Ramicard 10

Kód 0040405 ( )
Registrační číslo 58/ 576/05-C
Název RAMICARD 10
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Stada Arzneimittel Aktiengesellschaft, Bad Vilbel, Německo
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0040410 POR CPS DUR 100X10MG Tvrdá tobolka, Perorální podání
0040406 POR CPS DUR 21X10MG Tvrdá tobolka, Perorální podání
0040407 POR CPS DUR 28X10MG Tvrdá tobolka, Perorální podání
0040408 POR CPS DUR 30X10MG Tvrdá tobolka, Perorální podání
0040409 POR CPS DUR 50X10MG Tvrdá tobolka, Perorální podání
0040405 POR CPS DUR 7X10MG Tvrdá tobolka, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak RAMICARD 10

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls110142/2012

Příbalová informace - Rp.

RAMICARD 5

RAMICARD 10

tvrdé tobolky

ramiprilum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:

1) Co je Ramicard a k čemu se používá2) Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Ramicard užívat3) Jak se Ramicard užívá4) Možné nežádoucí účinky5) Jak přípravek Ramicard uchovávat6) Další informace

1. Co je Ramicard a k čemu se používá

Ramicard obsahuje léčivou látku, která se nazývá ramipril. Patří do skupiny léků nazývaných ACEinhibitory (inhibitory enzymu konvertujícího angiotenzin).

Ramicard účinkuje takto:- snižuje ve Vašem těle tvorbu látek, které Vám mohou zvyšovat krevní tlak- uvolňuje a rozšiřuje Vám krevní cévy- ulehčuje Vašemu srdci udržování krevního oběhu v těle.

Ramicard se může používat:- k léčbě vysokého krevního tlaku (hypertenze)- ke snížení rizika, že dostanete srdeční záchvat nebo mozkovou mrtvici- ke snížení rizika nebo zpomalení zhoršujících se problémů s ledvinami (bez ohledu na to, jestli máte cukrovku nebo ne)- k léčbě srdce, pokud nemůže pumpovat dostatečné množství krve do těla (srdeční selhání)- jako léčba následující po srdečním záchvatu (infarkt myokardu) komplikovaném srdečním selháním.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Ramicard užívat

Neužívejte přípravek:

- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na ramipril, kterýkoli jiný ACE inhibitor nebo na kteroukoli další složku přípravku Ramicard uvedenou v bodě 6.Příznakem alergické reakce může být vyrážka, obtíže s polykáním nebo s dýcháním, otok rtů,tváře, hrdla nebo jazyka.- jestliže jste někdy měl(a) závažnou alergickou reakci, tzv. „angioedém“. Příznakem může být svědění, kopřivka, červené skvrny na rukou, nohou anebo na hrdle, otok hrdla a jazyka, otok okolo očí a rtů, potíže s dýcháním nebo s polykáním.- pokud chodíte na dialýzu nebo na jiný druh krevní filtrace. Léčba přípravkem Ramicard proVás nemusí být vhodná v závislosti na tom, jaký přístroj se při dialýze používá- pokud máte potíže s ledvinami, spočívající ve sníženém zásobování ledvin krví (tzv. renální arteriální stenóza)- během posledních 6 měsíců těhotenství ( viz bod “Těhotenství a kojení”)-- pokud máte abnormálně nízký anebo nestabilní krevní tlak. To musí posoudit lékař.

Pokud se Vás týká cokoli z výše uvedeného, neužívejte přípravek Ramicard. Nejste-li si jistý(á), zeptejte se svého lékaře dříve, než začnete Ramicard užívat.

Zvláštní opatrnosti při užívání přípravku je zapotřebí při těchto stavech

Dříve než začnete užívat tento lék, ověřte si u svého lékaře:- jestli nemáte problém se srdcem, játry nebo ledvinami- jestli nemáte velký úbytek solí nebo tekutin v těle (způsobený zvracením, průjmem, většímpocením než obvykle, dietou s omezeným příjmem soli, dlouhodobým užíváním diuretik (odvodňovací tablety) nebo dialýzou)- jestli nebudete muset podstoupit léčbu na snížení alergie na štípnutí včelou nebo vosou (desenzibilizace)- zda Vám nebude v dohledné době podáváno anestetikum. Podává se kvůli operaci nebo zubnímu zákroku. Může být zapotřebí přerušit léčbu přípravkem Ramicard jeden den předem - poraďte se proto se svým lékařem- zda nemáte v krvi vysoké množství draslíku (prokazuje se krevními testy)- jestli nemáte kolagenní onemocnění cév, jako je sklerodermie nebo systémový lupus erythematodes

Pokud si myslíte, že jste těhotná (nebo byste mohla otěhotnět), musíte o tom informovat lékaře. Po dobu prvních tří měsíců těhotenství se užívání přípravku Ramicard nedoporučuje a jeho užívání po 3. měsíci těhotenství může způsobit závažné poškození Vašeho dítěte, viz bod níže „Těhotenství a kojení“.

DětiU dětí a dospívajících ve věku do 18 let se užívání přípravku Ramicard nedoporučuje, protože bezpečnost a účinnost ramiprilu nebyla u dětí dosud stanovena. .

Pokud se Vás týká cokoli z výše uvedeného nebo si nejste jistý(á), zeptejte se svého lékaře dříve, než začnete Ramicard užívat.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu (včetně rostlinných přípravků). Je to kvůli tomu, že přípravek Ramicard může ovlivnit způsob účinku jiných léků a současně některé léky mohou ovlivnit způsob účinku přípravku Ramicard.

Jestliže užíváte některý z následujících léků, oznamte to, prosím, svému lékaři. Tyto léky mohou zeslabit účinek přípravku Ramicard.- Léčivé přípravky, které se užívají k úlevě od bolesti a proti zánětu (např. nesteroidní protizánětlivé léky

(tzv. NSAIDs), jako je ibuprofen nebo indometacin a kyselina acetylsalicylová)

- Léčivé přípravky, které se užívají k léčbě nízkého krevního tlaku, šoku, srdečního selhání, astmatu nebo alergií, jako je například efedrin, noradrenalin nebo adrenalin. Lékař Vám zkontroluje krevní tlak.

Jestliže užíváte některý z následujících léků, oznamte to, prosím, svému lékaři. Tyto léky mohou při současném užívání s přípravkem Ramicard zvýšit pravděpodobnost výskytu nežádoucích účinků.- Léčivé přípravky, které se užívají k úlevě od bolesti a proti zánětu (např. nesteroidní protizánětlivé léky(tzv. NSAIDs), jako je ibuprofen nebo indometacin a kyselina acetylsalicylová)- Protinádorové léky (chemoterapie)- Léky, které brání organismu odmítat orgány po transplantaci, například cyklosporin- Diuretika (odvodňovací tablety), jako je například furosemid- Léky, které Vám mohou zvýšit množství draslíku v krvi, například spironolakton, triamteren, amilorid, draselné soli a heparin (na ředění krve)- Steroidní léky proti zánětu, jako je např. prednisolon- Alopurinol (používá se na snížení hladiny kyseliny močové v krvi)- Prokainamid (používá se při problémech se srdečním rytmem).

Jestliže užíváte některý z následujících léků, oznamte to, prosím, svému lékaři. Přípravek Ramicard může mít vliv na jejich účinek.- Léky na cukrovku, jako jsou například ústy podávané léky snižující hladinu cukru v krvi a inzulín. Ramicard může snížit množství cukru v krvi. Pečlivě si sledujte hladinu cukru v krvipo dobu užívání léku Ramicard.- Lithium (používá se při problémech s duševním zdravím). Ramicard Vám může zvýšit množství lithia v krvi. Lékař Vám musí důkladně sledovat hladinu lithia v krvi.Pokud se Vás týká cokoli z výše uvedeného (nebo si nejste jistý(á)), řekněte to svému lékaři dříve, než začnete přípravek Ramicard užívat.

Užívání přípravku Ramicard s jídlem a alkoholem

- Konzumace alkoholu při léčbě přípravkem Ramicard může způsobit, že budete pociťovat závrať nebo seVám bude točit hlava. Jestliže potřebujete vědět, kolik alkoholu můžete zkonzumovat v období, kdy užíváte přípravek Ramicard, proberte to se svým lékařem, protože alkohol může znásobit účinek léků snižujících krevní tlak.- Ramicard se může užívat spolu s jídlem nebo bez jídla.

Těhotenství a kojení

TěhotenstvíPokud si myslíte, že jste těhotná (nebo byste mohla otěhotnět), musíte o tom informovat lékaře.V prvních 12ti týdnech těhotenství byste přípravek Ramicard neměla užívat a od 13. týdne těhotenství tento přípravek užívat nesmíte vůbec, jelikož by mohl způsobit závažné poškození Vašeho dítěte.Pokud otěhotníte během užívání přípravku Ramicard, neprodleně to oznamte svému lékaři. Před plánovaným těhotenstvím byste měla být převedena na vhodnou alternativní léčbu.

KojeníPokud kojíte, neměla byste přípravek Ramicard užívat.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů.Při léčbě přípravkem Ramicard můžete pociťovat závrať. Je to pravděpodobnější na začátku léčby přípravkem Ramicard, nebo pokud začínáte užívat vyšší dávku. Pokud se u Vás vyskytne závrať, neřiďte ani neobsluhujte žádné stroje.

3. Jak se Ramicard užívá

Vždy užívejte Ramicard přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Užívání tohoto léčivého přípravku-Lék užívejte ústy každý den ve stejnou denní dobu.- Tobolky spolkněte vcelku a zapijte je tekutinou.- Tobolky nedrťte ani nežvýkejte.

Jaké množství léku je třeba užívatLéčba vysokého krevního tlaku- Obvyklá úvodní dávka je 1,25 mg nebo 2,5 mg jednou denně.- Lékař Vám bude denní dávku upravovat, dokud nebude Váš krevní tlak po kontrolou.- Maximální dávka je 10 mg jednou denně.- Jestliže už užíváte diuretika (odvodňovací tablety), může Vám lékař před zahájením léčby přípravkemRamicard diuretika vysadit anebo snížit jejich množství, které budete užívat.

Na snížení rizika srdečního záchvatu nebo mozkové mrtvice- Obvyklá úvodní dávka je 2,5 mg jedenkrát denně.- Lékař může posléze rozhodnout o zvýšení množství léku, které budete užívat.- Obvyklá dávka je 10 mg jednou denně.

Léčba na snížení nebo oddálení zhoršení problémů s ledvinami- Úvodní dávka může být 1,25 mg nebo 2,5 mg jednou denně.- Lékař Vám postupně upraví množství, které budete užívat.- Obvyklá dávka je 5 mg nebo 10 mg jedenkrát denně.

Léčba srdečního selhání- Obvyklá úvodní dávka je 1,25 mg jedenkrát denně.- Lékař Vám postupně upraví množství, které budete užívat.- Maximální dávka je 10 mg denně. Je lépe užít ji ve dvou dílčích dávkách.

Léčba po srdečním záchvatu- Obvyklá úvodní dávka je 1,25 mg jednou denně až 2,5 mg dvakrát denně.- Lékař Vám postupně upraví množství, které budete užívat.- Obvyklá dávka je 10 mg denně. Je lépe užít ji ve dvou dílčích dávkách.

Starší pacientiLékař Vám sníží úvodní dávku a léčbu Vám bude upravovat pomaleji.

Jestliže jste užil(a) více tobolek Ramicard, než jste měl(a)Informujte svého lékaře nebo se odeberte rovnou na pohotovost do nejbližší nemocnice. Cestou donemocnice neřiďte – požádejte někoho o odvoz, nebo si zavolejte sanitku. Vezměte si s sebou balení léku, aby lékař věděl, co jste užil(a).

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Ramicard- Jestliže vynecháte dávku, užijte až dávku, která má následovat, a to v obvyklém čase.

- Neužívejte dvojnásobnou dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tobolku.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Ramicard nežádoucí účinky které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Přestaňte užívat Ramicard a jděte rovnou k lékaři, pokud zpozorujete jakýkoli z následujících závažných nežádoucích účinků – možná bude nutné poskytnout Vám neodkladnou lékařskou pomoc:- Otok tváře, rtů nebo hrdla, což může způsobit obtíže s polykáním nebo s dýcháním, stejně jako svědění a vyrážka. Může se jednat o příznaky těžké alergické reakce na Ramicard.- Závažné kožní reakce, ke kterým patří vyrážka, vředy v ústech, zhoršení stávajícího kožního onemocnění, zčervenání, puchýře anebo olupování kůže (jako je Stevens-Johnsonův syndrom, toxická epidermální nekrolýza nebo multiformní erytém).

Okamžitě informujte svého lékaře, pokud zaznamenáte:- Zrychlený srdeční tep, nepravidelný nebo zesílený srdeční tep (palpitace), bolest na hrudi, tlak na hrudníku nebo těžší problémy včetně srdečního záchvatu a mozkové příhody- Ztížené dýchání nebo kašel. Může jít o příznaky plicních problémů.- Snadno se tvořící modřiny, krvácení trvající delší dobu než obvykle, jakékoli krvácení (např. krvácení z dásní), skvrny na kůži skládající se z červených teček nebo častější výskyt infekcí než obvykle, bolest v krku a horečku, pocit únavy, mdloby, závrať nebo bledost pokožky. Může jít o příznaky problémů s krví nebo kostní dření.- Silnou bolest žaludku, která může vystřelovat do zad. Může to být příznak pankreatitidy (zánět slinivky břišní).- Horečku, zimnici, únavu, ztrátu chuti k jídlu, bolest žaludku, pocit na zvracení, zežloutnutí kůže nebo očí(žloutenka). Může jít o příznaky problémů s játry, jako je např. hepatitida (zánět jater) nebo poškození jater.

Další nežádoucí účinky jsou:Pokud některý nežádoucí účinek přechází do těžší formy nebo trvá déle než několik dní, řekněte to, prosím, svému lékaři.

Časté (projevují se u méně než 1 z 10 pacientů)- Bolest hlavy nebo pocit únavy- Pocit závrati. Výskyt je pravděpodobnější na začátku léčby přípravkem Ramicard nebo když začnete užívat vyšší dávku.- Mdloby, hypotenze (abnormálně nízký krevní tlak), zejména pokud se rychle postavíte anebo si rychlesednete.- Suchý, dráždivý kašel, zánět vedlejších nosních dutin (sinusitida) nebo zánět průdušek (bronchitida), ztížené dýchání- Bolest žaludku nebo střev, průjem, špatné trávení, pocit na zvracení nebo zvracení- Kožní vyrážka, která může i nemusí vyčnívat z kůže- Bolest na hrudníku- Křeče ve svalech nebo bolest svalů- Více draslíku v krvi (prokázané krevními testy) než obvykle.

Méně časté (projevují se u méně než 1 ze 100 pacientů)- Problémy s rovnováhou (vertigo)- Svědění nebo neobvyklý pocit na kůži, jako např. necitlivost, brnění, píchání nebo pálení na kůži (parestézie)

- Ztráta chuti nebo změna vnímání chuti- Poruchy spánku- Pocit deprese, úzkosti, větší nervozita než obvykle nebo neklid- Ucpaný nos, potíže s dýcháním nebo zhoršení astmatu- Otok střeva, tzv. “intestinální angioedém”, který se projevuje bolestí břicha, zvracením a průjmem- Pálení žáhy, zácpa nebo sucho v ústech- Vylučování většího množství tekutiny (moč) za den, než je obvyklé- Intenzivnější pocení než obvykle- Ztráta nebo snížení chuti k jídlu (anorexie)- Zrychlený nebo nepravidelný srdeční tep. Oteklé ruce a nohy. Může jít o příznak toho, že Vaše tělo zadržuje více vody než obvykle.- Zčervenání- Rozmazané vidění- Bolest kloubů- Horečka- Impotence u mužů, snížená sexuální touha u mužů i žen- Zvýšený počet určitého druhu bílých krvinek (tzv. eozinofilie), což se zjistí krevním testem- Změna funkce jater, slinivky nebo ledvin prokázaná krevním testem.

Vzácné (projevují se u méně než 1 z 1 000 pacientů)- Pocit nejistoty nebo zmatenosti- Červený a oteklý jazyk- Silné popraskání nebo odlupování kůže, svědící, boulovitá vyrážka- Problémy s nehty (například uvolňování nebo odlučování nehtů z nehtového lůžka)- Kožní vyrážka nebo modřiny- Skvrny na kůži a studené končetiny- Červené, svědící, oteklé oči nebo slzení- Porucha sluchu a zvonění v uších- Pocit slabosti- Pokles počtu červených krvinek, bílých krvinek nebo krevních destiček nebo množství hemoglobinu –prokazuje se krevními testy.

Velmi vzácné (projevují se u méně než 1 z 10 000 pacientů)- vyšší citlivost na sluneční záření než obvykle.

Další hlášené nežádoucí účinky:Pokud některý z následujících nežádoucích účinků přechází do těžší formy nebo trvá déle než několik dní, řekněte to, prosím, svému lékaři.- Problémy se soustředěním- Otok úst- Příliš málo krvinek v krvi - prokázáno krevním testem- Méně sodíku v krvi než obvykle – prokázáno krevním testem- Prsty na rukou a nohou mění barvu, pokud jsou studené, a když se posléze opět zahřejí, brní nebo jsou bolestivé (Raynaudův fenomén)- Zvětšení prsů u mužů- Zpomalené nebo zhoršené reakce- Pocit pálení- Změny vnímání vůně- Vypadávání vlasů

Pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. Jak přípravek Ramicard uchovávat

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 25°C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svéholékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Další informace

Co přípravek Ramicard obsahuje

Léčivou látkou je ramiprilumRAMICARD 5 : ramiprilum 5 mg v jedné tobolce. RAMICARD 10 : ramiprilum 10 mg v jedné tobolce.

Pomocné látky jsou:Předbobtnalý škrob, želatina a barviva černý oxid železitý (E172), oxid titaničitý (E171), indigokarmín (E132) a žlutý oxid železitý (E172).Černý inkoust na tobolkách obsahuje ještě šelak, černý oxid železitý a antifoam.

Jak přípravek Ramicard vypadá a co obsahuje toto balení

RAMICARD 5: želatinová tobolka, tělo světle šedé, označená "R" na víčku a "5" na těle RAMICARD 10: želatinová tobolka, tělo světle šedé, označená "R" na víčku a "10" na těle

Balení:Velikost balení: 7, 21, 28, 30, 50 nebo 100 tobolek

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraciStada Arzneimittel AGStadastrasse 2-1861118 Bad VilbelNěmecko

Výrobce1.) Actavis hf.Reykjavikurvegur 78, IS-220 HafnarfjordurIsland

2.) Klocke Verpackungs-Service GmbH Max-Becker Strasse 6, 76356 Weingarten Německo

Léčivý přípravek je schválen v členských státech Evropského hospodářského prostoru (EHP) pod následujícími názvy:BE: Ramipril Eurogenerics 1.25 / 2.5 / 5 / 10 mg CapsulesCZ: RAMICARD / 5 / 10 mg tvrdé tobolkyHU: RAMICARD 1.25 / 2.5 / 5 / 10LU: Ramipril Eurogenerics 1,25 / 2.5 / 5 / 10 mg CapsulesUK: Ramipril 1,25 / 2.5 / 5 / 10mg Capsules

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 13.9.2012

Tato příbalová informace neobsahuje všechny informace o Vašem léku. Pokud máte další otázky nebo si nejste něčím jistí, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls110142/2012

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

RAMICARD 5RAMICARD 10tvrdé tobolky

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍRAMICARD 5 : ramiprilum 5 mg v jedné tobolce. RAMICARD 10 : ramiprilum 10 mg v jednétobolce.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Tvrdé tobolky.Popis přípravku:RAMICARD 5: želatinová tobolka, tělo světle šedé, označená "R" na víčku a "5" na těle. RAMICARD 10: želatinová tobolka, tělo světle šedé, označená "R" na víčku a "10" natěle.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1. Terapeutické indikace

Léčba hypertenzeKardiovaskulární prevence: snížení kardiovaskulární morbidity a mortality u pacientů:- s manifestním aterotrombotickým kardiovaskulárním onemocněním (anamnéza onemocněníkoronárních tepen nebo mozkové příhody, nebo onemocnění periferních cév) nebo- s diabetem a s nejméně jedním kardiovaskulárním rizikovým faktorem (viz bod 5.1).

Léčba onemocnění ledvin:- incipientní glomerulární diabetická nefropatie definovaná přítomností mikroalbuminurie- manifestní glomerulární diabetická nefropatie definována makroproteinurií u pacientů s nejménějedním dalším kardiovaskulárním rizikovým faktorem (viz bod 5.1)- manifestní glomerulární nediabetická nefropatie definovaná makroproteinurií ≥ 3 g/den (viz bod

5.1). Léčba symptomatického selhání srdce

Sekundární prevence po akutním infarktu myokardu: snížení mortality v akutní fázi infarktumyokardu u pacientů s klinickými příznaky selhání srdce, se začátkem léčby > 48 hod poakutním infarktu myokardu

4.2. Dávkování a způsob podání

Perorální podání.

Doporučuje se užívat přípravek Ramicard každý den ve stejnou denní dobu.

Přípravek Ramicard je možné užívat před jídlem, spolu s jídlem anebo po jídle, protožepříjem potravy nemá vliv na jeho biologickou dostupnost (viz bod 5.2).Přípravek Ramicard je nutné polknout a zapít tekutinou. Nesmí se kousat ani drtit.Dospělí

Pacienti léčení diuretiky

Po zahájení léčby přípravkem Ramicard může dojít k hypotenzi, která je pravděpodobnějšíu pacientů současně léčených diuretiky. U těchto pacientů se doporučuje postupovat sopatrností, neboť tito pacienti mohou mít depleci objemu a/nebo solí v organismu.Pokud je to možné, měla by být diuretika vysazena 2-3 dny před zahájením léčbypřípravkem Ramicard(viz bod 4.4).U pacientů s hypertenzí, kterým nebyla diuretika vysazena, by měla být zahájena léčbaramiprilem v dávce 1,25 mg. Je třeba monitorovat funkce ledvin a hladinu draslíku v séru. Následné dávkování přípravku Ramicard má být přizpůsobeno podle cílovéhokrevního tlaku.

Hypertenze

Dávku je zapotřebí individuálně upravit podle profilu pacienta (viz bod 4.4) a kontrolykrevního tlaku. Přípravek Ramicard může být použit v monoterapii nebo v kombinaci sjinými skupinami antihypertenziv.

Úvodní dávka

Doporučená úvodní dávka je 2,5 mg ramiprilu jednou denně.U pacientů s výrazně aktivovaným systémem renin-angiotenzin-aldosteron může nastatnadměrný pokles krevního tlaku po úvodní dávce. U těchto pacientů se doporučuje úvodnídávka 1,25 mg a úvodní léčba musí probíhat po dohledem lékaře (viz bod 4.4).

Titrace a udržovací dávka

Dávku je možné zdvojnásobit v časovém intervalu 2 až 4 týdnů s cílem postupně dosáhnoutpožadovaného krevního tlaku. Maximální povolená dávka přípravku Ramicard je 10 mg za den. Obvykle se dávka podává jednou denně.

Kardiovaskulární prevence

Úvodní dávkaDoporučená úvodní dávka je 2,5 mg ramiprilu jednou denně.

Titrace a udržovací dávka

Dávka se má postupně zvyšovat v závislosti na tom, jak pacient léčbu snáší. Doporučujese po jednom anebo dvou týdnech léčby dávku zdvojnásobit a po dalších dvou až třechtýdnech ji zvýšit na cílovou udržovací dávku 10 mg přípravku Ramicard jednou denně.

Viz též výše dávkování u pacientů léčených diuretiky. Léčba onemocnění ledvin

Pacienti s diabetem a mikroalbuminurií

Úvodní dávka

Doporučená úvodní dávka je 1,25 mg ramiprilu jednou denně.

Titrace a udržovací dávka

Dávka se má postupně zvyšovat v závislosti na tom, jak pacient léčbu snáší. Doporučuje se po dvou týdnech léčby zdvojnásobit dávku na 2,5 mg jednou denně apotom po dalších dvou týdnech na 5 mg jednou denně.

Pacienti s diabetem a ještě nejméně jedním kardiovaskulárním rizikovým faktorem

Úvodní dávkaDoporučená úvodní dávka je 2,5 mg ramiprilu jednou denně.

Titrace a udržovací dávka

Dávka se má postupně zvyšovat v závislosti na tom, jak pacient léčbu snáší. Doporučuje sepo jednom až dvou týdnech léčby zdvojnásobit dávku na 5 mg jednou denně a potom podalších dvou až třech týdnech na 10 mg přípravku Ramicard jednou denně. Cílová dennídávka je 10 mg.

Pacienti s nediabetickou nefropatií definovanou makroproteinurií ≥ 3 g/den

Úvodní dávka

Doporučená úvodní dávka je 1,25 mg ramiprilu jednou denně.

Titrace a udržovací dávka

Dávka se má postupně zvyšovat v závislosti na tom, jak pacient léčbu snáší. Doporučuje se po dvou týdnech léčby zdvojnásobit dávku na 2,5 mg jednou denně apotom po dalších dvou týdnech na 5 mg jednou denně.

Symptomatické selhání srdce

Úvodní dávka

U pacientů stabilizovaných na léčbě diuretiky se doporučuje úvodní dávka 1,25 mg jednoudenně.

Titrace a udržovací dávka

Dávka přípravku Ramicard se má titrovat zdvojnásobením dávky každý jeden až dva týdnyaž do dosažení maximální denní dávky 10 mg. Výhodnější je podat denní dávku ve dvoudílčích dávkách.

Sekundární prevence po akutním infarktu myokardu a se srdečním selháním

Úvodní dávka

U klinicky a hemodynamicky stabilních pacientů je po 48 hodinách po infarktu myokarduúvodní dávka

2,5 mg dvakrát denně po dobu tří dnů. Pokud pacient netoleruje úvodní dávku 2,5 mg, jetřeba mu podat dávku 1,25 mg dvakrát denně po dobu dvou dnů a poté zvýšit dávku na2,5 mg a 5 mg dvakrát denně. Jestliže není možné dávku zvýšit na 2,5 mg dvakrát denně,je třeba léčbu ukončit.

Viz též výše dávkování u pacientů léčených diuretiky.

Titrace a udržovací dávkaDenní dávka se postupně zvyšuje zdvojnásobením dávky v intervalech jednoho až tří

dnů, a to až dodosažení cílové udržovací dávky 5 mg dvakrát denně.Je-li to možné, má být udržovací dávka rozdělena do dvou dílčích dávek za den.

Pokud nelze dávku zvýšit na 2,5 mg dvakrát denně, je třeba léčbu ukončit. Dosud nenídostatek zkušeností s léčbou pacientů s těžkým srdečním selháním (NYHA IV)bezprostředně po infarktu myokardu. Bude-li rozhodnuto tyto pacienty léčit, doporučuje sezahájit léčbu na dávce 1,25 mg jednou denně a při každém zvýšení dávky je třebapostupovat se zvýšenou opatrností.

Zvláštní skupiny pacientů

Pacienti s poruchou funkce ledvin

U pacientů s poruchou funkce ledvin je denní dávka založena na clearance kreatininu (viz

bod 5.2):

- Pokud je clearance kreatininu ≥ 60 ml/min, není nutné upravovat úvodní dávku (2,5mg/den); maximální denní dávka je 10 mg;- Pokud je clearance kreatininu v rozsahu 30-60 ml/min, není nutné upravovat úvodní dávku(2,5 mg/den);maximální denní dávka je 5 mg;- Pokud je clearance kreatininu v rozsahu 10-30 ml/min, úvodní dávka je 1,25 mg/den amaximální denní dávka je 5 mg;- U hemodialyzovaných pacientů s hypertenzí: ramipril je mírně dialyzovatelný; úvodnídávka je 1,25mg/den a maximální denní dávka je 5 mg; lék je třeba podávat několik hodin po dialýze.

Pacienti s poruchou funkce jaterU pacientů s poruchou funkce jater je možné léčbu přípravkem Ramicard zahájit pouzepod důsledným lékařským dohledem a maximální denní dávka je 2,5 mg ramiprilu.

Starší pacientiÚvodní dávka musí být nižší a následná titrace dávky musí být pomalejší kvůli vyššípravděpodobnosti výskytu nežádoucích účinků, a to zejména u velmi starých a slabýchpacientů. Je třeba uvážit snížení úvodní dávky ramiprilu na 1,25 mg.

Pediatričtí pacientiBezpečnost a účinnost ramiprilu nebyla u dětské populace dosud stanovena. Dostupná data pro ramipril jsou uvedena v bodech 4.8, 5.1, 5. 2 a 5.3, ale nelze uvést žádná specifická doporučení ohledně dávkování .

4.3. Kontraindikace

- Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku nebo na jakýkoli jiný ACE (angiotenzin konvertující enzym) inhibitor (viz bod 6.1)

- Angioedém v anamnéze (hereditární, idiopatický nebo angioedém při předchozím užitíACEinhibitoru nebo antagonistů receptoru pro angiotenzin II (AIIRA)- Extrakorporální léčba umožňující kontakt krve s negativně nabitým povrchem (viz bod4.5)- Signifikantní bilaterální renální arteriální stenóza anebo renální arteriální stenóza vjediné funkční ledvině- Druhý a třetí trimestr těhotenství (viz body 4.4 a 4.6)- Ramipril se nesmí používat u pacientů s hypotenzí anebo u pacientů hemodynamickynestabilních.

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Zvláštní skupiny pacientů

Těhotenství: v těhotenství nesmí být zahájena léčba ACE inhibitory, jako je např. ramipril,aniantagonisty receptoru pro angiotenzin II (AIIRA). Pokud se pokračování léčby ACE inhibitory/antagonisty AIIR nepovažuje vysloveně za nezbytné, musí být u pacientek plánujících otěhotnění změněna léčba na alternativní antihypertenzní léčbu sprokázaným bezpečnostním profilem pro používání v době těhotenství. Jestliže se zjistí, že jepacientka těhotná, musí být léčba ACE inhibitory/antagonisty AIIR okamžitě ukončena a,pokud je to vhodné, musí být zahájena alternativní léčba (viz body 4.3 a 4.6).

Pacienti s mimořádným rizikem hypotenze

- Pacienti s výrazně aktivovaným renin-angiotenzin-aldosteronovým systémemU pacientů s výrazně aktivovaným renin-angiotenzin-aldosteronovým systémem existujeriziko akutního výrazného poklesu krevního tlaku a zhoršení funkce ledvin v důsledku ACEinhibice, především pokud je ACE inhibitor anebo diuretikum jako doprovodná léčbapodáván poprvé, anebo pokud se podává poprvé zvýšená dávka.Předpokládat významnou aktivaci renin-angiotenzin-aldosteronového systému a počítat s lékařským dohledem včetně sledování krevního tlaku je nutné například u těchtopacientů:- Pacienti se závažnou hypertenzí- Pacienti s dekompenzovaným městnavým selháním srdce- Pacienti s hemodynamicky relevantní přítokovou nebo odtokovou překážkou v levékomoře(např. stenóza aortální anebo mitrální chlopně)- Pacienti s unilaterální renální arteriální stenózou, přičemž druhá ledvina je funkční- Pacienti, kteří mají, anebo u nichž může vzniknout nedostatek tekutin a solí (včetněpacientů užívajících diuretika)- Pacienti s cirhózou jater a/nebo s ascitem- Pacienti podstupující velkou operaci nebo během anestézie látkami, které navozujíhypotenzi.Všeobecně se doporučuje před zahájením léčby upravit dehydrataci, hypovolémii nebodepleci solí (u pacientů se srdečním selháním se však úprava musí důkladně uvážit sohledem na riziko objemového přeplnění).

- Přechodné nebo trvalé selhávání srdce po infarktu myokardu

- Pacienti s rizikem srdeční anebo mozkové ischémie v případě akutní hypotenze

Úvodní fáze léčby vyžaduje zvláštní lékařský dohled.

Starší pacientiViz bod 4.2.

OperaceTam, kde je to možné, se doporučuje ukončit léčbu inhibitory angiotenzin konvertujícíhoenzymu, jako je např. ramipril, jeden den před operací.

Sledování renálních funkcí

Před zahájením léčby a po dobu léčby, především v počátečních týdnech, musí býtsledovány funkce ledvin a popřípadě upraveno dávkování. Zvláště důkladné sledování jenutné u pacientů s poruchou funkce ledvin (viz bod 4.2). Riziko zhoršení funkce ledvinexistuje hlavně u pacientů s městnavým selháním srdce anebo po transplantaci ledviny.

AngioedémU pacientů léčených ACE inhibitory včetně ramiprilu byl hlášen výskyt angioedému (viz bod 4.8). Vpřípadě angioedému musí být léčba přípravkem Ramicard ukončena.Pacient musí být okamžitě léčen na pohotovosti. Musí zde zůstat na pozorování nejméně 12až 24 hodin a může být propuštěn až po úplném vymizení příznaků.U pacientů léčených ACE inhibitory včetně ramiprilu (viz bod 4.8) byl hlášenintestinální angioedém,který se projevil bolestí břicha (s nauzeou nebo se zvracením anebo bez těchto příznaků).

Anafylaktické reakce po dobu desenzibilizace

Pravděpodobnost a závažnost anafylaktických a anafylaktoidních reakcí na jed hmyzu a dalšíalergeny se v důsledku ACE inhibice zvyšuje. Před desenzibilizací je potřeba zvážit dočasnépozastavení léčby přípravkem Ramicard.

HyperkalémieU některých pacientů léčených ACE inhibitory včetně ramiprilu byla pozorována hyperkalémie. K pacientům s rizikem výskytu hyperkalémie patří pacienti s renálníinsuficiencí, starší pacienti (> 70 let), pacienti s nekontrolovaným diabetem mellitem anebo pacienti užívající draselné soli, draslík šetřící diuretika a další léky zvyšujícíhladinu draslíku v plazmě, anebo stavy, jako je například dehydratace, akutní srdečnídekompenzace, metabolická acidóza. Pokud je současné užívání výše uvedených léků považováno za potřebné, doporučuje se pravidelně sledovat hladinu draslíku v séru (viz bod4.5).

Neutropénie/agranulocytózaVzácně se vyskytla neutropénie/agranulocytóza stejně jako trombocytopénie a anémie arovněž byl hlášen útlum kostní dřeně. Doporučuje se sledovat počet bílých krvinek, aby bylo možné odhalit možnou leukopénii. Častější sledování je doporučeno vpočátečních fázích léčby a u pacientů s poruchami funkce ledvin, u pacientů, kteří majísoučasně kolagenové onemocnění (např. lupus erythematodes nebo sklerodermii) a u pacientů léčených jinými přípravky, které mohou navozovat změny krevního obrazu (viz body 4.5 a 4.8).

Rozdíly mezi etniky

ACE inhibitory způsobují vyšší výskyt angioedému u pacientů černé pleti v porovnání s ostatními. Podobně jako další ACE inhibitory může být ramipril méně účinnýpři snižování krevního tlaku u pacientů černé pleti, pravděpodobně kvůli vyšší prevalenci hypertenze s nízkou hladinou reninu v černošské populaci s hypertenzí.

KašelPři užívání ACE inhibitorů byl hlášen kašel. Charakterizuje se jako neproduktivní,přetrvávající, a vymizí po ukončení léčby. Kašel vyvolaný ACE inhibitorem je třeba zvážitv rámci diferenciální diagnózy kašle.

4.5. Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Kontraindikované kombinace

Mimotělní léčba vedoucí ke kontaktu krve s negativně nabitými povrchy, jako např. dialýzanebo hemofiltrace při použití některých vysoce propustných dialyzačních membrán (např.polyakrylonitrilové membrány), a aferéza lipoproteinů s nízkou denzitou se sulfátemdextranuz důvodu zvýšeného rizika závažných anafylaktoidních reakcí (viz bod 4.3). Při léčbě tohototypu je nutnéuvážit použití jiného typu dialyzační membrány, nebo léčivého přípravku z jiné skupinyantihypertenziv.

Upozornění pro použití

Soli draslíku, heparin, kalium šetřící diuretika a další přípravky zvyšující hladinudraslíku

v plazmě (včetně antagonistů angiotenzinu II, trimetoprimu, takrolimu,

cyklosporinu): Může se vyskytnout hyperkalémie, proto se vyžaduje sledování hladinydraslíku v séru.

Antihypertenziva (např. diuretika) a jiné látky snižující krevní tlak (např. nitráty, tricyklická antidepresiva, anestetika, akutní požití alkoholu, baklofen, alfuzosin,doxazosin, prazosin, tamsulosin, terazosin): je třeba očekávat zvýšení rizika hypotenze (vizbod 4.2 pro diuretika)

Vasopresorická sympatomimetika a další léky (např. izoproterenol, dobutamin, dopamin,epinefrin), které mohou snižovat antihypertenzní účinek přípravku Ramicard: Doporučuje sesledovat krevní tlak.

Alopurinol, imunosupresiva, kortikosteroidy, prokainamid, cytostatika a další látky, kterémohou měnit počet krvinek: zvýšená pravděpodobnost hematologických reakcí (viz bod4.4).

Soli lithia: ACE inhibitory mohou snižovat vylučování lithia, a proto může být toxicitalithia vyšší. Proto je třeba sledovat hladinu lithia.

Antidiabetika

včetně inzulínu: Mohou se vyskytnout

hypoglykemické

reakce.

Doporučuje se sledovat hladinu glukózy v krvi.

Nesteroidní protizánětlivé látky a kyselina acetylsalicylová: Je třeba očekávat oslabeníantihypertenzního účinku přípravku Ramicard. Současné podání ACE inhibitorů a NSAIDmůže mimoto vést ke zvýšenému riziku zhoršení renálních funkcí a ke zvýšení hladinydraslíku v krvi.

4.6. Těhotenství a kojení

Těhotenství:

V prvním trimestu těhotenství se podávání ramiprilu nedoporučuje (viz bod 4.4.) a v průběhu druhého a třetího trimestru je jeho podávání kontraindikováno (viz bod 4.3).

Pokud jde o riziko teratogenity, epidemiologický důkaz po expozici ACE inhibitorům běhemprvního trimestru těhotenství nebyl přesvědčivý, přesto nelze vyloučit malé zvýšení rizika.Pokud se pokračování léčby ACE inhibitory nepovažuje vysloveně za nezbytné, musí být u pacientek plánujících otěhotnění změněna léčba na alternativní antihypertenzní léčbu sprokázaným bezpečnostním profilem pro používání v době těhotenství. Jestliže se zjistí, žeje pacientka těhotná, musí být léčba ACE inhibitory okamžitě ukončena a, pokud je tovhodné, musí být zahájena alternativní léčba.Je známo, že expozice léčbě ACE inhibitorem / antagonistou receptoru pro angiotenzin II(AIIRA) v dobědruhého a třetího trimestru způsobuje u lidí fetotoxicitu (snížená funkce ledvin, oligohydramnion, retardovaná osifikace lebky) a neonatální toxicitu (selhání ledvin,hypotenze, hyperkalémie) (viz bod 5.3). Dojde-li k expozici ACE inhibitorům od druhéhotrimestru, doporučuje se kontrola ledvin a lebky ultrazvukem. Kojenci, jejichž matky užívalyACE inhibitory, musí být důkladně sledováni, jestli se u nich nevyskytuje hypotenze,oligurie a hyperkalémie (viz také body 4.3 a 4.4).

Kojení:

Vzhledem k nedostatku informací o používání ramiprilu během kojení (viz bod 5.2) se

ramipril nedoporučuje a je upřednostňována alternativní léčba s lépe

prokázaným bezpečnostním profilem při kojení, a to hlavně v případě novorozenců nebopředčasně narozených dětí.

4.7. Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Některé nežádoucí účinky (např. příznaky sníženého krevního tlaku, jako je závrať) mohou zhoršit schopnost pacienta soustředit se a reagovat, a proto představují riziko v situacích, kdy jsou tyto schopnosti obzvlášť důležité (např. při řízení vozidla nebo obsluzestrojů).Může k tomu dojít především na začátku léčby anebo při přecházení z jiných léčivých přípravků na ramipril. Po užití první dávky, stejně jako po prvním užití zvýšené dávky,se doporučuje několik hodin neřídit vozidlo a neobsluhovat stroje.

4.8. Nežádoucí účinky

Součástí bezpečnostního profilu ramiprilu je výskyt přetrvávajícího suchého kašle a reakcísouvisejících s hypotenzí. K závažným nežádoucím účinkům patří angioedém, hyperkalémie, zhoršení funkce ledvin nebo jater, pankreatitida, závažné kožní reakce aneutropénie/agranulocytóza.

Frekvence nežádoucích účinků jsou definovány podlenásledující konvence:Velmi časté (≥ 1/10); časté (≥ 1/100 až < 1/10); méně časté (≥ 1/1 000 až < 1/100); vzácné(≥ 1/10 000 až< 1/1 000); velmi vzácné (< 1/10 000), neznámé (z dostupnýchúdajů nelze zjistit).V každé skupině četností jsou nežádoucí účinky seřazeny podleklesající závažnosti.

Časté

Méně časté

Vzácné

Velmi vzácné Neznámé

Srdeční poruchy

Ischémiemyokardu včetněanginy pectorisanebo infarktu myokardu, tachykardie, arytmie, palpitace, periferní edém

Poruchy krvea lymfatickéhosystému

Eozinofilie

Snížený počet bílých krvinek(včetně neutropénie anebo agranulocytó-zy), snížený počet červených krvinek, pokles hemoglobinu, snížený počet krevních destiček

Selháníkostní dřeně,pancytopénie, hemolytická anémie

Poruchynervového systému

Bolest

hlavy,závrať

Vertigo,parestézie, ageuzie, dysgeuzie

Třes, poruchyrovnováhy

Mozkováischémie včetně mozkové příhody a tranzitorní ischemické ataky, zhoršené psychomoto- rické schopnosti, pocit

parosmie

Poruchy oka

Poruchy zrakuvčetně zamlženého vidění

Konjunktiviti-da

Poruchy ucha alabyrintu

Zhoršenýsluch, tinitus

Respirační,hrudní a mediastinální poruchy

Neproduktivnídráždivý kašel, bronchitida, sinusitida, dyspnoe

Broncho-spasmus včetně zhoršení astmatu, neprůchodný nos

Gastrointestinální poruchy

Zánět gastrointestinální-ho traktu, poruchy trávení, břišní diskomfort, dyspepsie, průjem, nausea, zvracení

Pankreatitida(při užíváníACE inhibitorů byly velmi výjimečně hlášenypřípady s fatálním průběhem), zvýšené pankreatické enzymy, angioedém tenkého střeva, bolest břicha včetně gastritidy, zácpa, suchov ústech

Glositida

Aftózní stomatitida

Poruchy ledvina močových cest

Porucha funkceledvin včetně akutního selháníledvin, zvýšené vylučování moči,zhoršení preexistující proteinurie, zvýšená hladina močoviny v krvi,zvýšená hladina kreatininu v krvi

Poruchy kůžea podkožní tkáně

Vyrážka, hlavně makulopapulární

Angioedém;velmivýjimečně může být

Exfoliativní dermatitida,kopřivka

Fotosenzitivní reakce

Toxická epidermálnínekrolýza,

obstrukcedýchacích cest v důsledku angioedému fatální; pruritus, hyperhidróza

Johnsonůvsyndrom, multiformní erytém, pemfigus, zhoršená psoriáza, psoriatiformní dermatitida, pemfigoidní nebo lichenoidní exantém nebo enantém, alopecie

Poruchy svalovéa kosterní soustavy a pojivovétkáně

Svalovýspasmus,myalgie

Artralgie

Poruchymetabolismu a výživy

Zvýšenáhladinadraslíku v krvi

Anorexie,snížená chuť k jídlu

Sníženáhladina sodíku vkrvi

Cévní poruchy

Hypotenze,snížený ortostatický

Zčervenání

Vaskulárnístenóza, hypoperfúze, vaskulitid

Raynaudůvfenomén

Celkovéporuchy areakce vmístěaplikace

Bolest nahrudi, únava

Pyrexie

Asténie

Poruchy imunitníhosystému

Anafylaktické neboanafylaktoidní reakce, zvýšené antinukleární protilátky

Poruchyjater a žlučovýchcest

Zvýšené hladinyjaterních enzymů a/nebo konjugovaného bilirubinu

Cholestatická žloutenka,hepatocelulární poškození

Akutní selháníjater,cholestatická nebo cytolytická hepatitida (velmi výjimečněs fatálním

Poruchyreprodukčního systému a prsů

Přechodnáerektilní impotence, snížené libido

Gynekomastie

Psychicképoruchy

Zhoršenánálada, úzkost, nervozita, neklid, poruchy

Stavzmatenosti

Poruchypozornosti

Pediatrická populace

Bezpečnost ramiprilu byla monitorována ve dvou klinických studiích u 325 dětí a

dospívajících ve věku 2-16 let. Zatímco charakter a závažnost nežádoucích příhod jsou

podobné jako u dospělých, frekvence výskytu následujících příhod je vyšší u dětí:

Tachykardie, kongesce nosní sliznice ( neprůchodný nos) a rýma – ”časté” (tj. >

1/100 až < 1/10) u pediatrické populace a ”méně časté” (tj. > 1/1000 až < 1/100)

u dospělé populace

Konjunktivitida – ”časté” (tj. > 1/100 až < 1/10) u pediatrické populace,

zatímco “vzácné” (tj. > 1/10000 až < 1/1000) u dospělé populace

tremor a kopřivka – ”méně časté” (tj. > 1/1000 až < 1/100) u pediatrické

populace, zatímco “vzácné” (tj. > 1/10000 až < 1/1000) u dospělé populace

Celkový bezpečnostní profil pro ramipril u pediatrické populace se významně neliší od

bezpečnostního profilu u dospělé populace.

4.9. Předávkování

K příznakům spojeným s předávkováním ACE inhibitory může patřit výrazná perifernívazodilatace (s výraznou hypotenzí, šokem), bradykardie, poruchy elektrolytů a selháníledvin. Pacienta je třeba důkladně monitorovat, léčba je podpůrná a symptomatická.Navrhovaná opatření zahrnují primární detoxifikaci (výplach žaludku, podáníadsorbentů) a opatření pro obnovu hemodynamické stability, včetně podání alfa- 1adrenergních agonistů nebo podání angiotenzinu II (angiotenzinamid). Ramiprilát, aktivní metabolit ramiprilu, se hemodialýzou obtížně odstraňuje z krevního oběhu.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1. Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: ACE inhibitory, samotné,ATC kód: C09AA05.

Mechanismus účinku

Ramiprilát, aktivní metabolit proléčiva ramiprilu, inhibuje enzym dipeptidylkarboxypeptidázu I (synonyma: angiotenzin konvertující enzym, kinináza II). V plazmě a v tkáních tento enzymkatalyzuje přeměnu angiotenzinu I na aktivní vazokonstrikční látku angiotenzin II a štěpí aktivní vazodilatátor bradykinin. Snížená tvorba angiotenzinu II a inhibice štěpení bradykininu vede k vazodilataci.Protože angiotenzin II stimuluje také uvolňování aldosteronu, vyvolává ramiprilát snížení sekrece aldosteronu. Průměrná odpověď na monoterapii ACE inhibitorem byla nižší u pacientů černé pleti (afrokaribská populace) s hypertenzí (obvykle jde o populaci s nízkoreninovou hypertenzí) než u pacientů jiné barvy pleti.

Farmakodynamické účinky

Antihypertenzní vlastnosti:Podání ramiprilu vyvolává výrazné snížení periferní arteriální rezistence. Obvykle nedocházík velkým změnám v renálním plazmatickém průtoku a v glomerulární filtraci. Podávání ramiprilu pacientům s hypertenzí vede ke snížení krevního tlaku vleže avstoje bez kompenzace zvýšením tepové frekvence.U většiny pacientů dochází po jednorázovém perorálním podání k nástupu antihypertenzíhoúčinku během 1 až 2 hodin, maximálního účinku je obvykle dosaženo během 3 až 6 hodin aobvykle trvá 24 hodin. Maximální antihypertenzní účinek při kontinuálním podávání ramipriluje obvykle pozorován po 3 až 4 týdnech. Bylo prokázáno, že antihypertenzní účinek přetrvávápři dlouhodobém podávání po dobu 2 let. Náhlé vysazení ramiprilu nevyvolává rychlý a výraznývzestup krevního tlaku.

Selhání srdce:Kromě konvenční léčby diuretiky a volitelnými srdečními glykosidy byla prokázána účinnostramiprilu u pacientů s funkční třídou II-IV New York Heart Association. Lék mělprospěšné účinky na hemodynamiku srdce (snížený plnicí tlak levé a pravé komory, snížená celková periferní vaskulární rezistence, zvýšený srdeční výdej a zlepšení srdečního indexu). Také byla snížena neuroendokrinní aktivace.

Klinická účinnost a bezpečnost

Kardiovaskulární prevence/Nefroprotekce

Byla provedena preventivní placebem kontrolovaná studie (studie HOPE), která zahrnovala vícenež 9200 pacientů, jimž byl ke standardní léčbě přidáván ramipril. Do studie byli zařazeni pacientise zvýšeným kardiovaskulárním

rizikem buď po aterotrombotickém

kardiovaskulárním

onemocnění (koronární onemocnění srdce v anamnéze, mozková příhoda nebo onemocněníperiferních cév), anebo s diabetem mellitem a nejméně ještě jedním přídatným rizikovým faktorem (prokázaná mikroalbuminurie, hypertenze, zvýšená hladina celkového cholesterolu, nízká hladina HDL cholesterolu anebo kouření cigaret).Studie prokázala, že ramipril statisticky významně snižuje incidenci infarktumyokardu, úmrtíz kardiovaskulárních příčin a z důvodu mozkové příhody, samotných a kombinovaných(primárně kombinované události).

Studie HOPE: hlavní výsledky

Ramipril

Placebo

Relativní riziko(95% interval spolehlivosti)

p-hodnota

%

%

Všichni pacienti

n=4,645

N=4,652

Primárně kombinované události

14.0

17.8

0.78 (0.70-0.86) <0.001

Infarkt myokardu

9.9

12.3

0.80 (0.70-0.90) <0.001

Úmrtí z kardiovaskulární příčiny

6.1

8.1

0.74 (0.64-0.87) <0.001

Mozková příhoda

3.4

4.9

0.68 (0.56-0.84) <0.001

Sekundární cíleÚmrtí z jakékoli příčiny

10.4

12.2

0.84 (0.75-0.95) 0.005

Potřeba revaskularizace

16.0

18.3

(0.85 (0.77-0.94) 0.002

Hospitalizace kvůli nestabilníangině pectoris

12.1

12.3

0.98 (0.87-1.10) NS

Hospitalizace kvůli selhání srdce

3.2

3.5

0.88 (0.70-1.10) 0.25

Komplikace související s diabetem

6.4

7.6

0.84 (0.72-0.98) 0.03

Studie MICRO-HOPE, předdefinovaná podstudie studie HOPE, zkoumala účinek přidáníramiprilu 10 mg k současnému léčebnému režimu v porovnání s placebem u 3577 pacientůve věku ≥ 55 let (bez omezení horní hranice věku) s převahou pacientů s diabetem 2. typu(a alespoň jedním dalším kardiovaskulárním rizikovým faktorem), s normálním anebo svysokým tlakem.

Primární analýza ukázala, že u 117 (6,5 %) pacientů, kteří ve studii užívali ramipril, a u 149(8,4 %) pacientů užívajících placebo se rozvinula zjevná nefropatie, což odpovídalo RRR 24 %;95% CI [3-40], p = 0,027.Multicentrická, randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná klinická studie REINse dvěma paralelními skupinami byla zaměřena na vyhodnocení účinku léčby ramiprilem narychlost poklesu glomerulární filtrace (GFR). Studie zahrnovala 352 normotenzních nebohypertenzních pacientů (ve věku 18-70 let), kteří měli mírnou (tj. průměrnou exkreci proteinu v moči > 1 a < 3 g/24 h) nebo těžkou proteinurii (≥ 3 g/24 h) zapříčiněnou chronickounediabetickou nefropatií.

Obě skupiny pacientů byly prospektivně stratifikovány.

Základní analýza pacientů s nejtěžší proteinurií (v této skupině pacientů byla studiepředčasněukončena kvůli benefitu ve skupině s ramiprilem) ukázala, že průměrná rychlost poklesuGFR za měsíc byla nižší při užívání ramiprilu v porovnání s placebem; -0,54 (0,66) proti -0,88 (1,03) ml/min/měsíc, p = 0,038. Rozdíl mezi skupinami byl 0,34 [0,03-0,65] za měsíc akolem 4 ml/min/rok; 23,1 % pacientů ve skupině s ramiprilem dosáhlo kombinovanýsekundární výstupní bod zdvojnásobení výchozí koncentrace kreatininu v séru a/nebo konečného stádia onemocnění ledvin (“end-stage of renal disease” - ESRD) (potřebadialýzy nebo transplantace ledvin), zatímco ve skupině s placebem to bylo 45,5 % pacientů (p= 0,02).

Sekundární prevence po akutním infarktu myokardu

Do studie AIRE bylo zařazeno více než 2 000 pacientů s přechodnými/přetrvávajícimi klinickými příznaky srdečního selhání po zjištěném infarktu myokardu. Léčba ramiprilembyla zahájena 3 až 10 dní po akutním infarktu myokardu. Studie ukázala, že po uplynutí časusledování v průměru 15 měsíců byla mortalita u pacientů léčených ramiprilem 16,9 %oproti 22,6 % u pacientů, kteří dostávali placebo. Znamená to, že absolutní sníženímortality bylo 5,7 % a snížení relativního rizika 27 % (95 % CI [11-40%]).

Pediatrická populaceV randomizované dvojitě zaslepené klinické studii s 244 pediatrickými pacienty s hypertenzí (73% primární hypertenze) ve věku 6-16 let byl pacientům podáván ramipril buď v nízké dávce nebo střední či vysoké dávce tak, aby bylo dosaženo takových plazmatických koncetrací ramiprilátu, které by odpovídaly koncetracím dosaženým po podávání dávek u dospělých , t.j. 1,25mg, 5 mg a 20 mg dle tělesné hmotnosti. Na konci 4. týdne bylo pozorováno, že podávání ramiprilu nevedlo ke snížení systolického krevního tlaku (což byl

cílový parameter studie), ale po podávání nejvyšší dávky došlo ke snížení diastolického tlaku. Jak střední tak vysoké dávky ramiprilu dokázaly významně snížit systolický i diastolický krevní tlak u dětí s prokázanou hypertenzí.Tento účinek nebyl pozorován ve 4 týdenní randomizované dvojitě zaslepené studii u 218 pediatrických pacientů ve věku 6-16 let (75% primární hypertenze), při které byly podávány zvyšující se dávky ramiprilu a poté přípravek vysazen. Došlo k mírnému reboundudiastolického, i systolického krevního tlaku, ale u žádné skupiny s testovanými dávkami ramiprilu dle tělesné hmotnosti -skupina s nízkou dávkou (0,625 mg – 2,5 mg), střední dávkou (2,5 mg - 10 mg ), vysokou dávkou (5 mg – 20 mg)- nedošlo ke statisticky významnému návratu tlaku na výchozí hodnoty. Odpověď na podání ramiprilu u studované pediatrické populace nebyla přímo úměrná velikosti dávky .

5.2. Farmakokinetické vlastnosti

Farmakokinetika a metabolismus

AbsorpceRamipril se po perorálním podání rychle vstřebává z gastrointestinálního traktu:maximální plazmatické koncentrace ramiprilu je dosaženo v průběhu jedné hodiny. Nazákladě údajů analýzy moče je rozsah absorpce nejméně 56 % a absorpce nenívýznamně ovlivněna přítomností potravy v gastrointestinálním traktu. Biologická dostupnost aktivního metabolitu ramiprilátu je po perorálním podání 2,5 mg a 5mg ramiprilu 45 %.Maximální plazmatické koncentrace ramiprilátu, jediného aktivního metabolitu ramiprilu, je dosaženo2-4hodiny po užití ramiprilu. Rovnovážného stavu plazmatické koncentrace ramiprilátu použití obvyklých dávek ramiprilu jednou denně je dosaženo přibližně čtvrtý den léčby.

DistribuceNa sérové proteiny se vyvazuje přibližně 73 % ramiprilu a v případě ramiprilátu je to přibližně56 %.

MetabolismusRamipril se téměř úplně metabolizuje na ramiprilát a ester diketopiperazinu, kyselinudiketopiperazinovou a glukuronidy ramiprilu a ramiprilátu.

EliminaceMetabolity jsou primárně vylučovány ledvinami.Pokles plazmatické koncentrace ramiprilátu je vícefázový. Pro svou silnou saturovatelnouvazbu na ACE a slabou disociaci z enzymu má ramiprilát prodlouženou terminální eliminačnífázi při velmi nízkých plazmatických koncentracích.

Po vícenásobných dávkách ramiprilu podávaných jednou denně byl účinný poločas koncentrace ramiprilátu 13-17 hodin po dávkách 5-10 mg a delší po nižších dávkách 1,25-2,5mg. Tento rozdíl souvisí se saturovatelnou kapacitou enzymu vázat ramiprilát.

KojeníPři jednorázové perorální dávce ramiprilu je hladina ramiprilu a jeho metabolitu v mateřském mléku nedetekovatelná. Účinek opakovaných dávek však není znám.

Pacienti se selháním ledvin (viz bod 4.2)U pacientů se zhoršenou funkcí ledvin je renální exkrece ramiprilátu snížená a renální clearance ramiprilátu proporčně souvisí s clearance kreatininu. To má za následek zvýšenou plazmatickou koncentraci ramiprilátu, která klesá pomaleji než u pacientůs normální funkcí ledvin.

Pacienti se zhoršenou funkcí jater (viz bod 4.2)U pacientů se zhoršenou funkcí jater je metabolismus ramiprilu na ramiprilát opožděný kvůli snížené aktivitě jaterních esteráz a plazmatická hladina ramiprilu je u těchto pacientůzvýšená. Maximální koncentrace ramiprilátu u těchto pacientů se však neliší od pacientů snormální funkcí jater.

Pediatrická populaceFarmakokinetický profil ramiprilu byl vyhodnocován u 30ti pediatrických pacientů s hypertenzí ve věku 2-16 let, s tělesnou hmotností > 10 kg. Po podání 0,05 až 0,2 mg/ kg byl ramipril rychle a ve velké míře metabolizován na ramiprilát. Maximálních plasmatických koncentrací ramiprilátu bylo dosaženo během 2-3 hodin. Clearance ramiprilátu korespondovala ve velké míře s logaritmem tělesné hmotnosti (p < 0,01) stejně tak jako s velikostí dávky (p < 0,001). Clearance a objem distribuce se zvýšily se zvyšujícím se věkem dětí pro každou dávkovou skupinu. Po podání dávky 0,05 mg/ kg u dětí bylo dosaženo plazmatických hladin, které byly srovnatelné s hladinami u dospělých po podávání 5 mg ramiprilu. Po podávání dávek 0,2 mg/ kg u dětí bylo dosaženo plazmatických hladin, které byly vyšší než hladiny dosažené po podávání maximální doporučené dávky 10 mg/ den u dospělých.

5.3. Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Na akutní toxicitu u hlodavců a psů se perorální podání ramiprilu ukázalo jakonedostatečné.Studie s chronickým perorálním podáváním byly prováděny na potkanech, psech a opicích. Utěchto tří druhů byly zjištěny změny hodnot plazmatických elektrolytů a změny krevního obrazu.V důsledku farmakodynamické aktivity ramiprilu bylo zaznamenáno výrazné zvětšeníjuxtaglomerulárního aparátu u psa a opice, od denních dávek 250 mg/kg/den. Potkani tolerovali denní dávky 2 mg/kg/den, psi 2,5 mg/kg/den a opice 8 mg/kg/den bez škodlivých účinků.Toxikologické studie reprodukce u potkana, králíka a opice neprokázaly žádné teratogennívlastnosti.Fertilita nebyla u potkanů zhoršená u samic ani u samců. Podání ramiprilu samicím potkanůve fetálním období a v období laktace způsobilo nevratné poškození ledvin (dilatace ledvinnépánvičky) u mláďat při denních dávkách 50 mg/kg tělesné hmotnosti nebo vyšších.Rozsáhlé testování mutagenity s použitím několika testovacích systémů neprokázalo mutagenní ani genotoxické vlastnosti ramiprilu.

Bylo pozorováno nevratné poškození ledvin po podání jediné dávky ramiprilu u velmi mladých potkanů.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1. Seznam pomocných látek

Obsahtobolky:Předbobtnalýškrob

Tobolky:Želatina, oxid titaničitý (E171), černý oxid železitý (E172), žlutý oxid železitý (E172), indigokarmín(E132).

Inkoust:Černý inkoustČerný inkoust na tobolkách obsahuje šelak, černý oxid železitý a antifoam DC1510.

6.2. Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3. Doba použitelnosti

2 roky

6.4. Zvláštní opatření pro uchováváníUchovávejte při teplotě do 25°C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn předvlhkostí.

6.5. Druh obalu a velikost balení

Al/Al blistr, krabička.Velikost balení: 7, 21, 28, 30, 50 a 100 tobolek

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6. Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Všechen nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Stada Arzneimittel AGStadastrasse 2-1861118 Bad VilbelNěmecko

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A) RAMICARD 5 : 58/575/05-C RAMICARD 10 : 58/576/05-C

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE / PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

28.12.2005 / 23.11.2010

10. DATUM REVIZE TEXTU

13.9.2012


nahoru

Informace na obalu

1

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU NA VNITŘNÍM OBALU

KRABIČKA A LÉKOVKA

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

RAMICARD 2,5

RAMICARD 5

RAMICARD 10

tvrdé tobolky

ramiprilum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna tobolka obsahuje ramiprilum 2,5 mg (5, 10 mg).

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

7 (21, 28, 30, 50, 100) tobolek

5.

ZPŮSOB A CESTA /CESTY PODÁNÍ

K perorálnímu podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí!

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

Použ. do

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25°C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

2

Stada Arzneimittel AGStadastrasse 2-18DE-61118 Bad VibelNěmecko

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Reg. č.:RAMICARD 2,5: 58/574/05-CRAMICARD 5 : 58/575/05-CRAMICARD 10 : 58/576/05-C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

Č. šarže:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

RAMICARD 2,5RAMICARD 5RAMICARD 10

3

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH

BLISTRY

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

RAMICARD 2,5

RAMICARD 5

RAMICARD 10

tvrdé tobolky

ramiprilum

2.

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Stada Arzneimittel AG

3.

POUŽITELNOST

Použ. do:

4.

ČÍSLO ŠARŽE

Č. šarže:

5.

JINÉ

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.