Optodrop-Combi 2% + 0,5%

Kód 0156257 ( )
Registrační číslo 64/ 470/11-C
Název OPTODROP-COMBI 2% + 0,5%
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Alice Loren Co., Ltd, Bromley, Kent, Velká Británie
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0156257 OPH GTT SOL 1X5ML Oční kapky, roztok, Oční podání

nahoru

Příbalový létak OPTODROP-COMBI 2% + 0,5%

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.: sukls154079/2012

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

OPTODROP COMBI 2% + 0,5%

oční kapky, roztok

(dorzolamidi hydrochloridum, timololi maleas)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat.

-

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

-

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:

1.

Co je OPTODROP COMBI a k čemu se používá

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete OPTODROP COMBI používat

3.

Jak se OPTODROP COMBI používá

4.

Možné nežádoucí účinky

5.

Jak OPTODROP COMBI uchovávat

6.

Další informace

1.

CO JE OPTODROP COMBI A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

OPTODROP COMBI (dorzolamidi hydrochloridum a timololi maleas) jsou sterilní oční kapky. Jeden ml roztoku obsahuje 20 mg dorzolamidum (22,26 mg dorzolamidi hydrochloridum) a 5 mg timololum (6,83 mg timololi maleas). OPTODROP COMBI je přípravek obsahující kombinaci oftalmického inhibitoru enzymu karboanhydrázy a oftalmického beta-blokátoru. Obě látky snižují nitrooční tlak, ale každá jiným způsobem. OPTODROP COMBI se předepisuje ke snížení zvýšeného nitroočního tlaku u pacientů s glaukomem (zeleným zákalem), kdy oční kapky obsahující samotný beta-blokátor nejsou dostatečně účinné. Zvýšený nitrooční tlak může poškodit oční nerv a může vést ke zhoršení zraku a případně až ke slepotě. Na zvýšený nitrooční tlak Vás může upozornit jen velmi málo příznaků. Aby byl odhalen, je třeba lékařské vyšetření. Pokud máte zvýšený nitrooční tlak, je důležité, aby se lékařské oční vyšetření a měření nitroočního tlaku provádělo pravidelně. 2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE OPTODROP COMBI POUŽÍVAT Nepoužívejte OPTODROP COMBI

-

jestliže jste alergický/á na dorzolamid-hydrochlorid, timolol- maleinát, betablokátory nebo na kteroukoli další složku přípravku OPTODROP COMBI

-

jestliže máte v současnosti nebo jste měl(a) v minulosti dýchací potíže, jako astma nebo těžký chronický obstrukční zánět průdušek jestliže trpíte jakýmkoli srdečním onemocněním

-

jestliže máte závažné onemocnění nebo poruchu ledvin

Pokud si nejste jisti, zda můžete OPTODROP COMBI používat, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Zvláštní opatrnosti při použití OPTODROP COMBI je zapotřebí Informujte svého lékaře o všech onemocněních a zdravotních problémech v současnosti i v minulosti:

o

koronární onemocnění srdce (onemocnění věnčitých cév), srdeční selhání, nízký krevní tlak

o

poruchy srdeční frekvence, jako např. bradykardie

o

dýchací potíže, astma, chronickou obstrukční plicní nemoc

o

onemocnění periferních tepen, jako např. Raynaudova nemoc nebo Raynaudův syndrom

o

cukrovka, protože timolol může maskovat projevy a známky nízké hladiny cukru v krvi

o

zvýšenou činnost štítné žlázy, protože timolol může maskovat projevy a známky této zvýšené

činnosti

o o

jakýchkoli alergiích na kterýkoli lék

Řekněte svému lékaři, pokud trpíte svalovou slabostí nebo u Vás byla stanovena diagnóza myastenie. Informujte svého lékaře, že používáte OPTODROP COMBI před chirurgickou anestezií, protože timolol může změnit účinek některých léků používaných v průběhu anestezie. Před operací a podáním anestezie (i u zubního lékaře) informujte lékaře nebo zubního lékaře, že používáte OPTODROP COMBI, protože ve spojení s anestezií může dojít k náhlému poklesu krevního tlaku. Pokud se u Vás objeví dráždění oka nebo jiné oční obtíže, např. zčervenání nebo otok očních víček, oznamte to okamžitě svému lékaři. Pokud máte podezření, že OPTODROP COMBI je příčinou nějaké alergické reakce (např. kopřivky, zčervenání a svědění oka), přestaňte přípravek používat a poraďte se se svým lékařem. Sdělte také svému lékaři, pokud se u Vás objeví infekce oka, pokud dojde k poranění oka nebo jste prodělal oční operaci nebo se u Vás objevily jiné příznaky nebo zhoršení příznaků onemocnění. Pokud nosíte měkké kontaktní čočky, je třeba poradit se před používáním přípravku OPTODROP COMBI s lékařem. Použití u dětí Zkušenosti s přípravkem OPTODROP COMBI u kojenců a dětí jsou omezené. Použití u starších osob Ve studiích s přípravkem OPTODROP COMBI měl přípravek podobné účinky u starších i mladších pacientů. Použití u pacientů s poškozením jater Sdělte svému lékaři, pokud máte nebo jste měl/a v minulosti potíže s játry. Užívání přípravku OPTODROP COMBI s jídlem a pitím Neuplatňuje se. Těhotenství a kojení Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék. Nepoužívejte OPTODROP COMBI, když jste těhotná, pokud to nepovažuje Váš lékař za nezbytné. Nepoužívejte OPTODROP COMBI, jestliže kojíte. Timolol může přecházet do mateřského mléka. Požádejte svého lékaře o radu předtím, než začnete užívat jakýkoli léčivý přípravek v období kojení.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky OPTODROP COMBI může ovlivňovat nebo být ovlivněný dalšími léky, které užíváte, včetně ostatních očních kapek k léčbě glaukomu. Informujte svého lékaře o všech lécích (včetně očních kapek), které užíváte nebo hodláte užívat. To platí i o lécích vydávaných bez lékařského předpisu. Je to zvláště důležité v případě, že užíváte léky na snížení krevního tlaku, k léčbě srdečních obtíží, cukrovky nebo deprese. Také informujte svého lékaře, pokud užíváte narkotika, inhibitory MAO nebo jiné oční kapky s obsahem beta-blokátorů nebo pokud užíváte jiný inhibitor karboanhydrázy jako například acetazolamid. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů Některé nežádoucí účinky spojené s používáním přípravku OPTODROP COMBI, jako je rozostřené vidění, mohou ovlivnit schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Neřiďte dopravní prostředky ani neobsluhujte stroje dokud se opět necítíte dobře a vaše vidění je v pořádku. Důležité informace o některých složkách přípravku OPTODROP COMBI Pokud nosíte měkké kontaktní čočky, informujte o tom svého lékaře dříve, než začnete OPTODROP COMBI používat (konzervační látka benzalkonium-chlorid může čočky zabarvit). 3.

JAK SE OPTODROP COMBI POUŽÍVÁ

Vždy používejte OPTODROP COMBI přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Obvyklá dávka přípravku je jedna kapka do postiženého oka (případně po jedné kapce do obou očí) ráno a večer. Pokud používáte přípravek OPTODROP COMBI s jinými očními kapkami, je třeba aplikovat přípravky s odstupem nejméně 10 minut. Návod k použití Nedotýkejte se špičkou kapátka povrchu oka ani jeho okolí. Při nesprávném zacházení s přípravkem a při kontaktu kapátka s okem a jeho okolím mohou být oční kapky kontaminovány bakteriemi způsobujícími oční infekce. Použití kontaminovaného roztoku může způsobit závažné poškození oka a následnou ztrátu zraku. Abyste předešli možné kontaminaci kapek, před použitím kapek si umyjte ruce a zabraňte kontaktu kapátka s jakýmkoli povrchem. Pokud se domníváte že mohou být kapky kontaminovány nebo se u vás rozvine oční infekce, ihned se ohledně dalšího užívání obraťte na svého lékaře. Po vkápnutí přípravku OPTODROP COMBI stiskněte prstem vnitřní oční koutek proti nosu na 2 minuty. To pomůže, aby se léčivé látky nedostaly do celého těla. (do zbytku těla). Pokyny k použití 1. Před prvním použitím přípravku zkontrolujte, zda je ochranný proužek na přední straně lahvičky neporušený. U neotevřené lahvičky je malá mezera mezi lahvičkou a krytem normální. 2. Po odtržení ochranného proužku lze sejmout celý uzávěr. 3. Lahvička se otevře odšroubováním krytu ve směru šipek na vrchu víčka. Nestrhávejte kryt přímým pohybem s lahvičky. Přímým vytažením víčka zabráníte správné funkci dávkovače. 4. Zakloňte hlavu a stáhněte si lehce dolní víčko tak, aby se mezi víčkem a okem vytvořila „kapsička“.

5. Obraťte lahvičku dnem vzhůru a palcem nebo ukazovákem jemně tlačte na příslušnou plochu na lahvičce tak dlouho, až si do oka aplikujete podle pokynu lékaře jednu kapku. NEDOTÝKEJTE SE PŘITOM ŠPIČKOU KAPÁTKA POVRCHU OKA, ANI VÍČKA. 6. Jestliže je dávkování po prvním otevření těžké, nahraďte víčko na lahvičce a utáhněte (nepřetáhněte) a potom sejměte otočením víčka v opačném směru, jak je znázorněno šipkami na vrchu víčka. 7. Opakujte kroky 4 a 5 u druhého oka, pokud Vám tak lékař nařídil. 8. Nasaďte opět kryt lahvičky a zašroubujte jej tak, aby na lahvičce pevně seděl. Ke správnému zavření musí být šipka na levé straně krytu v zákrytu se šipkou na levé straně štítku lahvičky. Neutahujte příliš nebo může dojít k poškození lahvičky a krytu. 9. Špička aplikátoru je zkonstruována tak, aby vždy odkápla jednu dávku; proto otvor ve špičce NEZVĚTŠUJTE. 10. Po aplikaci všech dávek zůstane v lahvičce ještě malé množství přípravku. Nijak se tím neznepokojujte, protože malé množství přípravku OPTODROP bylo přidáno navíc a Vy jste vypotřebovali celé množství tohoto přípravku tak, jak Vám lékař předepsal. Nesnažte se získat zbytek léku z lahvičky. Jestliže jste použil(a) více přípravku OPTODROP COMBI, než jste měl(a) Pokud jste si vkápl(a) do oka více kapek nebo jste spolkl(a) část obsahu lahvičky, můžete mít závratě, obtíže s dýcháním nebo pociťovat zpomalení srdeční akce. Okamžitě vyhledejte svého lékaře. Jestliže jste zapomněl(a) použít OPTODROP COMBI OPTODROP COMBI je nutno používat tak, jak Vám předepsal Váš lékař. Pokud dávku vynecháte, vezměte si ji co nejdříve. Pokud ale už je téměř čas na další dávku, vynechanou dávku vypusťte a vraťte se k pravidelnému dávkovacímu režimu. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Jestliže jste přestal(a) používat OPTODROP COMBI Dávkování neměňte bez konzultace s lékařem. Pokud je nezbytné léčení přerušit, informujte o tom ihned svého lékaře. Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 4.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i OPTODROP COMBI nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Pokud se však objeví, budete potřebovat lékařské vyšetření. Obvykle můžete pokračovat v léčbě, když nežádoucí účinky nejsou závažné. Jestli Vás některé nežádoucí účinky znepokojují, řekněte o tom lékaři nebo lékárníkovi. Neukončujte léčbu, aniž byste se poradil(a) s lékařem. Pokud se u Vás objeví alergická reakce zahrnující kopřivku nebo otok obličeje, rtů, jazyka a/nebo hrdla, který může způsobit potíže při dýchání a polykání, musíte používání přípravku ukončit a okamžitě informovat lékaře. Následující nežádoucí účinky byly hlášeny při používání kombinace obou účinných látek nebo jedné účinné látky přípravku OPTODROP COMBI v klinických studiích nebo po uvedení na trh:

Frekvence nežádoucích účinků uvedených níže je definována podle následující konvence: Velmi časté (výskyt u víc než 1 z 10 pacientů) Časté (výskyt u víc než 1 ze 100 pacientů) Méně časté (výskyt u víc než 1 z 1 000 pacientů) Vzácné (výskyt u víc než 1 z 10 000 pacientů) Neznámé (frekvence nebyla stanovena z dostupných dat) Velmi časté (vyskytují se u více než 1 pacienta z 10) Pálení nebo píchání v očích, neobvyklá chuť Časté: (vyskytují se u 1 až 10 pacientů ze 100) Slzení nebo svědění očí, podráždění očí včetně spojivky a očního víčka, zánět horního víčka, zánět rohovky, snížená citlivost rohovky, suché oči, rozostřené vidění, narušení rohovky, bolest hlavy, zánět vedlejších nosních dutin, nevolnost, slabost, únava Méně časté (vyskytují se u 1 až 10 pacientů z 1 000) Zánět duhovky a řasnatého tělíska, poruchy zraku včetně změn lomivosti, závratě, deprese, zpomalení srdečního rytmu, mdloby, dušnost, nevolnost, poruchy trávení, slabost, únava, tvorba močových kamenů Vzácné (vyskytují se u 1 až 10 pacientů z 10 000) Podráždění očí včetně zarudnutí, bolest očí, tvorba strupů na očním víčku, přechodná krátkozrakost

(která po vysazení léčby vymizela), otoky rohovky, snížený tlak v oku, odchlípnutí cévnatky (po operaci), pokles oka, příznaky systémových alergických reakcí včetně angioedému, kopřivky, svědění, vyrážky, kontaktní dermatitidy, anafylaktického šoku a bronchospazmu (zúžení průdušek), systémový lupus erythematodes (autoimunitní onemocnění, které může způsobit zánět vnitřních orgánů), vypadávání vlasů, vyrážka podobná lupence nebo návrat lupénky, podráždění hrdla, sucho v ústech, kašel, dýchavičnost, dechové selhání, rýma, závratě, změna citlivosti, ušní šelest, nespavost, noční můry, ztráta paměti, zvýšený výskyt příznaků myasthenia gravis, snížené libido, cévní mozkové příhody, nízký krevní tlak, bolest na hrudi, bušení srdce, otoky, nepravidelný srdeční rytmus, městnavé srdeční selhání, srdeční zástava, špatné zásobování mozku krví, svalové křeče a/nebo bolesti při chůzi, Raynaudův fenomén (bolestivé zblednutí prstů), studené ruce a nohy, krvácení z nosu, průjem, Peyronieho choroba (která může způsobit zakřivení penisu).

Jako ostatní lokálně aplikované oční léčivé přípravky, i léčivé látky jsou vstřebávány do krve.

To může způsobit podobné nežádoucí účinky, jaké byly pozorovány u systémových

betablokátorů. Frekvence výskytu těchto nežádoucích účinků u očních betablokátorů je nižší

než u systémového podání. Mezi očekávané nežádoucí účinky pozorované u očních

betablokátorů patří:

Systémové alergické reakce včetně angioedému, vyrážky, lokální nebo generalizované

vyrážky, svědění, anafylaktické reakce.

Hypoglykemie (nízká hladina cukru v krvi).

Nespavost, deprese, noční můry, poruchy paměti.

Synkopa (krátkodobá ztráty vědomí), cévní mozková příhoda, mozková ischemie

(nedokrevnost), zvýšení počtu příznaků a známek myastenie gravis, závratě, parestezie

(poruchy čití), bolest hlavy.

Příznaky a známky očního podráždění (tj. pálení, bodání, svědění, slzení, zarudnutí), zánět

očního víčka, zánět rohovky, rozmazané vidění a odchlípení cévnatky po filtračním

chirurgickém zákroku, snížená citlivost rohovky, suché oči, eroze rohovky, pokles očního

víčka, dvojité vidění.

Zpomalení srdeční frekvence, bolest na hrudi, bušení srdce, otoky, arytmie (poruchy srdečního

rytmu, městnavé srdeční selhání, síňokomorová blokáda, srdeční zástava, srdeční selhání.

Snížení krevního tlaku, Raynaudův fenomén, studené ruce a nohy.

Bronchospasmus- zúžení průdušek (především u pacientů s již existujícím bronchospastickým

onemocněním), dušnost, kašel

Poruchy chuti, nevolnost, dyspepsie (poruchy trávení), průjem, sucho v ústech, bolest břicha,

zvracení.

Ztráta vlasů, vyrážka připomínající lupénku nebo nové vzplanutí lupénky, kožní vyrážka.

Bolest svalů.

Poruchy sexuálních funkcí, snížené libido.

Astenie (slabost) /únava.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli

nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři

nebo lékárníkovi. 5.

JAK OPTODROP COMBI UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání. Uchovávejte lahvičku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a lahvičce. Doba se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. OPTODROP COMBI nesmí být používán déle než 4 týdny po prvním otevření lahvičky. Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 6.

DALŠÍ INFORMACE

Co OPTODROP COMBI obsahuje Léčivými látkami jsou dorzolamidum 20 mg/ml (jako dorzolamidi hydrochloridum 22,26 mg) a timololum 5 mg/ml (jako timololi maleas 6,83 mg). 1 ml roztoku obsahuje 24 – 25 kapek Pomocné látky: mannitol, dihydrát natrium-citrátu, hyetelosa, benzalkonium-chlorid, roztok hydroxidu sodného 1mol/l, voda na injekci Jak přípravek vypadá a co obsahuje toto balení OPTODROP COMBI je v bílé LDPE lahvičce 5 ml s bílým LDPE kapátkem a bílým HDPE uzávěrem. Držitel rozhodnutí o registraci ALICE LOREN Co LTD 34 NAPIER ROAD, BROMLEY KENT, BR2 9JA Velká Británie Výrobce Rafarm S.A. Thesi Pousi-Hatzi Agiou Louka, Paiania-Attiki, TK 19002, P.O. 37 , Řecko Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 19.12.2012


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.: sukls154079/2012

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

OPTODROP COMBI 2% + 0,5%

oční kapky, roztok

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Léčivé látky: Jeden ml přípravku obsahuje dorzolamidum 20,0 mg (22,26 mg dorzolamidi hydrochloridum) a timololum 5,0 mg (6,83 mg timololi maleas). Pomocné látky: benzalkonium-chlorid. Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. 1 ml roztoku obsahuje 24 – 25 kapek. 3.

LÉKOVÁ FORMA

Oční kapky, roztok. Popis přípravku: slabě opalizující, téměř bezbarvý, mírně viskózní roztok 4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikace OPTODROP COMBI je indikován k léčbě zvýšeného nitroočního tlaku u pacientů trpících glaukomem s otevřeným úhlem nebo pseudoexfoliativním glaukomem, kdy lokální monoterapie beta-blokátorem není účinná. 4.2 Dávkování a způsob podání Užívá se jedna kapka přípravku OPTODROP COMBI dvakrát denně do postiženého oka. Používá-li se i další lokálně podávaný oční přípravek, je nutné podávat OPTODROP COMBI a druhý lék s nejméně desetiminutovým odstupem. Pacienty je třeba poučit, aby si před použitím umyli ruce a že se konec kapacího uzávěru lahvičky nesmí při aplikaci dotknout oka ani okolních tkání. Je také třeba pacienta varovat, že nesprávné zacházení s očním roztokem může způsobit kontaminaci běžnými bakteriemi, o kterých je ale známo, že mohou být příčinou očních infekcí. Vážné oční poškození a následná ztráta zraku mohou být následkem použití kontaminovaného roztoku. Systémovou absorbci lze snížit použitím nasolakrimální okluze nebo zavřením víček po aplikaci po dobu 2 minut. Toto opatření vede ke snížení systémových nežádoucích účinků a ke zvýšení místního účinku léčiva. Pacient musí být seznámen se správným zacházením s přípravkem.

Návod k použití 1. Před prvním použitím přípravku musí být ochranný proužek na přední straně lahvičky neporušený. U neotevřené lahvičky je mezi lahvičkou a krytem malá mezera. 2. Po odtržení ochranného proužku lze sejmout celý uzávěr. 3. Lahvička se otevře odšroubováním krytu ve směru šipek na vrchu víčka. Kryt se nesmí strhávat přímým pohybem s lahvičky. Přímé vytažení víčka by zabránilo správné funkci dávkovače. 4. Pacient musí zaklonit hlavu a stáhnout si lehce dolní víčko tak, aby mezi víčkem a okem vznikla malá kapsa. 5. Lahvička se obrátí dnem vzhůru a palcem nebo ukazovákem jemně stiskne, až se do oka vkápne jedna kapka. KONEC KAPÁTKA SE NESMÍ DOTKNOUT OKA ANI OČNÍHO VÍČKA. 6. Jestliže je dávkování po prvním otevření pro pacienta těžké, nahradí víčko na lahvičce a utáhne (nepřetáhne) a potom sejme otočením víčka v opačném směru, jak je znázorněno šipkami na vrchu víčka. 7. Pokud je to potřeba, opakují se kroky 4 a 5 u druhého oka.. 8. Uzávěr lahvičky se má vrátit zpět a lahvička se má dobře uzavřít ihned po použití. Ke správnému zavření musí být šipka na levé straně krytu v zákrytu se šipkou na levé straně štítku lahvičky. Uzávěr se nesmí utahovat příliš, mohlo by dojít k poškození lahvičky a krytu. 9. Špička aplikátoru je zkonstruována tak, aby vždy odkápla jednu dávku; proto se otvor ve špičce NESMÍ ZVĚTŠOVAT. 10. Po aplikaci všech dávek zůstane v lahvičce ještě malé množství přípravku. Použití u dětí Účinnost u dětských pacientů nebyla hodnocena. Bezpečnost u dětských pacientů ve věku do 2 let nebyla hodnocena. (Informace ohledně bezpečnosti u dětských pacientů ve věku ≥ 2 a < 6 let viz bod 5.1 Farmakodynamické vlastnosti) 4.3 Kontraindikace OPTODROP COMBI je kontraindikován u pacientů trpících: -

reaktivním onemocněním dýchacích cest včetně asthma bronchiale (v přítomnosti nebo v minulosti) nebo závažnou chronickou obstrukční bronchopulmonální chorobou

-

sinusovou bradykardií, atrioventrikulární blokádou 2. nebo 3. stupně, dekompenzovanou srdeční insuficiencí, kardiogenním šokem

-

těžkou poruchou renální funkce (CrCl < 30 ml/min) nebo hyperchloremickou acidózou

-

přecitlivělostí na jednu nebo obě složky nebo na kteroukoli pomocnou látku

Hypersenzitivita na léčivou látku (látky) nebo na pomocné látky. Reaktivní onemocnění dýchacích cest včetně astma bronchiale nebo astma bronchiale v anamnéze, těžká forma chronické obstrukční plicní nemoci. Sinusová bradykardie, sick sinus syndrom, sinoatrialní blokáda, AV blok 2. nebo 3. stupně nekontrolovaný pacemakerem, klinicky zjevné srdeční selhání, kardiogenní šok. Výše uvedený výčet vychází z kontraindikací pro jednotlivé složky a neplatí souhrnně pro celou kombinaci.

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití Stejně jako ostatní lokálně aplikované látky používané v oftalmologii, je i timolol absorbován systematicky. Vzhledem k adrenergnímu účinku timololu se mohou vyskytnout stejné typy kardiovaskulárních, plicních a ostatních nežádoucích účinků jako u systémových betablokátorů. Incidence systémových účinků v souvislosti s lokálním očním podáním je nižší než u systémového podání. Opatření ke snížení systémové absorpce (viz bod 4.2). Reakce kardiovaskulární a respirační Jako jiné lokálně podávané oční přípravky se také tento přípravek může vstřebávat celkově. Timolol je beta-blokátor. Proto mohou po jeho vstřebání po lokální aplikaci nastat takové nežádoucí účinky, ke kterým dochází po celkovém podání beta-blokátorů, včetně zhoršení Prinzmetalovy angíny, zhoršení těžkých poruch periferního a centrálního oběhu a hypotenze. Vzhledem k přítomnosti timololu je před zahájením terapie přípravkem OPTODROP COMBI nutné kompenzovat srdeční nedostatečnost. U pacientů, kteří měli závažnou srdeční chorobu v minulosti, je třeba sledovat známky případného srdečního selhávání a srdeční frekvenci. Po podání timololu byly u pacientů s astmatem hlášeny respirační a kardiální nežádoucí účinky (včetně smrti způsobené bronchospasmem) a vzácně smrt způsobená srdečním selháním. U pacientů s kardiovaskulárním onemocněním (např. koronární onemocnění srdce, Prinzmetalova angina a srdeční selhání) a s antihypertenzní terapií systémovými betablokátory má být kriticky posouzena nutnost léčby očními betablokátory a má být zvážena terapie jinou léčivou látkou. U pacientů s kardiovaskulárním onemocněním mají být sledovány projevy zhoršení onemocnění a výskyt nežádoucích účinků. Kvůli nežádoucímu vlivu betablokátorů na převodní čas se pacientům s AV blokem 1.stupně mají podávat betablokátory vždy s opatrností. Cévní poruchy: Pacienti s těžkou periferní cirkulační poruchou/nemocí (např. těžká forma Raynaudovy nemoci anebo Raynaudova syndromu) mají být léčeni s opatrností. Respirační poruchy U pacientů s astmatem byly v souvislosti s používáním některých očních betablokátorů hlášeny respirační nežádoucí účinky včetně úmrtí při bronchospasmu. U pacientů s mírnou nebo středně těžkou formou chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN) má být OPTODROP COMBI používán s opatrností a pouze v případě, že potenciální prospěšnost léčby převyšuje její možná rizika. Jaterní poškození OPTODROP COMBI nebyl studován u nemocných s jaterním poškozením, a má proto být u těchto nemocných užíván opatrně. Hypoglykemie/Diabetes mellitus Pacientům se spontánní hypoglykemií nebo pacientům s labilním diabetem mají být podávány oční betablokátory s opatrností, protože mohou maskovat příznaky a známky akutní hypoglykemie. Imunita a přecitlivělost Jako jiné lokálně podávané oční přípravky se může vstřebávat celkově. Dorzolamid je sulfonamid. Proto může lokální podání vyvolávat stejné nežádoucí účinky jako sulfonamidy podané vnitřně. Pokud se objeví příznaky závažné alergické reakce, přerušte léčbu tímto přípravkem.

Nežádoucí lokální oční účinky, podobné jako u očních kapek s dorzolamid-hydrochloridem, byly hlášeny po podání přípravku OPTODROP COMBI. Jsou-li zjištěny takové reakce, je třeba zvážit přerušení léčby přípravkem OPTODROP COMBI. V případě užívání beta-blokátoru mohou být pacienti s atopií nebo závažnou anafylaktickou reakcí v anamnéze citlivější k opakovaným náhodným, diagnostickým nebo terapeutickým expozicím takovými alergeny. Tito pacienti mohou nedostatečně reagovat na obvyklou dávku adrenalinu, který se podává ke zvládnutí anafylaktické reakce. Souběžná terapie Nedoporučuje se současně podávat následující léky: -

dorzolamid a perorální inhibitory karboanhydrázy

-

lokální beta-adrenergní blokátory

Vysazení terapie Jako v případě systémových beta-blokátorů je nutno, pokud je zapotřebí u pacientů s ischemickou chorobou srdeční vysadit timolol v oftalmologické indikaci, tuto léčbu vysazovat postupně. Další účinky blokády beta-receptorů Léčba beta-blokátory může maskovat některé příznaky hypertyroidismu. Náhlé vysazení terapie beta-blokátory může vyvolat zhoršení příznaků. Terapie beta-blokátory může zhoršit příznaky myasthenia gravis. Korneální poruchy Oční betablokátory mohou vyvolat suchost očí. Pacienti s korneálním onemocněním mají být léčeni s opatrností. Další účinky inhibice karboanhydrázy Terapie perorálními inhibitory karboanhydrázy vedla v důsledku poruch acidobazické rovnováhy ke vzniku urolitiázy, zvláště u pacientů s tvorbou ledvinových kamenů v anamnéze. I když nebyly při používání očních kapek OPTODROP COMBI pozorovány žádné poruchy acidobazické rovnováhy, občas byla urolitiáza popsána. Protože OPTODROP COMBI obsahuje lokální inhibitor karboanhydrázy, který se vstřebává systémově, může u pacientů s tvorbou ledvinových kamenů v anamnéze používajících přípravek OPTODROP COMBI existovat zvýšené riziko urolitiázy. Další betablokátory Vliv na nitrooční tlak nebo známé účinky na systémovou beta-blokádu mohou být zesíleny v případě, že se dorzolamid/timolol podá pacientům kteří již užívají systémové betablokátory. Klinická odpověď u těchto pacientů má být důkladně sledována. Používání 2 topických betablokátorů současně se nedoporučuje. (viz bod 4.5). Anafylaktické reakce Pacienti s atopií v anamnéze nebo těžkou formou anafylaktické reakce na různé alergeny v anamnéze, kterým byly podány betablokátory, mohou být zvýšeně reaktivní při opakovaném vystavení působení těchto alergenů a nemusí odpovídat na obvyklou léčbu anafylaktické reakce adrenalinem. Odchlípení chorioidey Bylo hlášeno odchlípení chorioidey po filtračním zákroku při současném podání léků potlačujících tvorbu komorové tekutiny (např.timolol a acetazolamid).

Chirurgická anestezie Oční betablokátory mohou blokovat systémový účinek beta agonistů (např. adrenalinu). Anesteziolog má být informován, jestli pacient používá dorzolamid/timolol. Ostatní Léčení pacientů s akutním glaukomem s uzavřeným úhlem vyžaduje spolu s látkami snižujícími nitrooční tlak ještě další terapeutické intervence. U těchto pacientů nebyl OPTODROP COMBI zkoušen. U pacientů s již přítomnými chronickými vadami rohovky a/nebo s nitroočními operacemi v anamnéze byly při používání dorzolamidu popsány otoky rohovky a ireverzibilní dekompenzace rohovky. U těchto pacientů je nutno používat lokální dorzolamid opatrně. Stejně jako při aplikaci jiných antiglaukomatik byla u některých pacientů při dlouhodobější terapii popsána snížená odpověď na timolol-maleinát v oftalmologické indikaci. V klinických studiích, v nichž bylo sledováno 164 pacientů po dobu minimálně tří let, nebyl po počáteční stabilizaci pozorován významný rozdíl v průměrném nitroočním tlaku. Používání kontaktních čoček Přípravek OPTODROP COMBI obsahuje jako konzervační látku benzalkonium-chlorid, který může způsobit podráždění oka. Kontaktní čočky je třeba před aplikací kapek přípravku OPTODROP COMBI vyjmout a znovu se smí nasadit až po 15 minutách po použití přípravku. O benzalkonium-chloridu je známo, že zabarvuje měkké kontaktní čočky. Použití u dětí Viz bod 5.1 Farmakodynamické vlastnosti 4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce Studie zaměřené na specifické lékové interakce nebyly s přípravkem OPTODROP COMBI provedeny. Žádné specifické klinické studie zaměřené na interakce s léčivou látkou timolol nebyly provedeny. V klinických studiích byla kombinace dorzolamid-hydrochloridu a timolol-maleinátu užívána společně s následujícími systémově podanými přípravky, aniž byly zjištěny nežádoucí účinky: ACE-inhibitory, blokátory kalciových kanálů, diuretiky, nesteroidními protizánětlivými léky včetně kyseliny acetylsalicylové a hormony (např. estrogenem, insulinem, thyroxinem). Přesto však je určité riziko aditivního účinku a rozvoje hypotenze nebo výrazné bradykardie, pokud se roztok timolol-maleinátu podává současně s perorálně podanými blokátory kalciových kanálů, látkami, které vedou k depleci katecholaminů (nepřímá sympatolytika) nebo s beta-blokátory, antiarytmiky (včetně amiodaronu), digitalisovými glykosidy, parasympatomimetiky, narkotiky, guanethidinu a inhibitory monoaminooxidázy (MAO). V průběhu kombinované léčby CYP2D6 inhibitory (např. chinidinem, SSRI) a timololem byly hlášeny nežádoucí účinky způsobené pravděpodobně blokádou beta-adrenergních receptorů (např. snížení srdeční frekvence, deprese). Byla hlášena zesílená beta blokáda (tj. snížená tepová frekvence, myokardiální deprese) při současné léčbě CYP2D6 inhibitory (tj chinidine fluoxetin, paroxetin) a timololu. Příležitostně byly hlášeny případy mydriázy, když byly oční betablokátory používány spolu s adrenalinem.

Další komponenta přípravku OPTODROP COMBI – dorzolamid – je inhibitor karboanhydrázy, a přestože je podán lokálně, vstřebává se do celého organizmu. V klinických studiích nevyvolával roztok dorzolamid-hydrochloridu poruchy acidobazické rovnováhy. Přesto však byly tyto poruchy hlášeny po perorálním podání inhibitorů karboanhydrázy a v některých případech měly za následek lékové interakce (např. zvýšení toxického účinku vysokých dávek salicylátů). Proto je třeba u pacientů, kteří užívají přípravek OPTODROP COMBI, uvažovat o možných lékových interakcích. I když má OPTODROP COMBI malý nebo nulový účinek na velikost zornice, byla při současném použití oftalmika timolol-maleinátu a adrenalinu občas popsána mydriáza. Beta-blokátory mohou zvýšit hypoglykemický účinek antidiabetik. Perorálně podávané -adrenergní blokátory mohou vyvolat rebound hypertenzi, která může následovat po vysazení klonidinu. 4.6 Těhotenství a kojení Těhotenství Během těhotenství se nesmí přípravek OPTODROP COMBI používat. Dorzolamid U těhotných žen nebyly provedeny žádné studie. U králíků, jimž byly aplikovány maternotoxické dávky dorzolamidu související s metabolickou acidózou, byly pozorovány malformace těl obratlů. Timolol Nejsou k dispozici dostatečné údaje o podávání timololu těhotným ženám. Timolol nemá být podávána v těhotenství, pokud to není nezbytně nutné. Opatření ke snížení systémové absorpce, viz bod 4.2. Epidemiologické studie s perorálně podávanými betablokátory neprokázaly malformativní účinky, ale bylo pozorováno riziko zpomalení intrauterinního růstu v případě perorálního podání betablokátorů. Navíc byly symptomy systémové blokády (tj bradykardie, hypotenze, respirační tíseň, hypoglykemie) pozorovány u novorozenců, když byly betablokátory podávány matce až do doby porodu. Pokud je timolol podáván matce až do doby porodu, novorozenci mají být první den po narození pečlivě monitorováni. Kojení Není známo, zda se dorzolamid vylučuje do mateřského mléka. U kojících potkanů, jimž byl podán dorzolamid, bylo pozorováno zpomalené přibývání tělesné hmotnosti mláďat. Timolol se v mateřském mléce objevuje. Betablokátory se vylučují do mateřského mléka. Avšak, při terapeutických dávkách dorzolamidu/timololu v očních kapkách je nepravděpodobné, že by bylo v mateřském mléce přítomno takové množství léčivé látky, aby vyvolalo klinické projevy systémové beta blokády u kojence. Opatření ke snížení systémové absorpce, viz bod 4.2. Během kojení se nesmí přípravek OPTODROP COMBI používat. 4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje Studie hodnotící účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje nebyly provedeny. Nežádoucí účinky jako rozostřené vidění mohou ovlivnit schopnost řídit motorová vozidla nebo obsluhovat stroje.

4.8 Nežádoucí účinky V klinických studiích nebyly zaznamenány žádné nežádoucí účinky specifické pro kombinaci dorzolamid-hydrochloridu a timolol-maleinátu. Nežádoucí účinky byly omezeny na ty, které byly již předtím hlášeny po podání dorzolamidu nebo timololu. Obecně lze říci, že nežádoucí účinky byly mírné a nebyl důvod kvůli nim přerušovat léčbu. Stejně jako ostatní lokálně aplikované látky používané v oftalmologii, i timolol je absorbován do systémového oběhu. Proto může působit podobné nežádoucí účinky, jako byly zaznamenány u systémových betablokátorů. Incidence systémových nežádoucích účinků v souvislosti s lokálním očním podáním je nižší než u systémového podání. Mezi očekávané nežádoucí účinky patří nežádoucí účinky pozorované u celé třídy očních betablokátorů. V průběhu klinických studií bylo kombinací dorzolamid-hydrochloridu a timolol-maleinátu léčeno 1 035 pacientů. Přibližně 2,4 % z nich přerušilo terapii, protože se u nich vyskytly místní oční nežádoucí účinky. Přibližně 1,2 % ze všech pacientů přerušilo léčbu pro lokální nežádoucí účinky naznačující alergii nebo hypersenzitivitu (jako zánět víčka nebo spojivky). Následující nežádoucí účinky byly hlášeny pro kombinaci dorzolamid-hydrochloridu a timolol-maleinátu nebo jednu z jeho složek během klinických studií nebo po uvedení léku na trh: [velmi časté: (≥ 1/10), časté: (≥ 1/100, < 1/10), méně časté: (≥ 1/1 000, < 1/100) a vzácné: (≥ 1/10 000, < 1/1 000)] Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně: Oční roztok timolol-maleinátu: Vzácné: systémový lupus erythematodes Myalgie

Poruchy nervového systému a psychiatrické poruchy: Oční roztok dorzolamid-hydrochloridu: Časté: bolest hlavy* Vzácné: závratě*, parestézie* Oční roztok timolol-maleinátu: Časté: bolest hlavy* Méně časté: závratě*, deprese* Vzácné: nespavost*, noční můry*, ztráta paměti, parestézie*, zvýšený výskyt známek a příznaků myasthenia gravis, snížené libido*, cévní mozkové příhody* Není známo: synkopa, , mozková ischemie, Poruchy oka: Kombinace dorzolamid-hydrochloridu a timolol-maleinátu: Velmi časté: pálení a píchání Časté: nastříknutí spojivky, rozostřené vidění, eroze rohovky, svědění oka, slzení Oční roztok dorzolamid-hydrochloridu: Časté: zánět očního víčka*, podráždění očního víčka* Méně časté: iridocyklitida* Vzácné: podráždění včetně zarudnutí*, bolest*, tvorba strupů na očním víčku*, přechodná myopie (která po vysazení léčby vymizela), otoky rohovky*, oční hypotonie*, odchlípnutí cévnatky (po filtrační operaci)*

Oční roztok timolol-maleinátu: Časté: známky a příznaky podráždění oka včetně blefaritidy*, keratitidy*, snížené citlivosti rohovky a suchých očí* Méně časté: poruchy zraku včetně refrakčních změn (v některých případech v důsledku vysazení miotické léčby)* Vzácné: ptóza, odchlípnutí cévnatky (po filtrační operaci)* Není známo: rozmazané vidění, korneální eroze Poruchy ucha a labyrintu: Oční roztok timolol-maleinátu: Vzácné: tinitus* Srdeční a cévní poruchy: Oční roztok timolol-maleinátu: Méně časté: bradykardie*, synkopy* Vzácné: hypotenze*, bolest na hrudi*, palpitace*, otoky*, arytmie*, městnavé srdeční selhání*, srdeční blokáda*, srdeční zástava*, mozková ischemie, klaudikace, Raynaudův fenomén*, studené ruce a nohy* Respirační, hrudní a mediastinální poruchy: Kombinace dorzolamid-hydrochloridu a timolol-maleinátu: Časté: sinusitida Vzácné: dýchavičnost, respirační selhání, rinitida Oční roztok dorzolamid-hydrochloridu: Vzácné: epistaxe* Oční roztok timolol-maleinátu: Méně časté: dyspnoe* Vzácné: bronchospazmus (převážně u pacientů s již přítomným bronchospastickým onemocněním)*, kašel* Není znám

: bradykardie, bolest na hrudi, palpitace, otoky, arytmie, kongestivní srdeční

selhání, atrioventrikulární blok, srdeční zástava, srdeční selhání. Bronchospasmus (především u pacientů s preexistující bronchospastickou chorobou), dušnost, kašel. Gastrointestinální poruchy: Kombinace dorzolamid-hydrochloridu a timolol-maleinátu: Velmi časté: porucha chuťového vnímání Oční roztok dorzolamid-hydrochloridu: Časté: nevolnost* Vzácné: podráždění hrdla, sucho v ústech* Oční roztok timolol-maleinátu: Méně časté: nauzea*, dyspepsie* Vzácné: průjem, sucho v ústech* Není známo

: dysgeuzie, zvracení

Poruchy metabolismu a výživy:

Oční roztok timolol-maleinátu:

Není známo: Hypoglykemie

Poruchy kůže a podkožní tkáně: Kombinace dorzolamid-hydrochloridu a timolol-maleinátu: Vzácné: kontaktní dermatitida Oční roztok dorzolamid-hydrochloridu: Vzácné: vyrážka* Oční roztok timolol-maleinátu: Vzácné: alopecie*, psoriáziformní vyrážka nebo exacerbace psoriázy*

Není známo: kožní vyrážka.

Poruchy ledvin a močových cest: Kombinace dorzolamid-hydrochloridu: Méně časté: urolitiáza Poruchy reprodukčního systému a prsu: Oční roztok timolol-maleinátu: Vzácné: Peyronieho choroba* Není známo

:sexuální dysfunkce, snížené libido

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace: Kombinace dorzolamid-hydrochloridu a timolol-maleinátu: Vzácné: známky a příznaky systémových alergických reakcí včetně angioedému, urtikárie, pruritu, vyrážky, anafylaxe, vzácně bronchospazmus Oční roztok dorzolamid-hydrochloridu: Časté: astenie/únava* Oční roztok timolol-maleinátu: Méně časté: astenie/únava* Není známo: astenie/únava Poruchy imunitního systému Systémové alergické reakce, včetně angioedému, urtikarie, lokalizovaného nebo generalizovaného exantému, pruritu, anafylaktické reakce. *Tyto nežádoucí účinky byly pozorovány i po uvedení přípravku kombinace dorzolamid-hydrochloridu a timolol-maleinátu u na trh. Vyšetření Užívání kombinace dorzolamid-hydrochloridu a timolol-maleinátu v klinických studiích nezpůsobilo klinicky významné poruchy elektrolytové rovnováhy. 4.9 Předávkování O předávkování způsobeném úmyslným nebo náhodným požitím léku u lidí nejsou známé žádné údaje. Byly hlášeny případy neúmyslného předávkování očním roztokem obsahujícím timolol-maleinát, které měly za následek celkové účinky podobné těm, které byly pozorovány po celkově podaných beta-blokátorech, jako jsou závratě, bolest hlavy, omezené dýchání, bradykardie, bronchospasmy a zástava srdeční. Nejčastějšími příznaky, které lze očekávat po předávkování dorzolamidem jsou poruchy elektrolytové rovnováhy, rozvoj acidózy a možné účinky na centrální nervový systém.

K dispozici je pouze omezené množství informací ohledně předávkování u člověka náhodným nebo záměrným požitím dorzolamid-hydrochloridu. Při perorálním požití byla popsána ospalost. Při lokální aplikaci byly popsány následující stavy: nauzea, závratě, bolest hlavy, únava, divoké sny a dysfagie. Léčení předávkování přípravkem musí být symptomatické a podpůrné. Je třeba monitorovat hladinu sérových elektrolytů (zvláště draslíku) a pH krve. Zkoušky prokázaly, že přípravek není dobře dialyzovatelný. 5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti Farmakoterapeutická skupina: Antiglaukomatika a biotika, beta-blokátory, timolol, kombinace ATC kód: S01ED51 Mechanizmus účinku Přípravek OPTODROP COMBI obsahuje dvě léčivé látky: dorzolamid-hydrochlorid a timolol-maleinát. Obě látky snižují zvýšený nitrooční tlak snížením sekrece komorového moku, ale každá jiným mechanizmem účinku. Dorzolamid-hydrochlorid je účinný inhibitor enzymu karboanhydrázy II. Inhibice tohoto enzymu v corpus ciliare snižuje sekreci komorového moku pravděpodobně zpomalením tvorby bikarbonátových iontů s následnou redukcí transportu sodíku a vody. Timolol-maleinát je neselektivní blokátor beta-adrenergních receptorů. Přesný mechanizmus účinku timolol-maleinátu při snižování nitroočního tlaku zatím nebyl jednoznačně stanoven, i když studie s fluoresceinem a tonografické studie ukazují, že převládající účinek může souviset se sníženou tvorbou komorové vody. V některých studiích však byl pozorován i mírně zlepšený odtok komorové vody. Kombinací účinku obou látek dojde k aditivnímu účinku na snížení nitroočního tlaku v porovnání s účinky obou látek podaných samostatně. Po lokálním podání redukuje přípravek OPTODROP COMBI zvýšený nitrooční tlak způsobený glaukomem nebo jinou příčinou. Zvýšený nitrooční tlak znamená velké riziko poškození optického nervu a ztráty zraku při glaukomu. Přípravek OPTODROP COMBI snižuje nitrooční tlak bez obvyklých nežádoucích účinků, které se vyskytují při léčbě miotiky, jako jsou slepota, poruchy akomodace a zúžení zornice. Farmakodynamické účinky Klinické účinky Byly provedeny klinické studie s dobou trvání až do 15 měsíců, které srovnávaly účinek kombinace dorzolamidu a timololu podaného dvakrát denně (ráno a před spaním) se samostatně a společně podávaným 0,5% roztokem timololu a 2,0% roztokem dorzolamidu u pacientů s glaukomem nebo nitrooční hypertenzí, pro které byla terapie oběma komponentami vhodná. Zahrnovala jak pacienty neléčené, tak neadekvátně léčené pouze timololem. Většina pacientů byla před zařazením do studie léčena lokální monoterapií beta-blokátory. V analýze kombinovaných studií byl účinek kombinace dorzolamidu a timololu podané dvakrát denně na snížení zvýšeného nitroočního tlaku větší než u monoterapie 2% dorzolamidem třikrát denně nebo 0,5% timololem dvakrát denně. Účinek kombinace dorzolamidu a timololu na snížení nitroočního tlaku při používání dvakrát denně byl srovnatelný s terapií společně podávaných komponent (dorzolamidu a timololu) dvakrát denně. Snížení nitroočního tlaku bylo po podání léčivého kombinace dorzolamidu a timololu pozorováno v průběhu celého dne a přetrvávalo v průběhu dlouhodobé terapie. Pediatričtí pacienti Na 184 pediatrických pacientech (122 bylo léčeno dorzolamidem) ve věku od 1 týdne do méně než 6 let s glaukomem nebo zvýšeným nitroočním tlakem (výchozí hodnoty IOP > 22 mmHg) byla

provedena 3-měsíční, dvojitě maskovaná, aktivním komparátorem kontrolovaná multicentrická studie k vyhodnocení bezpečnosti přípravku TRUSOPT (forma s konzervační látkou) při topickém podávání třikrát denně. Přibližně polovina pacientů v obou léčených skupinách měla diagnózu kongenitálního glaukomu; ostatními společnými etiologiemi byly Sturge-Weberův syndrom, iridokorneální mezenchymální dysgeneze, afakičtí pacienti. Distribuce podle věku a způsobu léčby v monoterapeutické fázi byla následující:

Dorzolamid 2%

Timolol

Věková kohorta < 2 roky N = 56

Věkové rozmezí: 1 až 23 měsíců

Timolol GS 0,25% N = 27 Věkové rozmezí: 0,25 až 22 měsíců

Věková kohorta ≥ 2–< 6 let

N = 66 Věkové rozmezí: 2 až 6 let

Timolol 0,50% N = 35 Věkové rozmezí: 2 až 6 let

V obou věkových kohortách bylo přibližně 70 pacientů léčeno po dobu alespoň 61 dní a přibližně 50 pacientů bylo léčeno 81 až 100 dní. Pokud byl nitrooční tlak dorzolamidem nebo gel tvořícím roztokem timololu v monoterapii nedostatečně zvládán, byla provedena změna na nemaskovanou (open-label) léčbu podle následujícího schématu: 30 pacientů ve věku < 2 roky bylo převedeno na současnou léčbu gel tvořícím 0,25% roztokem timololu denně a dorzolamidem 2% třikrát denně; 30 pacientů ve věku ≥ 2 roky bylo převedeno na fixní kombinaci 2% dorzolamid/0,5% timolol dvakrát denně. Celkově tato studie neodhalila u pediatrických pacientů žádná dodatečná bezpečnostní rizika: u přibližně 26 % (20 % ve skupině léčené dorzolamidem v monoterapii) pediatrických pacientů byly pozorovány nežádoucí účinky související s léčivem, většina z nich byla lokálními, nezávažnými očními účinky, jako jsou pálení a píchání v oku, oční injekce a bolest. U malého procenta (< 4 %) byl pozorován edém nebo zákal rohovky. Lokální reakce byly, pokud jde o frekvenci, podobné jako u komparátoru. Ve studiích po uvedení přípravku na trh byla hlášena metabolická acidóza u velmi mladých pacientů, zejména u pacientů s nevyzrálými ledvinami nebo s poruchou funkce ledvin. Výsledky studií účinnosti u pediatrických pacientů naznačují, že střední hodnota poklesu nitroočního tlaku zjištěná ve skupině léčené dorzolamidem byla srovnatelná se střední hodnotou poklesu nitroočního tlaku zjištěnou ve skupině léčené timololem, dokonce i když byla zjištěna mírná číselná výhoda u timololu. Dlouhodobé studie účinnosti (> 12 týdnů) nejsou k dispozici. 5.2 Farmakokinetické vlastnosti Dorzolamid-hydrochlorid Ve srovnání s perorálně podanými inhibitory karboanhydrázy dovoluje lokální aplikace dorzolamid-hydrochloridu přímo do oka podat podstatně nižší dávky a omezit tak množství látky, které se dostane do celého organizmu. V klinických zkouškách proto došlo ke snížení nitroočního tlaku bez poruch acidobazické rovnováhy a hladin elektrolytů, což je charakteristické pro inhibitory karboanhydrázy podané perorálně. Po lokálním podání se dorzolamid dostává také do systémové cirkulace. Aby bylo možné odhadnout, k jaké inhibici enzymu karboanhydrázy dojde v celém organizmu, byly stanovovány koncentrace látky a jejích metabolitů v plazmě a erytrocytech a inhibice karboanhydrázy v erytrocytech. V průběhu dlouhodobého podávání se dorzolamid akumuluje v erytrocytech. Selektivně se zde váže na karboanhydrázu II, zatímco v plazmě se udržují extrémně nízké koncentrace látky. Z původní látky vzniká N-desethylovaný metabolit, který inhibuje karboanhydrázu II méně než původní látka, ale zároveň inhibuje i méně aktivní izoenzym karboanhydrázu I (KA-I). Metabolit se také akumuluje v erytrocytech, kde se váže především na KA-I. Dorzolamid se mírně váže na plazmatické proteiny

(přibližně z 33 %). Dorzolamid se primárně vylučuje nezměněn močí. Také jeho metabolit se vylučuje močí. Po ukončení terapie se dorzolamid vylučuje z erytrocytů nelineárně a následkem toho dochází zpočátku k rychlému poklesu koncentrace. Po něm nastává pomalejší eliminační fáze s biologickým poločasem přibližně čtyři měsíce. Když byl dorzolamid podán perorálně tak, aby simuloval maximální celkovou expozici po dlouhodobém lokálním očním podávání, bylo dosaženo ustáleného stavu za 13 týdnů. Za ustáleného stavu nebyly prakticky ani volná látka ani její metabolit v plazmě přítomny. Stupeň inhibice karboanhydrázy v erytrocytech byl nižší, než jaký je schopný vyvolat farmakologický účinek na renální funkce nebo respiraci. Podobné výsledky byly pozorovány po dlouhodobém lokálním podávání dorzolamidu. Někteří starší pacienti s renálním poškozením (clearance kreatininu přibližně 30–60 l/min) měli vyšší koncentrace metabolitu dorzolamidu v erytrocytech, ale nebyly u nich zjištěny významné rozdíly v inhibici karboanhydrázy ani nežádoucí účinky, které by byly ve vztahu k tomuto zjištění. Timolol-maleinát Ve studii plazmatické koncentrace u šesti pacientů byla sledována systémová expozice po lokálním podání 0,5% očního roztoku timolol-maleinátu aplikovaného dvakrát denně. Průměrná maximální plazmatická koncentrace po ranní dávce byla 0,46 ng/ml a po odpolední dávce 0,35 ng/ml. 5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti přípravku Bezpečnostní profil lokálně i celkově odděleně podaných komponent přípravku je dobře znám. Navíc nebyly ani na zvířatech, kterým byly lokálně podány látky obsažené v přípravku OPTODROP COMBI v podobě očních roztoků (samostatně nebo v kombinaci), zjištěny žádné nežádoucí účinky. In vitro a in vivo studie každé ze složek neprokázaly mutagenní potenciál. Proto se po aplikaci přípravku OPTODROP COMBI v terapeutických dávkách neočekává žádné významné riziko ve vztahu k bezpečnosti u lidí. 6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek Mannitol Dihydrát natrium-citrátu Hyetelosa Benzalkonium-chlorid Roztok hydroxidu sodného 1 mol/l Voda na injekci 6.2 Inkompatibility Neuplatňuje se. 6.3 Doba použitelnosti 2 roky Přípravek OPTODROP COMBI se nesmí užívat déle než 4 týdny po otevření lahvičky. 6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání Uchovávejte lahvičku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

6.5 Druh obalu a velikost balení Bílá LDPE lahvička 5 ml, bílé LDPE kapátko, bílý HDPE uzávěr. 6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku Žádné zvláštní požadavky. Všechen nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky. 7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

ALICE LOREN Co LTD 34 NAPIER ROAD, BROMLEY KENT, BR2 9JA Velká Británie 8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

64/470/11-C 9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

20.7 2011 10. DATUM REVIZE TEXTU 19.12.2012


nahoru

Informace na obalu

1

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KRABIČKA

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

OPTODROP COMBI 2% + 0,5%

oční kapky, roztok

dorzolamidi hydrochloridum, timololi maleas

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

1 ml přípravku obsahuje dorzolamidum 20,0 mg (22,26 mg dorzolamidi hydrochloridum) a timololum 5,0 mg (6,83 mg timololi maleas).

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Mannitol, dihydrát natrium-citrátu, hyetelosa, benzalkonium-chlorid, roztok hydroxidu sodného 1 mol/l, voda na injekci

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

Oční kapky, roztok1 lahvička x 5 ml

5.

ZPŮSOB A CESTA /CESTY PODÁNÍ

Oční podáníPřed použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí!

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

Použ. do

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte lahvičku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.Po prvním otevření je použitelnost maximálně 4 týdny

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

2

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

ALICE LOREN Co LTD34 Napier Road, Bromley Kent, BR9 2JAVelká Británie

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

Reg. č.: 64/470/11-C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

Č. šarže:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

Používejte přesně podle pokynů lékaře.

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

OPTODROP COMBI 2% + 0,5%

3

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH

LAHVIČKA

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

OPTODROP COMBI 2% + 0,5%

oční kapky, roztok

dorzolamidi hydrochloridum, timololi maleas

2.

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

ALICE LOREN Co LTD34 Napier Road, Bromley Kent, BR9 2JAVelká Británie

3.

POUŽITELNOST

Použ. do:

4.

ČÍSLO ŠARŽE

Č. šarže:

5.

JINÉ

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.