacientek léčených placebem.

Nežádoucí účinky spojené s užíváním raloxifenu v klinických studiích u osteoporózy jsou shrnuty v následující tabulce. Při klasifikaci nežádoucích účinků byla použita následující konvence: velmi časté (≥ 1/10), časté (≥ 1/100 až < 1/10), méně časté (≥ 1/1 000 až < 1/100), vzácné (≥ 1/10 000 až < 1/1 000), velmi vzácné (< 1/10 000), neznámá četnost (z dostupných údajů nelze určit).

Cévní poruchy

Velmi časté:Méně časté:

Vazodilatace (návaly horka).Žilní tromboembolické příhody, včetně hluboké žilní trombózy, pulmonálníembolie, trombózy sítnicové žíly. Superficiální venózní tromboflebitida.

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

Časté:

Křeče v dolních končetinách.

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Velmi časté:Časté:

Chřipkové příznaky. Periferní edém.

Ve srovnání s pacientkami léčenými placebem byl u pacientek léčených raloxifenem mírně zvýšený výskyt vazodilatace (návaly horka) (klinické studie zaměřené na prevenci osteoporózy 2 až 8 let po menopauze, 24,3 % raloxifen a 18,2 % placebo; klinické studie zaměřené na léčbu osteoporózy, průměrný vek 66 let, 10,6 % raloxifen a 7,1 % placebo). Tyto nežádoucí účinky se vyskytovaly

nejčastěji během prvních 6 měsíců léčby a po tomto čase docházelo k jejich novému výskytu pouze zřídka.

Ve studii s 10 101 ženami po menopauze s prokázaným koronárním onemocněním nebo se zvýšeným rizikem vzniku srdečních příhod (RUTH) byl výskyt vazodilatace (návalů horka) u 7,8 % pacientek léčených raloxifenem a u 4,7 % u pacientek léčených placebem.

Ve všech placebem kontrolovaných klinických studiích použití raloxifenu při osteoporóze se venózní tromboembolické příhody, včetně hluboké žilní trombózy, pulmonální embolie a trombózy sítnicovéžíly, objevily s frekvencí přibližně 0,8 % nebo 3,22 případů na 1 000 paciento-roků. U pacientek léčených raloxifenem bylo v porovnání s placebem zjištěno relativní riziko 1,60 (CI 0,95; 2,71).Riziko trombembolických příhod bylo nejvyšší během prvních čtyř měsíců léčby. Zánět povrchových žil se vyskytoval s frekvencí nižší než 1 %.

Ve studii RUTH se venózní tromboembolické příhody vyskytly přibližně u 2,0 % nebo 3,88 případů na 1 000 paciento-roků ve skupině s raloxifenem a u 1,4 % nebo 2,70 případů na 1 000 paciento-roků ve skupině s placebem. Poměr rizika pro všechny venózní tromboembolické příhody ve studii RUTH byl HR = 1,44 (1,06–1,95). Povrchová žilní tromboflebitida se vyskytla u 1 % ve skupině s raloxifenem a u 0,6 % ve skupině s placebem.

Dalším popisovaným nežádoucím účinkem byly křeče v dolních končetinách (u populace zaměřené na prevenci osteoporózy 5,5 % raloxifen a 1,9 % placebo; u populace zaměřené na léčbu osteoporózy 9,2 % raloxifen a 6,0 % placebo).

Ve studii RUTH byly křeče v nohou pozorovány u 12,1 % pacientek léčených raloxifenem a 8,3 % pacientek léčených placebem.

Příznaky chřipky byly hlášeny u 16,2 % pacientek léčených raloxifenem a u 14,0 % pacientek léčených placebem.

Další pozorovaná změna nebyla statisticky významná (p > 0,05), ale vykazovala signifikantní tendenci k závislosti na dávce. Jednalo se o periferní edém, který se objevoval v populaci zaměřené na prevenci osteoporózy s incidencí 3,1 % pro raloxifen a 1,9 % pro placebo; v populaci zaměřené na léčbu osteoporózy 7,1 % pro raloxifen a 6,1 % pro placebo.Ve studii RUTH se vyskytoval periferní edém u 14,1 % pacientek léčených raloxifenem a u 11,7 % pacientek léčených placebem, co bylo statisticky významné.Během léčby raloxifenem v placebem kontrolovaných klinických studiích léčby osteoporózy bylo hlášeno mírné snížení počtu krevních destiček (6–10 %).

Byly hlášeny zřídkavé případy mírného zvýšení hodnot AST a/nebo ALT, kdy nebylo možné vyloučit souvislost s léčbou raloxifenem. U pacientek, kterým bylo podáváno placebo, byla frekvence zvýšení těchto hodnot podobná. Ve studii (RUTH) se ženami po menopauze s dokumentovaným koronárním onemocněním srdce nebo se zvýšeným rizikem vzniku koronárních příhod se vyskytoval další nežádoucí účinek – cholelithiáza - u 3,3 % pacientek léčených raloxifenem a u 2,6 % pacientek léčených placebem. Četnost cholecystektomií u raloxifenu (2,3 %) a placeba (2,0 %) se statisticky významně neodlišovala.

Raloxifen (n = 317) byl v některých klinických studiích srovnáván s kontinuální kombinovanou (n = 110) nebo cyklickou (n = 205) hormonální substituční léčbou (hormon replacement therapy, HRT). Incidence symptomů v prsou a krvácení z dělohy u žen léčených raloxifenem byla významně nižší než u žen léčených jednou z forem HRT.

V níže uvedené tabulce jsou uvedeny nežádoucí účinky hlášené z postmarketingového období.

Poruchy krve a lymfatického systému

Velmi vzácné:

Trombocytopenie.

Gastrointestinální poruchy

Velmi vzácné:

Gastrointestinální příznaky jako nevolnost, zvracení, bolest břicha, dyspepsie.

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Vzácné:

Periferní edém.

Vyšetření

Velmi vzácné:

Zvýšený krevní tlak.

Poruchy nervového systému

Velmi vzácné:

Bolest hlavy včetně migrény.

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Velmi vzácné:

Vyrážka.

Poruchy reprodukčního systému a prsu

Velmi vzácné:

Mírné příznaky, jako je bolest, zvětšení nebo citlivosti prsů.

Cévní poruchy

Vzácné:

Venózní tromboembolické reakce.

Velmi vzácné:

Arteriální tromboembolické reakce.

4.9

Předávkování

V klinických studiích byly podávány denní dávky až do 600 mg během 8 týdnů a až 120 mg během 3 let. Během klinických studií nebyly hlášeny žádné případy předávkování raloxifenem.

U dospělých byly hlášeny křeče nohou a závratě po užití více než 120 mg jednorázově.

Při náhodném předávkování u dětí mladších 2 let byla maximální hlášená dávka 180 mg. Symptomy náhodného předávkování u dětí zahrnovaly ataxii, závrať, zvracení, vyrážku, průjem, třes, zčervenání a zvýšení hladiny alkalické fosfatázy.

Nejvyšší dávky při předávkování byly přibližně 1,5 gramu. Nebyla hlášena žádná úmrtí spojenás předávkováním.

Pro raloxifen-hydrochlorid neexistuje žádné specifické antidotum.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina:

Selektivní modulátor estrogenních receptorů.

ATC kód:

G03XC01.

Raloxifen jako selektivní modulátor estrogenních receptorů (selective estrogen receptor modulator, SERM) má selektivně agonistické nebo antagonistické účinky v tkáních citlivých na estrogen. Působí

jako agonista na kosti a částečně na metabolismus cholesterolu (snižuje celkový a LDL cholesterol), nemá však vliv na hypotalamus nebo na tkáň dělohy a prsů.

Biologické účinky raloxifenu, stejně jako účinky estrogenů, jsou zprostředkovány vysokou afinitou vazby na estrogenní receptory a regulací exprese genů. Tato vazba má za následek rozdílnou expresi mnohočetných estrogenem regulovaných genů v různých tkáních. Současné údaje ukazují na to, že estrogenní receptor může regulovat genovou expresi minimálně dvěma odlišnými cestami, které jsou vazbově, tkáňově a/nebo genově specifické.

a) Účinky na skeletPokles hladin estrogenu, který nastává v menopauze, způsobuje významné zvýšení kostní resorpce, úbytku kostní hmoty a zvýšení rizika fraktur. Úbytek kostní hmoty je rychlý zejména v prvních10 letech po menopauze, kdy není kompenzační nárůst formování kosti schopen udržet krok s resorpčními úbytky. Další rizikové faktory, které mohou způsobit rozvoj osteoporózy, zahrnují časnou menopauzu, osteopenii (nejméně 1 SD pod maximem kostní hmoty), štíhlou stavbu těla, bělošský nebo asijský etnický původ a výskyt osteoporózy v rodinné anamnéze. Substituční léčba obecně upravuje nadměrnou resorpci kosti. U žen po menopauze, které mají osteoporózu, snižuje raloxifen výskyt vertebrálních fraktur, chrání kostní hmotu a zvyšuje minerální hustotu kostí (bone mineral density, BMD).

Vzhledem k těmto rizikovým faktorům je prevence osteoporózy raloxifenem indikována u žen do deseti let po menopauze s BMD páteře mezi 1,0 a 2,5 SD pod průměrnou hodnotou u normální mladé populace s přihlédnutím k jejich vysokému celoživotnímu riziku osteoporotických fraktur. Rovněž je raloxifen indikován k léčbě osteoporózy nebo prokázané osteoporózy u žen s BMD páteře 2,5 SD pod průměrnou hodnotou u normální mladé populace a/nebo s vertebrální frakturou bez ohledu na BMD.

I) Incidence zlomenin: Ve studii, které se účastnilo 7 705 žen po menopauze s průměrným věkem 66 let s osteoporózou nebo s osteoporózou a frakturou, redukovala tříletá terapie raloxifenem incidenci vertebrálních fraktur o 47 % (RR 0,53; CI 0,35; 0,79; p < 0,001) u žen s osteoporózou a o 31 % (RR 0,69; CI 0,56; 0,86; p < 0,001) u žen s osteoporózou a frakturou. Čtyřicetpět žen s osteoporózou nebo 15 žen s osteoporózou a frakturou by bylo potřeba léčit raloxifenem 3 roky, aby se zabránilo jedné nebo více vertebrálním frakturám. Terapie raloxifenem během 4 let redukovala incidenci vertebrálních fraktur o 46 % (RR 0,54, CI 0,38, 0,75) u pacientek s osteoporózou a o 32 % (RR 0,68;CI 0,56; 0,83) u pacientek s osteoporózou a frakturou. Ve čtvrtém roku raloxifen redukoval riziko nových vertebrálních fraktur o 39 % (RR 0,61; CI 0,43; 0,88). Účinek na nevertebrální fraktury nebyl prokázán. Od čtvrtého do osmého roku bylo pacientkám umožněno současně užívat bifosfonáty, kalcitonin a fluoridy a všechny ženy v této studii užívaly doplňky vápníku a vitamínu D.

Ve studii RUTH byl jako sekundárný koncový ukazatel sledován výskyt klinicky potvrzených fraktur.Raloxifen snížil výskyt vertebrálních fraktur o 35 % v porovnání s placebem (HR 0,65; CI 0,47; 0,89).Tyto výsledky mohly být ovlivněny rozdíly ve výchozích hodnotách BMD a vertebrálních fraktur.Mezi léčenými skupinami nebyl zjištěn rozdíl v incidenci nových nevertebrálních fraktur. Během celého trvání studie bylo dovoleno současně používat jiné přípravky s účinky na kostní metabolismus.

II) Minerální hustota kostí (BMD): Během dvouleté léčby byl posuzován účinek raloxifenu podávaného jedenkrát denně ženám po menopauze ve věku do 60 let, které podstoupily hysterektomii nebo měly dělohu ponechánu. Ženy byly 2 až 8 let po menopauze. Tři klinické studie zahrnovaly 1 764 žen po menopauze, které byly léčeny raloxifenem a vápníkem nebo placebem a vápníkem.Jedné z těchto studií se účastnily ženy, které předtím podstoupily hysterektomii. Raloxifen, ve srovnání s placebem, způsobil značné zvýšení hustoty kostí v oblasti kyčlí a páteře, stejně tak i v celém těle. Tento nárůst BMD byl obecně 2% v porovnání s placebem. Podobný nárůst BMD byl pozorován v populaci, která užívala raloxifen až 7 let. Ve studiích zaměřených na prevenci bylo během terapie raloxifenem zaznamenáno následovné percentuální snížení a zvýšení BMD: pro páteř 37% snížení a 63% zvýšení; a pro oblast kyčlí 29% snížení a 71% zvýšení.

III) Kinetika vápníku: Kostní remodelaci a metabolismus vápníku ovlivňuje raloxifen i estrogen podobně. Užívání raloxifenu bylo spojeno se snížením resorpce kostí a průměrným pozitivnímposunem v rovnováze vápníku o 60 mg denně, primárně způsobeným snížením ztrát vápníku močí.

IV) Histomorfometrie (kvalita kostí): Ve studii porovnávající raloxifen s estrogenem byla kost u pacientek léčených jedním nebo druhým lékem histologicky normální, bez známek poruchy mineralizace, vláknité kosti nebo fibrózy kostní dřeně.

Raloxifen snižuje kostní resorpci; tento účinek na kost se projevuje snížením hladiny markerů kostní remodelace v séru a moči, snížením kostní resorpce vyplývající ze studií kinetiky radioizotopu vápníku, zvýšením BMD a snížením incidence fraktur.

b) Účinky na metabolismus tuků a kardiovaskulární rizikoKlinické studie ukázaly, že denní dávka 60 mg raloxifenu značně snížila celkový cholesterol (o 3 až 6 %) a LDL cholesterol (o 4 až 10 %). Největší pokles byl zaznamenán u žen s vysokou výchozíhladinou cholesterolu. Koncentrace HDL cholesterolu a triglyceridů se významně nezměnila. Po 3 letech léčby raloxifenem klesla hladina fibrinogenu (6,71 %). Ve studii zaměřené na léčbu osteoporózy musela být léčba hypercholesterolémie započata u významně nižšího počtu pacientek léčených raloxifenem ve srovnání s placebem.

U pacientek zahrnutých ve studii zaměřené na léčbu osteoporózy neovlivnila terapie raloxifenem během 8 let riziko kardiovaskulárních příhod. Podobně ve studii RUTH raloxifen ve srovnání s placebem neovlivňoval incidenci infarktu myokardu, hospitalizace při akutním koronárním syndromu, mozkové příhody nebo celkové mortality, včetně celkové kardiovaskulární mortality(zvýšení rizika fatální mozkové příhody viz bod 4.4).

Relativní riziko venózních tromboembolických příhod pozorovaných během léčby raloxifenem bylo 1,60 (CI 0,95; 2,71) v porovnání s placebem a 1,0 (CI 0,3; 6,2) v porovnání s estrogeny nebo hormonální substituční terapií. Riziko tromboembolických příhod bylo nejvyšší během prvních čtyř měsíců léčby.

c) Účinky na endometrium a pánevní dnoV klinických studiích raloxifen nestimuloval endometrium dělohy po menopauze. V porovnání s placebem nebylo užívání raloxifenu spojeno se špiněním nebo krvácením nebo hyperplazií endometria. Bylo posuzováno téměř 3 000 vyšetření transvaginálním ultrazvukem (transvaginal ultrasound, TVU) u 831 žen ze všech skupin dávkování. Tloušťka endometria u žen léčenýchraloxifenem byla neodlišitelná od placeba. Po 3 letech léčby bylo pomocí transvaginálního ultrazvukového vyšetření pozorováno zvětšení tloušťky endometria o alespoň 5 mm u 1,9 % z 211 žen léčených 60 mg raloxifenu denně v porovnání se 1,8 % z 219 žen, kterým bylo podáváno placebo. Se zřetelem na výskyt krvácení z uteru nebyly žádné rozdíly mezi skupinou s raloxifenem a skupinou s placebem.

Biopsie endometria provedené po 6měsíční léčbě raloxifenem 60 mg denně prokázaly u všech pacientek neproliferativní endometrium. Kromě toho ve studii s 2,5násobnou doporučenou denní dávkou raloxifenu nebyla prokázána žádná proliferace endometria a zvětšení objemu uteru.

Ve studii zaměřené na léčbu osteoporózy byla tloušťka endometria kontrolována v ročních intervalech u podskupiny pozorované populace (1 644 pacientek) po dobu 4 let. Výsledky měření tloušťky endometria se po 4 letech léčby raloxifenem nelišily od počátečních hodnot. U pacientek léčených raloxifenem v porovnání s placebem nebyly žádné rozdíly v incidenci vaginálního krvácení (špinění) nebo vaginálního výtoku. Méně pacientek léčených raloxifenem ve srovnání s placebem potřebovalo chirurgický výkon z důvodu prolapsu uteru. Údaje o bezpečnosti po třech letech léčby raloxifenem svědčí o tom, že při léčbě raloxifenem nedochází k vyššímu výskytu ochabnutí pánevního dna a operačních výkonů v oblasti pánevního dna.

Raloxifen po 4 letech nezvyšoval riziko vzniku karcinomu endometria a ovarií. U žen po menopauze, kterým byl podáván raloxifen po dobu 4 let, byly hlášeny nezhoubné polypy endometria u 0,9 % žen v porovnání s 0,3 % žen, které užívaly placebo.

d) Účinky na tkáň prsuRaloxifen nestimuluje tkáň mléčné žlázy. Během všech placebem kontrolovaných studií se raloxifen neodlišoval od placeba, co se týká frekvence výskytu a závažnosti symptomů týkajících se prsu (bez výskytu otoků, citlivosti a bolesti prsu).

Během 4leté studie zaměřené na léčbu osteoporózy (zahrnující 7 705 pacientek) léčba raloxifenem v porovnání s placebem redukovala celkové riziko rakoviny prsu o 62 % (RR 0,38; CI 0,21; 0,69), riziko invazivní rakoviny prsu o 71 % (RR 0,29; CI 0,13; 0,58) a riziko invazivního karcinomu prsu s pozitivním estrogenovým receptorem (ER) o 79 % (RR 0,21; CI 0,07; 0,50). Raloxifen nemá vliv na riziko vzniku karcinomu prsu s negativním ER. Tato pozorování podporují závěr, že raloxifen nemá žádný vnitřní estrogenní agonistický účinek na tkáň prsu.

e) Účinky na kognitivní funkceNebyly pozorovány žádné nežádoucí účinky na kognitivní funkce.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

AbsorpceRaloxifen je po perorálním podání rychle absorbován. Absorbuje se přibližně 60 % perorálně podané dávky. Presystémová glukuronidace je rozsáhlá. Absolutní biologická dostupnost raloxifenu je 2 %.Čas dosažení průměrné maximální plazmatické koncentrace a biologická dostupnost jsou funkcemi systémové interkonverze a enterohepatálního oběhu raloxifenu a jeho glukuronidových metabolitů.

DistribuceRaloxifen je v organismu rozsáhle distribuován. Distribuční objem nezávisí na dávce. Raloxifen se významně váže na plazmatické bílkoviny (98–99 %).

MetabolismusRaloxifen podléhá rozsáhlému metabolismu při prvním přechodu na glukuronidové konjugáty:raloxifen-4´-glukuronid, raloxifen-6-glukuronid a raloxifen-6,4´-diglukuronid. Žádné jiné metabolity nebyly zjištěny. Raloxifen tvoří méně než 1 % z kombinovaných koncentrací raloxifenu a glukuronidových metabolitů. Hladiny raloxifenu jsou udržovány enterohepatálním oběhems výsledným plazmatickým poločasem 27,7 hodin.

Z výsledků jednotlivých perorálních dávek raloxifenu lze předpovědět farmakokinetiku vícenásobnédávky. Zvyšování dávky raloxifenu má za následek nepatrně méně než proporcionální zvětšení plochy pod křivkou závislosti plazmatické koncentrace na času (AUC).

VylučováníVětšina dávky raloxifenu a glukuronidových metabolitů se vyloučí během 5 dnů a primárně se nachází ve stolici, méně než 6 % se vyloučí močí.

Zvláštní skupiny pacientůRenální insuficience: Méně než 6 % celkové dávky se vyloučí močí. V populační farmakokinetické studii vedlo 47% snížení netukové tělesné hmoty clearance kreatininu k 17% snížení clearance raloxifenu a 15% snížení clearance konjugátů raloxifenu.

Hepatální insuficience: Farmakokinetika jednotlivé dávky raloxifenu u pacientek s cirhózou a mírným poškozením jater (Child-Pugh třída A) byla srovnána se zdravými jedinci. Plazmatická koncentrace raloxifenu byla přibližně 2,5násobně vyšší než u kontrol a korelovala s koncentracemi bilirubinu.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Ve 2leté studii karcinogenity u potkanů byl pozorován zvýšený výskyt ovariálních tumorů z granulózních a thekálních buněk při vysokých dávkách u samic (279 mg/kg/den). Systémová expozice (AUC) raloxifenu byla v této skupině přibližně 400násobně vyšší než u žen po menopauze léčených dávkou 60 mg. V 21měsíční studii karcinogenity u myší bylo zaznamenáno zvýšení incidence testikulárních tumorů z intersticiálních buněk, prostatických adenomů a adenokarcinomů u samců, kteří dostávali 41 nebo 210 mg/kg, a prostatických leiomyoblastomů u samců, kteří dostávali 210 mg/kg. U myších samic, které dostávaly 9 až 242 mg/kg (0,3 až 32násobek AUC u lidí) byla zvýšena incidence ovariálních tumorů zahrnujících nezhoubné a zhoubné tumory z granulózních a thekálních buněk a nezhoubných epiteliálních tumorů. Samičky hlodavců byly v těchto studiích léčeny během reprodukčního stadia života, když byla jejich ovaria funkční a vysoce reagující na hormonální stimulaci. Na rozdíl od těchto vysoce reagujících ovarií u hlodavců jsou lidská ovaria po menopauze relativně nereagující na reprodukční hormonální stimulaci.

Raloxifen nebyl genotoxický v žádném z mnoha provedených testů.

Účinky na reprodukci a vývoj pozorované u zvířat jsou v souladu se známým farmakologickým profilem raloxifenu. V dávce od 0,1 do 10 mg/kg/den u samic potkana raloxifen během léčby narušil cyklus říje, ale po ukončení léčby neoddálil páření a jen minimálně redukoval velikost vrhu, prodloužil trvání gravidity a pozměnil načasování událostí v neonatálním vývoji. Při podání během preimplantačního období způsobil raloxifen opoždění a porušení implantace embrya, což způsobilo prodloužení trvání gravidity a redukci velikosti vrhu, ale vývoj potomstva po odstavení nebyl ovlivněn. Studie teratogenity byly vykonány na králicích a potkanech. U králíků byly pozorovány potraty a malý výskyt ventrikulárních septálních defektů (≥ 0,1 mg/kg) a hydrocefalus (≥ 10 mg/kg). U potkanů se vyskytla retardace vývoje plodu, vlnitá žebra a kavitace ledvin (≥ 1 mg/kg).

Raloxifen je silným antiestrogenem na dělohu potkana a zabraňuje růstu tumorů prsu závislých na estrogenu u potkanů a myší.

6.

FARMACEUTICKÉ INFORMACE

6.1

Seznam pomocných látek

Jádro tablety:sodná sůl karboxymethylškrobumonohydrát kyseliny citronovémikrokrystalická celulosa dihydrát hydrogenfosforečnanu vápenatéhopoloxamer 407magnesium-stearát

Obal tablety:hypromelosa monohydrát laktosy makrogoloxid titaničitý (E171)makrogol 400

6.2

Inkompability

Neuplatňuje se.

6.3

Doba použitelnosti

3 roky.

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte blistr v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí. Chraňte před mrazem.

6.5

Druh obalu a velikost balení

Tablety Razylan jsou balené v průhledném PVC/PE/PVDC blistru s hliníkovou fólií.Blistrové balení obsahuje 14, 28, 30, 84 nebo 90 tablet.

Na trhu nemusí být všechny velkosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Žádné zvláštní požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Pharmathen S.A., Pallini, Attikis, Řecko

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

34/639/11-C

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/ PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

5.10.2011

10.

DATUM REVIZE TEXTU

15.2.2012


nahoru

Informace na obalu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Krabička

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Razylan 60 mg potahované tabletyraloxifeni hydrochloridum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY

Jedna potahovaná tableta obsahuje 60 mg raloxifeni hydrochloridum, což odpovídá 56 mg raloxifenum.

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje monohydrát laktosy.Další informace viz příbalová informace.

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

14 potahovaných tablet28 potahovaných tablet30 potahovaných tablet84 potahovaných tablet90 potahovaných tablet

5.

ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Perorální podání.Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do:

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte blistr v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí. Chraňte před mrazem.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Pharmathen S.A., Pallini, Attikis,

Řecko

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

34/639/11-C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

Č.šarže:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Razylan 60 mg

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVEDENÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH

Blistr

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Razylan 60 mg potahované tabletyraloxifeni hydrochloridum

2.

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

logo Pharmathen

3.

POUŽITELNOST

EXP:

4.

ČÍSLO ŠARŽE

Lot:

5.

JINÉ

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.