Paclitaxel Stada 6 Mg/ml Koncentrát Pro Přípravu Infuzního Roztoku

Kód 0185003 ( )
Registrační číslo 44/ 897/10-C
Název PACLITAXEL STADA 6 MG/ML KONCENTRÁT PRO PŘÍPRAVU INFUZNÍHO ROZTOKU
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Stada Arzneimittel Aktiengesellschaft, Bad Vilbel, Německo
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0185002 INF CNC SOL 1X16.7ML/100MG Koncentrát pro infuzní roztok, Infuze
0185003 INF CNC SOL 1X25ML/150MG Koncentrát pro infuzní roztok, Infuze
0185004 INF CNC SOL 1X50ML/300MG Koncentrát pro infuzní roztok, Infuze
0185001 INF CNC SOL 1X5ML/30MG Koncentrát pro infuzní roztok, Infuze

nahoru

Příbalový létak PACLITAXEL STADA 6 MG/ML KONCENTRÁT PRO PŘÍPRAVU INFUZNÍHO ROZTOKU

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls153862/2011

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Paclitaxel STADA 6 mg/ml koncentrát pro přípravu infuzního roztoku

paclitaxelum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat.-

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i

tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.-

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete

jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete: 1.

Co je přípravek Paclitaxel STADA a k čemu se používá

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Paclitaxel STADA používat

3.

Jak se přípravek Paclitaxel STADA používá

4.

Možné nežádoucí účinky

5

Jak přípravek Paclitaxel STADA uchovávat

6.

Další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK PACLITAXEL STADA A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek Paclitaxel STADA patří do skupiny léčivých přípravků označovaných jako cytostatika, která se používají k léčbě nádorových onemocnění. Přípravek Paclitaxel STADA lze použít k léčbě:- pokročilého karcinomu vaječníků nebo zbytkového nádoru (> 1 cm) po úvodní operaci, v kombinaci s cisplatinou jako počáteční léčbou (léčbou první linie).- pokročilého karcinomu vaječníků, pokud byla vyzkoušena některá jiná léčba (kombinovaná léčba obsahující platinu, bez taxanů), ale selhala (jako léčba druhé linie).- pokročilého karcinomu prsu, kdy jiná léčba není vhodná (jako léčba první linie).- pokročilého karcinomu prsu, kdy byla vyzkoušena některá jiná léčba (standardní léčba zahrnující antracykliny), ale selhala (jako léčba druhé linie).- pokročilého nemalobuněčného karcinomu plic v kombinaci s cisplatinou, pokud chirurgická a/nebo radiační léčba není možná. - Kaposiho sarkomu souvisejícího s AIDS, když byla vyzkoušena některá další léčba (liposomální antracykliny), ale selhala. Je to nádor, který vyrůstá z krevních cév kůže nebo vnitřních orgánů a typicky se projevuje jako ploché či vystouplé purpurové až tmavě hnědé skvrny na kůži. Na podporu léčby tohoto stavu paklitaxelem jsou k dispozici omezené informace.

Paclitaxel STADA je léčivý přípravek, který Vám bude podáván lékařem nebo školeným zdravotnickým pracovníkem.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK PACLITAXEL STADA POUŽÍVAT

Nepoužívejte přípravek Paclitaxel STADA- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na paklitaxel, glyceromakrogol-ricinoleát nebo na kteroukoli další složku přípravku Paclitaxel STADA- jestliže kojíte- jestliže máte nízkou hladinu bílých krvinek (neutrofilů) nebo krevních destiček v krvi- jestliže máte Kaposiho sarkom a současně probíhající, závažnou, těžko zvladatelnou infekci

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Paclitaxel STADA je zapotřebíInformujte svého lékaře- jestliže se u Vás vyskytne alergická reakce (např. dušnost, snížení krevního tlaku, otok nebo vyrážka).- jestliže máte příznaky naznačující, že Vaše tělo nevytváří dostatek krvinek (např. můžete být více náchylní ke krvácení nebo infekcím).- jestliže trpíte závažným srdečním onemocněním s pomalým srdečním rytmem a vysokým nebo nízkým krevním tlakem.- jestliže trpíte onemocněním periferních nervů (např. brnění nebo necitlivost v rukou nebo nohou).- jestliže máte poruchu funkce jater.- jestliže máte Kaposiho sarkom a těžký zánět sliznic. Může být nutné snížení dávky (25%).- jestliže právě podstupujete léčbu ozařováním, která zahrnuje oblast hrudníku.- jestliže se u Vás během léčby, nebo po ní objeví těžký, dlouhotrvající průjem nebo průjem s příměsí krve (příznaky pseudomembranózní kolitidy).

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravkyProsím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Množství alkoholu v tomto přípravku může ovlivnit účinek jiných léků.

Cisplatina:-

poškození ledvin se může zhoršit,

-

může při podání před paklitaxelem výrazně snížit počet krvinek.

Opatrnosti je zapotřebí při podávání paklitaxelu současně s léky, které ovlivňují odstraňování paklitaxelu z organizmu (játry, např. rifampicin, karbamazepin, fenytoin, fenobarbital, efavirenz, nevirapin, erytromycin, fluoxetin, gemfibrozil).

Léky k terapii AIDS (inhibitory proteázy): paklitaxel má být podáván s opatrností.

Doxorubicin: Přípravek Paclitaxel STADA má být podán 24 hodin po doxorubicinu.

Užívání cimetidinu před paklitaxelem nemá vliv na odstraňování paklitaxelu z organizmu.Užívání ketokonazolu spolu s paklitaxelem nemá vliv na odstraňování paklitaxelu z organizmu.

Těhotenství a kojeníPoraďte se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

TěhotenstvíPokud jste těhotná nebo si myslíte, že byste mohla být těhotná před začátkem léčby přípravkem Paclitaxel STADA, sdělte to svému lékaři. Pokud existuje možnost, že byste mohla otěhotnět, používejte během léčby účinnou a bezpečnou metodu antikoncepce. Přípravek Paclitaxel STADAnemá být používán během těhotenství, pokud to není nezbytně nutné.

Pacientky a pacienti v plodném věku a/nebo jejich partneři by měli používat po dobu nejméně 6 měsíců po léčbě paklitaxelem antikoncepci.

Pacienti mužského pohlaví by měli před zahájením léčby uvážit možnost kryokonzervace (zmrazení) spermatu z důvodu možné pozdější neplodnosti.

KojeníPřípravek Paclitaxel STADA Vám nesmí být podán, jestliže kojíte, protože paklitaxel může přecházet do mateřského mléka a ovlivnit dítě. Při zahájení léčby přípravkem Paclitaxel STADA musíte kojení ukončit. Kojení neobnovujte do chvíle, než Vám lékař řekne, že je to bezpečné.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojůBezprostředně po léčebném cyklu může množství alkoholu v tomto léčivém přípravku ovlivnit Vaši schopnost řídit a ovládat stroje. Navíc, některé nežádoucí účinky jako závratě, nevolnost a únava mohou také ovlivnit Vaši schopnost řídit a ovládat stroje.

DětiPřípravek Paclitaxel STADA není doporučen pro použití u dětí a dospívajících (do 18 let).

Důležité informace o některých složkách přípravku Paclitaxel STADAPřípravek Paclitaxel STADA obsahuje glyceromakrogol-ricinoleát, který může způsobit těžké alergické reakce.

Přípravek Paclitaxel STADA obsahuje 49,9 objemových procent ethanolu (alkoholu), tj. do 25 g v jedné dávce, což odpovídá přibližně 500 ml piva nebo přibližně 200 ml vína. Je škodlivý pro osoby trpící alkoholismem a je nutno alkohol vzít v úvahu u těhotných a kojících žen, dětí a vysoce rizikových skupin, jako jsou pacienti s jaterním onemocněním nebo epilepsií.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK PACLITAXEL STADA POUŽÍVÁ

Dávka přípravku Paclitaxel STADA, která Vám bude podána, bude stanovena Vaším lékařem.

Tento léčivý přípravek může být podáván zdravotní sestrou pouze pod dohledem lékaře se zkušenostmi s léčbou rakoviny (cytostatickou léčbou).

Obvyklá dávkaPokud dostáváte přípravek Paclitaxel STADA k léčbě karcinomu ovaria (vaječníku) první linieObvyklé dávkování paklitaxelu je 175 mg na metr čtvereční tělesného povrchu podáváno po dobu tří hodin nebo 135 mg na metr čtvereční tělesného povrchu podáváno po dobu 24 hodin, následováno léčbou cisplatinou 75 mg na metr čtvereční tělesného povrchu. Mezi jednotlivými cykly léčby je třítýdenní interval.

Pokud dostáváte přípravek Paclitaxel STADA k léčbě karcinomu ovaria druhé linieObvyklé dávkování paklitaxelu je 175 mg na metr čtvereční tělesného povrchu podáváno po dobu tříhodin každé tři týdny.

Pokud dostáváte přípravek Paclitaxel STADA k léčbě karcinomu prsu první linieObvyklé dávkování paklitaxelu je 175 mg na metr čtvereční tělesného povrchu podáváno po dobu tří hodin. Obvykle je přípravek podáván v kombinaci s dalším lékem, trastuzumabem. Mezi léčebnými cykly je třítýdenní interval.

Přípravek Paclitaxel STADA se může používat také v kombinaci s doxorubicinem. Obvyklé dávkování paklitaxelu je 220 mg na metr čtvereční tělesného povrchu podáváno po dobu tří hodin s třítýdenními intervaly mezi léčebnými cykly.

Pokud dostáváte přípravek Paclitaxel STADA k léčbě karcinomu prsu druhé linie (také jako doprovodnou léčbu)Obvyklé dávkování paklitaxelu je 175 mg na metr čtvereční tělesného povrchu podáváno po dobu tří hodin. Mezi léčebnými cykly je třítýdenní interval. Jako doprovodná léčba je obvykle podáván s dalším lékem, trastuzumabem.

Pokud dostáváte přípravek Paclitaxel STADA k léčbě pokročilého nemalobuněčného karcinomu plicObvyklé dávkování paklitaxelu je 175 mg na metr čtvereční tělesného povrchu podáváno po dobu tří hodin, následováno léčbou cisplatinou 80 mg na metr čtvereční tělesného povrchu. Mezi jednotlivými cykly léčby je třítýdenní interval.

Pokud dostáváte přípravek Paclitaxel STADA k léčbě Kaposiho sarkomu souvisejícího s AIDSObvyklé dávkování paklitaxelu je 100 mg na metr čtvereční tělesného povrchu podáváno po dobu tří hodin každé dva týdny.

Způsob a cesta podáníPřípravek Paclitaxel STADA se musí před použitím naředit roztokem chloridu sodného nebo glukózy a podat ve formě infuze („kapačky“) do žíly po dobu 3 hodin.

Změna obvyklého dávkování a frekvence podáváníDalší léčba bude záviset na tom, jak dobře na léčbu reagujete. Před léčbou, během ní a po léčbě přípravkem Paclitaxel STADA bude pozorně sledován Váš celkový stav a Vaše odpověď na léčbu.

Před podánímAby se předešlo alergickým reakcím v době, kdy Vám bude podávána infuze, Váš lékař Vás před zahájením léčby přípravkem Paclitaxel STADA bude léčit léky zvanými kortikosteroidy (jako je dexamethason), antihistaminiky (jako je difenylhydramin) a H2-blokátory (jako je cimetidin).

Jestliže Vám bylo podáno více přípravku Paclitaxel STADA, než jste měl(a) dostatPokud si myslíte, že Vám bylo podáno příliš velké množství paklitaxelu, sdělte to okamžitě svému lékaři. Neexistuje specifický protilék. Očekávané příznaky předávkování jsou celkové snížení množství krvinek (útlum kostní dřeně), necitlivost nebo abnormální pocity v horních a dolních končetinách (periferní neuropatie) a zánět sliznic vystýlajících zažívací trakt (mukozitida).

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Paclitaxel STADAPokud si myslíte, že jste vynechal(a) infuzi, sdělte to svému lékaři nebo zdravotní sestře.

Jestliže jste přestal(a) používat přípravek Paclitaxel STADANeukončujte léčbu paklitaxelem bez porady se svým lékařem.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Paclitaxel STADA nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.Je třeba, abyste během léčby používala ochranu před slunečním zářením na rukou a na nohou, protože Vaše kůže může být k slunečnímu záření citlivější.

Závažné nežádoucí účinky:Pokud se některý z následujících příznaků objeví, okamžitě informujte lékaře:

Velmi časté (objevují se u více než 1 pacienta z 10):- známky infekce,např. horečka

Časté (objevují se u 1 až 10 pacientů ze 100):- reakce v místě vpichu: otok, bolest, zarudnutí, indurace zatvrdnutí (indurace) a příležitostně zánět a těžké poškození kůže

Méně časté (objevují se u 1 až 10 pacientů z 1 000):- výrazné alergické reakce vyžadující léčbu: s příznaky nízkého nebo vysokého krevního tlaku; otok obličeje, rtů, jazyka a/nebo hrdla, dušnost, kopřivka po celém těle, zimnice, bolest zad, hrudníku, břicha a končetin, rychlý tep, pocení, šokový stav v důsledku alergické reakce (velmi vzácně)- septický šok: s horečkou, zimnicí, nízkým krevním tlakem- závažné srdeční komplikace (např. onemocnění srdečního svalu): s rychlým nebo nepravidelným rytmem, mdlobami- srdeční infarkt se silnou bolestí na hrudi, která může vyzařovat do čelisti nebo paže, pocení, dušnost a nevolnost

Velmi vzácné (objevují se u méně než 1 pacienta z 10 000):- závažná kožní onemocnění s puchýřky, zarudnutím, olupováním, nekrózou, kopřivkou- život ohrožující alergické reakce (anafylaktický šok)

Není známo (četnost výskytu nelze z dostupných údajů určit):- syndrom nádorového rozpadu (metabolická porucha způsobená rychlým rozpadem nádoru jako důsledek léčby).

Ostatní nežádoucí účinky

Velmi časté (objevují se u více než 1 pacienta z 10):Infekce (hlavně horních cest dýchacích a vylučovacího traktu), snížená tvorba krvinek (může vést k nedostatku bílých a červených krvinek a krevních destiček), zvýšená krvácení, mírné alergické reakce (zčervenání a vyrážka), poškození periferních nervů (vedoucí např. k brnění/mravenčení nebo necitlivosti rukou a nohou, nízký krevní tlak, poruchy trávicí soustavy (nevolnost, zvracení, průjem, zánět sliznice), padání vlasů, bolest kloubů a svalů.

Časté (objevují se u 1 až 10 pacientů ze 100):Pomalý tep, přechodné a mírné změny na kůži a nehtech, zvýšení hladiny jaterních enzymů ukazujících na poruchu funkce jater (AST, SGOT, alkalická fosfatáza).

Méně časté (objevují se u 1 až 10 pacientů z 1 000):Vysoký krevní tlak, zánět žil, krevní sraženiny v žilách, zvýšená hladina žlučového pigmentu (bilirubinu) v krvi.

Vzácné (objevují se u 1 až 10 pacientů z 10 000):Zápal plic, zánět pobřišnice (peritonitida), otrava krve (sepse), těžké alergické reakce, poškození nervů způsobující slabost v končetinách, dušnost, výpotek v pohrudniční dutině, závažné onemocnění plic (kvůli poškození plicní tkáně [plicní fibróza] nebo sníženému zásobování krví [plicní embolie], selhání řádné funkce plic, poruchy trávicí soustavy (střevní neprůchodnost, protržení (perforace) střev, zánět střev způsobený nedostatečným zásobováním krví, zánět slinivky břišní), svědění, vyrážka, zčervenání, slabost a únava, dehydratace, otok tkání způsobený vstřebáváním vody, malátnost, zvýšená hladina kreatininu v krvi, ukazující na poruchu funkce ledvin, srdeční selhání, horečka doprovázená poklesem počtu bílých krvinek (febrilní neutropenie).

Velmi vzácné (objevují se u méně než u 1 pacienta z 10 000):

Leukémie, krevní onemocnění způsobené produkcí nezralých buněk, ztráta chuti k jídlu, zmatenost, poruchy nervů vedoucí k střevní neprůchodnosti a poklesu krevního tlaku při rychlém vzpřímení, epileptické záchvaty, křeče, onemocnění mozku, závratě, bolest hlavy, poruchy chůze, poruchy zraku, poškození a ztráta sluchu, zvonění v uších, točení hlavy, poruchy srdečního rytmu (např. rychlý tep), šok, kašel, poruchy trávicí soustavy (tvorba krevních sraženin v žilách střeva, těžký zánět střeva, zánět jícnu, zácpa), přítomnost volné tekutiny v dutině břišní (ascites), závažné poruchy jater, které mohou ovlivnit také funkci mozku, uvolnění nehtů z nehtového lůžka.

Není známo (četnost výskytu nelze z dostupných údajů určit):- otok centra ostrého vidění sítnice (makulární edém), viditelné záblesky světla (fotopsie) nebo zákalsklivce.- Zánět žil (flebitida).- Tvrdnutí kůže (sklerodermie).- Chronické zánětlivé onemocnění pojivové tkáně (systémový lupus erythematosus).

Pacienti se současnou radioterapiíKombinace s radioterapií může způsobit zánět plic s dušností. Pokud se u Vás objeví přetrvávající kašel, bolest nebo potíže při dýchání nebo dušnost, měli byste vyhledat lékařskou pomoc.

Pacienti s Kaposiho sarkomem souvisejícím s AIDSPři léčbě paklitaxelem byly u pacientů pozorovány velmi často (u více než 1 pacienta z 10) horečka a zvýšení sérové hladiny žlučového pigmentu a dalších enzymů, ukazující na poruchu funkce jater (bilirubin, alkalická fosfatáza a AST (SGOT)), často byly pozorovány epizody krvácení.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři.

5. JAK PŘÍPRAVEK PACLITAXEL STADA UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Přípravek Paclitaxel STADA nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Tento léčivý přípravek je skladován v lékárně a je připravován na základě lékařského předpisu odborným personálem.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Paclitaxel STADA obsahuje

Léčivou látkou je paclitaxelum.Jeden ml koncentrátu pro přípravu infuzního roztoku obsahuje paclitaxelum 6 mg.

Jedna injekční lahvička o objemu 5 ml obsahuje 30 mg paclitaxelum. Jedna injekční lahvička o objemu 16,7 ml obsahuje 100 mg paclitaxelum. Jedna injekční lahvička o objemu 25 ml obsahuje 150 mg paclitaxelum. Jedna injekční lahvička o objemu 50 ml obsahuje 300 mg paclitaxelum.

Pomocnými látkami jsou glyceromakrogol-ricinoleát, ethanol 96% (V/V) a kyselina citronová.

Jak přípravek Paclitaxel STADA vypadá a co obsahuje toto balení

Tento léčivý přípravek je koncentrát pro přípravu infuzního roztoku. Přípravek Paclitaxel STADA je čirý, bezbarvý nebo světle žlutý viskózní roztok.Přípravek Paclitaxel STADA se dodává v bezbarvých skleněných lahvičkách s pryžovou zátkou.

Velikosti balení:Balení obsahuje 1 lahvičku s 5 ml, 16,7 ml, 25 ml nebo 50 ml koncentrátu pro přípravu infuzního roztoku.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

STADA Arzneimittel AGStadastrasse 2-1861118 Bad VilbelNěmecko

Výrobcecell pharm GmbH Feodor-Lynen-Str. 35 D-30625 HannoverNěmecko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Rakousko

Paclitaxel STADA 6 mg/ml Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung

Česká republika

Paclitaxel STADA 6 mg/ml, koncentrát pro přípravu infuzního roztoku

Maďarsko

Paclitaxel STADA 6 mg/ml koncentrátum oldatos infúzióhoz

Rumunsko

Paclitaxel Schluttig 6 mg/ml concentrat pentru soluţie perfuzabilă

Slovinsko

Paklitaksel STADA HEMOFARM 6 mg/ml koncentrat za raztopino za infundiranje

Slovenská republika

Paclitaxel STADA 6 mg/ml infúzny koncentrát

Velká Británie

Paclitaxel 6 mg/ml concentrate for solution for infusion

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 22.11.2011

Následující informace je určena pouze pro zdravotnické pracovníky:

ManipulaceJako se všemi cytostatiky, také s přípravkem Paclitaxel STADA je třeba zacházet opatrně. Ředění se má provádět za aseptických podmínek proškoleným personálem a v určených prostorách. Je třeba používat vhodné ochranné rukavice. Je třeba vyvarovat se kontaktu přípravku s kůží a sliznicemi. V případě kontaktu přípravku s kůží je třeba postižené místo umýt mýdlem a vodou. Po lokálním kontaktu bylo pozorováno brnění, pálení a zarudnutí. V případě kontaktu se sliznicemi je třeba je důkladně opláchnout vodou. Po vdechnutí byla hlášena dušnost, bolest na hrudi, pálení v hrdle a nevolnost.

Těhotné ženy nemají s paklitaxelem manipulovat (viz bod 4.6).

Pokud jsou neotevřené lahvičky chlazeny nebo zmraženy, může vzniknout sraženina, která se rozpustí po mírném protřepání nebo i bez něj, jakmile lahvička dosáhne pokojové teploty. Kvalita léčivého přípravku tím nebude ovlivněna. Jestliže roztok zůstane zakalený nebo se v něm objeví nerozpustná sraženina, je nutno lahvičku zlikvidovat.

Při manipulaci se nemá používat Chemo-Dispensing Pin nebo podobný nástroj s hroty, protože by mohlo dojít k poškození pryžové zátky s následkem ztráty sterility.

Příprava pro intravenózní podáníPřed infuzí musí být přípravek Paclitaxel STADA naředěn za použití aseptických technik v 0,9% roztoku chloridu sodného na injekci nebo v 5% roztoku glukosy na injekci nebo ve směsi 0,9% roztoku chloridu sodného na injekci s 5% roztokem glukosy na injekci nebo v Ringerově roztoku na injekci obsahujícím 5% glukosu na konečnou koncentraci 0,3 až 1,2 mg/ml. Smí být použit pouze čirý roztok, prostý částic.Mikrobiální, chemická a fyzikální stabilita naředěného roztoku připraveného pro infuzi viz bod 6.3.

Při přípravě se může objevit v roztoku slabý zákal, který je připisován složení vehikula a není možné ho odstranit filtrací. Přípravek Paclitaxel STADA se má podávat přes vestavěný filtr s mikroporézní membránou s velikostí pórů ≤ 0,22 μm. Po simulovaném podání roztoku pomocí i.v. hadičky s vestavěným filtrem nebylo zjištěno žádné významné snížení účinnosti.

Během podávání infuzí paklitaxelu byla vzácně hlášena precipitace, obvykle ke konci 24hodinového infuzního intervalu. I když důvod vzniku precipitace nebyl objasněn, je pravděpodobně způsoben přesycením naředěného roztoku. Ke snížení rizika precipitace by se přípravek měl použít co nejdříve po naředění a je třeba se vyvarovat silného míchání, třesení a protřepávání. Infuzní soupravu je třeba před zahájením infuze důkladně propláchnout. Infuzní roztok by se měl během infuze pravidelně kontrolovat a v případě precipitace je třeba infuzi zastavit.

K minimalizaci kontaktu pacienta DEHP, který se může uvolňovat z infuzních vaků, setů a jiných lékařských nástrojů z měkčeného PVC, má být naředěný přípravek Paclitaxel STADA uchováván v lahvích neobsahujících PVC (sklo, polypropylen) nebo plastových vacích (polypropylen, polyolefin) a má být podáván infuzními sety s polyethylenovou výstelkou. Při použití filtračních zařízení s krátkými vstupními a/nebo výstupními hadičkami z měkčeného PVC (např. IVEX-2

®) nedochází k

významnému uvolňování DEHP.

PoužitelnostPo otevření Chemická a fyzikální stabilita po prvním použití a následujících opakovaných vstupech jehly a odebrání přípravku byla prokázána po dobu 28 dní.

Z mikrobiologického hlediska má být přípravek po otevření uchováván po dobu maximálně 28 dní při teplotě 25°C. Jiná doba a podmínky uchovávání jsou v odpovědnosti uživatele.

Po naředění Chemická a fyzikální stabilita po naředění byla prokázána:- na dobu 27 hodin při teplotě 25°C a normálních světelných podmínkách po naředění 0,9% roztokem chloridu sodného na injekci nebo 5% roztokem glukosy na injekci - na dobu 24 hodin při teplotě 25°C a normálních světelných podmínkách po naředění směsí 0,9% roztoku chloridu sodného na injekci a 5% roztoku glukosy na injekci, nebo Ringerovým roztokem na injekci s 5% glukosy.

Z mikrobiologického hlediska má být naředěný přípravek použit okamžitě. Nepoužije-li se okamžitě, doba a podmínky uchovávání přípravku před použitím jsou v zodpovědnosti uživatele, pokud ředění neproběhlo za kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek.

Smí být použit pouze čirý roztok, prostý částic.

Likvidace Všechen nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky pro zacházení s cytotoxickými látkami.


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls153862/2011

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

Paclitaxel STADA 6 mg/ml koncentrát pro přípravu infuzního roztoku

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jeden ml koncentrátu pro přípravu infuzního roztoku obsahuje paclitaxelum 6 mg.

Jedna injekční lahvička o objemu 5 ml obsahuje paclitaxelum 30 mg. Jedna injekční lahvička o objemu 16,7 ml obsahuje paclitaxelum 100 mg. Jedna injekční lahvička o objemu 25 ml obsahuje paclitaxelum 150 mg. Jedna injekční lahvička o objemu 50 ml obsahuje paclitaxelum 300 mg.

Pomocné látky: glyceromakrogol-ricinoleát 525 mg/ml, 96 % ethanol 404 mg/ml

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Koncentrát pro přípravu infuzního roztoku. Popis přípravku: čirý, bezbarvý nebo světle žlutý viskózní roztok.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikace

Karcinom ovaria Při primární chemoterapii karcinomu ovaria je paklitaxel v kombinaci s cisplatinou indikován k léčbě pacientek s pokročilým karcinomem ovaria nebo s reziduem nádorové tkáně (> 1 cm) po předchozí laparotomii.

Při sekundární chemoterapii karcinomu ovaria je paklitaxel indikován k léčbě metastazujícího karcinomu ovaria po selhání standardní terapie léky obsahujícími platinu.

Karcinom prsu V adjuvantní léčbě karcinomu prsu je přípravek Paclitaxel STADA indikován k léčbě pacientek s metastázami do uzlin po předchozí terapii antracyklinem a cyklofosfamidem (AC). Adjuvantní léčba přípravkem Paclitaxel STADA má být považována za alternativu k rozšířené AC terapii.

Paclitaxel STADA je indikován k iniciální léčbě karcinomu prsu v pokročilém stádiu nebo metastazujícího karcinomu prsu, buď v kombinaci s antracyklinem u pacientek, pro které je tato léčba vhodná, nebo v kombinaci s trastuzumabem u pacientek s nadměrnou expresí receptoru 2 humánního epidermálního růstového faktoru (HER-2) na úrovni 3 + podle imunohistochemického vyšetření či u pacientek, pro které antracyklin není vhodný (viz. bod 4.4. a 5.1.).

V monoterapii je přípravek Paclitaxel STADA indikován k léčbě metastazujícího karcinomu prsu u pacientek, u nichž selhala léčba antracyklinem, nebo u pacientek, pro něž není tato standardní léčba vhodná.

Pokročilý nemalobuněčný karcinom plic Paklitaxel je indikován v kombinaci s cisplatinou k léčbě nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC) u pacientů, u nichž primárně nelze provést potenciálně kurativní chirurgický výkon a/nebo radioterapie.

Kaposiho sarkom související s AIDS Paklitaxel je indikován k léčbě pacientů s pokročilým Kaposiho sarkomem (KS) u nemocných s AIDS, u kterých selhala předchozí lipozomální antracyklinová terapie.

Data podporující účinnost léčby v této indikaci jsou omezená. Souhrn relevantních studií je uveden v bodě 5.1.

4.2 Dávkování a způsob podání

Paklitaxel má být podáván pouze pod dohledem kvalifikovaného onkologa na odděleníchspecializovaných pro podávání cytotoxických látek (viz bod 6.6).

Způsob podání:Koncentrát pro přípravu infuzního roztoku musí být před použitím naředěn (viz bod 6.6.) a má být podáván intravenózně. Paklitaxel má být podáván za použití filtru v infuzní soupravě s mikroporézní membránou, velikost pórů ≤0,22 μm (viz bod 6.6).

Všichni pacienti musí být před léčbou paklitaxelem premedikováni kortikosteroidy, antihistaminiky a antagonisty H2 receptorů, např.

Léčivá látka

Dávka

Podání před přípravkem Paclitaxel STADA

dexamethason

20 mg perorálně* nebo i.v.

Pro perorální podání: přibližně 12 a 6 hodin nebo pro i.v. podání: 30 až 60 minut

difenhydramin**

50 mg i.v.

30 až 60 minut

cimetidin neboranitidin

300 mg i.v. nebo50 mg i.v.

30 až 60 minut

* 8-20 mg pro pacienty s Kaposiho sarkomem **nebo odpovídající antihistaminikum, např. chlorfeniramin

Chemoterapie karcinomu ovaria první linie: I když jsou ve stádiu výzkumů jiné dávkovací režimy, doporučuje se podávání paklitaxelu v kombinaci s cisplatinou. Podle délky podávání doporučujeme dvě dávky paklitaxelu: paklitaxel 175 mg/m

2 podaný i.v. v průběhu

3 hodin s následným podáním cisplatiny v dávce 75 mg/m

2 každé tři týdny anebo paklitaxel 135 mg/m2

v infuzi trvající 24 hodin s následným podáním cisplatiny v dávce 75 mg/m

2 a s 3-týdenním intervalem

mezi jednotlivými cykly (viz bod 5.1).

Chemoterapie karcinomu ovaria druhé linie: Doporučená dávka paklitaxelu je 175 mg/m

2 podávaná

intravenózně po dobu 3 hodin s 3týdenními intervaly mezi jednotlivými cykly.

Adjuvantní chemoterapie karcinomu prsu Doporučená dávka paklitaxelu je 175 mg/m

2 podávaná ve 4 cyklech intravenózně po dobu 3 hodin s

3týdenními intervaly mezi léčebnými cykly, navazující na AC léčbu.

Chemoterapie karcinomu prsu první liniePři použití v kombinaci s doxorubicinem (50 mg/m

2), má být paklitaxel podán 24 hodin po podání

doxorubicinu. Doporučená dávka paklitaxelu je 220 mg/m

2 podávaná intravenózně po dobu 3 hodin s

3týdenními intervaly mezi léčebnými cykly (viz body 4.5. a 5.1). Při kombinaci s trastuzumabem je doporučená dávka paklitaxelu 175 mg/m

2 podávaná intravenózně po

dobu 3 hodin s 3týdenními intervaly mezi léčebnými cykly (viz bod 5.1). Infuze paklitaxelu může být zahájena den po podání první dávky trastuzumabu nebo bezprostředně po jeho dalších dávkách, pokud byla předchozí dávka trastuzumabu dobře snášena (detailní informace o dávkování trastuzumabu naleznete v příslušném Souhrnu údajů o přípravku).

Chemoterapie karcinomu prsu druhé linie Doporučená dávka paklitaxelu je 175 mg/m

2 podávaná po dobu 3 hodin s 3týdenními intervaly mezi

jednotlivými cykly.

Léčba pokročilého nemalobuněčného karcinomu plicDoporučená dávka paklitaxelu je 175 mg/m

2 podávaná po dobu 3 hodin s následným podáním cisplatiny

v dávce 80 mg/m

2 s 3týdenními intervaly mezi jednotlivými cykly.

Léčba Kaposiho sarkomu souvisejícího s AIDS Doporučená dávka paklitaxelu je 100 mg/m

2 podávaná v 3hodinové intravenózní infuzi každé dva týdny.

Další dávky paklitaxelu mají být upraveny podle individuální snášenlivosti pacienta.

Paklitaxel nemá být znovu podáván, dokud není počet neutrofilů ≥1 500/mm

3 (≥1 000/mm3 u pacientů s

KS) a počet trombocytů ≥ 100 000/mm

3 (≥ 75 000/mm3 u pacientů s KS). Pacientům, u nichž došlo k

těžké neutropenii (počet neutrofilů < 500/mm

3 po dobu ≥ 7 dnů) nebo k těžké periferní neuropatii, je třeba

snížit dávku v následujících léčebných cyklech o 20% (25% u pacientů s KS) (viz bod 4.4).

Pediatričtí pacientiPoužití přípravku Paclitaxel STADA se u dětí do 18 let nedoporučuje kvůli nedostatku údajů o bezpečnosti a účinnosti.

Pacienti s poruchou funkce jater Adekvátní údaje týkající se doporučeného dávkování u pacientů s mírnou až středně těžkou poruchou funkce jater nejsou k dispozici (viz body 4.4 a 5.2). Pacienti s těžkou poruchou funkce jater nemají být paklitaxelem léčeni.

Pacienti s poruchou funkce ledvinStudie u pacientů s poruchou funkce ledvin nebyly provedeny a údaje pro doporučení dávkování nejsou dostatečné (viz bod 5.2).

4.3 Kontraindikace

Hypersenzitivita na paklitaxel nebo na kteroukoli pomocnou látku tohoto přípravku, zejména glyceromakrogol-ricinoleát (viz bod 4.4).

Paklitaxel se nemá používat u pacientů s výchozím počtem neutrofilů < 1 500/mm

3 (<1000/mm3 u

pacientů s KS).

Paklitaxel je kontraindikován při kojení (viz bod 4.6.).Paklitaxel také kontraindikován u pacientů s KS se souběžnými závažnými a těžko zvladatelnými infekcemi.

4.4 Zvláštní upozornění a zvláštní opatření pro použití

Paklitaxel má být podáván pod dohledem lékaře se zkušenostmi s podáváním protinádorové chemoterapie. Jelikož se mohou vyskytnout významné reakce z přecitlivělosti, mělo by být dostupné odpovídající podpůrné vybavení.

Vzhledem k možnosti extravazace a možné infiltrace během podávání je doporučeno místo infuze pečlivě kontrolovat.

Pacienti musí být premedikováni kortikosteroidy, antihistaminiky a H2 antagonisty (viz bod 4.2).

V kombinované terapii je třeba paklitaxel podat před cisplatinou (viz bod 4.5).

Významné reakce z přecitlivělosti charakterizované dušností a hypotenzí, vyžadujícícími léčbu, angioedémem a generalizovanou kopřivkou se vyskytly u méně než 1% pacientů léčených paklitaxelem po příslušné premedikaci. Tyto reakce jsou pravděpodobně zprostředkovány histaminem. V případě závažné hypersenzitivní reakce je třeba okamžitě přerušit infuzi paklitaxelu, zahájit symptomatickou léčbu a v budoucnu již paklitaxel u tohoto pacienta nepodávat.

Útlum kostní dřeně (především neutropenie) představuje dávku limitující toxický projev. Je proto třeba zajistit častou kontrolu krevního obrazu. Další dávka paklitaxelu by neměla být podána, dokud počet neutrofilů opět nedosáhne hodnoty 1 500/mm

3 (1 000/mm3 pro pacienty s KS) a počet krevních destiček

hodnoty 100 000/mm

3 (75 000/mm3 pro pacienty s KS). V klinické studii s pacienty s KS dostávala

většina pacientů faktor stimulující granulocytové kolonie (G-CSF).

Pacienti s poruchami funkce jater mohou být vystaveni zvýšenému riziku toxicity, zejména ve formě myelosuprese stupně III-IV. Nebylo doloženo, že by se toxicita paklitaxelu zvýšila, podává-li se přípravek formou 3-hodinové infuze pacientům s mírnou poruchou funkce jater. Podává-li se paklitaxel formou déle trvající infuze, může u pacientů se středně závažným až velmi závažným poškozením jater dojít k vzestupu myelosuprese. Pacienti se musejí pečlivě sledovat, zda u nich nevzniká výrazná myelosuprese (viz bod 4.2). K doporučení změny dávkování u pacientů s mírnými až středně závažnými poruchami funkce jater nejsou k dispozici dostatečné údaje (viz bod 5.2). Pro pacienty se závažnou výchozí cholestázou nejsou k dispozici žádné údaje. Pacienti se závažnými poruchami funkce jater nemají být paklitaxelem léčeni.

Těžké poruchy vedení srdečního vzruchu byly při monoterapii paklitaxelem hlášeny vzácně. Jestliže se u pacientů vyskytnou těžké poruchy vedení během podávání paklitaxelu, je třeba zahájit odpovídající terapii a při další léčbě paklitaxelem průběžně monitorovat srdeční funkce. Během podávání paklitaxelu byla pozorována hypotenze, hypertenze a bradykardie; pacienti jsou většinou asymptomatičtí a obecně nevyžadují léčbu. Doporučuje se častá kontrola vitálních funkcí, zejména během první hodiny infuze paklitaxelu. Závažné kardiovaskulární příhody byly zjištěny častěji u pacientů s NSCLC než u pacientů s karcinomem prsu či ovaria. V klinické studii pacientů s Kaposiho sarkomemv souvislosti s AIDS byl hlášen jediný případ srdečního selhání spojeného s paklitaxelem.

Používá-li se paklitaxel v kombinaci s doxorubicinem nebo trastuzumabem při počáteční léčbě metastatického karcinomu prsu, je třeba pečlivě monitorovat srdeční funkce. Pacienti, u kterých se uvažuje o léčbě paklitaxelem v takové kombinaci, mají podstoupit vstupní vyšetření srdce zahrnující anamnézu, fyzikální vyšetření, elektrokardiogram (EKG), echokardiogram a/nebo vyšetření zobrazovací metodou MUGA (Multiple Gated Acquisition). Srdeční funkce je třeba během léčby dále sledovat (např. každé tři měsíce). Sledování může pomoci identifikovat pacienty, u nichž se rozvíjí porucha srdeční činnosti, a ošetřující lékaři by měli při rozhodováních o frekvenci hodnocení ventrikulární funkce pečlivě posoudit kumulativní dávku (mg/m

2) podávaného antracyklinu. Pokud vyšetření ukáže zhoršení funkce

srdce, a to i asymptomatické, ošetřující lékaři by měli pečlivě zhodnotit klinický přínos další léčby oproti možnému poškození srdce, včetně možnosti vzniku ireverzibilního poškození. Pokud se v léčbě pokračuje, má být monitorování srdečních funkcí prováděno častěji (např. každé 1-2 cykly). Podrobnější údaje jsou uvedeny v Souhrnu údajů o přípravku pro trastuzumab nebo doxorubicin.

I když se periferní neuropatie vyskytuje často, je rozvoj závažných příznaků vzácný. V závažných případech se doporučuje snížení dávky o 20% (25% u pacientů s KS) pro všechny další léčebné cykly paklitaxelu. U pacientů s NSCLC a u pacientů s karcinomem ovaria, kteří byli v první linii léčeni paklitaxelem, mělo jeho podání formou 3hodinové infuze v kombinaci s cisplatinou za následek zvýšený výskyt závažné neurotoxicity ve srovnání s monoterapií paklitaxelem a cyklofosfamidem s následným podáním cisplatiny.

Zvláštní pozornost musí být věnována tomu, aby nedošlo k intraarteriálnímu podání paklitaxelu, protože ve studiích na zvířatech zkoumajících místní snášenlivost přípravku byly po intraarteriálním podání pozorovány závažné tkáňové reakce.

Paklitaxel v kombinaci s radioterapií plic může přispět ke vzniku intersticiální pneumonitidy, a to bez ohledu na jejich časovou souslednost.

Vzhledem k tomu, že přípravek Paclitaxel STADA obsahuje 96 % ethanol (404 mg/ml), je třeba uvážit možný vliv na centrální nervový systém a další účinky. Přípravek je škodlivý pro osoby trpící alkoholismem. To je nutno vzít v úvahu u těhotných a kojících žen, dětí a vysoce rizikových skupin, jako jsou pacienti s jaterním onemocněním nebo epilepsií.

Vzácně byla hlášena pseudomembranózní kolitida, i u pacientů, kteří nebyli současně léčeni antibiotiky. Tuto reakci je třeba uvážit při diferenciální diagnostice závažného nebo přetrvávajícího průjmu, vzniklého během léčby paklitaxelem nebo krátce po jejím ukončení.

U pacientů s KS se vzácně vyskytuje těžká mukozitida. Pokud se však objeví těžké reakce, je třeba dávku paklitaxelu snížit o 25 %.

Přípravek Paclitaxel STADA obsahuje glyceromakrogol-ricinoleát, který může způsobit těžké alergické reakce (viz bod 4.3).

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

V doporučeném dávkovacím režimu paklitaxelu v léčbě první linie karcinomu ovaria je paklitaxel podáván vždy před cisplatinou. Je-li paklitaxel podáván před cisplatinou, je bezpečnostní profil paklitaxelu konzistentní s profilem hlášeným pro samostatné podání. Podávání paklitaxelu po cisplatině má za následek těžší myelosupresi a snížení clearance paklitaxelu přibližně o 20%. U pacientek léčených v gynekologických indikacích paklitaxelem a cisplatinou se může vyskytnout zvýšené riziko výskytu selhání ledvin v porovnání s monoterapií cisplatinou.

Při počáteční léčbě metastazujícího karcinomu prsu je třeba paklitaxel podávat 24 hodin po doxorubicinu, protože vylučování doxorubicinu a jeho aktivních metabolitů může být sníženo v případě, že se paklitaxel a doxorubicin podají krátce po sobě (viz bod 5.2).

Metabolismus paklitaxelu je částečně katalyzován cytochromem P450 a izoenzymy CYP2C8 a CYP3A4 (viz bod 5.2). Klinické studie ukázaly, že metabolismus paklitaxelu prostřednictvím izoenzymu CYP2C8 na 6α-hydroxypaklitaxel je u člověka hlavní metabolickou dráhou. Současné podání ketokonazolu, známého silného inhibitoru CYP3A4, u pacientů neinhibuje eliminaci paklitaxelu; to znamená, že obě léčiva mohou být podána společně bez úpravy dávkování. Další údaje o možných lékových interakcích paklitaxelu s jinými substráty/inhibitory CYP3A4 jsou omezené. Z tohoto důvodu je při současném podávání paklitaxelu se známými inhibitory (např. erytromycin, fluoxetin, gemfibrozil) či induktory (např. rifampicin, karbamazepin, fenytoin, fenobarbital, efavirenz, nevirapin) CYP2C8 nebo CYP3A4 třeba postupovat opatrně.

Premedikace cimetidinem nemá vliv na clearance paklitaxelu.

Ze studií u pacientů s KS, kteří užívali současně více léčivých přípravků, vyplývá, že systémová clearance paklitaxelu byla významně nižší za přítomnosti nelfinaviru a ritonaviru, ale nikoliv indinaviru. Nejsou k dispozici dostatečné údaje o interakci s jinými inhibitory proteáz. Z tohoto důvodu se má paklitaxel podávat opatrně pacientům současně léčeným inhibitory proteáz.

Množství alkoholu v tomto léčivém přípravku může ovlivnit účinek jiných léků.

4.6 Fertilita, těhotenství a kojení

Nejsou k dispozici dostačující údaje o použití paklitaxelu u těhotných žen. Bylo prokázáno, že paklitaxel je embryotoxický a fetotoxický pro králíky a že snižuje plodnost u potkanů. Tak jako jiné cytotoxické přípravky, paklitaxel může při podávání v těhotenství způsobovat poškození plodu. Proto nemá být paklitaxel v těhotenství používán, pokud to není nezbytně nutné. Ženy ve fertilním věku léčené paklitaxelem musejí být poučeny, aby se vyvarovaly otěhotnění a v případě otěhotnění ihned informovalysvého ošetřujícího lékaře. Sexuálně aktivní pacientky a pacienti ve fertilním věku a/nebo jejich partneři by měli používat po dobu nejméně 6 měsíců po léčbě paklitaxelem antikoncepci.

Pacienti mužského pohlaví by měli před zahájením léčby uvážit možnost kryokonzervace spermatu z důvodu možné pozdější neplodnosti.

Paklitaxel je během kojení kontraindikován (viz bod 4.3). Není známo, zda se paklitaxel vylučuje do mateřského mléka. Kojení má být během léčby paklitaxelem přerušeno. 4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

U paklitaxele se neprokázal vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje. Je však nutné mít na paměti, že přípravek obsahuje alkohol (viz body 4.4 a 6.1).

4.8 Nežádoucí účinky

Pokud není uvedeno jinak, následující diskuse se odkazuje na celkovou bezpečnostní databázi 812 pacientů se solidními tumory, léčenými v klinických studiích s paklitaxelem v monoterapii. Vzhledem k tomu, že populace s KS je velmi specifická, je na konci této části připojena samostatná kapitola vycházející z klinické studie u 107 pacientů.

Pokud není uvedeno jinak, jsou četnost a stupeň závažnosti nežádoucích účinků celkově podobné u pacientů s karcinomem vaječníků, prsu a nemalobuněčným karcinomem plic, užívajících paklitaxel. Žádné z hlášených toxických účinků nebyly zjevně ovlivněny věkem.

Nejčastějším významným nežádoucím účinkem byl útlum kostní dřeně. Těžká neutropenie (< 500 buněk/mm

3) bez febrilních epizod se vyskytla u 28% pacientů. Pouze u 1% pacientů se projevila těžká

neutropenie po dobu ≥ 7 dnů. Trombocytopenie byla hlášena u 11% pacientů. Tři procenta pacientů měla nejnižší hladinu počtu destiček < 50 000/mm

3 nejméně jednou během studie. Anémie byla zjištěna u 64%

pacientů, ale byla závažná (Hb < 5 mmol/l) pouze u 6% pacientů. Výskyt a závažnost anémie jsou spojeny s výchozími hodnotami hemoglobinu.

Neurotoxicita, zejména periferní neuropatie, se vyskytovala častěji a byla závažnější, pokud byl paklitaxel 175 mg/m

2 podáván v 3hodinové infuzi (neurotoxicita v 85%, v 15% těžká) než při dávce 135

mg/ m

2 ve 24hodinové infuzi (periferní neuropatie ve 25%, ve 3% těžká), v kombinaci s cisplatinou. U

pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic a u pacientů s karcinomem vaječníků léčených paklitaxelem podávaným po dobu 3 hodin s následným podáním cisplatiny byl výskyt závažné neurotoxicky zřetelně vyšší. Periferní neuropatie může vzniknout po prvním léčebném cyklu a může se zhoršit se zvýšenou expozicí paklitaxelu. Periferní neuropatie byla v několika případech důvodem k přerušení léčby paklitaxelem. Poruchy smyslových orgánů se obvykle zlepšily anebo vymizely po několikaměsíčním přerušení aplikace paklitaxelu. Neuropatie vzniklé po jiném předchozím léčení nejsou kontraindikací léčby paklitaxelem.

Artralgie nebo myalgie se vyskytly u 60% pacientů a byly závažné u 13% pacientů.

Významná reakce z přecitlivělosti, případně se smrtelnými následky (definovaná jako hypotenze vyžadující léčbu, angioedém, respirační tíseň vyžadující podání bronchodilatancií, nebo generalizovaná kopřivka) se vyskytla u dvou pacientů (< 1%). Celkem 34% pacientů (17% všech léčebných cyklů) mělo méně významné hypersenzitivní reakce. Tyto mírnější reakce se projevily zejména zarudnutím a vyrážkou, které nevyžadovaly léčebný zásah ani nebránily pokračování léčby paklitaxelem.

Reakce v místě vpichu během nitrožilního podání mohou způsobit lokalizovaný edém, bolestivost, erytém a induraci; příležitostně může extravazát také způsobit celulitidu. Bylo hlášeno popraskání a/nebo olupování kůže, někdy v souvislosti s extravazací. Může se objevit také změna zbarvení kůže. Vzácně byl hlášen opakovaný výskyt kožních reakcí v místě předchozí extravazace po podání paklitaxelu na jiné místo. Specifická terapie reakcí na extravazaci není v současné době známa.

V některých případech se nástup reakce v místě vpichu objevil buď během prodloužené infuze nebo byl opožděn o týden až 10 dnů.

V tabulce níže jsou uvedeny nežádoucí účinky bez ohledu na jejich závažnost, které souvisely s podáváním paklitaxelu v monoterapii ve formě 3hodinové infuze pacientům s metastazujícími nádory (812 pacientů léčených v klinických studiích) a ty, které byly hlášeny v průběhu post-marketingového sledování*.Četnost výskytu nežádoucích účinků, uvedených níže, je definována následujícím způsobem: Velmi časté (≥ 1/10); časté (≥ 1/100, <1/10); méně časté (≥ 1/1000, <1/100); vzácné (≥ 1/10000, < 1/1000); velmi vzácné (< 1/10000), není známo (z dostupných údajů nelze frekvenci určit).V rámci jedné skupiny frekvence výskytu jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti.

Infekce a infestace:

Velmi časté: infekce (zejména močových cest a horních cest dýchacích) s hlášenými případy úmrtí Méně časté: septický šok Vzácné*: pneumonie, peritonitida, sepse

Poruchy

krve

a

lymfatického systému:

Velmi časté: myelosuprese, neutropenie, anémie, trombocytopenie, leukopenie, krvácení Vzácné*: febrilní neutropenie Velmi vzácné*:akutní myeloidní leukémie, myelodysplastický syndrom

Poruchy

imunitního

systému:

Velmi časté: mírné hypersenzitivní reakce (hlavně zarudnutí a vyrážka) Méně časté: významné hypersenzitivní reakce vyžadující léčbu (např. hypotenze, angioneurotický edém, respirační tíseň, generalizovaná kopřivka, zimnice, bolest zad, bolest na hrudi, tachykardie, bolest břicha, bolest končetin, pocení a hypertenze) Vzácné*: anafylaktické reakce Velmi vzácné*: anafylaktický šok

Poruchy metabolismu a výživy:

Velmi vzácné*: anorexie Není známo*: syndrom nádorového rozpadu

Psychiatrické poruchy:

Velmi vzácné*: stav zmatenosti

Poruchy

nervového

systému:

Velmi časté: neurotoxicita (zejména periferní neuropatie) Vzácné*: motorická neuropatie (s výslednou méně závažnou distální slabostí) Velmi vzácné*: autonomní neuropatie (s následným paralytickým ileem a ortostatickou hypotenzí), záchvaty grand mal, křeče, encefalopatie, závratě, bolesti hlavy, ataxie

Poruchy oka:

Velmi vzácné*: poruchy zrakového nervu a/nebo poruchy zraku (scintilující skotom), zejména u pacientů, léčených vyššími dávkami, než jsou doporučenéNení známo*: makulární edém, fotopsie, zákal sklivce

Poruchy

ucha

a

labyrintu:

Velmi vzácné*: ototoxicita, ztráta sluchu, tinitus, závratě

Srdeční poruchy:

Časté: bradykardie Méně časté: kardiomyopatie, asymptomatická ventrikulární tachykardie, tachykardie s bigeminií, AV blok a synkopa, infarkt myokardu Vzácné: srdeční selháníVelmi vzácné*: fibrilace síní, supraventrikulární tachykardie

Cévní poruchy:

Velmi časté: hypotenze Méně časté: hypertenze, trombóza, tromboflebitida Velmi vzácné*: šok Není známo*: flebitida

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy:

Vzácné*: dušnost, pleurální výpotek, intersticiální pneumonie, plicní fibróza, plicní embolie, respirační selhání Velmi vzácné*: kašel

Gastrointestinální poruchy:

Velmi časté: nevolnost, zvracení, průjem, zánět sliznicVzácné*: střevní neprůchodnost, perforace střev, ischemická kolitida, pankreatitidaVelmi vzácné*: mezenterická trombóza, pseudomembranózní kolitida, ezofagitida, zácpa, ascites, neutropenická kolitida

Poruchy

jater

a

žlučových cest:

Velmi vzácné*: jaterní nekróza, jaterní encefalopatie (obojí s hlášenými i případy úmrtí)

Poruchy

kůže

a

podkožní tkáně:

Velmi časté: alopecie Časté: přechodné a mírné změny nehtů a kůže Vzácné*: svědění, vyrážka, erytém Velmi vzácné*: Stevensův-Johnsonův syndrom, epidermální nekrolýza, multiformní erytém, exfoliativní dermatitida, kopřivka, onycholýza (pacient by měl během léčby používat ochranu proti slunečnímu záření na rukou a nohou) Není známo*: sklerodermie

Poruchy

svalové

a

kosterní

soustavy

a

pojivové tkáně:

Velmi časté: artralgie, myalgie Není známo*: systémový lupus erythematosus

Celkové

poruchy

a

reakce v místě aplikace:

Časté: reakce v místě vpichu (zahrnující lokální edém, bolestivost, erytém, induraci, extravazaci, která může případně vyústit až do celulitidy, kožní fibrózy nebo nekrózy) Vzácné*: astenie, horečka, dehydratace, edém, malátnost

Vyšetření:

Časté: závažné zvýšení hodnot AST (SGOT) a alkalické fosfatázy Méně časté: závažné zvýšení bilirubinu Vzácné*: zvýšení kreatininu v krvi

U pacientů s karcinomem prsu, kteří dostávali paklitaxel v adjuvantní léčbě po AC, byla častěji pozorována neurosenzorická toxicita, hypersenzitivní reakce, artralgie/myalgie, anémie, infekce, horečka, nauzea/zvracení a průjem, než u pacientů léčených pouze AC. Nicméně, jak je popsáno výše, četnost výskytu těchto účinků byla konzistentní s použitím paklitaxelu v monoterapii.

Kombinovaná léčba Následující diskuse se zabývá dvěma hlavními studiemi primární chemoterapie karcinomu vaječníků (paklitaxel + cisplatina: více než 1050 pacientů); dvěma studiemi fáze III primární léčby metastazujícího karcinomu prsu: jedna zkoumající kombinovanou léčbu s doxorubicinem (paklitaxel + doxorubicin: 267 pacientů), druhá zkoumající kombinaci s trastuzumabem (plánovaná analýza podskupiny paklitaxel + trastuzumab: 188 pacientů) a dvěma studiemi fáze III léčby pokročilého nemalobuněčného karcinomu plic (paklitaxel + cisplatina: více než 360 pacientů) (viz bod 5.1).

Při podání formou tříhodinové infuze během primární chemoterapie karcinomu vaječníků byly neurotoxicita, artralgie/myalgie a hypersenzitivita hlášeny častěji a v závažnější formě u pacientek, které byly léčeny paklitaxelem s následným podáním cisplatiny, než u pacientek, které byly léčeny cyklofosfamidem s následným podáním cisplatiny. Myelosuprese se vyskytla méně často a byla méně závažná u pacientek léčených paklitaxelem ve formě 3hodinové infuze s následným podáním cisplatiny v porovnání s léčbou cyklofosfamidem s následným podáním cisplatiny.

Při podání paklitaxelu (220 mg/m

2) ve formě 3hodinové infuze 24 hodin po infuzi doxorubicinu (50

mg/m

2) byl v primární léčbě metastatického karcinomu prsu hlášen výskyt neutropenie, anémie, periferní

neuropatie, artralgie/myalgie, astenie, horečky a průjmu častější a průběh závažnější v porovnání se standardní FAC terapií (5-FU 500 mg/m

2, doxorubicin 50 mg/m2, cyklofosfamid 500 mg/m2). Při léčbě

paklitaxelem (220 mg/m

2) a doxorubicinem (50 mg/m2) se méně často a s menší závažností vyskytla

nauzea a zvracení, než u standardního FAC režimu. Použití kortikosteroidů mohlo přispívat k nižší četnosti výskytu a závažnosti nauzey a zvracení ve skupině léčené paklitaxelem/doxorubicinem.

Při podávání paklitaxelu formou 3hodinové infuze v kombinaci s trastuzumabem v primární léčbě pacientů s metastazujícím karcinomem prsu byly následující účinky (bez ohledu na souvislost s paklitaxelem či trastuzumabem) hlášeny častěji než při podání paklitaxelu v monoterapii: srdeční selhání (8% oproti 1%), infekce (46% oproti 27%), zimnice (42% oproti 4%), horečka (47% oproti 23%), kašel (42% oproti 22%), vyrážka (39% oproti 18%), artralgie (37% oproti 21%), tachykardie (12% oproti 4%), průjem (45% oproti 30%), hypertonie (11% oproti 3%), epistaxe (18% oproti 4%), akné (11% oproti 3%), herpes simplex (12% oproti 3%), náhodné poranění (13% oproti 3%), nespavost (25% oproti 13%), rinitida (22% oproti 5%), sinusitida (21% oproti 7%) a reakce v místě vpichu (7% oproti 1%). Některé z těchto rozdílů v četnosti mohou být způsobeny vyšším počtem a delší léčbou při použití kombinace paklitaxel/trastuzumab ve srovnání s paklitaxelem v monoterapii. Pro kombinaci paklitaxelu a trastuzumabu ve srovnání s paklitaxelem v monoterapii byly závažné příhody hlášeny v podobných poměrech.

Při podávání doxorubicinu v kombinaci s paklitaxelem u metastazujícího karcinomu prsu byly pozorovány abnormality srdeční kontrakce (snížení ejekční frakce levé komory o ≥ 20%) u 15% pacientů ve srovnání s 10% pacientů léčených ve standardním FAC režimu. Městnavé srdeční selhání bylo pozorováno u < 1% pacientů jak ve skupině léčené kombinací paklitaxel/doxorubicin, tak ve skupině léčené standardně FAC. Podávání trastuzumabu v kombinaci s paklitaxelem pacientům, kteří podstoupili předchozí léčbu antracykliny, vedlo ke zvýšené četnosti a závažnosti srdeční dysfunkce ve srovnání s pacienty léčenými pouze paklitaxelem (NYHA třída I/II 10% proti 0%; NYHA třída III/IV 2% oproti 1%) a vzácně bylo spojeno s úmrtím (viz Souhrn údajů o přípravku pro trastuzumab). S výjimkou těchto vzácných případů pacienti reagovali na příslušnou léčbu.

Radiační pneumonitida byla hlášena u pacientů léčených současně radioterapií.

Kaposiho sarkom související s AIDS Podle klinické studie zahrnující 107 pacientů byla kromě hematologických a hepatálních nežádoucích účinků (viz níže) četnost a závažnost nežádoucích účinků obecně podobná u pacientů s KS a pacientů léčených paklitaxelem v monoterapii pro jiné solidní tumory.

Poruchy krve a lymfatického systému: Útlum kostní dřeně byla hlavní toxicitou limitující dávku. Neutropenie je nejdůležitější hematologickou toxicitou. Během prvního léčebného cyklu se těžká neutropenie (< 500 buněk/mm

3) vyskytla u 20% pacientů. Během celého období léčby byla těžká

neutropenie pozorována u 39% pacientů. Neutropenie byla přítomna > 7 dnů u 41% a po 30-35 dnů u 8% pacientů. U všech sledovaných pacientů neutropenie odezněla do 35 dnů. Výskyt neutropenie stupně 4 trvající ≥ 7 dnů byl 22%.

Febrilní neutropenie spojená s paklitaxelem byla hlášena u 14% pacientů a v 1,3% léčebných cyklech. V průběhu podávání paklitaxelu se vyskytly 3 septické příhody (2,8%), které vedly k úmrtí.

Trombocytopenie byla pozorována u 50% pacientů, přičemž u 9% pacientů byla těžká (< 50 000 buněk/mm

3). Pouze u 14% pacientů došlo k poklesu počtu destiček pod 75 000 buněk/mm3, a to nejméně

jednou během léčby. Krvácivé stavy ve vztahu k paklitaxu byly hlášeny u < 3% pacientů, ale tyto hemoragické epizody byly lokalizované.

Anémie (Hb < 11 g/dl) byla pozorována u 61% pacientů a u 10% byla závažná (Hb < 8 g/dl). Transfuze červených krvinek byla potřeba u 21% pacientů.

Poruchy jater a žlučových cest: Mezi pacienty (> 50% užívalo inhibitory proteáz) s normální výchozí funkcí jater mělo 28% zvýšenou hladinu bilirubinu, 43% zvýšenou hladinu alkalické fosfatázy a 44% zvýšenou hladinu AST. U každého z těchto parametrů bylo v 1 % případů zvýšení závažné.

4.9 Předávkování

V současné době není proti paklitaxelu známo žádné antidotum. V případě předávkování je třeba pacienta pečlivě sledovat. Léčba by měla být primárně namířena proti hlavním očekávaným toxicitám, mezi než patří suprese kostní dřeně, periferní neurotoxicita a mukozitida.

Předávkování u pediatrických pacientů může být spojeno s akutní ethanolovou toxicitou.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Cytostatika/taxany. ATC kód: L01CD01

Paklitaxel je antimikrotubulární agens, které podporuje tvorbu mikrotubulů z tubulinových dimerů a stabilizuje mikrotubuly tím, že brání jejich depolymerizaci. Díky této stabilizaci se potlačuje normální dynamická reorganizace mikrotubulární sítě, což je nezbytné pro vitální interfázové a mitotické buněčné funkce. Paklitaxel navíc indukuje abnormální uspořádání svazků mikrotubulů celého průběhu buněčného cyklu a vede ke vzniku mnohočetných rozvětvení mikrotubulů v průběhu mitózy.

Karcinom ovariaV rámci primární chemoterapie karcinomu ovaria byla hodnocena bezpečnost a účinnost paklitaxelu ve dvou velkých randomizovaných kontrolovaných studiích ( vs. cyklofosfamid 750 mg/m

2 / cisplatina 75

mg/m

2). V meziskupinové studii (BMS CA 139-209) bylo více než 650 pacientkám s primárním

karcinomem ovaria ve stadiu IIb-c, III nebo IV podáno maximálně 9 léčebných cyklů paklitaxelu (175 mg/m

2 po dobu 3 hodin) s následným podáním cisplatiny (75 mg/m2), nebo dostali kontrolní léčivo.

Ve druhé velké studii (GOG 111/BMS CA139-022) se hodnotilo podání maximálně 6 léčebných cyklů paklitaxelu (135 mg/m

2 během 24 hodin) s následným podáním cisplatiny (75 mg/ m2), nebo kontrolní

léčba; studie se zúčastnilo více než 400 pacientů s primárním karcinomem ovaria ve stadiu III/IV s reziduálním nádorem > 1 cm po provedení laparotomie, nebo se vzdálenými metastázami. I když oba dávkovací režimy paklitaxelu nebyly navzájem porovnávány přímo, v obou studiích vykazovaly pacientky léčené kombinací paklitaxel/cisplatina významně vyšší míru odpovědi, delší dobu do progrese a delší přežití ve srovnání s pacientkami na standardní léčbě. U pacientek s pokročilým karcinomem ovaria léčených 3hodinovou infuzí paklitaxelu/cisplatiny v porovnání s pacientkami léčenými kombinací cyklofosfamid/cisplatina byla pozorována zvýšená incidence neurotoxicity, artralgie/myalgie, ale nižší míra myelosuprese.

Karcinom prsuV rámci adjuvantní léčby karcinomu prsu bylo 3 121 pacientů s pozitivním nálezem v uzlinách buď adjuvantně léčeno paklitaxelem nebo nebylo léčeno chemoterapií po předchozích čtyřech cyklech léčby doxorubicinem a cyklofosfamidem (CALGB 9344, BMS CA 139-223). Medián délky následného sledování byl 69 měsíců. Celkově měli pacienti léčení paklitaxelem v porovnání s pacienty léčenými pouze AC signifikantně sníženo riziko opětovného výskytu onemocnění o 18% (p=0,0014) a signifikantně o 19% bylo také sníženo riziko úmrtí (p=0,0044). U pacientů s nádory s negativním stavem hormonálních receptorů či s nádory s neznámým stavem hormonálních receptorů bylo riziko recidivy sníženo o 28 %

(95% interval spolehlivosti: 0,59 - 0,86). V podskupině pacientů s nádory s pozitivními hormonální receptory bylo riziko opětovného výskytu onemocnění sníženo o 9% (95% CI: 0,78 - 1,07). Studie však nestudovala vliv léčby AC rozšířené na více než čtyři cykly. Na základě pouze této studie proto nemůžeme vyloučit, že pozorovaný účinek může být částečně způsoben rozdílným trváním chemoterapie mezi dvěma rameny studie (AC 4 cykly; AC + paklitaxel 8 cyklů). Adjuvantní terapie paklitaxelem by proto měla být považována za alternativu k rozšířené terapii AC.

V druhé velké klinické studii s obdobným plánem, sledující adjuvantní léčbu karcinomu prsu s pozitivním nálezem v uzlinách bylo do dvou skupin randomizováno 3 060 pacientů, kdy pouze jedna skupina dostávala paklitaxel ve čtyřech cyklech ve vyšší dávce 225 mg/m

2 po předcházejících čtyřech cyklech

terapie AC (NSABP B-28, BMS CA 139-270). Po době následného pozorování 64 měsíců (medián) měli pacienti užívající paklitaxel signifikantně, o 17 % nižší riziko recidivy onemocnění ve srovnání s pacienty, kteří dostávali pouze AC (p = 0,006); léčba paklitaxelem byla také spojena se snížením rizika úmrtí o 7% (95% CI: 0,78 - 1,12). Ve všech analýzách podskupin byly výsledky lepší ve skupině léčené paklitaxelem. V této studii vykázali pacienti s nádory pozitivními na hormonální receptory snížení recidivy onemocnění o 23% (95% CI: 0,6 - 0,92); v podskupině pacientů s nádory negativními na hormonální receptory bylo riziko recidivy onemocnění sníženo o 10% (95% CI: 0,7 - 1,11).

Při léčbě metastazujícího karcinomu prsu první linie byla účinnost a bezpečnost paklitaxelu zhodnocena ve dvou klíčových, randomizovaných, kontrolovaných otevřených studiích fáze III. První studie (BMS CA 139-278) srovnávala kombinovanou léčbu bolusem doxorubicinu (50 mg/m

2) s

následným podáním paklitaxelu (tříhodinová infuze 220 mg/m2) (AT) po 24 hodinách se standardní léčbou FAC (5-FU 500 mg/m

2, doxorubicin 50 mg/m2, cyklofosfamid 500 mg/m2), přičemž v obou

případech byla léčba aplikována v osmi 3týdenních cyklech. Do této randomizované studie bylo zahrnuto 267 pacientů s metastazujícím karcinomem prsu, kteří buď nebyli předléčeni chemoterapií nebo dostávali jen chemoterapii bez antracyklinů v adjuvantní léčbě. Výsledky ukázaly signifikantní rozdíl v době do progrese u pacientů léčených AT v porovnání s pacienty léčenými FAC (8,2 proti 6,2 měsíců; p=0,029). Medián doby přežití přežití byl vyšší u režimu paklitaxel/doxorubicin (23,0 měsíce) v porovnání s režimem FAC (18,3 měsíce; p = 0,004). 44% pacientů ze skupiny AC a 48% pacientů ze skupiny FAC bylo následně léčeno chemoterapií, která zahrnovala taxany v 7%, resp. 50% případů. Celková míra odpovědi na léčbu byla rovněž signifikantně vyšší v AT režimu (68 %) než ve FAC režimu (55 %). V režimu paklitaxel/doxorubicin byla úplná odpověď pozorována v 19 % ve srovnání s 8 % odpovědí v režimu FAC. Všechny výsledky účinnosti léčby byly následně potvrzeny zaslepenou nezávislou kontrolou.

V druhé klíčové studii byla účinnost a bezpečnost kombinace paklitaxelu a trastuzumabu hodnocena plánovanou analýzou podskupin (pacienti s metastazujícím karcinomem prsu, kteří v předchozí léčbě užívali v adjuvantní léčbě antracykliny) v rámci studie HO648g. Účinnost trastuzumabu v kombinaci s paklitaxelem u pacientů, kteří nedostali předchozí adjuvantní léčbu antracykliny, nebyla prokázána. Kombinace trastuzumabu (úvodní dávka 4 mg/kg, poté 2 mg/kg týdně) a paklitaxelu (175 mg/ m

2) v

3hodinové infuzi podané každé tři týdny byla porovnávána s léčbou paklitaxelem v monoterapii (175 mg/m

2) 3hodinovou infuzí každé tři týdny 188 pacientům s metastazujícím karcinomem prsu, u kterých se

projevila výrazná exprese HER2 (2+ nebo 3+, podle imunohistochemického vyšetření) a kteří byli již v minulosti léčeni antracykliny. Paklitaxel byl podáván každé tři týdny v nejméně šesti léčebných cyklech, zatímco trastuzumab byl podáván jednou týdně až do progrese onemocnění. Studie prokázala významný přínos kombinace paklitaxel/trastuzumab, pokud jde o dobu do progrese (6,9 oproti 3,0 měsícům), míru odpovědi na léčbu (41% oproti 17%) a délku trvání odpovědi (10,5 oproti 4,5 měsícům) ve srovnání paklitaxelem v monoterapii. Nejvýznamnější toxicitou kombinace paklitaxel/trastuzumab byla srdeční dysfunkce (viz bod 4.8).

Pokročilý NSCLCPři léčbě pokročilého NSCLC byla kombinace 175 mg/m

2 paklitaxelu s následným podáním 80 mg/m2

cisplatiny hodnocena ve dvou studiích fáze III (367 pacientů léčených paklitaxelem). Obě studie byly randomizované. V jedné ze studií dostávala kontrolní skupina cisplatinu (100 mg/m

2) a v druhé 100

mg/m

2 teniposidu s následným podáním 80 mg/m2 cisplatiny (367 pacientů v kontrolní skupině). Obě

studie měly podobné výsledky. Mezi léčbou paklitaxelem a kontrolní léčbou nebyly žádné významné rozdíly v mortalitě, primárních výsledcích (střední doba přežití ve skupinách na paklitaxelu byla 8,1 a 9,5 měsíce, zatímco v kontrolních skupinách byla 8,6 a 9,9 měsíce). Mezi oběma léčbami nebyly zjištěny ani významné rozdíly ve střední době do progrese nemoci. Významné výhody byly zjištěny v klinické odezvě. Studie kvality života naznačují, že ztráta chuti k jídlu, způsobená kombinovanou léčbou s použitím paklitaxelu, byla menší, ale naznačují také zvýšený výskyt periferní neuropatie (p<0,008) u kombinované léčby.

KS spojený s AIDSPři léčbě KS spojeného s AIDS byla účinnost a bezpečnost paklitaxelu vyšetřována v nesrovnávací studii pacientů s pokročilým KS léčených předtím systémovou chemoterapií. Primárním výstupem studie byla nejlepší odezva nádoru. Z celkového počtu 107 pacientů se jich 63 považovalo za rezistentní proti liposomálním antracyklinům. Tato podskupina se v účinnosti považovala za základní skupinu pacientů. Celková míra úspěchu (úplná/částečná odezva) u pacientů rezistentních proti liposomálním antracyklinům byla po 15 cyklech 57% (CI 44 - 70%). U více než 50% pacientů byla tato odezva zřejmá po prvních 3 cyklech. Stupeň odezvy u pacientů rezistentních proti liposomálním antracyklinům byl srovnatelný s pacienty, kteří nikdy neužívali inhibitor proteázy (55,6%) a pacienty, kteří dostali jeden nejméně 2 měsíce před léčbou paklitaxelem (60,9%). Střední doba do progrese byla u základní skupiny pacientů rovná 468 dnům (95% CI 257 – nejzazší doba bez progrese). Střední dobu přežití nebylo možné vypočítat, ale uzákladní skupiny pacientů byla spodní hranice 95% intervalu pro přežití 617 dnů.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Plazmatická koncentrace paklitaxelu po nitrožilním podání bifázicky klesá.

Farmakokinetika paklitaxelu byla zjišťována po 3- a 24-hodinové infuzi dávek 135 a 175 mg/m

2. Střední

poločas byl 3,0 až 52,7 hodin a střední nekompartmentově odvozená hodnota celkové tělesné clearance byla 11,6 až 24,0 l/h/m

2; celková tělesná clearance se snižovala s růstem koncentrací v plazmě. Střední

distribuční objem v rovnovážném stavu byl 198 až 688 l/m

2, což svědčí o rozsáhlé extravaskulární

distribuci a/nebo vázání v tkáních. Zvýšení dávek při 3-hodinové infuzi mělo za následek nelineární farmakokinetiku. Při zvýšení dávky o 30% z 135 mg/m

2 na 175 mg/m2 se Cmax zvýšila o 75% a AUC0-

nekonečno o 81%.

Po intravenózním podání 100 mg/m

2 3-hodinovou infuzí 19 pacientům s KS byla průměrná Cmax 1 530

ng/ml (rozmezí 761 - 2860 ng/ml) a střední AUC 5619 ng.h/ml (rozmezí 2 609 – 9 428 ng.h/ml). Clearance byla 20,6 l/h/m

2 (rozmezí 11-38) a distribuční objem byl 291 l/m2 (rozmezí 121-638).

Terminální eliminační poločas byl v průměru 23,7 hodiny (rozmezí 12-33).

Bylo zjištěno, že systémová expozice paklitaxelu u jednotlivých pacientů kolísala jen minimálně. Žádné kumulativní účinky paklitaxelu při vícečetném podání nebyly zjištěny.

In vitro studie vazby na sérové proteiny indikují, že 89-98% paklitaxelu se váže na proteiny. Nezjistilo se, že by cimetidin, ranitidin, dexametazon či difenhydramin ovlivňovaly vazbu paklitaxelu na proteiny.

Distribuce a metabolismus paklitaxelu u člověka nebyly podrobně zjišťovány. Zjistilo se, že kumulativní vylučování nezměněného paklitaxelu v moči je v průměru 1,3% až 12,6% dávky, což svědčí o rozsáhlé extrarenální clearanci. Hepatální metabolismus a biliární clearance jsou možným hlavním mechanismem vylučování paklitaxelu. Paklitaxel se primárně metabolizuje účinkem enzymu CYP450. V průměru 26% radioaktivně označené dávky paklitaxelu bylo vyloučeno stolicí ve formě 6alfa-hydroxypaklitaxelu, 2% ve formě 3'p-dihydroxypaklitaxelu a 6% ve formě 6alfa-3'p-dihydroxypaklitaxelu. 6alfa-hydroxypaklitaxel vzniká působením CYP2C8, 3'p-hydroxypaklitaxel účinkem CYP3A4 a 6alfa-3'p-dihydroxypaklitaxel účinkem CYP2C8 a CYP3A4. Účinky renální či hepatální insuficience na eliminaci paklitaxelu po 3-hodinové infuzi nebyly zjišťovány. Při podání dávek 135 mg/m2 paklitaxelu ve formě 3-hodinové infuze měly farmakokinetické parametry získané od jednoho hemodialyzovaného pacienta hodnoty podobné hodnotám nedialyzovaných pacientů.

V klinických studiích, v nichž byl paklitaxel a doxorubicin podáván současně, byla distribuce a eliminace doxorubicinu a jeho metabolitů prodloužena. Celková plazmatická expozice doxorubicinu byla o 30 % vyšší, pokud se paklitaxel podával bezprostředně po doxorubicinu, než když byl mezi jednotlivým podáním přípravků 24hodinový interval.

Při použití přípravku Paclitaxel STADA v kombinaci s jinými přípravky prosím prostudujte Souhrn údajů o přípravku pro cisplatinu, doxorubicin nebo trastuzumab pro informace o jejich použití.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

U paklitaxelu byla pozorována embryotoxicita a fetotoxicita u králíků a pokles fertility u potkanů.

Karcinogenní potenciál paklitaxelu nebyl zkoumán. Vzhledem ke svému farmakodynamickému mechanismu účinku je však třeba paklitaxel považovat za potenciálně karcinogenní a genotoxickou látku. V testovaných savčích systémech in vitro i in vivo byl zjištěn mutagenní účinek paklitaxelu.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek

glyceromakrogol-ricinoleát ethanol 96% (V/V)kyselina citronová

6.2 Inkompatibility

Glyceromakrogol-ricinoleát může způsobit vyluhování DEHP [di-(2-etylhexyl)ftalátu] z nádob vyrobených z měkčeného polyvinylchloridu (PVC) v množstvích, která se zvyšují s časem a koncentrací. Z tohoto důvodu má být příprava, uchovávání a podávání naředěného přípravku Paclitaxel STADAprováděno v zařízení neobsahujícím PVC.

Tento léčivý přípravek nesmí být mísen s jinými léčivými přípravky s výjimkou těch, které jsou uvedeny v bodě 6.6.

6.3 Doba použitelnosti

Lahvičky před otevřením

2 roky

Po otevření Chemická a fyzikální stabilita po prvním použití a následujících opakovaných vstupech jehly a odebrání přípravku byla prokázána po dobu 28 dní.

Z mikrobiologického hlediska má být přípravek po otevření uchováván po dobu maximálně 28 dní při teplotě 25°C. Jiná doba a podmínky uchovávání jsou v odpovědnosti uživatele.

Po naředění Chemická a fyzikální stabilita po naředění byla prokázána:- na dobu 27 hodin při teplotě 25°C a normálních světelných podmínkách po naředění 0,9% roztokem chloridu sodného na injekci nebo 5% roztokem glukosy na injekci - na dobu 24 hodin při teplotě 25°C a normálních světelných podmínkách po naředění směsí 0,9% roztoku chloridu sodného na injekci a 5% roztoku glukosy na injekci, nebo Ringerovým roztokem na injekci s 5% glukosy.

Z mikrobiologického hlediska má být naředěný přípravek použit okamžitě. Nepoužije-li se okamžitě, doba a podmínky uchovávání přípravku před použitím jsou v zodpovědnosti uživatele, pokud ředění neproběhlo za kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek.

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. Uchovávání naředěného léčivého přípravku: viz bod 6.3.

6.5 Druh obalu a velikost balení

Bezbarvá skleněná lahvička typu I s chlorobutylovou pryžovou zátkou potaženou fluoropolymerem.

Velikosti balení:1 lahvička s 5 ml, 16,7 ml, 25 ml a 50 ml koncentrátu pro přípravu infuzního roztoku.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

ManipulaceJako se všemi cytostatiky, také s přípravkem Paclitaxel STADA je třeba zacházet opatrně. Ředění se má provádět za aseptických podmínek proškoleným personálem a v určených prostorách. Je třeba používat vhodné ochranné rukavice. Je třeba vyvarovat se kontaktu přípravku s kůží a sliznicemi. V případě kontaktu přípravku s kůží, je třeba postižené místo umýt mýdlem a vodou. Po lokálním kontaktu bylo pozorováno brnění, pálení a zarudnutí. V případě kontaktu se sliznicemi je třeba je důkladně opláchnout vodou. Po vdechnutí byla hlášena dušnost, bolest na hrudi, pálení v hrdle a nevolnost.

Těhotné ženy nemají s paklitaxelem manipulovat (viz bod 4.6).

Pokud jsou neotevřené lahvičky chlazeny nebo zmraženy, může vzniknout sraženina, která se rozpustí po mírném protřepání nebo i bez něj, jakmile lahvička dosáhne pokojové teploty. Kvalita léčivého přípravku

tím nebude ovlivněna. Jestliže roztok zůstane zakalený nebo se v něm objeví nerozpustná sraženina, je nutno lahvičku zlikvidovat.

Při manipulaci se nemá používat Chemo-Dispensing Pin nebo podobný nástroj s hroty, protože by mohlo dojít k poškození pryžové zátky s následkem ztráty sterility.

Příprava pro intravenózní podáníPřed infuzí musí být přípravek Paclitaxel STADA naředěn za použití aseptických technik v 0,9% roztoku chloridu sodného na injekci nebo v 5% roztoku glukosy na injekci nebo ve směsi 0,9% roztoku chloridu sodného na injekci s 5% roztokem glukosy na injekci nebo v Ringerově roztoku na injekci obsahujícím 5% glukosu na konečnou koncentraci 0,3 až 1,2 mg/ml.

Smí být použit pouze čirý roztok, prostý částic.

Mikrobiální, chemická a fyzikální stabilita naředěného roztoku připraveného pro infuzi viz bod 6.3.

Při přípravě se může objevit v roztoku slabý zákal, který je připisován složení vehikula a není možné ho odstranit filtrací. Přípravek Paclitaxel STADA se má podávat přes vestavěný filtr s mikroporézní membránou s velikostí pórů ≤ 0,22 μm. Po simulovaném podání roztoku pomocí i.v. hadičky s vestavěným filtrem nebylo zjištěno žádné významné snížení účinnosti.

Během podávání infuzí paklitaxelu byla vzácně hlášena precipitace, obvykle ke konci 24hodinového infuzního intervalu. I když důvod vzniku precipitace nebyl objasněn, je pravděpodobně způsoben přesycením naředěného roztoku. Ke snížení rizika precipitace by se přípravek měl použít co nejdříve po naředění a je třeba se vyvarovat silného míchání, třesení a protřepávání. Infuzní soupravu je třeba před zahájením infuze důkladně propláchnout. Infuzní roztok by se měl během infuze pravidelně kontrolovat a v případě precipitace je třeba infuzi zastavit.

K minimalizaci kontaktu pacienta DEHP, který se může uvolňovat z infuzních vaků, setů a jiných lékařských nástrojů z měkčeného PVC, má být naředěný přípravek Paclitaxel STADA uchováván v lahvích neobsahujících PVC (sklo, polypropylen) nebo plastových vacích (polypropylen, polyolefin) a má být podáván infuzními sety s polyethylenovou výstelkou. Při použití filtračních zařízení s krátkými vstupními a/nebo výstupními hadičkami z měkčeného PVC (např. IVEX-2) nedochází k významnému uvolňování DEHP.

Likvidace Všechen nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky pro zacházení s cytotoxickými látkami.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

STADA Arzneimittel AGStadastrasse 2-1861118 Bad VilbelNěmecko

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO

44/897/10-C

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/ PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

18.11.2010

10. DATUM REVIZE TEXTU

22.11.2011


nahoru

Informace na obalu

1

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU A VNITŘNÍM OBALU

KRABIČKA: 5, 16,7, 25 a 50 ml lahvičkyŠTÍTEK LAHVIČKY: 16,7, 25 a 50 ml lahvičky

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Paclitaxel STADA 6 mg/ml koncentrát pro přípravu infuzního roztokupaclitaxelum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jeden ml koncentrátu pro přípravu infuzního roztoku obsahuje paclitaxelum 6 mg.

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Glyceromakrogol-ricinoleát, ethanol 96% (V/V) a kyselina citronová.

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

koncentrát pro přípravu infuzního roztoku

Jedna injekční lahvička o objemu 5 ml obsahuje paclitaxelum 30 mg. Jedna injekční lahvička o objemu 16,7 ml obsahuje paclitaxelum 100 mg. Jedna injekční lahvička o objemu 25 ml obsahuje paclitaxelum 150 mg. Jedna injekční lahvička o objemu 50 ml obsahuje paclitaxelum 300 mg.

1 lahvička

5.

ZPŮSOB A CESTA /CESTY PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.Před použitím musí být naředěno.K intravenóznímu podání.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do:Pro informace o použitelnosti po prvním otevření a naředění si přečtěte příbalovou informaci.

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

2

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Cytotoxická látkaNepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

STADA Arzneimittel AGStadastrasse 2-18, 61118 Bad VilbelNěmecko

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

Reg. č.:

44/897/10-C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

Č. šarže:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Nevyžaduje se – odůvodnění přijato.

3

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU

ŠTÍTEK LAHVIČKY: 5 ml lahvička

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Paclitaxel STADA 6 mg/ml koncentrát pro přípravu infuzního roztokupaclitaxelum

2.

ZPŮSOB PODÁNÍ

K intravenóznímu podání.Před použitím musí být naředěno.Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

3.

POUŽITELNOST

Použ. do:

4.

ČÍSLO ŠARŽE

Č. šarže:

5.

OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

Jedna 5 ml lahvička obsahuje paclitaxelum 30 mg.

6.

JINÉ

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.