Ralnea 4 Mg

Kód 0198107 ( )
Registrační číslo 27/ 188/12-C
Název RALNEA 4 MG
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Krka, d.d., Novo mesto, Novo mesto, Slovinsko
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0159276 POR TBL PRO 21X4MG Tableta s prodlouženým uvolňováním, Perorální podání
0198105 POR TBL PRO 21X4MG Tableta s prodlouženým uvolňováním, Perorální podání
0159277 POR TBL PRO 28X4MG Tableta s prodlouženým uvolňováním, Perorální podání
0198106 POR TBL PRO 28X4MG Tableta s prodlouženým uvolňováním, Perorální podání
0198107 POR TBL PRO 42X4MG Tableta s prodlouženým uvolňováním, Perorální podání
0159278 POR TBL PRO 42X4MG Tableta s prodlouženým uvolňováním, Perorální podání
0198108 POR TBL PRO 84X4MG Tableta s prodlouženým uvolňováním, Perorální podání
0159279 POR TBL PRO 84X4MG Tableta s prodlouženým uvolňováním, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak RALNEA 4 MG

Příloha č.1 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn.sukls167020/2012; sukls167024/2012;

sukls167030/2012

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Ralnea 2 mg, tablety s prodlouženým uvolňováním

Ralnea 4 mg, tablety s prodlouženým uvolňováním

Ralnea 8 mg, tablety s prodlouženým uvolňováním

Ropinirolum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i

tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete

jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to

svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:

1.

Co je přípravek Ralnea a k čemu se používá

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ralnea užívat

3.

Jak se přípravek Ralnea užívá

4.

Možné nežádoucí účinky

5.

Jak přípravek Ralnea uchovávat

6.

Další informace

1.

CO JE PŘÍPRAVEK RALNEA A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Léčivou látkou přípravku Ralnea je ropinirol, který patří ke skupině léků zvaných dopaminoví

agonisté. Dopaminoví agonisté ovlivňují mozek podobným způsobem jako přirozená látka zvaná

dopamin.

Ralnea tablety s prodlouženým uvolňováním se používá k léčbě Parkinsonovy choroby.

Osoby s Parkinsonovou chorobou mají v některých částech mozku nízké hladiny dopaminu.

Ropinirol má podobné účinky jako přirozený dopamin, takže pomáhá snižovat příznaky Parkinsonovy

choroby.

2.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK RALNEA

UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Ralnea pokud:

-

jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivou látku ropinirol-hydrochlorid nebo na kteroukoli další

složku přípravku Ralnea

-

máte závažné onemocnění ledvin

-

trpíte onemocněním jater

Pokud pro Vás platí kterýkoli z těchto případů, oznamte to svému lékaři.

Děti

Použití přípravku Ralnea se nedoporučuje u pacientů mladších 18 let.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Ralnea je zapotřebí

Dříve, než začnete tento lék užívat, informujte svého lékaře:

-

máte-li závažné srdeční obtíže

-

máte-li závažnou psychiatrickou poruchu nebo jste měl(a) závažné duševní poruchy v minulosti

-

jestliže jste zaznamenal(a) jakákoli neobvyklá nutkání a/nebo neobvyklé způsoby chování (jako

je nadměrné hazardní hraní nebo nadměrné sexuální chování).

Přípravek Ralnea může způsobovat mimořádnou ospalost (lehkou poruchu vědomí) a náhlé případy

nástupu spánku bez zřejmého varování. Informujte svého lékaře, pokud pijete alkohol nebo pokud

užíváte jakékoli jiné léky, které Vám též mohou způsobovat pocity ospalosti.

Kouření a přípravek Ralnea

Informujte svého lékaře, jestliže kouříte nebo přestáváte kouřit při braní přípravku Ralnea. Váš lékař

může vyžadovat úpravu Vaší dávky.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a)

v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Některé léky mohou ovlivnit působení přípravku Ralnea nebo způsobit častější výskyt nežádoucích

účinků. Ralnea může rovněž ovlivnit působení některých jiných léků.

Měl(a) byste informovat svého lékaře, jestliže užíváte, nebo jste v nedávné době užíval(a):

-

náhradní hormonální léčbu;

-

antibiotika (ciprofloxacin, enoxacin);

-

léky používané k léčbě psychiatrických stavů (fluvoxamin, sulpirid);

-

metoklopramid, který se používá k léčbě nevolnosti a pálení žáhy;

-

jakékoli jiné léky pro léčbu Parkinsonovy choroby.

Užívání přípravku Ralnea s jídlem a pitím

Přípravek Ralnea můžete užívat s jídlem i bez jídla.

Těhotenství a kojení

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Během těhotenství nebo při kojení by se přípravek Ralnea neměl užívat.

Ihned svého lékaře informujte, jestliže jste těhotná, jestliže se domníváte, že byste mohla být těhotná

nebo pokud otěhotnění plánujete. Váš lékař Vám též poradí, jestliže kojíte nebo máte v úmyslu kojit.

Váš lékař Vám může doporučit zastavení užívání přípravku Ralnea.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Ralnea může způsobovat ospalost (lehčí poruchy vědomí) a náhlý nástup spánku. Jestliže

trpíte takovými účinky, neřiďte vozidla ani neobsluhujte stroje, dokud takové stavy neustoupí.

Ospalost nebo upadnutí do spánku Vás (nebo další osoby) může vystavit riziku závažného poranění

nebo úmrtí.

Důležité informace o některých složkách přípravku Ralnea

Přípravek Ralnea obsahuje laktosu. Pokud trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, spojte se se svým

lékařem dříve, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

3.

JAK SE PŘÍPRAVEK RALNEA UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek Ralnea přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á) poraďte se

se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dávkování

Užívejte přípravek Ralnea jednou denně, každý den ve stejnou dobu.

Když poprvé zahajujete užívání přípravku Ralnea, bude se dávka postupně zvyšovat.

Zahajovací dávka přípravku Ralnea tablety prodlouženým uvolňováním je 2 mg jednou denně po

dobu prvního týdne. Váš lékař může Vaši dávku zvýšit na 4 mg přípravku Ralnea tablety

s prodlouženým uvolňováním jednou denně od druhého týdne léčby. Jestliže jste starší osoba, může

Váš lékař zvyšovat Vaši dávku pomaleji.

Jestliže při zahájení své léčby zaznamenáte nežádoucí účinky, které lze obtížně snášet, sdělte to svému

lékaři. Váš lékař Vám může poradit převedení na nižší dávku tablet ropinirolu s okamžitým

uvolňováním, které budete brát třikrát denně.

Obvyklá dávka je mezi 4 mg a 8 mg přípravku Ralnea tablety s prodlouženým uvolňováním denně.

Některé osoby však mohou potřebovat užívání vyšší dávky (až 24 mg denně). Stanovení dávky

přípravku Ralnea, která je pro Vás nejvhodnější, zabere určitou dobu.

Jestliže užíváte jiné léky k léčbě Parkinsonovy choroby (levodopu), může lékař snížit dávku těchto

léků při užívání přípravku Ralnea.

Způsoby a cesta podávání

Spolkněte svou tabletu (své tablety) přípravku Ralnea tablety s prodlouženým

uvolňováním celou a zapijte sklenicí vody. Tablety s prodlouženým

uvolňováním nelámejte, nežvýkejte ani nedrťte. Pokud to učiníte, dochází

k nebezpečí předávkování, protože se lék uvolní do Vašeho těla příliš rychle.

Jestliže přecházíte z tablet ropinirolu s okamžitým uvolňováním

Před přechodem užijte tablety ropinirolu s okamžitým uvolňováním jako každý normální den. Příští

ráno užijte přípravek Ralnea tablety s prodlouženým uvolňováním a tablety ropinirolu s okamžitým

uvolňováním již neužívejte.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Ralnea, než jste měl(a)

Jestliže jste užil(a) více tablet, než jste měl(a), obraťte se ihned na svého lékaře nebo jděte do

nemocnice. Příznaky předávkování mohou být: nevolnost, zvracení, závratě (pocit otáčení hlavy nebo

okolí), pocit ospalosti, duševní a tělesná únava, mdloby, halucinace.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Ralnea

Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste opomenul(a) braní přípravku Ralnea po dobu jednoho dne nebo více, požádejte svého

lékaře o radu ohledně opětovného zahájení užívání.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Ralnea

Neukončujte léčbu přípravkem Ralnea, dokud Vám to neřekne lékař. Váš lékař Vám obvykle poradí

postupné snižování dávky během několika týdnů.

Jestliže náhle ukončíte užívání přípravku Ralnea, mohou se příznaky Vaší Parkinsonovy choroby

rychle a značně zhoršit.

Máte-li jakékoliv další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Ralnea nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Velmi časté:

Postihují více než 1 z 10 pacientů

Časté:

Postihují 1 až 10 ze 100 pacientů

Méně časté:

Postihují 1 až 10 z 1000 pacientů

Vzácné:

Postihují 1 až 10 z 10 000 pacientů

Velmi vzácné:

Postihují méně než 1 z 10 000 pacientů

S neznámou

frekvencí:

Frekvenci nelze z dostupných údajů určit

Velmi časté nežádoucí účinky

-

mdloby

-

pocity ospalosti (lehčí poruchy vědomí)

-

nevolnost

Časté vedlejší účinky

-

halucinace („vidění“ věcí, které neexistují)

-

zvracení

-

pocit závratí (otáčení hlavy nebo okolí)

-

pálení žáhy

-

bolest žaludku

-

zácpa

-

otok končetin, nohou nebo rukou

Méně časté závažné účinky

-

pocit závratě nebo mdloby, zejména pokud náhle vstáváte (to je způsobeno poklesem krevního

tlaku)

-

pocit značné ospalosti během dne (mimořádná spavost)

-

velmi náhlé upadnutí do spánku bez zřejmého varování (případy náhlého nástupu spánku)

-

duševní problémy, jako je delirium (závažný stav zmatenosti), bludy (nerozumné myšlenky)

nebo vztahovačnost (nerozumná podezření)

Někteří pacienti mohou mít následující nežádoucí účinky

-

reakce z přecitlivělosti (včetně kopřivky, vyrážky, svědění a otoku úst a krku)

-

nutkání k neobvyklému chování, jako je neobvyklé nutkání k hazardním hrám nebo zvýšené

sexuální nutkání a/nebo chování

-

změny funkce jater, které se prokázaly krevními zkouškami

Pokud užíváte přípravek Ralnea s levodopou (L-dopa)

Osoby, které užívají přípravek Ralnea spolu s L-dopou, mohou v průběhu času zaznamenat další

nežádoucí účinky:

-

nekontrolované trhavé pohyby (velice běžný nežádoucí účinek)

-

pocit zmatenosti (běžný nežádoucí účinek).

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete

jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte

to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5.

JAK PŘÍPRAVEK RALNEA UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Přípravek Ralnea nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Doba použitelnosti

se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě pod 30°C.

Uchovávejte v původním obalu, by byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit

životní prostředí.

6.

DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Ralnea obsahuje

- Léčivou látkou je ropinirolum. Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje ropinirolum

2 mg, 4 mg nebo 8 mg (ve formě ropiniroli hydrochloridum).

- Pomocnými látkami jsou hypromelosa, monohydrát laktosy, koloidní bezvodý oxid křemičitý,

karbomer, hydrogenovaný ricinový olej, magnesium-stearát v jádru tablety a potahová soustava

Opadry Y-1-7000 bílá (složená z hypromelosy, oxidu titaničitého (E171), makrogolu 400), červený

oxid železitý (E172), žlutý oxid železitý (E172) a černý oxid železitý (E172) (pouze v tabletách sil

4 mg a 8 mg) v potahové vrstvě.

Jak přípravek Ralnea vypadá a co obsahuje toto balení

2 mg: Tablety jsou růžové, oválné, bikonvexní potahované tablety.

4 mg: Tablety jsou světle hnědavé, oválné, bikonvexní potahované tablety.

8 mg: Tablety jsou narůžovělé, oválné, bikonvexní potahované tablety.

Obal blistr (OPA/Al/PVC/Al) po 7 tabletách, krabička.

Velikost balení: 21, 28, 42 a 84 tablet s prodlouženým uvolňováním.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko

Výrobce

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko

Tato příbalová informace byla naposledy schválena 22.8.2012

Document Outlinenahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Příloha č.2 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn.sukls167020/2012; sukls167024/2012;

sukls167030/2012

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Ralnea 2 mg, tablety s prodlouženým uvolňováním

Ralnea 4 mg, tablety s prodlouženým uvolňováním

Ralnea 8 mg, tablety s prodlouženým uvolňováním

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Každá tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje ropinirolum 2 mg, 4 mg nebo 8 mg (ve formě

ropiniroli hydrochloridum).

Pomocné látky:

Každá tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje 156,48 mg, 154,32 mg nebo 149,99 mg laktosy.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

2 mg: Růžové, oválné, bikonvexní potahované tablety.

4 mg: Světle hnědavé, oválné, bikonvexní potahované tablety.

8 mg: Narůžovělé, oválné, bikonvexní potahované tablety.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikace

Léčba Parkinsonovy choroby za následujících podmínek:

-

Zahajovací léčba v monoterapii s cílem oddálit zavedení levodopy

-

V kombinaci s levodopou v průběhu choroby, kdy účinek levodopy slábne nebo přestává být

konzistentní a objevují se fluktuace terapeutického účinku (fluktuace typu „end of dose" nebo

„on-off")

4.2 Dávkování a způsob podávání

Perorální podání.

Dospělí

Doporučuje se individuální titrace dávky v závislosti na účinnosti a snášenlivosti přípravku. Přípravek

Ralnea tablety s prodlouženým uvolňováním by se měl užívat jednou denně, každý den ve stejnou

dobu. Tyto tablety s prodlouženým uvolňováním lze užívat s jídlem i bez něj.

Ralnea tablety s prodlouženým uvolňováním se musí polykat celé a nesmí se žvýkat, drtit ani dělit.

Úvodní titrace

Zahajovací dávka tablet ropinirolu s prodlouženým uvolňováním je 2 mg jednou denně po dobu

prvního týdne. Tato dávka by se měla zvyšovat na 4 mg jednou denně od druhého týdne léčby.

Terapeutickou odpověď lze pozorovat při dávce 4 mg ropinirolu tablet s prodlouženým uvolňováním

jednou denně.

Pro pacienty zahajující léčbu dávkou tablet ropinirolu s prodlouženým uvolňováním 2 mg/d, kteří

zaznamenají nesnesitelné nežádoucí účinky, může být výhodné přejít na léčbu potahovanými tabletami

ropinirolu (s okamžitým uvolňováním) v nižší denní dávce rozdělené do tří stejných dávek.

Léčebný režim

Pacienti by měli být udržováni na nejnižší dávce tablet ropinirolu s prodlouženým uvolňováním, při

které lze dosáhnout symptomatické kontroly.

Jestliže nelze zajistit nebo udržet symptomatickou kontrolu při dávce tablet ropinirolu s prodlouženým

uvolňováním 4 mg jednou denně, lze denní dávku zvyšovat o 2 mg v týdenních nebo delších

intervalech do dosažení dávky 8 mg tablet ropinirolu s prodlouženým uvolňováním denně.

Jestliže stále není dosaženo symptomatické kontroly nebo tuto kontrolu nelze udržet při dávce 8 mg

tablet ropinirolu s prodlouženým uvolňováním jednou denně, lze tuto denní dávku zvyšovat o 2 mg až

4 mg v intervalech 2 týdnů nebo v delších intervalech. Maximální denní dávka tablet ropinirolu

s prodlouženým uvolňováním je 24 mg.

Doporučuje se předepisovat pacientům minimální počet tablet ropinirolu s prodlouženým

uvolňováním, který je nezbytný k dosažení požadované dávky při využití nejvyšší dostupné síly tablet

ropinirolu s prodlouženým uvolňováním.

Jestliže je léčba přerušena po dobu jednoho dne nebo po delší dobu, je třeba uvážit opětovné zahájení

titrace dávky (viz výše).

Jestliže se ropinirol podává jako přídavná terapie při léčbě levodopou, lze postupně snižovat dávku

levodopy v závislosti na klinické odpovědi. V klinických studiích byla dávka levodopy postupně

snižována zhruba o 30 % u pacientů dostávajících současně ropinirol. Při pokročilé Parkinsonově

chorobě a při kombinaci s užíváním levodopy může během počáteční titrace dávky ropinirolu dojít

k dyskinezím. Jestliže k tomu dojde, měla by se dávka levodopy snížit.

Při přechodu z léčby jiným dopaminovým agonistou na ropinirol je třeba před zahájením léčby

ropinirolem dodržet doporučení držitele rozhodnutí o registraci ohledně ukončení léčby.

Podobně, jako je tomu u jiných dopaminových agonistů, je třeba ukončovat léčbu ropinirolem

postupným snižováním denní dávky v průběhu jednoho týdne.

Přechod z tablet s okamžitým uvolňováním na přípravek Ralnea tablety s prodlouženým uvolňováním

Pacienti mohou být z tablet ropinirolu s okamžitým uvolňováním na přípravek Ralnea tablety

s prodlouženým uvolňováním převedeni přes noc. Dávka přípravku Ralnea tablety s prodlouženým

uvolňováním by měla vycházet z celkové denní dávky tablet ropinirolu s okamžitým uvolňováním,

které pacient užíval. Následující tabulka ukazuje doporučenou dávku přípravku Ralnea tablety

s prodlouženým uvolňováním pro pacienty převáděné z tablet ropinirolu s okamžitým uvolňováním:

Převedení z tablet ropinirolu s okamžitým uvolňováním na přípravek Ralnea tablety s prodlouženým

uvolňováním

Tablety ropinirolu s okamžitým

uvolňováním

Celková denní dávka (mg)

Přípravek Ralnea tablety s prodlouženým

uvolňováním

Celková denní dávka (mg)

0,75 – 2,25

2

3 – 4,5

4

6

6

7,5 - 9

8

12

12

15 - 18

16

21

20

24

24

Po převedení na přípravek Ralnea tablety s prodlouženým uvolňováním lze dávku upravit v závislosti

na terapeutické odpovědi (viz „Počáteční titrace“ a „Terapeutický režim“ výše).

Děti a dospívající

Vzhledem k nedostatku údajů o bezpečnosti a účinnosti se užívání přípravku Ralnea tablety

s prodlouženým uvolňováním se u dětí mladších 18 let nedoporučuje.

Starší osoby

Clearance ropinirolu se u pacientů starších 65 let snižuje. Jakýkoliv vzrůst dávkování by měl být

postupný a titrovaný podle symptomatické odpovědi. Pro velice staré osoby lze uvážit pomalejší titraci

během zahájení léčby.

Pacienti se zhoršenou funkcí ledvin

U pacientů s mírným až středně závažným zhoršením funkce ledvin (clearance kreatininu mezi 30 a 50

ml/min) nebyla pozorována žádná změna clearance ropinirolu, což ukazuje, že v této populaci není

nutná žádná úprava dávek.

4.3 Kontraindikace

-

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli z pomocných látek.

-

Závažné poškození ledvin (clearance kreatininu <30 ml/min).

-

Zhoršení jaterní funkce.

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Ropinirol je spojován se somnolencí a epizodami náhlého nástupu spánku, zejména u pacientů

s Parkinsonovou chorobou. Náhlý nástup spánku během denních činností, v některých případech bez

uvědomění si varovných známek, byl hlášen méně často. Pacienty je třeba o tom informovat a poradit

jim, aby byli opatrní při řízení vozidel nebo provozování strojního zařízení během léčby ropinirolem.

Pacienti, kteří zaznamenali somnolenci a/nebo epizodu náhlého nástupu spánku, se musí zdržet řízení

vozidel a obsluhy strojů. Navíc lze zvážit snížení dávky nebo ukončení léčby.

Pacienti se závažnými psychiatrickými nebo psychotickými poruchami nebo s anamnézou těchto

poruch by neměli být léčeni dopaminovými agonisty, pokud možný prospěch nepřevažuje nad riziky.

U pacientů s Parkinsonovou chorobou léčených dopaminovými agonisty včetně ropinirolu byly

hlášeny impulzivní poruchy kontroly včetně patologického hráčství, hypersexuality a zvýšeného

libida. Tyto poruchy byly hlášeny zejména při vysokých dávkách a byly obecně reverzibilní při

snížení dávky nebo přerušení léčby. V některých případech byly přítomny rizikové faktory, jako je

anamnéza kompulzivního chování (viz bod 4.8).

U pacientů se závažným kardiovaskulárním onemocněním (zejména při koronární nedostatečnosti) se

vzhledem k riziku hypotenze doporučuje měření tlaku, a to zejména při zahájení léčby

Přípravek Ralnea obsahuje laktosu. Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí galaktosy,

vrozeným nedostatatkem laktasy nebo malabsorpcí glukosy a galaktosy by tento přípravek neměli

užívat.

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Mezi ropinirolem a levodopou nebo domperidonem nebyla zaznamenána žádná farmakokinetická

interakce, která by znamenala nutnost úpravy dávkování těchto léčivých přípravků.

Neuroleptika a další centrálně působící dopaminoví antagonisté, jako je sulpirid nebo metokloparamid,

mohou snižovat účinnost ropinirolu, a proto je třeba se vyhnout současnému užívání těchto léčivých

přípravků.

U nemocných léčených vysokými dávkami estrogenů byly pozorovány zvýšené koncentrace ropinirolu

v krevní plazmě. U pacientek, které již dostávají substituční hormonální terapii (HRT), lze zahájit

léčbu ropinirolem normálním způsobem. Může však nastat nutnost úpravy dávky ropinirolu v souladu

s klinickou odpovědí, pokud se podávání HRT ukončuje nebo zavádí během léčby ropinirolem.

Ropinirol se v zásadě metabolizuje isoenzymem CYP1A2 cytochromu P450. Farmakokinetická studie

(s tabletami ropinirolu s okamžitým uvolňováním 2 mg třikrát denně) u pacientů s Parkinsonovou

chorobou ukázala, že ciprofloxacin snižoval Cmax a AUC ropinirolu o 60 respektive 84 % s možností

rizika nežádoucích příhod. Proto se u pacientů, kteří již dostávají ropinirol, může požadovat úprava

dávky ropinirolu při zavádění nebo ukončování léčby přípravky, o kterých je známo, že inhibují

CYP1A2, jako je ciprofloxacin, enoxacin nebo fluvoxamin.

Farmakokinetické studie interakce mezi ropinirolem (tablety ropinirolu s okamžitým uvolňováním 2

mg třikrát denně) a teofylinem, substrátem CYP1A2, neukázala u pacientů s Parkinsonovou chorobou

žádnou změnu farmakokinetiky ropinirolu ani teofylinu.

Je známo, že kouření indukuje metabolismus CYP1A2 a proto, pokud pacienti přestanou nebo začnou

kouřit během léčby ropinirolem, může být nutná úprava dávky.

4.6 Těhotenství a kojení

O použití ropinirolu u těhotných žen neexistují žádné adekvátní údaje.

Studie na zvířatech ukázaly reprodukční toxicitu (viz bod 5.3). Jelikož je potenciální riziko pro lidi

neznámé, doporučuje se nepoužívat ropinirol během těhotenství, pokud potenciální prospěch pro

pacientku nepřeváží nad potenciálním rizikem pro plod.

Ropinirol by neměly užívat kojící matky, protože tento přípravek může potlačovat laktaci.

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Pacienti léčení ropinirolem, u nichž se objevila somnolence a/nebo epizody náhlého nástupu spánku,

musí být informováni, že se mají zdržet řízení či činností, při kterých může zhoršená bdělost tyto nebo

jiné osoby ohrozit rizikem závažného poranění nebo smrti (například při obsluze strojů), dokud takové

opakující se epizody a somnolence neustoupí (viz bod 4.4).

4.8 Nežádoucí účinky

Hlášené nežádoucí účinky se uvádějí níže podle třídy orgánových systémů a frekvence. Uvádí se, zda

byly tyto nežádoucí účinky hlášeny v klinických studiích v monoterapii nebo při použití jako přídatné

terapie k léčbě levodopou.

Účinky se podle frekvence definují jako: velmi časté (≥1/10), časté (≥1/100 až <1/10), méně časté

(≥1/1000 až <1/100), vzácné (≥1/10 000 až <1/1000), velmi vzácné (<1/10 000), s neznámou

frekvencí (nelze stanovit z dostupných údajů).

V každé skupině četnosti jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti.

Nežádoucí lékové reakce hlášené z klinických studií Parkinsonovy choroby při použití tablet ropinirolu

s prodlouženým uvolňováním v dávkách do 24 mg/d

V monoterapii

Při přídatné terapii

Psychiatrické poruchy

Časté

halucinace

halucinace

Poruchy nervového systému

Velmi časté

somnolence

dyskineze

Časté

Závratě (včetně vertiga)

Somnolence, závratě (včetně

vertiga)

Cévní poruchy

Časté

Posturální hypotenze, hypotenze

Méně časté

Posturální hypotenze, hypotenze

Gastrointestinální poruchy

Velmi časté

Nevolnost

Časté

Zácpa

Nevolnost, zácpa

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Časté

Periferní edém

Periferní edém

Navíc k výše uvedeným nežádoucím lékovým reakcím byly při podávání tablet ropinirolu

s okamžitým uvolňováním pacientům s Parkinsonovou chorobou během klinických studií (při dávkách

do 24 mg/d) a po uvedení na trh hlášeny následující události.

Při monoterapii

Při pomocné terapii

Poruchy imunitního systému

S neznámou

frekvencí

Reakce z přecitlivělosti (včetně

kopřivky, angioedému, vyrážky,

svědění)

Reakce z přecitlivělosti (včetně

kopřivky, angioedému, vyrážky,

svědění)

Psychiatrické poruchy

Časté

Stavy zmatenosti

Méně časté

Psychotické reakce (kromě

halucinací) včetně deliria, bludů,

vztahovačnosti

Psychotické reakce (kromě

halucinací) včetně deliria, bludů,

vztahovačnosti

S neznámou

frekvencí

Poruchy kontroly impulzů včetně

patologického hráčství,

hypersexuality a zvýšeného libida

(viz bod 4.4)

Poruchy kontroly impulzů včetně

patologického hráčství,

hypersexuality a zvýšeného libida

(viz bod 4.4)

Poruchy nervového systému

Velmi časté

Synkopa

Somnolence

Méně časté

Náhlý nástup spánku, nadměrná

somnolence během dne*

Náhlý nástup spánku, nadměrná

somnolence během dne*

Cévní poruchy

Méně časté

Posturální hypotenze, hypotenze

(vzácně závažná)

Posturální hypotenze, hypotenze

(vzácně závažná)

Gastrointestinální poruchy

Velmi časté

Nevolnost

Časté

Zvracení, pálení žáhy, bolest

břicha

Pálení žáhy

Poruchy jater a žlučových cest

S neznámou

frekvencí

Hepatické reakce (zejména

zvýšené hladiny jaterních enzymů)

Hepatické reakce (zejména zvýšené

hladiny jaterních enzymů)

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Časté

Otok dolních končetin

* Ropinirol souvisel se somnolencí a méně často souvisel s nadměrnou somnolencí v denní dobu a

epizodami náhlého nástupu spánku.

4.9 Předávkování

Symptomy předávkování ropinirolem se vztahují k jeho dopaminergní aktivitě. Tyto symptomy lze

zmírnit příslušnou léčbou dopaminovými antagonisty, jako jsou neuroleptika nebo metoklopramid.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: dopaminoví agonisté, kód ATC: N04BC04.

Ropinirol je neergolinový D2/D3 dopaminový agonista, který stimuluje striatální dopaminové

receptory. Ropinirol zmírňuje nedostatek dopaminu, který charakterizuje Parkinsonovu chorobu,

stimulací striatálních dopaminových receptorů.

Ropinirol působí v hypotalamu a hypofýze s výslednou inhibicí sekrece prolaktinu.

Klinická účinnost

36-týdenní, dvojitě zaslepená, zkřížená studie probíhající ve třech obdobích provedená se 161 pacienty

s časnou fází Parkinsonovy choroby prokázala non-inferioritu monoterapie tabletami ropinirolu

s prodlouženým uvolňováním v porovnání s terapií tabletami ropinirolu s okamžitým uvolňováním při

hodnocení primárního ukazatele účinnosti, tj. léčebného rozdílu ve změně od vstupu do studie na

základě skóre motorického vyšetření UPDRS (Unified Parkinson’s Disease Rating Scale) (bylo

definováno tříbodové rozpětí non-inferiority pro skóre motorického vyšetření UPDRS). Upravený

střední rozdíl léčby mezi tabletami s prodlouženým uvolňováním a tabletami s okamžitým

uvolňováním v ovlivnění primárního ukazatele účinnosti studie byl -0,7 bodu (95% IS: [-1,51; 0,10],

p=0,0842).

Po převedení z tablet s okamžitým uvolňováním ropinirolu na tablety s prodlouženým uvolňováním ze

dne na den nedošlo ke zhoršení profilu nežádoucích účinků a méně než 3 % pacientů požadovalo

úpravu dávkování (zvýšení o jednu hladinu v dávkovacím schematu, žádný pacient nevyžadoval

snížení dávkování).

24-týdenní, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná, paralelní studie používající tablety

s prodlouženým uvolňováním ropinirolu k adjuvantní terapii u 391 pacientů s Parkinsonovou

chorobou, jejichž stav nebyl optimálně kontrolován levodopou prokázala klinicky relevantní a

statisticky signifikantní superioritu ve srovnání s placebem při hodnocení primárního ukazatele

účinnosti, tj. změny od vstupu do studie v „awake time off“ (tj. čas strávený ve stavu špatné

pohyblivosti) (upravený střední rozdíl v léčbě byl -1,7 hodin (95% IS: [-2.34; -1,09], p<0,0001 ). Toto

zjištění bylo podpořeno sekundárními parametry účinnosti, tj. změnou od vstupu do studie v celkovém

„awake time on“ (tj. čas strávený ve stavu dobré pohyblivosti) (+1,7 hodin (95% IS: [1,06; 2,33],

p<0,0001) a v celkovém „awake time on“ bez obtěžujících dyskinez (+1,5 hodin (95% IS: [0,85; 2,13],

p<0,0001 ). Důležité je, že od vstupu do studie nebylo zjištěno žádné zvýšení v „awake time on“

s obtěžujícími dyskinezemi, a to ani na základě údajů z denních karet, ani z údajů UPDRS skóre.

Studium účinku ropinirolu na srdeční depolarizaci

Podrobná studie QT provedená u zdravých dobrovolníků mužského i ženského pohlaví dostávajících

dávky 0,5, 1, 2 a 4 mg v tabletách ropinirolu s okamžitým uvolňováním jednou denně ukázala

maximální prodloužení trvání intervalu QT při dávce 1 mg 3,46 ms (bodový odhad) ve srovnání

s placebem. Horní hranice jednostranného 95% intervalu spolehlivosti pro nejvyšší střední účinek byla

nižší než 7,5 ms. Účinek ropinirolu při vyšších dávkách nebyl systematicky hodnocen.

Dostupné klinické údaje z podrobné studie QT neukazují riziko prodloužení QT při dávkách ropinirolu

do 4 mg/d. Riziko prodloužení QT nelze vyloučit, protože nebyly provedeny podrobné studie intervalu

QT při dávkách do 24 mg/d.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce

Biologická dostupnost ropinirolu je zhruba 50 % (36-57 %). Po perorálním podání tablet ropinirolu

s prodlouženým uvolňováním koncentrace v krevní plazmě pomalu stoupají s mediánem času do

dosažení Cmax obecně mezi 6 až 10 h.

Ve studii ustáleného stavu u 25 pacientů s Parkinsonovou chorobou dostávajících 12 mg tablet

ropinirolu s prodlouženým uvolňováním jednou denně zvyšovalo jídlo s vysokým obsahem tuku

systémovou expozici ropinirolu v průměru o 20 % vzhledem k AUC a v průměru o 44 % vzhledem

k Cmax. Tmax byl prodloužen o 3,0 h. Není však pravděpodobné, že by tyto změny byly klinicky

relevantní (například na základě zvýšeného výskytu nežádoucích účinků).

Systémová expozice ropinirolu je pro tablety ropinirolu s prodlouženým uvolňováním a tablety

ropinirolu s okamžitým uvolňováním při stejné denní dávce srovnatelná.

Distribuce

Ropinirol se váže na proteiny krevní plazmy v malé míře (10-40 %). Konzistentně se svými vysoce

lipofilními vlastnostmi vykazuje ropinirol velký distribuční objem (zhruba 7 litrů/kg).

Metabolismus

Ropinirol se primárně odstraňuje prostřednictvím metabolismu CYP1A2 a jeho metabolity se hlavně

vylučují močí. Hlavní metabolit je při sledování dopaminergní funkce v modelech na zvířatech

nejméně 100x méně účinný než ropinirol.

Eliminace

Ropinirol se odstraňuje ze systémové cirkulace s průměrným poločasem eliminace zhruba 6 h.

Vzrůst systémové expozice (Cmax a AUC) ropinirolu je zhruba proporcionální pro terapeutické

rozmezí dávek. Po jednorázovém a opakovaném perorálním podání nebyla pozorována žádná změna

clearance perorálně podaného ropinirolu. Byla pozorována široká interindividuální variabilita

farmakokinetických parametrů. Po podávání tablet ropinirolu s prodlouženým uvolňováním

v ustáleném stavu byla interindividuální variabilita pro Cmax mezi 30 % a 55 % a pro AUC mezi

40 % a 70 %.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Reprodukční toxicita

Podání ropinirolu gravidním samicím potkanů při dávkách toxických pro matku mělo za následek

pokles tělesné hmotnosti plodu 60 mg/kg/d (zhruba dvojnásobek AUC dosahované při maximální

dávce používané u lidí), vzrůst úmrtí plodu při 90 mg/kg/d (zhruba trojnásobek AUC dosahované při

maximální dávce používané u lidí) a malformace prstů při 150 mg/kg/d (zhruba pětinásobek AUC

dosahované při maximální dávce používané u lidí). U potkanů nebyly žádné teratogenní účinky při

120 mg/kg/d (zhruba čtyřnásobek AUC dosahované při maximální dávce užívané u lidí) a nebyl

pozorován žádný účinek na vývoj u králíků.

Toxikologie

Toxikologický profil je zásadně dán farmakologickou aktivitou ropinirolu: změny chování,

hyperprolaktinemie, pokles krevního tlaku a srdeční tepové frekvence, ptóza a slinění. Pouze u bílých

potkanů byla pozorována degenerace sítnice v dlouhodobé studii při nejvyšší dávce (50 mg/kg/d),

která pravděpodobně souvisela se zvýšenou expozicí světlu.

Genotoxicita

V obvyklém souboru zkoušek in vitro a in vivo nebyla pozorována genotoxicita.

Karcinogenita

Na základě dvouletých studií prováděných u myší a potkanů při dávkách do 50 mg/kg/d nebyl získán

žádný důkaz karcinogenního účinku u myší. U potkanů byly jedinými lézemi vztahujícími se

k ropinirolu hyperplazie Leydigových buněk a testikulární adenom následkem prolaktinemického

účinku ropinirolu. Tyto léze byly považovány za druhově specifický jev a nepředstavují riziko

vzhledem ke klinickému použití ropinirolu.

Bezpečnostní farmakologie

Studie in vitro ukázaly, že ropinirol inhibuje proudy zprostředkované hERG. IC50 je pětkrát vyšší než

očekávaná maximální koncentrace v krevní plazmě pacientů léčených nejvyšší doporučenou dávkou

(24 mg/d), viz bod 5.1.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek

Jádro tablety:

Hypromelosa

Monohydrát laktosy

Koloidní bezvodý oxid křemičitý

Karbomer

Hydrogenovaný ricinový olej

Magnesium-stearát

Potahová vrstva:

Potahová soustava Opadry Y-1-7000 bílá (složená z hypromelosy, oxidu titaničitého (E171),

makrogolu 400)

Červený oxid železitý (E172)

Žlutý oxid železitý (E172)

Černý oxid železitý (E172) – pouze síly 4 mg a 8 mg

6.2 Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3 Doba použitelnosti

30 měsíců

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě pod 30°C.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

6.5 Druh obalu a velikost balení

Obal blistr (OPA/Al/PVC/Al) po 7 tabletách, krabička.

Velikost balení: 21, 28, 42 a 84 tablet s prodlouženým uvolňováním.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Žádné zvláštní požadavky.

Všechen nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

Ralnea 2 mg: 27/187/12-C

Ralnea 4 mg: 27/188/12-C

Ralnea 8 mg: 27/189/12-C

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

14.3.3012

10.

DATUM REVIZE TEXTU

22.8.2012

Document Outlinenahoru

Informace na obalu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KRABIČKA

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Ralnea 4 mg

tablety s prodlouženým uvolňováním

Ropinirolum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje ropinirolum 4 mg (ve formě ropiniroli

hydrochloridum).

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje laktosu. Další informace získáte v příbalové informaci.

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

Tablety s prodlouženým uvolňováním

21 tablet s prodlouženým uvolňováním

28 tablet s prodlouženým uvolňováním

42 tablet s prodlouženým uvolňováním

84 tablet s prodlouženým uvolňováním

5.

ZPŮSOB A CESTA /CESTY PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Tablety s prodlouženým uvolňováním nelámejte, nežvýkejte ani nedrťte.

Perorální podání.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do:

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 30 ºC.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH

PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO

VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Reg.č.: 27/188/12-C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

Datum výroby:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Ralnea 4 mg

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH

BLISTR

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Ralnea 4 mg

tablety s prodlouženým uvolňováním

Ropinirolum

2.

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

KRKA

3.

POUŽITELNOST

Údaje o době použitelnosti budou vyraženy při výrobě.

4.

ČÍSLO ŠARŽE

Datum výroby a číslo šarže budou vyraženy při výrobě.

5.

JINÉ

Document Outline


Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.