Nolpaza 40 Mg Enterosolventní Tablety

Kód 0109414 ( )
Registrační číslo 09/ 423/07-C
Název NOLPAZA 40 MG ENTEROSOLVENTNÍ TABLETY
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Krka, d.d., Novo mesto, Novo mesto, Slovinsko
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0162082 POR TBL ENT 100X40MG Enterosolventní tableta, Perorální podání
0109416 POR TBL ENT 100X40MG Enterosolventní tableta, Perorální podání
0125102 POR TBL ENT 100X1X40MG Enterosolventní tableta, Perorální podání
0109417 POR TBL ENT 112X40MG Enterosolventní tableta, Perorální podání
0109409 POR TBL ENT 14X40MG Enterosolventní tableta, Perorální podání
0109418 POR TBL ENT 140X40MG Enterosolventní tableta, Perorální podání
0109410 POR TBL ENT 15X40MG Enterosolventní tableta, Perorální podání
0109419 POR TBL ENT 250X40MG Enterosolventní tableta, Perorální podání
0109411 POR TBL ENT 28X40MG Enterosolventní tableta, Perorální podání
0109412 POR TBL ENT 30X40MG Enterosolventní tableta, Perorální podání
0109413 POR TBL ENT 56X40MG Enterosolventní tableta, Perorální podání
0109414 POR TBL ENT 60X40MG Enterosolventní tableta, Perorální podání
0109408 POR TBL ENT 7X40MG Enterosolventní tableta, Perorální podání
0109415 POR TBL ENT 84X40MG Enterosolventní tableta, Perorální podání
0162081 POR TBL ENT 98X40MG Enterosolventní tableta, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak NOLPAZA 40 MG ENTEROSOLVENTNÍ TABLETY


PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Nolpaza 40 mg

enterosolventní tablety

Pantoprazolum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

 • Máte-li jakékoliv další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

 • Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

 • Pokud se kterýkoliv z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoliv nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:

 1. Co je Nolpaza a k čemu se používá

 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Nolpaza používat

 3. Jak se přípravek Nolpaza užívá

 4. Možné nežádoucí účinky

 5. Jak přípravek Nolpaza uchovávat

 6. Další informace

 1. CO JE NOLPAZA A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Nolpaza patří do skupiny léků zvaných inhibitory protonové pumpy. Inhibitory protonové pumpy snižují množství žaludeční kyseliny.

Vaše obtíže jsou způsobené žaludeční kyselinou, proto Vám byly předepsány tablety Nolpaza.

Enterosolventní tablety Nolpaza 40 mg se užívají ke krátkodobé léčbě a k ulehčení od příznaků při:

 • dvanáctníkovém vředu

 • žaludečním vředu;

 • ezofagitidě (zánět jícnu), jejíž příčinou je sekrece žaludeční kyseliny

Přípravek Nolpaza se užívá také:

 • v kombinaci s antimikrobiálními přípravky u pacientů, u kterých jsou vředy spojené s přítomností bakterie Helicobacter pylori;

- při dlouhodobé léčbě stavů vyznačujících se nadměrným vylučováním žaludeční kyseliny (Zollinger - Ellisonův syndrom).

 1. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK NOLPAZA POUŽÍVAT

Neužívejte přípravek Nolpaza

 • jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na pantoprazol nebo na kteroukoliv jinou složku přípravku Nolpaza

 • jestliže užíváte atazanavir (který se používá při léčbě infekce HIV);

 • jestliže máte snížené funkce jater nebo ledvin a přípravek Nolpaza Vám byl předepsán k vymýcení (eradikaci) bakterie Helicobacter pylori.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Nolpaza je zapotřebí

Oznamte svému lékaři před zahájením léčby:

- jestliže máte závažné poškození jater. V případě závažné poruchy jaterních funkcí by měl Váš lékař sledovat jaterní funkce během užívání přípravku Nolpaza;

- máte-li diagnózu nesprávného vstřebávání vitaminu B12;

- jestliže Vám Váš lékař předepsal přípravek Nolpaza spolu s dalšími léky k léčbě infekce Helicobacter pylori (antimikrobiální přípravky), prosím, čtěte příbalovou inforci také těchto dalších léčivých přípravků.

Sdělte, prosím, svému lékaři, zda trpíte nebo jste nedávno trpěl(a) kterýmkoliv z následujících příznaků: nezamýšlená ztráta tělesné hmotnosti, opakované zvracení nebo zvracení krve či tmavá stolice. Váš lékař může provést doplňující vyšetření (endoskopie), aby mohla být stanovena Vaše diagnóza a/nebo vyloučeno zhoubné onemocnění.

U dětí se užívání přípravku Nolpaza nedoporučuje.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Jiné současně podávané léky mohou ovlivňovat účinnost a bezpečnost tohoto přípravku. Přípravek Nolpaza může též ovlivňovat účinnost a bezpečnost jiných léků. Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Nezapomeňte informovat svého lékaře o léčbě přípravkem Nolpaza, pokud Vám předepisuje jiný lék a Vaše léčba přípravkem Nolpaza dosud pokračuje.

Je zvláště důležité, abyste svému lékaři oznámil(a):

- jestliže užíváte atazanavir, který se používá k léčbě infekce HIV

- jestliže užíváte ketokonazol nebo itrakonazol, které se používají k léčbě houbových infekcí, jelikož pantoprazol může ovlivňovat jejich koncentrace ve Vašem organismu

- jestliže užíváte protisrážlivé léky, například warfarin, protože by měly být prováděny častější kontroly krevní srážlivosti.

Užívání přípravku Nolpaza s jídlem a pitím

Příravek Nolpaza užívejte před snídaní nebo po ní a zapijte vodou.

Těhotenství a kojení

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Zkušenosti s užíváním přípravku Nolpaza u těhotných žen jsou omezené. Neexistují žádné informace o vylučování pantoprazolu do mateřského mléka. Pokud jste těhotná nebo pokud kojíte, měla byste tento přípravek užívat pouze, pokud Váš ošetřující lékař považuje Váš prospěch za větší, než je možné riziko pro Vaše nenarozené dítě nebo kojené dítě.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Není známo, že by pantoprazol ovlivňoval schopnost řídit dopravní prostředky a obsluhovat stroje.

Mohou se vyskytnout nežádoucí účinky léku, jako jsou závratě a poruchy vidění, které mohou snížit Vaši schopnost reagovat.

Důležité informace o některých složkách přípravku Nolpaza

Nesnášenlivost cukrů: jestliže Vám Váš lékař sdělil, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, obraťte se na svého lékaře dříve, než začnete užívat tento léčivý přípravek. Přípravek Nolpaza totiž obsahuje sorbitol.

 1. JAK SE PŘÍPRAVEK NOLPAZA UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek Nolpaza přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Jak máte přípravek užívat

Nežvýkejte ani nedrťte tablety přípravku Nolpaza. Tablety užívejte před jídlem, spolkněte je celé a zapijte tekutinou.

Dávkování

Přípravek Nolpaza užívejte vždy přesně tak, jak Vám řekl Váš lékař. Pokud si nejste ohledně dávkování jistý(á), měl(a) byste se zeptat svého lékaře nebo lékárníka.

Dvanáctníkový vřed:

Doporučená dávka je 1 tableta (40 mg) denně.

Žaludeční vřed a ezofagitida (zánět jícnu), jejíž příčinou je sekrece žaludeční kyseliny:

Doporučená dávka je 1 tableta (40 mg) denně.

V kombinaci s antimikrobiálními přípravky u pacientů, u kterých jsou vředy spojené s přítomností bakterie Helicobacter pylori:

Doporučená dávka je 1 tableta (40 mg) dvakrát denně v kombinaci s antibiotiky. Druhá dávka pantoprazolu by měla být užita před večerním jídlem.

Dlouhodobá léčba stavů vyznačujících se nadměrným vylučováním žaludeční kyseliny (Zollinger - Ellison syndrom:

Počáteční dávka jsou 2 tablety (2 x 40 mg) denně. Při dávce vyšší než 80 mg by dávka měla být rozdělena do dvou dílčích dávek.

Starší osoby a pacienti se sníženou funkcí ledvin:

Denní dávka 40 mg by neměla být překročena, vyjma pacientů, u kterých je vřed spojený s přítomností infekce Helicobacter pylori.

Pacienti se sníženou funkcí jater:

Dávka 40 mg by se měla podávat každý druhý den.

Děti:

Děti by neměly enterosolventní tablety Nolpaza 20 mg užívat.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Nolpaza, než jste měl(a)

Jestliže jste Vy nebo někdo ve Vašem okolí náhodně vzal(a) větší množství tablet, než je uvedená dávka (došlo k předávkování), měl(a) byste se ihned obrátit na svého lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Nolpaza

Jestliže zapomenete vzít jednu dávku, vezměte ji, jakmile si vzpomenete, pokud již není blízká doba pro Vaši příští dávku. Neužívejte dvojnásobnou dávku pro vyrovnání zapomenuté dávky.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Nolpaza

Neměňte dávku ani neukončujte léčbu, aniž byste předem informoval(a) svého lékaře.

Máte-li jakékoliv další otázky o užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Nolpaza nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytovat u každého.

Následné informace o frekvenci výskytu nežádoucích účinků jsou užity pro jejich vyhodnocení:

Časté (vyskytují se u méně než 1 pacienta z 10, ale více než u 1 pacienta ze 100)

Méně časté (u méně než 1 pacienta ze 100, ale více než u 1 pacienta z 1 000)

Vzácné (u méně než 1 pacienta z 1 000, ale více než u 1 pacienta z 10000)

Velmi vzácné (u méně než 1 pacienta z 10 000)

Časté:

Bolest v horní polovině břicha, průjem, zácpa, nadýmání a bolest hlavy.

Méně časté:

Nevolnost, zvracení, závratě, rozmazané vidění a reakce z přecitlivělosti, jako je svědění a vyrážka.

Vzácné:

Sucho v ústech, bolest kloubů.

Velmi vzácné:

Nedostatek bílých krvinek (leukopenie), nedostatek krevních destiček (trombocytopenie), otoky rukou a nohou, závažné poškození jaterních buněk a související žloutenka s možností selhání jater, závažné reakce z přecitlivělosti projevující se jako akutní celkové příznaky s možným rychlým a závažným poklesem krevního tlaku, zvýšení jaterních enzymů a hladin triglyceridů, zvýšená tělesná teplota, bolest svalů, deprese, zánět ledvin, kopřivka, přecitlivělostí/ záchvaty místních otoků kůže a sliznic v oblasti obličeje, končetin, rtů, jazyka, hrtanu a/nebo hlasivek (angioedém, viz zvláštní upozornění níže), reakce z citlivosti na světlo a závažné kožní reakce, jako je Stevensův-Johnsonův syndrom, erythema multiforme a toxická epidermální nekrolýza (Lyellův syndrom).

Měl(a) byste ihned přerušit užívání přípravku Nolpaza a obrátit se na svého lékaře, pokud zaznamenáte příznaky angioedému, jako je

- otok obličeje, jazyka nebo hrdla

- obtíže s polykáním

- kopřivka a obtíže s dýcháním

Pokud se kterýkoliv z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoliv nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této Příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK PŘÍPRAVEK NOLPAZA UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Blistr: uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněný proti vlhkosti.

Nádobka: nádobku uchovávejte těsně uzavřenou, aby byl přípravek chráněný proti vlhkosti.

Doba použitelnosti

Přípravek Nolpaza nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)


SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

Nolpaza 40 mg

enterosolventní tablety

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna enterosolventní tableta obsahuje 40 mg pantoprazolum ve formě pantoprazolum natrium sesquihydricum.

Pomocná látka:

Jedna enterosolventní tableta přípravku Nolpaza 40 mg obsahuje 36 mg sorbitolu.

Úplný seznam pomocných látek, viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Enterosolventní tableta.

Světle žlutohnědá, oválná, mírně bikonvexní tableta.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikace

Zrnění symptomů a krátkodobá léčba gastrointestinálních onemocnění, u kterých je zapotřebí snížení sekrece obsahující kyselinu:

 • duodenální vřed;

 • žaludeční vřed;

 • refluxní ezofagitida středního a závažného stupně;

 • eradikace Helicobacter pylori v kombinaci s léčbou antibiotiky u pacientů s peptickým vředem;

 • Zollinger-Ellisonův syndrom a jiné hypersekreční stavy.

4.2 Dávkování a způsob podání

Způsob podávání

Tablety přípravku Nolpaza 40 mg by se neměly žvýkat nebo drtit a měly by se spolknout celé s vodou, během snídaně nebo před snídaní.

Duodenální vřed

Doporučená dávka je 40 mg pantoprazolu denně (1 enterosolventní tableta přípravku Nolpaza 40 mg).

Duodenální vředy se obvykle vyléčí během 2 týdnů. Pokud není doba léčby 2 týdnů dostatečná, zhojení je téměř ve všech případech dosahováno během dalších 2 týdnů.

Žaludeční vřed a refluxní ezofagitida středního a závažného stupně

Doporučená dávka je 40 mg pantoprazolu denně (1 enterosolventní tableta přípravku Nolpaza 40 mg).

Léčba žaludečních vředů a refluxní ezofagitidy obvykle trvá 4 týdny. Pokud není tato doba dostatečná, obvykle dojde ke zhojení během dalších 4 týdnů.

Eradikace Helicobacter pylori (H.pylori)

Doporučená dávka je 40 mg pantoprazolu 2x denně (1 enterosolventní tableta přípravku Nolpaza 40 mg 2x denně) v kombinaci s jednou z následujících třech kombinací:

 1. amoxicilin 1 g dvakrát denně + klarithromycin 500 mg dvakrát denně;

 2. klarithromycin 250-500 mg dvakrát denně + metronidazol 400-500 mg dvakrát denně;

 3. amoxicilin 1 g dvakrát denně + metronidazol 400-500 mg dvakrát denně.

Druhá tableta pantoprazolu by měla být užita před večerním jídlem. Délka kombinované léčby by měla být 7 dní, v některých případech až 14 dní.

Do úvahy by mělo být vzato národní doporučení ohledně bakteriální rezistence a vhodného používání a předepisování antibakteriálních přípravků.

Zollinger-Ellisonův syndrom a jiné hypersekreční stavy

Počáteční dávka při léčbě Zollinger-Ellisonova syndromu a jiných hypersekrečních stavů je 80 mg denně (2 enterosolventní tablety přípravku Nolpaza 40 mg). Poté může být dávka zvýšena nebo snížena podle potřeby na základě vyšetření sekrece žaludeční kyseliny. Při dávkách vyšších než 80 mg denně by měla být dávka rozdělena do dvou dílčích dávek. Krátkodobě vyšší dávka nad 160 mg pantoprazolu je možná, ale neměla by být delší, než je potřebné pro adekvátní kontrolu žaludeční kyseliny. Doba léčby u Zollinger-Ellisonova syndromu a jiných patologických hypersekrečních stavů není omezena a měla by být upravena podle klinického stavu pacienta.

Starší osoby

Denní dávka 40 mg pantoprazolu by neměla být překročena s výjimkou léčby eradikace H.pylori, při které by starší pacienti měli dostávat běžnou dávku pantoprazolu (2x40 mg za den) během jednotýdenní léčby.

Užití při poškození ledvin:

U pacientů se zhoršenou funkcí ledvin by neměla být překročena denní dávka 40 mg pantoprazolu. Z tohoto důvodu u těchto pacientů není vhodná kombinovaná léčba H.pylori (viz bod 4.3).

Užití při poškození jater:

Pacientům se závažným poškozením jater by mělo být podáváno 40 mg pantoprazolu každý druhý den (viz bod 4.3 a 4.4). U těchto pacientů by měly být monitorovány hodnoty jaterních enzymů během léčby. Pokud se hodnoty jaterních enzymů zvýší, léčba pantoprazolem by měla být přerušena. Z tohoto důvodu není kombinovaná léčba H.pylori u těchto pacientů vhodná.

Děti

O použití pantoprazolu u dětí nejsou žádné informace. Proto se pantoprazol u dětí nesmí používat.

4.3 Kontraindikace

Hypersensitivita na pantoprazol nebo na kteroukoliv z pomocných látek.

Pantoprazol, stejně jako jiné inhibitory protonové pumpy, by se neměl používat s atazanavirem (viz bod 4.5).

Nejsou k dispozici žádné údaje pro stanovení dávky u pacientů se středním a závažným stupněm poškození ledvin. U pacientů se závažným poškozením jater by měla být dávka snížena na 40 mg pantoprazolu obden. Proto kombinovaná léčba H.pylori není u těchto pacientů vhodná.

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití

U pacientů se středním až závažným stupněm poškození ledvin nejsou k dispozici žádné údaje pro stanovení dávky. Pacientům se závažným poškozením jater by měla být podávána dávka 40 mg pantoprazolu každý druhý den. U těchto pacientů by se v průběhu léčby pantoprazolem měly pravidelně kontrolovat jaterní enzymy, zejména při dlouhodobém užívání. V případě vzestupu jaterních enzymů je třeba léčbu přerušit (viz bod 4.2 a 4.3).

Přípravek Nolpaza 40 mg není určen k léčbě mírných gastrointestinálních potíží, jako jsou funkční poruchy trávení.

U kombinované léčby by měl být sledovaný Souhrn údajů o přípravku všech příslušných léčivých přípravků.

Snížení kyselosti žaludečního obsahu jakýmikoliv přípravky - včetně inhibitorů protonové pumpy - zvyšuje počet žaludečních bakterií běžně přítomných v gastrointestinálním traktu. Léčba přípravky snižujícími kyselost může mírně zvýšit riziko gastrointestinálních infekcí, jako je Salmonella a Campylobacter.

Pantoprazol, stejně jako všechny léčivé přípravky blokující sekreci žaludeční kyseliny, může u pacientů se Zollinger-Ellisonovým syndromem a jinými patologickými stavy spojenými s hypersekrecí vyžadujícími dlouhodobou léčbu, snižovat absorpci vitaminu B12 (kyanokobalamin) následkem hypo- nebo achlorhydrie. Toto je třeba zvážit u pacientů se sníženou zásobou vitaminu B12 nebo s rizikovými faktory snížení absorpce vitaminu B12 při dlouhodobé léčbě nebo v případě zjištění odpovídajících klinických příznaků.

Před léčbou by se mělo vyloučit maligní onemocnění jícnu nebo žaludku, protože léčba pantoprazolem může příznaky maligního onemocnění zmírnit a tím zapříčinit zpoždění stanovení diagnózy.

Pacienti, kteří po 4 týdnech léčby nereagují, by měli být vyšetřeni.

Neexistují žádné zkušenosti s užíváním pantoprazolu u dětí.

Přípravek Nolpaza 40 mg obsahuje sorbitol. Pacienti se vzácnou, dědičnou nesnášenlivostí fruktosy by neměli tento lék užívat.

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Pantoprazol může snižovat absorpci léků, jejichž biologická dostupnost závisí na pH (například ketokonazol, itrakonazol, atazanavir).

Studie s jinými inhibitory protonové pumpy ukázaly význačné snížení expozice atazanaviru během současné léčby inhibitorem protonové pumpy. Použití inhibitorů protonové pumpy je během léčby atazanavirem kontraindikováno.

Pantoprazol se metabolizuje v játrech prostřednictvím enzymatického systému cytochromu P450. Nelze vyloučit interakce pantoprazolu s jinými léky nebo látkami, které se metabolizují prostřednictvím téhož enzymatického systému. Avšak nebyly pozorovány žádné klinicky významné interakce s řadou takových léčivých přípravků, jako je karbamazepin, kofein, diazepam, diklofenak, digoxin, ethanol, glibenklamid, metoprolol, naproxen, nifedipin, fenytoin, piroxikam, teofylin a perorální antikoncepční přípravky.

I když nebyly pozorovány žádné interakce s pantoprazolem a fenprokumonem nebo warfarinem v klinických farmakokinetických studiích, po uvedení přípravku na trh bylo hlášeno několik izolovaných případů změn hodnot INR při současné léčbě s těmito látkami. Pokud pacient užívá antikoagulační přípravky kumarinového typu, doporučuje se kontrola hodnot protrombinového času/INR po zahájení a ukončení léčby pantoprazolem a i při nepravidelném užívání pantoprazolu.

K žádným interakcím se současně podávanými antacidy rovněž nedocházelo.

4.6 Těhotenství a kojení

Těhotenství

Klinické zkušenosti u těhotných žen jsou omezené. Zkušenost se skupinou léků označovaných jako inhibitory protonové pumpy nenaznačuje zvýšené riziko vážných vrozených malformací. V reprodukčních studiích na zvířatech byly pozorovány známky mírné fetotoxicity (viz bod 5.3)

Je třeba opatrnosti při předpisování těhotným ženám.

Kojení

Neexistují žádné informace o vylučování pantoprazolu do mateřského mléka. Během kojení by se měly tablety pantoprazolu užívat pouze, pokud lze uvažovat, že prospěch pro matku převyšuje potenciální riziko pro plod nebo dítě.

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Neexistují žádné známé účinky ovlivňující schopnost řídit vozidla a obsluhovat stroje. Mohou se ale objevit nežádoucí účinky, jako jsou závratě a poruchy vidění (viz bod 4.8). Za těchto podmínek může být snížená schopnost reakce.

  1. Nežádoucí účinky

Časté ≥ 1/100 a < 1/10

Méně časté ≥ 1/1000 a < 1/100

Vzácné ≥ 1/10 000 a < 1/1000

Velmi vzácné < 1/10 000, včetně ojedinělých zpráv

Výskyt

Časté

Méně časté

Vzácné

Velmi vzácné

Orgánový systém

Krev a lymfatický systém

Leukopenie,

trombocytopenie

Poruchy imunitního systému

Anafylaktické reakce včetně anafylaktického šoku

Psychiatrické poruchy

Deprese

Poruchy nervového systému

Bolest hlavy

Závratě, poruchy vidění (rozmazané vidění)

Gastrointestinální poruchy


Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.