Quetiapin Bluefish 100 Mg

Kód 0129635 ( )
Registrační číslo 68/ 173/09-C
Název QUETIAPIN BLUEFISH 100 MG
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Bluefish Pharmaceuticals AB, Stockholm, Švédsko
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0129635 POR TBL FLM 10X100 Potahovaná tableta, Perorální podání
0119951 POR TBL FLM 100X100 Potahovaná tableta, Perorální podání
0119952 POR TBL FLM 100X1X100 Potahovaná tableta, Perorální podání
0119946 POR TBL FLM 20X100 Potahovaná tableta, Perorální podání
0119953 POR TBL FLM 250X100 Potahovaná tableta, Perorální podání
0119947 POR TBL FLM 30X100 Potahovaná tableta, Perorální podání
0119948 POR TBL FLM 50X100 Potahovaná tableta, Perorální podání
0119954 POR TBL FLM 500X100 Potahovaná tableta, Perorální podání
0119949 POR TBL FLM 60X100 Potahovaná tableta, Perorální podání
0119950 POR TBL FLM 90X100 Potahovaná tableta, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak QUETIAPIN BLUEFISH 100 MG

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls7038/2010a příloha k sp. zn. sukls125621/2009

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Quetiapin Bluefish 25 mg, potahované tablety

Quetiapin Bluefish 100 mg, potahované tabletyQuetiapin Bluefish 150 mg, potahované tabletyQuetiapin Bluefish 200 mg, potahované tabletyQuetiapin Bluefish 300 mg, potahované tablety

Quetiapinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:1. Co je přípravek Quetiapin Bluefish a k čemu se používá.2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Quetiapin Bluefish užívat.3. Jak se přípravek Quetiapin Bluefish používá.4. Možné nežádoucí účinky.5. Jak přípravek Quetiapin Bluefish uchovávat6. Další informace.

1. CO JE PŘÍPRAVEK QUETIAPIN BLUEFISH A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Quetiapin Bluefish patří do skupiny léků zvaných antipsychotika (neuroleptika), které

zlepšují příznaky jako jsou halucinace, podivné a znepokojující myšlenky, změny v chování, pocity osamělosti a zmatenost.Quetiapin Bluefish se také používá k léčbě lidí s onemocněním, které ovlivňuje jejich náladu, kdy se pacient cítí nepřiměřeně dobře nebo vzrušeně. Tito lidé mohou mít sníženou potřebu spánku, jsou neobvykle upovídaní a stále mají nové nápady a myšlenky. Mohou se ale rovněž cítit neobvykle podrážděně.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK QUETIAPIN BLUEFISH UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Quetiapin Bluefish:

jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další

složku přípravku Quetiapin Bluefish

Pokud užíváte některé z následujících léků:

o

Inhibitory cytochromu P450 3A4 jako jsou inhibitory HIV-proteáz

o

Azolová léčiva (na plísňové infekce)

o

erytromycin nebo klaritromycin (k léčbě infekcí)

o

nefazodon (k léčbě depresí).

Pokud se Vás týká některé z výše uvedených upozornění, neužívejte přípravek Quetiapin Bluefish. Pokud si nejste jist/a poraďte se před použitím se svým lékařem nebo lékárníkem.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Quetiapin Bluefish je zapotřebí:

pokud jste těhotná, snažíte se otěhotnět, nebo kojíte;

pokud máte potíže se srdcem.

Pokud máte nízký krevní tlak.

Pokud máte potíže s játry

Pokud jste již někdy měl/a epileptický záchvat

Pokud jste měl/a mozkovou mrtvici

Pokud máte cukrovku

Pokud jste starší pacient/ka a trpíte demencí

Poraďte se s lékařem, pokud se u Vás nebo u někoho z Vaší rodiny již někdy vyskytly potíže s krevními sraženinami (ucpání cév, embolie). Užívání podobných přípravků jako je tento je totiž spojováno s tvorbou krevních sraženin v céváchInformujte svého lékaře, pokud zaznamenáte:  Vysokou teplotu (horečku), ztuhlost svalů, pocit zmatenosti. Nekontrolovatelné pohyby, hlavně obličeje a jazyka.Tyto projevy mohou být způsobeny tímto typem léku.

Quetiapin Bluefish by neměli užívat starší pacienti s demencí (omezení mozkových funkcí). Je to z toho důvodu, že tato skupina léčiv, do které patří Quetiapin Bluefish,může u starších lidí s demencí zvyšovat riziko mozkové příhody nebo v některých případech i riziko smrti.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu

Neužívejte Quetiapin Bluefish pokud užíváte některé s následujících léků:

 Některé léky k léčbě HIV. Azolová léčiva (na plísňové infekce). Erytromycin nebo klaritromycin (k léčbě infekcí). Nefazodon (k léčbě depresí).

Vždycky informujte svého lékaře nebo lékárníka pokud užíváte nebo je Vám podáván některý z následujících léků k léčbě:

epilepsie (jako jsou fenytoin nebo karbamazepin)

vysokého krevního tlaku

nespavosti (jako jsou barbituráty)

antipsychotika (jako je thioridazin)

Tyto léky pozměňují účinnost Quetiapin Bluefish.

Užívání přípravku Quetiapin Bluefish jídlem a pitím

Zapijte Quetiapin Bluefish tekutinou (sklenice vody). Nedoporučuje se užívat quetiapins grapefruitovou šťávou.Jídlo nemá žádný vliv na tento léčivý přípravek. Při užívání Quetiapinu Bluefish je zakázáno požívat alkohol, neboť se můžete cítit ospale.

Těhotenství a kojení

Quetiapin Bluefish by měl být užíván během těhotenství pouze pokud přínos ospravedlní potenciální riziko. Proto by měl být Quetiapin Bluefish užíván během těhotenství pouzetehdy, pokud Vám to výslovně řekne Váš lékař. Pokud užíváte Quetiapin Bluefish, nedoporučuje se, abyste kojila.Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Quetiapin Bluefish může způsobit, že se cítíte velmi ospalí. Neřiďte dopravní prostředky nebo neobsluhujte stroje, dokud nebudete vědět, jak na Vás tablety působí.

Důležité informace o některých složkách přípravku

Tento přípravek obsahuje laktózu. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nasnášíte některé cukry, Poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

Jedna ze složek Quetiapinu Bluefish 25 mg, oranžová žluť (E110) může vyvolat alergické reakce.

3.

JAK SE PŘÍPRAVEK QUETIAPIN BLUEFISH UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek Quetiapin Bluefish přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dospělí:

SchizofreniePočáteční dávka prvních čtyř dnů léčby je buď

50 mg (1. den), 100 mg (2. den), 200 mg (3. den) a 300 mg (4. den), nebo

100 mg (1. den), 200 mg (2. den), 300 mg (3. den) a 400 mg (4. den).

Od čtvrtého dne Vám váš lékař řekne, kolik tablet budete denně užívat. Dávka může být upravená v rozpětí od 150 to 750 mg/den, což záleží na individuální léčbě a potřebě pacienta.

Pacienti s maniackými epizodamiPočáteční dávka pro první čtyři dny léčby je

100 mg (1. den), 200 mg (2. den), 300 mg (3. den) a 400 mg (4. den).

Od čtvrtého dne Vám váš lékař sdělí, kolik tablet budete denně užívat. Dávka můžebýt přizpůsobena v rozpětí od 200 do 800 mg/den, což záleží na individuální léčbě a potřebách pacienta.

Starší pacienti:Počáteční dávka může být snížena u starších pacientů nebo pokud máte potíže s játry nebo ledvinami.

DětiZ důvodu nedostatečné zkušenosti se užívání Quetiapinu Bluefish u dětí a dospívajících (do 18 let věku) nedoporučuje.

Tablety budete užívat jednou denně před spaním nebo dvakrát denně, což závisí na vašem onemocnění

Tablety polykejte celé a zapijte je vodou.

Tablety můžete užívat s jídlem nebo nalačno.

Pokud užíváte Quetiapin Bluefish, nepijte grapefruitovou šťávu. Může to mít vliv na účinek léku.

Nepřestávejte lék užívat, i když se cítíte lépe, pokud tak neurčí lékař.

Dělení 100, 200 & 300 mg tablet: Vezměte tabletu do obou rukou tak, aby půlicí rýha ležela mezi Vašimi palci. Jemně zatlačte tak, aby se tableta rozpůlila.

Nepřestávejte užívat tablety, i když se cítíte lépe, pokud se neporadíte s lékařem.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Quetiapin Bluefish, než jste měl(a)

Pokud jste náhodně užil/a více tablet, může se dostavit ospalost, závratě nebo tachykardie (zrychlený srdeční tep) a hypotenze (nízký krevní tlak). Prosím kontaktujte okamžitě svého lékaře nebo nemocnici.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Quetiapin Bluefish Jestliže jste vynechal(a) dávku přípravku, Quetiapin Bluefish, neužívejte zapomenutou dávku, ale užijte až další dávku v obvyklém čase. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Quetiapin Bluefish Léčba může být změněna nebo zastavena pouze po konzultaci s Vaším lékařem

Příznaky z náhlého vysazení Quetiapinu Bluefish jsou nespavost (insomnie), nevolnost(nausea), bolest hlavy, průjem, zvracení, závratě a podrážděnost.Před ukončením léčby Vám může lékař doporučit snižovat dávku postupně.

Pokud máte jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Quetiapin Bluefish nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

- okamžitě uvědomte svého lékaře nebo jděte do nemocnice, pokud jste velmi ospalý/á, pokud máte křeče nebo potíže s erekcí.

Velmi časté nežádoucí účinky (vyskytují se nejméně u 1 pacienta z 10):

Závratě

Ospalost (tyto příznaky většinou po čase samy vymizí).

Bolesti hlavy

Zvýšená hladina triglyceridů a cholesterolu

Příznaky z vysazení (příznaky, které se objeví po ukončení užívání Quetiapinu Bluefish) zahrnují nespavost (insomnii), nevolnost (nauzea), bolest hlavy, průjem, zvracení (vomitus), závratě a podrážděnost. Tyto příznaky většinou ustoupí po jednom týdnu od poslední dávky.

Časté nežádoucí účinky (vyskytují se nejméně u 1 pacienta ze 100, ale u méně než 1 pacienta z 10 ):

Sucho v ústech

zácpa

špatné trávení

mírná astenie (pocit slabosti)

otoky horních a dolních končetin

přírůstek na vázy, nejvíce během prvních týdnů léčby

rýma (ucpaný nos)

Nízký krevní tlak v pozici ve stoje

Dočasná ztráta vědomí

Zvýšení kreatinkinázy

Zvýšené jaterní enzymy

Zvýšená hladina krevních cukrů

Snížený počet bílých krvinek

Omdlévání

Méně časté nežádoucí účinky (vyskytují nejméně u 1 pacienta z 1 000, ale u méně než 1 pacienta ze 100):

Alergické reakce mohou zahrnovat zvýšené otoky, svědění kůže a otoky kolem

úst

Záchvaty (křeče)

Nepříjemné pocity v nohou (syndrom neklidných nohou)

Zvýšená hladina jaterních enzymů

Vzácné nežádoucí účinky (vyskytují nejméně u 1 pacienta z 10 000, ale u méně než 1 pacienta z 1 000):

žloutenka (žloutnutí kůže)

Priapismus (dlouhodobá a bolestivá erekce)

Maligní neuroleptický syndrome (stav, u kterého se vyskytují příznaky jako

změněné vědomí, horečka, ospalost, svalová ztuhlost, změny krevního tlaku a srdečního tepu).

Velmi vzácné nežádoucí účinky (vyskytují se u méně než 1 pacienta z 10 000, včetně ojedinělých případů):

Závažná alergická reakce (anafylaxe) , která může zapříčinit dechové potíže nebo

šok

Vysoká hladinu cukru v krvi (hyperglykémie) nebo zhoršení již existující cukrovky

(diabetes mellitus)

Nekontrolovatelné pohyby zvláště obličeje a jazyka (tardivní dyskineze)

Zánět jater (hepatitis)

Otok obličeje, hrtanu, horních a dolních končetin, a potíže s dýcháním (angioedém)

Závažná alergické reakce včetně vyvýšených otoků, svědění kůže a otoky v okolí

úst (Stevens-Johnsonův syndrom)

Neznámé nežádoucí účinky (nemohou být určeny z dostupných údajů)

 Snížené hladiny jistého typu krevních buněk (neutropenie)

Může dojít k tvorbě krevních sraženin v žilách zvláště dolních končetin (příznaky zahrnují otok,bolest a zarudnutí dolní končetiny), které mohou putovat žilním řečištěm do plic a zapříčinit bolest na hrudi a dýchací obtíže. Jestliže zpozorujete některý z těchto příznaků, vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc.

Některé nežádoucí účinky lze zjistit pouze pokud se provedou krevní testy. To zahrnuje zvýšení množství tuků (triglyceridy a celkový cholesterol) nebo cukru v krvi a snížení počtu určitých krevních buněk. Váš lékař může občas tyto testy provést.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5.

JAK PŘÍPRAVEK QUETIAPIN BLUEFISH UCHOVÁVAT

Uchovávejte v původním obalu.

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Nepoužívejte Quetiapin Bluefish po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.

DALŠÍ INFORMACE

Co Quetiapin Bluefish obsahuje

-

Léčivou látkou je quetiapinum.

Jedna 25 mg potahovaná tableta obsahuje quetiapinum 25 mg (ve formě quetiapini fumaras)Jedna 100 mg potahovaná tableta obsahuje quetiapinum 100 mg (ve formě quetiapini fumaras)Jedna 150 mg potahovaná tableta obsahuje quetiapinum 150 mg (ve formě quetiapini fumaras)

Jedna 200 mg potahovaná tableta obsahuje quetiapinum 200 mg (ve formě quetiapini fumaras)Jedna 300 mg potahovaná tableta obsahuje quetiapinum 300 mg (ve formě quetiapini fumaras)

Pomocné látky:

Jádro tabletyHypromelóza 2910/15Dihydrát hydrogenfosforečnanu vápenatéhoMonohydrát laktózyKukuřičný škrobSodná sůl karboxymethylškrobu (Typ A) Magnesium-stearát Granulovaná mikrokrystalická celulosaMastek Koloidní bezvodý oxid křemičitý

Potahová vrstva:25 mg: Červený a žlutý oxid železitý (E 172)Hypromelóza 2910 (E464)Oxid titaničitý (E171)Makrogol 400Hlinitý lak oranžové žluti (E110)

100 mg: Žlutý oxid železitý (E 172)Hypromelóza 2910 (E464) Oxid titaničitý (E171)Makrogol 400

150 mg:Žlutý oxid železitý (E 172)Hypromelóza 2910 (E464) Oxid titaničitý (E171) Makrogol 400Hyprolóza (E463)Mastek

200 & 300 mg: Hyprolóza (E463) Hypromelóza 2910 (E464)MastekOxid titaničitý (E171)

Jak Quetiapin Bluefish vypadá a co obsahuje toto balení

25 mg:Broskvové, kulaté, bikonvexní potahované tablety o průměru asi 5,7 mm 100 mg:žluté, kulaté, bikonvexní potahové tablety s půlící rýhou na jedné straně o průměru asi 9,1mm 150 mg:Světle žluté, kulaté, bikonvexní potahované tablety o průměru asi 10,45 mm 200 mg: Bílé, kulaté, bikonvexní potahované tablety s půlící rýhou na jedné straně o průměru asi 12,1 mm300 mg: Bílé, oválné, bikonvexní potahované tablety s půlící rýhou na jedné straně100, 200 a 300 mg tablety lze rozdělit na dvě stejné poloviny.

Velikost balení: 25 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg & 300 mg – 10, 20, 30, 50, 60, 90, 100, 100x1, 250 a500 tablet (v blistrech po 10 tabletách)

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci Bluefish Pharmaceuticals ABBirger Jarlsgatan 37SE-111 45 StockholmŠvédsko.

VýrobceGenepharm S.A., 18th klm Marathonos Avenue, 153 51 Pallini Attikis, Řecko.

Tento léčivý přípravek byl schválen Členy států EEA pod těmito názvy:Nizozemsko: Quetiapin Bluefish 100 mg filmomhulde tablettenSlovensko: Quetiapin Bluefish 100 mgMaďarsko: Quetiapin Bluefish 100 mg filmtabletta

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 27.1.2010


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls7038/2010

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Quetiapin Bluefish 25 mg, potahované tabletyQuetiapin Bluefish 100 mg, potahované tabletyQuetiapin Bluefish 150 mg, potahované tabletyQuetiapin Bluefish 200 mg, potahované tabletyQuetiapin Bluefish 300 mg, potahované tablety

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna 25 mg potahované tableta obsahuje quetiapinum 25 mg (ve formě quetiapini fumaras)Jedna 100 mg potahované tableta obsahuje quetiapinum 100 mg (ve formě quetiapini fumaras)Jedna 150 mg potahované tableta obsahuje quetiapinum 150 mg (ve formě quetiapini fumaras)Jedna 200 mg potahované tableta obsahuje quetiapinum 200 mg (ve formě quetiapini fumaras)Jedna 300 mg potahované tableta obsahuje quetiapinum 300 mg (ve formě quetiapini fumaras)

Pomocné látky: monohydrát laktózy a oranžová žluť (E110)Jedna 25 mg potahovaná tableta obsahuje 7,00mg monohydrátu laktózy a 0,003 mg oranžové žluti (E110)Jedna 100 mg potahovaná tableta obsahuje 28,00mg monohydrátu laktózyJedna 150 mg potahovaná tableta obsahuje 42,00mg monohydrátu laktózyJedna 200 mg potahovaná tableta obsahuje 56,00mg monohydrátu laktózyJedna 300 mg potahovaná tableta obsahuje 84,00mg monohydrátu laktózy Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Potahované tablety

Quetiapin Bluefish 25 mg: broskvové, kulaté, bikonvexní potahované tablety o průměru asi 5,7 mm Quetiapin Bluefish 100 mg: žluté, kulaté, bikonvexní potahové tablety s půlící rýhou na jedné straně a o průměru asi 9,1 mm Quetiapin Bluefish 150 mg: světle žluté, kulaté, bikonvexní potahované tablety o průměru asi 10.45 mm Quetiapin Bluefish 200 mg: bílé, kulaté, bikonvexní potahované tablety s půlící rýhou na jedné straně a průměru asi 12,1 mmQuetiapin Bluefish 300 mg: bílé, oválné, bikonvexní potahované tablety s půlící rýhou na jedné straně

Tablety 100, 200 a 300 mg lze dělit na dvě stejné poloviny.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Léčba schizofrenie.

Léčba středně těžkých až těžkých manických epizod. Nebylo prokázáno, že by byl Quetiapin Bluefish účinný v prevenci recidivy manických nebo depresivních epizod (viz bod 5.1).

4.2 Dávkování a způsob podání

Quetiapin Bluefish by měl být podáván dvakrát denně, během jídla nebo nezávisle na jídle.

DospělíPři léčbě schizofrenie je celková denní dávka v prvních čtyřech dnech léčby 50 mg (1. den), 100 mg (2. den), 200 mg (3. den) and 300 mg (4. den).

Ode 4. dne dále by měla být dávka titrována až na obvyklou efektivní dávku 300 to 450 mg/den. V závislosti na klinické odpovědi a toleranci pacienta může být dávka stanovenav rozpětí od 150 do 750 mg/den.

Při léčbě manických epizod spojených s bipolární poruchou je celková denní dávka v prvních čtyřech dnech léčby 100 mg (1. den), 200 mg (2. den), 300 mg (3. den) a 400 mg (4. den). Další úprava dávky až do 800 mg/den se provádí od šestého dne v přírůstcích nepřesahujících 200 mg/den.

Tyto dávky mohou být upraveny v závislosti na klinické odpovědi a toleranci pacienta v rozpětí od 200 do 800 mg/den. Obvyklá efektivní dávka se pohybuje v rozpětí od 400 do 800 mg/den.

Starší pacientiStejně jako u ostatních antipsychotik by měl být quetiapin u starších osob používán s opatrností, zejména v průběhu úvodního stanovování dávky. V závislosti na klinické odpovědi a toleranci pacienta může být nutné titrovat dávku pomaleji než u mladších a terapeutická dávka může být nižší. U starších pacientů je průměrná plazmatická clearance quetiapinu o 30-50% nižší než u mladších osob.

Děti a mladistvíBezpečnost a účinnost quetiapinu u dětí a mladistvých nebyla stanovena.

Pacienti s poruchou funkce ledvinU pacientů s poruchou funkce ledvin není nutná úprava dávkování.

Pacienti s poruchou funkce jaterQuetiapin je intenzivně metabolizován v játrech, a proto je potřeba opatrnosti u pacientů s poruchou funkce jater, zvláště na počátku léčby. Doporučená úvodní dávka je 25 mg denně. V závislosti na klinické odpovědi a toleranci pacienta by měla být dávka zvyšována denně o 25 až 50 mg, až na účinnou dávku.

4.3 Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku tohoto přípravku.

Současné podávání inhibitorů cytochromu P450 3A4, jako jsou inhibitory HIV-proteázy, azolová antimykotika, erytromycin, klaritromycin a nefazodon. Viz také bod (4.5) Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce.

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití

V souvislosti s užíváním antipsychotik se vyskytly případy žilního tromboembolismu (VTE). Vzhledem k tomu, že u pacientů léčených antipsychotiky jsou často přítomny získané rizikové faktory pro VTE, měly by být před i během léčby Quetiapinem Bluefish tyto rizikové faktory rozpoznány a následně by měla být uplatněna preventivní opatření.

Kardiovaskulární:Quetiapin by měl být používán s opatrností u pacientů se známým kardiovaskulárním onemocněním, cerebrovaskulárním onemocněním nebo jinými stavy predisponujícími k

hypotenzi. Quetiapin může vyvolat ortostatickou hypotenzi, zejména v průběhu období titrace úvodní dávky. Pokud k tomu dojde, musí se zvážit snížení dávky nebo pomalejší titrace.

Záchvaty:V kontrolovaných klinických studiích nebyl rozdíl v incidenci záchvatů u pacientů léčených quetiapinem nebo placebem. Opatrnost je stejně jako u ostatních antipsychotik nutná u pacientů s epileptickými záchvaty v anamnéze (viz bod 4.8).

Extrapyramidové příznakyV kontrolovaných klinických studiích nebyl rozdíl v incidenci extrapyramidových příznaků u pacientů léčených quetiapinem v celém dávkovém rozmezí a placebem.

Tardivní dyskinéze:Pokud se vyskytnou známky a symptomy tardivní dyskinéze, je třeba zvážit snížení dávky nebo ukončení léčby quetiapinem (viz bod 4.8).

Neuroleptický Maligní Syndrom: Neuroleptický maligní syndrom je dáván do souvislosti s antipsychotickou léčbou včetně quetiapinu (viz bod 4.8). Klinické projevy zahrnují hypertermii, změněný psychický stav, svalovou ztuhlost, autonomní nestabilitu a zvýšení kreatinfosfokinázy. V těchto případech je třeba quetiapin vysadit a zahájit odpovídající léčbu.

Závažná neutropenie:V klinických studiích s quetiapinem byla méně často hlášena závažná neutropenie (počet neutrofilů <0,5 x 10

9/l) Většina závažných případů se objevila v průběhu prvních několika

měsíců léčby. Závislost na dávce nebyla patrná. Možné rizikové faktory pro vznik neutropenie zahrnují nízkou hladinu leukocytů v krvi a léky indukovanou neutropenii v anamnéze. Podávání quetiapinu by mělo být přerušeno u pacientů s počtem neutrofilů <1,0 x 10

9/l. Pacienti by měli být sledování na známky a příznaky infekce a následně by

mělo být prováděno vyšetření na obsah neutrofilů (dokud nepřesáhne jejich obsah 1.5 x 10

9/l) (viz bod 4.8).

Interakce

Viz také (4.5) Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce.

Současné použití quetiapinu se silnými induktory jaterních enzymů jako je karbamazepin nebo fenytoin značně snižuje plazmatické koncentrace quetiapinu, což může ovlivnit účinnost terapie quetiapinem. U pacientů užívajících induktory jaterních enzymů by měla být léčba přípravkem Quetiapin Bluefish zahájena pouze tehdy, uváží-li lékař, že prospěch léčby quetiapinem převáží nad riziky vysazení induktorů jaterních enzymů. Je důležité, aby

jakákoli změna týkající se induktorů jaterních enzymů byla postupná a je-li třeba, aby byl nahrazen látkou neindukující jaterní enzymy (např. valproát sodný).

Hyperglykémie

V průběhu léčby quetiapinem byla hlášena hyperglykémie nebo exacerbace již dříve existujícího diabetu. U diabetiků a u pacientů s rizikovými faktory pro rozvoj diabetes mellitus se doporučuje odpovídající klinické monitorování (viz také bod 4.8).

LipidyV klinických studiích s quetiapinem byly vypozorovány zvýšené hladiny triglyceridů a cholesterolu (viz bod 4.8). Zvýšení hladiny lipidů má být řešeno klinicky vhodnými prostředky.

Prodloužení intervalu QT

V klinických studiích a při použití v souladu s SPC nebyl quetiapin spojen s perzistentním zvýšením absolutního QT intervalu. Při předávkování však bylo prodloužení QT intervalu pozorováno (viz bod 4.9). Jako u jiných antipsychotik je třeba opatrnosti při předepisování quetiapinu s léky, o kterých je známo, že prodlužují QT interval, zvláště u starších osob, u pacientů s vrozeným syndromem dlouhého QT intervalu, městnavým srdečním selháním, srdeční hypertrofií, hypokalémií a hypomagnezemií. Je třeba vyhnout se současné léčbě jinými neuroleptiky (viz bod 4.5).

Příznaky z vysazení

Po náhlém vysazení antipsychotik včetně quetiapinu byly pozorovány akutní příznaky z vysazení zahrnující nauzeu, bolesti hlavy, průjem, závratě, podrážděnost, zvracení a insomnii. Proto se doporučuje postupné vysazování během jednoho až dvou týdnů.

Starší pacienti s psychózou související s demencíQuetiapin Bluefish není schválen k léčbě psychózy související s demencí.

V randomizovaných, placebem kontrolovaných klinických studiích u populace s demencí při použití některých atypických antipsychotik bylo pozorováno přibližně trojnásobně vyšší riziko cerebrovaskulárních nežádoucích účinků. Mechanismus tohoto zvýšeného rizika není znám. Zvýšené riziko nelze vyloučit ani u jiných antipsychotik nebo jiné populace pacientů. Quetiapin Bluefish by měl být používán s opatrností u pacientů s rizikovými faktory cévní mozkové příhody.

Při metaanalýze atypických antipsychotik bylo zjištěno, že starší pacienti s psychózou související s demencí mají ve srovnání s placebem zvýšené riziko úmrtí.Ve dvou desetitýdenních, placebem kontrolovaných studiích s quetiapinem u stejné populace pacientů (n=710; průměrný věk 83 let; rozmezí 56-99 let) však byla incidence mortality u pacientů léčených quetiapinem 5,5 % ve srovnání s 3,2 % u skupiny s placebem. Pacienti v těchto klinických studiích zemřeli z různých příčin, které byly

shodné s očekáváními u této populace. Tyto údaje nezakládají příčinnou souvislost mezi léčbou quetiapinem a úmrtím u starších pacientů s demencí.

Další informace

Údaje o léčbě quetiapinem v kombinaci s valproátem sodným nebo lithiem u středně těžkých až těžkých manických epizod jsou omezené; kombinovaná terapie však byla dobře tolerována (viz body 4.8 a 5.1). Výsledky ukázaly aditivní účinek ve třetím týdnu léčby. Ve druhé studii nebyl prokázán aditivní účinek v šestém týdnu. Pro období po šestém týdnu nejsou o kombinované terapii dostupné žádné údaje.

Tablety quetiapinu obsahují monohydrát laktózy. Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí galaktózy, vrozeným nedostatkem laktázy nebo malabsorpcí glukózy a galaktózy by tento přípravek neměli užívat.

Jedna z pomocných látek Quetiapinu Bluefish 25 mg, oranžová žluť (E110) může způsobovat alergické reakce.

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Vzhledem k primárnímu účinku quetiapinu na centrální nervovou soustavu je třeba zvláštní opatrnosti při podávání přípravku Quetiapin Bluefish v kombinaci s jinými léky působícími na CNS a s alkoholem.

Cytochrom P450 (CYP) 3A4 je enzym, který je primárně odpovědný za cytochromem P450 zprostředkovaný metabolismus quetiapinu. V interakční studii se zdravými dobrovolníky způsobilo současné podávání quetiapinu (v dávce 25 mg) s ketokonazolem, inhibitorem CYP3A4, pěti až osminásobné zvýšení AUC quetiapinu. Na základě tohoto je souběžné použití quetiapinu s inhibitory CYP3A4 kontraindikováno. Rovněž se nedoporučuje užívat quetiapin spolu s grapefruitovou šťávou.V klinické studii s opakovanými dávkami zaměřené na stanovení farmakokinetiky quetiapinu podávaného před a během léčby karbamazepinem (známý induktor jaterních enzymů) zvýšilo podávání karbamazepinu výrazným způsobem clearance quetiapinu. Toto zvýšení snížilo systémovou dostupnost quetiapinu (měřenou jako AUC) v průměru až na 13 % dostupnosti quetiapinu podávaného samostatně, ačkoliv u některých pacientů byl pozorován zvýšený účinek. Důsledkem této interakce může být snížení plazmatické koncentrace, které může ovlivnit účinnost quetiapinu. Souběžné podávání quetiapinu s fenytoinem (další induktor mikrozomálních enzymů) vedlo ke zvýšení clearance quetiapinu o přibližně 450%. Pacienti léčení induktory jaterních enzymů smí být léčeni quetiapinem pouze tehdy, pokud lékař usoudí, že prospěch této léčby převáží nad rizikem z přerušení léčby induktorem jaterních enzymů. Je důležité, aby jakákoli změna v léčbě induktory jaterních enzymů byla postupná. Pokud je to nutné, přípravek může být nahrazen jiným, který jaterní enzymy neindukuje (např. valproát sodný, viz bod 4.4).

Farmakokinetika quetiapinu nebyla významně ovlivněna při současném užívání antidepresiva imipraminu (známý CYP2D6 inhibitor) a fluoxetinu (známý CYP3A4 a CYP2D6 inhibitor).

Farmakokinetika quetiapinu nebyla významně ovlivněna při současném užívání antipsychotika risperidonu nebo haloperidolu. Přesto současné užívání quetiapinu s thioridazinem vyvolalo zvýšení plazmatické clearance quetiapinu o přibližně 70%.

Farmakokinetika quetiapinu nebyla významně ovlivněna při současném užívání s cimetidinem.

Farmakokinetika lithia nebyla významně ovlivněna při současném užívání s quetiapinem.

Farmakokinetika valproátu sodného a quetiapinu nebyla klinicky významně změněna při jejich současném užívání.

S léky běžně užívanými při kardiovaskulárních onemocněních nebyly žádné interakční studie prováděny.

Pozornost by měla být věnována současnému podávání quetiapinu s léky, které způsobuji nerovnováhu elektrolytů nebo které prodlužují QTc interval.

4.6 Těhotenství a kojení

Bezpečnost a účinnost quetiapinu při podávání v průběhu těhotenství nebyla stanovena.Studie na zvířatech dosud neodhalily žádný teratogenní účinek quetiapinu, avšak nebyl dosud sledován vliv na zrak plodu. Quetiapin lze proto podávat v těhotenství pouze tehdy, pokud očekávaný efekt léčby převáží nad jejími možnými riziky. Při podávání quetiapinu v průběhu těhotenství se u novorozenců vyskytly příznaky z vysazení.Není známo, v jakém množství je quetiapin vylučován do mateřského mléka. Kojícím ženám je proto třeba doporučit, aby během užívání přípravku Quetiapin Bluefish nekojily.

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Vzhledem ke svým účinkům na centrální nervový systém může quetiapin snižovat pozornost. Proto musí být pacienti varováni, aby neřídili motorová vozidla ani neobsluhovali stroje do té doby, dokud nebude známa jejich individuální vnímavost.

4.8 Nežádoucí účinky

Nejčastěji hlášenými nežádoucími účinky při podávání quetiapinu jsou somnolence, závratě, sucho v ústech, mírná astenie, zácpa, tachykardie, ortostatická hypotenze a dyspepsie.

Podobně jako u jiných antipsychotik souviselo s podáváním quetiapinu zvýšení hmotnosti, synkopa, neuroleptický maligní syndrom, leukopenie, neutropenie a periferní edém.

Výskyt nežádoucích účinků spojených s léčbou quetiapinem je uvedena v následující tabulce ve formátu doporučeném Council for International Organizations of Medical Sciences (CIOMS III Working Group; 1995).

Nežádoucí účinky jsou tříděny podle frekvence jejich výskytu.:velmi časté (>1/10); časté (<1/10 a >1/100); méně časté (<1/100 a > 1/1000);vzácné (<1/1000); velmi vzácné (<1/10 000) včetně ojedinělých případů Poruchy krve a lymfatického systému Časté: Leukopenie¹Méně časté: EosinofilieVelmi vzácné: Neutropenie¹Poruchy imunitního systému Méně časté: hypersensitivitaVelmi vzácné: Anafylaktická reakce

6

Poruchy metabolismu a výživyVelmi vzácné: Diabetes mellitus

1, 5,6

Poruchy nervového systému Velmi časté: závratě

4, somnolence², bolest hlavy

Časté: synkopa

4

Méně časté: epileptické záchvaty

1 , syndrom neklidných nohou

Velmi vzácné: tardivní diskneze

6

Srdeční poruchyČasté:

tachykardie

4

Cévní poruchy časté:

ortostatická hypotenze

4

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy časté:

rinitida

Gastrointestinální poruchy časté:

sucho v ústech, zácpa, dyspepsie

Poruchy jater a žlučových cest vzácné:

žloutenka

6

velmi vzácné: hepatitida

6

Poruchy kůže a podkožní tkáněvelmi vzácné: angioedém

6, Stevens-Johnsonův syndrom6

Poruchy reprodukčního systému a prsu

vzácné:

priapismus

Celkové a jinde nezařazené poruchy a lokální reakce po podání Velmi časté: příznaky z vysazení

1, 8

časté:

mírná astenie, periferní edém

vzácné:

neuroleptický maligní syndrom

1

VyšetřeníVelmi časté:

zvýšení hladin triglyceridů v séru

9

zvýšení celkového cholesterolu

(převážně LDL cholesterolu) 10

časté:

zvýšení hmotnosti, zvýšení sérových transamináz (ALT, AST)³ , snížený

počet neutrofilů, zvýšená hladina cukrů na hyperglykemický stupeň

7

méně časté:

zvýšení hladin gama- GT glutamyltransferázy ³,

1

viz bod 4.4

2

Somnolence se obvykle může vyskytnout během prvních dvou týdnů léčby. Při dalším podávání přípravku Quetiapin Bluefish zpravidla ustoupí.

3

U některých pacientů, kterým byl podáván Quetiapin Bluefish bylo pozorováno asymptomatické zvýšení transamináz (ALT, AST) nebo gamma-GT-glutamyltransferázy. Tato zvýšení byla s pokračující terapií přípravkem Quetiapin Bluefish obvykle reverzibilní.

4

Quetiapin Bluefish může stejně jako jiná antipsychotika, která blokují alfa jedna adrenergní receptory, vyvolat ortostatickou hypotenzi spojenou se závratěmi, tachykardií a u některých pacientů se synkopami, zejména během období titrace úvodní dávky (viz bod 4.4).

5

Ve velmi vzácných případech byla hlášena exacerbace preexistujícího diabetu.

6

Výpočty výskytu frekvence těchto nežádoucích účinků jsou založen pouze na postmarketingových údajích.

7

Hladiny krevního cukru nalačno 126 mg/dl (≥7,0 mmol/l) nebo hladiny krevního cukru po jídle 200mg/dl (≥11,1 mmol/l) se vyskytly alespoň v jednom případě

8

V placebem kontrolovaných klinických studiích hodnotících příznaky z vysazení, kde byl quetiapin podáván v monoterapii, se nejčastěji projevily následující příznaky z vysazení: nespavost, nevolnost, bolest hlavy, průjem, zvracení, závrať a podrážděnost. Výskyt těchto reakcí se významně snížil po prvním týdnu po vysazení.

9

Triglyceridy ≥200 mg/dl (2.258 mmol/l) nejméně v jednom případě

10

Cholesterol ≥240 mg/dl (6,2064 mmol/l) nejméně v jednom případě

Při podávání neuroleptik byly hlášeny případy prodloužení QT interval, ventrikulární arytmie, náhlého nevysvětlitelného úmrtí, srdeční zástavy a torsades de pointes, což je považováno za charakteristický účinek pro tuto skupiny léků.Případy žilního tromboembolismu, včetně případů plicní embolie a hluboké žilní trombózy, byly hlášeny v souvislosti s antipsychotiky.

Četnost výskytu těchto nežádoucích reakcí není známá.

Léčba quetiapinem byla spojena s mírným poklesem hladin thyroidních hormonů v závislosti na dávce, a to zejména celkového T4 a volného T4. Pokles celkového a volného T4 byl maximální během prvních 2 - 4 týdnů léčby quetiapinem. Při dlouhodobé léčbě k dalšímu snížení nedošlo. Téměř ve všech případech, nezávisle na délce léčby, došlo po vysazení quetiapinu k úpravě hladin celkového a volného T4. Pouze po vysokých dávkách byl pozorován mírný pokles celkového T3 a reverzního T3. Hladiny TBG byly nezměněny a reciproční vzestupy TSH nebyly pozorovány. Nebyly pozorovány žádné náznaky toho, že by quetiapin způsoboval klinicky relevantní hypothyroidismus.

4.9 Předávkování

V klinických studiích následujících akutní předávkování 13,6 g a byla hlášena úmrtí, a postmarketingové dávkování 6 g samotného quetiapinu. Ovšem přežití bylo také hlášeno po akutním předávkování až 30 g quetiapinu. Během postmarketingového sledování byla velmi vzácně hlášena předávkování samotným quetiapinem s následným úmrtím, kómatem nebo prodloužením QT intervalu.

U pacientů s dříve diagnostikovaným závažným srdečným onemocněním může být větší riziko vlivu předávkování (viz bod 4.4).

Obecně odpovídaly hlášené známky a symptomy vystupňování známých farmakologických účinků přípravku, tj. ospalost a sedace, tachykardie a hypotenze.

Quetiapin nemá žádné specifické antidotum. V případech těžké intoxikace je třeba vždy vzít v úvahu možnost současné intoxikace několika léky. Doporučují se postupy intenzivní péče, včetně zajištění a udržování průchodnosti dýchacích cest, zabezpečení adekvátního přísunu kyslíku a ventilace a monitorování a podpora kardiovaskulárního systému. Ačkoli nejsou k dispozici údaje o prevenci vstřebání léku při předávkování, může být uvažováno o gastrické laváži (po intubaci u pacienta v bezvědomí) a podání aktivního uhlí v kombinaci s laxativem.

Pečlivý lékařský dohled a monitorování musí pokračovat až do úplného vyléčení pacienta.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: antipsychotikaATC kód: N05AH04Mechanismus účinkuQuetiapin je atypicky působící antipsychotikum. Quetiapin a jeho aktivní metabolit v lidské plazmě, N-desalkylquetiapin, reagují s celou řadou neurotransmiterových receptorů. Quetiapin a N-desalkylquetiapin vykazují afinitu k serotoninovým (5HT2) a dopaminovým D1 a D2 receptorům v mozku. Tato kombinace receptorového antagonismu s vyšší

selektivitou pro 5HT2 oproti D2 receptorům pravděpodobně přispívá k antipsychotickým vlastnostem a nízkému riziku extrapyramidových nežádoucích účinků (EPS) quetiapinu. N-desalkylquetiapin má také vysokou afinitu k noradrenalinovým transportérům (NET). Quetiapin a N-desalkylquetiapin mají rovněž vysokou afinitu k histaminovým a alfa1-adrenergním receptorům a nízkou afinitu k alfa2-adrenergním a serotoninovým 5HT1A receptorům. Quetiapin má nepatrnou afinitu k cholinergním muskarinovým nebo benzodiazepinovým receptorům.

Farmakodynamické účinkyQuetiapin prokázal účinek v testech antipsychotických účinků, jako jsou testy na podmíněné obranné reflexy. Potlačuje také účinek dopaminových agonistů, měřený jak behaviorálně tak elektrofyziologicky, a zvyšuje koncentrace dopaminových metabolitů, což je neurochemický ukazatel blokády D2 receptorů.V předklinických testech predikce extrapyramidových nežádoucích účinků je quetiapinodlišný od standardních antipsychotik a má atypický profil. Po dlouhodobém podávání quetiapinu nevzniká hypersenzitivita dopaminových D2 receptorů. Quetiapin způsobuje jen slabou katalepsii v dávkách účinných při blokování D2 receptorů. Při dlouhodobém podávání má quetiapin selektivní účinek na limbický systém tím, že vytváří depolarizační blokádu mesolimbických, ale nikoliv nigrostriatálních, dopaminergních neuronů. Po jednorázovém a dlouhodobém podání opicím rodu Cebus po předchozí senzibilizaci haloperidolem nebo bez ní vykazuje quetiapin minimální riziko dystonie. Výsledky těchto pokusů nasvědčují tomu, že quetiapin by měl vyvolávat minimální riziko výskytu extrapyramidových nežádoucích účinků, a byla rovněž vyslovena hypotéza, že látky s nízkým rizikem výskytu extrapyramidových nežádoucích účinků (EPS) mohou mít také menší schopnost vyvolat tardivní dyskinézi (viz bod 4.8).Rozsah, jakým N-desalkylquetiapin přispívá k farmakologické účinnosti quetiapinu u lidí, není znám.

Klinická účinnostVe třech placebem kontrolovaných klinických studiích u pacientů se schizofrenií užívajících různé dávky quetiapinu nebyly zjištěny rozdíly v incidenci extrapyramidových nežádoucích účinků nebo současného užívání anticholinergik mezi skupinou pacientů léčených quetiapinem a placebem. Placebem kontrolovaná studie hodnotící fixní dávky quetiapinu v rozsahu 75 až 750 mg/den neprokázala nárůst incidence extrapyramidových nežádoucích účinků nebo současného užívání anticholinergik.

Ve čtyřech placebem kontrolovaných klinických studiích, hodnotících dávky quetiapinu až do 800 mg/den, používaných k léčbě středně těžkých až těžkých manických epizod, z čehož byly 2 studie provedeny pro monoterapii a 2 pro kombinovanou léčbu s lithiem nebo divalproexem, nebyly nalezeny rozdíly v incidenci extrapyramidových nežádoucích účinků nebo současného užívání anticholinergik mezi skupinami léčenými quetiapinem a placebem.

Nedostatečná indukce extrapyramidových nežádoucích účinků je považována za vlastnost atypických antipsychotik.

V placebem konrolované studii prováděné se staršími pacienty s demencí spojenou s psychózou, nebyl výskyt cerebrovaskulárních nežádoucích účinků na 100 pacient-rokůvyšší u skupiny pacientů léčených quetiapinem než u těch, kterým bylo podáno placebo.

Na rozdíl od mnoha jiných antipsychotik quetiapin nezpůsobuje trvalé zvýšení hladiny prolaktinu, což se přisuzuje atypickým antipsychotikům. V klinických studiích s fixními dávkami u pacientů se schizofrenií nebyly na konci studie zjištěny rozdíly v hladinách prolaktinu, pokud jde o quetiapin v doporučeném rozsahu dávek nebo placebo.

Ve dvou studiích quetiapinu používaného v monoterapii na léčbu středně těžkých až těžkých manických epizod vykazoval quetiapin ve srovnání s placebem vyšší účinnost na zmírnění manických příznaků ve 3. a 12. týdnu. Nejsou k dispozici data z dlouhodobých studií účinnosti quetiapinu v prevenci následných manických nebo depresivních epizod. Údaje o současném užívání quetiapinu s valproátem sodným nebo lithiem v léčbě středně těžkých až těžkých manických epizod ve 3. a 6. týdnu jsou omezené; nicméně kombinovaná terapie byla dobře tolerována. Data ukázala aditivní účinek ve 3. týdnu. Druhá studie neprokázala aditivní účinek v 6. týdnu. Nejsou k dispozici údaje z kombinované terapie trvající déle než 6 týdnů.

Průměrná střední dávka quetiapinu za poslední týden byla u respondentů přibližně 600 mg/den a přibližně 85% respondentů užívalo dávku v rozmezí 400 - 800 mg/den.

Klinické studie prokázaly, že quetiapin je účinný, podává-li se dvakrát denně, přestože quetiapin má farmakokinetický poločas přibližně 7 hodin. Tato zjištění dále podpořily výsledky studie využívající pozitronovou emisní tomografii (PET), která určila, že u quetiapinu je obsazenost 5HT2- a D2- receptorů udržována po dobu až 12 hodin. Bezpečnost a účinnost dávek vyšších než 800 mg/den nebyly hodnoceny.

V zaslepených klinických studiích nebyla ověřena dlouhodobá účinnost quetiapinu v prevenci relapsů. V otevřených klinických studiích u pacientů se schizofrenií byl quetiapin účinný při pokračování léčby u pacientů, kteří odpovídali na počáteční léčbu, což naznačilo možnost dlouhodobé účinnosti.

V placebem kontrolovaných studiích monoterapie u pacientů s počáteční hodnotou počtu neutrofilů ≥ 1,5 x 10

9/l byl výskyt alespoň jednoho případu s počtem neutrofilů < 1,5 x

10

9/l 1,72% u pacientů léčených quetiapinem ve srovnání s 0,73% u pacientů léčených

placebem. Ve všech klinických studiích (placebem kontrolovaných, otevřených, srovnávacích, s pacienty s počáteční hodnotou počtu neutrofilů ≥ 1,5 x 10

9/l ), byl výskyt

alespoň jednoho případu počtu neutrofilů <0,5 x 10

9/l 0,21% u pacientů léčených

quetiapinem ve srovnání s 0% u pacientů léčených placebem a incidence ≥0,5 - <1,0 x 10

9/l byla 0,75% u pacientů léčených quetiapinem oproti 0,11% u pacientů užívajících

placebo.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Po perorálním podání se quetiapin dobře absorbuje a rozsáhle metabolizuje. Biologická dostupnost quetiapinu není výrazně ovlivněna jídlem.

Quetiapin se přibližně z 83% váže na plazmatické bílkoviny. Maximální molární koncentrace aktivního metabolitu N-desalkylquetiapinu v ustáleném stavu představuje 35% maximální koncentrace pozorované u quetiapinu. Eliminační poločas quetiapinu je přibližně 7 a N-desalkylquetiapinu 12 hodin.

Farmakokinetický profil quetiapinu a N-desalkylquetiapinu je lineární v rozmezí schváleného dávkování. Kinetika quetiapinu se neliší u žen a u mužů. Střední hodnota clearance quetiapinu u starších pacientů je přibližně o 30 - 50% nižší než u dospělých jedinců ve věku od 18 do 65 let.Střední plazmatická clearance quetiapinu je u jedinců s těžkým poškozením funkce ledvin (clearance kreatininu nižší než 30 ml/min/1,73m

2) snížena asi o 25%, ale individuální

hodnoty clearance se pohybují v rozmezí hodnot zdravých subjektů. Průměrná frakce volného quetiapinu a aktivního metabolitu N-desalkylquetiapinu je z méně než 5% vylučována močí.Quetiapin je rozsáhle metabolizován v játrech. Po podání radioaktivně značeného quetiapinu je méně než 5% původní látky vylučováno močí nebo stolicí v nezměněné formě. Přibližně 73 % radioaktivní látky se vylučuje močí a 21% stolicí. Střední plazmatická clearance je u osob se známým poškozením jater (stabilní alkoholická cirhóza) přibližně o 25% snížena. Jelikož je quetiapin rozsáhle metabolizován v játrech, dají se očekávat zvýšené plazmatické hladiny u populace s poškozením jater. U takových pacientů může být nutné upravit dávku (viz 4.2 Dávkování a způsob podání). In vitro testy prokázaly, že CYP3A4 je primární enzym odpovědný za cytochromem P450 zprostředkovaný metabolismus quetiapinu. N-desalkyquetiapin je primárně formován a eliminován přes CYP3A4.Quetiapin a některé jeho metabolity (včetně N-desalkylquetiapinu) byly shledány slabými inhibitory in vitro aktivity lidského cytochromu P450 1A2, 2C9, 2C19, 2D6 a 3A4. In vitro CYP inhibice je pozorována pouze v koncentracích přibližně 5 až 50krát vyšších než jsou koncentrace pozorované u člověka při podávání účinné dávky v rozpětí od 300 do 800 mg denně. Na základě těchto in vitro pozorování je nepravděpodobné, že by souběžné podávání quetiapinu s jinými léky vedlo ke klinicky významné lékové inhibici metabolismu jiného léku zprostředkovaného cytochromem P450. Ze studií na zvířatech vyplývá, že quetiapin může indukovat enzymy cytochromu P450. Ve specifické interakční studii u psychotických pacientů však nebyl pozorován vzestup aktivity cytochromu P450 po podání quetiapinu.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

V řadě in vitro a in vivo studií genotoxicity nebyl nalezen žádný důkaz genotoxicity. U laboratorních zvířat byly při klinicky relevantní úrovni expozice pozorovány následující rozdíly, které dosud ještě nebyly potvrzeny dlouhodobými klinickými studiemi:U potkanů byla pozorována depozice pigmentu ve štítné žláze a adenom. U opic rodu cynomolgus byla pozorována hypertrofie folikulárních buněk štítné žlázy a snížení plazmatických hladin T3, snížení koncentrace hemoglobinu a pokles počtu červených a bílých krvinek. U psů byla nalezena opacita čočky a katarakta. Tato zjištění je nutné vzít v úvahu při zvažování prospěchu léčby quetiapinem oproti bezpečnostním rizikům pro pacienta.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek

Jádro tablety:

Hypromelóza 2910/15

Dihydrát hydrogenfosforečnanu vápenatého

Monohydrát laktózy

Kukuřičný škrob

Sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A)

Magnesium-stearát

Granulovaná mikrokrystalická celulóza

Mastek

Koloidní bezvodý oxid křemičitý

Potahová vrstva:25 mg: Červený a žlutý oxid železitý (E 172)Hypromelóza 2910 (E464)Oxid titaničitý (E171)Makrogol 400Oranžová žluť (E110)

100 mg: Žlutý oxid železitý (E 172)Hypromelóza 2910 (E464)Oxid titaničitý (E171)Makrogol 400

150 mg:Žlutý oxid železitý (E 172)Hypromelóza 2910 (E464) Oxid titaničitý (E171)Makrogol 400Hyprolóza (E463)Mastek

200 a 300 mg: Hyprolóza (E463)Hypromelóza 2910 (E464)MastekOxid titaničitý (E171)

6.2 Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3 Doba použitelnosti

30 měsíců

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte v původním obalu.

6.5 Druh obalu a velikost balení

Neprůhledný PVC/Al blistr

Velikost balení: 25 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg & 300 mg – 10, 20, 30, 50, 60, 90, 100, 100x1, 250 a 500 tablet (v blistrech po 10 tabletách)

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Žádné zvláštní požadavky.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Bluefish Pharmaceuticals ABBirger Jarlsgatan 37SE-111 45 StockholmŠvédsko

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLOA

Quetiapin Bluefish 25 mg:

68/172/09-C

Quetiapin Bluefish 100 mg:

68/173/09-C

Quetiapin Bluefish 150 mg:

68/174/09-C

Quetiapin Bluefish 200 mg:

68/175/09-C

Quetiapin Bluefish 300 mg:

68/176/09-C

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE / PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

11.2.2009

10. DATUM REVIZE TEXTU

27.1.2010


Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.