Ramigamma 10 Mg

Kód 0141572 ( )
Registrační číslo 58/ 104/09-C
Název RAMIGAMMA 10 MG
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Wörwag Pharma GmbH & Co. KG, Böblingen, Německo
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0141556 POR TBL NOB 10X10MG Tableta, Perorální podání
0141565 POR TBL NOB 10X10MG Tableta, Perorální podání
0141573 POR TBL NOB 100X10MG Tableta, Perorální podání
0141564 POR TBL NOB 100X10MG Tableta, Perorální podání
0141557 POR TBL NOB 14X10MG Tableta, Perorální podání
0141566 POR TBL NOB 14X10MG Tableta, Perorální podání
0141558 POR TBL NOB 20X10MG Tableta, Perorální podání
0141567 POR TBL NOB 20X10MG Tableta, Perorální podání
0141559 POR TBL NOB 28X10MG Tableta, Perorální podání
0141568 POR TBL NOB 28X10MG Tableta, Perorální podání
0141560 POR TBL NOB 30X10MG Tableta, Perorální podání
0141569 POR TBL NOB 30X10MG Tableta, Perorální podání
0141561 POR TBL NOB 42X10MG Tableta, Perorální podání
0141570 POR TBL NOB 42X10MG Tableta, Perorální podání
0141571 POR TBL NOB 50X10MG Tableta, Perorální podání
0141562 POR TBL NOB 50X10MG Tableta, Perorální podání
0141572 POR TBL NOB 98X10MG Tableta, Perorální podání
0141563 POR TBL NOB 98X10MG Tableta, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak RAMIGAMMA 10 MG

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls172217/2012

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

RAMIGAMMA 2,5 mg

RAMIGAMMA 5 mg

RAMIGAMMA 10 mg

tablety

ramiprilum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka.- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:1) Co je přípravek Ramigamma a k čemu se používá2) Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ramigamma užívat3) Jak se přípravek Ramigamma užívá4) Možné nežádoucí účinky5) Jak přípravek Ramigamma uchovávat6) Další informace

1. Co je přípravek Ramigamma a k čemu se používá

Ramigamma obsahuje léčivou látku, která se nazývá ramipril. Patří do skupiny léků nazývaných ACE inhibitory (inhibitory enzymu konvertujícího angiotenzin).

Ramigamma účinkuje takto: • snižuje ve Vašem těle tvorbu látek, které Vám mohou zvyšovat krevní tlak • uvolňuje a rozšiřuje Vám krevní cévy • ulehčuje Vašemu srdci udržování krevního oběhu v těle.

Ramigamma se může používat k léčbě vysokého krevního tlaku (hypertenze)

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ramigamma užívat

Neužívejte přípravek Ramigamma:• jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na ramipril, kterýkoli jiný ACE inhibitor nebo na kteroukoli další složku přípravku Ramigamma uvedenou v bodě 6. Příznakem alergické reakce může být vyrážka, obtíže s polykáním nebo s dýcháním, otok rtů, tváře, hrdla nebo jazyka. • jestliže jste někdy měl(a) závažnou alergickou reakci, tzv. „angioedém“. Příznakem může být svědění, kopřivka, červené skvrny na rukou, nohou anebo na hrdle, otok hrdla a jazyka, otok okolo očí a rtů, potíže s dýcháním nebo s polykáním. • pokud chodíte na dialýzu nebo na jiný druh krevní filtrace. Léčba přípravkem Ramigamma pro Vás nemusí být vhodná v závislosti na tom, jaký přístroj se při dialýze používá

• pokud máte potíže s ledvinami, spočívající ve sníženém zásobování ledvin krví (tzv. renální arteriální stenóza) • jestliže jste těhotná déle než 3 měsíce. Je lépe neužívat přípravek Ramigamma i v časném těhotenství -viz “Těhotenství a kojení”.• pokud máte abnormálně nízký anebo nestabilní krevní tlak. To musí posoudit lékař.

Pokud se Vás týká cokoli z výše uvedeného, neužívejte přípravek Ramigamma. Nejste-li si jistý(á), zeptejte se svého lékaře dříve, než začnete přípravek Ramigamma užívat.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Ramigamma je zapotřebí Dříve než začnete užívat tento lék, ověřte si u svého lékaře: • jestli nemáte problém se srdcem, játry nebo ledvinami • jestli nemáte velký úbytek solí nebo tekutin v těle (způsobený zvracením, průjmem, větším pocením než obvykle, dietou s omezeným příjmem soli, dlouhodobým užíváním diuretik (odvodňovací tablety) nebo dialýzou) • jestli nebudete muset podstoupit léčbu na snížení alergie na štípnutí včelou nebo vosou (desenzibilizace) • zda Vám nebude v dohledné době podáváno anestetikum. Podává se kvůli operaci nebo zubnímu zákroku. Může být zapotřebí přerušit léčbu přípravkem Ramigamma jeden den předem - poraďte se proto se svým lékařem • zda nemáte v krvi vysoké množství draslíku (prokazuje se krevními testy) • jestli nemáte kolagenní onemocnění cév, jako je sklerodermie nebo systémový lupus erythematodes • pokud si myslíte, že jste těhotná (nebo byste mohla otěhotnět), musíte o tom informovat lékaře. V časném těhotenství se užívání přípravku Ramigamma nedoporučuje a jeho užívání po 3. měsíci těhotenství je zakázáno, jelikož v tomto stádiu může způsobit závažné poškození Vašeho dítěte, viz bod níže „Těhotenství a kojení“.

Děti U dětí a dospívajících ve věku do 18 let se užívání přípravku Ramigamma nedoporučuje vzhledem k nedostatku informací pro tuto věkovou skupinu pacientů.

Pokud se Vás týká cokoli z výše uvedeného nebo si nejste jistý(á), zeptejte se svého lékaře dříve, než začnete přípravek Ramigamma užívat.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravkyProsím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu (včetně rostlinných přípravků). Je to kvůli tomu, že přípravek Ramigamma může ovlivnit způsob účinku jiných léků a současně některé léky mohou ovlivnit způsob účinku přípravku Ramigamma.

Jestliže užíváte některý z následujících léků, oznamte to, prosím, svému lékaři. Tyto léky mohou zeslabit účinek přípravku Ramigamma. • Léčivé přípravky, které se užívají k úlevě od bolesti a proti zánětu (např. nesteroidní protizánětlivé léky (tzv. NSAIDs), jako je ibuprofen nebo indometacin a kyselina acetylsalicylová)

• Léčivé přípravky, které se užívají k léčbě nízkého krevního tlaku, šoku, srdečního selhání, astmatu nebo alergií, jako je například efedrin, noradrenalin nebo adrenalin. Lékař Vám zkontroluje krevní tlak.

Jestliže užíváte některý z následujících léků, oznamte to, prosím, svému lékaři. Tyto léky mohou při současném užívání s přípravkem Ramigamma zvýšit pravděpodobnost výskytu nežádoucích účinků.

• Léčivé přípravky, které se užívají k úlevě od bolesti a proti zánětu (např. nesteroidní protizánětlivé léky (tzv. NSAIDs), jako je ibuprofen nebo indometacin a kyselina acetylsalicylová) • Protinádorové léky (chemoterapie) • Léky, které brání organismu odmítat orgány po transplantaci, například cyklosporin • Diuretika (odvodňovací tablety), jako je například furosemid • Léky, které Vám mohou zvýšit množství draslíku v krvi, například spironolakton, triamteren, amilorid, draselné soli a heparin (na ředění krve) • Steroidní léky proti zánětu, jako je např. prednisolon • Alopurinol (používá se na snížení hladiny kyseliny močové v krvi) • Prokainamid (používá se při problémech se srdečním rytmem).

Jestliže užíváte některý z následujících léků, oznamte to, prosím, svému lékaři. Přípravek Ramigammamůže mít vliv na jejich účinek. • Léky na cukrovku, jako jsou například ústy podávané léky snižující hladinu cukru v krvi a inzulín. Ramigamma může snížit množství cukru v krvi. Pečlivě si sledujte hladinu cukru v krvi po dobu užívání léku Ramigamma. • Lithium (používá se při problémech s duševním zdravím). Ramigamma Vám může zvýšit množství lithia v krvi. Lékař Vám musí důkladně sledovat hladinu lithia v krvi. Pokud se Vás týká cokoli z výše uvedeného (nebo si nejste jistý(á)), řekněte to svému lékaři dříve, než začnete přípravek Ramigamma užívat.

Užívání přípravku Ramigamma s jídlem a pitím• Konzumace alkoholu při léčbě přípravkem Ramigamma může způsobit, že budete pociťovat závrať nebo se Vám bude točit hlava. Jestliže potřebujete vědět, kolik alkoholu můžete zkonzumovat v období, kdy užíváte přípravek Ramigamma, proberte to se svým lékařem, protože alkohol může znásobit účinek léků snižujících krevní tlak. • Přípravek Ramigamma se může užívat spolu s jídlem nebo bez jídla.

Těhotenství a kojeníTěhotenstvíPokud si myslíte, že jste těhotná (nebo byste mohla otěhotnět), musíte o tom informovat lékaře. Obvykle Vám lékař ukončí léčbu přípravkem Ramigamma ještě před otěhotněním nebo jakmile je těhotenství prokázáno a předepíše jiný přípravek. Přípravek Ramigamma není doporučen pro ženy v ranném stádiu těhotenství a jeho užívání je zakázáno po 3. měsíci těhotenství, jelikož může způsobit závažné poškození dítěte.

KojeníInformujte lékaře pokud kojíte nebo se chystáte kojit. Přípravek Ramigamma není doporučen pro kojící matky a pokud si kojit přejete, Váš lékař Vám předepíše jiný lék, a to především při kojení novorozence nebo dítěte předčasně narozeného.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojůPři léčbě přípravkem Ramigamma můžete pociťovat závrať. Je to pravděpodobnější na začátku léčby přípravkem Ramigamma, nebo pokud začínáte užívat vyšší dávku. Pokud se u Vás vyskytne závrať, neřiďte ani neobsluhujte žádné stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku RamigammaPřípravek Ramigamma obsahuje laktosu (mléčný cukr). Pokud nesnášíte určitý typ cukru, informujte o tom svého lékaře dříve než začnete přípravek užívat.

3. Jak se přípravek Ramigamma užívá

Vždy užívejte přípravek Ramigamma přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Užívání tohoto léčivého přípravku • Lék užívejte ústy každý den ve stejnou denní dobu. • Tablety spolkněte vcelku a zapijte je tekutinou. • Tablety nedrťte ani nežvýkejte.

Jaké množství léku je třeba užívat

Léčba vysokého krevního tlaku • Obvyklá úvodní dávka je 1,25 mg nebo 2,5 mg jednou denně. • Lékař Vám bude denní dávku upravovat, dokud nebude Váš krevní tlak po kontrolou. • Maximální dávka je 10 mg jednou denně. • Jestliže už užíváte diuretika (odvodňovací tablety), může Vám lékař před zahájením léčby přípravkem Ramigamma diuretika vysadit anebo snížit jejich množství, které budete užívat.

Starší pacienti Lékař Vám sníží úvodní dávku a léčbu Vám bude upravovat pomaleji.

Jestliže jste užil(a) více tablet přípravku Ramigamma než jste měl(a)Informujte svého lékaře nebo se odeberte rovnou na pohotovost do nejbližší nemocnice. Cestou do nemocnice neřiďte – požádejte někoho o odvoz, nebo si zavolejte sanitku. Vezměte si s sebou balení léku, aby lékař věděl, co jste užil(a).

Jestliže jste zapomněl(a) užít pravidelnou dávku přípravku Ramigamma• Jestliže vynecháte dávku, užijte až dávku, která má následovat, a to v obvyklém čase. • Neužívejte dvojnásobnou dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Ramigamma nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Přestaňte užívat přípravek Ramigamma a jděte rovnou k lékaři, pokud zpozorujete jakýkoli z následujících závažných nežádoucích účinků – možná bude nutné poskytnout Vám neodkladnou lékařskou pomoc: • Otok tváře, rtů nebo hrdla, což může způsobit obtíže s polykáním nebo s dýcháním, stejně jako svědění a vyrážka. Může se jednat o příznaky těžké alergické reakce na přípravek Ramigamma. • Závažné kožní reakce, ke kterým patří vyrážka, vředy v ústech, zhoršení stávajícího kožního onemocnění, zčervenání, puchýře anebo olupování kůže (jako je Stevens-Johnsonův syndrom, toxická epidermální nekrolýza nebo multiformní erytém).

Okamžitě informujte svého lékaře, pokud zaznamenáte: • Zrychlený srdeční tep, nepravidelný nebo zesílený srdeční tep (palpitace), bolest na hrudi, tlak na hrudníku nebo těžší problémy včetně srdečního záchvatu a mozkové příhody • Ztížené dýchání nebo kašel. Může jít o příznaky plicních problémů. • Snadno se tvořící modřiny, krvácení trvající delší dobu než obvykle, jakékoli krvácení (např. krvácení z dásní), skvrny na kůži skládající se z červených teček nebo častější výskyt infekcí než obvykle, bolest v krku a horečku, pocit únavy, mdloby, závrať nebo bledost pokožky. Může jít o příznaky problémů s krví nebo kostní dření. • Silnou bolest žaludku, která může vystřelovat do zad. Může to být příznak pankreatitidy (zánět slinivky břišní). • Horečku, zimnici, únavu, ztrátu chuti k jídlu, bolest žaludku, pocit na zvracení, zežloutnutí kůže nebo očí (žloutenka). Může jít o příznaky problémů s játry, jako je např. hepatitida (zánět jater) nebo poškození jater.

Další nežádoucí účinky jsou: Pokud některý nežádoucí účinek přechází do těžší formy nebo trvá déle než několik dní, řekněte to, prosím, svému lékaři.

Časté (projevují se u méně než 1 z 10 pacientů) • Bolest hlavy nebo pocit únavy • Pocit závrati. Výskyt je pravděpodobnější na začátku léčby přípravkem Ramigamma nebo když začnete užívat vyšší dávku. • Mdloby, hypotenze (abnormálně nízký krevní tlak), zejména pokud se rychle postavíte anebo si rychle sednete. • Suchý, dráždivý kašel, zánět vedlejších nosních dutin (sinusitida) nebo zánět průdušek (bronchitida), ztížené dýchání • Bolest žaludku nebo střev, průjem, špatné trávení, pocit na zvracení nebo zvracení • Kožní vyrážka, která může i nemusí vyčnívat z kůže • Bolest na hrudníku • Křeče ve svalech nebo bolest svalů • Více draslíku v krvi (prokázané krevními testy) než obvykle.

Méně časté (projevují se u méně než 1 ze 100 pacientů) • Problémy s rovnováhou (vertigo) • Svědění nebo neobvyklý pocit na kůži, jako např. necitlivost, brnění, píchání nebo pálení na kůži (parestézie) • Ztráta chuti nebo změna vnímání chuti • Poruchy spánku • Pocit deprese, úzkosti, větší nervozita než obvykle nebo neklid • Ucpaný nos, potíže s dýcháním nebo zhoršení astmatu • Otok střeva, tzv. “intestinální angioedém”, který se projevuje bolestí břicha, zvracením a průjmem • Pálení žáhy, zácpa nebo sucho v ústech • Vylučování většího množství tekutiny (moč) za den, než je obvyklé • Intenzivnější pocení než obvykle • Ztráta nebo snížení chuti k jídlu (anorexie) • Zrychlený nebo nepravidelný srdeční tep. • Oteklé ruce a nohy. Může jít o příznak toho, že Vaše tělo zadržuje více vody než obvykle. • Zčervenání • Rozmazané vidění • Bolest kloubů • Horečka

• Impotence u mužů, snížená sexuální touha u mužů i žen • Zvýšený počet určitého druhu bílých krvinek (tzv. eozinofilie), což se zjistí krevním testem • Změna funkce jater, slinivky nebo ledvin prokázaná krevním testem.

Vzácné (projevují se u méně než 1 z 1 000 pacientů) • Pocit nejistoty nebo zmatenosti • Červený a oteklý jazyk • Silné popraskání nebo odlupování kůže, svědící, boulovitá vyrážka • Problémy s nehty (například uvolňování nebo odlučování nehtů z nehtového lůžka) • Kožní vyrážka nebo modřiny • Skvrny na kůži a studené končetiny • Červené, svědící, oteklé oči nebo slzení • Porucha sluchu a zvonění v uších • Pocit slabosti • Pokles počtu červených krvinek, bílých krvinek nebo krevních destiček nebo množství hemoglobinu –prokazuje se krevními testy.

Velmi vzácné (projevují se u méně než 1 z 10 000 pacientů) • vyšší citlivost na sluneční záření než obvykle.

Další hlášené nežádoucí účinky: Pokud některý z následujících nežádoucích účinků přechází do těžší formy nebo trvá déle než několik dní, řekněte to, prosím, svému lékaři. • Problémy se soustředěním • Otok úst • Příliš málo krvinek v krvi - prokázáno krevním testem • Méně sodíku v krvi než obvykle – prokázáno krevním testem • Prsty na rukou a nohou mění barvu, pokud jsou studené, a když se posléze opět zahřejí, brní nebo jsou bolestivé (Raynaudův fenomén) • Zvětšení prsů u mužů • Zpomalené nebo zhoršené reakce • Pocit pálení • Změny vnímání vůně • Vypadávání vlasů

Pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. Jak přípravek Ramigamma uchovávat

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25°C.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Další informace

Co přípravek Ramigamma obsahujeLéčivou látkou je ramiprilum

Pomocné látky jsou:Hydrogenuhličitan sodný, monohydrát laktosy, sodná sůl kroskarmelosy, předbobtnalý kukuřičný škrob, natrium-stearyl-fumarát,Tablety Ramigamma 2,5 mg a 5 mg dále obsahují žlutý oxid železitý (E 172)Tablety Ramigamma 5 mg dále obsahují červený oxid železitý (E 172).

Jak přípravek Ramigamma vypadá a co obsahuje toto baleníRamigamma 2,5mg: žlutá, plochá, podlouhlá tableta o rozměrech 10,0 x 5,0 mm, s půlící rýhou na jedné straně a bočních stěnách, označená „R2“.

Ramigamma 5mg: růžová, plochá, podlouhlá tableta o rozměrech 8,8 x 4,4 mm, s půlící rýhou na jedné straně a bočních stěnách, označená „R3“.

Ramigamma 10mg: bílá až téměř bílá, plochá, podlouhlá tableta o rozměrech 11,0 x 5,5 mm, s půlící rýhou na jedné straně a bočních stěnách, označená „R4“.

Velikost balení: 10, 14, 20, 28, 30, 42, 50, 98 a 100 tablet v hliníkových.Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraciWörwag Pharma GmbH & Co. KGCalwer Str. 7D-71034 BöblingenNěmecko

VýrobceActavis Ltd.BLB016, Bulebel Industrial Estate,ZejtunZTN 3000MaltaaActavis hf.Reykjavikurvegur 78220 HafnarfjordurIslandaArtesan Pharma GmbH & Co. KGWendlandstr. 1D-29439 LüchowNěmecko

Tento léčivý přípravek je registrován v členských státech Evropského hospodářského prostoru pod těmito názvy:Bulharsko:

Рамигамма 5 mg / 10 mg таблетки

Česká republika:

Ramigamma 2,5 mg / 5 mg / 10 mg, tablety

Estonsko:

Ramigamma 2,5 mg / 5 mg / 10 mg tabletid

Německo:

Ramipril AAA 2,5 mg, 5 mg, 10 mg Tabletten

Maďarsko:

Ramigamma 2,5 mg / 5 mg / 10 mg tabletta

Litva:

Ramigamma 2,5 mg / 5 mg / 10 mg tabletės

Polsko:

Ramigamma 2,5 mg / 5 mg / 10 mg

Slovenská republika:

Ramigamma 2,5 mg / 5 mg / 10 mg

Dánsko:

Yamasiv 2,5 / 5 mg / 10 mg tabletter

Tato příbalová informace byla naposledy schválena

1.5.2012


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp. zn. sukls246617-19/2010a příloha k sp. zn. sukls66136-8/2009

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

RAMIGAMMA 2,5 mg

RAMIGAMMA 5 mg

RAMIGAMMA 10 mg

tablety

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Ramigamma 2,5 mg: ramiprilum 2,5 mg v jedné tabletě Obsahuje 155 mg monohydrátu laktosy jako pomocnou látku.

Ramigamma 5 mg : ramiprilum 5 mg v jedné tabletě. Obsahuje 94 mg monohydrátu laktosy jako pomocnou látku.

Ramigamma 10 mg : ramiprilum 10 mg v jedné tabletě. Obsahuje 193,2 mg monohydrátu laktosy jako pomocnou látku.

Všechny pomocné látky viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA . Tablety.Popis přípravku:Ramigamma 2,5mg: žlutá, plochá, podlouhlá tableta o rozměrech 10,0 x 5,0 mm, s půlící rýhou na jedné straně a bočních stěnách, označená „R2“. Tabletu lze dělit na dvě stejné poloviny

Ramigamma 5mg: růžová, plochá, podlouhlá tableta o rozměrech 8,8 x 4,4 mm, s půlící rýhou na jedné straně a bočních stěnách, označená „R3“. Tabletu lze dělit na dvě stejné poloviny

Ramigamma 10mg: bílá až téměř bílá, plochá, podlouhlá tableta o rozměrech 11,0 x 5,5 mm, s půlící rýhou na jedné straně a bočních stěnách, označená „R4“. Tabletu lze dělit na dvě stejné poloviny

4. KLINICKÉ ÚDAJE 4.1. Terapeutické indikace Léčba hypertenze

4.2. Dávkování a způsob podání Perorální podání.

Doporučuje se užívat přípravek Ramigamma každý den ve stejnou denní dobu. Přípravek Ramigamma je možné užívat před jídlem, spolu s jídlem anebo po jídle, protože příjem potravy nemá vliv na jeho biologickou dostupnost (viz bod 5.2). Přípravek Ramigamma je nutné polknout a zapít tekutinou. Nesmí se kousat ani drtit.

Dospělí

Pacienti léčení diuretiky Po zahájení léčby přípravkem Ramigamma může dojít k hypotenzi, která je pravděpodobnější u pacientů současně léčených diuretiky. U těchto pacientů se doporučuje postupovat s opatrností, neboť tito pacienti mohou mít depleci objemu a/nebo solí v organismu. Pokud je to možné, měla by být diuretika vysazena 2-3 dny před zahájením léčby přípravkem Ramigamma (viz bod 4.4). U pacientů s hypertenzí, kterým nebyla diuretika vysazena, by měla být zahájena léčba přípravkem Ramigamma v dávce 1,25 mg. Je třeba monitorovat funkce ledvin a hladinu draslíku v séru. Následné dávkování přípravku Ramigamma má být přizpůsobeno podle cílového krevního tlaku.

Hypertenze

Dávku je zapotřebí individuálně upravit podle profilu pacienta (viz bod 4.4) a kontroly krevního tlaku. Přípravek Ramigamma může být použit v monoterapii nebo v kombinaci s jinými skupinami antihypertenziv.

Úvodní dávka Léčba přípravkem Ramigamma má začínat postupně s doporučenou úvodní dávkou 2,5 mg jednou denně. U pacientů s výrazně aktivovaným systémem renin-angiotenzin-aldosteron může nastat nadměrný pokles krevního tlaku po úvodní dávce. U těchto pacientů se doporučuje úvodní dávka 1,25 mg a úvodní léčba musí probíhat po dohledem lékaře (viz bod 4.4).

Titrace a udržovací dávka Dávku je možné zdvojnásobit v časovém intervalu 2 až 4 týdnů s cílem postupně dosáhnout požadovaného krevního tlaku. Maximální povolená dávka přípravku Ramigamma je 10 mg za den. Obvykle se dávka podává jednou denně.

Zvláštní skupiny pacientů

Pacienti s poruchou funkce ledvin

U pacientů s poruchou funkce ledvin je denní dávka založena na clearance kreatininu (viz bod 5.2): - Pokud je clearance kreatininu ≥ 60 ml/min, není nutné upravovat úvodní dávku (2,5 mg/den); maximální denní dávka je 10 mg; - Pokud je clearance kreatininu v rozsahu 30-60 ml/min, není nutné upravovat úvodní dávku (2,5 mg/den); maximální denní dávka je 5 mg; - Pokud je clearance kreatininu v rozsahu 10-30 ml/min, úvodní dávka je 1,25 mg/den a maximální denní dávka je 5 mg; - U hemodialyzovaných pacientů s hypertenzí: ramipril je mírně dialyzovatelný; úvodní dávka je 1,25 mg/den a maximální denní dávka je 5 mg; lék je třeba podávat několik hodin po dialýze.

Pacienti s poruchou funkce jater (viz bod 5.2.)U pacientů s poruchou funkce jater je možné léčbu přípravkem Ramigamma zahájit pouze pod důsledným lékařským dohledem a maximální denní dávka je 2,5 mg přípravku Ramigamma

Starší pacienti

Úvodní dávka musí být nižší a následná titrace dávky musí být pomalejší kvůli vyšší pravděpodobnosti výskytu nežádoucích účinků, a to zejména u velmi starých a slabých pacientů. Je třeba uvážit snížení úvodní dávky ramiprilu na 1,25 mg.

Pediatričtí pacienti U dětí a dospívajících ve věku do 18 let se léčba přípravkem Ramigamma nedoporučuje z důvodu nedostatečných údajů o bezpečnosti a účinnosti.

4.3. Kontraindikace - Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku nebo na jakýkoli jiný ACE (angiotenzin konvertující enzym) inhibitor (viz bod 6.1) - Angioedém v anamnéze (hereditární, idiopatický nebo angioedém při předchozím užití ACE inhibitorunebo antagonistů receptoru pro angiotenzin II (AIIRA) - Extrakorporální léčba umožňující kontakt krve s negativně nabitým povrchem (viz bod 4.5) - Signifikantní bilaterální renální arteriální stenóza anebo renální arteriální stenóza v jediné funkční ledvině - Druhý a třetí trimestr těhotenství (viz body 4.4 a 4.6) - Ramipril se nesmí používat u pacientů s hypotenzí anebo u pacientů hemodynamicky nestabilních.

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použitíZvláštní skupiny pacientů

Těhotenství:

Léčba ACE inhibitory nesmí být zahájena v těhotenství. Pokud se pokračování léčby ACE inhibitorynepovažuje vysloveně za nezbytné, musí být u pacientek plánujících otěhotnění změněna léčba na alternativní antihypertenzní léčbu s prokázaným bezpečnostním profilem pro používání v době těhotenství. Jestliže se zjistí, že je pacientka těhotná, musí být léčba ACE inhibitory okamžitě ukončena a, pokud je to vhodné, musí být zahájena alternativní léčba (viz body 4.3 a 4.6).

Pacienti s mimořádným rizikem hypotenze

- Pacienti s výrazně aktivovaným renin-angiotenzin-aldosteronovým systémem U pacientů s výrazně aktivovaným renin-angiotenzin-aldosteronovým systémem existuje riziko akutního výrazného poklesu krevního tlaku a zhoršení funkce ledvin v důsledku ACE inhibice, především pokud je ACE inhibitor anebo diuretikum jako doprovodná léčba podáván poprvé, anebo pokud se podává poprvé zvýšená dávka. Předpokládat významnou aktivaci renin-angiotenzin-aldosteronového systému a počítat s lékařským dohledem včetně sledování krevního tlaku je nutné například u těchto pacientů:

- Pacienti se závažnou hypertenzí - Pacienti s dekompenzovaným městnavým selháním srdce - Pacienti s hemodynamicky relevantní přítokovou nebo odtokovou překážkou v levé komoře (např. stenóza aortální anebo mitrální chlopně) - Pacienti s unilaterální renální arteriální stenózou, přičemž druhá ledvina je funkční - Pacienti, kteří mají, anebo u nichž může vzniknout nedostatek tekutin a solí (včetně pacientů užívajících diuretika) - Pacienti s cirhózou jater a/nebo s ascitem - Pacienti podstupující velkou operaci nebo během anestézie látkami, které navozují hypotenzi.

Všeobecně se doporučuje před zahájením léčby upravit dehydrataci, hypovolémii nebo depleci solí (u pacientů se srdečním selháním se však úprava musí důkladně uvážit s ohledem na riziko objemového přeplnění).

- Přechodné nebo trvalé selhávání srdce po infarktu myokardu

- Pacienti s rizikem srdeční anebo mozkové ischémie v případě akutní hypotenze Úvodní fáze léčby vyžaduje zvláštní lékařský dohled.

Starší pacienti

Viz bod 4.2.

Operace Tam, kde je to možné, se doporučuje ukončit léčbu inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu, jako je např. ramipril, jeden den před operací.

Sledování renálních funkcí Před zahájením léčby a po dobu léčby, především v počátečních týdnech, musí být sledovány funkce ledvin a popřípadě upraveno dávkování. Zvláště důkladné sledování je nutné u pacientů s poruchou funkce ledvin (viz bod 4.2). Riziko zhoršení funkce ledvin existuje hlavně u pacientů s městnavým selháním srdce anebo po transplantaci ledviny.

Angioedém U pacientů léčených ACE inhibitory včetně ramiprilu byl hlášen výskyt angioedému (viz bod 4.8). V případě angioedému musí být léčba přípravkem Ramigamma ukončena. Pacient musí být okamžitě léčen na pohotovosti. Musí zde zůstat na pozorování nejméně 12 až 24 hodin a může být propuštěn až po úplném vymizení příznaků. U pacientů léčených ACE inhibitory včetně Ramigamma (viz bod 4.8) byl hlášen intestinální angioedém, který se projevil bolestí břicha (s nauzeou nebo se zvracením anebo bez těchto příznaků).

Anafylaktické reakce po dobu desenzibilizace Pravděpodobnost a závažnost anafylaktických a anafylaktoidních reakcí na jed hmyzu a další alergeny se v důsledku ACE inhibice zvyšuje. Před desenzibilizací je potřeba zvážit dočasné pozastavení léčby přípravkem Ramigamma.

Hyperkalémie U některých pacientů léčených ACE inhibitory včetně ramiprilu byla pozorována hyperkalémie. K pacientům s rizikem výskytu hyperkalémie patří pacienti s renální insuficiencí, starší pacienti (> 70 let), pacienti s nekontrolovaným diabetem mellitem anebo pacienti užívající draselné soli, draslík šetřící diuretika a další léky zvyšující hladinu draslíku v plazmě, anebo stavy, jako je například dehydratace, akutní srdeční dekompenzace, metabolická acidóza. Pokud je současné užívání výše uvedených léků považováno za potřebné, doporučuje se pravidelně sledovat hladinu draslíku v séru (viz bod 4.5).

Neutropénie / agranulocytóza Vzácně se vyskytla neutropénie/agranulocytóza stejně jako trombocytopénie a anémie a rovněž byl hlášen útlum kostní dřeně. Doporučuje se sledovat počet bílých krvinek, aby bylo možné odhalit možnou leukopénii. Častější sledování je doporučeno v počátečních fázích léčby a u pacientů s poruchami funkce ledvin, u pacientů, kteří mají současně kolagenové onemocnění (např. lupus erythematodes nebo sklerodermii) a u pacientů léčených jinými přípravky, které mohou navozovat změny krevního obrazu (viz body 4.5 a 4.8).

Rozdíly mezi etniky ACE inhibitory způsobují vyšší výskyt angioedému u pacientů černé pleti v porovnání s ostatními. Podobně jako další ACE inhibitory může být ramipril méně účinný při snižování krevního tlaku u pacientů

černé pleti, pravděpodobně kvůli vyšší prevalenci hypertenze s nízkou hladinou reninu v černošské populaci s hypertenzí.

Kašel Při užívání ACE inhibitorů byl hlášen kašel. Charakterizuje se jako neproduktivní, přetrvávající, a vymizí po ukončení léčby. Kašel vyvolaný ACE inhibitorem je třeba zvážit v rámci diferenciální diagnózy kašle.

Ramigamma obsahuje monohydrát laktosy a proto by jej neměli užívat pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí galaktosy, vrozeným nedostatkem laktasy nebo malabsorpcí glukosy a galaktosy.

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakceKontraindikované kombinace

Mimotělní léčba vedoucí ke kontaktu krve s negativně nabitými povrchy, jako např. dialýza nebo hemofiltrace při použití některých vysoce propustných dialyzačních membrán (např. polyakrylonitrilové membrány), a aferéza lipoproteinů s nízkou denzitou se sulfátem dextranu z důvodu zvýšeného rizika závažných anafylaktoidních reakcí (viz bod 4.3). Při léčbě tohoto typu je nutné uvážit použití jiného typu dialyzační membrány, nebo léčivého přípravku z jiné skupiny antihypertenziv.

Upozornění pro použití

Soli draslíku, heparin, kalium šetřící diuretika a další přípravky zvyšující hladinu draslíku v plazmě (včetně antagonistů angiotenzinu II, trimetoprimu, takrolimu, cyklosporinu): Může se vyskytnout hyperkalémie, proto se vyžaduje sledování hladiny draslíku v séru.

Antihypertenziva (např. diuretika) a jiné látky snižující krevní tlak (např. nitráty, tricyklická antidepresiva, anestetika, akutní požití alkoholu, baklofen, alfuzosin, doxazosin, prazosin, tamsulosin, terazosin): je třeba očekávat zvýšení rizika hypotenze (viz bod 4.2 pro diuretika)

Vasopresorická sympatomimetika a další léky (např. izoproterenol, dobutamin, dopamin, epinefrin), které mohou snižovat antihypertenzní účinek přípravku Ramigamma: Doporučuje se sledovat krevní tlak.

Alopurinol, imunosupresiva, kortikosteroidy, prokainamid, cytostatika a další látky, které mohou měnit počet krvinek: zvýšená pravděpodobnost hematologických reakcí (viz bod 4.4).

Soli lithia: ACE inhibitory mohou snižovat vylučování lithia, a proto může být toxicita lithia vyšší. Proto je třeba sledovat hladinu lithia.

Antidiabetika včetně inzulínu: Mohou se vyskytnout hypoglykemické reakce. Doporučuje se sledovat hladinu glukózy v krvi.

Nesteroidní protizánětlivé látky a kyselina acetylsalicylová: Je třeba očekávat oslabení antihypertenzního účinku přípravku Ramigamma. Současné podání ACE inhibitorů a NSAID může mimoto vést ke zvýšenému riziku zhoršení renálních funkcí a ke zvýšení hladiny draslíku v krvi. 4.6 Těhotenství a kojení TěhotenstvíNedoporučuje se užívat ACE inhibitory v prvním trimestru těhotenství (viz bod 4.4) a užívání ve druhém a třetím trimestru těhotenství je kontraindikováno (viz bod 4.3 a 4.4).

Pokud jde o riziko teratogenity, epidemiologický důkaz po expozici ACE inhibitorům během prvního trimestru těhotenství nebyl přesvědčivý, přesto nelze vyloučit malé zvýšení rizika. Pokud se pokračování

léčby ACE inhibitory nepovažuje vysloveně za nezbytné, musí být u pacientek plánujících otěhotnění změněna léčba na alternativní antihypertenzní léčbu s prokázaným bezpečnostním profilem pro používání v době těhotenství. Jestliže se zjistí, že je pacientka těhotná, musí být léčba ACE inhibitory okamžitě ukončena a, pokud je to vhodné, musí být zahájena alternativní léčba. Je známo, že expozice léčbě ACE inhibitorem v době druhého a třetího trimestru způsobuje u lidí fetotoxicitu (snížená funkce ledvin, oligohydramnion, retardovaná osifikace lebky) a neonatální toxicitu (selhání ledvin, hypotenze, hyperkalémie) (viz také bod 5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti). Dojde-li k expozici ACE inhibitorům od druhého trimestru, doporučuje se kontrola ledvin a lebky ultrazvukem. Novorozenci, jejichž matky užívaly ACE inhibitory, musí být důkladně sledováni, jestli se u nich nevyskytuje hypotenze (viz také body 4.3 a 4.4).

KojeníVzhledem k nedostatku informací o používání ramiprilu během kojení (viz bod 5.2) se přípravek Ramiganna nedoporučuje a je upřednostňována alternativní léčba s lépe prokázaným bezpečnostním profilem při kojení, a to hlavně v případě novorozenců nebo předčasně narozených dětí.

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje Některé nežádoucí účinky (např. příznaky sníženého krevního tlaku, jako je závrať) mohou zhoršit schopnost pacienta soustředit se a reagovat, a proto představují riziko v situacích, kdy jsou tyto schopnosti obzvlášť důležité (např. při řízení vozidla nebo obsluze strojů). Může k tomu dojít především na začátku léčby anebo při přecházení z jiných léčivých přípravků na ramipril. Po užití první dávky, stejně jako po prvním užití zvýšené dávky, se doporučuje několik hodin neřídit vozidlo a neobsluhovat stroje.

4.8 Nežádoucí účinky Součástí bezpečnostního profilu ramiprilu je výskyt přetrvávajícího suchého kašle a reakcí souvisejících s hypotenzí. K závažným nežádoucím účinkům patří angioedém, hyperkalémie, zhoršení funkce ledvin nebo jater, pankreatitida, závažné kožní reakce a neutropénie/agranulocytóza.

Frekvence nežádoucích účinků jsou definovány podle následující konvence: Velmi časté (≥ 1/10); časté (≥ 1/100 až < 1/10); méně časté (≥ 1/1 000 až < 1/100); vzácné (≥ 1/10 000 až < 1/1 000); velmi vzácné (< 1/10 000), neznámé (z dostupných údajů nelze zjistit). V každé skupině četností jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti.

Časté

Méně časté

Vzácné

Velmi vzácné

Neznámé

Srdeční poruchy

Ischémie myokardu včetně anginy pectoris anebo infarktu myokardu, tachykardie, arytmie, palpitace, periferní edém

Poruchy krve a lymfatického systému

Eozinofilie

Snížený počet bílých krvinek (včetně neutropénie anebo

Selhání kostní dřeně, pancytopénie, hemolytická anémie

agranulocytó-zy), snížený počet červených krvinek, pokles hemoglobinu, snížený počet krevních destiček

Poruchy nervového systému

Bolest hlavy, závrať

Vertigo, parestézie, ageuzie, dysgeuzie

Třes, poruchy rovnováhy

Mozková ischémie včetně mozkové příhody a tranzitorní ischemickéataky, zhoršené psychomoto-rické schopnosti, pocit pálení, parosmie

Poruchy oka

Poruchy zraku včetně zamlženého vidění

Konjunktiviti-da

Poruchy ucha a labyrintu

Zhoršený sluch, tinitus

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

Neproduktivní dráždivý kašel, bronchitida, sinusitida, dyspnoe

Broncho-spasmus včetně zhoršení astmatu, neprůchodný nos

Gastrointestinální poruchy

Zánět gastrointestinální-ho traktu, poruchy trávení, břišní diskomfort, dyspepsie, průjem, nausea, zvracení

Pankreatitida (při užívání ACE inhibitorů byly velmi výjimečně hlášeny případy s fatálním průběhem), zvýšené pankreatické enzymy, angioedém tenkého střeva,

Glositida

Aftózní stomatitida

bolest břicha včetně gastritidy, zácpa, sucho v ústech

Poruchy ledvin a močových cest

Porucha funkce ledvin včetně akutního selhání ledvin, zvýšené vylučování moči, zhoršení preexistující proteinurie, zvýšená hladina močoviny v krvi, zvýšená hladina kreatininu v krvi

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Vyrážka, hlavně makulopapulární

Angioedém; velmi výjimečně může být obstrukce dýchacích cest v důsledku angioedému fatální; pruritus, hyperhidróza

Exfoliativní dermatitida, kopřivka, onycholýza

Fotosenzitivní reakce

Toxická epidermální nekrolýza, Stevens-Johnsonův syndrom, multiformní erytém, pemfigus, zhoršená psoriáza, psoriatiformní dermatitida, pemfigoidní nebo lichenoidní exantém nebo enantém, alopecie

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

Svalový spasmus, myalgie

Artralgie

Poruchy metabolismu a výživy

Zvýšená hladina draslíku v krvi

Anorexie, snížená chuť k jídlu

Snížená hladina sodíku v krvi

Cévní poruchy

Hypotenze, snížený

Zčervenání

Vaskulární stenóza,

Raynaudův fenomén

ortostatický krevní tlak, synkopa

hypoperfúze, vaskulitida

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Bolest na hrudi, únava

Pyrexie

Asténie

Poruchy imunitního systému

Anafylaktické nebo anafylaktoidní reakce, zvýšené antinukleární protilátky

Poruchy jater a žlučových cest

Zvýšené hladiny jaterních enzymů a/nebo konjugovaného bilirubinu

Cholestatická žloutenka, hepatocelulární poškození

Akutní selhání jater, cholestatická nebo cytolytická hepatitida (velmi výjimečně s fatálním průběhem)

Poruchy reprodukčního systému a prsů

Přechodná erektilní impotence, snížené libido

Gynekomastie

Psychické poruchy

Zhoršená nálada, úzkost, nervozita, neklid, poruchy spánku včetně somnolence

Stav zmatenosti

Poruchy pozornosti

4.9 Předávkování K příznakům spojeným s předávkováním ACE inhibitory může patřit výrazná periferní vazodilatace (s výraznou hypotenzí, šokem), bradykardie, poruchy elektrolytů a selhání ledvin. Pacienta je třeba důkladně monitorovat, léčba je podpůrná a symptomatická. Navrhovaná opatření zahrnují primární detoxifikaci (výplach žaludku, podání adsorbentů) a opatření pro obnovu hemodynamické stability, včetně podání alfa-1 adrenergních agonistů nebo podání angiotenzinu II (angiotenzinamid). Ramiprilát, aktivní metabolit ramiprilu, se hemodialýzou obtížně odstraňuje z krevního oběhu.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI 5.1 Farmakodynamické vlastnosti Farmakoterapeutická skupina: ACE inhibitor ATC kód: C09AA05

Mechanismus účinku

Ramiprilát, aktivní metabolit proléčiva ramiprilu, inhibuje enzym dipeptidylkarboxypeptidázu I (synonyma: angiotenzin konvertující enzym, kinináza II). V plazmě a v tkáních tento enzym katalyzuje přeměnu angiotenzinu I na aktivní vazokonstrikční látku angiotenzin II a štěpí aktivní vazodilatátor bradykinin. Snížená tvorba angiotenzinu II a inhibice štěpení bradykininu vede k vazodilataci. Protože angiotenzin II stimuluje také uvolňování aldosteronu, vyvolává ramiprilát snížení sekrece aldosteronu. Průměrná odpověď na monoterapii ACE inhibitorem byla nižší u pacientů černé pleti (afrokaribská populace) s hypertenzí (obvykle jde o populaci s nízkoreninovou hypertenzí) než u pacientů jiné barvy pleti.

Farmakodynamické účinky

Antihypertenzní vlastnosti: Podání ramiprilu vyvolává výrazné snížení periferní arteriální rezistence. Obvykle nedochází k velkým změnám v renálním plazmatickém průtoku a v glomerulární filtraci. Podávání ramiprilu pacientům s hypertenzí vede ke snížení krevního tlaku vleže a vstoje bez kompenzace zvýšením tepové frekvence. U většiny pacientů dochází po jednorázovém perorálním podání k nástupu antihypertenzího účinku během 1 až 2 hodin, maximálního účinku je obvykle dosaženo během 3 až 6 hodin a obvykle trvá 24 hodin. Maximální antihypertenzní účinek při kontinuálním podávání ramiprilu je obvykle pozorován po 3 až 4 týdnech. Bylo prokázáno, že antihypertenzní účinek přetrvává při dlouhodobém podávání po dobu 2 let. Náhlé vysazení ramiprilu nevyvolává rychlý a výrazný vzestup krevního tlaku.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti Farmakokinetika a metabolismus Absorpce

Ramipril se po perorálním podání rychle vstřebává z gastrointestinálního traktu: maximální plazmatické koncentrace ramiprilu je dosaženo v průběhu jedné hodiny. Na základě údajů analýzy moče je rozsah absorpce nejméně 56 % a absorpce není významně ovlivněna přítomností potravy v gastrointestinálním traktu. Biologická dostupnost aktivního metabolitu ramiprilátu je po perorálním podání 2,5 mg a 5 mg ramiprilu 45 %. Maximální plazmatické koncentrace ramiprilátu, jediného aktivního metabolitu ramiprilu, je dosaženo 2-4 hodiny po užití ramiprilu. Rovnovážného stavu plazmatické koncentrace ramiprilátu po užití obvyklých dávek ramiprilu jednou denně je dosaženo přibližně čtvrtý den léčby.

Distribuce Na sérové proteiny se vyvazuje přibližně 73 % ramiprilu a v případě ramiprilátu je to přibližně 56 %.

Metabolismus Ramipril se téměř úplně metabolizuje na ramiprilát a ester diketopiperazinu, kyselinu diketopiperazinovou a glukuronidy ramiprilu a ramiprilátu.

Eliminace Metabolity jsou primárně vylučovány ledvinami. Pokles plazmatické koncentrace ramiprilátu je vícefázový. Pro svou silnou saturovatelnou vazbu na ACE a slabou disociaci z enzymu má ramiprilát prodlouženou terminální eliminační fázi při velmi nízkých plazmatických koncentracích. Po vícenásobných dávkách ramiprilu podávaných jednou denně byl účinný poločas koncentrace ramiprilátu 13-17 hodin po dávkách 5-10 mg a delší po nižších dávkách 1,25-2,5 mg. Tento rozdíl souvisí se saturovatelnou kapacitou enzymu vázat ramiprilát.

KojeníPři jednorázové perorální dávce 10 mg ramiprilu je hladina ramiprilu v mateřském mléku nedetekovatelná. Účinek opakovaných dávek však není znám.

Pacienti se selháním ledvin (viz bod 4.2):U pacientů se zhoršenou funkcí ledvin je renální exkrece ramiprilátu snížená a renální clearance ramiprilátu proporčně souvisí s clearance kreatininu. To má za následek zvýšenou plazmatickou koncentraci ramiprilátu, která klesá pomaleji než u pacientů s normální funkcí ledvin.

Pacienti se zhoršenou funkcí jater (viz bod 4.2):U pacientů se zhoršenou funkcí jater je metabolismus ramiprilu na ramiprilát opožděný kvůli snížené aktivitě jaterních esteráz a plazmatická hladina ramiprilu je u těchto pacientů zvýšená. Maximální koncentrace ramiprilátu u těchto pacientů se však neliší od pacientů s normální funkcí jater.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnostiNa akutní toxicitu u hlodavců a psů se perorální podání ramiprilu ukázalo jako nedostatečné. Studie s chronickým perorálním podáváním byly prováděny na potkanech, psech a opicích. U těchto tří druhů byly zjištěny změny hodnot plazmatických elektrolytů a změny krevního obrazu. V

důsledku

farmakodynamické

aktivity ramiprilu bylo

zaznamenáno výrazné zvětšení

juxtaglomerulárního aparátu u psa a opice, od denních dávek 250 mg/kg/den. Potkani tolerovali denní dávky 2 mg/kg/den, psi 2,5 mg/kg/den a opice 8 mg/kg/den bez škodlivých účinků. Toxikologické studie reprodukce u potkana, králíka a opice neprokázaly žádné teratogenní vlastnosti. Fertilita nebyla u potkanů zhoršená u samic ani u samců. Podání ramiprilu samicím potkanů ve fetálním období a v období laktace způsobilo nevratné poškození ledvin (dilatace ledvinné pánvičky) u mláďat při denních dávkách 50 mg/kg tělesné hmotnosti nebo vyšších. Rozsáhlé testování mutagenity s použitím několika testovacích systémů neprokázalo mutagenní ani genotoxické vlastnosti ramiprilu.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE 6.1 Seznam pomocných látek Hydrogenuhličitan sodný, monohydrát laktosy, sodná sůl kroskarmelosy, předbobtnalý kukuřičný škrob, natrium-stearyl-fumarát,Tablety Ramigamma 2,5 mg a 5 mg dále obsahují žlutý oxid železitý (E 172)Tablety Ramigamma 5 mg dále obsahují červený oxid železitý (E 172).

6.2 Inkompatibility Neuplatňuje se.

6.3 Doba použitelnosti2 roky

6.4 Zvláštní opatření pro uchováváníUchovávejte při teplotě do 25°C.

6.5 Druh obalu a velikost balení ALU/ALU blistry Velikost balení: 10, 14, 20, 28, 30, 42, 50, 98 a 100 tablet

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6 Návod k použití přípravku, zacházení s ním

Všechen nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI Wörwag Pharma GmbH & Co. KGCalwer Str. 7D-71034 BöblingenNěmecko

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)Ramigamma 2,5 mg: 58/102/09-CRamigamma 5 mg: 58/103/09-CRamigamma 10 mg: 58/104/09-C

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE / PRODLOUŽENÍ REGISTRACE 4.2.2009/30.9.2011

10. DATUM REVIZE TEXTU11.1.2012


nahoru

Informace na obalu

1

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU KRABIČKA

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

RAMIGAMMA 10 mg

tablety

ramiprilum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna tableta obsahuje ramiprilum 10 mg. 3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje monohydrát laktózy, aj. 4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

10 (14, 20, 28, 30, 42, 50, 98, 100,) tablet 5.

ZPŮSOB A CESTA /CESTY PODÁNÍ

K perorálnímu podání. Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí! 7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

Použ. do 9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25°C. 10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny. 11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI Wörwag Pharma GmbH & Co. KG Calwer Str. 7

2

D-71034 Böblingen Německo 12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA Reg. č.: 58/104/09-C 13. ČÍSLO ŠARŽE Č. šarže: 14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 15. NÁVOD K POUŽITÍ 16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU RAMIGAMMA 10 mg

3

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH BLISTRY 1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

RAMIGAMMA 10 mg

tablety

ramiprilum

2.

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Wörwag Pharma GmbH & Co. KG 3.

POUŽITELNOST

Použ. do: 4.

ČÍSLO ŠARŽE

Č. šarže: 5.

JINÉ

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.