Polinail 80 Mg/g

Kód 0145959 ( )
Registrační číslo 26/ 611/09-C
Název POLINAIL 80 MG/G
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace POLICHEM SA, Luxembourg, Lucembursko
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0145959 DRM LAC UGC 1X3.3ML Léčivý lak na nehty, Kožní podání
0145960 DRM LAC UGC 1X6.6ML Léčivý lak na nehty, Kožní podání

nahoru

Příbalový létak POLINAIL 80 MG/G

1

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls19395/2012a příloha k sp.zn. sukls166772/2009, sukls166780/2009, sukls21951/2010, sukls79855/2010, sukls80709/2010

Příbalová informace: Informace pro uživatele

Polinail 80 mg/g

léčivý lak na nehty

ciclopiroxum

K použití od 18 let

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat.-

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-

Pokud se vaše příznaky po 6 měsících léčby nehtů na rukách nebo po 12 měsících léčby nehtů na nohách nezlepší nebo se dokonce zhorší, poraďte se se svým lékařem.

-

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

-

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete: 1.

Co je přípravek Polinail 80 mg/g a k čemu se používá

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Polinail 80 mg/g používat

3.

Jak se přípravek Polinail 80 mg/g používá

4.

Možné nežádoucí účinky

5

Jak přípravek Polinail 80 mg/g uchovávat

6.

Další informace

1.

CO JE PŘÍPRAVEK POLINAIL 80 MG/G A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Polinail 80 mg/g, léčivý lak na nehty je přípravek proti plísňovým onemocněním s širokým spektrem účinku (širokospektré antimykotikum) určený k místní aplikaci na nehty rukou, nohou a kůži okolo nehtů.

Přípravek je určen k léčbě plísňových onemocnění nehtů (onychomykóz) způsobených vláknitými houbami a/nebo jinými houbami, které lze léčit ciklopiroxem.

Léčivá látka ciklopirox zabraňuje růstu hub a ničí je. Díky tomu se zlepší stav Vašich nehtů.

2.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK

POLINAIL 80MG/G POUŽÍVAT

Nepoužívejte přípravek Polinail 80 mg/g:

-

jestliže jste alergický/á na ciklopirox nebo na kteroukoli další složku přípravku Polinail

80 mg/g.

-

jestliže je Vám méně než 18 let z důvodu nedostatečných zkušeností v této věkové skupině

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Polinail 80 mg/g je zapotřebí:

V případě přecitlivělosti přerušte léčbu a kontaktujte svého lékaře.

Stejně jako u všech přípravků určených k léčbě plísňových onemocnění, které se aplikují místně, je nutné se poradit s lékařem a zvážit přidání perorální léčby v případě, že je zasaženo více nehtů (více

2

než 5 nehtů) nebo jsou zasaženy více jak dvě třetiny nehtu a v případě predisponujících faktorů, jako jsou cukrovka a poruchy imunitního systému.

Pokud jste diabetik/čka, stříhejte si nehty se zvýšenou opatrností.Vyhněte kontaktu s očima a sliznicemi. Polinail 80 mg/g, léčivý lak na nehty je určen pouze k lokálnímu použití. Nepoužívejte na léčené nehty současně jiné laky na nehty nebo jiné kosmetické přípravky.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky:

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Těhotenství a kojení

TěhotenstvíPoraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.Léčba přípravkem Polinail 80 mg/g může být zahájena pouze v případě, že je nezbytná, po pečlivém zvážení přínosu a možných rizik odpovědným lékařem.

KojeníNení známo, jestli je ciklopirox vylučován do mateřského mléka. Léčba přípravkem Polinail 80 mg/g může být zahájena pouze v případě, že je nezbytná, po pečlivém zvážení přínosu a možných rizik odpovědným lékařem.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Polinail 80mg/g nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku Polinail 80 mg/g

Polinail 80 mg/g obsahuje cetylstearyl alkohol, který může způsobit lokální kožní reakce, jako je např. zarudnutí kůže a/nebo pocit pálení (kontaktní dermatitida).

3.

JAK SE PŘÍPRAVEK POLINAIL 80 MG/G POUŽÍVÁ

Vždy používejte Polinail 80 mg/g přesně podle instrukcí uvedených v této příbalové informaci. Pokud si nejste jistý/á, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Pokud lékař nepředepíše jinak, nanáší se Polinail 80 mg/g na postižený nehet/nehty v tenké vrstvě jednou denně. Před nanesením nehty umyjte a osušte. Léčivý lak na nehty musí být aplikován na celý nehet a asi 5 mm okolní kůže. Pokud je to možné, nanáší se léčivý lak na nehty také pod volný konec nehtu.

Lak nechte asi 30 sekund schnout.

Ošetřené nehty se nesmí umývat dříve než po 6 hodinách, proto se doporučuje nanést přípravek večer před spaním. Po uplynutí 6 hodin je možná běžná hygiena.

Polinail 80 mg/g se nemusí odstraňovat žádnými rozpouštědly a pilníky na nehty, stačí umýt nehty vodou. V případě, že dojde k nechtěnému odstranění laku umytím, může být lak opět nanesen. Doporučuje se pravidelné odstraňování volných částí infikovaných nehtů, např. kleštičkami na nehty.

3

Léčba by měla trvat do té doby, než je infekce zcela odstraněna, což znamená, že nehet/nehty jsou zhojené/čisté nebo téměř zhojené/čisté a začínají opět růst zdravé nehty. Většinou je konce léčby dosaženo po 6 měsících u nehtů na rukou a 9 až 12 měsíci u nehtů na nohou.

Pokud je zasažen jeden nehet na rukou či nohou ve zvýšené míře, nebo je zasaženo více nehtů, doporučuje se léčbu doplnit perorální léčbou. V těchto případech se prosím poraďte svým lékařem.

Pokud máte pocit, že je přípravek Polinail 80mg/g příliš silný nebo příliš slabý, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Jestliže jste použil/a více přípravku Polinail 80mg/g než jste měl/a

Nebyly popsány žádné případy předávkování.

Pokud jste zapomněl(a) použít přípravek Polinail 80 mg/g

Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradila vynechanou dávku. Pokračujte v léčbě dle doporučení Vašeho lékaře, nebo dle návodu v bodě 3 (jak užívat Polinail 80 mg/g). Pokud léčivý lak na nehty nepoužijete v průběhu několika dní, účinnost přípravku může být snížena.

Jestliže jste ukončili používání přípravku Polinail 80 mg/g

Pokud léčbu ukončíte dříve, než dojde k zahojení, nemusí dojít k odstranění infekce zcela. V takovém případě se stav nehtů může opět zhoršit.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i Polinail 80 mg/g nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Možné nežádoucí účinky jsou uvedeny podle četnosti dle do následujících kategorií:

Velmi časté: vyskytují se u více než 1 z 10 lidíČasté: vyskytují se u 1 až 10 ze 100 lidí.Méně časté: vyskytují se u 1 až 10 z 1000 lidí Vzácné: vyskytují se u 1 až 10 z 10000 lidíVelmi vzácné: vyskytují se u méně než 1 z 10000 lidí Není známo: z dostupných údajů nelze určit

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace:Velmi vzácné

zarudnutí v místě aplikace, šupinatění, pálení a svědění

Hlášené reakce byly mírné a přechodné.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

4

5.

JAK POLINAIL 80 MG/G UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Nepoužívejte přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a lahvičce.Uchovávejte lahvičku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.Lahvičku pečlivě uzavírejte, aby nevyprchal její obsah.Chraňte před chladem.Tento přípravek je hořlavý. Chraňte před horkem a otevřeným ohněm.Po prvním otevření lahvičky: použitelné 6 měsíců.

Při teplotách pod 15°C se léčivý lak na nehty může měnit na gel. Mohou se objevit vločky nebo slabá usazenina na dně lavičky, která může být znovu rozpuštěna třením lahvičky v rukách po dobu asi jedné minuty. Poté je roztok opět čirý. Toto nemá žádný dopad na kvalitu a účinek přípravku.

Před použitím přípravku, zkontrolujte dno lahvičky, zda je roztok čirý.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.

DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Polinail 80 mg/g obsahuje:

Léčivou látkou je ciclopiroxum, 80 mg v jednom gramu léčivého laku na nehty.Pomocnými látkami jsou ethyl-acetát, ethanol 96%, cetylstearylalkohol, hydroxypropylpoliglusam a čištěná voda.

Jak přípravek Polinail 80 mg/g vypadá a co obsahuje toto balení:

Polinail 80 mg/g, léčivý lak na nehty je čirý, bezbarvý až slabě nažloutlý roztok v průhledné skleněné lahvičce s polypropylenovým šroubovacím uzávěrem, který je vybavený štětečkem.

Velikost balení: 3,3 ml a 6,6 ml.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel registračního rozhodnutí a výrobce

Držitel registračního rozhodnutí:Polichem SA 50 Val Fleuri1526 LuxembourgLucembursko

Výrobce:Alfa Wassermann S.p.A.Via Enrico Fermi n° 165020 Alanno (PE)Italy

Doppel Farmaceutici S.r.lVia Martiri delle Foibe, 129016 CortemaggioreItálie

Šarže léčivého přípravku, jejichž číslo začíná písmenem B, jsou vyrobeny výrobcem Doppel Farmaceutici S.r.l.

5

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:Rakousko: Kitonail

® 80 mg/g wirkstoffhaltiger Nagellack

Bulharsko: Polinail

®

Česká republika: Polinail l

® 80 mg/g

Francie: ONYTEC

® 80 mg/g, vernis à ongles médicamenteux

Německo: Hauticum

® 8% wirkstoffhaltiger Nagellack

Řecko: Kitonail

®

Maďarsko: Kitonail

®

Itálie: Niogermox

® 80 mg/g smalto medicato per unghie

Polsko: Polinail

®

Portugalsko: Niogermos

®

Rumunsko: Kitonail

®

Španělsko: ONY-TEC

® 80 mg/g barniz de uñas medicamentoso

Slovensko: Polinail

®

Tato příbalová informace byla naposledy schválena:

26.3.2012


Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.