Ramipril Actavis 2,5 Mg

Kód 0051632 ( )
Registrační číslo 58/ 283/05-C
Název RAMIPRIL ACTAVIS 2,5 MG
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Actavis Nordic A/S, Gentofte, Dánsko
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0051588 POR TBL NOB 10X2.5MG Tableta, Perorální podání
0051632 POR TBL NOB 100X2.5MG Tableta, Perorální podání
0051592 POR TBL NOB 14X2.5MG Tableta, Perorální podání
0051596 POR TBL NOB 20X2.5MG Tableta, Perorální podání
0051601 POR TBL NOB 28X2.5MG Tableta, Perorální podání
0051608 POR TBL NOB 30X2.5MG Tableta, Perorální podání
0051612 POR TBL NOB 42X2.5MG Tableta, Perorální podání
0051618 POR TBL NOB 50X2.5MG Tableta, Perorální podání
0199657 POR TBL NOB 90X2.5MG Tableta, Perorální podání
0051626 POR TBL NOB 98X2.5MG Tableta, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak RAMIPRIL ACTAVIS 2,5 MG

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls51940/2012a příloha k sp.zn. sukls125874/2012, sukls51932/2012, sukls51874/2012

Příbalová informace: informace pro pacienta

RAMIPRIL ACTAVIS 2,5 mg

RAMIPRIL ACTAVIS 5 mg

RAMIPRIL ACTAVIS 10 mg

Tablety

ramiprilum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.-

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

-

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

-

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovinebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Co naleznete v této příbalové informaci: 1.

Co je přípravek RAMIPRIL ACTAVIS a k čemu se používá

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek RAMIPRIL ACTAVIS užívat

3.

Jak se přípravek RAMIPRIL ACTAVIS užívá

4.

Možné nežádoucí účinky

5

Jak přípravek RAMIPRIL ACTAVIS uchovávat

6.

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek RAMIPRIL ACTAVIS a k čemu se používá

RAMIPRIL ACTAVIS obsahuje léčivou látku, která se nazývá ramipril. Patří do skupiny léků nazývaných ACE inhibitory (inhibitory enzymu konvertujícího angiotenzin).

RAMIPRIL ACTAVIS účinkuje takto:

snižuje v těle tvorbu látek, které mohou zvyšovat krevní tlak

uvolňuje a rozšiřuje krevní cévy

ulehčuje srdci udržování krevního oběhu v těle.

RAMIPRIL ACTAVIS se může používat:

k léčbě vysokého krevního tlaku (hypertenze)

ke snížení rizika, že dostanete srdeční záchvat nebo mozkovou mrtvici

ke snížení rizika nebo zpomalení zhoršujících se problémů s ledvinami (bez ohledu na to, jestli máte cukrovku nebo ne)

k léčbě srdce, pokud nemůže pumpovat dostatečné množství krve do těla (srdeční selhání)

jako léčba následující po srdečním záchvatu (infarkt myokardu) komplikovaném srdečním selháním.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek RAMIPRIL ACTAVIS užívat

Neužívejte RAMIPRIL ACTAVIS:

jestliže jste alergický/á na ramipril, kterýkoli jiný inhibitor ACE nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Příznakem alergické reakce může být vyrážka, obtíže s polykáním nebo s dýcháním, otok rtů, tváře, hrdla nebo jazyka.

jestliže jste někdy měl/a závažnou alergickou reakci, tzv. „angioedém“. Příznakem může být svědění, kopřivka, červené skvrny na rukou, nohou anebo na hrdle, otok hrdla a jazyka, otok okolo očí a rtů, potíže s dýcháním nebo s polykáním.

pokud chodíte na dialýzu nebo na jiný druh krevní filtrace. Léčba přípravkem RAMIPRIL ACTAVIS pro Vás nemusí být vhodná v závislosti na tom, jaký přístroj se při dialýze používá

pokud máte potíže s ledvinami, spočívající ve sníženém zásobování ledvin krví (tzv. stenóza ledvinové tepny)

pokud jste těhotná déle než 3 měsíce (je však lépe přípravek RAMIPRIL ACTAVIS neužívat ani na počátku těhotenství – viz bod Těhotenství)

pokud máte abnormálně nízký anebo nestabilní krevní tlak. To musí posoudit lékař.

Pokud se Vás týká cokoli z výše uvedeného, neužívejte přípravek RAMIPRIL ACTAVIS. Nejste-li si jistý(á), zeptejte se svého lékaře dříve, než začnete přípravek RAMIPRIL ACTAVIS užívat.

Upozornění a opatřeníPřed užitím přípravku RAMIPRIL ACTAVIS se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou, především: 

jestli nemáte problém se srdcem, játry nebo ledvinami

jestli nemáte velký úbytek solí nebo tekutin v těle (způsobený zvracením, průjmem, větším pocením než obvykle, dietou s omezeným příjmem soli, dlouhodobým užíváním diuretik [odvodňovací tablety] nebo dialýzou)

jestli nebudete muset podstoupit léčbu na snížení alergie na štípnutí včelou nebo vosou (desenzibilizace)

zda Vám nebude v dohledné době podáváno anestetikum. Podává se kvůli operaci nebo zubnímu zákroku. Může být zapotřebí přerušit léčbu přípravkem RAMIPRIL ACTAVIS jeden den předem - poraďte se proto se svým lékařem

zda nemáte v krvi vysoké množství draslíku (prokazuje se krevními testy)

jestli nemáte kolagenní onemocnění cév, jako je sklerodermie nebo systémový lupus erythematodes

pokud se domníváte, že jste těhotná (nebo byste mohla otěhotnět), musíte o tom informovat lékaře. Po dobu prvních tří měsíců těhotenství se užívání přípravku RAMIPRIL ACTAVISnedoporučuje a jeho užívání po 3. měsíci těhotenství může způsobit závažné poškození Vašeho dítěte, viz bod „Těhotenství a kojení“.

Děti a dospívajícíU dětí a dospívajících ve věku do 18 let se užívání přípravku RAMIPRIL ACTAVIS nedoporučuje,protože bezpečnost a účinnost přípravku RAMIPRIL ACTAVIS nebyla dosud stanovena.

Pokud se Vás týká cokoli z výše uvedeného nebo si nejste jistý(á), zeptejte se svého lékaře dříve, než začnete přípravek RAMIPRIL ACTAVIS užívat.

Další léčivé přípravky a RAMIPRIL ACTAVISInformujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Je to kvůli tomu, že přípravek RAMIPRIL ACTAVIS může ovlivnit účinek jiných léků a současně některé léky mohou ovlivnit účinek přípravku RAMIPRIL ACTAVIS.

Jestliže užíváte některý z následujících léků, oznamte to, prosím, svému lékaři. Tyto léky mohou zeslabit účinek přípravku RAMIPRIL ACTAVIS.

Léčivé přípravky, které se užívají k úlevě od bolesti a proti zánětu (např. nesteroidní protizánětlivé léky [tzv. NSAID], jako je ibuprofen nebo indometacin a kyselina acetylsalicylová).

Léčivé přípravky, které se užívají k léčbě nízkého krevního tlaku, šoku, srdečního selhání, astmatu nebo alergií, jako je například efedrin, noradrenalin nebo adrenalin. Lékař Vám bude kontrolovat krevní tlak.

Jestliže užíváte některý z následujících léků, oznamte to, prosím, svému lékaři. Tyto léky mohou při současném užívání s přípravkem RAMIPRIL ACTAVIS zvýšit pravděpodobnost výskytu nežádoucích účinků.

Léčivé přípravky, které se užívají k úlevě od bolesti a proti zánětu (např. nesteroidní protizánětlivé léky [tzv. NSAID], jako je ibuprofen nebo indometacin a kyselina acetylsalicylová)

Protinádorové léky (chemoterapie)

Léky, které brání organizmu odmítat orgány po transplantaci, například cyklosporin

Diuretika (odvodňovací tablety), jako je například furosemid

Léky, které Vám mohou zvýšit množství draslíku v krvi, například spironolakton, triamteren, amilorid, draselné soli a heparin (na ředění krve)

Steroidní léky proti zánětu, jako je např. prednisolon

Alopurinol (používá se na snížení hladiny kyseliny močové v krvi)

Prokainamid (používá se při poruchách srdečního rytmu).

Jestliže užíváte některý z následujících léků, oznamte to, prosím, svému lékaři. Přípravek RAMIPRIL ACTAVIS může mít vliv na jejich účinek. 

Léky na cukrovku, jako jsou například ústy podávané léky snižující hladinu cukru v krvi a inzulín. Přípravek RAMIPRIL ACTAVIS může snížit množství cukru v krvi. Pečlivě si sledujte hladinu cukru v krvi po dobu užívání přípravku RAMIPRIL ACTAVIS.

Lithium (používá se při některých duševních chorobách). Přípravek RAMIPRIL ACTAVISVám může zvýšit množství lithia v krvi. Lékař Vám musí pečlivě sledovat hladinu lithia v krvi.

Pokud se Vás týká cokoli z výše uvedeného (nebo si nejste jistý/á), řekněte to svému lékaři dříve, než začnete přípravek RAMIPRIL ACTAVIS užívat.

RAMIPRIL ACTAVIS s jídlem a alkoholem

Konzumace alkoholu při léčbě přípravkem RAMIPRIL ACTAVIS může způsobit, že budete mít závratě. Jestliže potřebujete vědět, kolik alkoholu můžete pít v období, kdy užíváte přípravek RAMIPRIL ACTAVIS, proberte to se svým lékařem, protože alkohol může zvyšovat účinek léků snižujících krevní tlak.

Přípravek RAMIPRIL ACTAVIS se může užívat spolu s jídlem nebo bez jídla.

Těhotenství a kojeníTěhotenstvíInformujte svého lékaře, pokud se domníváte, že jste těhotná, nebo byste mohla otěhotnět. Lékař vám doporučí vysazení přípravku RAMIPRIL ACTAVIS ještě dříve, než otěhotníte, nebo jakmile zjistíte, že jste těhotná, a převede vás na jinou léčbu. Užívání přípravku RAMIPRIL ACTAVIS není vhodné na počátku těhotenství. Od třetího měsíce těhotenství se přípravek RAMIPRIL ACTAVIS nesmí užívat, protože během druhé a třetí třetiny těhotenství by mohl způsobit závažné poškození plodu.

KojeníInformujte svého lékaře, pokud kojíte. Přípravek RAMIPRIL ACTAVIS není doporučen kojícím matkám a váš lékař může zvolit jinou léčbu po dobu kojení, zejména pokud kojíte novorozené nebo nedonošené dítě.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojůPři léčbě přípravkem RAMIPRIL ACTAVIS můžete pociťovat závrať. Je to pravděpodobnější na začátku léčby přípravkem RAMIPRIL ACTAVIS, nebo pokud začínáte užívat vyšší dávku. Pokud se u Vás vyskytne závrať, neřiďte ani neobsluhujte žádné stroje.

RAMIPRIL ACTAVIS obsahuje laktózu.Jestliže Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, kontaktujte svého lékaře předtím, než užijete tento léčivý přípravek.

3.

Jak se RAMIPRIL ACTAVIS užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Užívání tohoto léčivého přípravku

Lék užívejte ústy každý den ve stejnou denní dobu.

Tablety spolkněte vcelku a zapijte je tekutinou.

Tablety nedrťte ani nežvýkejte.

Jaké množství léku je třeba užívat

Léčba vysokého krevního tlaku

Doporučená úvodní dávka je 1,25 mg nebo 2,5 mg jednou denně.

Lékař Vám bude denní dávku upravovat, dokud nebude Váš krevní tlak kompenzován.

Maximální dávka je 10 mg jednou denně.

Jestliže už užíváte diuretika (odvodňovací tablety), může Vám lékař před zahájením léčby přípravkem RAMIPRIL ACTAVIS diuretika vysadit anebo snížit jejich množství, které budete užívat.

Na snížení rizika srdečního infarktu nebo mozkové mrtvice

Doporučená úvodní dávka je 2,5 mg jedenkrát denně.

Lékař může posléze rozhodnout o zvýšení dávky léku, kterou budete užívat.

Obvyklá dávka je 10 mg jednou denně.

Léčba na snížení nebo oddálení zhoršení potíží s ledvinami

Úvodní dávka může být 1,25 mg nebo 2,5 mg jednou denně.

Lékař Vám postupně upraví dávku, kterou budete užívat.

Obvyklá dávka je 5 mg nebo 10 mg jedenkrát denně.

Léčba srdečního selhání

Doporučená úvodní dávka je 1,25 mg jedenkrát denně.

Lékař Vám postupně upraví dávku, kterou budete užívat.

Maximální dávka je 10 mg denně. Je lépe užít ji ve dvou dílčích dávkách.

Léčba po srdečním infarktu

Doporučená úvodní dávka je 1,25 mg jednou denně až 2,5 mg dvakrát denně.

Lékař Vám postupně upraví dávku, kterou budete užívat.

Obvyklá dávka je 10 mg denně. Je lépe užít ji ve dvou dílčích dávkách.

Starší pacientiLékař Vám sníží úvodní dávku a léčbu Vám bude upravovat pomaleji.

Jestliže jste užil/a více přípravku RAMIPRIL ACTAVIS, než jste měl/aInformujte svého lékaře nebo se odeberte rovnou na lékařskou pohotovostní službu nebo do nejbližší nemocnice. Cestou k lékaři neřiďte – požádejte někoho o odvoz, nebo si zavolejte sanitku. Vezměte si s sebou balení léku, aby lékař věděl, co jste užil/a.

Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek RAMIPRIL ACTAVIS

Jestliže vynecháte dávku, užijte až dávku, která má následovat, a to v obvyklém čase.

Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou tabletu.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, lékárníkanebo zdravotní sestry.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.Přestaňte užívat přípravek RAMIPRIL ACTAVIS a jděte rovnou k lékaři, pokud zpozorujete jakýkoli z následujících závažných nežádoucích účinků – může být nutné poskytnout Vám neodkladnou lékařskou pomoc:

Otok obličeje, rtů nebo hrdla, což může způsobit polykací nebo dýchací obtíže, a dále svědění a vyrážka. Může se jednat o příznaky těžké alergické reakce na přípravek RAMIPRIL ACTAVIS.

Závažné kožní reakce, ke kterým patří vyrážka, vředy v ústech, zhoršení stávajícího kožního onemocnění, zčervenání, puchýře anebo olupování kůže (jako je Stevens-Johnsonův syndrom, toxická epidermální nekrolýza nebo erythema multiforme).

Okamžitě informujte svého lékaře, pokud zaznamenáte:

Zrychlený srdeční tep, nepravidelný nebo zesílený srdeční tep (palpitace), bolest na hrudi, tlak na hrudi nebo závažnější problémy, jako je srdeční infarkt a mozková mrtvice.

Ztížené dýchání nebo kašel. Může jít o příznaky plicních problémů.

Snadno se tvořící modřiny, krvácení trvající delší dobu než obvykle, jakékoli krvácení (např. krvácení z dásní), skvrny na kůži skládající se z červených teček nebo častější výskyt infekcí než obvykle, bolest v krku a horečku, pocit únavy, mdloby, závrať nebo bledost pokožky. Může jít o příznaky onemocnění krve nebo kostní dřeně.

Silnou bolest žaludku, která může vystřelovat do zad. Může to být příznak pankreatitidy (zánět slinivky břišní).

Horečku, zimnici, únavu, ztrátu chuti k jídlu, bolest žaludku, pocit na zvracení, zežloutnutí kůže nebo očí (žloutenka). Může jít o příznaky onemocnění jater, jako je např. hepatitida (zánět jater) nebo poškození jater.

Další nežádoucí účinky jsouPokud některý nežádoucí účinek přechází do těžší formy nebo trvá déle než několik dní, oznamte to, prosím, svému lékaři.

Časté nežádoucí účinky (vyskytují se u méně než 1 z 10 pacientů léčených tímto lékem)

Bolest hlavy nebo únava.

Závratě. Výskyt je pravděpodobnější na začátku léčby přípravkem RAMIPRIL ACTAVIS nebo když začnete užívat vyšší dávku.

Mdloby, hypotenze (abnormálně nízký krevní tlak), zejména pokud se rychle postavíte anebo si rychle sednete.

Suchý, dráždivý kašel, zánět vedlejších nosních dutin (sinusitida) nebo zánět průdušek (bronchitida), ztížené dýchání.

Bolest žaludku nebo střev, průjem, špatné trávení, pocit na zvracení nebo zvracení.

Kožní vyrážka, která může i nemusí vystupovat nad povrch kůže.

Bolest na hrudi

Křeče ve svalech nebo bolest svalů.

Vyšší hladina draslíku v krvi (prokázaná krevními testy) než obvykle.

Méně časté nežádoucí účinky (vyskytují se u méně než 1 ze 100 pacientů léčených tímto lékem)

Problémy s rovnováhou (vertigo).

Svědění nebo neobvyklý pocit na kůži, jako např. necitlivost, brnění, píchání nebo pálení na kůži (parestézie).

Ztráta chuti nebo změna vnímání chuti.

Poruchy spánku.

Pocit deprese, úzkosti, větší nervozita než obvykle nebo neklid.

Ucpaný nos, potíže s dýcháním nebo zhoršení astmatu.

Otok střevní sliznice, tzv. „intestinální angioedém“, který se projevuje bolestí břicha, zvracením a průjmem.

Pálení žáhy, zácpa nebo sucho v ústech.

Vylučování většího množství moči za den, než je obvyklé.

Intenzivnější pocení než obvykle.

Ztráta nebo snížení chuti k jídlu (anorexie).

Zrychlený nebo nepravidelný srdeční tep. Oteklé ruce a nohy. Může jít o příznak toho, že Vaše tělo zadržuje více vody než obvykle.

Návaly.

Rozmazané vidění.

Bolest kloubů.

Horečka.

Impotence u mužů, snížená chuť na sex u mužů i žen.

Zvýšený počet určitého druhu bílých krvinek (tzv. eozinofilie), což se zjistí krevním testem.

Změna funkce jater, slinivky nebo ledvin prokázaná krevním testem.

Vzácné nežádoucí účinky (vyskytují se u méně než 1 z 1 000 pacientů léčených tímto lékem)

Pocit nejistoty nebo zmatenosti.

Červený a oteklý jazyk.

Silné popraskání nebo odlupování kůže, svědící, boulovitá vyrážka.

Problémy s nehty (například uvolňování nebo odlučování nehtů z nehtového lůžka).

Kožní vyrážka nebo modřiny.

Skvrny na kůži a studené končetiny.

Zarudlé, svědící, oteklé oči nebo slzení.

Porucha sluchu a zvonění v uších.

Pocit slabosti.

Pokles počtu červených krvinek, bílých krvinek nebo krevních destiček nebo koncentrace krevního barviva hemoglobinu – prokazuje se krevními testy.

Velmi vzácné nežádoucí účinky (vyskytují se u méně než 1 z 10 000 pacientů léčených tímto lékem)

vyšší citlivost na sluneční záření než obvykle.

Další hlášené nežádoucí účinkyPokud některý z následujících nežádoucích účinků přechází do těžší formy nebo trvá déle než několik dní, řekněte to, prosím, svému lékaři. 

Problémy se soustředěním.

Otok úst.

Velmi nízký počet krvinek v krvi - prokazuje se krevním testem.

Nižší hladina sodíku v krvi než obvykle – prokazuje se krevním testem.

Prsty na rukou a nohou mění barvu, pokud jsou studené, a když se posléze opět zahřejí, brní nebo jsou bolestivé (Raynaudův fenomén).

Zvětšení prsů u mužů.

Zpomalené nebo zhoršené reakce.

Pocit pálení.

Změny vnímání vůně.

Vypadávání vlasů.

U následujících nežádoucích účinků je u dětí častější výskyt než u dospělých:

Časté nežádoucí účinky (vyskytují se u méně než 1 z 10 pacientů)

Zrychlený srdeční tep, ucpaný nos nebo rýma

Zarudlé, svědící, oteklé oči nebo slzení.

Méně časté (vyskytují se u méně než 1 ze 100 pacientů)

Pocit nejistoty, svědění kůže.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou

uvedeny v této příbalové informaci.

5.

Jak přípravek RAMIPRIL ACTAVIS uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.Uchovávejte při teplotě do 25°C. Uchovávejte v původním obalu.Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni daného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek RAMIPRIL ACTAVIS 2,5 mg, 5 mg a 10 mg obsahuje

Léčivou látkou je ramiprilum. Jedna tableta obsahuje 2,5 mg, 5 mg nebo 10 mg ramiprilum.Pomocnými látkami jsou: hydrogenuhličitan sodný, monohydrát laktosy, sodná sůl kroskarmelosy, předbobtnalý kukuřičný škrob, natrium-stearyl–fumarát.Barviva: žlutý oxid železitý (E172) (pouze 2,5 a 5 mg tablety), červený oxid železitý (pouze 5 mg tablety).

Jak přípravek RAMIPRIL ACTAVIS vypadá a co obsahuje toto balení

Ramipril Actavis 2,5 mg: žluté, ploché, podlouhlé, nepotahované tablety, o rozměrech 10 x 5 mm, s rýhou na jedné straně a na bočních stěnách a označené R 2. Tablety lze dělit na dvě stejné dávky.

Ramipril Actavis 5 mg: fialové, ploché, podlouhlé, nepotahované tablety, o rozměrech8,8 x 4,4 mm, s rýhou na jedné straně a na bočních stěnách a označené R 3. Tablety lze dělit na dvě stejné dávky.

Ramipril Actavis 10 mg: bílé až téměř bílé, ploché, podlouhlé, nepotahované tablety, o rozměrech 11 x 5,5 mm, s rýhou na jedné straně a na bočních stěnách a označené R 4. Tablety lze dělit na dvě stejné dávky.

Velikosti balení10, 14, 20, 28, 30, 42, 50, 90, 98 a 100 tablet

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraciActavis Nordic A/S, Gentofte, Dánsko

VýrobciActavis hf., Hafnarfjordur, IslandActavis Ltd., Zejtun, MaltaActavis Nordic A/S, Gentofte, DánskoActavis (Balkanpharma) Dupnitsa AD, Dupnitsa, Bulharsko

Léčivý přípravek je schválen v členských státech Evropského hospodářského prostoru (EHP) pod následujícími názvy:

Dánsko, Finsko, Norsko, Švédsko, Estonsko a Lotyšsko: Ramipril ActavisČeská republika, Litva a Slovenská republika: Ramipril Actavis 2,5 mg, Ramipril Actavis 5 mg,Ramipril Actavis 10 mg.Island: RamílPolsko, Maďarsko: Vivace

Tato příbalová informace byla naposledy revidována:

25.10.2012


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls51940/2012a příloha k sp.zn. sukls125874/2012, sukls51932/2012

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Ramipril Actavis 2,5 mgRamipril Actavis 5 mgRamipril Actavis 10 mg

tablety

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Ramiprilum 2,5 mg, 5 mg resp. 10 mg v jedné tabletěPomocná látka se známým účinkem: jedna 2,5 mg tableta obsahuje 150 mg laktosy (jako monohydrát laktosy).Pomocná látka se známým účinkem: jedna 5 mg tableta obsahuje 92 mg laktosy (jako monohydrát laktosy).Pomocná látka se známým účinkem: jedna 10 mg tableta obsahuje 184 mg laktosy (jako monohydrát laktosy).

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1

3.

LÉKOVÁ FORMA

Tablety

Ramipril Actavis 2,5 mg jsou žluté, ploché, podlouhlé, nepotahované tablety, o rozměrech 10 x 5 mm, s rýhou na jedné straně a na bočních stěnách a označené R 2. Ramipril Actavis 5 mg jsou fialové, ploché, podlouhlé, nepotahované tablety, o rozměrech8,8 x 4,4 mm, s rýhou na jedné straně a na bočních stěnách a označené R 3. Ramipril Actavis 10 mg jsou bílé až téměř bílé, ploché, podlouhlé, nepotahované tablety, o rozměrech 11 x 5,5 mm, s rýhou na jedné straně a na bočních stěnách a označené R 4. Tablety lze dělit na dvě stejné dávky.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

-

Léčba hypertenze

-

Kardiovaskulární prevence: snížení kardiovaskulární morbidity a mortality u pacientů:

o s manifestním aterotrombotickým kardiovaskulárním onemocněním (anamnéza ischemická

choroby srdeční nebo mozkové příhody, nebo onemocnění periferních cév) nebo

o s diabetem a s nejméně jedním kardiovaskulárním rizikovým faktorem (viz bod 5.1).

-

Léčba onemocnění ledvin

o incipientní glomerulární diabetická nefropatie definovaná přítomností mikroalbuminurie o manifestní glomerulární diabetická nefropatie definována makroproteinurií u pacientů s nejméně

jedním dalším kardiovaskulárním rizikovým faktorem (viz bod 5.1)

o manifestní glomerulární nediabetická nefropatie definovaná makroproteinurií ≥ 3 g/den (viz bod

5.1).

-

Léčba symptomatického srdečního selhání

-

Sekundární prevence po akutním infarktu myokardu: snížení mortality v akutní fázi infarktu

myokardu u pacientů s klinickými příznaky srdečního selhání, se začátkem léčby > 48 hod po akutním infarktu myokardu.

4.2

Dávkování a způsob podání

Způsob podání

Perorální podání.

Doporučuje se užívat Ramipril Actavis každý den ve stejnou denní dobu. Ramipril Actavis je možné užívat před jídlem, spolu s jídlem anebo po jídle, protože příjem potravy nemá vliv na jeho biologickou dostupnost (viz bod 5.2).Ramipril Actavis je nutné polknout a zapít tekutinou. Nesmí se kousat ani drtit.

Dávkování

Dospělí

Pacienti léčení diuretikyPo zahájení léčby přípravkem Ramipril Actavis může dojít k hypotenzi, která je pravděpodobnější u pacientů současně léčených diuretiky. U těchto pacientů se doporučuje postupovat s opatrností, neboť tito pacienti mohou mít depleci objemu a/nebo solí v organismu. Pokud je to možné, měla by být diuretika vysazena 2 - 3 dny před zahájením léčby přípravkem Ramipril Actavis (viz bod 4.4).U pacientů s hypertenzí, kterým nebyla diuretika vysazena, se má léčba přípravkem Ramipril Actavis zahájitv dávce 1,25 mg. Je třeba monitorovat funkce ledvin a hladinu draslíku v séru. Následné dávkování Ramipril Actavis má být přizpůsobeno podle cílového krevního tlaku.

Hypertenze

Dávku je zapotřebí individuálně upravit podle profilu pacienta (viz bod 4.4) a kontroly krevního tlaku. Ramipril Actavis se může používat v monoterapii nebo v kombinaci s jinými skupinami antihypertenziv.

Úvodní dávkaLéčba přípravkem Ramipril Actavis má začínat postupně s doporučenou úvodní dávkou 2,5 mg jednou denně. U pacientů s výrazně aktivovaným systémem renin-angiotenzin-aldosteron může nastat nadměrný pokles krevního tlaku po úvodní dávce. U těchto pacientů se doporučuje úvodní dávka 1,25 mg a úvodní léčba musí probíhat pod dohledem lékaře (viz bod 4.4).

Titrace a udržovací dávkaDávku je možné zdvojnásobit v časovém intervalu 2 až 4 týdnů s cílem postupně dosáhnout požadovaného krevního tlaku. Maximální povolená dávka Ramipril Actavis je 10 mg za den. Obvykle se dávka podává jednou denně.

Kardiovaskulární prevence

Úvodní dávkaDoporučená úvodní dávka je 2,5 mg Ramipril Actavis jednou denně.

Titrace a udržovací dávka

Dávka se má postupně zvyšovat v závislosti na tom, jak pacient léčbu snáší. Doporučuje se po jednom anebo dvou týdnech léčby dávku zdvojnásobit a po dalších dvou až třech týdnech ji zvýšit na cílovou udržovací dávku 10 mg Ramipril Actavis jednou denně.

Viz též výše dávkování u pacientů léčených diuretiky.

Léčba onemocnění ledvin

Pacienti s diabetem a mikroalbuminurií

Úvodní dávkaDoporučená úvodní dávka je 1,25 mg jednou denně.

Titrace a udržovací dávkaDávka se má postupně zvyšovat v závislosti na tom, jak pacient léčbu snáší. Doporučuje se po dvou týdnech léčby zdvojnásobit dávku na 2,5 mg jednou denně a potom po dalších dvou týdnech na 5 mg jednou denně.

Pacienti s diabetem a ještě nejméně jedním kardiovaskulárním rizikovým faktorem

Úvodní dávkaDoporučená úvodní dávka je 2,5 mg Ramipril Actavis jednou denně.

Titrace a udržovací dávkaDávka se má postupně zvyšovat v závislosti na tom, jak pacient léčbu snáší. Doporučuje se po jednom až dvou týdnech léčby zdvojnásobit dávku na 5 mg jednou denně a potom po dalších dvou až třech týdnech na 10 mg Ramipril Actavis jednou denně. Cílová denní dávka je 10 mg.

Pacienti s nediabetickou nefropatií definovanou makroproteinurií ≥ 3 g/den

Úvodní dávkaDoporučená úvodní dávka je 1,25 mg jednou denně.

Titrace a udržovací dávkaDávka se má postupně zvyšovat v závislosti na tom, jak pacient léčbu snáší. Doporučuje se po dvou týdnech léčby zdvojnásobit dávku na 2,5 mg jednou denně a potom po dalších dvou týdnech na 5 mg jednou denně.

Symptomatické srdeční selhání

Úvodní dávkaU pacientů stabilizovaných na léčbě diuretiky se doporučuje úvodní dávka 1,25 mg jednou denně.

Titrace a udržovací dávkaDávka přípravku Ramipril Actavis se má titrovat zdvojnásobením dávky každý jeden až dva týdny až do dosažení maximální denní dávky 10 mg. Výhodnější je podat denní dávku ve dvou dílčích dávkách.

Sekundární prevence po akutním infarktu myokardu a se srdečním selháním

Úvodní dávkaU klinicky a hemodynamicky stabilních pacientů je po 48 hodinách po infarktu myokardu úvodní dávka 2,5 mg dvakrát denně po dobu tří dnů. Pokud pacient netoleruje úvodní dávku 2,5 mg, je třeba mu podat dávku 1,25 mg dvakrát denně po dobu dvou dnů a poté zvýšit dávku na 2,5 mg a 5 mg dvakrát denně. Jestliže není možné dávku zvýšit na 2,5 mg dvakrát denně, je třeba léčbu ukončit.

Viz též výše dávkování u pacientů léčených diuretiky.

Titrace a udržovací dávkaDenní dávka se postupně zvyšuje zdvojnásobením dávky v intervalech jednoho až tří dnů, a to až do dosažení cílové udržovací dávky 5 mg dvakrát denně.Je-li to možné, má být udržovací dávka rozdělena do dvou dílčích dávek za den.Pokud nelze dávku zvýšit na 2,5 mg dvakrát denně, je třeba léčbu ukončit. Dosud není dostatek zkušeností s léčbou pacientů s těžkým srdečním selháním (NYHA IV) bezprostředně po infarktu myokardu. Bude-li rozhodnuto tyto pacienty léčit, doporučuje se zahájit léčbu na dávce 1,25 mg jednou denně a pří každém zvýšení dávky je třeba postupovat se zvýšenou opatrností.

Zvláštní skupiny pacientů

Pacienti s poruchou funkce ledvinU pacientů s poruchou funkce ledvin je denní dávka založena na clearance kreatininu (viz bod 5.2):

- Pokud je clearance kreatininu ≥ 60 ml/min, není nutné upravovat úvodní dávku (2,5 mg/den);

maximální denní dávka je 10 mg;

- Pokud je clearance kreatininu v rozsahu 30-60 ml/min, není nutné upravovat úvodní dávku

(2,5 mg/den); maximální denní dávka je 5 mg;

- Pokud je clearance kreatininu v rozsahu 10-30 ml/min, úvodní dávka je 1,25 mg/den a maximální denní

dávka je 5 mg;

- U hemodialyzovaných pacientů s hypertenzí: ramipril je mírně dialyzovatelný; úvodní dávka je

1,25 mg/den a maximální denní dávka je 5 mg; lék je třeba podávat několik hodin po dialýze.

Pacienti s poruchou funkce jater (viz bod 5.2)U pacientů s poruchou funkce jater je možné léčbu přípravkem Ramipril Actavis zahájit pouze pod důsledným lékařským dohledem a maximální denní dávka přípravku Ramipril Actavis je 2,5 mg.

Starší pacientiÚvodní dávka musí být nižší a následná titrace dávky musí být pomalejší kvůli vyšší pravděpodobnosti výskytu nežádoucích účinků, a to zejména u velmi starých a slabých pacientů. Je třeba uvážit snížení úvodní dávky ramiprilu na 1,25 mg.

Pediatrická populaceBezpečnost a účinnost ramiprilu u dětí nebyla dosud stanovena. V současnosti dostupné údaje týkající se ramiprilu jsou obsažené v bodech 4.8, 5.1, 5.2 a 5.3, avšak nemohou být stanovena žádná konkrétní doporučení pro dávkování.

4.3

Kontraindikace

-

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodu 6.1 nebo na

jakýkoli jiný inhibitor ACE (angiotenzin konvertující enzym)

-

Angioedém v anamnéze (hereditární, idiopatický nebo angioedém při předchozím užití inhibitoru

ACE nebo antagonistů receptoru pro angiotenzin II (AIIRA)

-

Extrakorporální léčba umožňující kontakt krve s negativně nabitým povrchem (viz bod 4.5)

-

Významná bilaterální stenóza renální tepny anebo stenóza renální tepny v jediné funkční ledvině

-

Druhý a třetí trimestr těhotenství (viz body 4.4 a 4.6)

-

Ramipril se nesmí používat u pacientů s hypotenzí anebo u pacientů hemodynamicky nestabilních.

4.4

Zvláštní upozornění a zvláštní opatření pro použití

Zvláštní skupiny pacientů

Těhotenství

V těhotenství nesmí být zahájena léčba inhibitory ACE, jako je např. ramipril nebo antagonisty receptoru proangiotenzin II (AIIRAs). Pokud se pokračování léčby inhibitory ACE/AIIRAs nepovažuje vysloveně za nezbytné, musí být u pacientek plánujících otěhotnění změněna léčba na alternativní antihypertenzní léčbu s prokázaným bezpečnostním profilem pro používání v době těhotenství. Jestliže se zjistí, že je pacientka těhotná, musí být léčba inhibitory ACE/AIIRAs okamžitě ukončena a, pokud je to vhodné, musí být zahájena náhradní léčba (viz body 4.3 a 4.6).

Pacienti s mimořádným rizikem hypotenze

Pacienti s výrazně aktivovaným renin-angiotenzin-aldosteronovým systémemU pacientů s výrazně aktivovaným renin-angiotenzin-aldosteronovým systémem existuje riziko akutního výrazného poklesu krevního tlaku a zhoršení funkce ledvin v důsledku inhibice ACE, především pokud je inhibitor ACE anebo diuretikum jako doprovodná léčba podáván poprvé, anebo pokud se podává poprvé zvýšená dávka.Předpokládat významnou aktivaci renin-angiotenzin-aldosteronového systému a počítat s lékařským dohledem včetně sledování krevního tlaku je nutné například u těchto pacientů:

-

pacienti se závažnou hypertenzí

-

pacienti s dekompenzovaným městnavým srdečním selháním

-

pacienti s hemodynamicky významnou přítokovou nebo odtokovou překážkou v levé komoře (např. stenóza aortální anebo mitrální chlopně)

-

pacienti s unilaterální stenózou renální tepny, přičemž druhá ledvina je funkční

-

pacienti, kteří mají, anebo u nichž může vzniknout nedostatek tekutin a solí (včetně pacientů užívajících diuretika)

-

pacienti s cirhózou jater a/nebo s ascitem

-

pacienti podstupující velkou operaci nebo během anestézie látkami, které navozují hypotenzi.

Všeobecně se doporučuje před zahájením léčby upravit dehydrataci, hypovolémii nebo depleci solí (u pacientů se srdečním selháním se však úprava musí důkladně uvážit s ohledem na riziko objemového přeplnění).

Přechodné nebo trvalé srdeční selhání po infarktu myokardu

Pacienti s rizikem srdeční anebo mozkové ischémie v případě akutní hypotenzeÚvodní fáze léčby vyžaduje zvláštní lékařský dohled.

Starší pacientiViz bod 4.2.

OperaceTam, kde je to možné, se doporučuje ukončit léčbu inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu, jako je např. ramipril, jeden den před operací.

Sledování funkce ledvinPřed zahájením léčby a po dobu léčby, především v počátečních týdnech, musí být sledována funkce ledvin a popřípadě upraveno dávkování. Zvláště důkladné sledování je nutné u pacientů s poruchou funkce ledvin (viz bod 4.2). Riziko zhoršení funkce ledvin existuje hlavně u pacientů s městnavým srdečním selháním anebo po transplantaci ledviny.

AngioedémU pacientů léčených inhibitory ACE včetně ramiprilu byl hlášen výskyt angioedému (viz bod 4.8). V případě angioedému musí být léčba přípravkem Ramipril Actavis ukončena.Okamžitě musí být zahájena akutní léčba. Musí zůstat na pozorování nejméně 12 až 24 hodin a propuštěn může být až po úplném vymizení příznaků.

U pacientů léčených inhibitory ACE včetně přípravku Ramipril Actavis (viz bod 4.8) byl hlášen intestinální angioedém, který se projevil bolestí břicha (s nauzeou nebo se zvracením anebo bez těchto příznaků).

Anafylaktické reakce po dobu desenzibilizacePravděpodobnost a závažnost anafylaktických a anafylaktoidních reakcí na hmyzí jed a další alergeny se v důsledku inhibice ACE zvyšuje. Před desenzibilizací je potřeba zvážit dočasné pozastavení léčby přípravkem Ramipril Actavis.

HyperkalemieU některých pacientů léčených inhibitory ACE včetně přípravku Ramipril Actavis byla pozorována hyperkalemie. K pacientům s rizikem výskytu hyperkalemie patří pacienti s renální insuficiencí, starší pacienti (> 70 let), pacienti s neupraveným diabetem mellitem anebo pacienti užívající draselné soli, kaliumšetřící diuretika a další léky zvyšující hladinu draslíku v plazmě, anebo stavy, jako je například dehydratace, akutní srdeční dekompenzace, metabolická acidóza. Pokud je současné užívání výše uvedených léků považováno za potřebné, doporučuje se pravidelně sledovat hladinu kalia v séru (viz bod 4.5).

Neutropenie / agranulocytózaVzácně se vyskytla neutropenie/agranulocytóza stejně jako trombocytopenie a anémie a rovněž byl hlášen útlum kostní dřeně. Doporučuje se sledovat počet bílých krvinek, aby bylo možné odhalit možnou leukopenii. Častější sledování je doporučeno v počátečních fázích léčby a u pacientů s poruchami funkce ledvin, u pacientů, kteří mají současně kolagenové onemocnění (např. lupus erythematodes nebo sklerodermii) a u pacientů léčených jinými přípravky, které mohou navozovat změny krevního obrazu (viz body 4.5 a 4.8).

Rozdíly mezi etnikyInhibitory ACE způsobují vyšší výskyt angioedému u pacientů černé pleti v porovnání s ostatními. Podobně jako další inhibitory ACE, může být ramipril méně účinný při snižování krevního tlaku u pacientů černé pleti, pravděpodobně kvůli vyšší prevalenci hypertenze s nízkou hladinou reninu v černošské populaci s hypertenzí.

KašelPři užívání inhibitorů ACE byl hlášen kašel. Charakterizuje se jako neproduktivní, přetrvávající, a vymizí po vsazení léčby. Kašel vyvolaný inhibitorem ACE je třeba zvážit v rámci diferenciální diagnózy kašle.

Ramipril Actavis obsahuje monohydrát laktózy. Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí galaktózy, vrozeným deficitem laktázy nebo malabsorpcí glukózy a galaktózy by neměli tento lék užívat.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Kontraindikované kombinaceMimotělní léčba vedoucí ke kontaktu krve s negativně nabitými povrchy, jako např. dialýza nebo hemofiltrace při použití některých vysoce propustných dialyzačních membrán (např. polyakrylonitrilové membrány), a aferéza lipoproteinů o nízké hustotě se sulfátem dextranu z důvodu zvýšeného rizika závažných anafylaktoidních reakcí (viz bod 4.3). Při léčbě tohoto typu je nutné uvážit použití jiného typu dialyzační membrány, nebo léčivého přípravku z jiné skupiny antihypertenziv.

Upozornění pro použitíSoli draslíku, heparin, kalium šetřící diuretika a další přípravky zvyšující hladinu draslíku v plazmě (včetně antagonistů angiotenzinu II, trimetoprimu, takrolimu, cyklosporinu): Může se vyskytnout hyperkalemie, proto se vyžaduje sledování hladiny draslíku v séru.

Antihypertenziva (např. diuretika) a jiné látky snižující krevní tlak (např. nitráty, tricyklická antidepresiva, anestetika, akutní požití alkoholu, baklofen, alfuzosin, doxazosin, prazosin, tamsulosin, terazosin): je třeba očekávat zvýšení rizika hypotenze (viz bod 4.2 pro diuretika)

Vasopresorická sympatomimetika a další léky (např. isoproterenol, dobutamin, dopamin, adrenalin), které mohou snižovat antihypertenzní účinek přípravku Ramipril Actavis: Doporučuje se sledovat krevní tlak.

Alopurinol, imunosupresiva, kortikosteroidy, prokainamid, cytostatika a další látky, které mohou měnit počet krvinek: zvýšená pravděpodobnost hematologických reakcí (viz bod 4.4).

Soli lithia: inhibitory ACE mohou snižovat vylučování lithia, a proto může být toxicita lithia vyšší. Proto je třeba sledovat hladinu lithia.

Antidiabetika včetně inzulínu: Mohou se vyskytnout hypoglykemické reakce. Doporučuje se sledovat hladinu glukózy v krvi.

Nesteroidní protizánětlivé látky a kyselina acetylsalicylová: Je třeba očekávat oslabení antihypertenzního účinku přípravku Ramipril Actavis. Současné podání inhibitorů ACE a nesteroidních protizánětlivých lékůmůže mimoto vést ke zvýšenému riziku zhoršení renálních funkcí a ke zvýšení hladiny kalia v krvi.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

TěhotenstvíNedoporučuje se užívat Ramipril Actavis v prvním trimestru těhotenství (viz bod 4.4) a užívání ve druhém a třetím trimestru těhotenství je kontraindikováno (viz bod 4.3).

Pokud jde o riziko teratogenity, epidemiologický důkaz po expozici inhibitorům ACE během prvního trimestru těhotenství nebyl přesvědčivý, přesto nelze vyloučit malé zvýšení rizika. Pokud se pokračování léčby ACE inhibitory nepovažuje vysloveně za nezbytné, musí být u pacientek plánujících otěhotnění změněna léčba na náhradní antihypertenzní léčbu s prokázaným bezpečnostním profilem pro používání v době těhotenství. Jestliže se zjistí, že je pacientka těhotná, musí být léčba inhibitory ACE okamžitě ukončena a, pokud je to vhodné, musí být zahájena náhradní léčba.Je známo, že léčba inhibitorem ACE/antagonistou receptoru pro angiotenzin II (AIIRAs) v době druhého a třetího trimestru způsobuje u lidí fetotoxicitu (snížená funkce ledvin, oligohydramnion, retardovaná osifikace lebky) a neonatální toxicitu (selhání ledvin, hypotenze, hyperkalemie) (viz také bod 5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti). Dojde-li k expozici inhibitorům ACE od druhého trimestru, doporučuje se kontrola ledvin a lebky ultrazvukem. Novorozenci, jejichž matky užívaly inhibitory ACE, musí být důkladně sledováni, jestli se u nich nevyskytuje hypotenze, oligurie nebo hyperkalemie (viz také body 4.3 a 4.4).

KojeníVzhledem k nedostatku informací o používání ramiprilu během kojení (viz bod 5.2) se Ramipril Actavis nedoporučuje a je upřednostňována náhradní léčba s lépe prokázaným bezpečnostním profilem při kojení, a to hlavně v případě novorozenců nebo předčasně narozených dětí.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Některé nežádoucí účinky (např. příznaky sníženého krevního tlaku, jako je závrať) mohou zhoršit schopnost pacienta soustředit se a reagovat, a proto představují riziko v situacích, kdy jsou tyto schopnosti obzvlášť důležité (např. při řízení vozidla nebo obsluze strojů).Může k tomu dojít především na začátku léčby anebo při přecházení z jiných léčivých přípravků na RamiprilActavis. Po užití první dávky, stejně jako po prvním užití zvýšené dávky, se doporučuje několik hodin neřídit vozidlo a neobsluhovat stroje.

4.8

Nežádoucí účinky

Součástí bezpečnostního profilu ramiprilu je výskyt přetrvávajícího suchého kašle a reakcí souvisejících s hypotenzí. K závažným nežádoucím účinkům patří angioedém, hyperkalemie, zhoršení funkce ledvin nebo jater, pankreatitida, závažné kožní reakce a neutropenie/agranulocytóza.

Frekvence nežádoucích účinků jsou definovány podle následující konvence:Velmi časté (≥ 1/10); časté (≥ 1/100 až < 1/10); méně časté (≥ 1/1 000 až < 1/100); vzácné (≥ 1/10 000 až < 1/1 000); velmi vzácné (< 1/10 000), neznámé (z dostupných údajů nelze zjistit). V každé skupině četností jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti.

Časté

Méně časté

Vzácné

Velmi vzácné

Neznámé

Srdeční poruchy

Ischemie myokardu včetně anginy pectoris anebo infarktu myokardu, tachykardie, arytmie, palpitace, periferní edém

Poruchy krve a lymfatického systému

Eosinofilie

Snížený počet leukocytů(včetně neutropenie anebo agranulocytó-zy), snížený počet erytrocytů, pokles hemoglobinu, snížený počet destiček

Selhání kostní dřeně, pancytopenie, hemolytická anémie

Poruchy nervového systému

Bolest hlavy, závrať

Vertigo, parestézie, ageuzie, dysgeuzie

Třes, poruchy rovnováhy

Mozková ischémie včetně ischemického iktu a tranzitorní ischemické ataky, zhoršené psychomoto-rické schopnosti, pocit pálení, parosmie

Poruchy oka

Poruchy zraku včetně zamlženého

Konjunktiviti-da

vidění

Poruchy ucha a labyrintu

Zhoršený sluch, tinitus

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

Neproduktivní dráždivý kašel, bronchitida, sinusitida, dyspnoe

Broncho-spasmus včetně zhoršení astmatu, zbytnění nosní sliznice

Gastrointestinální poruchy

Zánět gastrointestinál-ního traktu, poruchy trávení, břišní dyskomfort, dyspepsie, průjem, nausea, zvracení

Pankreatitida (při užívání inhibitorů ACE byly velmi výjimečně hlášeny případy s fatálním průběhem), zvýšené pankreatické enzymy, angioedém tenkého střeva, bolest v horní časti břicha včetně gastritidy, zácpa, sucho v ústech

Glositida

Aftózní stomatitida

Poruchy ledvin a močových cest

Porucha funkce ledvin včetně akutního selhání ledvin, zvýšené vylučování moči, zhoršení již přítomnéproteinurie, zvýšená hladina močoviny v krvi, zvýšená hladina kreatininu v krvi

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Vyrážka, hlavně makulopapulární

Angioedém; velmi výjimečně může být obstrukce dýchacích cest v důsledku

Exfoliativní dermatitida, kopřivka, onycholýza

Reakce z fotosenzi-tivity

Toxická epidermální nekrolýza, Stevens-Johnsonův syndrom, erythema

angioedému fatální; pruritus, hyperhidróza

multiforme, pemfigus, zhoršenípsoriázy, psoriasiform-ní dermatitida, pemfigoidní nebo lichenoidní exantém nebo enantém, alopecie

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

Svalový spasmus, myalgie

Artralgie

Poruchy metabolismu a výživy

Zvýšená hladina kalia v krvi

Anorexie, snížená chuť k jídlu

Snížená hladina natriav krvi

Cévní poruchy

Hypotenze, ortostatickésnížení krevníhotlaku, synkopa

Zčervenání

Vaskulární stenóza, hypoperfúze, vaskulitida

Raynaudův fenomén

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Bolest na hrudi, únava

Pyrexie

Astenie

Poruchy imunitního systému

Anafylaktické nebo anafylaktoidní reakce, zvýšený titrantinukleár-ních protilátek

Poruchy jater a žlučových cest

Zvýšené hladiny jaterních enzymů a/nebo konjugovaného bilirubinu

Cholestatická žloutenka, hepatocelulár-ní poškození

Akutní selhání jater, cholestatická nebo cytolytická hepatitida (velmi výjimečně s fatálním průběhem)

Poruchy reprodukčního systému a prsů

Přechodná erektilní dysfunkce, snížené libido

Gynekomas-tie

Psychiatrické poruchy

Zhoršená nálada, úzkost, nervozita, neklid, poruchy

Stav zmatenosti

Poruchy pozornosti

spánku včetně somnolence

Pediatrická populace

Bezpečnost použití ramiprilu byla sledována ve dvou klinických studiích, u 325 dětí a adolescentů ve věku mezi 2-16 lety. Zatímco podstata a intensita výskytu nežádoucích účinků byly podobné jako u dospělých, četnost následujících nežádoucích účinků byla u dětí vyšší:

• Tachykardie, ucpání nosu, rýma „časté“ (≥ 1/100 až < 1/10) u dětí a „méně časté“ (≥ 1/1 000 až < 1/100) u dospělých.• Záněty spojivek „časté“ (≥ 1/100 až < 1/10) u dětí, ale „vzácné“ (≥ 1/10 000 až < 1/1 000) u dospělých.• Třes a kopřivka „méně časté“ (≥ 1/1 000 až < 1/100) u dětí, ale „vzácné“ (≥ 1/10 000 až< 1/1 000) u dospělých.

Celkový bezpečnostní profil ramiprilu u pediatrických pacientů se významně neliší od bezpečnostníhoprofilu u dospělých.

4.9 PředávkováníK příznakům spojeným s předávkováním ACE inhibitory může patřit výrazná periferní vasodilatace (s výraznou hypotenzí, šokem), bradykardie, poruchy elektrolytů a selhání ledvin. Pacienta je třeba důkladně monitorovat, léčba je podpůrná a symptomatická. Navrhovaná opatření zahrnují primární detoxikaci (výplach žaludku, podání adsorbentů) a opatření pro obnovu hemodynamické stability, včetně podání alfa-1 adrenergních agonistů nebo podání angiotenzinu II (angiotenzinamid). Ramiprilát, aktivní metabolit ramiprilu, se hemodialýzou obtížně odstraňuje z krevního oběhu.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: ACE inhibitory, samotné, ATC kód: C09AA05.

Mechanizmus účinku

Ramiprilát, aktivní metabolit proléčiva ramiprilu, inhibuje enzym dipeptidylkarboxypeptidázu I (synonyma: angiotenzin konvertující enzym, kinináza II). V plazmě a v tkáních tento enzym katalyzuje přeměnu angiotenzinu I na aktivní vasokonstrikční látku angiotenzin II a štěpí aktivní vasodilatátor bradykinin. Snížená tvorba angiotenzinu II a inhibice štěpení bradykininu vede k vasodilataci.Jelikož angiotenzin II stimuluje také uvolňování aldosteronu, vyvolává ramiprilát snížení sekrece aldosteronu. Průměrná odpověď na monoterapii inhibitorem ACE byla nižší u pacientů černé pleti (afrokaribská populace) s hypertenzí (obvykle jde o populaci s hypertenzí s nízkou hladinou reninu) než u pacientů jiné barvy pleti.

Farmakodynamické účinky

Antihypertenzní vlastnostiPodání ramiprilu vyvolává výrazné snížení periferní arteriální rezistence. Obvykle nedochází k velkým změnám v renálním plazmatickém průtoku a v glomerulární filtraci. Podávání ramiprilu pacientům s hypertenzí vede ke snížení krevního tlaku vleže a vstoje bez kompenzace zvýšením tepové frekvence.U většiny pacientů dochází po jednorázovém perorálním podání k nástupu antihypertenzího účinku během 1 až 2 hodin, maximálního účinku je obvykle dosaženo během 3 až 6 hodin a obvykle trvá 24 hodin.Maximální antihypertenzní účinek při pokračování v podávání ramiprilu je obvykle pozorován po 3 až 4 týdnech. Bylo prokázáno, že antihypertenzní účinek přetrvává při dlouhodobém podávání po dobu 2 let.Náhlé vysazení ramiprilu nevyvolává rychlý a výrazný vzestup krevního tlaku.

Srdeční selháníKromě běžné léčby diuretiky a volitelnými srdečními glykosidy byla prokázána účinnost ramiprilu u pacientů s funkční třídou II-IV New York Heart Association. Léčivo mělo přínosné účinky na srdeční hemodynamiku (snížený plnicí tlak levé a pravé komory, snížená celková periferní vaskulární rezistence, zvýšený srdeční výdej a zlepšení srdečního indexu). Také byla snížena neuroendokrinní aktivace.

Klinická účinnost a bezpečnost

Kardiovaskulární prevence/nefroprotekceByla provedena preventivní placebem kontrolovaná studie (studie HOPE), která zahrnovala více než 9200 pacientů, jimž byl ke standardní léčbě přidáván ramipril. Do studie byli zařazeni pacienti se zvýšeným kardiovaskulárním rizikem buď po aterotrombotickém kardiovaskulárním onemocnění (ischemická choroba srdeční v anamnéze, cévní mozková příhoda nebo onemocnění periferních cév), anebo s diabetem mellitem a nejméně ještě jedním přídatným rizikovým faktorem (prokázaná mikroalbuminurie, hypertenze, zvýšená hladina celkového cholesterolu, nízká hladina HDL cholesterolu anebo kouření cigaret).Studie prokázala, že ramipril statisticky významně snižuje incidenci infarktu myokardu, úmrtí z kardiovaskulárních příčin a z důvodu cévní mozkové příhody, samotných a kombinovaných (primárně kombinované události).

Studie HOPE: hlavní výsledky

Ramipril

Placebo

Relativní riziko(95%

interval

spolehlivosti

p-hodnota

%

%

Všichni pacienti

n=4 645

N=4 652

Primární kombinované příhody

14,0

17,8

0,78 (0,70-0,86)

<0,001

Infarkt myokardu

9,9

12,3

0,80 (0,70-0,90)

<0,001

Úmrtí z kardiovaskulární příčiny

6,1

8,1

0,74 (0,64-0,87)

<0,001

Cévní mozková příhoda

3,4

4,9

0,68 (0,56-0,84)

<0,001

Sekundární výsledné parametry

Úmrtí z jakékoli příčiny

10,4

12,2

0,84 (0,75-0,95)

0,005

Nutnost revaskularizace

16,0

18,3

0,85 (0,77-0,94)

0,002

Hospitalizace pro nestabilní anginu

pectoris

12,1

12,3

0,98 (0,87-1,10)

NS

Hospitalizace pro srdeční selhání

3,2

3,5

0,88 (0,70-1,10)

0,25

Komplikace diabetu

6,4

7,6

0,84 (0,72-0,98)

0,03

Studie MICRO-HOPE, předdefinovaná podstudie studie HOPE, zkoumala účinek přidání ramiprilu 10 mg k současnému léčebnému režimu v porovnání s placebem u 3577 pacientů ve věku nejméně ≥ 55 let (bez omezení horní hranice věku) s převahou pacientů s diabetem 2. typu (a alespoň jedním dalším kardiovaskulárním rizikovým faktorem), s normálním anebo s vysokým tlakem.

Primární analýza ukázala, že u 117 (6,5 %) pacientů, kteří ve studii užívali ramipril, a u 149 (8,4 %) pacientů užívajících placebo se rozvinula zjevná nefropatie, což odpovídalo RRR 24 %; 95% CI [3-40], p = 0,027.

Multicentrická, randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná klinická studie REIN sparalelními skupinami byla zaměřena na vyhodnocení účinku léčby ramiprilem na rychlost poklesu glomerulární filtrace (GFR). Studie se zúčastnilo 352 normotenzních nebo hypertenzních pacientů (ve věku 18 - 70 let), kteří měli mírnou (tj. průměrným vylučováním proteinu v moči > 1 a < 3 g/24 h) nebo těžkou proteinurii (≥ 3 g/24 h) zapříčiněnou chronickou nediabetickou nefropatií. Obě skupiny pacientů byly prospektivně stratifikovány.

Základní analýza pacientů s nejtěžší proteinurií (v této skupině pacientů byla studie předčasně ukončena kvůli přínosu ve skupině s ramiprilem) ukázala, že průměrná rychlost poklesu glomerulární filtrace za měsíc byla nižší při užívání ramiprilu v porovnání s placebem; -0,54 (0,66) proti -0,88 (1,03) ml/min/měsíc, p = 0,038. Rozdíl mezi skupinami byl 0,34 [0,03-0,65] za měsíc a kolem 4 ml/min/rok; 23,1 % pacientů ve skupině s ramiprilem dosáhlo kombinovaný sekundární výsledný parametr zdvojnásobení výchozí koncentrace kreatininu v séru a/nebo konečného stádia onemocnění ledvin (potřeba dialýzy nebo transplantace ledvin), zatímco ve skupině s placebem to bylo 45,5 % pacientů (p = 0,02).

Sekundární prevence po akutním infarktu myokardu

Do studie AIRE bylo zařazeno více než 2 000 pacientů s přechodnými/přetrvávajícími klinickými příznaky srdečního selhání po zjištěném infarktu myokardu. Léčba ramiprilem byla zahájena 3 až 10 dní po akutním infarktu myokardu. Studie ukázala, že po uplynutí času sledování v průměru 15 měsíců byla mortalita u pacientů léčených ramiprilem 16,9 % oproti 22,6 % u pacientů, kteří dostávali placebo. Znamená to, že absolutní snížení mortality bylo 5,7 % a snížení relativního rizika 27 % (95 % CI [11-40 %]).

Pediatrická populace:

V randomizované, dvojitě zaslepené, klinické studii zahrnující 244 pediatrických pacientů s hypertenzí (73%s primární hypertenzí) ve věku 6-16 let dostávali pacienti buď nízkou, střední či vysokou dávku ramiprilu pro dosažení plazmatické koncentrace ramiprilátu odpovídající rozmezí dávek u dospělých 1,25 mg; 5 mg a 20 mg dle tělesné hmotnosti. Na konci 4-týdeního období podávání ramiprilu nebylo dosaženo cíle sledování ve snížení systolického krevního tlaku, ale při nejvyšší dávce se snížil diastolický krevní tlak. Obě střední i vysoká dávka ramiprilu vykázaly významné snížení jak systolického tak i diastolického krevního tlaku u dětí s potvrzenou hypertenzí.Tento účinek nebylo možné pozorovat během 4-týdenní dávku zvyšující, randomizované, dvojitě zaslepené studie, kdy následně byl přípravek vysazen, u 218 pediatrických pacientech ve věku mezi 6-16 lety (75% s primární hypertenzí) kde oba krevní tlaky systolický i diastolický vykázaly nízký rebound, ale statisticky nevýznamný návrat k základní hodnotě, při všech třech velikostech zkoušené dávky [nízká dávka (0,625 mg – 2,5 mg); střední dávka (2,5 mg – 10 mg); vysoká dávka (5 mg – 20 mg)] v závislosti na hmotnosti. Ramipril nevykázal lineární odpověď na dávku u studované pediatrické populace.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Farmakokinetika a metabolizmus

AbsorpceRamipril se po perorálním podání rychle vstřebává z gastrointestinálního traktu: maximální plazmatické koncentrace ramiprilu je dosaženo v průběhu jedné hodiny. Na základě údajů analýzy moče je rozsah absorpce nejméně 56 % a absorpce není významně ovlivněna přítomností potravy v gastrointestinálním traktu. Biologická dostupnost aktivního metabolitu ramiprilátu je po perorálním podání 2,5 mg a 5 mg ramiprilu 45 %.Vrcholové plazmatické koncentrace ramiprilátu, jediného aktivního metabolitu ramiprilu, je dosaženo za 2 -4 hodiny po užití ramiprilu. Ustáleného stavu plazmatické koncentrace ramiprilátu po užití obvyklých dávek ramiprilu jednou denně je dosaženo přibližně čtvrtý den léčby.

DistribuceNa sérové proteiny se vyvazuje přibližně 73 % ramiprilu a v případě ramiprilátu je to přibližně 56 %.

BiotransformaceRamipril se téměř úplně metabolizuje na ramiprilát a ester diketopiperazinu, kyselinu diketopiperazinovou a glukuronidy ramiprilu a ramiprilátu.

EliminaceMetabolity jsou primárně vylučovány ledvinami.Pokles plazmatické koncentrace ramiprilátu je vícefázový. Pro svou silnou saturovatelnou vazbu na ACE a slabou disociaci z enzymu má ramiprilát prodlouženou terminální eliminační fázi při velmi nízkých plazmatických koncentracích. Po vícenásobných dávkách ramiprilu podávaných jednou denně byl účinný poločas koncentrace ramiprilátu 13 - 17 hodin po dávkách 5 - 10 mg a delší po nižších dávkách 1,25 - 2,5 mg. Tento rozdíl souvisí se saturovatelnou kapacitou enzymu vázat ramiprilát.

KojeníPři jednorázové perorální dávce ramiprilu je hladina ramiprilu a jeho metabolitu v mateřském mléku nedetekovatelná. Účinek opakovaných dávek však není znám.

Pacienti se selháním ledvin (viz bod 4.2)U pacientů se zhoršenou funkcí ledvin je renální exkrece ramiprilátu snížená a renální clearance ramiprilátu proporčně souvisí s clearance kreatininu. To má za následek zvýšenou plazmatickou koncentraci ramiprilátu, která klesá pomaleji než u pacientů s normální funkcí ledvin.

Pacienti se zhoršenou funkcí jater (viz bod 4.2)U pacientů se zhoršenou funkcí jater je metabolizmus ramiprilu na ramiprilát opožděný kvůli snížené aktivitě jaterních esteráz a plazmatická hladina ramiprilu je u těchto pacientů zvýšená. Maximální koncentraceramiprilátu u těchto pacientů se však neliší od pacientů s normální funkcí jater.

Pediatrická populaceNa 30 hypertenzních pacientech ve věku 2-16 let, s hmotností ≥10 kg byl studován farmakokinetický profil ramiprilu. Při dávkách mezi 0,05 až 0,2 mg/kg byl ramipril rychle a ve velké míře metabolizován na ramiprilát. Maximální koncentrace ramiprilátu v plazmě bylo dosaženo za 2-3 hodiny. Clearance ramiprilátu vysoce koreluje s logaritmem tělesné hmotnosti (p<0,01) stejně jako s dávkou (p<0,001). Clearance a distribuční objem se zvýšily se zvyšujícím se věkem dětí v každé dávkovací skupině.Při dávce 0,05 mg/kg u dětí bylo dosaženo porovnatelné úrovně expozice jako u dospělých při dávce 5 mgramiprilu. Při dávce 0,2 mg/kg u dětí byla úroveň expozice vyšší než maximální doporučená dávka 10 mg na den u dospělých.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Na akutní toxicitu u hlodavců a psů se perorální podání ramiprilu ukázalo jako nedostatečné.Studie s chronickým perorálním podáváním byly prováděny na potkanech, psech a opicích. U těchto tří druhů byly zjištěny změny hodnot plazmatických elektrolytů a změny krevního obrazu.V důsledku farmakodynamické aktivity ramiprilu bylo zaznamenáno výrazné zvětšení juxtaglomerulárního aparátu u psa a opice, od denních dávek 250 mg/kg/den. Potkani tolerovali denní dávky 2 mg/kg/den, psi 2,5 mg/kg/den a opice 8 mg/kg/den bez škodlivých účinků.Studie reprodukční toxicity u potkana, králíka a opice neprokázaly žádné teratogenní vlastnosti. Fertilita nebyla u potkanů zhoršená u samic ani u samců. Podání ramiprilu samicím potkanů v denních dávkách 50 mg/kg tělesné hmotnosti nebo vyšších ve fetálním období a v období laktace způsobilo ireverzibilní poškození ledvin (dilatace ledvinné pánvičky) u mláďat.

U velmi mladých potkanů bylo po jednorázové dávce ramiprilu pozorováno ireverzibilní poškození ledvin.

Rozsáhlé testování mutagenity s použitím několika testovacích systémů neprokázalo mutagenní ani genotoxické vlastnosti ramiprilu.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Hydrogenuhličitan sodný, monohydrát laktosy, sodná sůl kroskarmelosy, předbobtnalý kukuřičný škrob, natrium-stearyl–fumarátBarviva: žlutý oxid železitý (E172) (pouze 2,5 a 5 mg tablety), červený oxid železitý (E172) (pouze 5 mg tablety).

6.2

Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3

Doba použitelnosti

2 roky

6.4

Zvláštní upozornění pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25°C, Blistry: Uchovávejte v původním obalu

6.5

Druh obalu a velikost balení

Blistr (Al/Al) Velikost balení: 10, 14, 20, 28, 30, 42, 50, 90, 98 a 100 tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Návod na použití přípravku, zacházení s ním a k jeho likvidaci

Všechen nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Actavis Nordic A/SGentofteDánsko

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

Ramipril Actavis 2,5 mg: 58/283/05-CRamipril Actavis 5 mg: 58/284/05-CRamipril Actavis 10 mg: 58/285/05-C

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE / PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

24.8.2005/18.9.2008

10.

DATUM REVIZE TEXTU

25.10.2012


nahoru

Informace na obalu

ÚDAJE ÚVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Krabička na blistry

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Ramipril Actavis 2,5 mg Ramipril Actavis 5 mg Ramipril Actavis 10 mg TabletyRamiprilum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

1 tableta obsahuje ramiprilum 2,5 (5, 10) mg

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje monohydrát laktosy aj.Pro více informací si přečtěte příbalovou informaci.

4.

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

TabletyBlistr: 10, 14, 20, 28, 30, 42, 50, 90, 98, 100 tablet

5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podáníPřed použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do:

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Blistry: Uchovávejte při teplotě do 25°C, v původním obalu.

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH

PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Actavis Nordic A/SGentofteDánsko

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Ramipril Actavis 2,5 mg: 58/283/05-CRamipril Actavis 5 mg: 58/284/05-CRamipril Actavis 10 mg: 58/285/05-C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

Šarže č.:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

ramipril actavis 2,5 mg ramipril actavis 5 mg ramipril actavis 10 mg

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH

Blistr

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Ramipril Actavis 2,5 mg Ramipril Actavis 5 mg Ramipril Actavis 10 mg TabletyRamiprilum

2.

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Actavis Nordic A/S

3.

POUŽITELNOST

EXP

4.

ČÍSLO ŠARŽE

LOT

5.

JINÉ

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.