Pantoprazol Actavis 40 Mg I.v.

Kód 0138225 ( )
Registrační číslo 09/ 516/10-C
Název PANTOPRAZOL ACTAVIS 40 MG I.V.
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Actavis Group PTC ehf., Hafnarfjördur, Island
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0138225 INJ PLV SOL 1X40MG Prášek pro injekční roztok, Injekce
0138227 INJ PLV SOL 10X40MG Prášek pro injekční roztok, Injekce
0138228 INJ PLV SOL 20X40MG Prášek pro injekční roztok, Injekce
0138226 INJ PLV SOL 5X40MG Prášek pro injekční roztok, Injekce

nahoru

Příbalový létak PANTOPRAZOL ACTAVIS 40 MG I.V.

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls175017/2010a příloha k sp.zn.sukls175019/2010

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Pantoprazol Actavis 40 mg i.v.

prášek pro přípravu injekčního roztoku

Pantoprazolum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.-

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi

V příbalové informaci naleznete:

1. Co je Pantoprazol Actavis 40 mg i.v. a k čemu se používá 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Pantoprazol Actavis 40 mg i.v. užívat 3. Jak se přípravek Pantoprazol Actavis 40 mg i.v. užívá 4. Možné nežádoucí účinky 5. Jak přípravek Pantoprazol Actavis 40 mg i.v. uchovávat 6. Další informace

1.

CO JE PANTOPRAZOL ACTAVIS 40 MG I.V. A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Pantoprazol Actavis 40 mg i.v. je selektivní „inhibitor protonové pumpy“, lék, který snižuje množství kyseliny vytvářené v žaludku. Používá se k léčbě onemocnění žaludku a střeva z překyselení.Tento přípravek se podává injekčně do žíly a bude Vám podán pouze tehdy, pokud se lékař domnívá, že injekce pantoprazolu jsou pro Vás v dané situaci vhodnější než tablety pantoprazolu. Tablety Vám budou znovu předepsány, jakmile lékař uvidí přínos injekční léčby.

Pantoprazol Actavis 40 mg i.v. se používá k léčbě těchto onemocnění:-

refluxní ezofagitida. Jedná se o zánět jícnu (trubice spojující hrdlo a žaludek), který je provázen zpětným tokem žaludeční kyseliny

-

žaludeční a dvanáctníkové vředy

-

Zollinger-Ellisonův syndrom a další patologické stavy vyznačující se nadměrnou tvorbou žaludeční kyseliny.

2.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK PANTOPRAZOL ACTAVIS 40 MG I.V. UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Pantoprazol Actavis 40 mg i.v.: -

jestliže jste přecitlivělý/á (alergický(á)) na pantoprazol nebo na jiné složky přípravku PantoprazolActavis 40 mg i.v. (viz bod 6)

-

jestliže jste alergický/á na léky obsahující jiné inhibitory protonové pumpy.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Pantoprazol Actavis 40 mg i.v. je zapotřebí-

jestliže trpíte závažným onemocněním jater. Informujte prosím svého lékaře, pokud jste měl/a v minulosti nějaké potíže s játry. Lékař Vám bude častěji kontrolovat jaterní enzymy. V případě zvýšení hladin jaterních enzymů se má léčba ukončit.

-

jestliže užíváte lék obsahující atazanavir (na léčbu infekce HIV) současně s pantoprazolem, požádejte lékaře o konkrétní radu.

Oznamte ihned lékaři, jestliže zpozorujete některý z níže uvedených projevů:- nechtěný váhový úbytek- opakované zvracení- polykací potíže- zvracení krve- bledost a pocit slabosti (projevy chudokrevnosti – anémie)- krev ve stolici- těžký a přetrvávající průjem, protože při léčbě pantoprazolem se může objevit malý vzestup

frekvence výskytu infekčního průjmu.

.Váš lékař rozhodne, zda je zapotřebí provést některá vyšetření k vyloučení zhoubného onemocnění, protože pantoprazol může rovněž zmírňovat projevy rakoviny a mohl by způsobit oddálení jejího zjištění. Jestliže přes léčbu příznaky přetrvávají, je třeba zvážit další vyšetření.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravkyInjekce pantoprazolu mohou ovlivnit účinnost jiných léků, proto informujte svého lékaře, pokud užíváte tyto léky:-

léky jako ketokonazol, itrakonazol a posakonazol (používají s k léčbě plísňových infekcí) nebo erlotinib (lék používaný u některých druhů rakoviny), protože Pantoprazol Actavis 40 mg i.v. může způsobit, že tyto a i jiné léky neúčinkují řádně

-

warfarin a fenprokumon, které působí na srážení krve. Může být nutné provádět další laboratorní kontroly

-

atazanavir (používá se na léčbu infekce HIV).

Prosím, informujte svého lékaře nebo zdravotní sestru o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Těhotenství a kojeníNejsou k dispozici dostatečné údaje o použití pantoprazolu u těhotných žen. Bylo popsáno vylučování pantoprazolu do mateřského mléka žen. Jestliže jste těhotná, nebo se domníváte, že byste mohla být těhotná, případně kojíte, tento lék se nemá podávat, aniž by Váš lékař zvážil, zda přínos pro Vás je větší, než případné riziko pro Vaše dosud nenarozené dítě nebo Vašeho kojence.Poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojůJestliže se u Vás vyskytnou nežádoucí účinky, jako závratě nebo porucha vidění, neřiďte ani neobsluhujte stroje.

Důležitá informace o některých složkách přípravku Pantoprazol Actavis 40 mg i.v.Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol sodíku (23 mg) v lahvičce, tj. neobsahuje prakticky „žádný sodík“.

3.

JAK SE PŘÍPRAVEK PANTOPRAZOL ACTAVIS 40 MG I.V. UŽÍVÁ

Váš lékař nebo sestra vám podají denní dávku léku do žíly injekcí, po dobu 2 – 15 minut.

Obvyklá dávka je:Žaludeční nebo dvanáctníkový vřed a refluxní ezofagitidaJedna lahvička (40 mg pantoprazolu) denně.

Zollinger-Ellisonův syndrom a další patologické stavy vyznačující se nadměrnou tvorbou

žaludeční kyselinyDvě lahvičky (80 mg pantoprazolu) denně.

Váš lékař může později upravit dávku v závislosti na množství vyprodukované žaludeční kyseliny. Jestliže Vám byly předepsány více než dvě lahvičky (80 mg) denně, injekce se podají ve dvou stejných dávkách. Lékař Vám může na přechodnou dobu předepsat i více než 4 lahvičky (160 mg) denně. Jestliže je nutné upravit hladinu žaludeční kyseliny rychle, měla by zahajovací dávka 160 mg (4 lahvičky) být dostatečná na její snížení.

Zvláštní skupiny pacientů-

jestliže máte závažné postižení jater, denní injekční dávka bude pouze 20 mg (polovina lahvičky).

-

děti mladší 18 let. Tyto injekce se nedoporučuje podávat dětem.

Jestliže jste užil/a víc přípravku Pantoprazol Actavis 40 mg i.v., než jste měl/aDávky jsou pečlivě kontrolovány zdravotní sestrou nebo lékařem, takže předávkování je takřka nepravděpodobné. Nejsou známy projevy předávkování.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo zdravotní sestry.

4.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i Pantoprazol Actavis 40 mg i.v. nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytovat u každého.

Frekvence níže uvedených možných nežádoucích účinků je definovaná podle této klasifikace četnosti:Velmi časté: postihují více než 1 z 10 pacientů Časté: postihují 1 – 10 ze 100 pacientůMéně časté: postihují 1 – 10 z 1000 pacientůVzácné: postihují 1 – 10 z 10 000 pacientůVelmi vzácné: postihují méně než 1 z 10 000 pacientůNeznámá frekvence: z dostupných údajů ji nelze odhadnout

Jestliže se u Vás vyskytne kterýkoli z níže uvedených nežádoucích účinků, informujte o tom ihned svého lékaře, nebo se obraťte na pohotovostní službu nejbližší nemocnice

Těžké alergické reakce (vzácná frekvence): otok jazyka a/nebo hrdla, polykací potíže, kopřivka, dýchací potíže, alergický otok obličeje (Quinckeho otok, angioedém), silné závratě s velmi rychlým tepem a silné pocení.

Těžké kožní stavy (neznámá frekvence): tvorba puchýřů na pokožce a rychlé zhoršení celkového zdravotního stavu, eroze (včetně mírného krvácení) na očích, nose, ústech či rtech nebo pohlavních orgánech (Stevens-Johnsonův syndrom), Lyellův syndrom, erythema multiforme a citlivost na světlo.

Jiné závažné stavy (neznámá frekvence): žluté zbarvení kůže a očního bělma (těžké poškození jaterních buněk, žloutenka) nebo horečka, vyrážka a zvětšení ledvin spojené někdy s bolestivým močením a bolestmi v zádech (závažný zánět ledvin).

Další nežádoucí účinky jsou

Časté (postihují 1 – 10 ze 100 pacientů)zánět žilní stěny a srážení krve (tromboflebitida) v místě injekčního vpichu.

Méně časté (postihují 1 – 10 z 1000 pacientů)

bolest hlavy, závratě, průjem, nucení na zvracení, zvracení, nadýmání a plynatost, zácpa, sucho v ústech, bolest a nepříjemné pocity v břiše, kožní vyrážka, exantém, svědění, pocit slabosti, vyčerpání a celkový pocit nevůle, poruchy spánku.

Vzácné (postihují 1 – 10 z 10 000 pacientů)zrakové poruchy, jako rozmazané vidění, kopřivka, bolesti kloubů, bolesti svalů, změny tělesné váhy, zvýšená teplota, otok končetin (periferní edém), alergické reakce, deprese, zvětšení prsů u mužů.

Velmi vzácné (postihují méně než 1 z 10 000 léčených pacientů)Dezorientace.

Neznámá frekvence (z dostupných údajů ji nelze odhadnout)halucinace, zmatenost (zejména u pacientů, kteří měli v minulosti tyto projevy), snížená hladina sodíku v krvi.

Nežádoucí účinky zjištěné při laboratorních vyšetřeních krve

Méně časté (postihují 1 – 10 z 1000 léčených pacientů)zvýšení hladin jaterních enzymů.

Vzácné (postihují 1 – 10 z 10 000 léčených pacientů)zvýšení bilirubinu, zvýšení hladiny tuků v krvi.

Velmi vzácné (postihují méně než 1 z 10 000 léčených pacientů)snížení počtu krevních destiček, které může způsobit zvýšenou tvorbu modřin, snížení počtu bílých krvinek, které může mít za následek častější infekce.

Pokud se jakýkoli z nežádoucích účinků zhorší, nebo pokud si všimnete nežádoucího účinku, který není popsán v této příbalové informaci, oznamte to svému lékaři nebo zdravotní sestře.

5.

JAK PŘÍPRAVEK PANTOPRAZOL ACTAVIS 40 MG I.V. UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Nepoužívejte Pantoprazol Actavis 40 mg i.v. po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu a lahvičce za výrazem EXP. Doba použitelnosti znamená poslední den příslušného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 25°C.Lahvičku uchovávejte v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Po rekonstituci nebo rekonstituci a naředění byla prokázána chemická a fyzikální stabilita po dobu 12 hodin při teplotě 25°C.Z mikrobiologického hlediska se přípravek má použít okamžitě. Není –li použit okamžitě, doba a podmínky uchovávání před použitím jsou v odpovědnosti uživatele.

Nepoužívejte Pantoprazol Actavis 40 mg i.v., jestliže si všimnete vizuální změny (např. zakalení, vysrážení).

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.

DALŠÍ INFORMACE

Co Pantoprazol Actavis 40 mg i.v. obsahuje-

Léčivá látka je pantoprazol. Jedna lahvička obsahuje 40 mg pantoprazolum (jako pantoprazolum natrium sesquihydricum).

-

Pomocné látky přípravku jsou:

mannitol, dihydrát natrium-citrátu, roztok hydroxidu sodného (na úpravu pH)

Jak Pantoprazol Actavis 40 mg i.v. vypadá a co obsahuje toto baleníPantoprazol Actavis 40 mg i.v. je bílý nebo téměř bílý, homogenní, porézní koláč lyofilizátu.

Dodává se v baleních s 1, 5, 10 a 20 skleněnými lahvičkami.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobci

Držitel rozhodnutí o registraciActavis Group PTC ehf.Reykjavikurvegur 76-78220 HafnarfjordurIsland

VýrobciLaboratorios Alcalá Farma, S.L.Carretera M-300 Km 29,920Apartado de correos 3728802 Alcalá de Henares (Madrid)Španělsko

Actavis Italy S.P.A.Via Pasteur 10 20014 Nerviano (MI)Itálie

Valdepharm Parc Industriel d’incaville - BP 60627106 Val de Reuil CedexFrance

Tento léčivý přípravek je registrován v členských státech EU pod níže uvedenými názvyBelgie: Pantoprazol Acatavis 40 mg poeder voor oplossing voor injectieDánsko: PanrazolFinsko:

Pantoprazol Actavis 40mg injektiokuiva-aine, liuosta varten

Francie:

Pantoprazole Actavis 40 mg poudre pour solution injectable (IV)

Itálie:

Pantoprazolo Actavis Italy

Maďarsko:

Panrasol

Německo:

Pantoprazol-Actavis i.v. 40 mg

Nizozemsko:

Pantoprazol Actavis IV 40 mg

Norsko:

Pantoprazol Actavis 40 mg, pulver til injeksjonsvæske, oppløsning

Polsko:

Prazopant

Portugalsko:

Pantoprazol Actavis

Rumunsko:

Pantoprazol Actavis 40 mg pulbere pentru soluţie injectabilă

Slovinsko:

Pantoprazol Actavis 40 mg prašek za raztopino za injiciranje

Španělsko:

Pantoprazol Actavis 40 mg polvo para solución inyectable

Švédsko:

Pantoprazol Actavis

Velká Británie:

Pantoprazole 40mg powder for solution for injection

Tato příbalová informace byla schválena: 26.4.2011

Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky:

Roztok k použití se připravuje vstříknutím 10 ml fyziologického roztoku chloridu sodného do lahvičky s lyofilizovaným práškem. Tento roztok může být použit přímo, nebo po smísení se 100 ml fyziologického roztoku chloridu sodného nebo 5% glukózou. K ředění se mají používat skleněné nebo plastové nádoby.

Pantoprazol Actavis 40 mg i.v. se nesmí připravovat nebo mísit s jinými než výše zmíněnými rozpouštědly.

Po rekonstituci nebo rekonstituci a naředění byla prokázána chemická a fyzikální stabilita po dobu 12 hodin při teplotě 25°C.Z mikrobiologického hlediska se přípravek má použít okamžitě. Není-li použit okamžitě, doba a podmínky uchovávání před použitím jsou v odpovědnosti uživatele.

Léčivo má být podáváno intravenózně po dobu 2 - 15 minut.

Obsah lahvičky je určen pouze na jednorázové intravenozní podání. Jakékoli zbytky přípravku nebo přípravek u něhož došlo k vizuálním změnám (např. zakalení, vysrážení), se musí zlikvidovat.


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

1

Příloha č. 3 k rozhodnutí o registraci sp.zn.sukls19642/2008

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

Pantoprazol Actavis 40 mg i.v.prášek pro přípravu injekčního roztoku

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna lahvička obsahuje 40 mg pantoprazolu (jako pantoprazolum natrium sesquihydricum).Pomocné látkyJedna lahvička obsahuje dihydrát natrium-citrátu 5,0 mg a hydroxid sodný q.s.Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol sodíku (23 mg) v lahvičce, tj. neobsahuje prakticky „žádný sodík“.Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Prášek pro přípravu injekčního roztokuBílý nebo téměř bílý, homogenní, porézní koláč lyofilizátu.Roztok rekonstituovaný 10 ml 0,9% roztoku NaCl má pH přibližně 10 a osmolalitu přibližně 382 mOsm/l.Roztok rekonstituovaný dalšími 100 ml 0,9% roztoku NaCl nebo 5% roztokem glukózy má pH přibližně 9 resp. 8,5.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikace-

Refluxní ezofagitida

-

Žaludeční a duodenální vředy

-

Zollinger-Ellisonův syndrom a další patologické stavy vyznačující se nadměrnou sekrecí

4.2 Dávkování a způsob podání Tento léčivý přípravek má podávat zdravotnický personál za řádného lékařského dohledu.Intravenózní podání pantoprazolu je doporučováno pouze v případě, že není možná perorální terapie. Existují údaje o intravenózním podávání po dobu až 7 dní. Proto má být i.v. podávání pantoprazolu ukončeno co nejdříve, perorální pantoprazol 40 mg se má podávat hned, jakmile je možná perorální terapie.

Doporučené dávkováníŽaludeční a duodenální vředy, refluxní ezofagitidaDoporučená dávka pro intravenózní podání je jedna lahvička pantoprazolu (40 mg) denně.

Zollinger-Ellisonův syndrom a další patologické stavy vyznačující se nadměrnou sekrecíPři dlouhodobé léčbě Zollinger-Ellisonova syndromu a dalších patologických stavů vyznačujících se nadměrnou sekrecí se má léčba zahájit denní dávkou 80 mg přípravku pantoprazolu i.v. Následně může být dávka zvýšena nebo snížena podle potřeby stanovené měřením kyselé žaludeční sekrece. Při dávkách vyšších než 80 mg denně by měla být dávka rozdělena a podávána dvakrát denně. Přechodné zvýšení

2

dávky nad 160 mg pantoprazolu je možné, ale neměla by být podávána déle, než je nutné k adekvátní kontrole kyselosti.Pokud je nutná rychlá regulace kyselosti, zahajovací dávka 2 x 80 mg pantoprazolu i.v. je dostatečná ke snížení kyselé produkce do cílového rozmezí (10 mEq/hod.) u většiny pacientů během 1 hodiny.

Speciální skupiny pacientů

DětiZkušenosti u dětí jsou omezené. Pantoprazol i.v. se proto nedoporučuje pro použití u pacientů mladších 18 let, dokud nebudou k dispozici další údaje.

Pacienti s postižením jaterU pacientů s těžkým postižením jater nemá být překročena denní dávka 20 mg (polovina lahvičky 40 mg pantoprazolu) – viz bod 4.4.

Pacienti s postižením ledvinÚprava dávky u pacientů se zhoršenou funkcí ledvin není nutná.

Starší pacientiÚprava dávky u starších pacientů není nutná.

Způsob podáníInjekční roztok se připravuje v 10 ml fyziologického roztoku pro infuzi. Pokyny pro přípravu jsou uvedeny v bodu 6.6. Připravený roztok může být podáván přímo nebo může být aplikován po naředění se 100 ml fyziologického roztoku nebo 5% glukózou.

Po přípravě se roztok musí použít během 12 hodin (viz bod 6.3).

Léčivý přípravek má být podáván intravenózně po dobu 2 - 15 minut.

4.3 Kontraindikace Hypersenzitivita na léčivou látku, substituované benzimidazoly nebo jakoukoli pomocnou látku přípravku.

4.4 Zvláštní upozornění a zvláštní opatření pro použitíPři přítomnosti varovných příznakůPokud se vyskytnou varovné příznaky (např. výrazný nechtěný úbytek na váze, opakující se zvracení, porucha polykání, hemateméza nebo meléna) a v případě podezření nebo potvrzení žaludečního vředu, je třeba vyloučit maligní onemocnění, jelikož léčba pantoprazolem může příznaky zmírnit a tím zpozdit stanovení diagnózy.Pokud příznaky přetrvávají i přes odpovídající léčbu, je třeba zvážit další vyšetření.

Pacienti s postižením jaterU pacientů s těžkým poškozením jater by měly být během léčby monitorovány hladiny jaterních enzymů. V případě zvýšení hladiny jaterních enzymů má být podávání pantoprazolu i.v. přerušeno (viz rovněž bod 4.2).

Podávání s atazanaviremSpolečné podávání atazanaviru s inhibitory protonové pumpy se nedoporučuje (viz bod 4.5). Jestliže je kombinace atazanaviru s inhibitorem protonové pumpy nevyhnutelná, doporučuje se pečlivé sledování pacienta (např. virové nákazy) v kombinaci se zvýšením dávky atazanaviru na 400 mg spolu se 100 mg ritonaviru. Denní dávka 20 mg pantoprazolu nemá být překročena.

3

Gastrointestinální bakteriální infekceLze předpokládat, že pantoprazol stejně jako všechny inhibitory protonové pumpy zvýší množství bakterií normálně přítomných v horní části gastrointestinálního traktu. Léčba pantoprazolem může vést k mírně zvýšenému riziku gastrointestinálních infekcí způsobených bakteriemi, jako jsou Salmonella a Campylobacter.

SodíkTento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol sodíku (23 mg) v lahvičce, tj. neobsahuje prakticky „žádný sodík“.

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakceÚčinek pantoprazolu na absorpci jiných léčivých přípravkůVzhledem ke své silné a dlouhotrvající inhibici sekrece žaludeční kyseliny může pantoprazol snižovat absorpci léků, jejichž biologická dostupnost je závislá na pH v žaludku, což jsou např. některá antimykotika jako je ketokonazol, itrakonazol, posakonazol a jiné léky, např. erlotinib.

Léky na HIV (atazanavir)Společné podávání atazanaviru a dalších léků na HIV, jejichž absorpce závisí na pH, s inhibitory protonové pumpy by mohlo vést k podstatnému snížení biologické dostupnosti těchto léků. Proto se nedoporučuje současné podávání inhibitorů protonové pumpy s atazanavirem (viz bod 4.4).

Kumarinová antikoagulancia (fenprokumon nebo warfarin)Ačkoli ve farmakokinetických klinických studiích nebyly pozorovány žádné interakce při současném podání fenprokoumonu nebo warfarinu, v postmarketingovém období byly v několika izolovaných případech hlášeny změny v INR. U pacientů léčených kumarinovými antikoagulancii (např. fenprokoumonem nebo warfarinem) se proto doporučuje sledování protrombinového času/INR po zahájení, ukončení nebo během nepravidelného užívání pantoprazolu.

Další studie interakcePantoprazol je významně metabolizován v játrech prostřednictvím enzymatického systému cytochromu P450. Hlavní metabolickou dráhou je demetylace pomocí CYP2C19 a mezi další metabolické dráhy patří oxidace pomocí CYP3A4.Studie interakcí s léky, které jsou rovněž metabolizovány těmito metabolickými dráhami, jako je karbamazepin, diazepam, glibenklamid, nifedipin a perorální kontraceptiva s obsahem levonorgestrelu a ethinylestradiolu neodhalily žádné klinicky významné interakce.Výsledky řady studií interakcí ukazují, že pantoprazol neovlivňuje metabolizmus léčivých látek metabolizovaných CYP1A2 (jako je kofein, theofylin), CYP2C9 (jako je piroxikam, diklofenak, naproxen), CYP2D6 (jako je metoprolol), CYP2E1 (jako je etanol) nebo neinterferuje s absorpcí dioxinu související s p-glykoproteinem.

Rovněž nebyly pozorovány žádné interakce se současně podávanými antacidy.

Studie interakcí byly provedeny při podání pantoprazolu současně s některými antibiotiky (klaritromycinem, metronidazolem, amoxicilinem).

4.6 Těhotenství a kojení Těhotenství

4

Nejsou k dispozici dostatečné údaje o použití pantoprazolu u těhotných žen. Studie na zvířatech prokázaly reprodukční toxicitu (viz bod 5.3). Potenciální riziko pro člověka není známo. Pantoprazol se nemá používat v těhotenství, pokud to není nezbytně nutné.

KojeníStudie na zvířatech prokázaly vylučování pantoprazolu do mateřského mléka. Bylo popsáno vylučování do mateřského mléka u žen. Proto rozhodnutí, jestli pokračovat nebo ukončit kojení a pokračovat nebo ukončit léčbu pantoprazolem, by mělo brát do úvahy přínos kojení pro dítě a přínos léčby pantoprazolem pro matku.

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat strojeMohou se vyskytnout nežádoucí lékové reakce jako jsou závratě a zrakové poruchy (viz bod 4.8). Jestliže se tyto nežádoucí účinky vyskytnou, pacienti by neměli řídit a obsluhovat stroje.

4.8 Nežádoucí účinkyNežádoucí účinky lze očekávat přibližně u 5% pacientů. Nejčastěji hlášené nežádoucí účinky jsou průjem a bolest hlavy, vyskytují se přibližně u 1% pacientů.

V přehledu jsou uvedeny nežádoucí účinky pantoprazolu, seřazené podle četnosti:Velmi časté (≥1/10)Časté (≥1/100 až <1/10)Méně časté (≥1/1000 až <1/100)Vzácné (≥1/10 000 až <1/1000)Velmi vzácné (<1/10 000)Neznámá frekvence (z dostupných údajů ji nelze odhadnout)

U všech nežádoucích účinků hlášených po uvedení léčiva na trh není možné použít četnost nežádoucích účinků, proto je jejich frekvence vedena jako „Neznámá frekvence“.

U každé frekvence jsou nežádoucí účinky uvedeny podle klesající závažnosti.

Nežádoucí účinky pantoprazolu v klinických studiích a po uvedení léčiva na trh

Poruchy krve a lymfatického systému Velmi vzácné: trombocytopenie, leukopenie.

Poruchy imunitního systému Vzácné: hypersenzitivita (včetně anafylaktických reakcí a anafylaktického šoku).

Poruchy metabolizmu a výživyVzácné: hyperlipidemie a zvýšení hladin lipidů (triglyceridy, cholesterolu); změny tělesné hmotnosti.Není známo: hyponatremie.

Psychiatrické poruchyMéně časté: poruchy spánku.Vzácné: deprese (a všechny agravace).Velmi vzácné: dezorientace (a všechny agravace).Neznámá frekvence: halucinace: zmatenost (zejména u predisponovaných pacientů a agravace těchto symptomů, pokud již byly přítomny).

Poruchy nervového systému

5

Časté: bolesti hlavy, závratě.

Poruchy okaVzácné: poruchy vidění (rozmazané vidění).

Gastrointestinální poruchy Časté: průjem, nucení na zvracení, zvracení, břišní dispense a plynatost, zácpa, sucho v ústech, bolest břicha a dyskomfort.

Poruchy jater a žlučových cest Méně časté: zvýšená hladina jaterních enzymů (transaminázy, GMT).Vzácné: zvýšená hladina bilirubinu.Neznámá frekvence: hepatocelulární poškození, žloutenka, hepatocelulární selhání.

Poruchy kůže a podkožní tkáně Méně časté: vyrážka, exantém, kožní erupce, pruritus.Vzácné: kopřivka, angioedém.Neznámá frekvence: Stevens-Johnsonův syndrom, Lyellův syndrom, erythema multiforme,fotosenzitivita.

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáněVzácné: artralgie, myalgie.

Poruchy ledvin a močových cest Není známo: intersticiální nefritida. Celkové a jinde nezařazené poruchy. Velmi vzácné: periferní edém.

Poruchy reprodukčního systému a prsůVzácné: gynekomastie.

Celkové poruchy a reakce v místě aplikaceČasté: tromboflebitida v místě injekčního podání.Méně časté: astenie, únava a slabost.Vzácné: zvýšení tělesné teploty, periferní otoky.

4.9 Předávkování Žádné symptomy předávkování u člověka nejsou známy. Byly podávány i dávky až 240 mg i.v. po dobu 2 min, a byly dobře tolerovány. Jelikož pantoprazol se výrazně váže na bílkoviny, je těžko dialyzovatelný.V případě předávkování s klinickými známkami intoxikace nelze kromě symptomatické a podpůrné léčby učinit žádné specifické léčebné doporučení.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: inhibitory protonové pumpy, ATC kód: A02BC02

6

Mechanizmus účinkuPantoprazol je substituovaný benzimidazol, který inhibuje sekreci kyseliny chlorovodíkové v žaludku specifickým účinkem na protonovou pumpu parietálních buněk. Pantoprazol se přeměňuje na aktivní formu v kyselém prostředí parietálních buněk, kde inhibuje enzym H+, K+-ATPázu, tj. finální stádium tvorby kyseliny chlorovodíkové v žaludku. Inhibice je závislá na dávce a ovlivňuje jak bazální, tak stimulovanou sekreci kyseliny. U většiny pacientů symptomy ustupují do 2 týdnů. Stejně jako u jiných inhibitorů protonové pumpy a inhibitorů H2 receptorů vyvolává léčba pantoprazolem snížení acidity v žaludku a tím zvýšení gastrinu v poměru ke snížení acidity. Zvýšení gastrinu je reverzibilní. Jelikož se pantoprazol váže na enzym distálně od úrovně buněčných receptorů, může ovlivňovat sekreci kyseliny chlorovodíkové nezávisle na stimulaci jinými látkami (acetylcholin, histamin, gastrin). Účinek je stejný při perorálním i intravenózním podání. Působením pantoprazolu se zvyšují hodnoty gastrinu nalačno. Při krátkodobém použití ve většině případů nepřekračují normální horní limit. Při dlouhodobé léčbě se hladiny gastrinu ve většině případů zdvojnásobí. K nadměrnému zvýšení však dochází pouze v ojedinělých případech. Následkem toho je při dlouhodobé léčbě vzácně pozorováno mírné až střední zvýšení počtu specifických endokrinních buněk (ECL) v žaludku (podobně jako u adenomatoidní hyperplazie). Avšak podle dosud provedených studií může být tvorba karcinoidních prekurzorů (atypická hyperplazie) nebo karcinoidů žaludku zjištěných při experimentech na zvířatech (viz bod 5.3) u člověka vyloučena při léčbě trvající 1 rok. Na základě výsledků studií na zvířatech nelze vyloučit vliv dlouhodobé léčby pantoprazolem překračující období 1 roku na endokrinní parametry štítné žlázy.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti Všeobecná farmakokinetika Farmakokinetika pantoprazolu se neliší po jednorázovém nebo opakovaném podání. V dávkovém rozmezí 10–80 mg je plazmatická kinetika lineární po perorálním i intravenózním podání.

Distribuce Vazba pantoprazolu na sérové proteiny je asi 98%. Distribuční objem je asi 0,15 l/kg.

EliminaceLéčivá látka se téměř výhradně metabolizuje v játrech. Hlavní metabolickou dráhou je demetylace pomocí CYP2C19 s následnou konjugací na sulfát. K dalším metabolickým drahám patří oxidace pomocí CYP3A4. Terminální poločas je asi 1 hod. a clearance je asi 0,1 l/hod/kg. Bylo popsáno několik případů subjektů s opožděnou eliminací. Vzhledem ke specifické vazbě pantoprazolu na protonové pumpy parietálních buněk, eliminační poločas nekoreluje s mnohem delším trváním účinku (inhibice kyselé sekrece). Renální eliminace představuje hlavní cestu vylučování (asi 80%) metabolitů pantoprazolu, zbytek se vylučuje stolicí. Hlavním metabolitem v séru i v moči je desmethylpantoprazol konjugovaný se sulfátem. Poločas hlavního metabolitu (asi 1,5 hod.) není o mnoho delší než poločas pantoprazolu.

Charakteristiky u pacientů/speciálních skupin pacientů U přibližně 3% evropské populace chybí funkční enzym CYP2C19. Tito lidé se nazývají slabímetabolizéři. U těchto osob je metabolizmus pantoprazolu pravděpodobně katalyzován zejména CYP3A4. Po jednorázovém podání dávky 40 mg pantoprazolu byla průměrná plocha pod křivkou plazmatické koncentrace a času přibližně 6x vyšší u špatných metabolizérů než u subjektů s funkčním enzymem CYP2C19 (výrazní metabolizéři). Vrcholové plazmatické koncentrace byly zvýšené zhruba o 60%. Tyto nálezy nemají vliv na dávkování pantoprazolu.

Při podávání pantoprazolu pacientům se sníženou funkcí ledvin (včetně dialyzovaných pacientů) není nutné snížení dávky. Stejně jako u zdravých osob je poločas pantoprazolu krátký. Jen velmi malé

7

množství pantoprazolu může být dialyzováno. Ačkoli hlavní metabolit má mírně prodloužený poločas (2 - 3 hod.), vylučování je přesto rychlé, a tudíž nedochází ke kumulaci.

I když u pacientů s cirhózou jater (třída A a B podle Childa) se hodnoty poločasu zvyšují na 7 až 9 h a hodnoty AUC se zvyšují o factor 5-7, maximální koncentrace v séru se zvyšuje jen nepatrně o factor 1,5 ve srovnání se zdravými subjekty.

Mírné zvýšení AUC a Cmax u starších dobrovolníků oproti mladším rovněž není klinicky významné.

DětiPo podání jednotlivých i.v. dávek pantoprazolu 0,8 nebo 1,6 mg/kg dětem ve věku 2 – 16 let nebyly pozorovány významné souvislosti mezi clearance pantoprazolu a věkem nebo tělesnou hmotností. AUC a distribuční objem byly v souladu s hodnotami pro dospělé.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti Předklinické údaje na podkladě konvenčních studií bezpečnosti, farmakologie, toxicity po opakovaném podávání a genotoxicity neodhalují žádná specifická rizika pro člověka. Ve dvouleté studii karcinogenity na potkanech byly nalezeny neuroendokrinní neoplasie. V jedné studii byly nalezeny papilomy z dlaždicových buněk v předžaludku potkanů. Mechanizmus vedoucí ke tvorbě karcinoidů žaludku při léčbě substituovanými benzimidazoly byl podrobně studován. Závěrem je, že se jedná o sekundární reakci na nadměrné zvýšení sérových hladin gastrinu během léčby. Ve dvouletých studiích na hlodavcích bylo u potkanů a u samic myší pozorováno zvýšené množství nádorů jater, což bylo interpretováno jako následek vysokého stupně metabolizace pantoprazolu v játrech. Mírné zvýšení neoplastických změn štítné žlázy bylo pozorováno v jedné dvouleté studii ve skupině potkanů, kterým byly podávány nejvyšší dávky (200 mg/kg). Výskyt těchto tumorů souvisí se změnami odbourávání tyroxinu v játrech potkanů vyvolanými pantoprazolem. Jelikož terapeutické dávky u člověka jsou nízké, nepředpokládají se žádné nežádoucí účinky na štítnou žlázu. V reprodukčních studiích na zvířatech byly prokázány mírné známky fetotoxicity při dávkách nad 5 mg/kg. Výzkum neprokázal zhoršenou fertilitu nebo teratogenní účinky. Přestup do placenty byl zkoumán na potkanech a bylo zjištěno, že narůstá s postupující gestací. Koncentrace pantoprazolu v plodu se tedy zvyšuje krátce před porodem.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek MannitolDihydrát natrium-citrátuRoztok hydroxidu sodného (na úpravu pH)

6.2 Inkompatibility Tento léčivý přípravek se nesmí míchat s jinými léčivými přípravky, než jsou uvedené v bodě 6.6.

6.3 Doba použitelnosti V prodejním balení: 2 roky. Po rekonstituci nebo rekonstituci a naředění byla prokázána chemická a fyzikální stabilita po dobu 12 hodin při teplotě 25°C.Z mikrobiologického hlediska se má přípravek použít okamžitě.Není-li použit okamžitě, doba a podmínky uchovávání před použitím jsou v odpovědnosti uživatele.

8

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání Uchovávejte při teplotě do 25°C. Lahvičku uchovávejte v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.Podmínky pro uchovávání rekonstituovaného a naředěného léčivého přípravku – viz bod 6.3.6.5 Druh obalu a velikost balení 15 ml, lahvička z bezbarvého skla typu I, těsně uzavřená šedou chlorobutylovou zátkou a hliníkovou pertlí, která obsahuje 40 mg prášku pro přípravu infuzního roztoku.

Velikosti balení: 1, 5, 10 a 20 lahviček

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6 Návod k použití přípravku, zacházení s nímRoztok k použití se připravuje vstříknutím 10 ml fyziologického roztoku chloridu sodného do lahvičky s lyofilizovaným práškem. Rekonstituovaný roztok má být čirý a bezbarvý. Tento roztok může být použit přímo, nebo po naředění se 100 ml fyziologického roztoku chloridu sodného nebo 5% glukózou. K ředění se mají používat skleněné nebo plastové nádoby.Pantoprazol Actavis 40 mg i.v. se nesmí připravovat nebo mísit s jinými než výše zmíněnými rozpouštědly.

Přípravek se podává intravenózně po dobu 2 - 15 minut.

Obsah lahvičky je určen pouze na jednorázové použití. Jakékoli zbytky přípravku nebo přípravek, u kterého došlo k vizuálním změnám (např. zakalení, vysrážení), se musí zlikvidovat v souladu s místními požadavky.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI Actavis Group PTC ehf.Reykjavikurvegur 76-78220 HafnarfjordurIsland

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO 09/516/10-C

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/ PRODLOUŽENÍ REGISTRACE 23.6.2010

10. DATUM REVIZE TEXTU 23.6.2010


nahoru

Informace na obalu

1

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Krabička na lahvičku

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Pantoprazol Actavis 40 mg i.v.prášek pro přípravu injekčního roztoku Pantoprazolum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÁTEK

1 lahvička obsahuje pantoprazolum 40 mg. (jako pantoprazolum natricum sesquihydricum).

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Pomocné látky: mannitol, dihydrát natrium-citrátu, roztok hydroxidu sodného 1 mol/l (na úpravu pH).

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

Prášek pro přípravu injekčního roztoku

1 lahvička5 lahviček10 lahviček20 lahviček

5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Pro intravenózní podání Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

EXP.Doba použitelnosti po rekonstituci (a naředění) je 12 hodin.

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25°C. Lahvičku uchovávejte v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

2

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH

PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Actavis Group PTC ehf.Reykjavikurvegur 76-78220 HafnarfjordurIsland

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

Reg. č.: 09/516/10-C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

LOT

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.

NÁVOD K POUŽITÍM

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Nepožaduje se-odůvodnění přijato.

3

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH

Štítek lahvičky

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU, SÍLA, LÉKOVÁ FORMA

Pantoprazol Actavis 40 mg i.v.prášek pro přípravu injekčního roztoku PantoprazolumPro intravenózní podání

2.

ZPŮSOB A CESTA /CESTY PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci

3.

POUŽITELNOST

EXP.Doba použitelnosti po rekonstituci (a naředění) je 12 hodin.

4.

ČÍSLO ŠARŽE

LOT

5.

OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

1 lahvička obsahuje pantoprazolum 40 mg. (jako pantoprazolum natrium sesquihydricum).

6.

OSTATNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25°C. Lahvičku uchovávejte v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Logo firmy

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.