Olanzapin Bluefish 5 Mg Tablety Dispergovatelné V Ústech

Kód 0165502 ( )
Registrační číslo 68/ 478/11-C
Název OLANZAPIN BLUEFISH 5 MG TABLETY DISPERGOVATELNÉ V ÚSTECH
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Bluefish Pharmaceuticals AB, Stockholm, Švédsko
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0165501 POR TBL DIS 14X5MG Tableta dispergovatelná v ústech, Perorální podání
0165502 POR TBL DIS 28X5MG Tableta dispergovatelná v ústech, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak OLANZAPIN BLUEFISH 5 MG TABLETY DISPERGOVATELNÉ V ÚSTECH

1

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls14265/2012

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

OLANZAPIN BLUEFISH 5 mg tablety dispergovatelné v ústech

OLANZAPIN BLUEFISH 10 mg tablety dispergovatelné v ústech

olanzapinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informace dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete: 1.Co je přípravek Olanzapin Bluefish a k čemu se používá 2.Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Olanzapin Bluefish užívat 3.Jak se přípravek Olanzapin Bluefish užívá 4.Možné nežádoucí účinky 5.Jak přípravek Olanzapin Bluefish uchovávat 6.Další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK OLANZAPIN BLUEFISH A K ČEMU SE POUŽÍVÁ Olanzapin Bluefish patří do skupiny léků nazývaných antipsychotika. Olanzapin Bluefish se používá k léčbě nemoci, jejímiž příznaky jsou pocity, že slyšíte, vidíte nebo vnímáte věci, které nejsou skutečné, chybná přesvědčení, neobvyklá podezřívavost a uzavření se do sebe. Lidé trpící touto nemocí se rovněž mohou cítit depresivní, úzkostní nebo v napětí. Olanzapin Bluefish se také používá k léčbě stavu, jehož příznaky jsou pocit povznesené nálady, pocit nadměrného množství energie, mnohem menší potřeba spánku než obvykle, překotná řeč a myšlenky a někdy výrazná podrážděnost. Je také stabilizátor nálady, který zabraňuje znovuobjevení zneschopňujících extrémů nálady ve smyslu povznesené nebo pokleslé (depresivní) nálady, které tento stav provázejí.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK OLANZAPIN BLUEFISH UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Olanzapin Bluefish

2

Jestliže jste alergický(á) (přecitlivělý(á)) na léčivou látku nebo na kteroukoliv další složku přípravku Olanzapin Bluefish. Přecitlivělost se projeví jako vyrážka, svědění, opuchlý obličej, oteklé rty nebo dušnost. Dojde-li k tomu, oznamte to lékaři.

Jestliže trpíte očními problémy, jako je určitý typ glaukomu (zvýšený tlak v oku).

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Olanzapin Bluefish je zapotřebí

Léky tohoto typu mohou způsobovat mimovolní pohyby obličeje nebo jazyka. Dojde-li k tomu po podání přípravku Olanzapin Bluefish, oznamte to lékaři.

Velmi vzácně mohou léky tohoto typu způsobovat kombinaci horečky, zrychleného dýchání, pocení, svalové ztuhlosti a ospalosti či spavosti. Dojde-li k tomu, oznamte to ihned lékaři.

Pokud se u vás nebo u členů vaší rodiny dříve vyskytly krevní sraženiny, protože užívání léčivých přípravků jako je tento může být spojeno s tvorbou krevních sraženin.

U pacientů užívajících přípravek

Olanzapin Bluefish byl pozorován nárůst tělesné

hmotnosti. Vy i Váš lékař byste měli Vaši váhu pravidelně kontrolovat.

U pacientů užívajících přípravek

Olanzapin Bluefish bylo pozorováno zvýšení hladiny cukru

a hladiny tuků (triglyceridy a cholesterol) v krvi. Před zahájením užívání přípravku Olanzapin Bluefish a pravidelně v průběhu léčby by Váš lékař měl provádět krevní testy pro kontrolu hladiny cukru a některých tuků v krvi.

Užití léku Olanzapin Bluefish u starších pacientů s demencí se nedoporučuje, protože může mít vážné nežádoucí účinky.

Trpíte-li některou z následujících chorob, oznamte to co nejdříve ošetřujícímu lékaři:

cukrovka,

srdeční onemocnění,

onemocnění jater nebo ledvin,

Parkinsonova nemoc,

padoucnice (epilepsie),

potíže s prostatou,

střevní neprůchodnost (paralytický ileus),

onemocnění krve,

mozková mrtvice nebo malá mozková příhoda (přechodné příznaky mrtvice).

Pokud jste někdy v minulosti mozkovou mrtvici nebo malou mozkovou příhodu prodělal/a, sdělte to prosím (Vy, Váš příbuzný nebo opatrovník) Vašemu lékaři. Je-li Vám více než 65 let, může lékař jako běžné opatření kontrolovat Váš krevní tlak. Přípravek Olanzapin Bluefish není určen pacientům do 18 let.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky Během léčby přípravkem Olanzapin Bluefish užívejte jiné léky pouze se souhlasem Vašeho lékaře. Současné užívání přípravku Olanzapin Bluefish s léky proti depresím, úzkosti, nebo s takovými, které Vám pomáhají spát (trankvilizéry), může způsobovat ospalost. Užíváte-li fluvoxamin (antidepresivum) nebo ciprofloxacin (antibiotikum), měli byste o tom informovat lékaře, protože může být nutné změnit dávky přípravku Olanzapin Bluefish. Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Zvláště upozorněte lékaře, užíváte-li léky na Parkinsonovu nemoc.

3

Užívání přípravku Olanzapin Bluefish s jídlem a pitím Během léčby přípravkem Olanzapin Bluefish byste neměli pít žádný alkohol, neboť kombinace přípravku Olanzapin Bluefish s alkoholem může způsobovat ospalost.

Těhotenství a kojení V případě těhotenství nebo podezření na těhotenství informujte co nejdříve lékaře. Během těhotenství tento přípravek neužívejte, pokud jste o tom nejednala s lékařem. Tento lék by Vám neměl být podán, když kojíte, jelikož se malé množství přípravku Olanzapin Bluefish může dostat do mateřského mléka. U novorozenců, jejichž matky užívaly Olanzapin Bluefish v posledním trimestru (poslední tři měsíce těhotenství) se mohou vyskytnout tyto příznaky: třes, svalová ztuhlost a/nebo slabost, spavost, neklid, problémy s dýcháním a potíže s příjmem potravy. Pokud se u vašeho dítěte objeví jakýkoliv z těchto příznaků, prosím, kontaktujte dětského lékaře.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů Léčba přípravkem Olanzapin Bluefish může způsobovat pocit ospalosti. V tomto případě neřiďte motorová vozidla, neobsluhujte stroje. Uvědomte svého lékaře.

Důležité informace o některých složkách přípravku Olanzapin Bluefish Přípravek Olanzapin Bluefish obsahuje laktózu. Jestliže vás lékař dříve informoval, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, před zahájením užívání tohoto léčivého přípravku lékaře kontaktujte. Přípravek Olanzapin Bluefish obsahuje aspartam, zdroj fenylalaninu. Toto může býr nebezpečné pro pacienty trpící fenylketonurií.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK OLANZAPIN BLUEFISH UŽÍVÁ Vždy užívejte přípravek Olanzapin Bluefish přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Váš lékař určí, kolik tablet přípravku

Olanzapin Bluefish brát a jak dlouho je užívat. Denní dávka

přípravku

Olanzapin Bluefish se pohybuje mezi 5 a 20 mg. Objeví-li se znovu příznaky nemoci,

oznamte to lékaři, ale nepřestaňte s užíváním přípravku

Olanzapin Bluefish, pokud tak lékař

nerozhodne.

Tablety přípravku

Olanzapin Bluefish byste měli užívat jednou denně dle rady svého lékaře. Pokuste

se tablety užívat vždy ve stejnou denní dobu, není důležité, zda během jídla či nalačno. Tablety přípravku

Olanzapin Bluefish jsou určeny k podání ústy. Tablety je možno lehce rozlomit, proto

s nimi zacházejte opatrně. Nesahejte na tablety vlhkýma rukama, mohou se rozlomit. Tabletu také můžete ponořit do plné sklenice nebo šálku vody, pomerančového džusu, jablečného džusu, mléka nebo kávy a zamíchat. S některými nápoji může tableta změnit jejich barvu popřípadě způsobit zákal. Tekutinu ihned vypijte.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Olanzapin Bluefish, než jste měl(a) U pacientů, kteří užili větší množství přípravku Olanzapin Bluefish než měli, se projevily následující příznaky: zrychlení srdečního tepu, neklid / agresivita, problémy s řečí, nezvyklé, mimovolní pohyby (zvláště tváře nebo jazyka) a snížená úroveň vnímání. Další známky mohou být: náhlá zmatenost, křeče (epileptické), bezvědomí, kombinace horečky, zrychleného dýchání, pocení, ztuhlosti svalů a ospalosti či spavosti, zpomalení dýchání, aspirace (vdechnutí např. potravy nebo tekutiny), vysoký nebo nízký krevní tlak, abnormální

4

srdeční rytmus. Uvědomte ihned svého lékaře nebo nemocnici. Ukažte lékaři své balení přípravku.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Olanzapin Bluefish Vezměte si lék ihned, jak si to uvědomíte. Neberte si dvě dávky během jednoho dne.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Olanzapin Bluefish Nepřestávejte užívat přípravek pouze proto, že se cítíte lépe. Je důležité, abyste přípravek Olanzapin Bluefish užíval/a tak dlouho, jak určil váš lékař. Pokud ukončíte užívání přípravku Olanzapin Bluefish náhle, mohou se u vás objevit příznaky jako je pocení, neschopnost spát, třes, úzkost nebo nevolnost a zvracení. Váš lékař vám může navrhnout před ukončením léčby snižovat dávku postupně. Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Olanzapin Bluefish nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Velmi časté nežádoucí účinky: projevují se u 1 pacienta z 10

Přibývání na váze.

Ospalost.

Zvýšení hodnot hormonu prolaktinu v krvi.

Časté nežádoucí účinky: projevují se u 1 až 10 pacientů ze 100

Změny hladin některých krvinek a tuků v krvi.

Zvýšení hladiny cukrů v krvi a moči.

Pocit zvýšeného hladu.

Závratě.

Neklid.

Třes.

Svalová ztuhlost nebo křeče (včetně svalů ovládajících pohyby očí).

Problémy s řečí.

Neobvyklé, mimovolní pohyby (obzvlášť obličeje a jazyka).

Zácpa.

Sucho v ústech.

Vyrážka.

Slabost.

Silná únava.

Hromadění vody vedoucí k otokům rukou, kotníků nebo nohou.

Někteří nemocní mohou na počátku léčby pociťovat závratě nebo mít pocit na omdlení (s pomalou srdeční činností), obzvlášť při vstávání z lehu nebo sedu. Tyto pocity obvykle samy zmizí, v opačném případě to oznamte svému lékaři.

Sexuální poruchy, jako snížení libida u mužů a žen, nebo erektilní dysfunkce u mužů.

Méně časté nežádoucí účinky: projevují se u 1 až 10 pacientů z 1000

Pomalá srdeční činnost.

5

Přecitlivělost na sluneční světlo.

Problémy s udržením moči

Padání vlasů.

Vynechaná nebo slabá menstruace.

Změny na prsou u žen i u mužů, jako je abnormální produkce mléka nebo abnormální růst.

Krevní sraženiny v žílách, zejména v nohou (příznaky zahrnují otok, bolest a zčervenání nohou), které mohou putovat cévním řečištěm do plic a způsobovat bolest na hrudi a ztížené dýchání. Pokud zaznamenáte jakýkoli z těchto příznaků, ihned vyhledejte lékařskou pomoc.

Další možné nežádoucí účinky: jejich četnost nemůže být z dostupných údajů odhadnuta

Alergické reakce (např. otok v ústech a krku, svědění, vyrážka).

Vývoj cukrovky nebo zhoršení stavu cukrovky, občas spojené s ketoacidózou (ketony v krvi nebo moči) nebo bezvědomím.

Snížení normální tělesné teploty.

Křeče, obvykle spojené s jejich předchozím výskytem (epilepsie).

Kombinace horečky, zrychleného dýchání, pocení, svalové ztuhlosti a ospalosti nebo spavosti.

Křeče svalů ovládajících pohyby očí, způsobující protáčení očí.

Abnormální srdeční rytmus.

Náhlé nevysvětlené úmrtí.

Zánět slinivky způsobující silné bolesti břicha, zvýšenou teplotu a nevolnost.

Jaterní onemocnění projevující se zežloutnutím pokožky a bělma očí.

Svalové onemocnění projevující se bolestmi nejasného původu.

Potíže při močení.

Prodloužená a/nebo bolestivá erekce.

Během užívání olanzapinu se může u starších pacientů s demencí vyskytnout mozková mrtvice, zápal plic, problémy s udržením moči, pády, extrémní únava, zrakové halucinace, zvýšená tělesná teplota, zarudnutí kůže a problémy s chůzí. U této skupiny pacientů bylo v několika případech hlášeno úmrtí. U pacientů s Parkinsonovou chorobou může Olanzapin Bluefish zhoršovat její příznaky. Užívání léků tohoto typu po delší dobu vzácně vyvolává u některých žen tvorbu mléka, vynechání či nepravidelnost menstruačního cyklu. V případě přetrvávání těchto účinků oznamte tuto skutečnost lékaři. Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři.

5. JAK PŘÍPRAVEK OLANZAPIN BLUEFISH UCHOVÁVAT Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. Přípravek Olanzapin Bluefish nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu a blistru za „Použitelné do:“ nebo za zkratkou „EXP.:“. Datum použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni příslušného měsíce. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

6

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Olanzapin Bluefish obsahuje Léčivou látkou je olanzapinum. Jedna tableta přípravku Olanzapin Bluefish dispergovatelná v ústech obsahuje olanzapinum 5 mg, nebo 10 mg. Pomocnými látkami jsou uhličitan vápenatý, předbobtnalý kukuřičný škrob, kukuřičný škrob, monohydrát laktosy, krospovidon, aspartam (E951) a magnesium-stearát.

Jak přípravek Olanzapin Bluefish vypadá a co obsahuje toto balení Olanzapin Bluefish 5 mg: Žluté až světle žluté, kulaté, bikonvexní, tablety o průměru 6,4 mm s vyraženým „5“ na jedné straně. Olanzapin Bluefish 10 mg: Žluté až světle žluté, kulaté, bikonvexní, tablety o průměru 9,1 mm s vyraženým „10“ na jedné straně. Velikost balení: 5 m: 14 a 28 v ústech dispergovatelných tablet 10 mg: 14, 28 a 56 v ústech dispergovatelných tablet Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce Bluefish Pharmaceuticals AB, Torsgatan 11, 111 23 Stockholm, Švédsko

Tento léčivý přípravek je registrován v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Země EU

Název přípravku

Rakousko

Olanzapin Bluefish 5mg/10mg/15mg Schmelztabletten

Dánsko

Olanzapin Bluefish

Španělsko

Olanzapin Bluefish 5mg/10mg comprimidos bucodispersables EFG

Finsko

Olanzapin Bluefish 5mg/10mg/15mg/20mg tabletti, suussa hajoava Olanzapin Bluefish 5mg/10mg/15mg/20mg munsönderfallande tabletter

Francie

OLANZAPIN BLUEFISH 5mg/10mg comprimé orodispersible

Maďarsko

Olanzapin Bluefish 5mg/10mg/15mg/20mg szájban diszpergálódó tabletta

Itálie

Olanzapin Bluefish 5mg/10mg compresse orodispersibili

Holandsko

Olanzapin Bluefish 5mg/10mg/15mg/20mg orodispergeerbare tabletten

Polsko

Olanzapin Bluefish

Portugalsko

Olanzapin Bluefish

Rumunsko

Olanzapin Bluefish 5mg/10mg/15mg/20mg orodispersibile pastile

Švédsko(RMS)

Olanzapin Bluefish 5mg/10mg/15mg/20mg munsönderfallande tabletter

7

Slovensko

Olanzapin Bluefish 5mg/10mg orodispergovateľné tablety

Datum poslední revize textu: 18.4.2012


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls14265/2012

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

OLANZAPIN BLUEFISH 5 mg tablety dispergovatelné v ústech OLANZAPIN BLUEFISH 10 mg tablety dispergovatelné v ústech

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta dispergovatelná v ústech obsahuje olanzapinum 5 mg nebo 10 mg. Pomocné látky: 5 mg: Jedna tableta dispergovatelná v ústech obsahuje monohydrát laktosy 94,2 mg a aspartam (E951) 1,25 mg. 10 mg: Jedna tableta dispergovatelná v ústech obsahuje monohydrát laktosy 188,4 mg a aspartam (E951) 2,5 mg. Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA Tableta dispergovatelná v ústech. 5 mg: Žluté až světle žluté kulaté bikonvexní tablety o průměru 6,4 mm s vyraženým „5“ na jedné straně. 10 mg: Žluté až světle žluté kulaté bikonvexní tablety o průměru 9,1 mm s vyraženým „10“ na jedné straně.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1. Terapeutické indikace Dospělí

Olanzapin je indikován k léčbě schizofrenie.

Olanzapin je účinný v udržení klinického zlepšení během pokračující terapie u pacientů, kteří na počátku léčby odpověděli zlepšením.

Olanzapin je indikován k léčbě středně závažných až závažných manických epizod.

Olanzapin je indikován k prevenci recidivy u pacientů s bipolární poruchou, u kterých byla léčba manické epizody olanzapinem účinná (viz bod 5.1).

4.2. Dávkování a způsob podání Dospělí Schizofrenie: Doporučovaná zahajovací dávka olanzapinu je 10 mg/den. Manická epizoda: Zahajovací dávka je jednorázové podání 15 mg denně v monoterapii nebo 10 mg denně v kombinační terapii (viz bod 5.1). Prevence recidiv bipolární poruchy: Doporučovaná zahajovací dávka je 10 mg/den. U pacientů léčených olanzapinem pro manickou epizodu se za účelem prevence recidivy v léčbě pokračuje stejnou dávkou. Jestliže se objeví nová manická, smíšená nebo depresivní epizoda, má léčba

olanzapinem pokračovat (s optimalizací dávky podle potřeby) s přídatnou terapií symptomů poruch nálad podle klinické indikace. V průběhu léčby schizofrenie, manické epizody a při prevenci recidiv bipolárních poruch se může denní dávkování následně upravovat podle klinického stavu konkrétního pacienta v dávkovacím rozmezí od 5 do 20 mg/den. Zvyšování dávky nad doporučenou zahajovací dávku se doporučuje pouze po opětovném řádném klinickém posouzení a mělo by se k němu přistupovat v intervalech nejméně 24 hodin. Olanzapin se může podávat bez ohledu na příjem jídla, neboť vstřebávání není potravou ovlivněno. Při vysazování olanzapinu je vhodné uvažovat o postupném snižování dávky. OLANZAPIN BLUEFISH tablety dispergovatelné v ústech se vkládají do úst, kde dojde k jejich rychlému rozpuštění slinami. Díky tomu se tablety snadno polykají. Vyjmout neporušenou rozpustnou tabletu z úst je těžké. Vzhledem ke své křehkosti by tableta rozpustná v ústech měla být užita okamžitě po vyjmutí z blistru. Alternativně můžeme tuto tabletu nechat rozpustit v plné sklenici vody nebo jiné vhodné tekutiny (pomerančového džusu, jablečného džusu, mléka nebo kávy), a to bezprostředně před užitím. Olanzapin ve formě tablet dispergovatelných v ústech je bioekvivalentní s olanzapinem ve formě potahovaných tablet; rychlost a rozsah jejich vstřebávání jsou podobné. Dávkování a frekvence podání jsou stejné jako u olanzapinu ve formě potahovaných tablet. Olanzapin tablety dispergovatelné v ústech se tedy mohou použít jako alternativa olanzapinu ve formě potahovaných tablet. Pediatrická populace Olanzapin se nedoporučuje užívat u dětí a dospívajících ve věku do 18 let, neboť u této věkové kategorie pacientů nejsou k dispozici údaje o jeho bezpečnosti a účinnosti. V krátkodobých studiích u mladistvých pacientů byly ve srovnání se studiemi u dospělých zjištěny větší hmotnostní přírůstky a změny hladin lipidů a prolaktinu (viz body 4.4, 4.8, 5.1 a 5.2). Starší pacienti Nižší zahajovací dávka (5 mg/den) není u této věkové kategorie obvykle nutná, avšak u pacientů ve věku 65 let a starších se o ní může uvažovat v případě existence klinických faktorů (viz bod 4.4). Zhoršená funkce ledvin a/nebo jater U těchto pacientů se zvažuje nižší zahajovací dávka (5 mg). V případech středně závažné jaterní nedostatečnosti (cirhóza, Child-Pugh třídy A nebo B) by měla zahajovací dávka být 5 mg a její zvyšování se musí provádět pouze s opatrností. Pohlaví Ženám ve srovnání s muži není třeba upravovat počáteční dávku a dávkovací rozmezí. Kuřáci Nekuřákům ve srovnání s kuřáky není třeba upravovat počáteční dávku a dávkovací rozmezí. V případech přítomnosti více než jednoho z faktorů, které zpomalují metabolizmus (ženské pohlaví, starší věk, nekuřák), se musí zvážit potenciální snížení zahajovací dávky. Nezbytné navyšování dávky by mělo být u těchto pacientů konzervativnější. (Viz body 4.5 a 5.2)

4.3. Kontraindikace Hypersenzitivita na léčivou látku nebo kteroukoli pomocnou látku přípravku. Pacienti se známým rizikem glaukomu s úzkým úhlem.

4.4. Zvláštní upozornění a opatření pro použití Při antipsychotické léčbě může trvat několik dní až týdnů, než dojde ke zlepšení klinického stavu pacienta. Po tuto dobu by měl být pacient pod pečlivou kontrolou. Psychózy a/nebo poruchy chování související s demencí Olanzapin není schválen pro léčbu psychóz popřípadě poruch chování souvisejících s demencí a nedoporučuje se k podávání u této skupiny pacientů z důvodu zvýšené incidence mortality a zvýšeného rizika cerebrovaskulárních příhod. V placebem kontrolovaných studiích (v trvání 6 až 12

týdnů) u starších pacientů (průměrný věk 78 let) trpících psychózou a/nebo poruchami chování souvisejícími s demencí byla u pacientů léčených pomocí olanzapinu zjištěna dvojnásobná incidence úmrtí ve srovnání s pacienty užívajícími placebo (3,5% oproti 1,5%). Vyšší incidence úmrtí nesouvisela s dávkou olanzapinu (průměrná denní dávka 4,4 mg) ani s délkou léčby. Rizikovými faktory, které se mohou podílet na zvýšené mortalitě u této skupiny pacientů, jsou věk nad 65 let, dysfagie, sedace, malnutrice a dehydratace, plicní onemocnění (např. pneumonie, případně i s aspirací) nebo současné užívání benzodiazepinů. Vyšší incidence úmrtnosti u pacientů léčených olanzapinem ve srovnání s pacienty užívajícími placebo však nebyla na uvedených rizikových faktorech závislá. Ve stejných klinických studiích byly hlášeny cerebrovaskulární nežádoucí příhody (např. iktus, tranzitorní ischemické ataky), a to včetně úmrtí. U pacientů léčených olanzapinem bylo zaznamenáno trojnásobné zvýšení výskytu takových cerebrovaskulárních nežádoucích příhod ve srovnání s placebem (1,3% oproti 0,4%). U všech pacientů léčených olanzapinem nebo placebem, u nichž se cerebrovaskulární příhoda vyskytla, byly přítomny rizikové faktory. K rizikovým faktorům pro cerebrovaskulární nežádoucí patřil u pacientů léčených olanzapinem věk nad 75 let a vaskulární a/nebo smíšená demence. Účinnost olanzapinu se v těchto studiích neověřovala. Parkinsonova choroba Použití olanzapinu u psychóz související s podáváním dopaminového agonisty se u pacientů s Parkinsonovou chorobou nedoporučuje. V klinických studiích bylo velmi často a s vyšší frekvencí než u placeba zaznamenáno zhoršení parkinsonské symptomatologie a halucinací (viz bod 4.8) a olanzapin nebyl v léčbě psychotických příznaků účinnější než placebo. V těchto studiích museli mít pacienti na začátku stabilní nejnižší účinnou dávku antiparkinsonika (dopaminový agonista). Antiparkinsonikum se podávalo ve stejné dávce po celou studii. Počáteční dávka olanzapinu byla 2,5 mg/den a podle uvážení lékaře se mohla titrovat do maximální dávky 15 mg/den. Neuroleptický maligní syndrom (NMS) NMS je potenciálně život ohrožující stav spojený s podáváním antipsychotik. Také v souvislosti s podáváním olanzapinu byly vzácně hlášeny případy označené jako NMS. Klinické příznaky NMS jsou hyperpyrexie, svalová rigidita, alterovaná psychika a autonomní nestabilita (nepravidelný pulz anebo tlak krve, tachykardie, pocení a arytmie). Další příznaky mohou být zvýšená hladina kreatinfosfokinázy, myoglobinurie (rhabdomyolýza) a akutní selhání ledvin. Pokud se u pacienta objeví příznaky a projevy naznačující NMS, nebo pokud se objeví nevysvětlitelná vysoká horečka i bez dalších klinických známek NMS, musí být všechna antipsychotika včetně olanzapinu vysazena. Hyperglykémie a diabetes Zřídka byly hlášeny hyperglykémie a/nebo rozvoj či exacerbace diabetu, příležitostně spojené s ketoacidózou nebo komatem, a to včetně několika smrtelných případů (viz bod 4.8). V některých případech tomu předcházelo zvýšení tělesné hmotnosti, což mohlo být predispozičním faktorem. V souladu s používanými pravidly antipsychotické léčby je doporučeno odpovídající klinické monitorování, např. měření hladiny glukózy v krvi před začátkem léčby, 12 týdnů po zahájení podávání olanzapinu a následně vždy jednou ročně. U pacientů léčených jakýmkoliv antipsychotikem, včetně přípravku OLANZAPIN BLUEFISH tablety dispergovatelné v ústech, by se měl sledovat výskyt možných známek a příznaků hyperglykémie (jako je polydipsie, polyurie, polyfagie a slabost) a pacienti s diabetes mellitus nebo s rizikovými faktory pro rozvoj diabetu by měli být pravidelně monitorováni s ohledem na zhoršení kontroly glukózy. Doporučuje se také pravidelné sledování tělesné hmotnosti např. před začátkem léčby, 4, 8 a12 týdnů po zahájení podávání olanzapinu a následně vždy každý čtvrt rok. Změny hladin lipidů V placebem kontrolovaných klinických studiích byly u pacientů léčených olanzapinem pozorovány nežádoucí změny hladin lipidů (viz bod 4.8). Takové změny lipidového profilu by se měly léčit podle klinické potřeby, a to obzvláště u pacientů trpících dyslipidemií a u pacientů s rizikovými faktory pro rozvoj poruch lipidů. U pacientů léčených jakýmkoliv antipsychotikem, včetně přípravku OLANZAPIN BLUEFISH tablety dispergovatelné v ústech, by v souladu s používanými pravidly antipsychotické léčby měly být pravidelně kontrolovány hladiny lipidů, např. před začátkem léčby, 12 týdnů po zahájení podávání olanzapinu a následně vždy každých 5 let..

Anticholinergní aktivita Ačkoliv byla in vitro prokázána anticholinergní aktivita olanzapinu, poznatky z klinických studií ukázaly nízký výskyt s ní souvisejících příhod. Vzhledem k tomu, že jsou klinické zkušenosti s podáváním olanzapinu u pacientů s jiným souběžným onemocněním omezené, doporučuje se zvýšená pozornost, pokud je olanzapin předepisován pacientům s hypertrofií prostaty, paralytickým ileem nebo podobnými stavy. Jaterní funkce Často, obzvlášť v počátcích léčby, bylo zaznamenáno přechodné asymptomatické zvýšení hladin jaterní aminotransferázy, alanin-transferázy (ALT) a aspartát-transferázy (AST). U pacientů s vyšší hladinou ALT a/nebo AST, u pacientů se známkami a příznaky poškození jater, u pacientů s anamnézou onemocnění spojených s omezenou funkční rezervou jater a u pacientů léčených potenciálně hepatotoxickými přípravky je třeba opatrnosti a dalšího sledování.. Je-li u pacientů diagnostikována hepatitida (včetně hepatocelulárního, cholestatického nebo kombinovaného poškození jater), je třeba léčbu olanzapinem ukončit. Neutropenie Opatrnost je nezbytná u pacientů s nižším počtem leukocytů a/nebo neutrofilů z jakýchkoliv příčin, u pacientů užívajících léky způsobující neutropenii, u pacientů s anamnézou polékového útlumu kostní dřeně nebo s útlumem kostní dřeně způsobeným souběžným onemocněním, radiační terapií nebo chemoterapií, u pacientů s hypereozinofilií nebo s myeloproliferativní chorobou. Neutropenie byla často hlášena při současném podávání olanzapinu a valproátu (viz bod 4.8). Přerušení léčby Při náhlém přerušení léčby olanzapinem byly velmi vzácně (<0,01%) hlášeny akutní příznaky jako pocení, nespavost, třes, úzkost, nevolnost nebo zvracení. Interval QT V klinických studiích bylo u pacientů léčených olanzapinem klinicky významné prodloužení intervalu QTc (korekce QT podle Fridericia [QTcF] ≥ 500 milisekund [ms] kdykoliv po vstupním vyšetření u pacientů se vstupní hodnotou QTcF < 500 ms) méně časté (0,1% až 1%), bez významných rozdílů v průvodních srdečních příhodách ve srovnání s placebem. Přesto je třeba, jako u ostatních antipsychotik, zvýšené opatrnosti, je-li olanzapin předepisován souběžně s lékem prodlužujícím interval QTc, a to obzvlášť u starších pacientů, u pacientů s vrozeným prodloužením intervalu QT, městnavým srdečním selháním, srdeční hypertrofií, hypokalémií nebo hypomagnezémií. Tromboembolizmus V souvislosti s užíváním antipsychotik se méně často (≥ 0,1% a < 1%) vyskytly případy žilního tromboembolismu (VTE). Kauzální vztah mezi výskytem žilního tromboembolismu a léčbou olanzapinem nebyl stanoven. Vzhledem ke skutečnosti, že u pacientů se schizofrenií jsou často přítomny získané rizikové faktory pro VTE, měly by být před i během léčby tyto rizikové faktory, například imobilizace pacientů, identifikovány a následně by měla být uplatněna preventivní opatření. Obecná aktivita CNS Vzhledem k primárnímu účinku olanzapinu na centrální nervový systém je třeba opatrnosti při současném užívání s jinými centrálně působícími léky a alkoholem. Protože olanzapin in vitro funguje jako dopaminový antagonista, může působit proti účinku přímých a nepřímých agonistů dopaminu. Křeče Olanzapin by se měl užívat opatrně u pacientů s křečemi v anamnéze anebo u těch, kteří mají pro křeče dispozice. U pacientů léčených olanzapinem byly křeče hlášeny vzácně. Ve většině těchto případů byly hlášeny křeče v anamnéze či jiné rizikové faktory. Pozdní dyskineze V ročních nebo kratších srovnávacích studiích byl olanzapin statisticky významně méně často spojen s náhlou dyskinezí. Přesto riziko pozdní dyskineze při dlouhodobém užívání vzrůstá; pokud se tedy u pacienta léčeného olanzapinem objeví symptomy pozdní dyskineze, je třeba zvážit snížení dávky přípravku nebo jeho vysazení. Tyto symptomy se mohou po přerušení léčby přechodně zhoršit nebo dokonce znovu objevit.

Posturální hypotenze V klinických studiích s olanzapinem byla u starších pacientů ojediněle pozorována posturální hypotenze. U pacientů starších 65 let se podobně jako při léčbě ostatními antipsychotiky doporučuje pravidelně měřit krevní tlak. Náhlé srdeční selhání Ze sledování po zavedení přípravku na trh byly u pacientů léčených olanzapinem hlášeny případy náhlého srdečního selhání. V jedné retrospektivní observační kohortové studii bylo u pacientů léčených olanzapinem zjištěno přibližně dvojnásobné riziko předpokládaného náhlého srdečního selhání oproti pacientům, kteří antipsychotika neužívali. V této studii bylo riziko při užívání u olanzapinu srovnatelné s rizikem užívání atypických antipsychotik zahrnutých do souhrnné analýzy. Pediatrická populace Olanzapin není indikován pro použití v léčbě dětí a dospívajících. Klinické studie provedené u pacientů ve věkovém rozmezí 13 až 17 let zaznamenaly různé nežádoucí účinky, včetně přírůstků tělesné hmotnosti, změn metabolických parametrů a zvýšení hladiny prolaktinu. Dlouhodobé důsledky spojené s těmito příhodami se nebyly studovány a zůstávají neznámé (viz body 4.8 a 5.1). Aspartam Přípravek OLANZAPIN BLUEFISH tablety dispergovatelné v ústech obsahuje aspartam, který je zdrojem fenylalaninu. Proto může být přípravek škodlivý pro pacienty trpící fenylketonurií. Monohydrát laktosy

Tablety přípravku OLANZAPIN BLUEFISH tablety dispergovatelné v ústech obsahují monohydrát laktosy. Pacienti se vzácnými dědičnými poruchami s intolerancí galaktózy, vrozeným deficitem laktázy nebo malabsorpcí glukózy a galaktózy by tento přípravek neměli používat.

4.5. Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce Pediatrická populace Studie interakcí byly provedeny pouze u dospělých. Potenciální interakce ovlivňující účinky olanzapinu Vzhledem k tomu, že je olanzapin metabolizován izoenzymem CYP1A2, mohou látky, které specificky tento izoenzym indukují nebo inhibují, ovlivnit farmakokinetiku olanzapinu. Indukce CYP1A2 Kouření a karbamazepin mohou indukovat metabolizmus olanzapinu, což může vést k snížení koncentrace olanzapinu. Bylo zjištěno pouze mírné až střední zvýšení clearance olanzapinu. I když je klinický dopad pravděpodobně minimální, doporučuje se klinické monitorování a v nezbytných případech je pak možné zvážit zvýšení dávek olanzapinu (viz bod 4.2). Inhibice CYP1A2 Bylo prokázáno, že fluvoxamin, specifický inhibitor CYP1A2, významně zpomaluje metabolizmus olanzapinu. Průměrné zvýšení maximální koncentrace olanzapinu Cmax fluvoxaminem bylo 54% u žen

nekuřaček a 77% u mužů kuřáků. Průměrné zvýšení plochy pod křivkou (AUC) koncentrace léčiva bylo 52% u žen nekuřaček a 108% u mužů kuřáků. U pacientů užívajících fluvoxamin nebo jiný inhibitor CYP1A2, jako např. ciprofloxacin, je třeba zvážit snížení počáteční dávky olanzapinu. Při zahájení léčby inhibitorem CYP1A2 je třeba zvážit snížení dávek olanzapinu. Snížení biologické dostupnosti Aktivní uhlí snižuje biologickou dostupnost olanzapinu po perorálním podání o 50 až 60%. Proto by se mělo užívat nejméně 2 hodiny před užitím nebo po užití olanzapinu. Fluoxetin (inhibitor CYP2D6), jednorázové dávky antacida (hliník, hořčík) nebo cimetidinu neměly významný vliv na farmakokinetiku olanzapinu. Možnosti ovlivnění účinku jiných léků v důsledku olanzapinu Olanzapin může působit proti účinkům přímých a nepřímých agonistů dopaminu. Olanzapin in vitro neinhibuje hlavní izoenzymy CYP450 (např. 1A2, 2D6, 2C9, 2C19, 3A4).

Nepředpokládají se proto žádné zvláštní interakce, což dokazují in vivo studie, které neprokázaly inhibici metabolizmu těchto léčivých látek: tricyklická antidepresiva (reprezentující převážně metabolizační cestu CYP2D6), warfarin (CYP2C9), theofylin (CYP1A2) nebo diazepam (CYP3A4 a 2C19). Olanzapin nevykazoval interakci se současně podávaným lithiem nebo biperidenem. Terapeutické monitorování plazmatických hladin valproátu neukázalo, že při zahájení přídatné medikace pomocí olanzapinu je nutná úprava dávkování. Obecná aktivita CNS Zvýšená opatrnost je zapotřebí u pacientů požívajících alkohol nebo užívajících léčivé přípravky působící tlumivě na CNS. Současné užívání olanzapinu a léčivých přípravků pro léčbu Parkinsonovy choroby a demence není doporučeno (viz bod 4.4). QTc interval Zvýšená opatrnost je zapotřebí u pacientů užívajících současně olanzapin a léčivé přípravky, o kterých je známo, že prodlužují QTc interval (viz bod 4.4).

4.6. Fertilita, těhotenství a kojení Těhotenství Neexistují žádné odpovídající a dobře vedené studie u těhotných žen. Pacientky by měly být poučeny, aby lékaře informovaly o těhotenství nebo plánovaném těhotenství během užívání olanzapinu. Avšak kvůli nedostatku zkušeností s užíváním u člověka by se olanzapin měl v těhotenství podávat pouze tehdy, když přínos takové léčby vyváží potenciální riziko pro plod. U novorozenců, kteří byli během třetího trimestru těhotenství vystaveni vlivu antipsychotik (včetně olanzapinu), existuje riziko nežádoucích účinků včetně extrapyramidových příznaků a/nebo příznaků z vysazení. Tyto příznaky se mohou lišit v délce trvání i v závažnosti. Byly hlášeny případy agitovanosti, hypertonie, hypotonie, tremoru, somnolence, respirační tísně nebo poruch příjmu potravy. Proto by novorozenci měli být pečlivě monitorováni. . Kojení Ve studii u kojících zdravých žen přecházel olanzapin do mateřského mléka. Průměrná expozice kojence (mg/kg) v ustáleném stavu byla odhadnuta na 1,8% z dávky olanzapinu podaného matce (mg/kg). Pacientky je třeba poučit, aby během užívání olanzapinu nekojily.

4.7. Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje Studie hodnotící účinky na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje nebyly provedeny. Avšak vzhledem k tomu, že olanzapin může vyvolávat ospalost a závratě, měli by být pacienti v souvislosti s řízením motorových vozidel nebo obsluhou strojů na tuto skutečnost upozorněni.

4.8. Nežádoucí účinky Dospělí Nejčastěji hlášenými (pozorovanými u ≥ 1% pacientů) nežádoucími účinky spojenými s užíváním olanzapinu v klinických studiích byly ospalost, přírůstek hmotnosti, eozinofilie, zvýšené hladiny prolaktinu, cholesterolu, glukózy a triglyceridů (viz bod 4.4), glykosurie, zvýšená chuť k jídlu, závratě, akatizie, parkinsonismus (viz bod 4.4), dyskineze, ortostatická hypotenze, anticholinergní účinky, přechodné asymptomatické zvýšení jaterních aminotransferáz (viz bod 4.4), vyrážka, astenie, únava a otok. V následující tabulce je uveden seznam nežádoucích účinků a laboratorních nálezů uváděných ve spontánních hlášeních a v klinických studiích. V každé skupině četností jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti. Frekvence nežádoucích účinků je definována takto: Velmi časté: (≥1/10), časté: (≥1/100 až <1/10), méně časté: (≥1/1000 až <1/100), vzácné: (≥1/10000 až <1/1000), velmi vzácné: (<1/10000), není známo (z dostupných údajů nelze určit).

Poruchy krve a lymfatického systému Časté: eosinofílie. Méně časté: leukopenie, neutropenie. Není známo: trombocytopenie. Poruchy imunitního systému Není známo: alergické reakce. Poruchy metabolismu a výživy Velmi časté: nárůst tělesné hmotnosti (1). Časté: zvýšené hladiny cholesterolu (2,3), zvýšené hladiny glukosy (4), zvýšené hladiny triglyceridů (2,5), glukosurie, zvýšená chuť k jídlu. Není známo: rozvoj nebo exacerbace diabetu, spojená příležitostně s ketoacidózou nebo komatem, včetně smrtelných případů (viz bod 4.4), hypotermie. Poruchy nervového systému Velmi časté: ospalost. Časté: závratě, akatisie (6), parkinsonismus (6), dyskineze (6). Není známo: křeče ve většině případů s anamnézou hlášených křečí nebo rizikových faktorů, neuroleptický maligní syndrom (viz bod 4.4), dystonie (včetně okulogyrie), tardivní dyskineze, příznaky z vysazení (7). Srdeční poruchy Méně časté: bradykardie, prodloužení QTc (viz bod 4.4). Není známo: ventrikulární tachykardie / fibrilace, náhlá smrt (viz bod 4.4). Cévní poruchy Časté: ortostatická hypotenze. Méně časté: tromboembolismus (včetně plicní embolie a hluboké žilní trombózy) (viz bod 4.4). Gastrointestinální poruchy Časté: mírné, přechodné anticholinergní účinky včetně zácpy a sucha v ústech. Není známo: pankreatitida. Poruchy jater a žlučových cest Časté: přechodné asymptomatické zvýšení jaterních transamináz (ALT, AST), zvláště na začátku léčby (viz bod 4.4). Není známo: hepatitida (včetně hepatocelulárního, cholestatického nebo smíšeného jaterního poškození). Poruchy kůže a podkožní tkáně Časté: vyrážka. Méně časté: fotosenzitivní reakce, alopecie. Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně Není známo: rhabdomyolýza. Poruchy ledvin a močových cest Méně časté: močová inkontinence, Není známo: opožděný start močení. Stavy spojené s těhotenstvím, šestinedělím a perinatálním obdobím Není známo: syndrom z vysazení léku u novorozenců (viz bod 4.6) Poruchy reprodukčního systému a prsu Není známo: priapismus. Celkové poruchy a reakce v místě aplikace Časté: asténie, únava, edém. Vyšetření Časté: zvýšené plazmatické hladiny prolaktinu (8).

Méně časté: zvýšená kreatinfosfokináza, zvýšený celkový bilirubin. Není známo: zvýšená alkalická fosfatáza. (1) Klinicky významné zvýšení tělesné hmotnosti bylo pozorováno napříč všemi základními kategoriemi dle BMI (Body Mass Index). Po krátkodobé léčbě (s průměrnou délkou 47 dní) bylo zvýšení tělesné hmotnosti o ≥ 7% velmi časté (22,2%); zvýšení tělesné hmotnosti o ≥ 15% bylo časté (4,2%); a ≥ 25% bylo méně časté (0,8%). Při dlouhodobém užívání (v délce minimálně 48 týdnů) bylo u pacientů zvýšení tělesné hmotnosti o ≥ 7%, ≥ 15% a ≥ 25% velmi časté (64,4%; 31,7% a 12,3%).

(2) Průměrné zvýšení hodnot lipidů nalačno (celkový cholesterol, LDL-cholesterol a triglyceridy) bylo vyšší u pacientů bez prokázané poruchy regulace tuků na začátku léčby.

(3) Zjištěno pro normální počáteční hladiny nalačno (< 5,17 mmol/l), které se zvýšily na hodnoty vysoké (≥ 6,2 mmol/l). Změny počátečních hodnot cholesterolu nalačno z hraničních (≥ 5,17 - < 6,2 mmol/l) na vysoké (≥ 6,2 mmol/l) byly velmi časté.

(4) Zjištěno pro normální počáteční hladiny nalačno (< 5,56 mmol/l), které se zvýšily na hodnoty vysoké (≥7 mmol/l). Změny počátečních hodnot glukózy nalačno z hraničních (≥ 5,56 - < 7 mmol/l) na vysoké (≥ 7 mmol/l) byly velmi časté.

(5) Zjištěno pro normální počáteční hladiny nalačno (< 1,69 mmol/l), které vzrostly na vysoké (≥ 2,26 mmol/l). Změny počátečních hladin triglyceridů nalačno z hraničních hodnot (≥1,69 mmol/l - < 2,26 mmol/l) na vysoké (≥ 2,26 mmol/l) byly velmi časté.

(6) V klinických studiích byl výskyt parkinsonismu a dystonie u pacientů léčených olanzapinem číselně vyšší, ale statisticky se signifikantně nelišil od placeba. Parkinsonismus, akatizie a dystonie se vyskytovaly vzácněji při užívání olanzapinu než při užívání odpovídajících titrovaných dávek haloperidolu. Vzhledem k nedostatku podrobných informací o dřívějších akutních a pozdních extrapyramidových příznacích v anamnéze není zatím možné rozhodnout, zda olanzapin způsobuje tardivní dyskinezi popřípadě další pozdní extrapyramidové příznaky méně často či nikoliv.

(7) Při náhlém vysazení olanzapinu se objevovaly takové akutní symptomy, jako je pocení, nespavost, třes, úzkost, nevolnost a zvracení.

(8) V klinických studiích trvajících až 12 týdnů překročily plazmatické koncentrace prolaktinu horní hranici normálního rozmezí u přibližně 30% pacientů léčených olanzapinem s normální počáteční hladinou prolaktinu. U většiny těchto pacientů bylo takové zvýšení obvykle mírného stupně a nedosahovalo dvojnásobku hodnoty horní hranice normálního rozpětí. Obecně vzato byly u pacientů léčených olanzapinem potenciálně související klinické projevy týkající se prsů a menstruace (např. amenorea, zvětšení prsou, galaktorea u žen a gynekomastie / zvětšení prsou u mužů) méně časté. Možné nežádoucí účinky související se sexuální funkcí (např. erektilní dysfunkce u mužů a snížené libido u obou pohlaví) byly pozorovány často. Dlouhodobé užívání (v délce minimálně 48 týdnů) Podíl pacientů, u kterých se projevily nežádoucí účinky - klinicky významný vzestup tělesné hmotnosti, glukózy, celkového cholesterolu, LDL a HDL cholesterolu nebo triglyceridů - se v průběhu času zvyšuje. U dospělých pacientů, kteří dokončili léčbu v délce 9 až 12 měsíců, se stupeň nárůstu hladiny glukózy v krvi zpomalil přibližně po 6 měsících. Další informace týkající se specifických populací V klinických studiích u starších pacientů s demencí byla léčba pomocí olanzapinu ve srovnání s placebem spojena s vyšším výskytem úmrtí a cerebrovaskulárních nežádoucích příhod (viz také bod 4.4). Velmi časté nežádoucí účinky spojené s užíváním olanzapinu u této skupiny pacientů byly abnormální chůze a pády. Často se vyskytovala pneumonie, zvýšení tělesné teploty, letargie, erytém, zrakové halucinace a inkontinence moči. V klinických studiích u pacientů trpících Parkinsonovou chorobou a s psychózou související s podáváním dopaminového agonisty bylo velmi často a s vyšší frekvencí než u placeba zaznamenáno zhoršení parkinsonské symptomatiky a halucinace. V jedné klinické studii u pacientů v manické fázi bipolární afektivní poruchy měla léčba valproátem v kombinaci s olanzapinem za následek 4,1% výskyt neutropenie. Potenciálně přispívajícím faktorem by mohly být vysoké plazmatické hladiny valproátu. Současné podání olanzapinu s lithiem nebo valproátem vedlo ke zvýšení výskytu (≥ 10%) třesu, sucha v ústech, zvýšené chuti k jídlu a přírůstku hmotnosti. Často byly také hlášeny poruchy řeči. Při léčbě pomocí olanzapinu v kombinaci s lithiem

nebo divalproexem došlo v akutní fázi léčby (trvající max. 6 týdnů) ke zvýšení tělesné hmotnosti o ≥ 7% u 17,4% pacientů. Dlouhodobá léčba pomocí olanzapinu (trvající až 12 týdnů) pro prevenci recidivy u pacientů s bipolární afektivní poruchou byla doprovázena zvýšením tělesné hmotnosti o ≥ 7% u 39,9% pacientů. Pediatrická populace Olanzapin není indikován pro použití v léčbě dětí a dospívajících mladších 18 let. Ačkoli nebyly provedeny studie navržené pro porovnání dospívajících a dospělých pacientů, data z klinických studií u dospívajících byla srovnána s údaji získanými ze studií u dospělých. Následující tabulka shrnuje nežádoucí účinky hlášené s vyšší četností výskytu u dospívajících pacientů (ve věku 13 až 17 let) oproti dospělým pacientům nebo nežádoucí účinky identifikované pouze v průběhu krátkodobých klinických studií u dospívajících pacientů. Klinicky významné zvýšení tělesné hmotnosti (≥7%) se zřejmě ve srovnání s dospělou populací vyskytuje u dospívajících pacientů s vyšší frekvencí. Ve srovnání s krátkodobým užíváním byla velikost hmotnostního přírůstku a podíl dospívajících, u kterých došlo ke klinicky významnému nárůstu tělesné hmotnosti, vyšší při dlouhodobém užívání (nejméně 24 týdnů). V každé skupině četností jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti. Frekvence nežádoucích účinků je definována takto: velmi časté: (≥1/10), časté: (≥1/100 až <1/10). Poruchy metabolizmu a výživy Velmi časté: přírůstek hmotnosti (9), zvýšené hladiny triglyceridů (10), zvýšená chuť k jídlu. Časté: zvýšené hladiny cholesterolu (11). Poruchy nervového systému Velmi časté: sedace (včetně: hypersomnie, letargie, ospalosti). Gastrointestinální poruchy Časté: sucho v ústech. Poruchy jater a žlučových cest Velmi časté: zvýšené hodnoty jaterních transamináz (ALT/AST; viz bod 4.4). Vyšetření Velmi časté: snížení celkového bilirubinu, zvýšení GGT, zvýšené hladiny plazmatického prolaktinu

(12). (9) Po krátkodobé léčbě (trvající průměrně 22 dni) bylo velmi časté zvýšení výchozí tělesné hmotnosti (kg) o ≥ 7% (40,6%); zvýšení tělesné hmotnosti o ≥ 15% pak bylo časté (7,1%) a časté bylo i zvýšení o ≥ 25% (2,5%). Při dlouhodobém užívání (nejméně 24 týdnů) došlo u 89,4% k nárůstu tělesné hmotnosti o ≥ 7%, u 55,3% k nárůstu o ≥ 15% a u 29,1% k nárůstu o≥25% oproti počáteční tělesné hmotnosti.

(10) Pozorováno pro normální počáteční hladiny nalačno (< 1,016 mmol/l), které vzrostly na vysoké (≥1,467 mmol/l), a změny počátečních hladin triglyceridů nalačno (≥ 1,016 mmol/l - < 1,467 mmol/l) na vysoké (≥ 1,467 mmol/l).

(11) Změny výchozích hodnot celkového cholesterolu nalačno, kdy došlo ke zvýšení hladin z normálních (< 4,39 mmol/l) na vysoké (≥ 5,17 mmol/l), byly pozorovány často. Změny počátečních hodnot celkového cholesterolu nalačno z počátečních hraničních (≥ 4,39 - < 5,17 mmol/l) na vysoké (≥ 5,17 mmol/l) byly velmi časté.

(12) Zvýšení plazmatické hladiny prolaktinu bylo hlášeno u 47,4% dospívajících pacientů.

4.9. Předávkování Známky a příznaky Mezi velmi časté symptomy předávkování (výskyt > 10%) patří tachykardie, rozrušení, agresivita, dysartrie, různé extrapyramidové symptomy a snížený stupeň vědomí mezi sedací a komatem. Další významné důsledky předávkování jsou delirium, křeče, koma, možný neuroleptický maligní syndrom, respirační deprese, aspirace, hypertenze nebo hypotenze, srdeční arytmie (< 2% případů předávkování) a kardiopulmonární zástava. Smrtelné případy se vyskytly už po akutním předávkování

dávkou natolik nízkou jako 450 mg, ale rovněž bylo popsáno přežití po akutním předávkování dávkou přibližně 2000 mg olanzapinu. Léčba předávkování Olanzapin nemá žádné specifické antidotum. Nedoporučuje se vyvolání zvracení. Mohou být indikovány jiné standardní postupy používané při léčbě předávkování (např. výplach žaludku, podání aktivního uhlí). Bylo prokázáno, že současné podání aktivního uhlí snižuje biologickou dostupnost olanzapinu po perorálním podání o 50-60%. Dle klinického stavu je třeba zahájit symptomatickou léčbu a sledování vitálních funkcí jako léčba hypotenze, oběhového kolapsu a podpora funkce dýchání. Nesmí se použít epinefrin, dopamin ani jiná beta-sympatomimetika, protože stimulace beta-adrenergních receptorů může prohloubit hypotenzi. Sledování kardiovaskulárních parametrů je nezbytné kvůli diagnostice možných poruch srdečního rytmu. Až do zotavení musí být pacient pod pečlivým lékařským dohledem.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1. Farmakodynamické vlastnosti Farmakoterapeutická skupina: diazepiny, oxazepiny a thiazepiny. ATC kód: N05AH03. Olanzapin je antipsychotická, antimanická a náladu stabilizující látka, která vykazuje široký profil farmakologického působení na řadu receptorových systémů. V preklinických studiích vykazoval olanzapin širokou afinitu k řadě receptorů (Ki < 100 nmol) pro serotonin 5HT2A/2C, 5HT3, 5HT6, dopamin D1, D2, D3, D4, D5; cholinergní muskarinové receptory m1 - m5, alfa1-adrenergní a histaminové H1 receptory. Behaviorální studie na zvířatech prokázaly antagonistické působení olanzapinu na 5HT i dopaminové a cholinergní receptory konzistentní s receptorovým profilem. In vitro vykazoval olanzapin větší afinitu k serotoninovým 5HT2 receptorům než k dopaminovým D2 a vyšší 5HT2 než D2 aktivitu na in vivo modelech. Elektrofyziologické studie ukázaly, že olanzapin selektivně snižuje aktivitu mezolimbických (A10) dopaminergních neuronů bez výraznějšího účinku na striatální (A9) dráhy ovládající motoriku. Olanzapin oslaboval podmíněnou vyhýbavou odpověď v testu prokazujícím antipsychotickou aktivitu v dávkách nižších než jsou ty, které vyvolávají katalepsii, tj. v testu prokazujícím motorické nežádoucí účinky. Na rozdíl od některých jiných antipsychotik zvyšuje olanzapin odpověď v "anxiolytickém testu". Ve studii účinku jednorázové dávky (10 mg) u zdravých dobrovolníků pomocí pozitronové emisní tomografie (PET) obsazoval olanzapin více 5HT2A receptory než dopaminové D2 receptory. Navíc zobrazovací studie pomocí SPECT (SINGLE PHOTON EMISSION COMPUTED TOMOGRAPHY) odhalila, že obsazenost D2 receptorů u pacientů se schizofrenií odpovídajících na olanzapin byla nižší než u pacientů odpovídajících na jiná antipsychotika a risperidon, zatímco u pacientů odpovídajících na klozapin byla srovnatelná. Ve dvou ze dvou placebem kontrolovaných a ve dvou ze tří porovnávacích studií s aktivním komparátorem, kterých se zúčastnilo více než 2900 pacientů se schizofrenií s pozitivními i negativními symptomy, vykazoval olanzapin statisticky významně větší zlepšení jak u negativních, tak i pozitivních symptomů. V mezinárodní dvojitě zaslepené srovnávací studii zahrnující 1481 pacientů se schizofrenií, schizoafektivními a příbuznými chorobami s různými stupni přidružených depresivních symptomů (výchozí průměrná hodnota 16,6 na Montgomery-Asbergově škále deprese) prokázala prospektivní sekundární analýza skóre změn nálady mezi výchozími a konečnými hodnotami statisticky významné zlepšení (p = 0,001) ve prospěch olanzapinu (-6,0) oproti haloperidolu (-3,1). Pokud jde o snižování manických symptomů do 3 týdnů u pacientů s manickou nebo smíšenou epizodou bipolární afektivní poruchy, vykazoval olanzapin vyšší účinnost než placebo a heminatrium - valproát (divalproex). Olanzapin také vykazoval srovnatelnou účinnost s haloperidolem z hlediska

podílu pacientů v symptomatické remisi mánie a deprese po 6 a 12 týdnech. Ve studii u pacientů léčených po dobu minimálně 2 týdnů lithiem nebo valproátem vedlo přidání olanzapinu v dávce 10 mg (v kombinaci s lithiem nebo valproátem) k většímu snížení symptomů mánie než léčba samotným lithiem či valproátem v monoterapii po 6 týdnech. Ve 12-měsíční studii prevence recidivy u pacientů s manickou epizodou, kteří dosáhli remise při léčbě pomocí olanzapinu a byli poté randomizováni k užívání olanzapinu nebo placeba, prokázal olanzapin vůči placebu na primárním výsledném parametru recidivy bipolární afektivní poruchy statisticky významnou superioritu. Olanzapin ve srovnání s placebem také vykazoval statisticky významnou výhodu z hlediska prevence recidivy jak mánie, tak deprese. Ve druhé 12-měsíční studii prevence recidivy u pacientů s manickou epizodou, kteří dosáhli remise při léčbě kombinací olanzapinu a lithia a byli poté randomizováni k užívání samotného olanzapinu nebo lithia, byl olanzapin v primárním parametru recidivy bipolární poruchy statisticky srovnatelný s lithiem (olanzapin 30,0%, lithium 38,3%; p = 0,055). V 18-měsíční studii s kombinovanou léčbou u pacientů s manickou nebo smíšenou epizodou, kteří byli stabilizováni při léčbě pomocí olanzapinu spolu se stabilizátorem nálady (lithium nebo valproát), nebyla dlouhodobá kombinovaná léčba díky olanzapinu spolu s lithiem nebo valproátem z hlediska prodloužení doby do recidivy bipolární afektivní poruchy definované podle (diagnostických) kritérií na základě syndromů statisticky významně lepší v porovnání s léčbou samotným lithiem nebo valproátem. Pediatrická populace Zkušenosti s používáním u dospívajících (od 13 do 17 let věku) jsou omezeny na výsledky krátkodobého sledování účinnosti u schizofrenie (6 týdnů) a mánie spojené s bipolární afektivní poruchou typu I (3 týdny) zahrnujícího méně než 200 dospívajících. Olanzapin byl užíván ve flexibilní dávce od 2,5 mg při zahájení léčby až po 20 mg/den. V průběhu léčby pomocí olanzapinu došlo u dospívajících k významně vyššímu nárůstu tělesné hmotnosti ve srovnání s dospělými. Velikost změn hladin celkového cholesterolu, LDL cholesterolu, triglyceridů a prolaktinu nalačno (viz body 4.4 a 4.8) byla u dospívajících větší než u dospělých. Údaje o přetrvávání tohoto účinku nejsou k dispozici a jsou dostupné pouze omezené údaje o dlouhodobé bezpečnosti (viz body 4.4 a 4.8).

5.2. Farmakokinetické vlastnosti Tablety olanzapinu dispergovatelné v ústech jsou bioekvivalentní potahovanými tabletami olanzapinu, mají podobnou rychlost a rozsah vstřebávání. Tablety olanzapinu dispergovatelné v ústech se mohou používat jako alternativa olanzapinu ve formě potahovaných tablet. Olanzapin se po perorálním podání dobře vstřebává a dosahuje maximální koncentrace v plazmě do 5 až 8 hodin. Vstřebávání není ovlivněno jídlem. Absolutní perorální biologická dostupnost vztažená k intravenóznímu podání nebyla stanovena. Olanzapin se metabolizuje v játrech konjugací a oxidací. Hlavní metabolit v oběhu je 10-N-glukuronid, který neprostupuje hematoencefalickou bariérou. Cytochromy P450-CYP1A2 a P450-CYP2D6 přispívají k tvorbě N-desmethyl a 2-hydroxymethyl metabolitů vykazujících ve studiích na zvířatech významně nižší in vivo farmakologickou aktivitu než olanzapin. Převážnou část farmakologické aktivity vyvolává mateřská látka olanzapin. Po podání per os se průměrný poločas vylučování olanzapinu u zdravých jedinců lišil podle věku a pohlaví. U zdravých starších jedinců (65 let a více) byl průměrný poločas vylučování ve srovnání se zdravými jedinci do 65 let prodloužený (51,8 hod. oproti 33,8 hod.) a clearance byla snížena (17,5 hod. oproti 18,2 l/hod.). Farmakokinetická variabilita pozorovaná u starších jedinců je v mezích variability u normálních jedinců. U 44 pacientů se schizofrenií starších 65 let nebyl při dávkách 5-20 mg/den zjištěn žádný zvláštní profil nežádoucích účinků. U žen byl oproti mužům průměrný poločas vylučování poněkud prodloužen (36,7 hod. oproti 32,3 hod.) a clearance byla snížena (18,9 hod. oproti 27,3 l/hod.). Přesto olanzapin (v dávkách 5-20 mg) vykazoval srovnatelný bezpečnostní profil u žen (n = 467) jako u mužů (n = 869).

Snížená funkce ledvin u pacientů (clearance kreatininu < 10 ml/min) ve srovnání se zdravými subjekty nezpůsobovala významný rozdíl poločasu eliminace (37,7 hod. oproti 32,4 hod.) nebo clearance (21,2 hod. oproti 25,0 l/hod.). Bilanční studie prokázala, že přibližně 57% radioaktivně značeného olanzapinu se objevuje v moči převážně jako metabolity. U kuřáků s mírným poškozením jater byl průměrný eliminační poločas prodloužen (48,8 hod. oproti 39,3 hod.) a clearance snížena analogicky ke zdravým nekuřákům (14,1 l/hod. a 18 l/hod.). U nekuřáků oproti kuřákům (mužům a ženám) byl průměrný poločas eliminace prodloužen (38,6 versus 30,4 hod.) a clearance byla snížena (18,6 versus 27,7 l/hod.). Plazmatická clearance olanzapinu u starších jedinců je nižší než u mladších jedinců, u žen než u mužů a u nekuřáků oproti kuřákům. Závažnost vlivu věku, pohlaví a kouření na clearance a poločas vylučování olanzapinu je však malá v porovnání s celkovou variabilitou mezi jednotlivci. Provedená studie nepopisuje žádné rozdíly farmakokinetických parametrů mezi bělochy, Japonci a Číňany. Při plazmatické koncentraci 7 až 1000 ng/ml se olanzapin váže přibližně z 93% na plazmatické bílkoviny, především na albumin a kyselý alfa1-glykoprotein. Pediatrická populace Dospívající (od 13 do 17 let věku): Farmakokinetika olanzapinu je podobná u dospívajících i dospělých. V klinických hodnoceních byla u dospívajících průměrná expozice olanzapinu vyšší přibližně o 27%. Demografické rozdíly mezi dospívajícími a dospělými zahrnují nižší průměrnou tělesnou hmotnost a menší počet kuřáků mezi dospívajícími. Tyto faktory možná přispívají k vyšší průměrné expozici u dospívajících.

5.3. Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti Akutní toxicita (po jednorázové dávce) Příznaky toxicity po perorálním podání hlodavcům obsahovaly silnou neuroleptickou složku: sníženou aktivitu, kóma, třes, klonické křeče, slinění a zpomalení přírůstků tělesné hmotnosti. Střední letální dávka u myší činila přibližně 210 mg/kg a u potkanů 175 mg/kg. Psi snášeli jednorázovou perorální dávku 100 mg/kg s nulovou mortalitou. Mezi klinické příznaky patřil útlum, ataxie, třes, zrychlená srdeční frekvence, dušnost, mióza a anorexie. U opic vyvolala jednorázová perorální dávka až do 100 mg/kg vyčerpanost a vyšší dávky částečné bezvědomí. Toxicita po opakovaném podávání Ve studiích, které trvaly u myší až 3 měsíce a u potkanů a psů až 1 rok, se ukázaly jako hlavní účinky útlum CNS, anticholinergní účinky a periferní hematologické poruchy. Na útlum CNS se vyvinula tolerance. Růstové parametry byly při vysokých dávkách sníženy. Reverzibilní účinky spojené se zvýšenou hladinou prolaktinu u potkanů spočívaly v poklesu hmotnosti ovarií a dělohy a morfologických změnách vaginálního epitelu a prsní žlázy. Hematologická toxicita: U všech druhů byly zjištěny účinky na hematologické ukazatele, a to včetně na dávce závislého poklesu počtu leukocytů v krvi u myší a nespecifického poklesu leukocytů v krvi u potkanů; nebyl však prokázán cytotoxický účinek na kostní dřeň. U několika psů, kterým byl podáván olanzapin v dávce 8 až 10 mg/kg/den (celková expozice olanzapinu [plocha pod křivkou] je 12-15x vyšší než je dávka podávaná člověku - 12 mg), se vyvinula reverzibilní neutropenie, trombocytopenie nebo anémie. U psů s cytopenií nebyly pozorované žádné nepříznivé účinky na progenitorové a proliferující buňky kostní dřeně. Reprodukční toxicita Olanzapin nevykazoval žádné teratogenní účinky. U samců potkanů sedace ovlivnila páření. Estrální cykly byly ovlivněné dávkou 1,1 mg/kg (což je trojnásobek maximální dávky pro člověka) a reprodukční parametry byly u potkanů ovlivněné dávkou 3 mg/kg (což je 9-násobek maximální dávky pro člověka). U potomstva potkanů, kterým byl podáván olanzapin, bylo zjištěno opoždění fetálního vývoje a přechodný pokles aktivity.

Mutagenita Olanzapin se neprojevil jako mutagenní nebo klastogenní v žádném ze souboru standardních testů, které zahrnovaly bakteriální testy mutagenity a in vitro i in vivo testy u savců. Karcinogenita Na základě výsledků studií na myších a potkanech bylo zjištěno, že olanzapin není kancerogenní.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1. Seznam pomocných látek Uhličitan vápenatý Předbobtnalý kukuřičný škrob Kukuřičný škrob Monohydrát laktosy Krospovidon Aspartam (E 951) Magnesium-stearát

6.2. Inkompatibility Neuplatňuje se.

6.3. Doba použitelnosti 2 roky.

6.4. Zvláštní opatření pro uchovávání Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

6.5. Druh obalu a velikost balení Odlupovatelný Al/Al-papír blistr Velikost balení: 5 mg: 14, 28 tablet dispergovatelných v ústech. 10 mg : 14, 28 a 56 tablet dispergovatelných v ústech Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6. Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Všechen nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Bluefish Pharmaceuticals AB, Stockholm, Švédsko

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A) Olanzapin Bluefish 5 mg: 68/478/11-C Olanzapin Bluefish 10 mg: 68/479/11-C

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE / PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

20.7.2011

10. DATUM REVIZE TEXTU 18.4.2012


nahoru

Informace na obalu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

karton

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Olanzapin Bluefish 5 mg tableta dispergovatelná v ústechOlanzapin Bluefish 10 mg tableta dispergovatelná v ústech

olanzapinum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna tableta dispergovatelná v ústech obsahuje olanzapinum 5 mgJedna tableta dispergovatelná v ústech obsahuje olanzapinum 10 mg

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje monohydr

át laktosy a aspartam (E951).

Další informace viz přibalov

á informace.

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

Tableta dispergovatelná v ústech

5 mg:14, 28 dispergovatelných tablet

10 mg:14, 28, 56 dispergovatelných tablet

5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání.Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

----

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do:

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Bluefish Pharmaceuticals AB, Stockholm, Švédsko.

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

OLANZAPIN BLUEFISH 5 mg tablety dispergovatelné v ústech:

68/478/11-C

OLANZAPIN BLUEFISH 10 mg tablety dispergovatelné v ústech:

68/479/11-C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Olanzapin Bluefish 5 mg tableta dispergovatelná v ústechOlanzapin Bluefish 10 mg tableta dispergovatelná v ústech

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH

Blistr

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Olanzapin Bluefish 5 mg tableta dispergovatelná v ústechOlanzapin Bluefish 10 mg tableta dispergovatelná v ústech

olanzapinum

2.

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Bluefish Pharmaceuticals AB

3.

POUŽITELNOST

Exp.:

4.

ČÍSLO ŠARŽE

Lot:

5.

JINÉ

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.