Paclimedac 6 Mg/ml Koncentrát Pro Přípravu Infuzního Roztoku

Kód 0122141 ( )
Registrační číslo 44/ 597/07-C
Název PACLIMEDAC 6 MG/ML KONCENTRÁT PRO PŘÍPRAVU INFUZNÍHO ROZTOKU
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace MEDEVALE PHARMASERVICES LIMITED, VALE OF BARDSLEY, Německo
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0122140 INF CNC SOL 1X16.7ML/100MG Koncentrát pro infuzní roztok, Infuze
0122141 INF CNC SOL 1X50ML/300MG Koncentrát pro infuzní roztok, Infuze
0122139 INF CNC SOL 1X5ML/30MG Koncentrát pro infuzní roztok, Infuze

nahoru

Příbalový létak PACLIMEDAC 6 MG/ML KONCENTRÁT PRO PŘÍPRAVU INFUZNÍHO ROZTOKU

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp. zn. sukls191942/2010

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Paclimedac 6 mg/ml koncentrát pro přípravu infuzního roztoku

Paclitaxelum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:1.

Co je přípravek Paclimedac a k čemu se používá

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Paclimedac používat

3.

Jak se přípravek Paclimedac používá

4.

Možné nežádoucí účinky přípravku Paclimedac

5.

Jak přípravek Paclimedac uchovávat

6.

Další informace

1.

CO JE PŘÍPRAVEK PACLIMEDAC A JAK SE POPOUŽÍVÁ

Tento léčivý přípravek se používá k léčbě rakoviny. Může se jednat o rakovinu vaječníku nebo prsu. Tento léčivý přípravek se může použít také při léčbě zvláštní rakoviny plic (pokročilý nemalobuněčný karcinom plic, NSCLC) u pacientů, kteří nemohou podstoupit operaci nebo radioterapii.Paclimedac je možné použít rovněž při léčbě zvláštní rakoviny, nazývané Kaposiho sarkom, který může souviset s AIDS (syndrom získaného nedostatku imunity) způsobeného HIV onemocněním, když není jiná léčba, tj. lipozomálními antracykliny, účinná.Paclimedac napomáhá k ukončení dělení buněk a používá se k zamezení růstu rakovinových buněk.

2.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEKPACLIMEDAC POUZIVAT

Paclimedac nesmí být podáván

jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na paklitaxel nebo na kteroukoli další složku přípravkuPaclimedac, zejména na glyceromakrogol-ricinoleát

jestliže máte příliš nízký počet bílých krvinek (neutrofilů). To stanoví lékařský personál.

jestliže jste těhotná

jestliže kojíte

jestliže máte Kaposiho sarkom a zároveň závažnou nekontrolovanou infekci.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Paclimedac je zapotřebí

Tento léčivý přípravek má být podáván pod dohledem lékaře se zkušenostmi v používání lékůproti rakovině. Před léčbou přípravkem Paclimedac obdržíte podpůrné léky obsahujícíkortikosteroidy, antihistaminika a H2 antagonisty (viz bod 3. Jak se přípravek Paclimedac

používá).

Jestliže se přípravek Paclimedac používá s jinými protirakovinovými léky (např. cisplatinou), musí

být

použit před těmito léky.

Hypersenzitivita byla pozorována u < 1% pacientů (viz bod 4. Možné nežádoucí účinky přípravkuPaclimedac). Jestliže je reakce závažná, léčba se okamžitě ukončí.

Během léčby je třeba častěji sledovat Váš krevní obraz.

Jestliže se u Vás objeví určité problémy se srdcem (porucha vedení srdečního vzruchu) běhemléčby, je třeba Vás nepřetržitě sledovat po celou dobu trvání léčby.

Obzvláště důležité je sledování srdeční funkce v případě, že máte být léčeni kombinací s jinýmiprotirakovinovými léky, například doxorubicinem nebo trastuzumabem.

Pokud zaznamenáte poškození periferních nervů (např. ztráta svalové síly, snížená citlivost,otupělost, brnění, bolest), má lékař uvažovat o snížení dávky v dalších léčebných cyklech.

Máte-li závažné poškození jater, nemáte být přípravkem Paclimedac léčeni.

Jestliže je Vám Paclimedac podáván v kombinaci s radioterapií plic, může dojít k rozvojiintersticiální pneumonitidy (zánět pojivové tkáně v plicích).

Lékař má zakázat podávání přípravku Paclimedac do tepny, neboť byly hlášeny závažné reakce uzvířat.

Jestliže máte závažný nebo déle trvající průjem, kontaktujte svého lékaře.

Jestliže máte Kaposiho sarkom a objeví se závažná infekce sliznic.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravkyProsím, informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu a mohly by ovlivnit léčbu přípravkem Paclimedac. Paklitaxel může být používán v kombinaci s cimetidinem (H2 – antagonista).Během léčby paklitaxelem je třeba zvláštní opatrnosti při užívání následujících přípravků: erythromycin, rifampicin (antibiotika), fluoxetin (antidepresivum), gemfibrozil (lék na snížení lipidů), karbamazepin, fenytoin, fenobarbital (antiepileptikum), efavirenz, a nevirapin a inhibitory proteázy (přípravky na léčbu AIDS).

Jestliže je používán přípravek Paclimedac v kombinaci s cisplatinou, doporučuje se podávat paklitaxelpřed cisplatinou.Jestliže je používán přípravek Paclimedac v kombinaci s doxorubicinem, doporučuje se podávat paklitaxelpo doxorubicinu.

Používání přípravku Paclimedac s jídlem a pitímPaclimedac není ovlivňován příjmem jídla a pití.

Těhotenství a kojení

TěhotenstvíPřed započetím léčby paklitaxelem, informujte svého lékaře, pokud jste těhotná, nebo si myslíte, že byste mohla být. Jako u jiných cytotoxických léků, by paklitaxel mohl poškodit Vaše dítě, pokud by byl používán během těhotenství. Proto nesmí být paklitaxel během těhotenství používán. Je třebazamezit otěhotnění během léčby paklitaxelem, a informovat ošetřujícího lékaře bezodkladně, jakmile otěhotníte.

KojeníNení známo, zda je paklitaxel vylučován do lidského mléka. Po dobu léčby přípravkem Paclimedac nesmíte kojit. Kojení je třeba po celou dobu léčby přípravkem Paclimedac ukončit. Nezačínejte znovu kojit, dokud Vám lékař nesdělí, že je to bezpečné.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojůNebylo zkoumáno, zda léčba přípravkem Paclimedac ovlivňuje schopnost řídit. Paclimedac obsahuje alkohol (395 mg/ml), proto neřiďte nebo nepoužívejte stroje bezprostředně po léčbě. Poraďte se se svým lékařem.

Důležité informace o některých složkách přípravku PaclimedacTento léčivý přípravek obsahuje 50 mn. % ethanolu (alkohol), tj. až 20 g na dávku, ekvivalentní 52 cl piva nebo 21 cl vína v jedné dávce.Množství může být škodlivé u pacientů trpících alkoholizmem.Je třeba brát zřetel také na vysokorizikové skupiny, například pacienty s onemocněním jater nebo s epilepsií.Množství alkoholu v přípravku může změnit účinek jiných přípravků.Schopnost řídit a obsluhovat stroje může být snížena vzhledem k obsahu alkoholu v léčivém přípravku.Paclimedac obsahuje glyceromakrogol-ricinoleát, který může způsobit alergické reakce.

3.

JAK SE PŘÍPRAVEK PACLIMEDAC POUŽÍVÁ

Paclimedac se podává pod dohledem lékaře, který Vám poskytne více informací.

Způsob podáníPaclimedac se nejprve naředí. Roztok připravený pro infuzi se potom podá do žíly jako intravenózní injekce (do žíly po kapkách).

DávkováníVáš lékař stanoví jakou dávku a kolik dávek budete používat. Dávka závisí na typu a závažnosti léčené rakoviny a na Vaší výšce a tělesné hmotnosti, z které lékař vypočte povrch těla ve čtverečných metrech (m

2). Dále se budou posuzovat výsledky krevních testů a Vaše zdravotní kondice.

Pokud je to nutné, lékař během léčby upraví dávkování.Dávka se podává v délce 3 nebo 24 hodin. Paclimedac se obvykle používá každé tři týdny (2 týdny u pacientů s Kaposiho sarkomem).

Je možné, že obdržíte speciální přípravnou léčbu různými přípravky (dexamethason a difenhydramin nebo chlorfeniramin a cimetidin nebo ranitidin) před každou léčbou přípravkem Paclimedac. Tato přípravná léčba je důležitá, aby se předešlo různým alergickým reakcím (viz bod 4. Možné nežádoucí účinky).

Jestliže máte nádor ve vaječníku, je často používána doplňková léčba dalším protirakovinovou léčivou látkou cisplatinou.

Jestliže máte nádor v prsu, může být tento léčivý přípravek kombinován s trastuzumabem nebo doxorubicinem, které se jako Paclimedac používají k léčbě rakoviny.

Použití u dětíVzhledem k nedostatku informací o bezpečnosti a účinnosti není používání paklitaxelu doporučováno dětem a dospívajícím do 18 let.

4.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY PŘÍPRAVKU PACLIMEDAC

Následující tabulka uvádí nežádoucí účinky a jejich výskyt:

velmi časté:

U více než 1 z 10 léčených pacientů

časté:

U méně než 1 z 10, ale ne více než 1 ze 100 léčených pacientů

méně časté:

U méně než 1 ze 100, ale ne více než 1 z 1 000 léčených pacientů

vzácné:

U méně než 1 z 1 000, ale ne více než 1 z 10 000 léčených pacientů

velmi vzácné:

U méně než 1 z 10 000 léčených pacientů, včetně individuálních případů

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Paclimedac nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Velmi časté:

Snížená (hematopoetická) funkce kostní dřeně (myelosuprese), závažné snížení počtu bílých krvinek, které se velmi pravděpodobně vyvine v infekci (neutropenie, leukopenie), můžete pozorovat větší únavu a blednutí kůže, což může být příznakem snížení počtu červených krvinek (anemie), snížení počtu krevních destiček, což může způsobovat neobvyklé krvácení (například krvácení z nosu) nebo nevysvětlitelné podlitiny (trombocytopenie).

Mírné alergické reakce, například vyrážka a zčervenání.

Nervové léze (poškození, hlavně periferních nervů), které se mohou projevit jako brnění, otupělost a/nebo bolest v pažích, končetinách, rukou nebo chodidlech.

Nízký krevní tlak (můžete pociťovat závratě a mdloby a začnete se potit).

Nevolnost, zvracení, průjem, zánět sliznic (mukozitida).

Ztráta vlasů (alopecie).

Bolesti svalů a kloubů (artralgie, myalgie).

Infekce (hlavně infekce močového traktu a infekce v horním dýchacím traktu) s hlášenými případy fatálního/smrtelného/ zakončení.

Časté:

Změna srdečního rytmu (bradykardie).

Přechodné mírné změny na nehtech a kůži

Reakce v místě injekce (včetně lokálních otoků (edém), bolest, zarudnutí (erytém), zatvrdnutí, občasné náhodné nitrožilní podání (IV) léčivého přípravku do okolní tkáně (extravazace) může vést k zánětu pojivové podkožní tkáně (celulitida), změny pojivové tkáně (kožní fibróza) a odumírání buněk (kožní nekróza).

Zvýšení jaterních enzymů (AST, alkalická fosfatáza).

Méně časté:

Život ohrožující komplikace otravy krve (septický šok).

Výrazné alergické reakce vyžadující léčbu (např. nízký krevní tlak, bolestivé podkožní otoky kůže a sliznic (angioneurotický edém), zadýchávání, dýchací obtíže (respirační tíseň), kopřivka po celé kůži (podlitiny), mrazení, bolest zad, bolest na hrudi, zrychlování srdečního rytmu (tachykardie), bolest břicha, bolest v končetinách, pocení (diaforéza) a vysoký krevní tlak.

Poškození srdečního svalu, které může vést k dýchacím potížím nebo bolesti na hrudi (kardiomyopatie), změny normálního srdečního rytmu (například asymptomatická ventrikulární tachykardie, tachykardie s extrasystolou, AV-blok a synkopa), infarkt.

Vysoký krevní tlak, krevní sraženiny (trombóza), akutní trombóza se zánětem žilních stěn (tromboflebitida).

Blokování střev, perforace střevní stěny (toto způsobuje obvykle bolest břicha), krvavá stolice spojená s bolestí břicha nebo horečkou, která může být příznakem vážného střevního zánětu (ischemická kolitida), přetrvávající bolesti břicha vystřelující do zad se zvracením (pankreatitida).

Zvýšený bilirubin (žloutenka).

Vzácné:

Zápal plic (pneumonie), zánět pobřišnice (peritonitida), otrava krve (sepse).

Závažné snížení počtu bílých krvinek ve spojení s horečkou (febrilní neutropenie).

Závažné alergické (anafylaktické) reakce.

Motorická neuropatie, následkem toho menší slabost paží a nohou.

Zkracování dechu (dyspnoe), zjizvení plic, voda na plicích (pleurální efuze), zánět plic (intersticiální pneumonitida), zánětlivé reakce plicní tkáně se změnami pojivové tkáně a tvrdnutí tkáně (plicní fibróza), zužování a zablokování cév v plicích, vedoucí ke zkracování dechu (plicníembolie), snížená plicní funkce (respirační nedostatečnost).

Svědění (pruritus), vyrážka, zarudnutí (erytém).

Slabost (astenie), horečka (pyrexie), dehydratace, otoky z důvodu nahromadění tekutiny v tělesných tkáních (edém), pocity slabosti (malátnost).

Zvýšení krevního kreatininu.

Velmi vzácné:

Maligní onemocnění krve (akutní myeloidní leukemie), maligní změny krvetvorby (myelodysplastický syndrom).

Život ohrožující alergický (anafylaktický) šok.

Ztráta chuti (anorexie).

Zmatenost

Poškození nervů vnitřních orgánů (autonomní neuropatie), epileptické křeče (křeče grand mal ), křeče, zhoršení funkce mozku (encefalopatie), závratě, bolest hlavy, obtíže v pohybové koordinaci (ataxie).

Zhoršení zraku, zejména u pacientů používajících vyšší dávky, než které jsou doporučeny.

Zhoršení sluchu (ototoxicita), ztráta sluchu, zvonění v uších (tinnitus), porucha rovnováhy (vertigo).

Nepravidelný srdeční rytmus (fibrilace síní, supraventrikulární tachykardie).Jakmile pocítíte bušení srdce, dušnost nebo bolest na hrudi, kontaktujte ihned svého lékaře.

Šok.

Kašel.

Krevní sraženiny v tkáni, která spojuje jejunum a ileum, části tenkého střeva, se zadní stěnou břicha (mesenterická trombóza), závažné, dlouho trvající nebo krvavé průjmy s bolestí břicha a/ nebo horečkou, které mohou být příznakem zánětu střeva (pseudomembranózní kolitida), zánět jícnu (ezofagitida), zácpa, otok břicha (ascites), zanětlivé střevní onemocnění (neutropenická kolitida).

Poškození jater (hepatická nekroza, hepatická encefalopatie) (oboje s hlášeným případem fatálního následku).

Rozsáhlé zpuchýřující vyrážky způsobující vředy na kůži, v ústech a genitální oblasti a horečka (Stevens-Johnsonův syndrom), odlupování pokožky a horečka (epidermální nekrolýza), symetricky červenající vyrážka, obvykle na končetinách (erythema multiforme), abnormální rudnutí, skvrnitost, a tloustnutí kůže (exfoliativní dermatitida), svědivá vyrážka (urtikarie), odbarvování nehtů a zhoršení kvality nehtového lůžka (onycholýza). Během léčby se musíte chránit na rukou a nohou před slunečním svitem.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5.

JAK PŘÍPRAVEK PACLIMEDAC UCHOVÁVAT

Uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na štítku.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.

DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Paclimedac obsahuje

Léčivou látkou je paclitaxelum. 1 ml koncentrátu pro přípravu infuzního roztoku obsahuje paclitaxelum 6 mg.

Pomocnými látkami jsou: glyceromakrogol-ricinoleát, bezvodý ethanol (395 mg/ml), kyselinacitronová.

Jak přípravek Paclimedac vypadá a co obsahuje toto baleníPřípravek Paclimedac je čirý, bezbarvý až lehce nažloutlý viskózní roztok.

30 mg paclitaxelu v 5 ml roztoku.100 mg paclitaxeluv 16,7 ml roztoku.300 mg paclitaxelu v 50 ml roztoku.

Každá injekční lahvička je balena v krabičce odděleně. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbHFehlandtstr. 320354 HamburgNěmecko

VýrobceOncotec Pharma Produktion GmbHAm Pharmapark06861 Dessau-RoßlauNěmecko

a

medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbHFehlandtstr. 320354 HamburgNěmecko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Česká republika

Paclimedac 6 mg/ml koncentrát pro přípravu infuzního roztoku

Dánsko

Paclimedac, koncentrat til injeksionsvæske 6 mg/ml

Estonsko

Paclitaxel medac 6 mg/ml infusioonilahuse kontsentraat

Finsko

Paclimedac 6 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten

Lotyšsko

Paclimedac 6 mg/ml koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai

Litva

Paclimedac 6 mg/ml koncentratas infuziniam tirpalui

Německo

Taxomedac 6 mg/ml Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung

Norsko

Paclitaxel medac 6 mg/ml konsentrat til infusjonsvæske

Polsko

Paclimedac 6 mg/ml koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji

Portugalsko

Paclitaxel GP-Pharm 6 mg/ml concentrado para solução para perfusão

Slovenská republika

Paclimedac 6 mg/ml infúzny koncentrát

Španělsko

Paclitaxel GP-Pharm 6 mg/ml concentrado para solución para perfusión

Švédsko

Paclitaxel medac, 6 mg/ml koncentrat till infusionsvätska, lösning

Velká Británie

Paclitaxel medac 6 mg/ml concentrate for solution for infusion

Tato příbalová informace byla naposledy schválena 28.3.2012

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Následující informace je určena pouze pro zdravotnické pracovníky:

Při manipulaci s léky proti rakovině je třeba postupovat podle platných místních předpisů.

Manipulace: Jako u všech protirakovinových látek je třeba při manipulaci s přípravkem Paclimedac zachovávat opatrnost. Ředění musí provádět vyškolený personál ve zvlášť k tomu určených prostorách za aseptických podmínek. Musí se používat vhodné ochranné rukavice. Je třeba dbát bezpečnostních opatření, aby nedošlo ke kontaktu s kůží nebo sliznicí. V případě kontaktu s kůží, omyjte vodou a mýdlem. Po potřísnění bylo pozorováno brnění a pocity pálení a zarudnutí pokožky. V případě kontaktu se sliznicí, opláchněte okamžitě vodou. Po vdechnutí byla hlášena dušnost, bolest na hrudi, pálení v krku a nevolnost.

Uchovávání neotevřených injekčních lahviček v chladničce může vést ke sraženinám, které se rozpustí při pokojové teplotě za mírného protřepání nebo i bez protřepání. Kvalita přípravku není ovlivněna. Injekční lahvičky se musí zlikvidovat, jestliže roztok zůstane zakalený nebo se v něm utvoří sraženiny, které se nedají rozpustit.

Uchovávání po otevření:Po opakovaných vstupech jehly a odebrání přípravku zůstává přípravek v injekční lahvičce mikrobiálně, chemicky a fyzikálně stabilní až 28 dní při teplotě 25 °C. Jiná doba a podmínky uchovávání jsou v odpovědnosti uživatele.

Použití Chemo-Dispensing Pin nebo hrotu se nedoporučuje, neboť by se mohla poškodit zátka a došlo by tak ke ztrátě sterility.

Příprava roztoku pro infuzi: Před přípravou infuze musí být paklitaxel naředěn za aseptických podmínek. Paklitaxel se ředí 0,9% roztokem chloridu sodného nebo 5% roztokem glukózy nebo 5% glukózou a 0,9 % roztokem chloridu sodného nebo Ringerovým roztokem a 5% glukózou na koncentraci 0,3 – 1,2 mg/ml.

Uchovávání po otevření:Naředěný roztok pro infuzi je chemicky a fyzikálně stabilní po dobu až 72 hodin při teplotě 25 °C.Z mikrobiologického hlediska je třeba roztok použít okamžitě. Jestliže není použit okamžitě, podmínky a doba uchování před použitím je v odpovědnosti uživatele.Naředěné roztoky neuchovávejte v chladničce.

Po naředění se roztok může zakalit. Zákal je způsoben vehikulem a nedá se odstranit filtrací.Paklitaxel se podává infuzí přes in-line filtr s mikroporézní membránou s průměrem otvorů ne větším než 0,22 m. Testování infuzního systému s použitím in-line filtru neodhalilo žádné významné ztráty účinnosti.Byly hlášeny vzácné případy sraženin během infuze paklitaxelu, obvykle na konci 24hodinové infuze.I když příčina sraženin není známá, lze předpokládat, že je to na základě možného přesycení roztoku.Aby se snížilo riziko tvorby sraženin, musí se paklitaxel použít co nejrychleji po naředění a je třeba zamezit nadměrné vibraci a třesení. Před použitím je třeba infuzní sety řádně propláchnout. Během infuze se musí často kontrolovat vzhled roztoku a objeví-li se sraženiny, je třeba infuzi ukončit.

Aby se minimalizovala expozice pacientů DEHP (di-(2-ethylhexyl)ftalát), který se může vylučovat z PVC infuzních vaků, setů a dalšího zdravotnického vybavení, má být naředěný roztok paklitaxelu uchováván v lahvích bez PVC (skleněných, polypropylenových) nebo v plastových nádobách (polypropylen, polyolefin) a podáván v infuzních setech s polyethylenovými hadičkami. Filtry (např. Ivex-2

) s krátkými vstupy a výstupy z PVC nevedly k významnému vylučování DEHP.

Likvidace: Všechny předměty potřebné k přípravě, podání, nebo které přišly do kontaktu s paklitaxelem, musí být zlikvidovány v souladu s místními předpisy likvidace protirakovinových látek.


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

1/ 16

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp. zn. sukls191942/2010

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Paclimedac 6 mg/ml koncentrát pro přípravu infuzního roztoku

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

1 ml koncentrátu pro přípravu infuzního roztoku obsahuje paclitaxelum 6 mg.

Jedna 5 ml injekční lahvička obsahuje paclitaxelum 30 mg.Jedna 16,7 ml injekční lahvička obsahuje paclitaxelum 100 mg.Jedna 50 ml injekční lahvička obsahuje paclitaxelum 300 mg.

Pomocné látky:Glyceromakrogol-ricinoleát 527 mg/mlBezvodý ethanol 395 mg/ml

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Koncentrát pro přípravu infuzního roztokuPřípravek Paclimedac je čirý, bezbarvý až lehce nažloutlý viskózní roztok.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Karcinom vaječníku: Pro první linii léčby karcinomu vaječníku, paklitaxel je indikován ve spojení s cisplatinou u pacientů s pokročilým stádiem nemoci nebo s reziduálním nádorem (> 1 cm) po laparotomii.

Pro druhou linii léčby karcinomu vaječníku, je paklitaxel indikován pro léčbu metastatického karcinomu vaječníku po selhání standardní terapie preparáty s obsahem platiny.

Karcinom prsu: Jako pomocná léčba je paklitaxel indikován v léčbě pozitivních uzlin karcinomu prsu po léčbě antracyklinem a cyklofosfamidem (AC). Pomocnou léčbu paklitaxelem je třeba chápat jako alternativu prodloužené léčby AC.

Paklitaxel je indikován jako počáteční léčba lokálně pokročilého nebo metastatického karcinomu prsu, buď v kombinaci s antracyklinem u pacientů, u nichž je léčba antracyklinem vhodná, nebo v kombinaci s trastuzumabem u pacientů, u kterých je na základě imunohistochemických metod

2/ 16

stanovena nadměrná exprese HER-2 na úrovni 3+ a u pacientů, u kterých není vhodná léčba antracyklinem (viz body 4.4 a 5.1).

Paklitaxel je indikován jako jediné činidlo v léčbě metastatického karcinomu prsu u pacientů, u kterých selhala standardní terapie antracyklinem, nebo u kterých není vhodná léčba antracyklinem.

Pokročilý nemalobuněčný karcinom plic: Paklitaxel, v kombinaci s cisplatinou, je indikován pro léčbu nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC) u pacientů, u kterých se nepočítá s kurativním operačním zákrokem nebo radioterapií.

Kaposiho sarkom související s AIDS: paklitaxel je indikován pro léčbu pacientů s pokročilým Kaposiho sarkomem (KS) souvisejícím s AIDS, u kterých dříve selhala terapie lipozomálním antracyklinem.

Omezené údaje o účinnosti podporují tuto indikaci, souhrn relevantních studií je uveden v bodu5.1.

4.2

Dávkování a způsob podání

Všichno pacienti musí být před léčbou paklitaxelem premedikováni kortikosteroidy, antihistaminiky a antagonisty H2, např.

Lék

Dávka

Podání před paklitaxelem

dexamethason

20 mg orálně* nebo i.v.

Orální podávání:asi 12 a 6 hodin nebo pro podávání i.v.: 30 až 60 minut

difenhydramin**

50 mg i.v.

30 až 60 minut

cimetidin

300 mg i.v.

30 až 60 minut

neboranitidin

50 mg i.v.

30 až 60 minut

* 8-20 mg u pacientů s KS ** ekvivalentní množství antihistaminika (např. chlorfeniraminu)

Paklitaxel má být podáván přes in-line filtr s mikroporézní membránou  0,22 m (viz bod 6.6).

První linie léčby karcinomu vaječníku:Ačkoliv byly zkoušeny jiné režimy dávkování, doporučuje se režim kombinace paklitaxelu a cisplatiny. V závislosti na trvání infuze se doporučují dvě dávky paklitaxelu: paklitaxel 175 mg/m

2

podáváno intravenózně po dobu tří hodin, následováno cisplatinou v dávce 75 mg/m

2 v

třítýdenních intervalech, nebo paklitaxel 135 mg/m

2, jako 24hodinová infuze, následován

cisplatinou 75 mg/m

2 , s třítýdenním intervalem mezi léčebnými cykly (viz bod 5.1).

Druhá linie léčby karcinomu vaječníku:Doporučená dávka paklitaxelu je 175 mg/m

2 podávaná po dobu tří hodin, s třítýdenním intervalem

mezi léčebnými cykly.

Pomocná chemoterapie karcinomu prsu:Doporučená dávka paklitaxelu je 175 mg/m

2 podávaná po dobu tří hodin, s třítýdenním intervalem

během 4 léčebných cyklů, po léčbě AC.

3/ 16

První linie léčby karcinomu prsu:Jestliže se paklitaxel používá v kombinaci s doxorubicinem (50 mg/m

2), má být paklitaxel podáván

24 hodin po doxorubicinu. Doporučená dávka paklitaxelu je 220 mg/m

2 podávaná intravenózně po

dobu tří hodin, s třítýdenním intervalem mezi léčebnými cykly (viz body 4.5 a 5.1). V kombinaci s trastuzumabem je doporučená dávka paklitaxelu 175 mg/m

2 podávaná intravenózně po dobu tří

hodin, s třítýdenním intervalem mezi léčebnými cykly (viz bod 5.1). V kombinaci s trastuzumabem může infuze paklitaxelu začít jeden den po první dávce trastuzumabu, nebo přímo po následující dávce trastuzumabu, jestliže byla předešlá dávka trastuzumabu dobře snášena (podrobné informaceo dávkování viz souhrn údajů o přípravku pro trastuzumab).

Druhá linie léčby karcinomu prsu:Doporučená dávka paklitaxelu je 175 mg/m

2 podávaná po dobu tří hodin, s třítýdenním intervalem

mezi léčebnými cykly.

Léčba pokročilého NSCLC:Doporučená dávka paklitaxelu je 175 mg/m

2 podávaná po dobu tří hodin, následovaná cisplatinou

80 mg/m

2 , s třítýdenním intervalem mezi léčebnými cykly.

Léčba KS souvisejícího s AIDS:Doporučená dávka paklitaxelu je 100 mg/m

2 podáváná jako 3hodinová intravenózní infuze každé

dva týdny.

Následující dávky paklitaxelu by se měly podávat podle snášenlivosti jednotlivého pacienta.

Podávání paklitaxelu se nesmí opakovat, dokud počet neutrofilů není  1,5 x 10

9/l ( 1 x 109/l u

pacientů s KS) a dokud počet trombocytů není  100 x 10

9/l ( 75 x 109/l u pacientů s KS).

Jestliže se u pacientů rozvine závažná neutropenie (neutrofily < 0,5 x 10

9/l po dobu sedmi dnů

nebo více) nebo závažná periferní neuropatie, má být dávkování v následujícím léčebném cyklu sníženo o 20 % (o 25 % u pacientů s KS) (viz bod 4.4).

Pacienti s poškozením jater: K dispozici jsou pouze neúplné údaje co se týče doporučené úpravy dávkování u pacientů s lehkým až středně těžkým poškozením jater (viz body 4.4 a 5.2).Pacienti se závažným poškozením jater nemají být paklitaxelem léčeni.

Pediatrické použití: Vzhledem k nedostatku informací o bezpečnosti a účinnosti není používání paklitaxelu doporučováno dětem a dospívajícím do 18 let.

4.3

Kontraindikace

Paklitaxel je kontraindikován u pacientů se závažnou přecitlivělostí na paklitaxel nebo na kteroukoli pomocnou látku, zejména pak na glyceromakrogol-ricinoleát (viz bod 4.4).Paklitaxel je kontraindikován během těhotenství a kojení (viz bod 4.6), a nesmí ho používat pacienti se základními neutrofily < 1,5 x 10

9/l (< 1 x 109/l u pacientů s KS).

U KS je paklitaxel rovněž kontraindikován u pacientů se souběžnou, závažnou, nezvladatelnouinfekcí.

4/ 16

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Paklitaxel má být podáván pod dohledem lékaře se zkušenostmi v používání cytostatické léčby. Je třeba mít připravené příslušné vybavení k zajištění neodkladné péče v případě závažné reakce přecitlivělosti.Před vlastní léčbou paklitaxelem musí být pacienti premedikováni kortikosteroidy, antihistaminikya H2 antagonisty (viz bod 4.2).

Paklitaxel je třeba užít před cisplatinou, pokud se používá v kombinaci (viz bod 4.5).

Závažné reakce přecitlivělosti charakterizované dušností a hypotenzí vyžadující léčbu,angioedémem a generalizovanou urtikárií se objevily u < 1 % pacientů léčených paklitaxelem sadekvátní premedikací. Tyto reakce pravděpodobně souvisejí s histaminem. Po prvním příznaku závažné reakce přecitlivělosti je třeba okamžitě přerušit infuzi paklitaxelu. Je třeba zahájit symptomatickou léčbu a pacienti nemají již být léčeni paklitaxelem.

Myelosuprese (zejména neutropenie) je toxicita omezující dávku. Během léčby paklitaxelem je třeba často sledovat krevní obraz. Pacient nemá být léčen, dokud počet neutrofilů není  1,5 x 10

9/l

( 1 x 10

9/l u pacientů s KS) a dokud počet trombocytů není  100 x 109/l ( 75 x 109/l u pacientů

s KS). V klinických studiích s KS dostávala většina pacientů růstové faktory G-CSF (Granulocyte-Colony Stimulating Factor).

Závažné poruchy vedení srdečního vzruchu byly vzácně hlášeny po léčbě paklitaxelem jako jediným agens. Jestliže se u pacientů vyvine zřetelná porucha srdeční kondukce během léčby s paklitaxelem, je třeba zahájit vhodnou léčbu a během následné léčby paklitaxelem je třeba nepřetržitě sledovat srdeční činnost. Během podávání paklitaxelu byla zjištěna hypotenze, hypertenze a bradykardie; pacienti jsou obvykle asymptomatičtí a většinou nevyžadují žádnou léčbu. Doporučuje se časté sledování vitálních znaků, zejména během první hodiny infuzepaklitaxelu. Závažné kardiovaskulární příhody jsou častější u pacientů s NSCLC, než u pacientů s karcinomem prsu nebo plic. V klinické studii AIDS-KS byl pozorován jeden případ selhání srdce v souvislosti s přípravkem paklitaxel.

Jestliže se paklitaxel používá v kombinaci s doxorubicinem nebo trastuzumabem pro počáteční léčbu metastatického karcinomu prsu, je třeba věnovat zvláštní pozornost monitorování srdeční činnosti. Pacienti, u kterých se uvažuje o léčbě paklitaxelem v takové kombinaci musí podstoupit základní vyšetření srdce, včetně lékařské anamnézy, klinického vyšetření, EKG, echokardiogramu, a/nebo MUGA skenu. Srdeční činnost se musí sledovat po celou dobu léčby (např. každé tři měsíce). Monitorování může pomoci rozpoznat pacienty, u kterých se vytváří srdeční dysfunkce a ošetřující lékař musí při rozhodování o četnosti vyšetření ventrikulární funkce pečlivě vyhodnotit kumulativní dávku (mg/m

2) antracyklinu. Jestliže vyšetření signalizuje zhoršení srdeční činnosti, a

to i asymptomatické, ošetřující lékař musí pečlivě vyhodnotit klinické přínosy další léčby v souvislosti s možností způsobení poškození srdeční funkce, včetně možného nevratného poškození.Jestliže je podávána další léčba, musí být monitorování srdeční činnosti prováděno častěji (např. každý druhý léčebný cyklus). Další informace viz Souhr údajů o přípravku pro trastuzumab nebo doxorubicin.

5/ 16

Ačkoliv se často objevuje periferní neuropatie, vznik závažných symptomů je vzácný. V závažných případech se doporučuje pro všechny následující léčebné cykly s paklitaxelem snížení dávek o 20 % (25 % u pacientů s KS). Závažná neurotoxicita se objevuje častěji u pacientů s NSCLC a karcinomem vaječníku podstupujících chemoterapii první linie s paklitaxelem podávaným jako tříhodinnovou infuzi v kombinaci s cisplatinou, než u pacientů, kteří dostávají samotný paklitaxel nebo cyklofosfamid následovaný cisplatinou.

U pacientů s poškozením jater může být riziko toxicity větší, zejména u myelosuprese stupně III-IV. Neexistují údaje o tom, že by bylo riziko toxicity paklitaxelu vyšší, když se podává jako 3hodinová infuze pacientům s mírně abnormální funkcí jater. Jestliže je podáván paklitaxel v infuzitrvající déle, lze pozorovat nárůst myelosuprese u pacientů se středně těžkým až těžkým poškozením jater. Pacienti musí být pečlivě pozorováni, pokud jde o vznik závažné myelosuprese (viz bod 4.2). K dispozici jsou pouze neúplné údaje co se týče doporučené úpravy dávkování u pacientů s lehkým až středně těžkým poškozením jater (viz bod 5.2).Nejsou k dispozici údaje o pacientech se závažnou cholestázou na počátku. Pacienti se závažným poškozením jater nemají být paklitaxelem léčeni.

Jelikož přípravek Paclimedac obsahuje ethanol (395 mg/ml), je třeba počítat s CNS a dalšími vlivy.

Je třeba dávat pozor, aby paklitaxel nebyl podáván arteriálně, neboť v lokálních studiích snášenlivosti na zvířatech byly pozorovány závažné reakce tkání při arteriálním podávání.

Byly hlášeny vzácné případy pseudomembranózní kolitidy. Pseudomembranózní kolitida se vyskytla i u pacientů, kterým nebyla podávána doprovodná léčba antibiotiky. Tuto reakci je třeba brát do úvahy při stanovování diferenciální diagnózy případů závažného nebo perzistujícíhoprůjmu vyskytujícího se během nebo krátce po ukončení léčby paklitaxelem.

Paklitaxel může v kombinaci s radioterapií plic bez ohledu na chronologické pořadí přispívat ke vzniku intersticiální pneumonitidy.

U pacientů s KS je závažná mukozitida vzácná. Jestliže nastanou závažné reakce, dávku paklitaxelu je třeba snížit o 25 %.

Tento přípravek obsahuje glyceromakrogol-ricinoleát, který může způsobit závažné alergické reakce.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Clearance paklitaxelu není ovlivněna premedikací cimetidinem.

Doporučuje se podávat paklitaxel před cisplatinou v léčbě první linie ovariálního karcinomu paklitaxelem. Jestliže je paklitaxel podáván před cisplatinou, bezpečnostní profil paklitaxelu je konzistentní s profilem hlášeným pro používání jednoho činidla. Když se paklitaxel podává pocisplatině, u pacientů se objevuje závažná myelosuprese a clearance paklitaxelu snížená o asi 20 % . Pacienti, kteří jsou léčeni paklitaxelem a cisplatinou, mohou mít zvýšené riziko poškození ledvin, jak bylo pozorováno v léčbě gynekologického karcinomu samotnou cisplatinou.

6/ 16

Vylučování doxorubicinu a jeho aktivních metabolitů se může snížit, když se podává paklitaxel a doxorubicin brzy po sobě, a z tohoto důvodu má být paklitaxel,jako počáteční léčba metastatického karcinomu prsu, podáván až po 24 hodinách po doxorubicinu (viz bod 5.2).

Metabolizmus paklitaxelu je bodečně katalyzován isoenzymy CYP2C8 a 3A4 cytochromu P450 (viz bod 5.2). Klinické studie prokázaly, že metabolizmus paklitaxelu na 6-hydroxypaklitaxelzprostředkovaný CYP2C8 je nejčastější metabolická cesta u lidí. Na základě dostupných znalostí se neočekávají žádné klinicky relevantní interakce mezi paklitaxelem a dalšími substancemi CYP2C8. Současné podávání ketoconazolu, známého účinného inhibitoru CYP3A4, nebrání vylučování paklitaxelu u pacientů; tyto dva léčivé přípravky lze podávát současně bez úpravy dávkování. Další údaje ohledně možných interakcí mezi přípravkem paklitaxel a dalšími substancemi/inhibitory CYP3A4 jsou omezené. Je tedy třeba dávat pozor při současném podávání paklitaxelu s léčivými přípravky, o kterých je známo, že inhibují (např. erythromycin, fluoxetin, gemfibrozil) nebo indukují (např. rifampicin, karbamazepin, fenytoin, fenobarbital, efavirenz, nevirapin) buď CYP2C8 nebo 3A4.

Studie u pacientů KS , kterým bylo podáváno více léčivých přípravků současně, naznačují, že systémová clearance paklitaxelu je výrazně nižší v přítomnosti nelfinaviru a ritonaviru, ale nikoli s indinavirem. O interakcích s jinými inhibitory proteázy jsou k dispozici pouze nedostatečné údaje.Z toho plyne, že je třeba opatrnosti při podávání paklitaxelu u pacientů léčených inhibitory proteázy jako doprovodnou terapií.

4.6

Těhotenství a kojení

Těhotenství:Bylo prokázáno, že paklitaxel má embryotoxický a fetotoxický účinek u králíků, a snižuje fertilitu u potkanů.Neexistují informace o používání paklitaxelu těhotnými ženami. Jako u jiných cytotoxických léků, může paklitaxel v léčbě těhotných žen způsobit fetální poškození. Paklitaxel je během těhotenství kontraindikován. Ženy mají být upozorněny, aby zamezily otěhotnění během léčby paklitaxelem, a že musí informovat ošetřujícího lékaře bezodkladně, jakmile otěhotní.

Kojení:Není známo, zda je paklitaxel vylučován do lidského mléka. Paklitaxel je kontraindikován u kojících žen. Kojení je třeba během léčby paklitaxelem přerušit.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Nebylo prokázáno, že by paklitaxel ovlivňoval tuto schopnost. Avšak paklitaxel obsahuje alkohol (viz body 4.4 a 6.1). Schopnost řídit a obsluhovat stroje může být snížena vzhledem k obsahu alkoholu v léčivém přípravku.

4.8

Nežádoucí účinky

Není-li uvedeno jinak, následující popis odkazuje na soubornou databázi 812 pacientů se solidními nádory léčenými monoterapií paklitaxelem v klinických studiích.

Jelikož populace s KS je velmi specifická, je na konci tohoto bodu prezentovaná speciální kapitola pojednávající o výsledcích klinické studie se 107 pacienty.

7/ 16

Není-li uvedeno jinak, výskyt a četnost hlášených nežádoucích účinků byl obvykle podobný u pacientů dostávajících paklitaxel k léčbě karcinomu prsu nebo vaječníku, nebo NSCLC. Žádná s pozorovaných toxicit nebyla jednoznačně ovlivněna věkem.

Nejčastější nežádoucí reakcí byla myelosuprese. Závažná neutropenie (< 0,5 x 10

9/l) byla

pozorována u 28 % pacientů, nebyla však spojena s horečnatými stavy. Pouze 1 % pacientů mělo závažnou neutropenii po dobu ≥ 7 dní. Trombocytopenie byla pozorována u 11 % pacientů. 3 % pacientů mělo počet trombocytů < 50 x 10

9/l alespoň jednou během studie. Anémie byla

pozorována u 64 % pacientů, avšak závažná (Hb < 5 mmol/l) pouze u 6 % pacientů. Výskyt a závažnost anémie souvisí s výchozími hodnotami hemoglobinu.

Neurotoxicita, zejména periferní neuropatie se vyskytla častěji a v závažnější míře při 3hodinové infuzi 175 mg/m

2 (85 % neurotoxicit, 15 % závažných) než při 24hodinové infuzi 135 mg/m2

(25 % periferní neuropatie, 3 % závažné) kdy se paklitaxel kombinoval s cisplatinou. Existuje výrazný nárůst výskytu závažné neurotoxicity u pacientů s NSCLC a karcinomem vaječníku, kterým se podává 3hodinová infuze paklitaxelu následovaná cisplatinou. Periferní neuropatie se může objevit během prvního léčebného cyklu a může se zhoršit s narůstající expozicí paklitaxelem.Periferní neuropatie v některých případech způsobuje přerušení léčby paklitaxelem. Senzorické symptomy se zlepší nebo zeslábnou během několika měsíců po přerušení léčby paklitaxelem.Dřívější neuropatie, která byla následkem první léčby není kontraindikací pro léčbu paklitaxelem.

Artralgie nebo myalgie byla shledána u 60 % pacientů a závažná byla u 13 % pacientů.

Závažné reakce přecitlivělosti s možným fatálním výsledkem (definováno jako hypotenze vyžadující léčbu, angioedém, dýchací obtíže vyžadující bronchodilatační léčbu, nebo generalizovaná kopřivka) byly pozorovány u 2 pacientů (< 1 % pacientů). 34 % pacientů (17 % všech léčebných cyklů) zaznamenalo mírné reakce přecitlivělosti. Tyto mírné reakce, většinou zčervenání a vyrážka, nevyžadovaly léčbu nebo přerušení léčky paklitaxelem.

Reakce v místě vpichu během intravenózního podání může vést k lokálnímu otoku, bolesti, erytému a zatvrdnutí. Extravazace mohou mít za následek celulitidu. Bylo hlášeno popraskání nebo loupání kůže, někdy v souvislosti s extravazací. Může se též objevit změna barvy kůže. Existují jednotlivá hlášení o kožních reakcích (tzv. recall feenomén“)v místech předchozích extravazací po podání paklitaxelu v odlišném místě. K dnešnímu dni není známa specifická léčba extravazací.

Tabulka níže znázorňuje nežádoucí účinky nezávisle na jejich intenzitě, které provázejí samostatnou léčbu paklitaxelem podávaným jako 3hodinová infuze u metastatických onemocnění (812 pacientů

léčených v klinických hodnoceních) a nežádoucí účinky hlášené v

postmarketingovém sledování* paklitaxelu.

Výskyt nežádoucích účinků je popsán níže a definován podle následujících pravidel: velmi časté (> 1/10), časté (> 1/100, < 1/10), méně časté (> 1/1,000, <1 /100), vzácné (> 1/10 000, < 1/1000), velmi vzácné (< 1/10 000).

Infekce a infestace

velmi časté: infekce (hlavně infekce močových cest a infekce horních cest dýchacích) s hlášenými případy fatálních následků.méně časté: septický šokvzácné*: pneumonie, peritonitida, sepse

8/ 16

Poruchy krve a lymfatického systému

velmi časté: myelosuprese, neutropenie, anémie, trombocytopenie, leukopenie, krvácenívzácné*: febrilní neutropenievelmi vzácné*: akutní myeloidní leukemie, myelodysplastický syndrom

Poruchy imunitního systému

velmi časté: mírné reakce přecitlivělosti (většinou zčervenání a vyrážka)méně časté: výrazné reakce přecitlivělosti vyžadující léčbu (např. hypotenze, angioneurotický edém, dýchací obtíže, generalizovanákopřivka, mrazení, bolest zad, bolest na hrudi, tachykardie, abdominální bolest, bolest v končetinách, diaforeza a hypertenze) vzácné*: anafylaktické reakcevelmi vzácné*: anafylaktický šok

Poruchy metabolismu a výživy

velmi vzácné*: anorexie

Psychiatrické poruchy

velmi vzácné*: stav zmatenosti

Poruchy nervového systému

velmi časté: neurotoxicita (většinou periferní neuropatie)vzácné*: motorická neuropatie (následkem toho menší distální slabost)velmi vzácné*: autonomní neuropatie (následkem toho paralytický ileus a ortostatická hypotenze), křeče grand mal, křeče, encefalopatie, závrať, bolest hlavy, ataxie

Poruchy oka

velmi vzácné*: poruchy optického nervu a/nebo poruchy vidění (jiskřící skotomy), zejména u pacientů, kteří dostávají vyšší dávky než je doporučeno

Poruchy ucha a labyrintu

velmi vzácné*: ototoxicita, ztráta sluchu, tinnitus, vertigo

Srdeční poruchy

časté: bradykardieméně časté: kardiomyopatie, asymptomatická ventrikulární tachykardie, tachykardie s extrasystolou, AV-blok a synkopa, infarkt myokarduvelmi vzácné*: fibrilace síní, supraventrikulární tachykardie

Cévní poruchy

velmi časté: hypotenzeméně časté: hypertenze, trombóza, tromboflebitidavelmi vzácné*: šok

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

vzácné*: dyspnoe, pleurální výpotek, intersticiální pneumonie, plicní fibróza, embolie plic, selhání dýchánívelmi vzácné*: kašel

Gastrointestinální poruchy velmi časté: nauzea, zvracení, průjem, mukozitida

méně časté*: střevní obstrukce, perforace střeva, ischemická kolitida, pankreatitidavelmi vzácné*: mesenterická trombóza, pseudomembranózní kolitida, ezofagitida, zácpa, ascites, neutropenická kolitida

Poruchy jater a žlučových cest

velmi vzácné*: hepatická nekróza, hepatická encefalopatie (oboje s hlášeným případem fatálního následku)

Poruchy kůže a podkožnítkáně

velmi časté: alopeciečasté: přechodné, mírné změny na nehtech a kůživzácné*: svědění, vyrážka, erytémvelmi vzácné*: Stevens-Johnsonův syndrom, epidermální nekrolýza, erythema multiforme, exfoliativní dermatitida, urtikarie, onycholýza (pacienti podstupující léčbu se musí na rukou a nohou chránit před sluncem)

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

velmi časté: artralgie, myalgie

9/ 16

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

časté: reakce v místě injekce (včetně lokálního edému, bolesti, erytému, zatvrdnutí, občas extravazace, které mohou vést ke vzniku celulitidy, kožní fibrózy a kožní nekrózy)vzácné*: astenie, pyrexie, dehydratace, edém, malátnost

Vícenásobná vyšetření

časté: zavažná elevace AST (SGOT), zavažná elevace alkalické fosfatázyméně časté: zavažná elevace bilirubinuvzácné*: zvýšení krevního kreatininu

Pacienti s karcinomem prsu, kteří dostávají paklitaxel jako podpůrnou léčbu po AC zaznamenali neurotoxicitu, alergické reakce, artralgii/myalgii, anemii, infekci, horečku, nauzeu/zvracení a průjem častěji ve srovnání s pacienty, kteří dostávají pouze samotný přípravek AC. Frekvence těchto nepříznivých reakcí byla konzistentní jako při používání samotného paklitaxelu, jak je popsáno výše.

Kombinovaná léčbaNásledující popis odkazuje na dvě velké studie chemoterapie první linie karcinomu vaječníku (paklitaxel + cisplatina: více než 1050 pacientek), dvě studie fáze III první linie léčby metastatického karcinomu prsu, jedna sledující kombinaci s doxorubicinem (paklitaxel + doxorubicin: 267 pacientek), druhá sledující kombinaci s trastuzumabem (plánovaná analýza podskupiny paklitaxel + trastuzumab: 188 pacientek) a dvě studie fáze III léčby pokročilého NSCLC (paklitaxel + cisplatina: více než 360 pacientek) (viz bod 5.1).

Neurotoxicita, artralgie/myalgie a přecitlivělost byly hlášeny častěji a byly závažnější u pacientů, kterým byl podáván paklitaxel v 3hodinové infuzi a potom cisplatina v první linii chemoterapie karcinomu vaječníku, než u těch, kteří byli léčeni cyklofosfamidem a následně cisplatinou.Myelosuprese se objevovala méně často a v menším stupni při 3hodinové infuzi paklitaxelu následované cisplatinou ve srovnání s cyklofosfamidem následovaným cisplatinou.

V první linii chemoterapie metastatického karcinomu prsu byly neutropenie, anemie, periferní neuropatie, artralgie/myalgie, astenie, horečka a průjem více závážné a častější, když byl podán paklitaxel (220 mg/m

2) jako 3hodinová infuze 24 hodin po podání doxorubicinu (50 mg/m2) v

porovnání se standardní léčbou FAC (5-FU 500 mg/m

2, doxorubicin 50 mg/m2, cyklofosfamid

500 mg/m

2). Nauzea a zvracení se vyskytly méně často a v méně závažné formě při režimu

paklitaxel (220 mg/m

2) / doxorubicin (50 mg/m2) v porovnání se standardním režimem FAC.

Užívání kortikosteroidů zřejmě přispělo k menšímu výskytu a menší závažnosti nauzey a zvracení ve skupině paklitaxel/doxorubicin.

Když byl paklitaxel podáván s trastuzumabem jako 3hodinová infuze v první linii léčby pacientů s metastatickým karcinomem prsu, byly hlášeny následující případy častěji než při léčbě paklitaxelem v monoterapii (bez ohledu na vztah k paklitaxelu nebo trastuzumabu): srdeční selhání (8 % vs 1 %), infekce (46 % vs 27 %), mrazení (42 % vs 4 %), horečka (47 % vs 23 %), kašel (42 % vs 22 %), vyrážka (39 % vs 18 %), artralgie (37 % vs 21 %), tachykardie (12 % vs 4 %), průjem (45 % vs 30 %), hypertenze (11 % vs 3 %), krvácení z nosu (18 % vs 4 %), akne (11 % vs 3 %), herpes simplex (12 % vs 3 %), náhodné úrazy (13 % vs 3 %), nespavost (25 % vs 13 %), rinitida (22 % vs 5 %), sinusitida (21 % vs 7 %) a reakce v místě injekce (7 % vs 1 %). Některé tyto rozdíly v četnosti je třeba přičítat většímu počtu a délce léčebných cyklů kombinace paklitaxelu / trastuzumabu v porovnání s monoterapií paklitaxelem. Závažné nežádoucí účinkybyly hlášeny v podobné míře pro paklitaxel / trastuzumab a monoterapii paklitaxelem.

10/ 16

Při podávání doxorubicinu v kombinaci s paklitaxelem u metastatického karcinomu prsu byla pozorována abnormální srdeční kontrakce (≥ 20 % redukce podílu výkonu levé komory) u 15 % pacientů v porovnání s 10 % pacientů léčených standardními režimy FAC. Městnavé srdeční selhání bylo pozorováno u < 1 % v obou terapiích paklitaxel/doxorubicin i standardní FAC.Podávání trastuzumabu v kombinaci s paklitaxelem u pacientů dříve léčených antracykliny prokázalo zvýšený počet a závažnost srdeční dysfunkce v porovnání s monoterapií paklitaxelem (NYHA třída I/II: 10 % vs 0 %; NYHA třída III/IV: 2 % vs 1 %) a je zřídka spojována s úmrtím (viz souhrn údajů o přípravku pro trastuzumab). Kromě těchto vzácných případů, byla odpověď na příslušnou medicínskou léčbu u všech pacientů adekvátní.

Radiační pneumonitida byla hlášena u pacientů, kteří dostávali současně radioterapii.

Kaposiho sarkom související s AIDS:Kromě hematologických a hepatických nežádoucích účinků (viz níže), je obvykle četnost a závažnost nežádoucích účinků podobná u pacientů s KS a u pacientů léčených paklitaxelem v monoterapii na jiné solidní nádory, vycházeje z klinické studie zahrnující 107 pacientů.

Poruchy krve a lymfatického systému:Myelosuprese je hlavní toxicita omezující dávku. Neutropenie je nejdůležitější hematologická toxicita. Během počáteční léčby se objevila závažná neutropenie (< 0,5 x 10

9/l) u 20 % pacientů.

Po celou dobu léčby byla pozorována závažná neutropenie u 39 % pacientů. Neutropenie po dobu > 7 dní byla pozorována u 41 % pacientů a po dobu 30-35 dní u 8 % pacientů. Během 35 dní zmizela neutropenie u všech vyšetřovaných pacientů. Výskyt neutropenie stupně 4, která trvala > 7 dní byl u 22 %.

Neutropenická horečka v souvislosti s paklitaxelem byla hlášena u 14 % pacientů a u 1,3 % léčebných cyklů. Během léčby paklitaxelem se vyskytly 3 fatální septické epizody (2,8 %), které souvisely s léčivým přípravkem.

Trombocytopenie byla pozorována u 50 % pacientů a byla závažná (< 50 x 10

9/l) v 9 % případů.

Pouze u 14 % byl zaznamenán pokles počtu trombocytů < 75 x 10

9/l, nejméně jednou během léčby.

Epizody krvácení související s paklitaxelem byly hlášeny u < 3 % pacientů, ale krvácení byla zjištěna.

Anemie (Hb < 11 g/dL) byla pozorována u 61 % pacientů a závažná (Hb < 8 g/dL) byla v 10 % případů. Transfuze erytrocytů byla potřeba u 21 % pacientů.

Poruchy jater a žlučových cest: U pacientů (u > 50 % užit inhibitor proteázy) s normální výchozífunkcí jater, byl ve 28 % zvýšený bilirubin, ve 43 % zvýšená alkalická fosfatáza a ve 44 % zvýšené AST (SGOT). Pro každý z těchto parametrů bylo zvýšení závažné v 1 % případů.

4.9

Předávkování

Není známo antidotum při předávkování paklitaxelem. Komplikace, které obvykle při předávkovánínastávají jsou myelosuprese, periferní neuropatie a mukositida.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

11/ 16

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Rostlinné alkaloidy a jinápřírodní léčiva, taxany,Kód ATC: L01C D01

Paklitaxel je nové antimikrotubulární činidlo, které podporuje shromažďování mikrotubulů z dimerů tubulinu a stabilizuje mikrotubuly prevencí před depolymerizací. Tato stabilita má za následek inhibici normální dynamické opětovné organizace sítě mikrotubulů, která je nezbytná pro vitální mezifázi a mitotické buněčné funkce. Dále paklitaxel indukuje abnormální pole nebo svazky mikrotubulů během buněčného cyklu a rozmanité hvězdice mikrotubulů během mitózy.

V první linii chemoterapie karcinomu vaječníku byla bezpečnost a účinnost paklitaxelu hodnocena ve dvou hlavních, randomizovaných, kontrolovaných (vs. cyklofosfamid 750 mg/m

2/cisplatin

75 mg/m

2) studiích. Ve studii B-MS CA 139-209 dostávalo 650 pacientů s primárním karcinomem

vaječníku, stádia IIb-c, III nebo IV maximálně 9 léčebných cyklů paklitaxelu (175 mg/m

2 po dobu

3 hodin) následovaných cisplatinou (75 mg/m

2) nebo kontrolou. Druhá hlavní studie (GOG-111/B-

MS CA 139-022) vyhodnocovala maximálně 6 běhů buď paklitaxelu (135 mg/m

2 po dobu

24 hodin) následovaných cisplatinou (75 mg/m

2) nebo kontrolou u více než 400 pacientů s primární

rakovinou vaječníku stádia III/IV, s > 1 cm reziduální nemoci po laparotomii nebo s distantními metastázami. Zatímco dva různé způsoby dávkování paklitaxelu nebyly porovnávány přímo navzájem, v obou studiích měli pacienti léčení paklitaxelem v kombinaci s cisplatinou výrazně vyšší míru odezvy, delší dobu do progrese a delší dobu přežití v porovnání se standardní terapií.Zvýšená neurotoxicita, artralgie/myalgie, ale snížená myelosuprese byla pozorována u pacientek s pokročilou rakovinou vaječníku, kterým byla podávána tříhodinová infuze paklitaxelu/cisplatiny ve srovnání s pacientkami, které dostávaly cyklofosfamid/cisplatinu.

V adjuvantní léčbě karcinomu prsu bylo léčeno 3121 pacientů s karcinomem prsu s pozitivními uzlinami adjuvantní paklitaxelovou terapií nebo žádnou chemoterapií po 4 cyklech doxorubicinu a cyklofosfamidu (CALGB 9344, BMS CA 139-223). Průměrná doba sledování byla 69 měsíců.Celkově pacienti léčení paklitaxelem měli výrazné snížení až o 18 % v riziku relapsu onemocnění oproti pacientům, kteří dostávali pouze samotné AC (p=0,0014), a výrazné snížení až o 19 % v riziku úmrtí (p=0,0044) ve srovnání s pacienty používajícími samotné AC. Retrospektivní analýza prokázala přínos u všech podskupin pacientů. U pacientů s nádory negativními na hormonový receptor/s neznámými nádory bylo snížení rizika relapsu 28 % (95 % Cl: 0,59-0,86). U podskupiny pacientů s nádory pozitivními na hormonový receptor bylo snížení rizika relapsu 9 % (95 % Cl:0,78-1,07). Avšak provedení studie nezkoumalo účinnost prodloužené terapie s AC až na 4 cykly.Na základě této jedné studie nelze vyloučit, že pozorované účinky mohou být bodečně z důvodu různé doby trvání chemoterapie mezi těmito dvěmi větvemi (AC 4 cykly; AC + paklitaxel 8 cyklů).Z tohoto důvodu je třeba chápat adjuvantní léčbu paklitaxelem jako alternativu k prodloužené léčbě s AC.

12/ 16

Ve druhé velké klinické studii adjuvantní léčby rakoviny prsu s pozitivními uzlinami podobného provedení bylo randomizováno 3060 pacientů, kteří používali nebo nepoužívali 4 cykly paklitaxeluv nejvyšší dávce 225 mg/m

2 a potom 4 cykly AC (NSABP B-28, BMS CA139-270). Při průměrné

době sledování 64 měsíců bylo u pacientů léčených paklitaxelem zaznamenáno výrazné snížení rizika o 17 % co se týče relapsu onemocnění v porovnání s pacienty, kteří dostávali samotné AC (p=0,006); léčba paklitaxelem vedla ke snížení rizika úmrtí o 7 % (95 % Cl: 0,78-1,12). Všechny analýzy podskupin zvýhodňovaly větev s paklitaxelem. Ve studii pacientů s nádory pozitivními na hormonový receptor bylo snížení rizika relapsu 23 % (95 % Cl: 0,6-0,92), u podskupiny pacientů s nádory negativními na hormonový receptor bylo snížení rizika relapsu 10 % (95 % Cl: 0,7-1,11).

V první linii léčby metastatické rakoviny prsu byla hodnocena bezpečnost a účinnost léčby ve dvou pivotních, randomizovaných, kontrolovaných, nezaslepených studiích fáze III.V první studii (BMS CA139-278), byla porovnávána kombinace bolus doxorubicin (50 mg/m

2)

následovaný po 24 hodinách paklitaxelem (220 mg/m

2

3-hodinovou infuzí) (AT), oproti

standardním režimům FAC (5-FU 500 mg/m

2, doxorubicin 50 mg/m2, cyklofosfamid 500 mg/m2),

obě léčby podávané každé tři týdny v 8 cyklech. Do této randomizované studie bylo zařazeno 267 pacientů s metastatickou rakovinou prsu, kteří nedostávali chemoterapii nebo pouze chemoterapii bez antracyklinu v adjuvantním nastavení. Výsledky prokázaly signifikantní rozdíl v době progrese u pacientů dostávajících AT v porovnání k těm, kteří obdrželi FAC (8,2 vs 6,2 měsíců; p=0,029). Průměrná doba přežití byla ve prospěch léčby paklitaxelem/doxorubicinem vs. FAC (23,0 vs. 18,3 měsíců; p=0,004). Ve větvi s AT a FAC 44 % , resp. 48 % obdrželo následnou chemoterapii, která obsahovala taxany v 7 % resp. 50 % . Celková míra odezvy byla rovněž výrazně vyšší u větve AT v porovnání s větví FAC (68 % vs. 55 %).Kompletní odezva byla pozorována u 19 % pacientů větve paklitaxel/doxorubicin vs. 8 % pacientů větve FAC. Všechny výsledky účinnosti byly následně potvrzeny nezávislým zaslepeným posudkem.

V druhé pivotní studii byla hodnocena bezpečnost a účinnost paklitaxelu a trastuzumabu v plánované analýze podskupiny (pacienti s metastatickou rakovinou prsu, kteří dříve dostávali adjuvantní antracykliny) studie HO648g. Účinnost trastuzumabu v kombinaci s paklitaxelem u pacientů, kteří nedostávali adjuvantní antracykliny, nebyla potvrzena. Byla porovnávána kombinace trastuzumabu (4 mg/kg zátěžová dávka, potom 2 mg/kg týdně) a paklitaxelu (175 mg/m

2) 3hodinová infuze, každé tři týdny s léčbou samotným paklitaxelem (175 mg/m2)

3hodinová infuze, každé tři týdny u celkem 188 pacientů s metastatickou rakovinou prsu s nadměrnou expresí HER-2 (2+ nebo 3+ měřeno imunohistochemií), kteří byli předtím léčeni antracykliny. Paklitaxel byl podáván každé tři týdny v alespoň šesti bězích, zatímco trastuzumab byl podáván týdně až do progrese onemocnění. Studie prokázala výrazný zisk pro pacienty používajícími kombinaci paklitaxelu/trastuzumabu v následujících parametrech - doba do progrese (6,9 vs. 3 měsíce), míra odezvy (41 % vs. 17 %) a trvání odezvy (10,5 vs. 4,5 měsíců) v porovnání se samotným paklitaxelem. Nejzávažnější toxicita pozorovaná u kombinace paklitaxel/trastuzumab byla srdeční dysfunkce (viz bod 4.8).

Ve dvou studiích fáze III (367 pacientů v režimech obsahujících paklitaxel) byla hodnocena léčba pokročilého NSCLC, paklitaxelem 175 mg/m

2 následovaným cisplatinou 80 mg/m2. Obě byly

randomizované studie, jedna srovnávala s léčbou cisplatinou 100 mg/m

2, druhá používala teniposid

100 mg/m

2 následovaný cisplatinou 80 mg/m2 jako komparátor (367 pacientů na komparátoru).

Výsledky obou studií byly podobné. U hlavního výsledku, vlivu na mortalitu, nebyl výrazný rozdíl mezi režimy obsahujícími paklitaxel a komparátor (průměrná doba přežití 8,1 a 9,5 měsíců u režimů s obsahem paklitaxelu, 8,6 a 9,9 měsíců u komparátorů). Podobně nebyl žádný výrazný

13/ 16

rozdíl mezi léčbami v přežití bez progrese. Výrazný přínos byl pokud jde o klinickou míru odezvy.Výsledky hodnocení kvality života naznačují přínos režimů obsahujících paklitaxel z hlediska ztráty chuti a poskytuje jasný důkaz horší jakosti režimů obsahujících paklitaxel z hlediska periferní neuropatie (p < 0,008).

V léčbě KS souvisejícího s AIDS byla zkoumána bezpečnost a účinnost paklitaxelu ve studii bez komparátoru u pacientů s pokročilým KS, léčených dříve systémovou chemoterapií. Primárním cílem hodnocení

byla nejlepší odpověď nádoru. Ze 107 pacientů bylo 63 považováno za

rezistentní na liposomální antracykliny. Má se za to, že tato podskupina tvoří jádro účinné populace. Celková míra uspěšnosti (kompletní/bodečná odezva) po 15 cyklech léčby byla 57 % (Cl 44 – 70 %) u pacientů rezistentních na lipozomální antracykliny. Přes 50 % odezvy bylo zřetelné už po prvních 3 cyklech. U pacientů rezistentních na lipozomální antracykliny byla míra odpovědi srovnatelná s pacienty, kteří nikdy neobdrželi inhibitor proteázy (55,6 %) a s těmi, kteří dostávali jeden alespoň 2 měsíce před léčbou paklitaxelem (60,9 %). Průměrná doba do progrese v populacibyla 468 dní (95 % Cl 257-NE). Průměrná doba přežití nemohla být vypočtena, ale méně než hranice 95 % byla 617 dní v populace.

5.2

Farmakinetické vlastnosti

Po intravennózním podání vykazuje paklitaxel bifázický pokles v koncentracích plazmy.

Farmakokinetické vlastnosti paklitaxelu se stanovovaly po 3- a 24hodinových infuzích v dávkách 135 mg/m

2 a 175 mg/m2. Průměrný konečný poločas rozpadu kolísal mezi 3 až 52,7 hodinami a

průměrné, odvozené hodnoty celkové tělesné clearance se pohybovaly, od 11,6 do 24 l/hodin/m

2.;

celková tělesná clearance se pravděpodobně snižuje s vyššími plazmatickými koncentracemi paklitaxelu. Průměrný distribuční objem v rovnovážném stavu kolísal od 198 do 688 l/m

2, což

naznačuje extenzivní extravaskulární distribuci nebo tkáňovou vazbu. U 3hodinové infuze měly zvyšující se dávky za následek nelineární farmakokinetiku. U zvýšení dávky o 30 % z 135 mg/m

2

na 175 mg/m

2 se hodnoty Cmax a AUC->∞ zvýšily o 75 % resp. 81 %.

Po intravenózní dávce 100 mg/m

2 podané v 3hodinové infuzi 19 pacientům s KS, průměrná

hodnota Cmax byla 1,530 ng/ml (rozpětí 761-2,860 ng/mL) a průměr AUC 5,619 ng/h/ml (rozpětí 2,609-9,428 ng/ h/ml).Clearance byla 20,6 l/h/m

2 (rozpětí 11-38 l/h/m2) a distribuční objem byl 291 l/m2 (rozpětí 121-

638 l/m

2). Konečný poločas eleminace byl v průměru 23,7 hodin (rozpětí 12-33 hod).

Variabilita v rámci pacienta v systémové expozici paklitaxelu byla minimální. Nebyl žádný důkaz o akumulaci paklitaxelu během více léčebných běhů.

In vitro studie vazby na proteiny lidského séra ukazují, že 89-98 % léku se navázalo. Přítomnost cimetidinu, ranitidinu, dexamethasonu nebo difenhydraminu neovlivňuje vazbu paklitaxelu na proteiny.

Metabolická dispozice paklitaxelu nebyla u lidí zcela objasněna. Průměrné hodnoty kumulativní urinární návratnosti nezměněného léku kolísaly od 1,3 až 12,6 % dávky, což ukazuje na extenzivní nerenální clearance. Hepatický metabolizmus a biliární clearance mohou být základním mechanizmem k dispozici paklitaxelu. Zdá se, že paklitaxel se metabolizuje zejména enzymy cytochromu P450. Po podání radioaktivně značeného paklitaxelu průměrně 26 %, 2 % a 6 % radioaktivity bylo vyloučeno stolicí jako 6-hydroxypaklitaxel, 3'-p-dihydroxy-paklitaxel, 6-3'-p-

14/ 16

dihydroxy-paklitaxel. Tvorba těchto hydroxylovaných metabolitů je katalyzována CYP2C8, -3A4 a -2C8 resp. -3A4. Efekt renální nebo hepatické dysfunkce na dispozici paklitaxelu po 3hodinové infuzi nebyl formálně zjišťován. Farmakokinetické vlastnosti získané u jednoho pacienta podstupujícího hemodialýzu, který dostával 3hodinovou infuzi paklitaxelu 135 mg/m

2 byly v rámci

rozpětí, které bylo definováno u nedialyzovaných pacientů.

V klinických studiích, kde byl paklitaxel podáván současně s doxorubicinem byla distribuce a eliminace doxorubicinu a jeho metabolitů prodloužena. Celková plazmatická expozice doxorubicinem byla o 30 % vyšší, když byl po paklitaxelu podán bezprostředně doxorubicin, než když byl mezi léky 24hodinový interval.

Informace o používání paklitaxelu v kombinaci s jinými terapiemi naleznete v souhrnu údajů o přípravku pro cisplatinu, doxorubicin nebo trastuzumab.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Karcinogenní potenciál paklitaxelu nebyl předmětem studií. Avšak je možné, že paklitaxel je vzhledem ke svému mechanizmu účinku karcinogenní a genotoxický. Bylo prokázáno, že paklitaxelje mutagenní v testovacích systémech na savcích in vitro a in vivo.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Glyceromakrogol-ricinoleátBezvodý ethanol Kyselina citronová

6.2

Inkompatibility

Polyetoxylovaný ricinový olej může mít za následek vylučování DEHP (di-(2-ethylhexyl)ftalát) z polyvinylchloridových (PVC) nádob při hladinách, které stoupají s časem a koncentrací. Proto sepři přípravě, skladování a podávání naředěného přípravku Paclimedac musí používat zařízení, které neobsahuje PVC.

6.3

Doba použitelnosti

Neotevřená injekční lahvička 3 roky

Po otevření:Z mikrobiologického, chemického a fyzikálního hlediska by měl být přípravek uchováván maximálně po dobu 28 dnů při teplotě 25 °C. Jiná doba a podmínky uchovávání jsou v odpovědnosti uživatele.

Po rozředění:Naředěný roztok pro infuzi je chemicky a fyzikálně stabilní po dobu až 72 hodin při teplotě 25 °C.Naředěné roztoky se nemají uchovávat v chladničce (viz bod 6.6).

15/ 16

Z mikrobiologického hlediska je třeba zředěný produkt použít okamžitě.

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

6.5

Druh obalu a velikost balení

Skleněné injekční lahvičky typu I (se zátkou z bromobutylové pryže potaženou PTFE) obsahující30 mg, 100 mg nebo 300 mg paklitaxelu v 5 ml, 16,7 ml nebo 50 ml roztoku.

Každá injekční lahvička je balena v krabičce odděleně.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Postupujte podle platných místních pokynů pro manipulaci s chemoterapeutickými látkami.

Manipulace: Jako u všech chemoterapeutických látek je při manipulaci s přípravkem Paclimedactřeba zachovávat opatrnost. Ředění musí provádět vyškolený personál ve zvlášť k tomu určených prostorách za aseptických podmínek. Musí se používat vhodné ochranné rukavice. Je třeba dbát bezpečnostních opatření, aby nedošlo ke kontaktu s kůží nebo sliznicí. V případě kontaktu s kůží, omyjte oblast vodou a mýdlem. Po potřísnění bylo pozorováno brnění a pocity pálení a zarudnutí pokožky. V případě kontaktu se sliznicí, opláchněte okamžitě vodou. Po vdechnutí byla hlášena dušnost, bolest na hrudi, pálení v krku a nauzea.

Uchovávání neotevřených injekčních lahviček v chladničce může vést ke sraženinám, které se rozpustí při pokojové teplotě za mírného protřepání nebo i bez protřepání. Kvalita přípravku není ovlivněna. Injekční lahvičky se musí zlikvidovat, jestliže roztok zůstane zakalený nebo se v něm utvoří sraženiny, které se nedají rozpustit.

Po opakovaných vstupech jehly a odebrání přípravku zůstává přípravek v injekční lahvičce mikrobiálně, chemicky a fyzikálně stabilní až 28 dní při teplotě 25 °C. Jiná doba a podmínky uchovávání jsou v odpovědnosti uživatele.

Použití Chemo-Dispensing Pin nebo hrotu se nedoporučuje, neboť by se mohla poškodit zátka a došlo by tak ke ztrátě sterility.

Příprava roztoku pro infuzi: před přípravou infuze musí být paklitaxel naředěn za aseptických podmínek. Paklitaxel se ředí 0,9% roztokem chloridu sodného nebo 5% roztokem glukózy nebo 5% glukózou a 0,9 % roztokem chloridu sodného nebo Ringerovým roztokem a 5% glukózou na koncentraci 0,3 – 1,2 mg/ml.

Chemická a fyzikální stabilita naředěné infuze při teplotě 25 °C je 72 hodin.Z mikrobiologického hlediska je třeba produkt použít okamžitě. Jestliže není použit okamžitě, za podmínky a dobu uchování před použitím zodpovídá uživatel.

16/ 16

Po naředění se roztok může zakalit. Zákal je způsoben vehikulem a nedá se odstranit filtrací.Paklitaxel se podává infúzí přes in-line filtr s mikropórézní membránou s průměrem otvorů ne větším než 0,22 m. Testování infuzního systému s použitím in-line filtru neodhalilo žádné významné ztráty účinnosti.Byly hlášeny vzácné případy sraženin během infuze paklitaxelu, obvykle na konci 24-hodinové infuze. I když příčina sraženin není známá, lze předpokládat, že je to na základě možného přesyceníroztoku. Aby se snížilo riziko tvorby sraženin, musí se paklitaxel použít co nejrychleji po naředění a je třeba zamezit nadměrné vibraci a třesení. Před použitím je třeba infuzní sety řádně propláchnout. Během infuze se musí často kontrolovat vzhled roztoku a objeví-li se sraženiny, je třeba infuzi ukončit.

Aby se minimalizovala expozice pacientů DEHP (di-(2-ethylhexyl)ftalát), který se může vylučovat z PVC infuzních vaků, setů a dalšího zdravotnického vybavení, má být naředěný roztok paklitaxelu uchováván v lahvích bez PVC (skleněných, polypropylenových) nebo v plastových nádobách (polypropylen, polyolefin) a podáván v infuzních setech s polyethylenovými hadičkami. Filtry (např. Ivex-2

) s krátkými vstupy a výstupy z PVC nevedly k významnému vylučování DEHP.

Likvidace: Všechny předměty potřebné k přípravě, podání, nebo které jinak přišly do kontaktu s paklitaxelem musí být zlikvidovány v souladu s místními předpisy likvidace chemoterapeutických látek.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbHFehlandtstraße 320354 HamburgNěmecko

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

44/597/07-C

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

26.09.2007/30.1.2011

10.

DATUM REVIZE TEXTU

28.3.2012


nahoru

Informace na obalu

OZNAČENÍ NA OBALU

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALUKrabička

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Paclimedac 6 mg/ml koncentrát pro přípravu infuzního roztoku Paclitaxelum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

1 ml koncentrátu pro infuzní roztok obsahuje paclitaxelum 6 mg.

Jedna 5 ml injekční lahvička obsahuje paclitaxelum 30 mg.Jedna 16,7 ml injekční lahvička obsahuje paclitaxelum 100 mg.Jedna 50 ml injekční lahvička obsahuje paclitaxelum 300 mg.

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

glyceromakrogol-ricinoleát bezvodý ethanol (395 mg/ml)kyselina citronová

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

Koncentrát pro přípravu infuzního roztoku 6 mg/ml

1 x 5 ml1 x 16,7 ml1 x 50 ml

5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Intravenózní použití.Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.Před použitím se musí naředit.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Cytostatická látka

8.

POUŽITELNOST

EXP:

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.Podmínky uchovávání po otevření a rozředění jsou uvedeny v příbalové informaci, bod „Následující informace je určena pouze pro zdravotnické pracovníky“.

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Postupujte podle pokynů pro manipulaci s cytostatickými látkami.

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbHFehlandtstraße 320354 HamburgNěmecko

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

MA č: 44/597/07-C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

č. š.:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Nevyžaduje se - odůvodnění přijato

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU

injekční lahvičky

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Paclimedac 6 mg/ml koncentrát pro přípravu infuzního roztoku Paclitaxelum

2.

ZPŮSOB PODÁNÍ

i.v.

3.

POUŽITELNOST

EXP:

4.

ČÍSLO ŠARŽE

č. š.:

5.

OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

5 ml16,7 ml 50 ml

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.