Ramipril H 5 Mg/25 Mg Actavis

Kód 0117653 ( )
Registrační číslo 58/ 287/05-C
Název RAMIPRIL H 5 MG/25 MG ACTAVIS
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Actavis Nordic A/S, Gentofte, Dánsko
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0117653 POR TBL NOB 10X5/25MG Tableta, Perorální podání
0117655 POR TBL NOB 10X5/25MG Tableta, Perorální podání
0117687 POR TBL NOB 100X5/25MG Tableta, Perorální podání
0117685 POR TBL NOB 100X5/25MG Tableta, Perorální podání
0117657 POR TBL NOB 14X5/25MG Tableta, Perorální podání
0117659 POR TBL NOB 14X5/25MG Tableta, Perorální podání
0117661 POR TBL NOB 20X5/25MG Tableta, Perorální podání
0117663 POR TBL NOB 20X5/25MG Tableta, Perorální podání
0117665 POR TBL NOB 28X5/25MG Tableta, Perorální podání
0117667 POR TBL NOB 28X5/25MG Tableta, Perorální podání
0117669 POR TBL NOB 30X5/25MG Tableta, Perorální podání
0117671 POR TBL NOB 30X5/25MG Tableta, Perorální podání
0117673 POR TBL NOB 42X5/25MG Tableta, Perorální podání
0117675 POR TBL NOB 42X5/25MG Tableta, Perorální podání
0117677 POR TBL NOB 50X5/25MG Tableta, Perorální podání
0117679 POR TBL NOB 50X5/25MG Tableta, Perorální podání
0117681 POR TBL NOB 98X5/25MG Tableta, Perorální podání
0117683 POR TBL NOB 98X5/25MG Tableta, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak RAMIPRIL H 5 MG/25 MG ACTAVIS

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls266599/2011

a příloha k sp. zn. sukls266592/2011, sukls266612/2011

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Ramipril H 2,5 mg/12,5 mg Actavis

Ramipril H 5 mg/25 mg Actavis

Tablety

Ramiprilum/hydrochlorothiazidum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:

1.Co je Ramipril H 2,5 mg/12,5 mg (5 mg/25 mg) Actavis a k čemu se používá2.Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ramipril H 2,5 mg/12,5 mg (5 mg/25 mg) Actavis užívat3.Jak se přípravek Ramipril H 2,5 mg/12,5 mg (5 mg/25 mg)Actavis užívá4.Možné nežádoucí účinky5.Jak přípravek Ramipril H 2,5 mg/12,5 mg (5 mg/25 mg) Actavis uchovávat6.Další informace

1.

CO JE RAMIPRIL H ACTAVIS A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek Ramipril H Actavis je kombinací dvou léčivých látek, ramiprilu a hydrochlorothiazidu.

Ramipril patří do skupiny léků nazývaných ACE inhibitory (inhibitory enzymu konvertujícího angiotenzin). Účinkuje následovně:

snižuje ve Vašem těle tvorbu látek, které zvyšují krevní tlak;

uvolňuje a rozšiřuje Vám krevní cévy;

ulehčuje Vašemu srdci udržování krevního oběhu v těle.

Hydrochlorothiazid patří do skupiny léků zvaných thiazidová diuretika ("odvodňovací tablety"). Zvyšuje množství vody (moči), kterou Vaše tělo vyprodukuje. Tímto způsobem se snižuje krevní tlak.

Přípravek Ramipril H Actavis se užívá k léčbě vysokého krevního tlaku. Obě léčivé látky snižují Váš krevní tlak. Používají se společně v případech, kdy léčba jednotlivými látkami nebyla účinná.

2.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK

RAMIPRIL H ACTAVIS UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Ramipril H Actavis

Jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na ramipril, hydrochlorothiazid nebo na kteroukoli další složku přípravku Ramipril H Actavis (viz bod 6).

Jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivé přípravky podobné přípravku Ramipril H Actavis (jiné ACE inhibitory nebo léčivé přípravky odvozené od sulfonamidů).

Příznakem alergické reakce může být vyrážka, obtíže s polykáním nebo s dýcháním, otok rtů, tváře, hrdla nebo jazyka.

Jestliže jste někdy měl/a závažnou alergickou reakci, tzv. "angioedém". Příznakem může být svědění, kopřivka, červené skvrny na rukou, nohou anebo na hrdle, otok hrdla a jazyka, otok okolo očí a rtů, potíže s dýcháním nebo s polykáním.

Pokud chodíte na dialýzu nebo na jiný druh krevní filtrace. Léčba přípravkem Ramipril H Actavis pro Vás nemusí být vhodná v závislosti na tom, jaký přístroj se při dialýze používá.

Pokud máte závažné potíže s játry.

Pokud máte v krvi abnormální množství solí (vápník, draslík, sodík).

Pokud máte potíže s ledvinami, spočívající ve sníženém zásobování ledvin krví (tzv. renální arteriální stenóza).

Pokud jste těhotná 3 měsíce a více (je také lepší vystříhat se užívání přípravku Ramipril H Actavis v brzkém těhotenství - viz bod níže "Těhotenství").

Pokud kojíte (viz bod níže "Těhotenství a kojení").

Pokud se Vás týká cokoli z výše uvedeného, neužívejte přípravek Ramipril H Actavis. Nejste-li si jistý/á, zeptejte se svého lékaře dříve, než začnete Ramipril H Actavis užívat.

Zvláštní opatrnosti při použití Ramipril H Actavis je zapotřebí

Dříve než začnete užívat tento lék, ověřte si u svého lékaře:

Jestli nemáte problém se srdcem, játry nebo ledvinami.

Jestli nemáte velký úbytek solí nebo tekutin v těle (způsobený zvracením, průjmem, větším pocením než obvykle, dietou s omezeným příjmem soli, dlouhodobým užíváním diuretik (odvodňovací tablety) nebo dialýzou).

Jestli nebudete muset podstoupit léčbu na snížení alergie na štípnutí včelou nebo vosou (desenzibilizace).

Zda Vám nebude v dohledné době podáváno anestetikum. Podává se kvůli operaci nebo zubnímu zákroku. Může být zapotřebí přerušit léčbu přípravkem Ramipril H Actavis jeden den předem - poraďte se proto se svým lékařem.

Zda nemáte v krvi vysoké množství draslíku (prokazuje se krevními testy).

Jestli nemáte kolagenní onemocnění cév, jako je sklerodermie nebo systémový lupus erythematodes.

Pokud si myslíte, že jste těhotná (nebo byste mohla otěhotnět), musíte o tom informovat lékaře. Po dobu prvních tří měsíců těhotenství se užívání přípravku Ramipril H Actavis nedoporučuje a jeho užívání po 3. měsíci těhotenství může způsobit závažné poškození Vašeho dítěte (viz bod níže "Těhotenství").

DětiU dětí a dospívajících ve věku do 18 let se užívání přípravku Ramipril H Actavis nedoporučuje, protože u této věkové skupiny pacientů nikdy nebyl používán.

Pokud se Vás týká cokoli z výše uvedeného nebo si nejste jistý/á, zeptejte se svého lékaře dříve, než začnete přípravek Ramipril H Actavis užívat.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravkyProsím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu (včetně rostlinných přípravků). Je to kvůli tomu, že přípravek Ramipril H Actavis může ovlivnit způsob účinku jiných léků a současně některé léky mohou ovlivnit způsob účinku přípravku Ramipril H Actavis.

Jestliže užíváte některý z následujících léků, oznamte to, prosím, svému lékaři. Tyto léky mohou zeslabit účinek přípravku Ramipril H Actavis.

Léčivé přípravky, které se užívají k úlevě od bolesti a proti zánětu (např. nesteroidní protizánětlivé léky (tzv. NSAIDs), jako je ibuprofen nebo indometacin a kyselina acetylsalicylová).

Léčivé přípravky, které se užívají k léčbě nízkého krevního tlaku, šoku, srdečního selhání, astmatu nebo alergií, jako je například efedrin, noradrenalin nebo adrenalin. Lékař Vám zkontroluje krevní tlak.

Jestliže užíváte některý z následujících léků, oznamte to, prosím, svému lékaři. Tyto léky mohou při současném užívání s přípravkem Ramipril H Actavis zvýšit pravděpodobnost výskytu nežádoucích účinků.

Léčivé přípravky, které se užívají k úlevě od bolesti a proti zánětu (např. nesteroidní protizánětlivé léky (tzv. NSAIDs), jako je ibuprofen nebo indometacin a kyselina acetylsalicylová).

Léčivé přípravky, které mohou snížit množství draslíku v krvi. To zahrnuje léky na zácpu, diuretika (odvodňovací tablety), amfotericin B (používá se k léčbě mykotických infekcí) a ACTH (používá se pro zjištění, zda Vaše nadledviny správně fungují).

Protinádorové léky (chemoterapie).

Léky na srdce, které upravují např. problémy se srdečním tepem.

Léky, které brání organizmu odmítat orgány po transplantaci, například cyklosporin.

Diuretika (odvodňovací tablety), jako je například furosemid.

Léky, které Vám mohou zvýšit množství draslíku v krvi, například spironolakton, triamteren, amilorid, draselné soli a heparin (na ředění krve).

Steroidní léky proti zánětu, jako je např. prednisolon.

Doplňky vápníku.

Alopurinol (používá se na snížení hladiny kyseliny močové v krvi).

Prokainamid (používá se při problémech se srdečním rytmem).

Kolestyramin (pro snížení tuků v krvi).

Karbamazepin (na epilepsii).

Jestliže užíváte některý z následujících léků, oznamte to, prosím, svému lékaři. Přípravek Ramipril H Actavis může mít vliv na jejich účinek.

Léky na cukrovku, jako jsou například ústy podávané léky snižující hladinu cukru v krvi a inzulín. Přípravek Ramipril H Actavis může snížit množství cukru v krvi. Pečlivě si sledujte hladinu cukru v krvi po dobu užívání přípravku Ramipril H Actavis.

Lithium (používá se při problémech s duševním zdravím). Přípravek Ramipril H Actavis může zvýšit množství lithia v krvi. Lékař Vám musí důkladně sledovat hladinu lithia v krvi.

Léky snižující napětí svalů.

Chinin (na malárii).

Léky, které obsahují jód - mohou být používány např. v nemocnicích při snímkování (rentgen).

Penicilin (na infekce).

Léky k ředění krve, které se polykají (tzv. perorální antikoagulancia), např. warfarin.

Pokud se Vás týká cokoli z výše uvedeného (nebo si nejste jistý/á), řekněte to svému lékaři dříve, než začnete přípravek Ramipril H Actavis užívat.

TestyKonzultujte užívání léku se svým lékařem nebo lékárníkem.

Jestliže máte podstoupit vyšetření příštítných tělísek. Přípravek Ramipril H Actavis může ovlivnit výsledky vyšetření.

Jestliže sportujete a máte podstoupit dopingový test. Přípravek Ramipril H Actavis může pozitivně ovlivnit výsledek testu.

Užívání přípravku Ramipril H Actavis s jídlem a alkoholem

Konzumace alkoholu při léčbě přípravkem Ramipril H Actavis může způsobit, že budete pociťovat závrať nebo se Vám bude točit hlava. Jestliže potřebujete vědět, kolik alkoholu můžete zkonzumovat v období, kdy užíváte přípravek Ramipril H Actavis, konzultujte to se svým lékařem, protože alkohol může znásobit účinek léků snižujících krevní tlak.

Ramipril H Actavis se může užívat spolu s jídlem nebo bez jídla.

Těhotenství a kojeníRamipril

TěhotenstvíPokud si myslíte, že jste těhotná (nebo byste mohla otěhotnět), musíte o tom informovat svého lékaře.

Lékař Vám pravděpodobně doporučí přerušit léčbu přípravkem Ramipril H Actavis ještě před tím, než otěhotníte nebo jakmile se tak stane a doporučí Vám užívaní jiného přípravku. Přípravek Ramipril H Actavis se nedoporučuje užívat v brzkém těhotenství a po 3. měsíci těhotenství se nesmí užívat vůbec, protože jeho užívání po třetím měsíci těhotenství může být pro Vaše dítě velice škodlivé.

Kojení

Oznamte svému lékaři, pokud kojíte nebo se chystáte začít kojit. Přípravek Ramipril H Actavis se nedoporučuje kojícím matkám a Váš lékař pravděpodobně zvolí jiný druh léčby, přejete-li si kojit, obzvláště, je-li Vaše dítě novorozeně nebo předčasně narozené.

Hydrochlorothiazid

Jste-li těhotná nebo si myslíte, že byste mohla být, musíte to oznámit svému lékaři. Lékař Vám pravděpodobně doporučí jiný lék místo přípravku Ramipril H Actavis, neboť tento přípravek není v době těhotenství doporučen. Je to proto, že přípravek Ramipril H Actavis prostupuje placentou a jeho užití po třetím měsíci těhotenství s sebou nese potenciální riziko vzniku plodových a neonatálních změn.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojůPři léčbě přípravkem Ramipril H Actavis můžete pociťovat závrať. Je to pravděpodobnější na začátku léčby přípravkem Ramipril H Actavis, nebo pokud začínáte užívat vyšší dávku. Pokud se u Vás vyskytne závrať, neřiďte ani neobsluhujte žádné stroje.

Důležité informace o dalších složkách přípravku Ramipril H Actavis

Přípravek Ramipril H Actavis obsahuje laktózu. Trpíte-li intolerancí některých cukrů, kontaktujte prosím svého lékaře, než začnete tento přípravek užívat.

3.

JAK SE RAMIPRIL H ACTAVIS UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek Ramipril H Actavis přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Užívání tohoto léčivého přípravkuLék užívejte ústy každý den ve stejnou denní dobu, nejlépe ráno.Tablety spolkněte a zapijte tekutinou.Tablety nedrťte ani nežvýkejte.

Jaké množství léku je třeba užívatLéčba vysokého krevního tlakuLékař Vám bude denní dávku upravovat, dokud nebude Váš krevní tlak pod kontrolou.

Starší pacientiLékař Vám sníží úvodní dávku a léčbu Vám bude upravovat pomaleji.

Jestliže jste užil/a více přípravku Ramipril H Actavis, než jste měl/a

Informujte svého lékaře nebo se odeberte rovnou na pohotovost do nejbližší nemocnice. Cestou do nemocnice neřiďte - požádejte někoho o odvoz, nebo si zavolejte sanitku. Vezměte si s sebou balení léku, aby lékař věděl, co jste užil/a.

Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek Ramipril H Actavis

Jestliže vynecháte dávku, užijte až dávku, která má následovat, a to v obvyklém čase.Neužívejte dvojnásobnou dávku, abyste nahradil/a vynechanou tabletu.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKYPodobně jako všechny léky, může mít i přípravek Ramipril H Actavis nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Přestaňte užívat přípravek Ramipril H Actavis a jděte rovnou k lékaři, pokud zpozorujete jakýkoli z následujících závažných nežádoucích účinků - možná bude nutné poskytnout Vám neodkladnou lékařskou pomoc:

Otok tváře, rtů nebo hrdla, což může způsobit obtíže s polykáním nebo s dýcháním, stejně jako svědění a vyrážka. Může se jednat o příznaky těžké alergické reakce na přípravek Ramipril H Actavis.

Závažné kožní reakce, ke kterým patří vyrážka, vředy v ústech, zhoršení stávajícího kožního onemocnění, zčervenání, puchýře anebo olupování kůže (jako je Stevens-Johnsonův syndrom, toxická epidermální nekrolýza nebo multiformní erytém).

Okamžitě informujte svého lékaře, pokud zaznamenáte

Zrychlený srdeční tep, nepravidelný nebo zesílený srdeční tep (palpitace), bolest na hrudi, tlak na hrudníku nebo těžší problémy včetně srdečního záchvatu a mozkové příhody.

Ztížené dýchání, kašel a horečku trvající 2-3 dny a nechutenství. Může jít o příznaky plicních problémů včetně zápalu plic.

Snadno se tvořící modřiny, krvácení trvající delší dobu než obvykle, jakékoli krvácení (např. krvácení z dásní), skvrny na kůži skládající se z červených teček nebo častější výskyt infekcí než obvykle, bolest v krku a horečku, pocit únavy, mdloby, závrať nebo bledost pokožky. Může jít o příznaky problémů s krví nebo kostní dření.

Silnou bolest žaludku, která může vystřelovat do zad. Může to být příznak pankreatitidy (zánět slinivky břišní).

Horečku, zimnici, únavu, ztrátu chuti k jídlu, bolest žaludku, pocit na zvracení, zežloutnutí kůže nebo očí (žloutenka). Může jít o příznaky problémů s játry, jako je např. hepatitida (zánět jater) nebo poškození jater.

Další nežádoucí účinky jsouPokud některý nežádoucí účinek přechází do těžší formy nebo trvá déle než několik dní, řekněte to, prosím, svému lékaři.

Časté (postihují méně než 1 z 10 pacientů)

Bolest hlavy nebo pocit slabosti a únavy.

Pocit závrati. Výskyt je pravděpodobnější na začátku léčby přípravkem Ramipril H Actavis nebo když začnete užívat vyšší dávku.

Suchý, dráždivý kašel nebo zánět průdušek (bronchitida).

Vyšší hladina cukru v krvi, než je obvyklé - prokazuje se krevními testy. Pokud máte cukrovku, může se zhoršit.

Více kyseliny močové nebo větší množství tuků v krvi, než je obvyklé - prokazuje se krevními testy.

Bolestivé, zarudlé a oteklé klouby.

Méně časté (postihují méně než 1 ze 100 pacientů)

Kožní vyrážka, která může i nemusí vyčnívat z kůže.

Zčervenání, mdloby, hypotenze (abnormálně nízký krevní tlak), zejména pokud se rychle postavíte anebo si rychle sednete.

Problémy s rovnováhou (vertigo).

Svědění nebo neobvyklý pocit na kůži, jako např. necitlivost, brnění, píchání nebo pálení na kůži (parestézie).

Ztráta chuti nebo změna vnímání chuti.

Poruchy spánku.

Depresivní, úzkostné pocity, větší nervozita nebo třes než obvykle.

Ucpaný nos, zánět dutin (sinusitida), zkrácený dech.

Zánět dásní (gingivitida), otok úst.

Červené, svědící, oteklé oči nebo slzení.

Zvonění v uších.

Rozmazané vidění.

Vypadávání vlasů.

Bolest na hrudníku.

Bolest svalů.

Zácpa, bolest žaludku nebo střev.

Špatné trávení nebo pocit na zvracení.

Vylučování většího množství tekutiny (moči) za den, než je obvyklé.

Intenzivnější pocení než obvykle nebo pocit žízně.

Ztráta chuti k jídlu (anorexie) nebo snížení chuti k jídlu, snížený pocit hladu.

Zrychlený nebo nepravidelný srdeční tep.

Oteklé ruce a nohy. Může jít o příznak toho, že Vaše tělo zadržuje více vody než obvykle.

Horečka.

Impotence u mužů.

Pokles počtu červených krvinek, bílých krvinek nebo krevních destiček nebo množství hemoglobinu - prokazuje se krevními testy.

Změna funkce jater, slinivky břišní nebo ledvin prokázaná krevním testem.

Méně draslíku v krvi (prokázané krevními testy) než obvykle.

Velmi vzácné (postihují méně než 1 z 10000 pacientů)

Zvracení, průjem nebo pálení žáhy.

Červený oteklý jazyk nebo sucho v ústech.

Více draslíku v krvi (prokázané krevními testy) než obvykle.

Další hlášené nežádoucí účinkyPokud některý z následujících nežádoucích účinků přechází do těžší formy nebo trvá déle než několik dní, řekněte to, prosím, svému lékaři.

Problémy se soustředěním, pocit neklidu nebo zmatenosti.

Prsty na rukou a nohou mění barvu, pokud jsou studené, a když se posléze opět zahřejí, brní nebo jsou bolestivé (Raynaudův fenomén).

Zvětšení prsů u mužů.

Vznik krevních sraženin.

Poruchy sluchu.

Slzení očí v menší míře než obvykle.

Vidění do žluta.

Dehydratace.

Otok, bolest a zčervenání tváře (zánět slinné žlázy).

Otok střeva, tzv. "intestinální angioedém", který se projevuje bolestí břicha, zvracením a průjmem.

Větší citlivost na sluneční záření než obvykle.

Silné popraskání nebo odlupování kůže, svědící, boulovitá vyrážka nebo jiné kožní reakce, jako je červená vyrážka na tvářích a na čele.

Kožní vyrážka nebo vznik modřin.

Skvrny na kůži a studené končetiny.

Problémy s nehty ((například uvolňování nebo odlučování nehtů z nehtového lůžka).

Strnulost těla nebo neschopnost hýbat čelistmi (tetanus).

Slabost nebo křeče ve svalech.

Snížená sexuální touha u mužů i žen.

Krev v moči. Může být příznakem problémů s ledvinami (intersticiální nefritida).

Více cukrů v moči než je obvyklé.

Zvýšené množství určitého typu bílých krvinek (eozinofilie) - zjistí se krevními testy.

Příliš malé množství krvinek v krvi (pancytopenie) - zjistí se krevními testy.

Změny množství iontů (solí), jako je sodík, vápník, hořčík a chlorid v krvi - zjistí se krevními testy.

Zpomalené nebo zhoršené reakce.

Změny vnímání vůně.

Ztížené dýchání nebo zhoršení astmatu.

Pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5.

JAK PŘÍPRAVEK RAMIPRIL H ACTAVIS UCHOVÁVAT

Uchovávejte přípravek Ramipril H Actavis mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C, v původním obalu.

Neužívejte přípravek Ramipril H Actavis po uplynutí doby použitelnosti označené na krabičce. Datum exspirace označuje poslední den daného měsíce.

Nepotřebné léky by se neměly splachovat nebo vyhazovat do domácího odpadu. Informujte se u svého lékárníka, jak správně likvidovat nepotřebné léky. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.

DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Ramipril H Actavis obsahuje

Léčivé látky:Ramiprilum a Hydrochlorothiazidum.Pomocné látky: hydrogenuhličitan sodný, monohydrát laktózy, sodná sůl kroskarmelózy, předbobtnalý kukuřičný škrob, natrium-stearyl-fumarát

Jak přípravek Ramipril H Actavis vypadá a co obsahuje toto balení

Vzhled tabletRamipril H 2,5mg/12,5 mg Actavis: bílé až téměř bílé, ploché, nepotahované tablety ve tvaru kapsle, s rýhou na jedné straně, označené “12,5”. Tabletu lze dělit na dvě stejné dávky.

Ramipril H 5mg/25 mg Actavis: bílé až téměř bílé, ploché, nepotahované tablety ve tvaru kapsle, s rýhou na jedné straně a na bočních stěnách, označené “25”. Tabletu lze dělit na dvě stejné dávky.

Velikost balení10, 14, 20, 28, 30, 42, 50, 98 a 100 tabletNa trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraciActavis Nordic A/SØrnegårdsvej 16DK-2820 Gentofte, DánskoTel. + 45 72 22 30 00

VýrobceActavis hf.Reykjavikurvegi 78IS-222 Hafnarfjördur, Island

Actavis Ltd.BLB016, Bulebel Industrial EstateZejtun ZTN 3000, Malta

Extractum Pharma Co. Ltd.6413 Kunfehértó IVKörszet 6, Maďarsko

Actavis (Balkanpharma) Dupnitsa AD3 Samokovsko Shose Str.Dupnitsa 2600Bulharsko

Léčivý přípravek je schválen v členských státech EU pod následujícími názvy:Švédsko:Ramipril/Hydroklortiazid ActavisMaďarsko:Meramyl HCT

Polsko: Vivace Plus

Litva: Ramipril HCT Actavis

Česká republika, Slovenská republika: Ramipril H 2,5 mg/12,5 mg Actavis, Ramipril H 5 mg/25 mg Actavis

Dánsko: Ramipril/Hydrochlorothiazid Actavis

Lotyšsko, Estonsko: Ramipril HCT Actavis 2,5 mg/12,5 g. Ramipril HCT Actavis 5 mg/25 mg

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 20.4.2012

Tato příbalová informace neobsahuje všechny údaje o Vašem léku. Pokud máte jakékoli otázky nebo si něčím nejste jistý(á), zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls266599/2011

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Ramipril H 2,5 mg/12,5 mg ActavisRamipril H 5 mg/25 mg ActavisTablety

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Ramipril H 2,5 mg/12,5 mg ActavisLéčivá látka: ramiprilum 2,5 mg a hydrochlorothiazidum 12,5 mg v 1 tabletěObsahuje 61,3 mg laktózy.

Ramipril H 5 mg/25 mg ActavisLéčivá látka: ramiprilum 5 mg a hydrochlorothiazidum 25 mg v 1 tabletěObsahuje 122,5 mg laktózy.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Tableta

Ramipril H 2,5 mg/12,5 mg Actavis: bílé, ploché, podlouhlé, nepotahované tablety, o rozměrech 4,0 x 8,0 mm. Označené 12,5. Tabletu lze dělit na dvě stejné dávky.

Ramipril H 5 mg/25 mg Actavis: bílé až téměř bílé, ploché, podlouhlé, nepotahované, o rozměrech5,0 x 10,0 mm s rýhou na jedné straně a na bočních stěnách. Označené 25. Tabletu lze dělit na dvě stejné dávky.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Léčba hypertenze. Fixní kombinovaná dávka je indikována u pacientů, jejichž krevní tlak není možné spolehlivě kontrolovat pouze ramiprilem nebo pouze hydrochlorothiazidem.

4.2

Dávkování a způsob podání

Perorální podání.

Doporučuje se užívat Ramipril H Actavis jednou denně, každý den ve stejnou denní dobu, nejlépe ráno. Ramipril H Actavis je možné užívat před jídlem, spolu s jídlem anebo po jídle, protože příjem potravy nemá vliv na jeho biologickou dostupnost (viz bod 5.2).Ramipril H Actavis je nutné polknout a zapít tekutinou. Nesmí se kousat ani drtit.

DospělíDávku je třeba individuálně přizpůsobit podle profilu pacienta (viz bod 4.4) a na základě krevního tlaku. Podávání kombinovaných tablet s fixní dávkou ramiprilu a hydrochlorothiazidu se doporučuje obvykle po titraci dávky s jednou ze složek.

Léčba přípravkem Ramipril H Actavis má začínat na nejnižší doporučené dávce. V případě potřeby je možné dávku postupně zvyšovat až do dosažení požadované úrovně krevního tlaku. Maximální povolená denní dávka je 10 mg ramiprilu a 25 mg hydrochlorothiazidu za den.

Zvláštní skupiny pacientů

Pacienti léčení diuretikyU pacientů současně léčených diuretiky je zapotřebí zvýšená opatrnost, protože se v začátcích léčby může vyskytnout hypotenze. Před začátkem léčby přípravkem Ramipril H Actavis je nutné zvážit snížení dávek diuretik anebo léčbu diuretiky přerušit.

Pacienti s poruchou funkce ledvinPři závažném poškození ledvin je Ramipril H Actavis kontraindikován, protože obsahuje hydrochlorothiazid (clearance kreatininu < 30 ml/min) (viz bod 4.3).U pacientů se zhoršenou funkcí ledvin může být zapotřebí snížit dávku přípravku Ramipril H Actavis. Pacientům, kteří mají clearance kreatininu v rozsahu 30-60 ml/min, by měla být podávána dávka s nejnižší fixní kombinací ramiprilu a hydrochlorothiazidu po podání samostatné dávky ramiprilu. Maximální povolená dávka je 5 mg ramiprilu a 25 mg hydrochlorothiazidu denně.

Pacienti s poruchou funkce jaterU pacientů s poruchou funkce jater mírného až středního stupně je možné léčbu přípravkem Ramipril H Actavis zahájit pouze pod důsledným lékařským dohledem a maximální denní dávka je 2,5 mg ramiprilu a 12,5 mg hydrochlorothiazidu. Při závažném poškození jater je Ramipril H Actavis kontraindikován (viz bod 4.3).

Starší pacientiÚvodní dávky musí být nižší a následná titrace dávky musí být pomalejší kvůli vyšší pravděpodobnosti výskytu nežádoucích účinků, a to zejména u velmi starých a slabých pacientů.

Pediatričtí pacientiU dětí a dospívajících ve věku do 18 let se léčba přípravkem Ramipril H Actavis nedoporučuje z důvodu nedostatečných údajů o bezpečnosti a účinnosti.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na ramipril nebo na jakýkoli jiný ACE (angiotenzin konvertující enzym) inhibitor, hydrochlorothiazid a jiná thiazidová diuretika, sulfonamidy nebo na kteroukoli pomocnou látku přípravku Ramipril H Actavis (viz bod 6.1).

Angioedém v anamnéze (hereditární, idiopatický nebo angioedém při předchozím užití ACE inhibitoru nebo antagonistů receptoru pro angiotenzin II (AIIRA).

Extrakorporální léčba umožňující kontakt krve s negativně nabitým povrchem (viz bod 4.5).

Signifikantní bilaterální renální arteriální stenóza anebo renální arteriální stenóza v jediné funkční ledvině.

Druhý a třetí trimestr těhotenství (viz body 4.4 a 4.6).Kojení (viz bod 4.6).

Závažná porucha funkce ledvin s clearance kreatininu < 30 ml/min u nedialyzovaných pacientů.

Klinicky relevantní poruchy elektrolytů, které léčba přípravkem Ramipril H Actavis může zhoršit (viz bod 4.4).

Závažná porucha funkce jater, hepatická encefalopatie.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Zvláštní skupiny pacientů

Těhotenství: v těhotenství nesmí být zahájena léčba ACE inhibitory, jako je např. ramipril. Pokud se pokračování léčby ACE inhibitory nepovažuje vysloveně za nezbytné, musí být u pacientek plánujících otěhotnění změněna léčba na alternativní antihypertenzní léčbu s prokázaným bezpečnostním profilem pro používání v době těhotenství. Jestliže se zjistí, že je pacientka těhotná, musí být léčba ACE inhibitory okamžitě ukončena a, pokud je to vhodné, musí být zahájena alternativní léčba (viz body 4.3 a 4.6).

Pacienti s mimořádným rizikem hypotenze

Pacienti s výrazně aktivovaným renin-angiotenzin-aldosteronovým systémemU pacientů s výrazně aktivovaným renin-angiotenzin-aldosteronovým systémem existuje riziko akutního výrazného poklesu krevního tlaku a zhoršení funkce ledvin v důsledku ACE inhibice, především pokud je ACE inhibitor anebo diuretikum jako doprovodná léčba podáván poprvé, anebo pokud se podává poprvé zvýšená dávka.Předpokládat významnou aktivaci renin-angiotenzin-aldosteronového systému a počítat s lékařským dohledem včetně sledování krevního tlaku je nezbytné například u pacientů:

-

se závažnou hypertenzí

-

s dekompenzovaným městnavým selháním srdce

-

s hemodynamicky relevantní přítokovou nebo odtokovou překážkou v levé komoře (např. stenóza aortální anebo mitrální chlopně)

-

s unilaterální renální arteriální stenózou, přičemž druhá ledvina je funkční

-

kteří mají, anebo u nichž může vzniknout nedostatek tekutin a solí (včetně pacientů užívajících diuretika)

-

s cirhózou jater a/nebo s ascitem

-

podstupující velkou operaci nebo během anestézie látkami, které navozují hypotenzi.

Všeobecně se doporučuje před zahájením léčby upravit dehydrataci, hypovolémii nebo depleci solí (u pacientů se srdečním selháním se však úprava musí důkladně uvážit s ohledem na riziko objemového přeplnění).

OperaceTam, kde je to možné, se doporučuje ukončit léčbu inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu, jako je např. ramipril, jeden den před operací.

Pacienti s rizikem srdeční anebo mozkové ischémie v případě akutní hypotenzeÚvodní fáze léčby vyžaduje zvláštní lékařský dohled.

Primární hyperaldosteronismus Kombinace ramiprilu a hydrochlorothiazidu není lékem volby pro léčbu primárního hyperaldosteronismu. Jestliže ramipril + hydrochlorothiazid užívají pacienti s primárním hyperaldosteronismem, je nutné monitorovat plazmatickou hladinu draslíku.

Starší pacientiViz bod 4.2.

Pacienti s poruchou funkce jaterPoruchy elektrolytů způsobené diuretickou léčbou, včetně léčby hydrochlorothiazidem, mohou u pacientů s onemocněním jater navodit jaterní encefalopatii.

Sledování renálních funkcíPřed zahájením léčby a po dobu léčby, především v počátečních týdnech, musí být sledovány funkce ledvin a popřípadě upraveno dávkování. Zvláště důkladné sledování je nutné u pacientů s poruchou funkce ledvin (viz bod 4.2). Riziko zhoršení funkce ledvin existuje hlavně u pacientů s městnavým selháním srdce anebo po transplantaci ledviny.

Poruchy ledvinU pacientů s onemocněním ledvin mohou thiazidy urychlit urémii. U pacientů s poruchou funkce ledvin se mohou rozvinout kumulativní účinky léčivého přípravku. Jestliže se prokáže progredující zhoršení funkce ledvin, které je indikované zvýšením hladiny neproteinového dusíku, je nutné důkladně přehodnotit léčbu a uvážit vysazení diuretické léčby (viz bod 4.3).

Elektrolytová nerovnováhaPodobně jako u ostatních pacientů, kteří jsou léčeni diuretiky, je zapotřebí provádět v příslušných intervalech pravidelné stanovení elektrolytů v séru. Thiazidy včetně hydrochlorothiazidu mohou způsobit nerovnováhu tekutin a elektrolytů (hypokalémie, hyponatrémie a hypochloremická alkalóza). I když může při užívaní thiazidových diuretik vzniknout hypokalémie, souběžná léčba ramiprilem může hypokalémii navozenou diuretiky snížit. Riziko hypokalémie je největší u pacientů s cirhózou jater, u pacientů s velkou diurézou, u pacientů s nedostatečným příjmem elektrolytů a u pacientů současně léčených kortikosteroidy nebo ACTH (viz bod 4.5). První měření plazmatické hladiny draslíku je třeba provést v prvním týdnu po zahájení léčby. Jestliže se zjistí nízká hladina draslíku, je vyžadována její úprava. Může se vyskytnout diluční hyponatrémie. Snížení hladiny sodíku může být na začátku asymptomatické, a proto je nezbytně nutné pravidelně kontrolovat hladinu sodíku. U starších pacientů a pacientů s cirhózou mají být kontroly častější. Bylo prokázáno, že thiazidy zvyšují vylučování hořčíku močí, což může vést k hypomagnezémii.

HyperkalémieU některých pacientů léčených ACE inhibitory včetně Ramipril H Actavis byla pozorována hyperkalémie. K pacientům s rizikem hyperkalémie patří pacienti s renální insuficiencí, starší pacienti (více než 70 let), pacienti s nekontrolovaným diabetem mellitem nebo pacienti užívající draselné soli, kalium šetřící diuretika a další léčivé přípravky zvyšující hladinu draslíku v plazmě a také onemocnění jako např. dehydratace, akutní srdeční dekompenzace, metabolická acidóza. Jestliže je považováno současné užívání výše uvedených přípravků za potřebné, doporučuje se pravidelně sledovat hladinu draslíku v séru (viz bod 4.5).

Hepatická encefalopatiePoruchy elektrolytů způsobené diuretickou léčbou včetně léčby hydrochlorothiazidem mohou u pacientů s onemocněním jater navodit hepatickou encefalopatii. V případě hepatické encefalopatie musí být léčba okamžitě ukončena.

HyperkalcémieHydrochlorothiazid stimuluje renální reabsorpci kalcia a může způsobit hyperkalcémii. Rovněž může interferovat při testování funkce příštítných tělísek.

AngioedémU pacientů léčených ACE inhibitory včetně ramiprilu byl hlášen výskyt angioedému (viz bod 4.8). V případě angioedému musí být léčba přípravkem Ramipril H Actavis ukončena.Pacient musí být okamžitě léčen na pohotovosti. Musí zde zůstat na pozorování nejméně 12 až 24 hodin a může být propuštěn až po úplném vymizení příznaků.

U pacientů léčených ACE inhibitory včetně Ramipril H Actavis (viz bod 4.8) byl hlášen intestinální angioedém, který se projevil bolestí břicha (s nauzeou nebo se zvracením anebo bez těchto příznaků).

Anafylaktické reakce po dobu desenzibilizacePravděpodobnost a závažnost anafylaktických a anafylaktoidních reakcí na jed hmyzu a další alergeny se v důsledku ACE inhibice zvyšuje. Před desenzibilizací je potřeba zvážit dočasné pozastavení léčby přípravkem Ramipril H Actavis.

Neutropénie / agranulocytózaVzácně se vyskytla neutropénie/agranulocytóza a rovněž byl hlášen útlum kostní dřeně. Doporučuje se sledovat počet bílých krvinek, aby bylo možné odhalit možnou leukopénii. Častější sledování je doporučeno v počátečních fázích léčby a u pacientů s poruchami funkce ledvin, u pacientů, kteří mají současně kolagenové onemocnění (např. lupus erythematodes nebo sklerodermii) a u pacientů léčených jinými přípravky, které mohou navozovat změny krevního obrazu (viz body 4.5 a 4.8).

Rozdíly mezi etnikyACE inhibitory způsobují vyšší výskyt angioedému u pacientů černé pleti v porovnání s ostatními. Podobně jako další ACE inhibitory může být ramipril méně účinný při snižování krevního tlaku u pacientů černé pleti, pravděpodobně kvůli vyšší prevalenci hypertenze s nízkou hladinou reninu v černošské populaci s hypertenzí.

SportovciHydrochlorothiazid může způsobit pozitivní výsledek dopingového testu.

Metabolické a endokrinní účinkyLéčba thiazidy může snížit glukózovou toleranci. U diabetických pacientů může být nutné upravit dávku inzulínu nebo perorálních hypoglykemik. V průběhu léčby thiazidy se může projevit latentní diabetes mellitus. Léčba thiazidy byla spojena se zvýšením hladiny cholesterolu a triglyceridů. U některých pacientů může léčba thiazidy vyvolat hyperurikémii nebo dnu.

KašelPři užívání ACE inhibitorů byl hlášen kašel. Charakterizuje se jako neproduktivní, přetrvávající, a vymizí po ukončení léčby. Kašel vyvolaný ACE inhibitorem je třeba zvážit v rámci diferenciální diagnózy kašle.

JinéU pacientů s alergií v anamnéze nebo s astmatem bronchiale v anamnéze, ale i bez těchto anamnéz, se mohou vyskytnout hypersenzitivní reakce. Byla popsána možnost exacerbace nebo aktivace systémového lupusu erythematodes.

LaktózaPacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí galaktózy, nedostatkem laktázy nebo malabsorpcí glukózy a galaktózy by tento přípravek neměli užívat.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Kontraindikované kombinace

Mimotělní léčba vedoucí ke kontaktu krve s negativně nabitými povrchy, jako např. dialýza nebo hemofiltrace při použití některých vysoce propustných dialyzačních membrán (např. polyakrylonitrilové membrány), a aferéza lipoproteinů s nízkou denzitou se sulfátem dextranu z důvodu zvýšeného rizika závažných anafylaktoidních reakcí (viz bod 4.3). Při léčbě tohoto typu je nutné uvážit použití jiného typu dialyzační membrány, nebo léčivého přípravku z jiné skupiny antihypertenziv.

Upozornění pro použití

Soli draslíku, heparin, kalium šetřící diuretika a další přípravky zvyšující hladinu draslíku v plazmě (včetně antagonistů angiotenzinu II, trimetoprimu, takrolimu, cyklosporinu): Může se vyskytnout hyperkalémie, proto se vyžaduje sledování hladiny draslíku v séru.

Antihypertenziva (např. diuretika) a jiné látky snižující krevní tlak (např. nitráty, tricyklická antidepresiva, anestetika, akutní požití alkoholu, baklofen, alfuzosin, doxazosin, prazosin, tamsulosin, terazosin): je třeba očekávat zvýšení rizika hypotenze (viz bod 4.2 pro diuretika).

Vasopresorická sympatomimetika a další léky (epinefrin), které mohou snižovat antihypertenzní účinek ramiprilu: Doporučuje se sledovat krevní tlak.

Alopurinol, imunosupresiva, kortikosteroidy, prokainamid, cytostatika a další látky, které mohou měnit počet krvinek: zvýšená pravděpodobnost hematologických reakcí (viz bod 4.4).

Soli lithia: ACE inhibitory mohou snižovat vylučování lithia, a proto může být toxicita lithia vyšší. Proto je třeba sledovat hladinu lithia. Souběžné používání thiazidových diuretik může zvýšit už zvýšené riziko toxicity lithia při léčbě ACE inhibitory. Proto se kombinace ramiprilu a hydrochlorothiazidu s lithiem nedoporučuje.

Antidiabetika včetně inzulínu: Mohou se vyskytnout hypoglykemické reakce. Hydrochlorothiazid může zeslabit účinek antidiabetik. Proto se v úvodní fázi kombinované léčby doporučuje pozorně sledovat hladinu glukózy v krvi.

Nesteroidní protizánětlivé látky a kyselina acetylsalicylová: Je třeba očekávat oslabení antihypertenzního účinku Ramipril H Actavis. Současné podání ACE inhibitorů a NSAID může mimoto vést ke zvýšenému riziku zhoršení renálních funkcí a ke zvýšení hladiny draslíku v krvi.

Perorální antikoagulancia: Současné užívání hydrochlorothiazidu může účinek antikoagulancií snížit.

Kortikosteroidy, ACTH, amfotericin B, karbenoxolon, velké množství lékořice, laxativa (v případě dlouhodobého užívání) a jiné kaliuretické látky nebo látky snižující plazmatickou hladinu draslíku: zvýšené riziko hypokalémie.

Digitalisové přípravky, přípravky prodlužující QT interval a antiarytmika: při poruchách elektrolytů (např. hypokalémie, hypomagnezémie) může být zvýšena jejich proarytmická toxicita anebo sníženy antiarytmické účinky.

Metyldopa: možná hemolýza.

Kolestyramin a jiné enterálně podávané iontoměniče: snížené vstřebávání hydrochlorothiazidu. Sulfonamidová diuretika by měla být užívána alespoň jednu hodinu před těmito přípravky anebo čtyři až šest hodin po jejich užití.

Svalová relaxancia typu kurare: možnost zesílení a prodloužení myorelaxačního účinku.

Kalciové soli a léčivé přípravky zvyšující plazmatickou hladinu kalcia: v případě souběžného podávání hydrochlorothiazidu je možné očekávat zvýšení sérové hladiny kalcia, proto je vyžadováno pozorné sledování koncentrace kalcia v séru.

Karbamazepin: riziko hyponatrémie v důsledku znásobení účinku hydrochlorothiazidu.

Kontrastní média obsahující jód: v případě dehydratace zapříčiněné úžíváním diuretik včetně hydrochlorothiazidu existuje zvýšené riziko akutní poruchy ledvin, zejména při užívání vysokých dávek kontrastních médií obsahujících jód.

Penicilin: hydrochlorothiazid je vylučován v distálním tubulu a redukuje vylučování penicilinu.

Chinin: hydrochlorothiazid snižuje vylučování chininu.

4.6

Těhotenství a kojení

Ramipril

Těhotenství

Použití ACE inhibitorů se nedoporučuje v prvním trimestru těhotenství (viz část 4.4). Použití ACE inhibitorů je kontraindikováno v druhém a třetím trimestru gravidity (viz část 4.3 a 4.4).

Epidemiologická evidence vztahující se k riziku teratogenicity po expozici ACE inhibitorům během prvního trimestru těhotenství nebyla průkazná, mírné zvýšení rizika ovšem nemůže být vyloučeno. Pokud není pokračování v léčbě ACE inhibitory považováno za nutné, u pacientek plánujících těhotenství by měla být zahájena léčba alternativními antihypertenzními léky s osvědčeným bezpečnostím profilem pro použití v těhotenství. Když se zjistí těhotenství, je třeba léčbu ACE inhibitory co nejdříve ukončit a, je-li potřeba, zahájit náhradní léčbu.

Prolongovaná expozice ACE inhibitorům v druhém a třetím trimestru může indukovat toxicitu u plodů (snížená funkce ledvin, oligohydramnióza, opoždění osifikace lbi) a novorozenců (novorozenecké selhání ledvin, hypotenze, hyperkalémie). (Viz také 5.3 „Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti přípravku“).

V případě prolongované expozice od druhého trimestru těhotenství, doporučují se ultrazvuková vyšetření funkce ledvin a lebky. Děti, jejichž matky byly léčeny ACE inhibitory, by měly být přísně sledovány kvůli hypotenzi (viz také část 4.3. a 4.4).

Hydrochlorothizaid

Zkušenost s hydrochlorothiazidy užívanými během těhotenství, zejména pak v prvním trimestru, je omezená. Studie na zvířatech jsou nedostatečné.

Hydrochlorithiazid prostupuje placentou. Vzhledem k farmakologickému mechanizmu akce hydrochlorothiazidu může jeho použití v druhém a třetím trimestru těhotenství způsobit plodově-placentární ischemii a tím plodové nebo novorozenecké komplikace jako je žloutenka, narušení elektrolytové rovnováhy nebo trombocytopenii. Hydrochlorothiazid by neměl být používán při gestačním edému, gestační hypetenzi nebo preeklampsii vzhledem k riziku sníženého plazmatického objemu a sníženého uteroplacentárního průtoku krve, aniž by měl příznivý vliv na průběh nemoci. Hydrochlorithiazid by neměl být používán pro léčbu esenciální hypertenze u těhotných žen, až na vzácné situace, kdy nemůže být použit jiný terapeutický postup.

Kojení

Ramipril H Actavis je v průběhu kojení kontraindikován.Ramipril a hydrochlorothiazid se vylučují do mateřského mléka.

Ramipril a hydrochlorothiazid jsou vylučovány do mateřského mléka v takové míře, že účinky u kojených dětí jsou pravděpodobné, když se terapeutická dávka ramiprilu a hydrochlorothiazidu podává kojícím matkám. Jelikož nejsou k dispozici dostatečné údaje týkající se užívání ramiprilu během kojení (viz část 5.2) nedoporučuje se užívání ramiprilu a měla by být zahájena léčba alternativními antihypertenzními léky s lépe stanoveným bezpečnostním profilem pro použití během kojení, zejména při kojení novorozenců nebo nedonošených dětí.

Hydrochlorothiazid je vylučován do mateřského mléka. Thiazidy mohou u kojících žen způsobit pokles až potlačení tvorby mléka. Mohou se vyskytnout případy hypersenzitivity na sulfonamidovéderiváty, hypokalémie a jádrového ikteru. Protože u obou léčivých látek existuje možnost závažných reakcí u kojených dětí, je nutné se rozhodnout, zda přerušit kojení nebo léčbu, přičemž je třeba vzít v úvahu důležitost léčby pro matku.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Některé nežádoucí účinky (např. příznaky sníženého krevního tlaku, jako je závrať) mohou zhoršit schopnost pacienta soustředit se a reagovat, a proto představují riziko v situacích, kdy jsou tyto schopnosti obzvlášť důležité (např. při řízení vozidla nebo obsluze strojů). Může k tomu dojít především na začátku léčby anebo při přecházení z jiných léčivých přípravků na ramipril. Po užití první dávky, stejně jako po prvním užití zvýšené dávky, se doporučuje několik hodin neřídit vozidlo a neobsluhovat stroje.

4.8

Nežádoucí účinky

Bezpečnostní profil ramiprilu + hydrochlorothiazidu zahrnuje nežádoucí účinky, které se vyskytují ve spojení s hypotenzí a/nebo s odvodněním kvůli zvýšené diuréze. Léčivá látka ramipril může vyvolat přetrvávající suchý kašel, zatímco hydrochlorothiazid může zhoršit metabolismus glukózy, lipidů a kyseliny močové. Tyto dvě léčivé látky mají inverzní vliv na hladinu draslíku v séru. K závažným nežádoucím účinkům patří angioedém anebo anafylaktické reakce, poruchy funkce ledvin nebo jater, pankreatitida, závažné kožní reakce a neutropénie/agranulocytóza.

Frekvence nežádoucích účinků jsou definovány podle následující konvence:Velmi časté (≥ 1/10); časté (≥ 1/100 až < 1/10); méně časté (≥ 1/1 000 až < 1/100); vzácné (≥ 1/10 000 až < 1/1 000); velmi vzácné (< 1/10 000), neznámé (z dostupných údajů nelze zjistit). V každé skupině četností jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti.

Časté

Méně časté

Velmi vzácné

Neznámé

Srdeční poruchy

Ischémie myokardu včetně anginy pectoris, tachykardie, arytmie, palpitace, periferní edém

Infarkt myokardu

Poruchy krve a lymfatického systému

Snížený počet bílých krvinek, snížený počet červených krvinek, pokles hemoglobinu, hemolytická anémie, snížený počet krevních destiček

Selhání kostní dřeně, neutropénie včetně agranulocytózy, pancytopénie, eozinofilie, Hemokoncentrace ve smyslu deplece tekutin

Poruchy nervového systému

Bolest hlavy, závrať

Vertigo, parestézie, tremor, poruchy rovnováhy, pocit pálení, dysgeuzie, ageuzie

Mozková ischémie včetně mozkové příhody a tranzitorní ischemické ataky, zhoršené psychomotorické schopnosti,

parosmie

Poruchy oka

Poruchy zraku včetně rozmazaného vidění, konjunktivitida

Xanthopsie, zvýšené slzení způsobenéhydrochlorothiazidem

Poruchy ucha a labyrintu

Tinnitus

Poruchy sluchu

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

Neproduktivní dráždivý kašel, bronchitida,

Sinusitida, dyspnoe, neprůchodný nos

Bronchospasmus včetně zhoršení astmatu

Alveolitida alergická, nekardiogenní plicní edém způsobený hydrochlorothiazidem

Gastrointestinální poruchy

Zánět gastrointestinálního traktu, poruchy trávení, břišní diskomfort, dyspepsie, gastritida, nausea, zácpa

Gingivitida způsobená hydrochlorothiazidem

Zvracení, aftózní stomatitida, glositida, průjem, bolest v horní části břicha, sucho v ústech

Pankreatitida (při užívání ACE inhibitorů byly velmi výjimečně hlášeny případy s fatálním průběhem), zvýšené pankreatické enzymy, angioedém tenkého střeva

Sialoadenitida způsobená hydrochlorothiazidem

Poruchy ledvin a močových cest

Porucha funkce ledvin včetně akutního selhání ledvin, zvýšené vylučování moči, zvýšená hladina močoviny v krvi, zvýšená hladina kreatininu v krvi

Zhoršení preexistující proteinurie

Intersticiální nefritida způsobená hydrochlorothiazidem

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Angioedém; velmi výjimečně může být obstrukce dýchacích cest v důsledku angioedému fatální; psoriatiformní dermatitida, hyperhidróza, vyrážka, zejména makulopapulární,

Toxická epidermální nekrolýza, Stevens-Johnsonův syndrom, multiformní erytém, pemfigus, zhoršená psoriáza, exfoliativní

pruritus, alopecie

dermatitida, fotosenzitivní reakce, onycholýza, pemfigoidní nebo lichenoidní exantém nebo enantém, kopřivka

Systémový lupus erythematodes způsobený hydrochlorothiazidem

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

Myalgie

Artralgie, svalový spasmus

Svalová slabost, muskuloskeletální strnulost, tetanus způsobený hydrochlorothiazidem

Poruchy metabolismu a výživy

Nedostatečně kontrolovaný diabetes mellitus, snížená glukózová tolerance, zvýšená hladina glukózy v krvi, zvýšená kyselina močová v krvi, zhoršení dny, zvýšené hladiny cholesterolu a/nebo triglyceridů v krvi způsobené hydrochlorothiazidem

Anorexie, snížená chuť k jídlu

Snížená hladina draslíku v krvi, žízeň způsobená hydrochlorothiazidem

Zvýšená hladina draslíku v krvi způsobená ramiprilem

Snížená hladina sodíku v krvi

Glykosurie, metabolická alkalóza, hypochlorémie, hypomagnezémie, hyperkalcémie, dehydratace způsobená hydrochlorothiazidem

Cévní poruchy

Hypotenze, snížený ortostatický krevní tlak, synkopa, zrudnutí

Trombóza při závažné depleci tekutin, vaskulární stenóza, hypoperfúze, Raynaudův fenomén, vaskulitida

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Únava, asténie

Bolest na hrudi, pyrexie

Poruchy imunitního systému

Anafylaktické nebo anafylaktoidní

reakce na ramipril nebo anafylaktické reakce na hydrochlorothiazid, zvýšené antinukleární protilátky

Poruchy jater a žlučových cest

Cholestatická nebo cytolytická hepatitida (velmi výjimečně s fatálním průběhem), zvýšené hladiny jaterních enzymů a/nebo konjugovaného bilirubinu

Kalkulózní cholecystitida způsobená hydrochlorothiazidem

Akutní selhání jater, cholestatická žloutenka, hepatocelulární poškození

Poruchy reprodukčního systému a prsů

Přechodná erektilní impotence

Snížené libido, gynekomastie

Psychiatrické poruchy

Zhoršená nálada, apatie, úzkost, nervozita, poruchy spánku včetně somnolence

Zmatenost, neklid, poruchy pozornosti

4.9

Předávkování

K příznakům spojeným s předávkováním ACE inhibitory může patřit výrazná periferní vazodilatace (s výraznou hypotenzí, šokem), bradykardie, poruchy elektrolytů, selhání ledvin, srdeční arytmie, porucha vědomí včetně komatu, cerebrální křeče, paréza a paralytický ileus.U predisponovaných pacientů (např. prostatická hyperplázie) může předávkování hydrochlorothiazidem navodit akutní retenci moče. Pacienta je třeba důkladně monitorovat, léčba je podpůrná a symptomatická. Navrhovaná opatření zahrnují primární detoxifikaci (výplach žaludku, podání adsorbentů) a opatření pro obnovu hemodynamické stability, včetně podání alfa-1 adrenergních agonistů nebo podání angiotenzinu II (angiotenzinamid). Ramiprilát, aktivní metabolit ramiprilu, se hemodialýzou obtížně odstraňuje z krevního oběhu.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: ACE inhibitory a diuretika, ramipril a diuretika ATC kód: C09BA05.

Mechanizmus účinku

RamiprilRamiprilát, aktivní metabolit proléčiva ramiprilu, inhibuje enzym dipeptidylkarboxypeptidázu I (synonyma: angiotenzin konvertující enzym, kinináza II). V plazmě a v tkáních tento enzym katalyzuje přeměnu angiotenzinu I na aktivní vazokonstrikční látku angiotenzin II a štěpí aktivní vazodilatátor bradykinin. Snížená tvorba angiotenzinu II a inhibice štěpení bradykininu vede k vazodilataci.Protože angiotenzin II stimuluje také uvolňování aldosteronu, vyvolává ramiprilát snížení sekrece aldosteronu. Průměrná odpověď na monoterapii ACE inhibitorem byla nižší u pacientů černé pleti (afrokaribská populace) s hypertenzí (obvykle jde o populaci s nízkoreninovou hypertenzí) než u pacientů jiné barvy pleti.

HydrochlorothiazidHydrochlorothiazid je thiazidové diuretikum. Mechanismus antihypertenzního účinku thiazidových diuretik není zcela znám. Inhibuje reabsorpci sodíku a chloridu v distálním tubulu. Zvýšené renální vylučování těchto iontů provází zvýšený odtok moči (zapříčiněný osmotickými vazbami vody). Zvyšuje se exkrece draslíku a hořčíku, klesá vylučování kyseliny močové.Možné mechanizmy antihypertenzního účinku hydrochlorothiazidu by mohly být: modifikovaná rovnováha sodíku, snížení objemu extracelulární vody a objemu plazmy, změna renálně-vaskulární rezistence, stejně jako snížená odezva na norepinefrin a angiotenzin II.

Farmakodynamické účinky

RamiprilPodání ramiprilu vyvolává výrazné snížení periferní arteriální rezistence. Obvykle nedochází k velkým změnám v renálním plazmatickém průtoku a v glomerulární filtraci. Podávání ramiprilu pacientům s hypertenzí vede ke snížení krevního tlaku vleže a vstoje bez kompenzace zvýšením tepové frekvence.U většiny pacientů dochází po jednorázovém perorálním podání k nástupu antihypertenzního účinku během 1 až 2 hodin, maximálního účinku je obvykle dosaženo během 3 až 6 hodin a obvykle trvá 24 hodin.Maximální antihypertenzní účinek při kontinuálním podávání ramiprilu je obvykle pozorován po 3 až 4 týdnech. Bylo prokázáno, že antihypertenzní účinek přetrvává při dlouhodobém podávání po dobu 2 let.Náhlé vysazení ramiprilu nevyvolává rychlý a výrazný vzestup krevního tlaku.

HydrochlorothiazidVylučování vody a elektrolytů začíná přibližně 2 hodiny po užití, dosahuje maxima za 4 hodiny, a trvá 6-12 hodin.Nástup antihypertenzního účinku se dostaví za 3 až 4 dny a může trvat ještě jeden týden po přerušení léčby. Snížení krevního tlaku provází mírný vzestup filtrační frakce, renální vaskulární rezistence a plazmatické reninové aktivity.

Současné užívání ramiprilu a hydrochlorothiazidu V klinických studiích vedla tato kombinace k většímu snížení krevního tlaku než v případech, kdy byla podávána pouze jedna z těchto léčivých látek. Současné užívání ramiprilu a hydrochlorothiazidu má reverzní účinek při ztrátách draslíku, který je spojený s diuretiky, a to pravděpodobně proto, že je zablokován systém renin-angiotenzin-aldosteron. Kombinace ACE inhibitoru s thiazidovým diuretikem vytváří synergický efekt a taktéž snižuje riziko hypokalémie, které způsobuje samostatně podávané diuretikum.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Farmakokinetika a metabolizmus

Ramipril

AbsorpceRamipril se po perorálním podání rychle vstřebává z gastrointestinálního traktu: maximální plazmatické koncentrace ramiprilu je dosaženo v průběhu jedné hodiny. Na základě údajů analýzy moče je rozsah absorpce nejméně 56 % a absorpce není významně ovlivněna přítomností potravy v gastrointestinálním traktu. Biologická dostupnost aktivního metabolitu ramiprilátu je po perorálním podání 2,5 mg a 5 mg ramiprilu 45 %.Maximální plazmatické koncentrace ramiprilátu, jediného aktivního metabolitu ramiprilu, je dosaženo 2-4 hodiny po užití ramiprilu. Rovnovážného stavu plazmatické koncentrace ramiprilátu po užití obvyklých dávek ramiprilu jednou denně je dosaženo přibližně čtvrtý den léčby.

DistribuceNa sérové proteiny se vyvazuje přibližně 73 % ramiprilu a v případě ramiprilátu je to přibližně 56 %.

MetabolizmusRamipril se téměř úplně metabolizuje na ramiprilát a ester diketopiperazinu, kyselinu diketopiperazinovou a glukuronidy ramiprilu a ramiprilátu.

EliminaceMetabolity jsou primárně vylučovány ledvinami.Pokles plazmatické koncentrace ramiprilátu je vícefázový. Pro svou silnou saturovatelnou vazbu na ACE a slabou disociaci z enzymu má ramiprilát prodlouženou terminální eliminační fázi při velmi nízkých plazmatických koncentracích. Po vícenásobných dávkách ramiprilu podávaných jednou denně byl účinný poločas koncentrace ramiprilátu 13-17 hodin po dávkách 5-10 mg a delší po nižších dávkách 1,25-2,5 mg. Tento rozdíl souvisí se saturovatelnou kapacitou enzymu vázat ramiprilát. Při jednorázové perorální dávce ramiprilu je hladina ramiprilu a jeho metabolitu v mateřském mléku nedetekovatelná. Účinek opakovaných dávek však není znám.

KojeníPo perorálním podání jedné dávky ramiprilu 10 mg nebyla hladina v mateřském mléce detekovatelná, Účinek opakovaných dávek však není znám.

Pacienti se selháním ledvin (viz bod 4.2)U pacientů se zhoršenou funkcí ledvin je renální exkrece ramiprilátu snížená a renální clearance ramiprilátu proporčně souvisí s clearance kreatininu. To má za následek zvýšenou plazmatickou koncentraci ramiprilátu, která klesá pomaleji než u pacientů s normální funkcí ledvin.

Pacienti se zhoršenou funkcí jater (viz bod 4.2)U pacientů se zhoršenou funkcí jater je metabolismus ramiprilu na ramiprilát opožděný kvůli snížené aktivitě jaterních esteráz a plazmatická hladina ramiprilu je u těchto pacientů zvýšená. Maximální koncentrace ramiprilátu u těchto pacientů se však neliší od pacientů s normální funkcí jater.

Hydrochlorothiazid

AbsorpcePo perorálním podání se z gastrointestinálního traktu absorbuje přibližně 70 % hydrochlorothiazidu. Maximální koncentrace hydrochlorothiazidu je dosaženo za 1,5 až 5 hodin.

DistribucePřibližně 40% hydrochlorothiazidu se váže na plazmatické proteiny.

MetabolizmusHydrochlorothiazid je v zanedbatelné míře metabolizován v játrech.

Eliminace Hydrochlorothiazid se vylučuje téměř úplně (více než 95%) renální cestou v nezměněné podobě. Po perorálním podání jednorázové dávky se 50 až 70% vyloučí do 24 hodin. Poločas eliminace je 5 až 6 hodin.

Pacienti se zhoršenou funkcí ledvin (viz bod 4.2)Vylučování hydrochlorothiazidu ledvinami je u pacientů se zhoršenou funkcí ledvin snížené a renální clearance hydrochlorothiazidu proporčně souvisí s clearance kreatininu. Tento fakt způsobuje vysokou koncentraci hydrochlorothiazidu v plasmě, která klesá pomaleji než u pacientů s normální funkcí ledvin.

Pacienti se zhoršenou funkcí jater (viz bod 4.2)Při cirhóze jater nebyly zaznamenány žádné relevantní změny ve farmakokinetice hydrochlorothiazidu. Farmakokinetické studie u pacientů se selháním srdce nejsou k dispozici.

Ramipril a hydrochlorothiazidSoučasné podávání ramiprilu a hydrochlorothiazidu nemá žádný vliv na biologickou dostupnost jednotlivých složek. Kombinovaná tableta může být považována za bioekvivaletní lékům obsahujícím každou složku samostatně.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Kombinace ramiprilu a hydrochlorothiazidu nevykazovala při podávání potkanům a myším žádnou akutní toxickou aktivitu až do dávky 10 000 mg/kg. Ve studiích na potkanech a opicích byly zjištěny jen změny hodnot elektrolytů po opakovaném podávání. S kombinací léčivých látek nebyly provedeny žádné studie zaměřené na mutagenitu a kancerogenitu, neboť samostatně podávané látky nevykazují žádné riziko. Reprodukční studie na potkanech a králících prokázaly o něco vyšší toxicitu kombinace léčivých látek, než je toxicita obou látek jednotlivě. Studie však neodhalily žádný teratogenní účinek použité kombinace léčivých látek.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Předbobtnalý kukuřičný škrob, natrium-stearyl-fumarát, hydrogenuhličitan sodný, monohydrát laktózy, sodná sůl kroskarmelózy.

6.2.

Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3.

Doba použitelnosti

2 roky.

6.4.

Zvláštní opatření pro uchovávání

Blistry: Uchovávejte při teplotě do 25ºC. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Lahvička: Uchovávejte při teplotě do 25ºC. Uchovávejte v dobře uzavřené lahvičce, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

6.5.

Druh obalu a velikost balení

Blistr (Al/Al) a/nebo PP-lahvička (Securitainer) s vysušovadlem a PE-uzávěrem.Velikost balení : 10, 14, 20, 28, 30, 42, 50, 98 a 100 tablet.Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Žádné zvláštní požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Actavis Nordic A/S, 2820 Gentofte, Ørnegårdsvej 16, Dánsko

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

Ramipril H 2,5 mg/12,5 mg Actavis: 58/286/05-CRamipril H 5 mg/25 mg Actavis: 58/287/05-C

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

24.8.2005/10.10.2008

10.

DATUM REVIZE TEXTU

20.4.2012


nahoru

Informace na obalu

ÚDAJE ÚVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM A VNITŘNÍM OBALU

Krabička na blistry, lahvička

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Ramipril H 2,5 mg/12,5 mg ActavisRamipril H 5 mg/25 mg ActavisTabletyRamiprilum/Hydrochlorothiazidum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

1 tableta obsahuje Ramiprilum 2,5 mg, Hydrochlorthiazidum 12,5 mg.1 tableta obsahuje Ramiprilum 5 mg, Hydrochlorthiazidum 25 mg.

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje laktózu.

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

Tablety10,14,20,28,30,42,50,98,100 tablet

5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podáníPřed použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do:

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25 °C, v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH

PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Actavis Nordic A/SØrnegårdsvej 162820 GentofteDánsko

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Ramipril H 2,5 mg/12,5 mg Actavis: 58/286/05-CRamipril H 5 mg/25 mg Actavis: 58/287/05-C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

[Pouze na krabičce]Ramipril H 2,5 mg/12,5 mg ActavisRamipril H 5 mg/25 mg Actavis

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH

Blistr

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Ramipril H 2,5 mg/12,5 mg ActavisRamipril H 5 mg/25 mg ActavisTabletyRamiprilum/Hydrochlorothiazidum

2.

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Actavis Nordic A/S

3.

POUŽITELNOST

EXP

4.

ČÍSLO ŠARŽE

LOT

5.

JINÉ

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.