Quetiapin Mylan 100 Mg

Kód 0146001 ( )
Registrační číslo 68/ 406/07-C
Název QUETIAPIN MYLAN 100 MG
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Generics [UK] Ltd., Potters Bar, Hertfordshire, Velká Británie
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0136338 POR TBL FLM 1X100MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0146002 POR TBL FLM 10X100MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0146017 POR TBL FLM 100X100MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0146018 POR TBL FLM 100X100MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0146021 POR TBL FLM 1000X100MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0146003 POR TBL FLM 14X100MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0146004 POR TBL FLM 20X100MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0146019 POR TBL FLM 250X100MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0146005 POR TBL FLM 28X100MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0136339 POR TBL FLM 3X100MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0146006 POR TBL FLM 30X100MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0146007 POR TBL FLM 50X100MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0146020 POR TBL FLM 500X100MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0146008 POR TBL FLM 56X100MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0136340 POR TBL FLM 6X100MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0146009 POR TBL FLM 60X100MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0146010 POR TBL FLM 60X100MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0146001 POR TBL FLM 7X100MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0146011 POR TBL FLM 84X100MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0146012 POR TBL FLM 84X100MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0146013 POR TBL FLM 90X100MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0146014 POR TBL FLM 90X100MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0146015 POR TBL FLM 98X100MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0146016 POR TBL FLM 98X100MG Potahovaná tableta, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak QUETIAPIN MYLAN 100 MG

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls161425/2011

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Quetiapin Mylan 25 mg

Quetiapin Mylan 100 mgQuetiapin Mylan 200 mgQuetiapin Mylan 300 mg

potahované tablety

quetiapinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.-

Ponechte si tuto příbalovou informaci. Možná, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-

Máte-li případně další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka.

-

Tento přípravek byl předepsán Vám, a proto jej nedávejte žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy. Nedávejte jej nikomu jinému. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

-

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete: 1.

Co je přípravek Quetiapin Mylan a k čemu se používá

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Quetiapin Mylan užívat

3.

Jak se přípravek Quetiapin Mylan užívá

4.

Možné nežádoucí účinky

5.

Jak přípravek Quetiapin Mylan uchovávat

6.

Další informace

1.

CO JE PŘÍPRAVEK QUETIAPIN MYLAN A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Quetiapin Mylan patří do skupiny léků nazývaných antipsychotika. Tyto přípravky zlepšují příznaky duševního onemocnění označovaného jako schizofrenie. Mezi příznaky schizofrenie patří bludy (podivné nebo neobvyklé myšlenky), halucinace (pacient vidí nebo slyší věci, které tam nejsou), změny chování, které může být agresívní a stává se uzavřeným a potlačeným.

Quetiapin se může používat k léčbě středně závažných až závažných manických epizod. Jde o stavy, kdy se pacient cítí nadměrně dobře a má zvýšenou aktivitu. Tito pacienti se vyznačují tím, že se mohou neobvykle podráždit, mají sníženou potřebu spánku a překotné myšlení.

Quetiapin může být také použit v léčbě bipolární deprese. Příznaky zahrnují pocity smutku, pocit deprese, pocit viny, nedostatek energie, ztrátu chuti k jídlu, menší potřebu spánku, než je obvyklé.

2.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK QUETIAPIN MYLAN UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Quetiapin Mylan a informujte svého lékaře, pokud:

-

jste přecitlivělý/á (alergický/á) na léčivou látku quetiapin nebo na kteroukoli další složku přípravku,

-

užíváte léky na léčbu HIV (AIDS),

-

se léčíte azolovými protiplísňovými léky, např. ketokonazolem nebo itrakonazolem,

-

se léčíte antibiotiky, erytromycinem nebo klaritromycinem

-

užíváte nefazodon pro léčbu deprese.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Quetiapin Mylan je zapotřebí, pokud:-

máte nízký krevní tlak,

-

trpíte onemocněním srdce nebo cév či nepravidelností srdečního rytmu,

-

se u Vás někdy vyskytl epileptický záchvat,

-

máte problémy s játry,

-

trpíte cukrovkou,

-

jste někdy prodělal/a mozkovou mrtvici,

-

jste někdy měl/a snížený počet bílých krvinek

-

pokud se u Vás nebo u někoho z Vaší rodiny vyskytly v minulosti potíže s krevními sraženinami. Užívání podobných přípravků jako je tento je totiž spojováno s tvorbou krevních sraženin v cévách

Pokud se u Vás po užívání tablet objeví zrychlený srdeční tep, zrychlené dýchání, svalová ztuhlost a/nebo horečka nebo mimovolní pohyby obličeje, těla, paží nebo dolních končetin, informujte o tom ihned svého lékaře.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravkyProsím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Neužívejte přípravek Quetiapin Mylan, pokud užíváte:-

léky pro léčbu HIV infekce,

-

azolové protiplísňové léky, např. ketokonazol nebo itrakonazol,

-

erytromycinová nebo klaritromycinová antibiotika,

-

nefazodon pro léčbu deprese.

Informujte svého lékaře, pokud již užíváte:-

jiné léky pro léčbu duševních onemocnění,

-

karbamazepin nebo fenytoin pro léčbu epilepsie,

-

lék pro léčbu abnormálního srdečního rytmu,

-

lék, který může ovlivnit hladinu solí (draslík, hořčík) v krvi.

Některé léky mohou vyvolat rychlejší vylučování quetiapinu z těla než normálně a proto nemusí být Vaše léčba tak účinná jako by měla.

Užívání přípravku Quetiapin Mylan s jídlem a pitímBěhem léčby nesmíte pít grapefruitovou šťávu.Alkohol by měl být v průběhu léčby přípravkem Quetiapin Mylan konzumován s opatrností. Přípravek Quetiapin Mylan může být užíván s jídlem nebo nalačno.

Těhotenství a kojeníBezpečnost podávání přípravku Quetiapin Mylan nebyla u těhotných nebo kojících žen potvrzena. Poraďte se se svým lékařem, pokud jste těhotná, snažíte se otěhotnět nebo kojíte.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojůQuetiapin může vyvolat ospalost. Neřiďte motorová vozidla ani nevykonávejte činnosti vyžadující zvýšenou pozornost dokud nezjistíte, jak na Vás přípravek působí.

Důležité informace o některých složkách přípravku Quetiapin MylanPotahované tablety obsahují laktózu. Pokud víte, že máte nesnášenlivost laktózy, informujte svého lékaře před užíváním tohoto přípravku.3.

JAK SE PŘÍPRAVEK QUETIAPIN MYLAN UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek Quetiapin Mylan přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Váš lékař rozhodne o výši úvodní dávky.

Způsob a cesta podání: Tablety budete užívat jednou denně, před spaním nebo dvakrát denně, v závislosti na vaší nemoci. Polkněte tablety celé a zapijte vodou. Tablety můžete užít s jídlem nebo bez jídla. Během léčby přípravkem Quetiapin Mylan nepijte grapefruitový džus. Může to ovlivnit účinnost léku. Nepřestávejte užívat tablety i když se cítíte lépe, pokud Vám to nedoporučí lékař.

Onemocnění jater:Váš lékař Vám může předepsat nižší dávku, pokud máte onemocnění jater.

Starší pacienti:Váš lékař Vám může předepsat nižší dávku, pokud patříte do skupiny starších pacientů.

Děti a dospívající:Děti a dospívající by neměli užívat přípravek Quetiapin Mylan.

Jestliže jste užil/a více přípravku Quetiapin Mylan, než jste mělaZnámky a příznaky předávkování zahrnují ospalost a útlum, rychlou srdeční frekvenci a nízký krevní tlak.

Kontaktujte okamžitě svého lékaře nebo lékařské zařízení. Vezměte s sebou obal a všechny zbývající tablety.

Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek Quetiapin MylanPokud zapomenete užít dávku, užijte ji jakmile si vzpomenete, pokud již není čas užít další dávku. Neužívejte dvojnásobnou dávku, abyste nahradil/a dávku, kterou jste neužil/a.

Jestliže jste přestal/a užívat přípravek Quetiapin MylanNeukončujte náhle užívání tohoto přípravku bez konzultace se svým lékařem, protože se mohou vyskytnout příznaky vysazení jako je nevolnost a poruchy spánku. Je doporučováno postupné vysazování léku.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Quetiapin Mylan nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Velmi časté (postihující minimálně 1 z 10 léčených pacientů):

Závratě, ospalost a bolest hlavy, sucho v ústech, pocit ospalosti, příznaky z vysazení (které se vyskytují v případě, že přípravek přestanete užívat), včetně nespavosti, nevolnost (nauzea), bolesti hlavy, průjem, zvracení, závratě, podrážděnost.

Časté (postihující minimálně 1 z 100 a méně než 1 z 10 léčených pacientů):Mdloby, zrychlení srdeční frekvence, ucpaný nos, poruchy trávení, vzestup hladiny cukrů v krvi, rozmazané vidění, slabost, přírůstek tělesné hmotnosti, větší pocit hladu, pocit podrážděnosti, abnormální svalové pohyby včetně obtížného zahajování pohybů, třes, pocit neklidu nebo svalové ztuhlosti bez bolesti, zvýšené hladiny enzymů v krvi, změny počtu bílých krvinek, otoky horních nebo dolních končetin, sucho v ústech, zácpa, rýma (svědivý a ucpaný nos) a/nebo nízký krevní tlak při vstání, což může způsobit, že budete mít pocti na omdlení, abnormální sny a noční můry, poruchy řeči a jazykových schopností.

Méně časté (postihující minimálně 1 z 1 000 a méně než 1 ze 100 léčených pacientů):Křeče či epileptické záchvaty, zvýšení hladin cholesterolu a/nebo alergické reakce vyvolávající začervenání a svědění kůže a vyrážku, obtížné polykání, nepříjemný pocit v nohou (syndrom neklidných nohou), nekontrolovatelné pohyby (obličeje či jazyka), tvorba modřin, krvácení (díky stavu zvanému trombocytopenie).

Vzácné (postihující minimálně 1 z 10 000 a méně než 1 z 1 000 léčených pacientů):Velmi vysoká teplota, dlouhotrvající bolest v krku nebo porušení sliznice v ústech, rychlejší dýchání, pocení, svalová ztuhlost, pocit ospalosti nebo mdlob, bolestivá a prodloužená erekce a/nebo žloutenka (zažloutnutí kůže a bělma očí), otok prsou a neočekávaná tvorba mléka, krevní sraženiny, zejména v nohou.

Velmi vzácné (méně než u jednoho z 10 000 léčených pacientů):Alergická reakce může být závažná a může vyvolávat dechovou nedostatečnost, závratě a někdy šok, zhoršení stávající cukrovky, zánět jater, závažná vyrážka,, puchýře nebo červené skvrny na kůži, rychlý otok kůže, obvykle v okolí očí, rtů a krku. Kontaktujte okamžitě svého lékaře nebo lékařské zařízení, pokud se u Vás tyto účinky objeví.

Krevní sraženiny v žilách zvláště dolních končetin (příznaky zahrnují otok, bolest a zarudnutí dolní končetiny), které mohou putovat žilním řečištěm do plic a zapříčinit bolest na hrudi a dýchací obtíže. Jestliže zpozorujete některý z těchto příznaků, vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc.

Velmi vzácně se mohou také vyskytnout: zvýšené hladiny krevního cukru nebo zhoršení příznaků cukrovky, hepatitida (zánět jater) a/nebo mimovolní pohyby obličeje, těla, horních a dolních končetin. Zprávy ukázaly, že některá antipsychotika mohou vyvolat abnormální srdeční rytmus, srdeční záchvat nebo náhlé nevysvětlitelné úmrtí. Musíte ihned informovat svého lékaře, pokud se u Vás objeví bolest na hrudi, pocit zrychleného nebo nepravidelného srdečního tepu.

Některé nežádoucí účinky jsou patrné pouze, když je proveden krevní test. Tyto zahrnují změny ve výši některých tuků (triglyceridů a celkového cholesterolu) nebo cukru v krvi, snížení počtu některých typů krevních buněk a zvýšení množství hormonu zvaného prolaktin v krvi. Zvýšení hormonu prolaktinu může ve vzácných případech vést k následujícímu:

otok prsou a neočekávaná produkce mléka z prsou u mužů i žen

chybění menstruace u žen nebo její nepravidelnost

Váš lékař Vás může požádat, abyste si nechal(a) krevní testy občas udělat.

Děti a dospívající:

Stejné nežádoucí účinky, které se mohou vyskytnout u dospělých se mohou také vyskytnout u dětí a dospívajících.

Následující nežádoucí účinky byly pozorovány pouze u dětí a dospívajících:Velmi časté (vyskytující se alespoň u 1 z 10 léčených pacientů):Zvýšení krevního tlaku.

Následující nežádoucí účinky byly pozorovány častěji u dětí a dospívajících:Velmi časté (vyskytující se alespoň u 1 z 10 léčených pacientů):Zvýšení množství hormonu zvaného prolaktin v krvi. Zvýšení prolaktinu může ve vzácných případech vést k následujícímu:

otok prsou a neočekávaná produkce mléka z prsou u chlapců i dívek

chybění menstruace u dívek nebo její nepravidelnost

Zvýšení chuti k jídlu, abnormální svalové pohyby (včetně problémů se zahájením pohybu, třes, pocit neklidu nebo svalové ztuhlosti bez přítomné bolesti.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5.

JAK PŘÍPRAVEK QUETIAPIN MYLAN UCHOVÁVAT

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Uchovávejte mimo dosah a dohled a dohled dětí.

Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.

DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Quetiapin Mylan obsahuje-

Léčivou látkou je quetiapini fumaras.

-

Jenda potahovaná tableta obsahuje quetiapinum 25 mg/100 mg/200 mg/300 mg (ve formě quetiapini fumaras) a 4,5 mg/18 mg/36 mg/54 mg monohydrátu laktózy.

-

Mezi další složky přípravku patří: monohydrát laktózy, mikrokrystalická celulóza, povidon 30, magnesium-stearát, sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A), dihydrát hydrogenfosforečnanu vápenatého. Potah tablety: hypromelóza, oxid titaničitý (E171), lauromakrogol 400 (25 mg, 200 mg, 300 mg), makrogol 6000 (100 mg), červený oxid železitý (E172) (25 mg), žlutý oxid železitý (E172) (100 mg), mastek (100 mg), polysorbát 80 (200 mg, 300 mg).

Jak přípravek Quetiapin Mylan vypadá a co obsahuje toto baleníQuetiapin se dodává ve formě potahovaných tablet. Quetiapin Mylan 25 mg: Kulaté bikonvexní potahované tablety broskvové barvy s vyraženým „Q“.Quetiapin Mylan 100 mg: Žluté, kulaté bikonvexní potahované tablety s vyraženým „Q“ a „100“.Quetiapin Mylan 200 mg: Bílé, kulaté, bikonvexní potahované tablety s vyraženým „Q“ a „200“.

Quetiapin Mylan 300 mg: Bílé, podlouhlé, bikonvexní,potahované tablety s půlicí rýhou a vyraženým „Q“ a „300“. Tabletu lze dělit na dvě stejné poloviny.

Přípravek Quetiapin Mylan je k dispozici v blistrech o velikosti balení 1, 3, 6, 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98, 100, 250, 500, 1 000 tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:

Držitel rozhodnutí o registraci: Generics (UK) Ltd., Station Close, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1AG, Velká Británie

Výrobce: Merck S.L.Poligono MERCK, E-08100 Mollet Del Valles, Barcelona, Španělsko

McDermott Laboratories t/a Gerard Laboratories, 35/36 Baldoyle Industrial Estate, Grange Road, Dublin 13, Irsko

Tato příbalová informace byla naposledy schválena:12.8.2011


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls92848/2010

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Quetiapin Mylan 25 mg Quetiapin Mylan 100 mg Quetiapin Mylan 200 mg Quetiapin Mylan 300 mg quetiapinumpotahované tablety

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna potahovaná tableta obsahuje quetiapinum 25 mg ve formě quetiapini fumaras.Jedna potahovaná tableta obsahuje quetiapinum 100 mg ve formě quetiapini fumaras.Jedna potahovaná tableta obsahuje quetiapinum 200 mg ve formě quetiapini fumaras.Jedna potahovaná tableta obsahuje quetiapinum 300 mg ve formě quetiapini fumaras.

Pomocné látky:

Monohydrát laktózy25 mg: 4,28 mg (bezvodá forma) v 1 potahované tabletě100 mg: 17,1 mg (bezvodá forma) v 1 potahované tabletě200 mg: 34,2 mg (bezvodá forma) v 1 potahované tabletě300 mg: 51,3 mg (bezvodá forma) v 1 potahované tabletě

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Potahované tablety

Quetiapin Mylan 25 mgKulaté, bikonvexní, potahované tablety broskvové barvy s vyraženým „Q“ na jedné straně tablety.Quetiapin Mylan 100 mgŽluté, kulaté, bikonvexní, potahované tablety s vyraženým „Q“ v horní části a „100“ v dolní části jedné strany tablety.Quetiapin Mylan 200 mgBílé, kulaté, bikonvexní, potahované tablety s vyraženým „Q“ v horní části a „200“ v dolní části jedné strany tablety.Quetiapin Mylan 300 mgBílé, podlouhlé, bikonvexní, potahované tablety s půlicí rýhou a vyraženým „Q“ a „300“ na jedné straně tablety. Tabletu lze dělit na dvě stejné poloviny.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Léčba schizofrenie.

Léčba středně těžké až těžké manické epizody u bipolární poruchy.

Léčba depresivní epizody u bipolární poruchy.

Prevence rekurence u pacientů s bipolární poruchou, u nichž manická nebo depresivní epizoda odpovídala na léčbu přípravkem Quetiapin Mylan.

4.2 Dávkování a způsob podání

Tablety přípravku Quetiapin Mylan lze podávat s jídlem nebo nalačno.

Dospělí

Léčba schizofreniePři léčbě schizofrenie se přípravek Quetiapin Mylan podává dvakrát denně a po první čtyři dny léčby vnásledující celkové denní dávce: 50 mg (1. den), 100 mg (2. den), 200 mg (3. den) a 300 mg (4. den). Od čtvrtého dne má být dávka titrována, až se dosáhne účinné dávky v rozsahu 300 – 450 mg denně. Dávku je možno u jednotlivých pacientů upravit podle klinické odpovědi a snášenlivosti v rozmezí 150 - 750 mg denně.

Léčba manických epizod provázejících bipolární poruchuPři léčbě středně těžké až těžké manické epizody u bipolární poruchy se přípravek Quetiapin Mylan podává dvakrát denně a po první čtyři dny léčby v následující celkové denní dávce: 100 mg (1.den), 200 mg (2.den), 300 mg (3.den) a 400 mg (4.den). Dávky se mohou dále zvýšit až na 800 mg denně 6. den, ale denní přírůstek nesmí být větší než 200 mg.

Dávku je možno u jednotlivých pacientů upravit v závislosti na klinické odpovědi a snášenlivosti v rozmezí 200 – 800 mg denně. Obvyklá účinná dávka se pohybuje v rozmezí 400 – 800 mg denně.

Léčba depresivních epizod u bipolární poruchQuetiapin Mylan by měl být užíván 1x denně před spaním. Celková denní dávka v prvních 4 dnech léčby je 50 mg (1.den), 100 mg (2.den), 200 mg (3.den) a 300 mg (4.den). Doporučená denní dávka je 300 mg. Nebyl prokázán žádný prospěch z podávání dávek 600 mg v porovnání s podáváním dávky 300 mg (viz bod 5.1.) Jednotliví pacienti mohou mít nicméně z podávání dávky 600 mg prospěch. O dávkování vyšším než 300 mg musí rozhodnou lékař zkušený v léčbě bipolárních poruch. Klinické studie prokázaly, že v případě pochybností o snášenlivosti lze u jednotlivých pacientů uvažovat o snížení dávky až na minimum 200 mg. V rámci prevence recidivy bipolární poruchy, prevence recidivy manických, smíšených nebo depresivních epizod bipolární poruchy, by léčba pacientů, kteří reagovali na přípravek Quetiapin Mylan v akutní fázi onemocnění, měla pokračovat stejnou dávkou přípravku. V závislosti na klinické

odpovědi a snášenlivosti jednotlivého pacienta může být dávka upravena v rozmezí 300 až 800 mg/den podávaných dvakrát denně. Je důležité, aby pro udržovací terapii byla použita nejnižší účinnou dávka.

Starší pacientiStejně jako při podávání ostatních antipsychotik starším lidem je při léčbě přípravkem QuetiapinMylan třeba zvýšené opatrnosti, zejména v úvodních fázích léčby. Dávku je třeba zvyšovat pomaleji adenní terapeutická dávka by měla být nižší než u mladších osob v závislosti na klinické reakci a snášenlivosti jednotlivých pacientů. Střední hodnota plazmatické clearance kvetiapinu je u starších lidí v porovnání s mladšími o 30 - 50 % nižší.

Účinnost a bezpečnost nebyla u pacientů nad 65 let s depresivními epizodami v rámci bipolární poruchy hodnocena.

Děti a dospívajícíNedoporučuje se podávat přípravek Quetiapin Mylan dětem a mladistvým do 18 let, neboť chybí data podporující použití přípravku u této věkové kategorie. Dostupné údaje z placebem kontrolovaných klinických studií jsou uvedeny v bodech 4.4; 4,8; 5.1 a 5.2.

Renální poškozeníÚprava dávkování není u pacientů s poškozením funkce ledvin nutná.

Poškození funkce jaterPřípravek Quetiapin Mylan se intenzivně metabolizuje v játrech. Proto je třeba věnovat zvýšenou pozornost podávání přípravku Quetiapin Mylan pacientům s poškozenou funkcí jater, zejména při úvodním stanovení dávky. Pacienti se známým poškozením funkce jater by měli začínat s dávkou 25 mg denně. Dávku je třeba zvyšovat o 25 mg až o 50 mg denně, až se dosáhne účinné dávky. Velikost dávky u jednotlivých pacientů závisí na jejich klinické reakci a snášenlivosti.

4.3 Kontraindikace

Přecitlivělost na léčivou látku nebo na jakoukoliv pomocnou látku přípravku.

Souběžně se nesmějí podávat inhibitory P450 3A4, jako jsou inhibitory HIV-proteáz, azolová antimykotika, erytromycin, klaritromycin a nefazodon (viz také bod 4.5)

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Sebevražda / sebevražedné myšlenky nebo klinické zhoršeníDeprese u bipolární poruchy je spojena se zvýšeným rizikem sebevražedných myšlenek, sebepoškozování a sebevraždy (příhod spojených se sebevraždami). Riziko přetrvává až do doby, dokud nedojde k významnému dočasnému ústupu nemoci. Jestliže se zlepšení neprojeví během několika prvních nebo dalších týdnů léčby, měli by pacienti být pečlivě sledováni až do té doby, dokud nedojde ke zlepšení stavu pacienta. Všeobecnou klinickou zkušeností je, že se riziko sebevraždy může v časných stadiích uzdravování zvýšit.

V klinických studiích u pacientů s depresivní epizodou v rámci bipolární poruchy bylo pozorováno zvýšení rizika příhod spojených se sebevraždami u pacientů mladších 25 let, kteří byli léčení přípravkem Quetiapin Mylan oproti placebu (3.0% vs. 0%).

Dále je třeba zvážit možné riziko sebevražedného chování po náhlém vysazení terapie přípravkem Quetiapin Mylan vzhledem ke známým rizikovým faktorů nemoci samé.

OspalostLéčba přípravkem Quetiapin Mylan byla spojena s ospalostí a podobnými příznaky, např. sedace (viz bod 4.8). V klinickém hodnocení u pacientů s bipolární depresí byly tyto příznaky pozorovány první 3 dny léčby a byly většinou mírné až střední intenzity. Pacienti s bipolární depresí s významnými projevy ospalosti vyžadují častější kontakt alespoň po dobu 2 týdnů od nástupu ospalosti, nebo až do zlepšení projevů. Lze uvažovat i o ukončení léčby.

Kardiovaskulární onemocněníZvýšené opatrnosti je třeba při podávání přípravku Quetiapin Mylan pacientům se známými kardiovaskulárními a cerebrovaskulárními chorobami, nebo jinými stavy které mohou zvyšovat náchylnost pacienta k rozvoji hypotenze. Přípravek Quetiapin Mylan může vyvolat ortostatickou hypotenzi, zejména při úvodním zvyšování dávky a proto je třeba titrovat dávku pozvolněji nebo dávku snížit.

V souvislosti s užíváním antipsychotik se vyskytly případy žilního tromboembolismu (VTE). Vzhledem k tomu, že u pacientů léčených antipsychotiky jsou často přítomny získané rizikové faktory pro VTE, měly by být před i během léčby přípravkem Quetiapin Mylan tyto rizikové faktory rozpoznány a následně by měla být uplatněna preventivní opatření.

ZáchvatyV kontrolovaných klinických hodnoceních nebyl rozdíl v incidenci záchvatů u pacientů léčených přípravkem Quetiapin Mylan nebo placebem. Stejně jako u jiných antipsychotik, je doporučena opatrnost u pacientů se záchvaty v anamnéze (viz bod 4.8.).

Extrapyramidové symptomy (EPS)V placebem kontrolovaných klinických studiích u dospělých pacientů byl výskyt EPS vyšší u pacientů, kterým byl podáván přípravek Quetiapin Mylan ve srovnání s placebem u pacientů s depresivní epizodou v rámci bipolární poruchy (viz bod 4.8).

Tardivní dyskinézePokud se objeví příznaky tardivní dyskinéze, je třeba snížit dávku přípravku Quetiapin Mylan nebo přerušit léčbu (viz bod 4.8). Příznaky tardivní dyskinéze se mohou zhoršit nebo objevit také až po přerušení léčby.

Maligní neuroleptický syndromMaligní neuroleptický syndrom je dáván do souvislosti s antipsychotickou léčbou, včetně léčby quetiapinem (viz bod 4.8). Mezi jeho klinické příznaky patří hypertermie, porucha vědomí, svalová ztuhlost, nestabilita autonomního nervového systému a zvýšená hodnota kreatinfosfokinázy. V těchto případech je třeba léčbu přípravkem Quetiapin Mylan přerušit a zahájit odpovídající léčbu.

Těžká neutropenieV klinických studiích s quetiapinem byl méně často hlášen výskyt těžké neutropenie (počet neutrofilů <0,5 x 10

9/l). Většina případů těžké neutropenie se objevila v průběhu několika prvních měsíců léčby.

Souvislost s dávkou léčiva nebyla jasně potvrzena. Na základě poregistračních zkušeností se leukopenie a/nebo neutropenie upravila po ukončení léčby quetiapinem. Možnými rizikovými faktory pro vznik neutropenie jsou: preexistující nízký počet bílých krvinek a poléková neutropenie v anamnéze. Léčbu přípravkem Quetiapin Mylan je třeba přerušit u pacientů s počtem neutrofilů <1,0 x 10

9/l. Pacienty je třeba sledovat pro příznaky infekce a pravidelně kontrolovat počet neutrofilů,

dokud nepřesáhnou hodnotu 1,5 x 10

9/l (viz bod 5.1).

Interakce Viz také bod 4.5. Současné užívání přípravku Quetiapin Mylan a silných induktorů jaterních enzymů, jako je karbamazepin nebo fenytoin, může podstatně snížit plazmatické koncentrace přípravku Quetiapin Mylan, což může ovlivnit účinnost léčby přípravkem Quetiapin Mylan. Pokud pacienti užívají induktory jaterních enzymů, je třeba před započetím léčby zvážit předpokládaný prospěch léčby přípravkem Quetiapin Mylan s možnými riziky vysazení induktorů jaterních enzymů. Je důležité, aby byly induktory vysazovány postupně a, je-li potřeba, aby byly nahrazeny léčivem, které jaterní enzymy neindukuje (např. valproát sodný). Současnému podávání s neuroleptiky je třeba se vyhnout.

HyperglykémieBěhem léčby quetiapinem byla ve velmi vzácných případech hlášena hyperglykémie nebo exacerbace již existujícího diabetu. Diabetické pacienty a pacienty s rizikem rozvoje diabetu je třeba klinicky sledovat (viz také bod 4.8).

LipidyV klinických studiích s quetiapinem bylo pozorováno zvýšení hladin triglyceridů a cholesterolu a snížení HDL cholesterolu (viz bod 4.8). Změny hladin lipidů je třeba léčit na základě klinického stavu pacienta a zvážení lékaře.

Metabolické rizikoVzhledem k pozorovaným změnám v hmotnosti, glykémii (viz hyperglykémie) a lipidech v klinických studiích může dojít u jednotlivých pacientů ke zhoršení profilu metabolického rizika, které je třeba léčit klinicky vhodným způsobem.

Prodloužení intervalu QTV klinickém hodnocení nedocházelo k trvalému prodloužení absolutní hodnoty intervalu QT. V rámci postmarketingového sledování byly hlášeny případy prodloužení intervalu QT při použití terapeutických dávek (viz bod 4.8) a při předávkování (viz bod 4.9). Podobně jako u jiných antipsychotik je potřebná opatrnost při předepisování přípravku Quetiapin Mylan pacientům s kardiovaskulárním onemocněním nebo s rodinnou anamnézou prodloužení intervalu QT. Stejná opatrnost je potřebná při předpisu přípravku Quetiapin Mylan s léčivy, která prodlužují QT intervala/nebo s neuroleptiky, zvláště u starších lidí, dále při předpisu pacientům s vrozeným syndromem dlouhého QT intervalu, městnavým srdečním selháním, hypertrofií myokardu, hypokalémií nebohypomagnesemií (viz bod 4.5).

Vysazení léčby

Při náhlém ukončení léčby přípravkem Quetiapin Mylan byla pozorována nespavost, bolest hlavy, nauzea, průjem, zvracení, závratě a podrážděnost. Doporučuje se postupné vysazování přípravku po dobu alespoň 1 až 2 týdnů (viz bod 4.8).

Starší pacienti s psychózou podmíněnou demencíQuetiapin Mylan není schválen k léčbě psychózy u starších pacientů s demencí.

V randomizovaných, placebem kontrolovaných klinických studiích u pacientů s demencí bylo pozorováno 3násobně zvýšené riziko kardiovaskulárních nežádoucích účinků u některých atypických antipsychotik. Důvod zvýšeného rizika není znám. Zvýšené riziko nelze vyloučit u jiných antipsychotik a jiných populací pacientů. Quetiapin Mylan je třeba používat opatrně u pacientů s rizikovými faktory pro mozkovou cévní příhodu.

Metaanalýzou u atypických antipsychotik bylo zjištěno, že starší pacienti s demencí mají zvýšené riziko smrti ve srovnání pacienty, kterým bylo podáváno placebo. Ve dvou 10týdenních placebem kontrolovaných klinických studiích s kvetiapinem a se stejnou populací subjektů hodnocení (n = 710, průměrný věk: 83 let, rozmezí: 56 – 99 let) byla incidence mortality ve skupině léčené kvetiapinem 5,5 % oproti 3,2 % ve skupině s placebem. Pacienti v těchto studiích umírali z různých důvodů obvyklých v této populaci. Výsledky těchto hodnocení nezakládají příčinný vztah mezi léčbou kvetiapinem a úmrtím u starších pacientů s demencí.

Děti a mladiství (10 až 17 let věku) Quetiapin Mylan se nedoporučuje pro použití u dětí a dospívajících do 18 let věku, vzhledem k nedostatku údajů které by použití v této věkové skupině ospravedlňovali. Klinické studie ukázaly, že kromě známého bezpečnostního profile u dospělých (viz bod 4.8) se některé nežádoucí účinky vyskytly s vyšší frekvencí u dětí a dospívajících ve srovnání s dospělými (zvýšená chuť k jídlu, zvýšení prolaktinu v séru, extrapyramidové symptomy) a byl také identifikován jeden, který se doposud ve studiích na dospělých pacientech neprojevil (zvýšení krevního tlaku). U dětí a dospívajících byly také pozorovány změny ve funkci štítné žlázy.

Kromě toho nebyly studovány dlouhodobé (po dobu delší než 26 týdnů) bezpečnostní dopady léčby na růst a dospívání. Dlouhodobý vliv na kognitivní a behaviorální vývoj není znám.

V placebem-kontrolovaných klinických studiích u dětí a dospívajících pacientů bylo podávání quetiapinu spojeno se zvýšeným výskytem extrapyramidových příznaků (EPS) ve srovnání s placebem u pacientů léčených pro schizofrenii a bipolární mánií (viz bod 4.8).

Extrapyramidové symptomy V placebem kontrolovaných klinických studiích u dospělých pacientů bylo podávání quetiapinu spojeno se zvýšeným výskytem extrapyramidových příznaků (EPS) ve srovnání s placebem u pacientů léčených pro depresivní epizody u bipolární poruchy (viz bod 4.8).

Dysfagie

Dysfagie (viz bod 4.8 Nežádoucí účinky) byla hlášena při použití quetiapinu. Quetiapin Mylan by měl být používány s opatrností u pacientů s rizikem aspirační pneumonie.

LaktosaQuetiapin Mylan obsahuje laktosu. Pacienti se vzácnou dědičnou intolerancí galaktosy, vrozený deficit laktázy nebo glukózo-galaktózovou malabsorpcí by neměli tento přípravek užívat.

Další informaceExistují pouze omezené údaje o současném použití quetiapinu a divalproexu nebo lithia v průběhu akutních středně těžkých až těžkých manických epizod. Kombinovaná léčba je však dobře tolerována (viz bod 4.8 a 5.1). Údaje poukazují na aditivní účinek v 3. týdnu léčby.

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Vzhledem k primárnímu účinku přípravku Quetiapin Mylan na centrální nervový systém je třeba dbát opatrnosti při jeho podávání v kombinaci s jinými centrálně působícími léky nebo alkoholem.

Quetiapin Mylan je metabolizován převážně cytochromem P450(CYP)3A4. V interakční studii se zdravými dobrovolníky vedlo současné podávání quetiapinu (dávka 25 mg) a ketokonazolu (inhibitor CYP3A4) k 5 až 8násobnému zvýšení AUC pro quetiapin. Na podkladě tohoto zjištění je současné použití quetiapinu a inhibitorů CYP3A4 kontraindikováno. Nedoporučuje se také užívat quetiapine spolu s grapefruitovou šťávou.

V klinické farmakokinetické studii s opakovanými dávkami quetiapinu, před a v průběhu léčby karbamazepinem (induktor jaterních enzymů) vedlo současné podávání k významnému zvýšení clearance quetiapinu. Zvýšená clearance snížila systémovou dostupnost quetiapinu (měřenou jako plocha pod křivkou – AUC) průměrně až na 13 % ve srovnání s quetiapinem samotným. U některých pacientů bylo snížení ještě větší. V důsledku této interakce může dojít ke snížení plazmatických koncentrací quetiapinu a snížení účinnosti přípravku Quetiapin Mylan.

Současné podávání quetiapinu a fenytoinu (induktor mikrosomálních jaterních enzymů) vedlo ke zvýšení clearance quetiapinu o asi 450 %. O zahájení léčby přípravkem Quetiapin Mylan u pacientů, kteří užívají induktory jaterních enzymů, lze uvažovat pouze tehdy, pokud je lékař přesvědčen, že prospěch z léčby přípravkem Quetiapin Mylan převáží nad riziky, která vyplývají z přerušení léčby induktory jaterních enzymů. Vysazování léčby induktory jaterních enzymů musí být vždy postupné a pokud je třeba, je možné je nahradit léčivy bez indukčního potenciálu (např. valproát sodný) – viz bod 4.4.

Farmakokinetika quetiapinu nebyla významně ovlivněna při současném podávání antidepresiv imipraminu (známý inhibitor CYP2D6) nebo fluoxetinu (známý inhibitor CYP3A4 a CYP2D6).

Farmakokinetika quetiapinu nebyla významně ovlivněna při současném podávání antipsychotik risperidonu a haloperidolu. Současné podávání quetiapinu a thioridazinu vedlo ke zvýšení clearance quetiapinu o asi 70 %.

Farmakokinetika quetiapinu se nemění při současném podávání cimetidinu.

Farmakokinetika lithia se nemění při současném podávání quetiapinu.

Při současném podávání valproátu sodného a přípravku Quetiapin Mylan nedochází ke klinicky významné změně farmakokinetiky obou léčiv.

Interakční studie s běžně používanými kardiovaskulárními léčivy nebyly provedeny.Opatrnosti je třeba v případech, kdy se quetiapine podává současně s léčivy, která mění elektrolytovou rovnováhu nebo prodlužují QTc interval (viz bod 4.4).

4.6 Těhotenství a kojení

Bezpečnost a účinnost podávání quetiapinu těhotným ženám nebyla dosud stanovena. Dosud nejsou žádné poznatky o nežádoucích účincích z testů na zvířatech. Možný vliv na oči plodu nebyl dosud zkoumán. Quetiapin Mylan lze proto v těhotenství použít pouze tehdy, pokud očekávaný efekt léčby převáží nad možnými riziky. Pokud byl přípravek Quetiapin Mylan podáván v průběhu těhotenství, u novorozenců se projevovaly symptomy z vysazení léčby.

Není známo, do jaké míry se quetiapine vylučuje do mateřského mléka, proto se kojení při léčbě přípravkem Quetiapin Mylan nedoporučuje.

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Vzhledem ke svému primárnímu účinku na centrální nervový systém může quetiapin ovlivňovat činnosti vyžadující pozornost. Pacientům je třeba proto doporučit, aby neřídili motorová vozidla, ani neobsluhovali stroje do doby, než bude známa jejich individuální vnímavost k výše uvedenému.

4.8 Nežádoucí účinky

Mezi nejčastěji hlášené nežádoucí účinky při podávání quetiapinu patří ospalost, závratě, suchost v ústech, mírná astenie, zácpa, tachykardie, ortostatická hypotenze a dyspepsie. Podobně jako u jiných antipsychotik došlo i při podávání quetiapine u některých pacientů k přírůstku tělesné hmotnosti, synkopám, malignímu neuroleptickému syndromu, leukopenii, neutropenii a/nebo perifernímu otoku.

Výskyt nežádoucích účinků souvisejících s léčbou quetiapinem je uveden v tabulce níže podle doporučení Council for International Organizations of Medical Sciences (CIOMS III Working Group; 1995).

Četnosti nežádoucích účinků jsou uváděny takto: Velmi časté ( ≥1/10); časté (≥1/100, <1/10); méně časté (≥1/1 000, <1/100); vzácné (≥1/10 000, <1/1 000), velmi vzácné (<1/10 000), neznámá četnost (nelze určit z dostupných údajů).

Poruchy krve a lymfatického systémuČasté:

Leukopenie

1

Méně časté:

Eosinofilie, trombocytopenie

Neznámá četnost:

Neutropenie

1

Poruchy imunitního systému

Méně časté:Velmi vzácné:

HypersenzitivitaAnafylaktická reakce

6

Endokrinní poruchyČasté:

Hyperprolaktinémie

Poruchy metabolismu a výživyČasté:Velmi vzácné:

Zvýšená chuť k jídluDiabetes mellitus

1, 5, 6

Psychiatrické poruchyČasté:

Abnormální sny a noční můry

Poruchy nervového systémuVelmi časté:

Závratě

4, somnolence 2, bolest hlavy

Časté:

Synkopa

4, extrapyramidové symptpomy1, 13

Méně časté:

Epileptický záchvat

1, syndrom neklidných nohou, dysartrie

Velmi vzácné

Tardivní diskineze

6

Poruchy okaČasté:

Rozmazané vidění

Srdeční poruchyČasté:

Tachykardie

4

Cévní poruchyČasté:Neznámá četnost:

Ortostatická hypotenze

4

Žilní tromboembólie

20

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy:Časté:

Rinitida

Gastrointestinální poruchyVelmi časté:Časté:Méně časté:

Suchost v ústechZácpa, dyspepsieDysfagie

8

Poruchy jater a žlučových cestVzácné:

Žloutenka

6

Velmi vzácné:

Hepatitida

6

Poruchy kůže a podkožíVelmi vzácné:

Angioedém

6, Stevens-Johnsonův syndrom6

Poruchy reprodukčního systému a choroby prsů

Vzácné:

Priapismus, galaktorea

Celkové poruchy a reakce v místě aplikaceVelmi časté:Časté:Vzácné:

Příznaky z vysazení

1, 10

Mírná astenie, periferní otok, podrážděnostMaligní neuroleptický syndrom

1

Abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jindeVelmi časté:

Časté:

Zvýšení hladin triglyceridů v séru

11, zvýšení hladiny celkového cholesterolu

(zejména pak LDL)

12, pokles HDL cholesterolu, vzestup hmotnosti9.

Zvýšení transamináz v séru (ALT, AST)

3, pokles počtu neutrofilů, vzestup

hladin cukru v krvi (hyperglykémie)

7

Méně časté:

Vzácné:

Zvýšení hladin gama-glutamyltransferasy

3, pokles počtu krevních destiček14,

prodloužení QT

1, 13, 19

Vzestup hladin sérové fosfokinázy

15

1Viz bod 4.42Může se objevit ospalost, zejména během prvních dvou týdnů léčby, která obvykle vymizí při dalším užívání přípravku.3U některých pacientů léčených přípravkem Quetiapin Mylan docházelo k asymptomatickému zvýšení sérových transamináz (ALT, AST) nebo GGT. Zvýšené hodnoty se obvykle navrací k normě při pokračování v léčbě.4Quetiapin Mylan může, stejně jako další antipsychotika vyvolávající blokádu alfa-1 adrenergních receptorů, vyvolat ortostatickou hypotenzi se závratěmi a tachykardií, a u některých pacientů se synkopou. Uvedené nežádoucí účinky se objevují zejména při úvodní titraci dávky (viz bod 4.4).5Během léčby byla ve velmi vzácných případech hlášena exacerbace latentní formy diabetes mellitus.6Výpočet frekvence uvedených nežádoucích účinků byl prováděn pouze z poregistračního sledování.7Alespoň jednou naměřená hladina glukosy v krvi nalačno  126 mg/100 ml ( 7,0 mmol/l) nebo hladina glukosy v krvi po jídle  200 mg/100 ml ( 11,1 mmol/l).8Zvýšený výskyt dysfagie při podávání přípravku Quetiapin Mylan ve srovnání s placebem byl pozorován pouze v klinických studiích bipolární deprese9Zvýšení tělesné hmotnosti o 7 % ve srovnání s výchozí tělesnou hmotností. Vyskytuje se zejména v prvních týdnech léčby u dospělých.10Následující příznaky z vysazení léku byly nejčastěji pozorovány v krátkodobých, placebem kontrolovaných studiích, v monoterapii: nespavost, nausea, bolest hlavy, průjem, zvracení, závratě a podrážděnost. Příznaky z vysazení obvykle ustoupily do 1 týdne po vysazení léku.11Triglyceridy 200 mg/dl (2,258 mmol/l) naměřené alespoň jednou.12Cholesterol 240 mg/dl (6,2064 mmol/l) naměřené alespoň jednou. u pacientů 18 let nebo 200 mg/dl ( 5,172 mmol/l) u pacientů < 18 let, naměřené alespoň jednou. Velmi často bylo pozorováno zvýšení LDL cholesterolu o ≥ 30 mg/dl (≥ 0,769mmol/l). Průměrná změna u pacientů, kteří měli tento nárůst byla 41,7 mg / dl (≥ 1,07 mmol/l).13Viz text níže14Krevní destičky  100 x 109 /l naměřené alespoň jednou.15Na základě klinických studií byly hlášeny případy zvýšení hladiny krevní kreatin- fosfokinázy, které nebyly spojeny s neuroleptickým maligním syndrome.

16Hladiny prolaktinu (u pacientů >18 let): >20μg/l (>869.56 pmol/l) u mužů, >30 μg/l (>1304,34 pmo/l) u žen naměřené kdykoliv.17Může vést k pádům18HDL cholesterol: <40mg/dl (1,025 mmol/l u mužů; <50mg/dl (1,282 mmol/l) u žen naměřený kdykoliv.19Výskyt pacientů, kteří mají QTc posun od <450 msec do ≥ 450 msec s ≥ 30 msec nárůstem. V placebem kontrolovaných studiích s quetiapinem byly průměrná výše změny a počet pacientů s posunem na klinicky významnou úroveň podobné mezi quetiapinem a placebem.20Při použití antipsychotik byly hlášeny případy žilní tromboembolie včetně případů plicní embolie a hluboké žilní trombózy.

Případy prodloužení intervalu QT, ventrikulární arytmie, náhlá nevysvětlená smrt, zástava srdce a torsades de pointes byly hlášeny z klinického použití neuroleptik a jsou považovány za efekt této skupiny léčiv.

V krátkodobých, placebem kontrolovaných klinických studiích u schizofrenie a bipolární mánie byl celkový výskyt extrapyramidových symptomů podobný jako u placeba (schizofrenie: 7,8 % pro quetiapin a 8,0 % pro placebo, bipolární mánie: 11,2 % pro quetiapin a 11,4 % pro placebo). V krátkodobých, placebem kontrolovaných klinických studiích u bipolární deprese byl celkový výskyt extrapyramidových symptomů 8,9 % pro quetiapin a 3,8 % pro placebo. Nicméně výskyt jednotlivých nežádoucích účinků (např. akathisie, extrapyramidové poruchy, třes, dyskinéze, dystonie, neklid, samovolné svalové kontrakce, psychomotorická hyperaktivita a svalová ztuhlost) byly celkově málo početné a nepřekročily 4 % v žádné skupině.V dlouhodobých placebem kontrolovaných klinických studiích s quetiapinem u pacientů se schizofrenií a bipolární poruchou byla celková kumulativní incidence extrapyramidových symptomů srovnatelná u quetiapinu i placeba.

Léčba quetiapinem je spojena s mírným, na dávce závislým poklesem hladin hormonů štítné žlázy, zejména celkového T4 a volného T4. Pokles celkového T4 a volného T4 byl maximální během prvních 2 až 4 týdnů léčby quetiapinem, při dlouhodobé léčbě nedošlo k dalšímu snížení. Téměř ve všech případech, nezávisle na délce léčby, došlo po vysazení quetiapinu k úpravě hladin celkového T4 a volného T4. Pouze po vyšších dávkách byl pozorován menší pokles celkového T3 a reverzního T3. Hladiny TGB se nemění a všeobecně nebyl pozorován reciproční vzestup hladiny TSH, což ukazuje, že quetiapin nezpůsobuje klinicky závažnou hypofunkci štítné žlázy.

Děti a mladiství (10 – 17 let věku)U dětí a mladistvých je třeba předpokládat stejné nežádoucí účinky jako u dospělých. Následující tabulka shrnuje nežádoucí účinky, které se vyskytují s vyšší frekvencí u dětí a mladistvých (10 až 17 let) než u dospělých nebo nežádoucí účinky, které nebyly identifikovány u dospělých.

Frekvence nežádoucích účinků jsou definovány následovně.: velmi časté (>1/10), časté (>1/100, <1/10), méně časté (>1/1000, <1/100), vzácné (>1/10,000, <1/1000) a velmi vzácné (<1/10,000).

Poruchy metabolismu a výživy

Velmi časté:

Zvýšená chuť k jídlu

VyšetřeníVelmi časté:

Zvýšení hladin prolaktinu

1, zvýšení krevního tlaku2

Poruchy nervového systémuVelmi časté:

Extrapyramidové symptomy

3

Celkové poruchy a reakce v místě aplikaceČasté:

Podrážděnost

4

1Hladiny prolaktinu (pacienti < 18 let): >20 µg/l (>869,56 pmol/l) u mužů; >26 µg/l (>1130,428 pmol/l) u žen naměřené kdykoliv. Méně než 1 % pacientů mělo vzestup hladin prolaktinu >100 µg/l.2Na základě posunů nad klinicky významné hodnoty (převzato podle kritérií “National Institutes of Health”) nebo zvýšení >20 mmHg pro systolický tlak nebo >10 mmHg pro diastolický tlak kdykoliv v průběhu dvou krátkodobých (3-6 týdnů) placebem kontrolovaných klinických studií u dětí a adolescentů.3Viz bod 5.1.4Poznámka: Frekvence je konzistentní s frekvencí pozorovanou u dospělých, ale podrážděnost může být u dětí a adolescentů spojena s jinými klinickými projevy ve srovnání s dospělými.

4.9 Předávkování

Bylo hlášeno úmrtí v rámci klinické studie po akutním předávkování dávkou 13,6 g quetiapinu. V poregistračním sledování byly hlášeny smrtelné případy předávkování samotným qiuetiapinem v dávce 6 g. Bylo však hlášeno i přežití pacienta po akutním předávkování až 30 g quetiapinu. V poregistračním období byly velmi vzácně hlášeny případy předávkování qiuetiapinem s následkem smrti, komatu, nebo prodloužení intervalu QT.

Pacienti s existujícím závažným kardiovaskulárním onemocněním mají vyšší riziko rozvojenežádoucích projevů po předávkování (viz bod 4.4).

Hlášené příznaky předávkování obecně odpovídají vystupňovanému známému farmakologickému účinku léčivé látky, tj. ospalost a útlum, tachykardie a hypotenze.

Neexistuje specifické antidotum quetiapinu. V případě těžké intoxikace je třeba zvážit možnost současné intoxikace několika látkami a doporučuje se léčba na jednotce intenzivní péče, včetně zajištění průchodnosti dýchacích cest, zabezpečení dostatečné ventilace a přísunu kyslíku, a dále pravidelné sledování a podpora kardiovaskulárního systému. Vzhledem k tomu, že nebyla zkoumána prevence absorpce při předávkování, lze indikovat výplach žaludku (po intubaci, pokud je pacient v bezvědomí) a podat aktivní uhlí spolu s laxativem. Lékařský dohled a sledování životních funkcí musí pokračovat až do úplného zotavení.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: antipsychotika – diazepiny, oxazepiny, thiazpiny.ATC kód: N05A H04

Mechanismus účinkuQuetiapin je atypické antipsychotikum. Quetiapin a N-desalkylquetiapin (norquetiapin), aktivní metabolit quetiapinu v lidské plazmě, intereagují s celou řadou receptorů pro neurotransmitery. Quetiapin a norquetiapin mají afinitu k serotoninovým (5HT2) a dopaminovým D1 a D2 receptorům v mozku. Kombinace receptorového antagonismu se zvýšenou selektivitou k 5HT2 ve srovnání s D2 pravděpodobně přispívá k antipsychotickým účinkům a je nízkému vlivu quetiapinu na rozvoj extrapyramidových projevů. Norquetiapin má též vysokou afinitu k noradrenalinovému přenašeči (“norepinephrine transporter” - NET). Quetiapin a norquetiapin mají také vysokou afinitu k histaminovým a adrenergním α1- receptorům a nízkou afinitu k adrenergním α2 a serotoninovým 5HT1A receptorům. Quetiapin nemá afinitu k cholinergním muskarinovým a benzodiazepinovým receptorům.

Quetiapin je atypicky působící antipsychotikum, které reaguje s celou řadou neurotransmiterových receptorů. Quetiapin má afinitu k serotoninovým (5HT2) a dopaminovým D1 a D2 receptorům v mozku. Antipsychotické vlastnosti quetiapinu a jeho slabé extrapyramidové nežádoucí účinky (EPS) jsou připisovány právě kombinaci receptorového antagonismu s vyšší selektivitou pro 5HT2 oproti D2. Quetiapin má také vysokou afinitu k histaminovým a adrenergním alfa1 receptorům a nízkou afinitu k adrenergním alfa2 receptorům, nemá afinitu k cholinergním, muskarinovým a benzodiazepinovým receptorům. Quetiapin prokázal účinek v hodnocení antipsychotického účinku, jako jsou např. podmíněné obranné reflexy. Quetiapin potlačuje účinky dopaminových agonistů, což bylo prokázáno na základě behaviorálních hodnocení a elektrofyziologických měření. Quetiapin zvyšuje koncentraci dopaminových metabolitů, což je neurochemický ukazatel blokády D2 receptorů.

Farmakodynamické účinkyQuetiapin prokázal účinek ve zkouškách antipsychotického účinku, jako jsou např. podmíněné obranné reflexy. Quetiapin potlačuje též účinky dopaminových agonistů, což bylo prokázáno na základě behaviorálních hodnocení a elektrofyziologických měření. Quetiapin zvyšuje koncentraci metabolitů dopaminu, což je neurochemický ukazatel blokády D2 receptorů.

V preklinických testech určených k predikci vyvolání extrapyramidového syndromu má quetiapin profil atypického antipsychotika. Po dlouhodobém podávání quetiapinu nevzniká hypersenzitivita dopaminových D2 receptorů. Při užití dávek dostatečně blokujících D2 receptory dochází jen k málo vyjádřené katalepsii. Quetiapin má při dlouhodobém podávání selektivní účinek na limbický systém, neboť blokuje depolarizaci mesolimbických neuronů, nepůsobí však na nigrostriatální dopaminergní neurony. Při akutním a chronickém podávání opicím rodu Cebus, po předchozí senzibilizaci haloperidolem nebo bez ní, vykazuje quetiapin minimální tendenci k vyvolání dystonických reakcí. Výsledky těchto pokusů nasvědčují tomu, že quetiapin by měl mít minimální tendenci vyvolávat EPS. Je známo, že látky, které mají malou schopnost vyvolávat EPS, mají pravděpodobně i nižší schopnost

vyvolat tardivní dyskinezu (viz bod 4.8). Není známo, v jakém rozsahu se aktivní metabolit quetiapinu podílí na farmakologické aktivitě quetiapinu u lidí.

Klinická účinnostVe třech klinických, placebem kontrolovaných studiích s různou dávkou quetiapinu nebyl zjištěn rozdíl v incidenci EPS, nebo užívání anticholinergik mezi skupinou pacientů léčených quetiapinem a placebem. Placebem kontrolovaná studie hodnotící léčbu fixními dávkami quetiapinu v rozmezí 75 -750 mg/kg neprokázala nárůst EPS nebo současného užívání anticholinergik. Ve čtyřech placebem kontrolovaných studiích byly hodnoceny dávky quetiapinu do 800 mg/d užívané pro léčbu středně závažných až závažných manických epizod. Ve dvou studiích byl quetiapin podáván v monoterapii a v ostatních jako přídavná léčba k lithiu nebo divalproexu. Nebyly nalezeny rozdíly v incidenci EPS a současném užívání anticholinergik mezi skupinami pacientů užívajících quetiapin a placebo. Tato nízká schopnost vyvolávat EPS je považována za vlastnost atypických antipsychotik.

V placebem kontrolovaných studiích u starších pacientů s psychózou související s demencí nebyl výskyt cerebrovaskulárních nežádoucích účinků na 100 pacientů u pacientů léčených quetiapinem vyšší než u pacientů užívajících placebo.

Na rozdíl od jiných antipsychotik, nevyvolává quetiapin trvalé zvýšení hladin prolaktinu, což je považováno za vlastnost atypických antipsychotik. V klinické studii s opakovanou fixní dávkou přípravku nebyly u pacientů se schizofrenií zjištěny žádné rozdíly v hladinách prolaktinu na konci studie mezi doporučeným dávkovacím rozmezím quetiapinu a placebem.

V léčbě středně závažných až závažných manických epizod ve dvou studiích hodnotících monoterapii quetiapinem prokázal quetiapin ve 3. a 12. týdnu ve snížení manických příznaků superioritu nad placebem. Nejsou k dispozici údaje z dlouhodobých klinických studií popisující účinnost quetiapinu v prevenci opakovaných manických a depresivních epizod. Údaje o quetiapinu v kombinaci s divalproexem nebo lithiem u středně těžkých až těžkých manických epizod ve 3 a 6 týdnech jsou omezené; kombinovaná léčba byla však dobře tolerována. Údaje prokázaly aditivní účinek ve 3.týdnu. Druhá studie neprokázala aditivní účinek v 6. týdnu. Nejsou k dispozici údaje z kombinační léčby delší než 6 týdnů. Průměrná střední dávka quetiapinu za poslední týden u pacientů, kteří odpovídali na léčbu, byla přibližně 600 mg denně a u 85 % reagujících pacientů byla v rozmezí 400 - 800 mg denně.

Ve 4 dalších klinických studiích o délce 8 týdnů, které zahrnovaly pacienty se středně těžkou až těžkou depresivní epizodou (bipolární porucha I a II) byl quetiapin v dávkách 300 a 600 mg/den významně účinnější než placebo v parametrech: průměrné zlepšení skóre MADRS a v odpovědi definované jako alespoň 50% zlepšení celkového skóre MADRS oproti výchozí hodnotě. V průběhu krátkodobého hodnocení nebyl pozorován dodatečný efekt dávky 600 mg/den oproti dávce 300 mg/den.

V dlouhodobých fázích klinických studiích, které byly pokračováním dvou předešlých studií u pacientů s depresivní epizodou, kteří reagovali na podávání quetiapinu v dávce 300 mg nebo 600 mg, byla prokázána dlouhodobá účinnost quetiapinu na depresivní symptomy, nikoliv však na manické symptomy.

Dvě studie prevence relapsu hodnotily účinek quetiapinu v kombinaci se stabilizátory nálady a to u pacientů s mánií, depresí nebo se smíšenou poruchou. Kombinace s quetiapinem byla účinnější než

podávání samotných stabilizátorů nálady ve smyslu prodloužení času mezi relapsy jakéhokoliv typu epizody (manické, depresivní, smíšené). Quetiapin byl podáván dvakrát denně v celkových dávkách 400 až 800 mg/den v kombinaci s lithiem nebo valproátem.

Klinické hodnocení prokázalo, že quetiapin je účinný při dávkování dvakrát denně, přestože quetiapin má farmakokinetický poločas asi 7 hodin. Tento fakt podpořily i výsledky studie využívající pozitronovou emisní tomografii (PET), která prokázala, že quetiapin zablokuje receptory pro 5HT2 a D2 až na 12 hodin. Bezpečnost a účinnost dávek vyšších než 800 mg/kg nebyla hodnocena.

Dosud nebyla ve dvojitě zaslepených studiích ověřena dlouhodobá účinnost quetiapinu v profylaxi recidiv dalších epizod bipolární poruchy. V otevřených klinických studiích byl quetiapin u schizofrenních pacientů účinný v udržování klinického zlepšení během pokračovací léčby u pacientů, kteří odpovídali na počáteční léčbu, a tím ukazuje možnost dlouhodobé účinnosti.

V placebem kontrolovaných klinických studiích monoterapie pacientů s výchozí hodnotou počtu neutrofilů 1,5x10

9/l se alespoň jednoho měření <1,5 x109/l vyskytlo u 1,72 % pacientů na quetiapinu

a 0,73 % pacientů na placebu. Ve všech placebem kontrolovaných, otevřených klinických studiích s aktivním komparátorem u pacientů s výchozí hodnotou počtu neutrofilů 1,5x10

9/l se alespoň

jednoho měření <0,5x10

9/l vyskytlo u 0,21 % pacientů na quetiapinu a 0 % pacientů na placebu a

výskyt měření v mezích 0,5 až <1,0x10

9/l byl 0,75 % u pacientů na quetiapinu a 0,11 % u pacientů na

placebu.

Děti a mladiství (10 – 17 let věku)Účinnost a bezpečnost quetiapinu byla studována ve 3týdenní placebem kontrolované studii při léčbě mánie (n = 284 pacientů z USA ve věku 10 až 17 let). Asi 45 % populace pacientů mělo další diagnózu ADHD. Dále byla provedena 6týdenní placebem kontrolovaná studie u pacientů se schizofrenií (n = 222, věk 13 až 17 let). V obou studiích byly vyřazeni pacienti, kteří neodpovídali na quetiapin. Léčba quetiapinem byla zahájena dávkou 50 mg/den, druhý den zvýšena na 100 mg/den a dále byla dávka titrována na cílovou dávku (manie 400-600 mg/den; schizofrenie 400-800 mg/den) vzestupně po 100 mg/den a podávána ve dvou nebo třech rozdělených denních dávkách.

Ve studii s mánií byl rozdíl průměrné změny LS od bazální hodnoty v celkovém skóre YMRS (aktivní léčba minus placebo) -5,21 pro quetiapin v dávce 400 mg/den a -6,56 pro quetiapin v dávce 600 mg/den. Podíl pacientů odpovídajích na léčbu (zlepšení YMRS ≥50 %) byl 64 % pro quetiapin v dávce 400 mg/den, 58 % pro 600 mg/den a 37 % pro placebo.

Ve studii se schizofrenií byl rozdíl průměrné změny LS od bazální hodnoty v celkovém skóre PANSS (aktivní léčba minus placebo) – 8,16 pro quetiapin v dávce 400 mg/den a -9,29 pro quetiapin v dávce 800 mg/den. Ani režim s nízkou dávkou (400 mg/den), ani vysokou dávkou quetiapinu nebyl lepší než placebo s ohledem na podíl pacientů, kteří dosáhli odpovědi definované jako pokles o ≥30 % oproti bazální hodnotě v celkovém skóre PANNS. Vyšší dávky měly za následek číselně nižší podíl odpovídajících na léčbu jak u mánie, tak u schizofrenie.

Nejsou k dispozici data o udržovací léčbě či o prevenci relapsu v této věkové kategorii.

26týdenní otevřené fáze akutních studií (n = 380 pacientů) s quetiapinem dávkovaným flexibilně v rozmezí 400-800 mg/den poskytly další bezpečnostní informace. U dětí a adolescentů byl hlášen vzestup krevního tlaku; zvýšená chuť k jídlu, extrapyramidové symptomy a zvýšení sérových hladin prolaktinu bylo hlášeno s vyšší frekvencí u dětí a adolescentů než u dospělých (viz body 4.4 a 4.8).

Extrapyramidové symptomyV krátkodobé placebem kontrolované studii monoterapie adolescentů (13-17 let) se schizofrenií byl kumulovaný výskyt extrapyramidových symptomů 12,9 % pro quetiapin a 5,3 % pro placebo, ačkoliv výskyt jednotlivých nežádoucích účinků (tj. akathisia, třes, extrapyramidová porucha, hypokinéze, neklid, psychomotorická hyperaktivita, svalová ztuhlost a dyskinéze) nepřesáhl 4,1 % v žádné léčebné skupině. V krátkodobé placebem kontrolované klinické studii dětí a adolescentů (10-17 let) s bipolární mánií byl kumulovaný výskyt extrapyramidových symptomů 3,6 % pro quetiapin a 1,1 % pro placebo. V dlouhodobé otevřené fázi studii schizofrenie a bipolární mánii byl kumulovaný výskyt EPS závislých na léčbě 10 %.

Nárůst tělesné hmotnostiV krátkodobé klinické studii u pediatrické populace (10-17 let) přibralo 17 % pacientů užívajících quetiapin a 2,5 % pacientů užívajících placebo ≥ 7 % své tělesné hmotnosti. Po korekci na normální růst v průběhu delší doby, byl vzestup alespoň 0,5 standardní odchylky od bazální hodnoty “Body Mass Index” (BMI) pokládán za klinicky významnou změnu; 18,3 % pacientů léčených quetiapinem po dobu alespoň 26 týdnů splnilo toto kritérium.

Sebevraždy/sebevražedné myšlenky nebo klinické zhoršení stavuV krátkodobých placebem kontrolovaných studiích u pediatrických pacientů se schizofrenií byl výskyt sebevražedných úmyslů 1,4 % (2/147) pro quetiapin a 1,3 % pro placebo (1/75) u pacientů < 18 let. V krátkodobých placebem kontrolovaných studiích u pediatrických pacientů s bipolární mánií byl výskyt sebevražedných úmyslů 1,0 % (2/193) pro quetiapin a 0 % pro placebo (1/90) u pacientů < 18 let.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Quetiapin se po perorálním podání dobře vstřebává a intenzivně se metabolizuje. Biologická dostupnost quetiapinu není významně ovlivněna podáním spolu s jídlem. Quetiapin se asi z 83 % váže na plazmatické bílkoviny. Maximální molární koncentrace aktivního metabolitu N-desalkylquetiapinu (norquetiapin) v ustáleném stavu dosahují 35 % koncentrací quetiapinu. Poločas eliminace quetiapinu je asi 7 hodin a norquetiapinu asi 12 hodin.

Quetiapin a norquetiapin mají ve schváleném dávkovacím rozmezí lineární farmakokinetiku. Kinetika quetiapinu se neliší u mužů a u žen.

Střední hodnota clearance quetiapinu u starších pacientů je asi o 30-50 % nižší než u pacientů ve věku 18-65 let.

U osob s těžkým poškozením ledvin (clearance kreatininu < 30 ml/min/1,73 m

2) je průměrná clearance

quetiapinu asi o 25 % nižší, ale individuální hodnoty clearance mohou být v rozmezí hodnot zdravých jedinců. Průměrně je < 5 % molární frakce dávky vylučováno do moči jako volný quetiapin a aktivní metabolit N-desalkylquetiapin.

Quetiapin se intenzivně metabolizuje v játrech. Po podání značeného quetiapinu je možno v moči nebo stolici nalézt < 5 % původní sloučeniny v nezměněné formě. Asi 73 % radioaktivity se vyloučí močí a 21 % stolicí. Průměrná plazmatická clearance quetiapinu se snižuje o asi 25 % u pacientů se známýmpoškozením funkce jater (stabilizovaná alkoholická cirhóza jater). Lze očekávat zvýšení plazmatických hladin léčiva u lidí s poškozením jaterních funkcí, a proto je nutné snížit dávku (viz bod 4.2).

Testy in vitro prokázaly, že hlavním enzymem, který se podílí na metabolismu quetiapinu je cytochrom P450(CYP)3A4. Norquetiapin je primárně tvořen a eliminován cestou CYP3A4.

Quetiapin a několik metabolitů quetiapinu (včetně norquetiapinu) jsou slabými inhibitory lidského cytochromu P450 1A2, 2C9, 2C19, 2D6 a 3A4 v podmínkách in vitro. Inhibice cytochromu byla pozorována v koncentracích asi 5 až 50 krát vyšších než jsou koncentrace naměřené po podání 300 až 800 mg/den člověku. Na základě těchto výsledků in vitro je nepravděpodobné, že by současné podávání quetiapinu a jiných léčiv vedlo ke klinicky významné inhibici metabolické kapacity cytochromu P450 pro jiná léčiva. Ze studií na zviřatech je zřejmé, že quetiapin může indukovat cytochrom P450. Ve specificky zaměřené interakční studii u psychotických pacientů však nebyla pozorována zvýšená aktivita cytochromu P450 po podání quetiapinu.

Děti a mladiství ve věku 10 až 17 letFarmakokinetická data byla získána u 9 dětí ve věku 10-12 let a 12 mladistvých, kteří byli na udržovací léčbě 400 quetiapinu dvakrát denně. V rovnovážném stavu byly dávkově normalizované plazmatické koncentrace mateřské látky quetiapinu u dětí a adolescentů (10-17 let) všeobecně podobné jako u dospělých, ačkoliv Cmax byla u dětí při horní hranici rozmezí pozorovaného u dospělých. AUC a Cmax aktivního metabolitu, norquetiapinu, byly vyšší, asi o 62 %, resp. 49 % u dětí (10-12 let) a o 28 %, resp. 14 % u mladistvých (13-17 let) ve srovnání s dospělými.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Byla provedena řada testů na genotoxicitu in vitro a in vivo a nebyl nalezen žádný důkaz genotoxicity přípravku.

U laboratorních zvířat při klinicky relevantních dávkách byly nalezeny následující odchylky, které dosud nebyly potvrzeny v dlouhodobém klinickém výzkumu: u potkanů byla pozorována pigmentová depozita štítné žlázy, u opic rodu Cynomolgus byla zjištěna hypertrofie folikulárních buněk štítné žlázy, snížení hladin T3, snížení koncentrace hemoglobinu a počtu červených a bílých krvinek, u psů byla nalezena katarakta a zákal oční čočky. Tato zjištění je nutno brát v úvahu při zvažování prospěchu léčby quetiapinem a možného rizika pro pacienta.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Jádro tabletyMonohydrát laktózyMikrokrystalická celulózaPovidon 30Magnesium-stearátSodná sůl karboxymethylškrobu (typ A)

Dihydrát hydrogenfosforečnanu vápenatého

Potah tablety:HypromelózaOxid titaničitý (E171)

Tableta 25 mg obsahuje navíc: Makrogol 400 Červený oxid železitý (E172)

Tableta 100 mg obsahuje navíc:Makrogol 6000Žlutý oxid železitý (E172)Mastek

Tableta 200 mg a 300 mg obsahuje navíc:Makrogol 400Polysorbát 80

6.2

Inkompatibility

Neuplatňuje se

6.3

Doba použitelnosti

3 roky

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky skladování.

6.5

Druh obalu a velikost balení

PVC/PVdC/Al blistr: 1, 3, 6, 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98, 100 tablet.Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

HDPE láhve s PP víčkem60, 84, 90, 98, 100, 250, 500, 1000 tablet.Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci

Žádné zvláštní požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Generics (UK) Ltd., Station Close, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1AG, Velká Británie

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

Quetiapin Mylan 25 mg: 68/405/07-CQuetiapin Mylan 100 mg: 68/406/07-CQuetiapin Mylan 200 mg: 68/407/07-CQuetiapin Mylan 300 mg: 68/563/09-C

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

4.7.2007

10.

DATUM REVIZE TEXTU

5.7.2010


nahoru

Informace na obalu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM A VNITŘNÍM OBALU

{krabička a HDPE lahvička}

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Quetiapin Mylan 25 mgQuetiapin Mylan 100 mgQuetiapin Mylan 200 mgQuetiapin Mylan 300 mg(quetiapinum)

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna potahovaná tablet obsahuje: 25 mg quetiapinum ve formě quetiapini fumarasJedna potahovaná tablet obsahuje: 100 mg quetiapinum ve formě quetiapini fumarasJedna potahovaná tablet obsahuje: 200 mg quetiapinum ve formě quetiapini fumarasJedna potahovaná tablet obsahuje: 300 mg quetiapinum ve formě quetiapini fumaras

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje také monohydrát laktózy. Pro další informace čtěte příbalovou informaci.

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

Potahované tablety

1, 3, 6, 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98, 100, 250, 500, 1000 tablet.

5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podáníPřed použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do:

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Generics (UK) Ltd., Velká Británie

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Quetiapin Mylan 25 mg: 68/405/07-CQuetiapin Mylan 100 mg: 68/406/07-CQuetiapin Mylan 200 mg: 68/407/07-CQuetiapin Mylan 300 mg: 68/563/09-C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Quetiapin Mylan 25 mgQuetiapin Mylan 100 mgQuetiapin Mylan 200 mgQuetiapin Mylan 300 mg

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH

{blistr}

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Quetiapin Mylan 25 mgQuetiapin Mylan 100 mgQuetiapin Mylan 200 mgQuetiapin Mylan 300 mg(quetiapinum)

2.

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Generics (UK) Ltd., Velká Británie

3.

POUŽITELNOST

Použitelné do:

4.

ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.:

5.

JINÉ

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.