Nolpaza 40 Mg Prášek Pro Přípravu Injekčního Roztoku

Kód 0138220 ( )
Registrační číslo 09/ 496/10-C
Název NOLPAZA 40 MG PRÁŠEK PRO PŘÍPRAVU INJEKČNÍHO ROZTOKU
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Krka, d.d., Novo mesto, Novo mesto, Slovinsko
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0138217 INJ PLV SOL 1X40MG Prášek pro injekční roztok, Injekce
0138219 INJ PLV SOL 10X40MG Prášek pro injekční roztok, Injekce
0138220 INJ PLV SOL 20X40MG Prášek pro injekční roztok, Injekce
0138218 INJ PLV SOL 5X40MG Prášek pro injekční roztok, Injekce

nahoru

Příbalový létak NOLPAZA 40 MG PRÁŠEK PRO PŘÍPRAVU INJEKČNÍHO ROZTOKU

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls96631/2012

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Nolpaza 40mg prášek pro přípravu injekčního roztoku

pantoprazolum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat.-

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete: 1.

Co je přípravek Nolpaza 40mg prášek pro přípravu injekčního roztoku a k čemu se používá

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Nolpaza 40mg prášek pro přípravu injekčního roztoku používat

3.

Jak se přípravek Nolpaza 40mg prášek pro přípravu injekčního roztoku používá

4.

Možné nežádoucí účinky

5.

Jak přípravek Nolpaza 40mg prášek pro přípravu injekčního roztoku uchovávat

6.

Další informace

1.

CO JE PŘÍPRAVEK NOLPAZA 40 mg PRÁŠEK PRO PŘÍPRAVU INJEKČNÍHO ROZTOKU A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek Nolpaza 40 mg prášek pro přípravu injekčního roztoku je selektivní „inhibitor protonové pumpy“. Tento léčivý přípravek snižuje produkci kyseliny ve Vašem žaludku. Používá se k léčbě onemocnění žaludku a střev, která jsou spojena se sekrecí žaludeční kyseliny.Tento přípravek je po naředění aplikován do žíly a bude Vám podán pouze v případě, že lékař usoudí, že injekční forma je pro Vás v daný moment vhodnější než pantoprazol ve formě tablet. Jakmile to lékař shledá vhodným, budou injekce nahrazeny tabletami.

Nolpaza 40 mg prášek pro přípravu injekčního roztoku se používá k léčbě:-

refluxní esofagitidy. Zánět jícnu (část trávicí trubice mezi hltanem a žaludkem) spojený se zpětným tokem žaludeční kyseliny.

-

žaludečních a dvanáctníkových vředů

-

Zollinger-Ellisonova syndromu a jiných onemocnění spojených se zvýšenou kyselostí ve Vašem žaludku

2.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK NOLPAZA 40 mg PRÁŠEK PRO PŘÍPRAVU INJEKČNÍHO ROZTOKU POUŽÍVAT

Nepoužívejte přípravek Nolpaza 40 mg prášek pro přípravu injekčního roztoku-

jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na pantoprazol nebo na kteroukoli další složku přípravku Nolpaza 40 mg prášek pro přípravu injekčního roztoku (viz bod 6),

-

jestliže jste alergický/á na léky obsahující inhibitory protonové pumpy.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Nolpaza 40 mg prášek pro přípravu injekčního roztoku je zapotřebí-

jestliže máte závažné jaterní onemocnění. Prosím, informujte svého lékaře, pokud jste někdy v minulosti měl/a problémy s játry. Lékař bude častěji kontrolovat hladiny Vašich jaterních enzymů. V případě zvýšené hladiny jaterních enzymů by léčba měla být ukončena.

-

pokud užíváte léky s obsahem atazanaviru (léčba HIV) spolu s pantoprazolem, žádejte od lékaře specifickou radu.

-

pokud užíváte inhibitor protonové pumpy jako je přípravek Nolpaza 40 mg prášek pro přípravu injekčního roztoku po dobu delší než 1 rok, můžete mít mírně zvýšené riziko zlomeniny krčku stehenní kosti, zápěstí nebo páteře (obratlů). Sdělte svému lékaři, zda trpíte osteoporózou nebo užíváte kortikosteroidy (mohou také zvyšovat riziko osteoporózy).

Ihned informujte lékaře, pokud se objeví některý z následujících příznaků:-

nechtěný úbytek na váze,

-

opakované zvracení,

-

problémy s polykáním,

-

zvracení krve,

-

vypadáte bledý/á a cítíte se slabý/á (anémie),

-

krev ve stolici,

-

závažný a/nebo přetrvávající průjem, jelikož pantoprazol bývá spojován s mírným nárůstem infekčních průjmů.

Váš lékař se může rozhodnout pro provedení některých testů týkajících se maligního onemocnění, protože pantoprazol může potlačit příznaky rakoviny a může zpozdit stanovení diagnózy. Pokud příznaky přetrvávají navzdory léčbě, měla by být zvážena další vyšetření.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravkyInjekce pantoprazolu mohou ovlivnit účinnost jiných léků. Informujte tedy lékaře, pokud užíváte některý z následujících léků:-

léky jako ketokonazol, itrakonazol a posakonazol (k léčbě plísňových onemocnění) nebo erlotibid ( k léčbě některých typů rakoviny). Pantoprazol může bránit těmto i jiným lékům ve správném působení.

-

Warfarin a fenprokumon, které ovlivňují zhoustnutí nebo zředění krve. Může být třeba další kontroly.

-

Atazanavir (k léčbě HIV)

Prosím, informujte svého lékaře nebo zdravotní sestru o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Těhotenství a kojeníPro léčbu pantoprazolem u těhotných žen nejsou dostupné údaje. Bylo hlášeno vylučování do mateřského mléka u lidí. Pokud jste těhotná nebo si myslíte, že byste mohla být těhotná nebo kojíte, neměl by Vám být tento lék podán, pokud lékař neusoudí, že přínos léčby pro Vás je větší než možné riziko pro Vaše nenarozené dítě nebo kojené dítě.Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojůPokud se u Vás objeví některý z nežádoucích účinků jako závrať nebo porucha vidění, neměl/a byste řídit ani obsluhovat stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku Nolpaza 40 mg prášek pro přípravu injekčního roztokuTento přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku na dávku, tj. v podstatě je „bez sodíku“.

3.

JAK SE PŘÍPRAVEK NOLPAZA 40 mg PRÁŠEK PRO PŘÍPRAVU INJEKČNÍHO ROZTOKU POUŽÍVÁ

Váš lékař nebo zdravotní sestra Vám bude denně podávat dávku ve formě nitrožilní injekce po dobu 2-15 minut.

Obvyklá dávka je:Žaludeční a dvanáctníkové vředy a refluxní ezofagitidaJedna injekční lahvička (40 mg pantoprazolu) denně.

Dlouhodobá léčba Zollinger-Ellisonova syndromu a jiných zdravotních stavů spojených s vysokou sekrecí žaludeční kyselinyDvě injekční lahvičky (80 mg pantoprazolu) denně

Lékař Vám může následně upravit dávkování v závislosti na množství kyseliny produkované žaludkem. Pokud je Vám předepsáno více než dvě injekční lahvičky (80 mg) denně, injekce bude rozdělena do dvou stejných dávek. Lékař Vám může dočasně předepsat dávku vyšší než 4 injekční injekční lahvičky (160 mg) denně. Pokud je třeba rychle upravit kyselost žaludku, počáteční dávka 160mg (4 injekční lahvičky) by měla být dostatečná pro úspěšné snížení kyselosti žaludku.

Zvláštní skupiny pacientů-

Pokud máte závažné jaterní onemocnění, denní dávka by měla být pouze 20 mg (polovina injekční lahvičky)

-

Děti (mladší 18 let). Tyto injekce nejsou určeny k léčbě dětí.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Nolpaza 40 mg prášek pro přípravu injekčního roztoku než jste měl(a)Tyto dávky jsou pečlivě kontrolovány zdravotní sestrou nebo lékařem, takže předávkování je velmi nepravděpodobné. Nejsou známy příznaky z předávkování

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo zdravotní sestry.

4.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Nolpaza 40 mg prášek pro přípravu injekčního roztoku nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Frekvence výskytu něžádoucích účinků je dělena následovně:-

velmi časté (postihuje 1 pacienta z 10)

-

časté (postihuje 1-10 pacientů ze 100)

-

méně časté (postihuje 1-10 pacientů z 1 000)

-

vzácné (postihuje 1-10 pacientů z 10 000)

-

velmi vzácné (postihuje méně než 1 pacienta z 10 000)

-

není známo (z dostupných údajů nelze určit)

Pokud se u Vás objeví některý z následujících nežádoucích účinků, kontaktujte ihned lékaře nebo navštivte nejbližší nemocnici:-

závažná alergická reakce (frekvence výskytu - vzácně): otok jazyka a/nebo hrdla, obtíže s polykáním, vyrážka (kopřivka), obtíže s dýcháním, alergický otok obličeje (Quickeho edém/angioedém), závažné závratě s bušením srdce a silným pocením

-

závažné kožní stavy (frekvence výskytu není známa): tvorba puchýřů na kůži s rychle se zhoršujícím celkovým zdravotním stavem, eroze/oděrka (včetně slabého krvácení) v oblasti očí, nosu, úst/rtů nebo genitálií (Stevens-Johnsonův syndrom), Lyellův syndrom, erythema multiforme a přecitlivělost na světlo

-

jiné závažné stavy (frekvence výskytu není známa): žloutnutí kůže nebo očního bělma (závažné poškození jaterních buněk, žloutenka) nebo horečka, vyrážka nebo zvětšení ledvin někdy spojeno s bolestivým močením nebo bolestí spodní části zad (závažný zánět ledvin).

Pokud užíváte přípravek Nolpaza 40 mg prášek pro přípravu injekčního roztoku déle než 3 měsíce, mohlo by u vás dojít k poklesu hladiny hořčíku v krvi. Nízké hladiny hořčíku se projevují únavou, nechtěnými záškuby svalů, dezorientací, křečemi, závratěmi a zrychlenou srdeční akcí. Pokud se u vás vyskytne některý z těchto příznaků, vyhledejte ihned lékaře.Nízká hladina hořčíku v krvi může vyvolat i pokles hladin draslíku a vápníku v krvi. Lékař může rozhodnout o provádění pravidelných kontrol hladiny hořčíku ve vaší krvi.

Jiné nežádoucí účinky:-

časté (postihuje 1-10 pacientů ze 100)zánět cévní stěny a srážení krve (tromboflebitida) v místě aplikace

-

méně časté (postihuje 1-10 pacientů z 1 000)bolest hlavy, závrať, průjem, nevolnost, zvracení, nadýmání a plynatost (větry), zácpa, sucho v ústech, bolest a diskomfort v oblasti břicha, kožní vyrážka, exantém, erupce, svědění,

zlomeniny krčku

stehenní kosti, zápěstí nebo páteře (obratlů), slabost, vyčerpání nebo se celkově necítíte dobře, poruchy spánku

-

vzácné (postihuje 1-10 pacientů z 10 000)poruchy vidění jako rozmazané vidění, vyrážka, bolest kloubů a svalů, změny tělesné hmotnosti, zvýšená tělesná teplota, otok končetin (periferní edém), alergické reakce, deprese, zvětšení prsů u mužů

-

velmi vzácné (postihuje méně než 1 pacienta z 10 000)dezorientace

-

není známo (z dostupných údajů nelze určit)halucinace, zmatenost (zvláště u pacientů, kteří měli podobné příznaky v minulosti), snížená hladina sodíku v krvi

Nežádoucí účinky zjištěny z krevních testů:-

méně časté (postihuje 1-10 pacientů z 1 000)zvýšená hladina jaterních enzymů

-

vzácné (postihuje 1-10 pacientů z 10 000)zvýšená hladina bilirubinu, zvýšená hladina tuků v krvi

-

velmi vzácné (postihuje méně než 1 pacienta z 10 000)snížený počet krevních destiček, což může způsobit krvácení nebo tvorbu modřin více než normálně; snížený počet bílých krvinek v krvi, což může vést ke zvýšenému výskytu infekcí

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo zdravotní sestře.

5.

JAK PŘÍPRAVEK NOLPAZA 40 mg PRÁŠEK PRO PŘÍPRAVU INJEKČNÍHO ROZTOKU UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí

Přípravek Nolpaza 40 mg prášek pro přípravu injekčního roztoku nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a injekční lahvičce za označením Použitelné do:. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 25°C. Uchovávejte injekční lahvičku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Chemická a fyzikální stabilita použití po rozpuštění nebo rozpuštění a naředění byla doložena po dobu 12 hodin při teplotě 25° C.

Z mikrobiologického hlediska má být přípravek použit okamžitě. Není-li použit okamžitě, doba a podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou v odpovědnosti uživatele.

Nepoužívejte přípravek Nolpaza 40 mg prášek pro přípravu injekčního roztoku, pokud si všimnete vizuální změny (např. zakalení, vysrážení).

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.

DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Nolpaza 40 mg prášek pro přípravu injekčního roztoku obsahuje

- Léčivou látkou je pantoprazolum. Jedna injekční lahvička obsahuje pantoprazolum 40mg (ve formě pantoprazolum natricum sesquihydricum)-

Pomocnými látkami jsou:-

mannitol,

-

dihydrát natrium-citrátu,

-

hydroxid sodný na úpravu pH.

Jak přípravek Nolpaza 40 mg prášek pro přípravu injekčního roztoku vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Nolpaza 40 mg prášek pro přípravu injekčního roztoku je bílý nebo téměř bílý homogenní porézní prášek.

Velikost balení: 1, 5, 10 nebo 20 injekčních lahvičekNa trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraciKRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko

VýrobceLaboratorios Alcalá Farma, S.LCarretera M-300 Km 29,920Apartado de correos 3728802 Alcalá de Henares (Madrid)Tel: 0034 91 889 06 00Fax: 0034 91 889 05 02

Krka,d.d., Novo mesto, Slovinsko

Tato příbalová informace byla naposledy schválena 31.5.2012

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Následující informace je určena pouze pro zdravotnické pracovníky:

Injekční roztok pro intravenózní podání se připraví přidáním 10ml fyziologického roztoku chloridu sodného 9mg/ml (0,9%) do injekční lahvičky obsahující lyofilizovaný prášek. Tento roztok může být podán přímo nebo po smísení se 100ml fyziologického roztoku chloridu sodného 9 mg/ml (0,9%) nebo 100 ml roztoku glukózy 50 mg/ml (5%). Pro ředění by měla být použita nádoba ze skla nebo plastu.

Přípravek Nolpaza 40 mg prášek pro přípravu injekčního roztoku nesmí být připraven nebo mísen s jinými než výše zmíněnými rozpouštědly.

Chemická a fyzikální stabilita použití po rekonstituci nebo rekonstituci a naředění byla doložena po dobu 12 hodin při teplotě 25° C. Z mikrobiologického hlediska má být přípravek použit okamžitě. Není-li použit okamžitě, doba a podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou v odpovědnosti uživatele.

Léčivý přípravek má být podáván intravenózně po dobu 2-15 minut.

Obsah injekční lahvičky je určen pouze pro jednorázové použití. Jakékoli zbytky přípravku v lahvičce nebo přípravek, u něhož došlo k vizuálním změnám (např. zakalení, vysrážení) se musí zlikvidovat.


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls96631/2012

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Nolpaza 40 mg prášek pro přípravu injekčního roztoku

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENͨ

Jedna injekční lahvička obsahuje pantoprazolum 40 mg (ve formě pantoprazolum natricum sesquihydricum).Pomocné látky:Jedna injekční lahvička obsahuje dihydrát natrium-citrátu 5,0 mg a hydroxid sodný q.s.Tento přípravek obsahuje méně než 1mmol (23 g) sodíku v jedné lahvičce, tj. v podstatě je „bez sodíku“.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Prášek pro přípravu injekčního roztokuBílý až téměř bílý homogenní porézní koláč lyofilizátu

Po rozpuštění v 10ml 0,9% roztoku NaCl vzniká roztok s pH přibližně 10 a osmolalitou přibližně 382 mOsm/kg.Po rozpuštění a přidání dalších 100 ml 0,9% roztoku NaCl nebo 5% roztoku glukózy vzniká roztok s pH 9 resp. 8,5.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

- refluxní ezofagitida- žaludeční a duodenální vředy- Zollinger-Ellisonův syndrom a další patologické stavy vyznačující se hypersekrecí

4.2

Dávkování a způsob podání

Tento léčivý přípravek by měl být podáván zdravotnickým pracovníkem a pod odpovídajícím lékařským dohledem.

Intravenózní podání pantoprazolu je doporučováno pouze v případě, že perorální terapie není možná. Data jsou dostupná pro intravenózní podání po dobu do 7 dnů. Jakmile je možná perorální terapie, i.v. podávání pantoprazolu by mělo být ukončeno a pantoprazol 40 mg by měl být podáván perorálně.

Doporučené dávkování:

Žaludeční a duodenální vředy, refluxní ezofagitidaDoporučená intravenózní dávka je jedna injekční lahvička pantoprazolu (40 mg) denně.

Zollinger-Ellisonův syndrom a a další patologické stavy vyznačující se hypersekrecíPro dlouhodobou léčbu Zollinger – Ellisonova syndromu a dalších patologických stavů vyznačujících se hypersekrecí by léčba měla být zahájena dávkou 80mg pantoprazolu intravenózně. Následně může být dávka

zvýšena či snížena podle potřeby stanovené měřením kyselé žaludeční sekrece. Při dávkách vyšších než 80 mg denně by měla být dávka rozdělena a podávána dvakrát denně. Přechodné zvýšení dávky nad 160 mg pantoprazolu je možné, ale nemělo by být podáváno delší dobu než je nezbytné pro adekvátní kontrolu kyselosti.

Pokud je nutná rychlá regulace kyselosti, zahajovací dávka 2 x 80mg pantoprazolu intravenózně je u většiny pacientů dostatečná ke snížení kyselé produkce do cílového rozmezí ( < 10mEq/h) během jedné hodiny.

Zvláštní populace

Pediatrická populaceZkušenosti s podáváním léivého přípravku u dětí jsou omezené. Proto se intravenózní podávání pantoprazolu nedoporučuje u pacientů mladších 18 let, dokud nebudou k dispozici další údaje.

Postižení jaterU pacientů s těžkým postižením jater by neměla být překročena dávka 20 mg pantoprazolu denně (polovina injekční lahvičky 40 mg pantoprazolu) – viz bod 4.4.

Postižení ledvinU pacientů s postižením ledvin není úprava dávkování nutná.

Starší pacientiU starších pacientů není úprava dávkování nutná.

Způsob podáníInjekční roztok se připravuje rozpouštěním v 10 ml fyziologického roztoku chloridu sodného 9 mg/ml (0,9%). Návod k rekonstituci léčivého přípravku před jeho podáním je uveden v bodě 6.6. Připravený roztok může být podán přímo nebo po smísení se 100 ml fyziologického roztoku chloridu sodného 9 mg/ml (0,9%) nebo roztoku glukózy 55 mg/ml (5%).

Po naředění spotřebujte do 12 hodin (viz bod 6.3).

Léčivý přípravek má být podáván intravenózně po dobu 2 – 15 minut.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku, substituované benzimidazoly nebo na kteroukoli pomocnou látku přípravku.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Přítomnost varovných symptomůPokud se vyskytnou varovné příznaky ( např. výrazný nechtěný úbytek na váze, opakující se zvracení, dysfagie, hematemeza, anemie nebo meléna) a v případě podezření nebo potvrzení žaludečního vředu, je třeba vyloučit maligní onemocnění, jelikož léčba pantoprazolem může příznaky zmírnit a tím zpozdit stanovení diagnózy.Pokud příznaky přetrvávají i přes odpovídající léčbu, je třeba zvážit další vyšetření.

Postižení jaterU pacientů s těžkým postižením jater by měly být monitorovány hladiny jaterních enzymů po celou dobu terapie. V případě zvýšení hladiny jaterních enzymů má být intravenózní podávání pantoprazolu ukončeno (viz též bod 4.2).

Současná léčba atazanaviremSoučasné podávání atazanaviru a inhibitorů protonové pumpy se nedoporučuje (viz bod 4.5). Pokud je současná léčba atanazavirem a inhibitory protonové pumpy shledána nezbytnou, doporučuje se pečlivé

klinické monitorování (např. virové zatížení) spolu s navýšením dávky atazanaviru na 400mg a ritonaviru na 100mg. Dávka 20 mg pantoprazolu denně by neměla být překročena.

Bakteriální gastrointestinální infekcePantoprazol, stejně jako všechny inhibitory protonové pumpy (IPP), může zvyšovat počet bakterií vyskytujících se běžně v horní části zažívacího traktu. Léčba pantoprazolem může vést k lehce zvýšenému riziku gastrointestinálních infekcí způsobených bakteriemi (salmonella a campylobacter).

SodíkTento přípravek obsahuje méně než 1mmol (23 g) sodíku v jedné lahvičce, tj. v podstatě je „bez sodíku“.

HypomagnezémieU pacientů léčených dlouhodobě inhibitory protonové pumpy, jako je pantoprazol, byly hlášeny případy závažné hypomagnezémie. Tito pacienti byli léčeni nejméně 3 měsíce, ve většině případů 1 rok. Hypomagnezémie se může projevit závažnými příznaky, jako je únava, tetanie, delirium, křeče, závratě a ventrikulární arytmie. Počáteční příznaky však mohou být nenápadné a mohou být přehlédnuty. U většiny postižených pacientů došlo ke zlepšení stavu poté, co byla léčba inhibitorem protonové pumpy ukončena a zahájena suplementace magnéziem.U pacientů, u nichž je plánována dlouhodobá léčba nebo kteří mají užívat inhibitor protonové pumpy společně s digoxinem nebo jinými látkami, které mohou působit hypomagnezémii (např. diuretika), je vhodné vyšetřit hladinu magnézia před zahájením léčby a opakovaně v jejím průběhu.

Fraktury proximálního konce femuru, distálního konce předloktí a obratlůInhibitory protonové pumpy, obzvláště pokud jsou podávány ve vysokých dávkách a dlouhodobě (déle než 1 rok), mohou mírně zvyšovat riziko zlomenin proximálního konce femuru, distálního konce předloktí a obratlů, zejména u starších osob a osob se známými rizikovými faktory. Podle výsledků observačních studií mohou inhibitory protonové pumpy zvyšovat celkové riziko fraktur o 10-40 %. K tomuto zvýšení mohou částečně přispívat jiné rizikové faktory. Pacienti s rizikem osteoporózy mají být adekvátně léčeni a mají mít zajištěn dostatečný přísun vitaminu D a kalcia.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Vliv pantoprazolu na absorpci jiných léčivých přípravkůVzhledem k silné a dlouhotrvající inhibici žaludeční sekrece, může pantoprazol snižovat absorpci léčivých látek, jejichž biologická dostupnost je závislá na pH např. některá azolová antimykotika jako ketokonazol, itrakonazol, posakonazol nebo jiné léčivé látky jako erlotinib.

Léčba HIV (atazanavir)Současné podávání atazanaviru a jiných léčivých přípravků pro léčbu HIV, jejichž absorpce je závislá na pH, spolu s inhibitory protonové pumpy může vést k významnému snížení biologické dostupnosti těchto přípravků na léčbu HIV a může mít vliv na účinnost těchto léčivých přípravků. Z tohoto důvodu se současné podávání inhibitorů protonové pumpy a azatanaviru nedoporučuje (viz bod 4.4).

Kumarinová antikoagulancia (fenprokumon nebo warfarin)Ačkoliv ve farmakokinetických klinických studiích nebyly pozorovány žádné interakce při současném podávání fenprokumonu a warfarinu, během post-marketingových studií byly v několika izolovaných případech hlášeny změny INR. U pacientů léčených kumarinovým antikoagulancii se proto doporučuje monitoring protrombinového času/INR po zahájení, ukončení nebo během nepravidelného užívání pantoprazolu.

Jiné studie interakcíPantoprazol je převážně metabolizován játry enzymatickým systémem cytochromu P450. Hlavní metabolickou cestou je demethylace přes CYP2C19 a jinou metabolickou cestou je oxidace přes CYP3A4.Studie interakcí s léčivými látkami metabolizujícími se stejnými cestami, jako karbamazepin, diazepam, glibenklamid, nifedipin a perorální antikoncepce obsahující levonorgestrel a ethynylestradiol, neprokázaly žádné klinicky významné interakce.

Výsledky řady studií interakcí ukazují, že pantoprazol nemá vliv na metabolismus léčivých látek metabolizujících se přes CYP1A2 (kofein, theofylin), CYP2C9 (piroxikam, diklofenak, naproxen), CYP2D6 (metoprolol), CYP2E1 (etanol) ani neintergeruje s digoxinem, jehož absorpce je spojena s G-glykoproteinem.

Rovněž nebyly pozorovány žádné interakce se současně podávanými antacidy.

Byly provedeny studie interakcí při současném podávání jednotlivých antibiotik (klaritromycin, metronidazol, amoxicilin). Nebyly prokázány žádné klinicky významné interakce.

4.6

Těhotenství a kojení

Těhotenství Údaje vztahující se k podávání pantoprazolu těhotným ženám nejsou dostupné. Studie na zvířatech prokázaly reprodukční toxicitu (viz bod 5.3). Potenciální riziko pro člověka není známo. Pokud to není zcela nezbytné, pantoprazol by neměl být podáván během těhotenství.

KojeníStudie na zvířatech prokázaly vylučování pantoprazolu do mateřského mléka. Byly zaznamenány případy vylučování do mateřského mléka u lidí. Rozhodnutí, zda pokračovat/nepokračovat v kojenínebo pokračovat/nepokračovat v léčbě pantoprazolem, má být učiněno na podkladě zváženípřínosu kojení pro dítě či přínosu léčby pantoprazolem pro ženu.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Mohou se vyskytnout nežádoucí účinky jako závratě nebo poruchy vidění (viz bod 4.8). Pokud se objeví, pacient by neměl řídit ani obsluhovat stroje.

4.8

Nežádoucí účinky

Přibližně u 5% pacientů se dá předpokládat výskyt nežádoucích účinků. Nejčastěji zazanamenané nežádoucí účinky jsou průjem a bolest hlavy, které se vyskytují přibližně u 1% pacientů.

Níže uvedená tabulka shrnuje nežádoucí účinky hlášené při podávání pantoprazolu. Jsou řazeny podle frekvence výskytu následovně:velmi časté (≥ 1/10), časté (≥ 1/100 až <1/10), méně časté (≥ 1/1 000 až <1/100), vzácné (≥ 1/10 000 až < 1/1000), velmi vzácné (<1/10 000), není známo (z dostupných údajů nelze určit). Pro všechny nežádoucí účinky hlášené z post-marketingových studií není možno uplatnit toto dělení dle frekvence výskytu a proto se zde frekvence uvádí jako „není známo“.

V rámci každé frekvence výskytu jsou nežádoucí účinky řazeny dle snižující se závažnosti.

Tabulka 1 – nežádoucí účinky pantoprazolu během klinických studií a po uvedení přípravku na trhFrekvence výskytu

Časté

Méně časté

Vzácné

Velmi vzácné

Není známo

Třídy orgánových systémůPoruchy krve a lymfatického systému

Trombocytopenie leukopenie

Poruchy imunitního systému

Hypersenzivita (včetně anafylaktické reakce

a

anafylaktického šoku)

Poruchy metabolismu

a

výživy

Hyperlipidémie a

nárůst

hladiny lipidů ( triglyceridy, cholesterol),Změny tělěsné hmostnosti

Hyponatrémie, hypomagnezémie (viz bod 4.4)

Psychiatrické poruchy

Poruchy spánku

Deprese

(a

jakékoliv zhoršení stavu)

Dezorientace (a jakékoliv zhoršení stavu)

Halucinace, zmatenost (zvláště u predisponovaných pacientů a také jakékoliv zhoršení již

existujících

příznaků)

Poruchy nervového systému

Bolest

hlavy,

závrať

Poruchy oka

Poruchy vidění/ rozmazané vidění

Gastrointestinální poruchy

Průjem, nauzea/zvracení, břišní distenze a nadýmání, zácpa,

sucho

v ústech, bolest a

diskomfort

v oblasti břicha

Poruchy jater a žlučových cest

Vzrůst jaterních enzymů (transaminázy, γ-GT)

Vzrůst bilirubinu

Hepatocelulární poškození, žloutenka, hepatocelulární selhání

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Vyrážka/ exantém/ erupce, svědění

Kopřivka, angioedém

Stevens-Johnsonův syndrom, Lyellův syndrom, erythema multiforme, fotosenzitivita

Porucha svalové a

kosterní

soustavy

a

pojivové tkáně

Fraktury

proximálního konce femuru, distálního konce předloktí a obratlů (viz bod 4.4)

Artralgie, myalgie

Poruchy ledvin a močových cest

Intersticiální nefritida

Poruchy reprodukčního systému a prsu

Gynekomastie

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Tromboflebitida v místě aplikace

Asténie, únava a malátnost

Nárůst tělesné teploty, periferní edém

4.9

Předávkování

Nejsou známy žádné příznaky z předávkování u lidí.

Systémové expozice až do dávky 240 mg i.v. aplikované po dobu 2 minut byly velmi dobře tolerovány. Protože se pantoprazol značně váže na proteiny, nelze snadno dialyzovat.

V případě předávkování s klinikými příznaky intoxikace není, vedle symptomatické a podpůrné léčby, žádné specifické terapeutické doporučení.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: inhibitory protonové pumpy, ATC kód: A02BC02

Mechanismus účinkuPantoprazol je substituovaný benzimidazol, který inhibuje sekreci kyseliny chlorovodíkové v žaludku specifickou blokádou protonové pumpy parietálních buněk.

Pantoprazol se konvertuje do aktivní formy v kyselém prostředí parietálních buněk, v nichž inhibuje enzym H

+/K+-ATPázu, tedy finální stádium produkce kyseliny chlorovodíkové v žaludku. Inhibice je závislá na

dávce a zahrnuje jak bazální, tak stimulovanou sekreci této kyseliny. U většiny pacientů dojde k vymizení příznaků během 2 týdnů. Stejně jako u jiných inhibitorů protonové pumpy a inhibitorů H2 receptorů, způsobuje léčba pantoprazolem snížení kyselosti v žaludku a tím zvýšení gastrinu v poměru ke snížené aciditě. Zvýšení hladiny gastrinu je reverzibilní. Protože pantoprazol působí distálně od úrovně receptorů parietálních buněk, může inhibovat sekreci kyseliny chlorovodíkové nezávisle na stimulaci jinými substancemi (acetylcholin, histamin, gastrin). Účinek léčiva podaného perorálně a intravenózně se neliší.

Hladiny gastrinu nalačno při podávání pantoprazolu vzrůstají. Při krátkodobém užívání ve většině případů nepřekračují horní mez normálních hodnot. Během dlouhodobé léčby stoupají ve většině případů hladiny gastrinu na dvojnásobek. Avšak nadměrný vzestup nastává pouze v ojedinělých případech. Následkem toho lze během dlouhodobé léčby v menšině případů pozorovat mírný až střední nárůst počtu specifických endokrinních buněk v žaludku (stejně jako u adenomatoidní hyperplazie). Avšak podle dosud provedených studií tvorba karcinoidních prekurzorů (atypická hyperplazie) nebo žaludečních karcinoidů, které byly zjištěny při pokusech na zvířatech (viz bod 5.3.), nebyly pozorovány u člověka.

Podle výsledků studií na zvířatech nelze zcela vyloučit vliv dlouhodobé léčby pantoprazolem trvající déle než 1 rok na endokrinní parametry štítné žlázy.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Obecná farmakokinetikaFarmakokinetika se po jednorázovém a opakovaném podání neliší. V rozsahu dávek od 10 do 80 mg je kinetika pantoprazolu v plazmě prakticky lineární jak po perorálním, tak po intravenózním podání.

DistribuceVazba pantoprazolu na bílkoviny je asi 98%. Ditribuční objem je asi 0,15 l/kg.

EliminaceLátka je téměř výhradně metabolizována v játrech. Hlavní metabolickou cestou je demetylace přes CYP2C19 s následnou konjugací se sultáty. Jinou metabolickou cestou je oxidace přes CYP3A4. Konečný biologický poločas je asi 1 hodina a clearance je asi 0,1l/hod/kg. V několika málo případech byla eliminace prodloužena. Vzhledem ke specifické vazbě pantoprazolu na protonovou pumpu parietální buňky, poločas eliminace neodpovídá výrazně delšímu trvání účinku (inhibice sekrece kyseliny). Metabolity pantoprazolu jsou převážně vylučovány ledvinami (asi 80%), zbytek je vylučován stolicí. Hlavním metabolitem jak v séru, tak v moči je desmetylpantoprazol, který podléhá konjugaci se sulfáty. Biologický poločas hlavního metabolitu (okolo 1,5 hod.) není o mnoho delší než poločas vlastního pantoprazolu.

Charakteristika u nemocných/zvláštní skupiny pacientůPřibližně 3% evropské populace chybí funkční enzym CYP2C19 a tito jsou nazýváni pomalými metabolizátory. U těchto jedinců je metabolismus pantoprazolu pravděpodobně katalyzován CYP3A4. Po jednorázovém podání 40 mg pantoprazolu, byla plocha pod křivkou časového průběhu plazmatických hladin (AUC) přibližně 6 krát větší u pomalých metabolizátorů v porovnání s jedinci s funkčním enzymem CYP2C19 (rychlí metabolizátoři). Střední plazmatická koncentrace vzrostla o 60%. Tato zjištění nemají vliv na dávkování pantoprazolu.

Ke snížení dávky pantoprazolu není nutné přistupovat u pacientů s porušenou funkcí ledvin (včetně dialyzovaných pacientů). Stejně jako u zdravých osob, je i u těchto pacientů poločas pantoprazolu krátký. Jen velmi malé množství pantoprazolu je dialyzováno. I když hlavní metabolit má mírně prodloužený poločas (2 – 3 hod.), je exkrece ještě rychlá, a proto nedochází ke kumulaci.

Ačkoli u pacientů s jaterní cirhózou (A a B dle Childa) dochází k prodloužení poločasu na 7 až 9 hodin a hodnoty AUC se zvyšují 5 – 7 krát, zvyšuje se maximální sérová koncentrace v porovnání se zdravými osobami jen mírně, 1,5 krát.

Mírné zvýšení AUC a Cmax u starších dobrovolníků v porovnání s mladšími také není klinicky významné.

DětiPo podání jednotlivých i.v. dávek pantoprazolu 0,8 nebo 1,6 mg/kg dětem ve věku 2 – 16 let nebyly pozorovány významné souvislosti mezi clearance pantoprazolu a věkem nebo tělesnou hmotností. AUC a distribuční objem byly v souladu s hodnotami pro dospělé.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Předklinická data, založená na obvyklých bezpečnostních farmakologických studiích posuzujících opakované podávání, toxicitu a genotoxicitu, neprokázala žádná speciální rizika pro člověka.

Ve dvouleté studii kancerogenity prováděné na potkanech byla nalezena neuroendokrinní neoplazmata. Navíc byly v předžaludku potkanů nalezeny šupinaté papilomatózní buňky. Mechanismus vedoucí ke zformování gastrických nádorů substituovanými benzimidazoly byl pečlivě zkoumán a dovoluje vyvodit závěr, že se jedná o sekundární reakci na výrazně zvýšenou sérovou hladinu gastrinu vyskytující se u potkanů během dlouhodobé léčby. Během dvouleté studie u potkanů a myší ženského pohlaví byla pozorována zvýšená četnost jaterních tumorů, jež pravděpodobně vznikly v důsledku vysokého metabolismu pantoprazolu v játrech.

Ve skupině potkanů léčených nejvyššími dávkami (200mg/kg) byl pozorován mírně zvýšený výskyt neoplastických změn štítné žlázy. Výskyt těchto nádorů je spojen se změnami v rozkladu tyroxinu v játrech potkanů způsobenými pantoprazolem. Vzhledem k nízké dávce užívané k léčbě u lidí se nežádoucí účinky na štítnou žlázu nepředpokládají.

Při studiích na zvířatech byly pozorovány znaky slabé fetotoxicity při dávce nad 5mg/kg. Výzkumy neprokázaly výskyt poruch fertility nebo teratogenní účinek. Průchod placentou byl zkoumán u potkanů a bylo zjištěno jeho zvyšování v pokročilém těhotenství. Koncentrace pantoprazolu v plodu je zvýšena krátce před porodem.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

MannitolDihydrát natrium-citrátuHydroxid sodný (pro úpravu pH)

6.2

Inkompatibility

Tento léčivý přípravek nesmí být mísen s jinými léčivými přípravky s výjimkou těch, které jsou uvedeny v bodě 6.6.

6.3

Doba použitelnosti

2 roky v původním obalu

Chemická a fyzikální stabilita po rekonstituci nebo rekonstituci a naředění byla prokázána po dobu 12 hodin při teplotě 25° C. Z mikrobiologického hlediska má být přípravek použit okamžitě. Není-li použit okamžitě, doba a podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou v odpovědnosti uživatele.

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25° C. Uchovávejte injekční lahvičku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.Podmínky uchovávání rekonstituovaného a naředěného léčivého přípravku viz bod 6.3.

6.5

Druh obalu a velikost balení

15 ml injekční lahvička z bezbarvého skla typu I, těsně uzavřená šedou chlorobutylovou zátkou a hliníkový flip-off uzávěrem s obsahem 40 mg prášku na přípravu injekčního roztokuVelikost balení: 1, 5, 10 a 20 injekčních lahviček

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Injekční roztok pro intravenózní podání se připraví přidáním 10ml fyziologického roztoku chloridu sodného 9mg/ml (0,9%) do lahvičky obsahující lyofilizovaný prášek. Připravený roztok by měl být čirý a bezbarvý. Tento roztok může být podán přímo nebo po smísení se 100ml fyziologického roztoku chloridu sodného 9 mg/ml (0,9%) nebo 100 ml roztoku glukózy 50 mg/ml (5%). Pro ředění by měla být použita nádoba ze skla nebo plastu.

Přípravek Nolpaza 40mg, prášek pro přípravu injekčního roztoku nesmí být připraven nebo mísen s jinými než výše zmíněnými rozpouštědly.

Léčivý přípravek má být podáván intravenózně po dobu 2-15 minut.

Obsah lahvičky je určen pouze pro jednorázové použití. Jakékoli zbytky přípravku v lahvičce nebo přípravek, u něhož došlo k vizuálním změnám (např. zakalení, vysrážení) se musí zlikvidovat v souladu s místními požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

Reg.č.: 09/496/10-C

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

16.6.201010.

DATUM REVIZE TEXTU

31.5.2012


nahoru

Informace na obalu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Krabička

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Nolpaza 40 mg prášek pro přípravu injekčního roztokupantoprazolum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna injekční lahvička obsahuje pantoprazolum 40 mg (ve formě pantoprazolum natricumsesquihydricum).

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Jedna injekční lahvička obsahuje: mannitol, dihydrát natrium-citrátu, hydroxid sodný q.s.Pro bližší informace viz příbalová informace.

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

Prášek pro přípravu injekčního roztoku

1 injekční lahvička5 injekčních lahviček10 injekčních lahviček20 injekčních lahviček

5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Intravenózní podáníPřed použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

EXP:Použitelnost po rozpuštění (a naředění) : 12 hodin

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25° C. Uchovávejte injekční lahvičku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Reg.č.: 09/496/10-C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

LOT: Dat. výr.:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Neuvedeno – odůvodnění přijato

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU

injekční lahvička

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Nolpaza 40mg prášek pro přípravu injekčního roztokupantoprazolumi.v.

2.

ZPŮSOB PODÁNÍ

Před použitím si přečtětě příbalovou informaci.

3.

POUŽITELNOST

Doba použitelnosti bude vyražena při výrobě.Použitelnost po rozpuštění: 12 hodin

4.

ČÍSLO ŠARŽE

Číslo šarže bude vyraženo při výrobě.

5.

OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

Jedna injekční lahvička obsahuje pantoprazolum 40 mg (ve formě pantoprazolum natricumsesquihydricum).

6.

JINÉ

Datum výroby bude vyraženo při výrobě.Uchovávejte při teplotě do 25° C. Uchovávejte injekční lahvičku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Krka

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.