Nolpaza 20 Mg Enterosolventní Tablety

Kód 0109402 ( )
Registrační číslo 09/ 422/07-C
Název NOLPAZA 20 MG ENTEROSOLVENTNÍ TABLETY
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Krka, d.d., Novo mesto, Novo mesto, Slovinsko
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0162080 POR TBL ENT 100X20MG Enterosolventní tableta, Perorální podání
0109404 POR TBL ENT 100X20MG Enterosolventní tableta, Perorální podání
0125101 POR TBL ENT 100X1X20MG Enterosolventní tableta, Perorální podání
0109405 POR TBL ENT 112X20MG Enterosolventní tableta, Perorální podání
0109397 POR TBL ENT 14X20MG Enterosolventní tableta, Perorální podání
0109406 POR TBL ENT 140X20MG Enterosolventní tableta, Perorální podání
0109398 POR TBL ENT 15X20MG Enterosolventní tableta, Perorální podání
0109407 POR TBL ENT 250X20MG Enterosolventní tableta, Perorální podání
0109399 POR TBL ENT 28X20MG Enterosolventní tableta, Perorální podání
0109400 POR TBL ENT 30X20MG Enterosolventní tableta, Perorální podání
0109401 POR TBL ENT 56X20MG Enterosolventní tableta, Perorální podání
0109402 POR TBL ENT 60X20MG Enterosolventní tableta, Perorální podání
0109396 POR TBL ENT 7X20MG Enterosolventní tableta, Perorální podání
0109403 POR TBL ENT 84X20MG Enterosolventní tableta, Perorální podání
0162079 POR TBL ENT 98X20MG Enterosolventní tableta, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak NOLPAZA 20 MG ENTEROSOLVENTNÍ TABLETY

Příloha č. 1b k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls77901/2010

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Nolpaza 20 mg

enterosolventní tablety

Pantoprazolum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.-

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-

Máte-li jakékoliv další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

-

Pokud se kterýkoliv z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoliv nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:1.

Co je Nolpaza 20 mg a k čemu se používá

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Nolpaza 20 mg používat

3.

Jak se přípravek Nolpaza 20 mg užívá

4.

Možné nežádoucí účinky

5.

Jak přípravek Nolpaza 20 mg uchovávat

6.

Další informace

1.

CO JE NOLPAZA 20 MG A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Nolpaza 20 mg patří do skupiny léků zvaných inhibitory protonové pumpy. Inhibitory protonové pumpy snižují množství žaludeční kyseliny.

Je užíván k léčbě onemocnění žaludku a střev souvisejících s tvorbou kyseliny.

Přípravek Nolpaza 20 mg se užívá:-

při léčbě lehké formy gastroesofageálního refluxu (stav, způsobený návratem kyselého žaludečního obsahu zpět do jícnu, který může být spojen se zánětem jícnu) a souvisejících příznaků, jako je pálení žáhy, kyselé říhání a bolesti při polykání;

-

při dlouhodobé léčbě a prevenci opakování refluxní ezofagitidy (zánět jícnu způsobenýnávratem kyselého žaludečního obsahu zpět do jícnu);

-

při prevenci gastroduodenálních vředů (vředy žaludku a dvanáctníku) způsobených protizánětlivými léky (nesteroidní antiflogistika, NSAID) u rizikových pacientů, kteří musí NSAID užívat dlouhodobě.

2.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK NOLPAZA20 MG POUŽÍVAT

Neužívejte přípravek Nolpaza 20 mg-

jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na pantoprazol nebo na kteroukoliv jinou složku přípravku Nolpaza 20 mg (viz bod 6. „Co přípravek Nolpaza 20 mg obsahuje“)

-

jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na přípravky obsahující jiné inhibitory protonové pumpy.

-

jestliže užíváte lék obsahující atazanavir (k léčbě HIV infekce).

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Nolpaza 20 mg je zapotřebíOznamte svému lékaři před zahájením léčby:-

jestliže máte závažné onemocnění jater. Prosím, informujte lékaře, pokud jste někdy měl/a problémy s játry. Lékař vám bude častěji kontrolovat jaterní enzymy, zejména pokud přípravek Nolpaza 20 mg užíváte dlouhodobě. Jestliže dojde ke zvýšení jaterních enzymů, léčba by měla být ukončena.

-

máte-li diagnózu nesprávného vstřebávání vitaminu B12, nebo sníženou rezervu vitaminu B12 v těle nebo rizikové faktory pro sníženou hladinu vitaminu B12 a užíváte pantoprazol dlouhodobě. Stejně jako všechny přípravky snižující množství kyseliny může pantoprazol vést ke sníženému vstřebávání vitaminu B12.

-

jestliže Vám Váš lékař předepsal přípravek Nolpaza 20 mg spolu s protizánětlivými léky k léčběbolesti nebo revmatického onemocnění (NSAID), neboť je u Vás zvýšené riziko rozvoje žaludečních a střevních komplikací. Každé možné riziko bude vyhodnoceno ve vztahu k Vašim osobním rizikovým faktorům, jako je váš věk (65 let a více), předchozí výskyt žaludečních či dvanáctníkových vředů nebo krvácení do žaludku nebo střev.

-

jestliže užíváte lék obsahující atazanavir (k léčbě infekce HIV) současně s pantoprazolem,

požádejte lékaře o konkrétní radu.

-

jestliže užíváte přípravek Nolpaza 20 mg dlouhodobě (déle než 1 rok): Váš lékař by Vás měl pravidelně sledovat. Měl(a) byste hlásit jakékoliv nové nebo neobvyklé příznaky a okolnosti, kdykoliv navštívíte svého lékaře.

Při užívání přípravku Nolpaza 20 mg ihned informujte svého lékaře, jestliže zaznamenáte kterýkoliv z následujících příznaků, neboť by se mohlo jednat o projev jiného, závažnějšího onemocnění: -

neúmyslné snížení tělesné hmotnosti (bez diety či cvičení),

-

opakované zvracení nebo zvracení krve (může se projevit jako tmavá kávová usazenina ve zvratcích),

-

potíže při polykání nebo bolest při polykání,

-

krev ve stolici (stolice může mít černý nebo dehtovitý vzhled),

-

bledost a pocit únavy (anémie),

-

bolesti na hrudi,

-

bolesti žaludku,

-

jestliže trpíte těžkým a/nebo neustupujícím průjmem, protože přípravek Nolpaza 20 mg je spojován s mírným zvýšením výskytu infekčního průjmu.

Váš lékař může provést doplňující vyšetření (endoskopie), aby mohla být stanovena Vaše diagnózaa/nebo vyloučeno zhoubné onemocnění, protože pantoprazol může též zmírnit příznaky rakoviny a mohl by tím oddálit její diagnózu. Jestliže Vaše příznaky i přes léčbu přetrvávají, budou zvážena další vyšetření.

U dětí se užívání přípravku Nolpaza 20 mg nedoporučuje.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravkyProsím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Přípravek Nolpaza 20 mg může ovlivnit účinek jiných léčiv, proto informujte lékaře, jestliže užíváte:-

atazanavir, který se používá k léčbě infekce HIV

-

ketokonazol, itrakonazol nebo posakonazol, které se používají k léčbě houbových (plísňových)infekcí, nebo erlotinib (užívaný u některých typů rakoviny), jelikož pantoprazol může narušit jejich správný účinek.

-

protisrážlivé léky, například warfarin či fenprokumon, protože by měly být prováděny častější kontroly krevní srážlivosti.

Užívání přípravku Nolpaza 20 mg s jídlem a pitím

Přípravek Nolpaza 20 mg užívejte před jídlem, zapijte vodou.

Těhotenství a kojeníPoraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.Zkušenosti s užíváním přípravku Nolpaza 20 mg u těhotných žen jsou omezené. Bylo zjištěno, že pantoprazol je vylučován do mateřského mléka. Pokud jste těhotná nebo si myslíte, že můžete být těhotná, nebo pokud kojíte, měla byste tento přípravek užívat pouze v případě, že Váš lékař rozhodne o tom, že přínos léčby převáží rizika pro Vaše nenarozené dítě či kojence.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojůMohou se vyskytnout nežádoucí účinky, jako jsou závratě a poruchy vidění, které mohou snížit Vaši schopnost reagovat. Jestliže zaznamenáte tyto nežádoucí účinky, neměl/a byste řídit či obsluhovat stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku Nolpaza 20 mgPřípravek Nolpaza 20 mg obsahuje sorbitol. Jestliže Vám Váš lékař sdělil, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, obraťte se na svého lékaře dříve, než začnete užívat tento léčivý přípravek.

3.

JAK SE PŘÍPRAVEK NOLPAZA 20 MG UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek Nolpaza 20 mg přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Jak máte přípravek užívatNežvýkejte ani nedrťte tablety přípravku Nolpaza 20 mg. Tablety užívejte před jídlem, spolkněte je celé a zapijte je tekutinou.

DávkováníPokud lékař neurčil jinak, obvyklé dávkování je následující:

Léčba lehké formy gastroesofageálního refluxu a s ním souvisejících příznaků (například pálení žáhy, kyselého říhání a bolesti při polykání):Obvyklá dávka je 1 tableta (20 mg) denně. Tato dávka obvykle přináší úlevu během 2 – 4 týdnů, nejpozději během dalších 4 týdnů. Lékař Vám sdělí, jak dlouho máte přípravek užívat. Poté je možno opakující se příznaky kontrolovat užíváním jedné tablety denně dle potřeby.

Dlouhodobá léčba a prevence opakování refluxní ezofagitidy:Pro dlouhodobou léčbu je obvyklá dávka 1 tableta (20 mg) denně; pokud dojde k opakováníonemocnění, lékař může zvýšit dávkování na 40 mg denně (2 tablety 20 mg nebo 1 tableta 40 mg).

Prevence žaludečních a dvanáctníkových vředů způsobených protizánětlivými léky u rizikových pacientů, kteří musí NSAID užívat dlouhodobě:Obvyklá dávka je 1 tableta (20 mg) denně.

Starší osoby a pacienti se sníženou funkcí ledvin:Denní dávka 40 mg by neměla být překročena.

Pacienti se sníženou funkcí jater:Denní dávka 20 mg by neměla být překročena.

Děti:Přípravek Nolpaza 20 mg není určen pro děti.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Nolpaza 20 mg, než jste měl(a)Jestliže jste Vy nebo někdo ve Vašem okolí náhodně vzal(a) větší množství tablet, než je uvedenádávka (došlo k předávkování), měl(a) byste se ihned obrátit na svého lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Nolpaza 20 mgJestliže zapomenete vzít jednu dávku, vezměte ji, jakmile si vzpomenete, pokud se již neblíží doba pro Vaši příští dávku. Neužívejte dvojnásobnou dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Nolpaza 20 mgNeměňte dávku ani neukončujte léčbu bez předchozí porady s lékařem či lékárníkem.

Máte-li jakékoliv další otázky o užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Nolpaza 20 mg nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytovat u každého.

Četnost nežádoucích účinků uvedených níže je definována podle následujících pravidel:Velmi časté (postihují více než 1 uživatele z 10)Časté (postihují 1 až 10 uživatelů ze 100)Méně časté (postihují 1 až 10 uživatelů z 1 000)Vzácné (postihují 1 až 10 uživatelů z 10 000)Velmi vzácné (postihují méně než 1 uživatele z 10 000)

Jestliže zaznamenáte kterýkoliv z následujících závažných nežádoucích účinků, přestaňte tento přípravek užívat a ihned informujte svého lékaře nebo kontaktujte pohotovost v nejbližšínemocnici:

-

Závažné alergické reakce (četnost vzácná): otok jazyka a/nebo krku, obtíže při polykání,kopřivka, dýchací obtíže, alergický otok obličeje (Quinckeho edém/angioedém), silná závraťs velmi rychlým srdečním tepem a silným pocením.

-

Závažné kožní stavy (četnost není známa): puchýře na kůži a rychlé zhoršení celkového zdravotního stavu, eroze (včetně mírného krvácení) v oblasti očí, nosu, úst/ rtů či genitálií (Stevens-Johnsonův syndrom, Lyellův syndrom, erythema multiforme) a citlivost na světlo.

-

Další závažné stavy (četnost není známa): zežloutnutí kůže či očního bělma (těžké poškození jaterních buněk, žloutenka) či horečka, vyrážka a zvětšení ledvin někdy s bolestivým močením a bolestmi v kříži (těžký zánět ledvin).

Další nežádoucí účinky jsou:

- Méně časté nežádoucí účinky:bolest hlavy, závrať, průjem, nevolnost, zvracení, nadýmání a plynatost (větry), zácpa, sucho v ústech, bolení břicha a nepříjemné pocity v břiše, kožní vyrážka, svědění, pocit slabosti, vyčerpání nebo celkově špatného zdraví, poruchy spánku, zvýšení hladiny jaterních enzymů zjištěné krevními testy.

- Vzácné nežádoucí účinky:poruchy vidění jako je rozmazané vidění, kopřivka, bolest kloubů, bolest svalů, změny hmotnosti, zvýšení tělesné teploty, otok končetin, alergické reakce, deprese, zvětšení prsů u mužů, zvýšená hladina bilirubinu a tuků v krvi (je patrné v krevních testech).

- Velmi vzácné nežádoucí účinky:ztráta orientace, snížení počtu krevních destiček, což může vyvolat krvácení nebo častější tvorbu modřin, snížení počtu bílých krvinek, což může vést k častějším infekcím.

- Není známo (četnost z dostupných údajů nelze určit):halucinace, zmatenost (zejména u pacientů, u nichž se tyto příznaky vyskytly již v minulosti), pokles hladiny sodíku v krvi.

Pokud se kterýkoliv z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoliv nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této Příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5.

JAK PŘÍPRAVEK NOLPAZA 20 MG UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.Blistr: uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněný před vlhkostí.Nádobka: nádobku uchovávejte těsně uzavřenou, aby byl přípravek chráněný před vlhkostí.

Přípravek Nolpaza 20 mg nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.

DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Nolpaza 20 mg obsahuje-

Jedna enterosolventní tableta obsahuje 20 mg pantoprazolum (ve formě pantoprazolum natrium sesquihydricum)

-

Pomocnými látkami jsou mannitol, krospovidon (typ B), bezvodý uhličitan sodný, sorbitol (E420), stearan vápenatý v jádru tablety a hypromelosa, povidon (K25), oxid titaničitý (E171), žlutý oxid železitý (E172), propylenglykol, disperze kopolymeru MA/EA 1:1 30 %, natrium-lauryl-sulfát, polysorbát 80, makrogol 6000 a mastek v potahové vrstvě.

Jak přípravek Nolpaza 20 mg vypadá a co obsahuje toto baleníEnterosolventní tablety.

Tablety 20 mg jsou světle žlutohnědé, oválné, mírně bikonvexní tablety.

Velikosti balení:Blistr: 15, 28, 30, 56, 60, 84, 98, 100, 100 x 1, 112 a 140 enterosolventních tablet.Plastová nádobka: 100, 250 enterosolventních tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraciKRKA, d.d. Novo mesto, Slovinsko

VýrobceKRKA, d.d. Novo mesto, Slovinsko

TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Str. 5, Cuxhaven, Německo

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:KRKA ČR, s.r.o.Sokolovská 79186 00 Praha 8Tel: 221 115 150info@krka.cz

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 8.12.2010.

Podrobné informace o tomto přípravku jsou uveřejněny na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv.


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls77901/2010

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Nolpaza 20 mg enterosolventní tablety

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna enterosolventní tableta obsahuje 20 mg pantoprazolum ve formě pantoprazolum natrium sesqiuhydricum.

Pomocná látka: Jedna enterosolventní tableta přípravku Nolpaza 20 mg obsahuje 18 mg sorbitolu.

Úplný seznam pomocných látek, viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Enterosolventní tableta.

Světle žlutohnědá, oválná, mírně bikonvexní tableta.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Léčba gastroesofageálního refluxu a souvisejících obtíží (např. pálení žáhy, kyselá regurgitace, bolest při polykání). Dlouhodobá léčba a profylaxe recidiv refluxní ezofagitidy. Profylaxe gastroduodenálních vředů vyvolaných neselektivními nesteroidními protizánětlivými léky(NSAID) u rizikových pacientů s nutnou pokračující léčbou NSAID (viz bod 4.4).

4.2

Dávkování a způsob podání

Způsob podáváníTablety přípravku Nolpaza 20 mg by se neměly žvýkat nebo drtit a měly by se spolknout celé s vodou, během snídaně nebo před snídaní.

Léčba lehkých forem refluxní ezofagitidy a souvisejících obtíží (např. pálení žáhy, kyselá regurgitace, bolest při polykání) Doporučené dávkování je 20 mg pantoprazolu denně (1 enterosolventní tableta Nolpaza 20 mg). U většiny pacientů dochází k rychlému ústupu potíží během 2-4 týdnů. K vyléčení mírné refluxní ezofagitidy je obvykle třeba 4 týdnů. Pokud toto období není dostatečné, je vyléčení ve většině případů dosaženo během dalších 4 týdnů. Jestliže již bylo úspěšně dosaženo úlevy, případné potíže, které se znovu objeví, mohou být zvládnuty dávkou 20 mg denně v režimu podle potřeby. V případě, že nelze touto léčbou podle potřeby dosáhnout uspokojivého potlačení příznaků, lze zvažovat přechod na kontinuální léčbu.

Dlouhodobá léčba a profylaxe recidiv refluxní ezofagitidyPři dlouhodobé léčbě se doporučuje udržovací dávka 20 mg pantoprazolu denně (1 enterosolventní tableta Nolpaza 20 mg). Pokud by došlo v průběhu léčby k relapsu, je možné zvýšit dávkování na 40

mg pantoprazolu denně. Pro tento případ jsou k dispozici enterosolventní tablety Nolpaza 40 mg. Po vyléčení relapsu lze dávku opět snížit na 20 mg pantoprazolu.

Profylaxe gastroduodenálních vředů vyvolaných neselektivními nesteroidními protizánětlivými léky (NSAID) u rizikových pacientů s nutnou pokračující léčbou NSAID Doporučená dávka je 20 mg pantoprazolu denně (1 enterosolventní tableta Nolpaza 20 mg).

Starší osoby a pacienti s poškozením ledvinV těchto skupinách pacientů by se neměla překračovat denní dávka 40 mg pantoprazolu.

Pacienti s poškozením jater:U pacientů se závažným poškozením jater by se neměla překračovat denní dávka 20 mg pantoprazolu (viz bod 4.4). U těchto pacientů je třeba během léčby sledovat hladiny jaterních enzymů. Pokud se hladiny jaterních enzymů zvýší, je třeba léčbu pantoprazolem přerušit.

DětiO použití pantoprazolu u dětí nejsou žádné informace. Proto se pantoprazol u dětí nesmí používat.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na pantoprazol nebo na kteroukoliv z pomocných látek.

Pantoprazol, stejně jako jiné inhibitory protonové pumpy, by se neměl používat s atazanavirem (viz bod 4.5).

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

U pacientů se závažným poškozením jater by se v průběhu léčby pantoprazolem měly pravidelně kontrolovat jaterní enzymy, zejména při dlouhodobém užívání. V případě vzestupu jaterních enzymů je třeba léčbu přerušit (viz bod 4.2).

Užívání enterosolventních tablet Nolpaza 20 mg k profylaxi gastroduodenálních vředů vyvolanýchneselektivními nesteroidními protizánětlivými léky (NSAID) by se mělo omezovat na pacienty, u kterých je nutná kontinuální léčba NSAID a mají zvýšené riziko vzniku gastrointestinálních komplikací. Toto zvýšené riziko je třeba vyhodnotit podle jednotlivých rizikových faktorů, například věk (> 65 let), anamnéza žaludečních nebo duodenálních vředů nebo krvácení v horní části gastrointestinálního traktu.

Snížení kyselosti žaludečního obsahu jakýmikoliv přípravky – včetně inhibitorů protonové pumpy –zvyšuje počet bakterií běžně přítomných v horním gastrointestinálním traktu. Léčba přípravky snižujícími kyselost může mírně zvýšit riziko gastrointestinálních infekcí způsobených bakteriemi rodu Salmonella a Campylobacter.

Pantoprazol, stejně jako všechny léčivé přípravky blokující sekreci žaludeční kyseliny, může snižovat absorpci vitaminu B12 (kyanokobalamin) následkem hypo- nebo achlorhydrie. Toto je třeba zvážit u pacientů se sníženou zásobou vitaminu B12 nebo s rizikovými faktory pro sníženou absorpci vitaminu B12 při dlouhodobé léčbě nebo v případě zjištění odpovídajících klinických příznaků.

Nedoporučuje se současné užívání inhibitorů protonové pumpy s atazanavirem (viz bod 4.5).Pokud je kombinace atazanaviru a inhibitoru protonové pumpy považována za nezbytnou, doporučuje se pečlivé klinické sledování (např. virová zátěž) v kombinaci se zvýšením dávky atazanaviru na 400 mg s ritonavirem 100 mg. Denní dávka 20 mg pantoprazolu by neměla být překročena.

Při dlouhodobé léčbě, zejména při délce léčby více než jeden rok, by pacient měl být pod pravidelným lékařským dohledem.

Před léčbou by se mělo vyloučit maligní onemocnění jícnu nebo žaludku, protože léčba pantoprazolem může příznaky maligního onemocnění zmírnit a tím zapříčinit zpoždění stanovení diagnózy.

Pokud se vyskytne jakýkoliv varovný příznak (např. výrazný nechtěný úbytek na váze, opakující se zvracení, porucha polykání, zvracení krve, anémie nebo meléna) a v případě podezření nebo potvrzení žaludečního vředu je třeba vyloučit maligní onemocnění, protože léčba pantoprazolem může zmírnit příznaky a tím zpozdit stanovení diagnózy.

Pokud příznaky přetrvávají i přes odpovídající léčbu, je třeba zvážit další vyšetření.

Neexistují žádné zkušenosti s užíváním pantoprazolu u dětí.

Přípravek Nolpaza 20 mg obsahuje sorbitol. Pacienti se vzácnou, dědičnou nesnášenlivostí fruktosy by neměli tento přípravek užívat.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Z důvodu vysoké a dlouhodobé inhibice sekrece žaludeční kyseliny může pantoprazol snižovat absorpci léků, jejichž biologická dostupnost závisí na pH v žaludku (například ketokonazol, itrakonazol, posakonazol, erlotinib).

Studie s jinými inhibitory protonové pumpy ukázaly významné snížení expozice atazanaviru během současné léčby inhibitorem protonové pumpy. Použití inhibitorů protonové pumpy během léčby atazanavirem se nedoporučuje.

Pantoprazol se metabolizuje v játrech prostřednictvím enzymatického systému cytochromu P450. Hlavní cestou metabolizace je demethylace prostřednictvím CYP2C19 a mezi další metabolické cesty patří oxidace prostřednictvím CYP3A4. Nelze vyloučit interakce pantoprazolu s jinými léky nebo látkami, které se metabolizují prostřednictvím téhož enzymatického systému. Avšak nebyly pozorovány žádné klinicky významné interakce s řadou takových léčivých přípravků, jako je karbamazepin, kofein, diazepam, diklofenak, digoxin, ethanol, glibenklamid, metoprolol, naproxen, nifedipin, fenytoin, piroxikam, teofylin a perorální antikoncepční přípravky s obsahem levonorgestrelu a etinylestradiolu.

I když nebyly pozorovány žádné interakce s pantoprazolem a fenprokumonem nebo warfarinem v klinických farmakokinetických studiích, po uvedení přípravku na trh bylo hlášeno několik izolovaných případů změn hodnot INR při současné léčbě s těmito látkami. Pokud pacient užívá antikoagulační přípravky kumarinového typu, doporučuje se kontrola hodnot protrombinového času/INR po zahájení a ukončení léčby pantoprazolem a i při nepravidelném užívání pantoprazolu.

Nebyly zaznamenány interakce se současně podávanými antacidy.

Zároveň byly provedeny studie interakcí se souběžným podáváním pantoprazolu a některých antibiotik (klarithromycin, metronidazol, amoxicilin). Nebyly zjištěny žádné klinicky významné interakce.

4.6

Těhotenství a laktace

Dostatečné údaje o podávání pantoprazolu těhotným ženám nejsou k dispozici. Studie na zvířatech prokázaly reprodukční toxicitu (viz bod 5.3). Potenciální riziko pro člověka není známé. Přípravek Nolpaza 20 mg by neměl být v těhotenství podáván, pokud to není nezbytně nutné.

Studie na zvířatech prokázaly vylučování pantoprazolu do mateřského mléka. Bylo pozorováno vylučování do lidského mléka.

Při rozhodování, zda kojit nebo přerušit kojení, zda pokračovat v podávání přípravku Nolpaza 20 mg nebo jeho užívání ukončit, je třeba vyhodnotit přínos kojení pro dítě a přínos léčby pro matku.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Mohou se objevit nežádoucí účinky, jako jsou závratě a poruchy vidění (viz bod 4.8). Pokud pacient pocítí tyto příznaky, nesmí řídit a obsluhovat stroje.

4.8

Nežádoucí účinky

Přibližně u 5 % pacientů lze očekávat výskyt nežádoucích účinků. Nejčastěji hlášenými nežádoucími účinky jsou průjem a bolest hlavy, oba tyto účinky se projevují u přibližně 1 % pacientů.

Tabulka uvádí seznam nežádoucích účinků pozorovaných u pantoprazolu, seřazených podle následující klasifikace četnosti výskytu.

Velmi časté (≥1/10); časté (≥1/100 až <1/10); méně časté (≥1/1 000 až <1/100); vzácné (≥ 1/1 000 až >1/10 000); velmi vzácné (<1/10 000), není známo (z dostupných údajů nelze určit). Na žádné nežádoucí účinky hlášené po uvedení na trh není možné aplikovat četnosti nežádoucích účinků, proto jsou uvedeny pod četností “není známo”.

V každé skupině četností jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti.

Výskyt

Méně časté

Vzácné

Velmi vzácné

Neznámé

Orgánový systémPoruchy krve a lymfatického systému

Trombocytopenie, leukopenie

Poruchy imunitního systému

Hypersensitivita (včetně anafylaktické reakce a anafylaktického šoku)

Poruchy metabolismu a výživy

Hyperlipidemie a zvýšení lipidů (triglyceridů a cholesterolu); změny tělesné hmotnosti

Hyponatremie

Psychiatrické poruchy

Poruchy spánku

Deprese (a zhoršení všech příznaků)

Dezorientace (a zhoršení všechpříznaků)

Halucinace; Zmatenost (zvláště u predisponovaných pacientů, jakož i zhoršení těchto příznaků, kde již jsou přítomny)

Poruchy nervového systému

Bolest hlavy, závrať

Poruchy oka

Poruchy vidění (rozmazané

vidění)

Gastrointestinální poruchy

Průjem;Nausea / zvracení;Bolesti horní části břicha a plynatost;Zácpa;Sucho v ústech;Bolest břicha a břišní diskomfort

Poruchy jater a žlučových cest

Zvýšené jaterní enzymy (transaminázy, γ-GT)

Zvýšený bilirubin

Hepatocelulární poškození, žloutenka; jaterní selhání

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Vyrážka / exantém / erupce; Pruritus

Kopřivka;

Angioedém

Stevensův-Johnsonův syndrom, Lyellův syndrom, erythema multiforme, fotosenzitivita

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

Artralgie, myalgie

Poruchy ledvin a močových cest

Intersticiální nefritida

Poruchy reprodukčního systému a prsu

Gynekomastie

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Astenie, únava amalátnost

Zvýšení tělesné

teploty;Periferní edém

4.9

Předávkování

U člověka nejsou známy žádné symptomy předávkování.

Dávky do 240 mg aplikované intravenózně po dobu dvou minut byly dobře tolerovány.Z důvodu vysoké vazby na proteiny krevní plazmy není pantoprazol možné rychle eliminovat pomocí dialýzy.

V případě předávkování s klinickými známkami intoxikace neexistují žádná specifická terapeutická doporučení kromě symptomatické a podpůrné léčby.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: inhibitory protonové pumpyATC kód: A02BC02

Pantoprazol je substituovaný benzimidazol, který inhibuje sekreci kyseliny chlorovodíkové v žaludku specifickým působením na protonové pumpy parietálních buněk.

Pantoprazol se konvertuje na svou účinnou formu v kyselém prostředí parietálních buněk, kde inhibuje enzym H

+, K+-ATPasu, to jest finální fázi tvorby kyseliny chlorovodíkové v žaludku. Tato inhibice je

závislá na dávce a ovlivňuje bazální i stimulovanou sekreci kyseliny. U většiny pacientů je dosaženo odstranění příznaků během 2 týdnů. Stejně jako u jiných inhibitorů protonové pumpy a inhibitorů H2receptorů vyvolává léčba pantoprazolem snížení acidity v žaludku - a tím zvýšení gastrinu v poměru ke snížení acidity. Zvýšení gastrinu je reverzibilní. Jelikož se pantoprazol váže na enzym distálně od úrovně buněčných receptorů, může inhibovat sekreci kyseliny chlorovodíkové nezávisle na stimulaci jinými látkami (acetylcholin, histamin, gastrin). Účinek je stejný při perorálním i intravenózním podání.

Působením pantoprazolu hladiny gastrinu při hladovění vzrůstají. Při krátkodobém užívání ve většině případů nepřekračují horní mez normálních hodnot. Během dlouhodobé léčby stoupají ve většině případů hladiny gastrinu na dvojnásobek. Avšak nadměrný vzestup nastává pouze v ojedinělých případech. Následkem toho lze během dlouhodobé léčby vzácně pozorovat mírný až střední vzestuppočtu specifických endokrinních buněk (ECL) v žaludku (jednoduchá až adenomatoidní hyperplazie). Podle dosud provedených studií byla tvorba karcinoidních prekurzorů (atypická hyperplazie) nebo žaludečních karcinoidů zjištěna ve studiích na zvířatech (viz bod 5.3), tyto projevy nebyly pozorovány u člověka.

Podle výsledků studií na zvířatech nelze zcela vyloučit vliv dlouhodobé léčby pantoprazolem trvající déle než 1 rok na endokrinní parametry štítné žlázy.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Obecná farmakokinetikaPantoprazol se rychle absorbuje a maximální koncentrace v krevní plazmě se dosahuje dokonce i po jednorázové perorální dávce 20 mg. V průměru jsou maximální sérové koncentrace 11,5 µg/ml dosaženy průměrně za 2,02,5 h po podání a tyto hodnoty zůstávají konstantní i po opakovaném podávání. Farmakokinetika se neliší po jednorázovém či opakovaném podání. V dávkovém rozmezí 10 - 80 mg je plazmatická kinetika pantoprazolu lineární jak po perorálním, tak po intravenózním podání. Bylo zjištěno, že absolutní biologická dostupnost z tablety je kolem 77 %. Současný příjem potravy neovlivňuje AUC, maximální sérovou koncentraci, a tedy ani biologickou dostupnost. Současný příjem potravy pouze zvyšuje kolísání doby vstřebávání.

Vazba pantoprazolu na proteiny krevní plazmy je asi 98 %. Distribuční objem je zhruba 0,15 l/kg..

Pantoprazol je metabolizován téměř výhradně v játrech. Hlavní cestou metabolizace je demetylace prostřednictvím CYP2C19 s následnou konjugací se sulfátem, mezi další metabolické cesty patří oxidace prostřednictvím CYP3A4. Terminální poločas je zhruba 1 h a clearance je zhruba 0,1 l/h/kg. Vyskytlo se několik případů osob s opožděným vylučováním. Vzhledem ke specifické vazbě pantoprazolu na protonovou pumpu parietálních buněk nekoreluje eliminační poločas s mnohem delšídobou trvání účinku (inhibice sekrece kyseliny).

Renální eliminace představuje hlavní cestu vylučování (zhruba 80 %) metabolitů pantoprazolu; zbytek se vylučuje stolicí. Hlavním metabolitem v séru i moči je desmethylpantoprazol, který je konjugován se sulfátem. Poločas tohoto hlavního metabolitu (zhruba 1,5 h) je mnohem delší než poločas pantoprazolu.

Speciální skupiny osobPřibližně 3 % evropské populace postrádá funkční enzym CYP2C19 a tito lidé se označují jako pomalí metabolizátoři. U těchto jedinců je metabolismus pantoprazolu pravděpodobně katalyzován především CYP3A4. Po podání jednorázové dávky 40 mg pantoprazolu byla průměrná plocha pod křivkou plazmatických koncentrací v čase (AUC) přibližně 6x vyšší u pomalých metabolizátorů, než u jedinců s funkčním enzymem CYP2C19 (aktivní metabolizátoři). Průměrné vrcholové plazmatické koncentrace se zvýšily asi o 60 %. Tato zjištění nemají vliv na dávkování pantoprazolu.

Při podávání pantoprazolu pacientům se snížením ledvinových funkcí (včetně dialyzovaných pacientů) není nutné snížení dávky. Poločas pantoprazolu je krátký podobně jako u zdravých osob. Pouze velmi malá množství pantoprazolu lze dialyzovat. I když má hlavní metabolit mírně prodloužený poločas (2-3 h), vylučování je přesto rychlé, a proto nedochází ke kumulaci. U pacientů s poškozenou funkcí ledvin by se však neměla překračovat denní dávka 40 mg pantoprazolu.

I když u pacientů s jaterní cirhózou (třídy A a B podle Childa) byly hodnoty poločasu zvýšeny na 3 až6 hodin a hodnoty AUC se zvyšují o faktor 3 až 5, maximální koncentrace v krevním séru se zvyšují pouze mírně o faktor 1,3 ve srovnání se zdravými osobami.

Mírné zvýšení AUC a Cmax u starších dobrovolníků ve srovnání s mladšími osobami rovněž není klinicky relevantní.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Preklinická data získaná na základě konvenčních farmakologických studií bezpečnosti, toxicity po opakovaném podávání a genotoxicity neukazují žádná specifická rizika pro člověka.

Ve dvouleté studii karcinogenity na potkanech byly pozorovány neuroendokrinní nádory. Navíc byly v přední části žaludku potkanů nalezeny papilomy dlaždicových buněk. Byl podrobně zkoumán mechanismus vedoucí k tvorbě gastrických karcinoidů při léčbě substituovanými benzimidazoly se závěrem, že je to sekundární reakce na nadměrně zvýšené hladiny gastrinu v krevním séru potkanů během chronické léčby vysokými dávkami.

Ve dvouletých studiích na hlodavcích byl pozorován zvýšený počet tumorů jater u potkanů a u myších samic a byl interpretován jako následek vysokého poměru metabolizace pantoprazolu v játrech.

Mírný nárůst neoplastických změn štítné žlázy byl pozorován ve skupině potkanů dostávajících nejvyšší dávku (200 mg/kg). Výskyt těchto nádorů souvisí se změnami degradace thyroxinu v játrech potkanů indukovanými pantoprazolem. Jelikož je terapeutická dávka u člověka nízká, neočekávají se žádné nežádoucí účinky na štítnou žlázu.

Ze studií mutagenity, testů buněčné transformace a studií vazby DNA vyplynul závěr, že pantoprazol nemá žádný genotoxický potenciál.

Reprodukční studie na zvířatech poukázaly na lehkou fetotoxicitu u dávek nad 5 mg/kg. Výzkumy neukázaly žádný důkaz poškození fertility nebo teratogenních účinků. Přechod přes placentu byl zkoumán u potkanů a byl zjištěn jeho vzestup s pozdějšími stádii gestace. Následkem toho se zvýšila koncentrace pantoprazolu u plodu krátce před porodem.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Jádro tablety:MannitolKrospovidon (typ B)Bezvodý uhličitan sodnýSorbitol (E420)Stearan vápenatý

Potahová vrstva:HypromelosaPovidon (K25)

Oxid titaničitý (E171)Žlutý oxid železitý (E172)PropylenglykolDisperze kopolymeru MA/EA 1:1 30 %Natrium-lauryl-sulfátPolysorbát 80Makrogol 6000Mastek

6.2

Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3

Doba použitelnosti

3 roky.

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Blistr: uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněný před vlhkostí.Nádobka: nádobku uchovávejte těsně uzavřenou, aby byl přípravek chráněný před vlhkostí.

6.5

Druh obalu a velikost balení

OPA/Al/PVC/Al blistr, krabička. Velikosti balení 7, 14, 15, 28, 30, 56, 60, 84, 98, 100, 100 x 1, 112 nebo 140 enterosolventních tablet.

HDPE nádobka s vysoušecím prostředkem silikagelem v šroubovém uzávěru z PP umožňujícím detekci jeho porušení.Velikost balení 100, 250 enterosolventních tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Žádné zvláštní požadavky.Všechen nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

KRKA, d.d., Novo mesto, Slovinsko

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

09/422/07-C

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

11.7.2007

10.

DATUM REVIZE TEXTU

8.12.2010


nahoru

Informace na obalu

1

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KRABIČKA NA BLISTRY

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Nolpaza 20 mgEnterosolventní tablety

Pantoprazolum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna enterosolventní tableta obsahuje 20 mg pantoprazolum (jako pantoprazolum natrium sesquihydricum).

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Pomocné látky: sorbitol.Další údaje naleznete v příbalové informaci.

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

Enterosolventní tablety

15 enterosolventních tablet28 enterosolventních tablet30 enterosolventních tablet56 enterosolventních tablet60 enterosolventních tablet84 enterosolventních tablet98 enterosolventních tablet100 enterosolventních tablet100 x 1 enterosolventních tablet112 enterosolventních tablet140 enterosolventních tablet

5.

ZPŮSOB A CESTA /CESTY PODÁNÍ

Perorální podání. Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.Tablety polykejte celé, nežvýkejte je ani nedrťte.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

2

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do:Datum výroby:

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Krka, d.d., Novo mesto, Slovinsko

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Reg.č.: 09/422/07-C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

Číslo šarže:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Nolpaza 20 mg

3

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

LAHVIČKA

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Nolpaza 20 mgEnterosolventní tablety

Pantoprazolum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna enterosolventní tableta obsahuje 20 mg pantoprazolum (jako pantoprazolum natrium sesquihydricum).

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Pomocné látky: sorbitol.Další údaje naleznete v příbalové informaci.

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

Enterosolventní tablety

100 enterosolventních tablet250 enterosolventních tablet

5.

ZPŮSOB A CESTA /CESTY PODÁNÍ

Perorální podání. Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.Tablety polykejte celé, nežvýkejte je ani nedrťte.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do:Datum výroby:

4

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Krka, d.d., Novo mesto, Slovinsko

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Reg.č.: 09/422/07-C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

Číslo šarže:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Nolpaza 20 mg

5

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH

OPA/Al/PVC/Al BLISTR

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Nolpaza 20 mgPantoprazolum

2.

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Krka

3.

POUŽITELNOST

Datum použitelnosti bude vyraženo při výrobě

4.

ČÍSLO ŠARŽE

Číslo šarže bude vyraženo při výrobě

5.

JINÉ

Datum výroby bude vyraženo při výrobě

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.